Wel overlegd maar geen bemiddeling S1|F, HAG Vanavond ontmoeting in Russische ambassade Jongenrdookmiendje na van negen meter hoogte Krijgt ,/t ding- van Wormer Argentinië zou Bormaim hebben gearresteerd Loonsverhoging in metaalindustrie acht procent Opschudding in Duitsland Reclasseringsdag Zestienjarige ging op roof uit Bij duiven loslaten op in het water Meer wfisd Yöor Wc-Berlijners geen Sowjet-visum DOODGEWAANDE NAZI TOCH IN LEVEN? Vakraad kwam tot overeenstemming Het NEVEDA breiboek is uit KOFFIE OU Tocli meegegaan Tandarts 39 Geruchten Redelijke oplossing Vergelijking Stopgezet NIGENTIENDE JAARGANG No. 4716 r pONDXRDAG 29 SEPTEMBER I960 BEDS een kwart eeuw lang geven K enige duizenden in den lande een ieder op zijn wijze en naar gelang de talenten die hem zijn toebedeeld een positief antwoord op de oude vraag: Ben ik mijns broeders hoeder? Het zijn de ruim achtduizend mede werkers, vrijwilligers, die op het moeilijke, maar dankbare terrein van de reclassering werkzaam zijn. Zij steunen de 25 reclasseringsinstellingen met hun 275 reclasscringsambte- raren, die in de schaduw van de sa menleving de helpende hand bieden aan hen, die gestruikeld zijn. Reclassering heeft niets te maken met het verdoezelen van de grenzen, maar hernieuwd classeren betekent binnen die grenzen de medemens ont moeten. Deze arbeid vindt nog niet het be grip, dat hij verdient. Het vooroor deel, dat de mens van nature f aan kleeft, vormt nog vaak een barrière, leidt nog meer dan eens tot de gedach te en de instelling: Heer, ik dank u, dat ik niet ben als RET werk van de reclassering, waarin ook het Protestantse volksdeel een ruime plaats is toebe deeld, is een nationale zaak. Deze even tere als noodzakelijke arbeid richt zich op het levensgeluk van men sen, die het leven al dan niet voor een lange periode als een nacht ervaren. De kernploeg en de schare vrijwilli gers zijn bij voorbaat verslagen, indien zi] niet mogen rekenen op de morele steun en de daadwerkelijke hulp van gans het volk. Het werk, dat zich vooral na de oor- lag heeft uitgebreid, dat belangrijke stimulansen heeft ontvangen ten gevol ge van vernieuwde inzichten en ruimer waardering van de zijde der justitie, kan slechts slagen met medewerking van werkgevers, vrienden, buurtgeno ten, kortom allen, die bereid zijn de ontspoorde, die zijn plaats in de sa menleving weer moet vinden, volle dig te aanvaarden. VOOR de nationale reclassering is dit jaar een jubileumjaar. Zater dag X oktober - wordt ons volk in de gelegenheid gesteld dit waardevol le maatschappelijke werk te steunen. Het Nationaal Bureau voor de Reclas sering hoopt, dat- de collecte-op brengst van vier ton het resultaat van 1959 wordt overtroffen. Men hoopt op vijf ton! Reclasseringsarbeid vraagt offers. Deze arbeid ligt geheel in de sfeer van de christelijke barmhartigheid. Macmillan spreekt met {Advertentie) cofieïnevxije spaart tart en zennwen! Iisiportear: HAG-VerkoaptemtCQg Fostbtm 619 - Haarlem (Van onze correspondent) Een. zestienjarige jongen uit Krom- wme.v-die -in Wormerveer was aan- [enouden, heeft o.a. in Zaandam een "ene diefstallen gepleegd. Overdag liep hij fabrieken binnen. UI had het dan voornamelijk voor- ien op de portemonnaies van het per- oneel. Bij.de Zaanlandse Olieraffinaderij l m Jren PO'temonnaie met 167.— U Blokker en Prins een-portemonnaie 'et 10.bij Heipalenhandel Kan "t'g gulden. Zelfs wist hij in de '«Uitstoel yan de Bonifaciuslafrk te °®en en uit een doosje elf medailles stelen. Ju ^,e wachtkamer van het St. Jan- ekenhuis brak hij een offerbusje Pen. Daarna bezocht hij de kleedka- iers van N.V. Zaanchemie en stal er ie portefeuille. De jongen had ook rooftochten on tnomen in Beverwijk, Heemskerk en ormer. De hoogte van. de brug tot het mater is ruim negen meter. De diepte van de vaargeul is op die plaats ongeveer 3'A meter. Chroestsjew E BRITSE premier Macmillan zal zich vanavond halftwaalf H 4 Ned. tijd naar de Ri ssische ambassade in New York begeven I voor een bespreking met Sowjetpremier Chroestsjew. I Waarschijnlijk zal vooral worden gesproken over ontwape ningsproblemen. In ieder geval zal Macmillan op deze ont moeting niet optreden als bemiddelaar tussen Oost en West, aldus hebben Britse regeringsfunctionarissen te kennen gegeven. Macmillan zal zich naar Chroes tsjew begeven nadat hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft toegesproken. De Russische minister van Buiten landse Zaken Grorniko en zijn Britse collega Lord Home hebben gisteren on öerhandeld over de plaats van samen komst. De kwestie werd naar verluidt opge lost, doordat men zich herinnerde, dat op de topconferentie te Parijs Chroes- tsjevv een bezoek bracht aan Macmillan. Daarom was het nu de beurt van Mac millan om Chroestsjew op „eigen ter rein" je ontmoeten. Het Witte Huis heeft woensdag be kendgemaakt, dat president Eisen hower nog altijd niet van plan is om premier Chroestsjew te ontmoeten. Deze verklaring werd uitgegeven naar aanleiding van de van verschil lende zijden gehoorde veronderstel ling dat de Amerikaanse president en zijn Russische tegenspeler elkaar mogelijk toch nog zullen ontmoeten. Het is vrijwel zeker dat premier Macmillan zijn verblijf in New York enkele dagen zal verleugen en moge lijk niet voor volgende week woensdag zal vertrekken, aldus is van gezagheb bende zijde vernomen. Het aanvankelijke plan was dat* de Britse minister reeds zaterdag naar Londen zou terugkeren. Macmillan zou besprekingen willen voeren met zijn Australische ambtge noot Menzies, die morgen in New York aankomt. In New York zijn president Soe- karno van Indonesië en koning Hoes sein van Jordanië aangekomen om de Algemene Vergadering van de V.N. bij te wonen. Bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken Krag, heeft Dene marken woensdag op de zitting van de Assemblée der V.N. een volledige re organisatie van de onderhandelingen over de ontwapening voorgesteld. Krag bood aan Groenland, waar de Verenig de Staten te Thule een grote militaire basis hebben, voor internationale in spectie open te stellen. Dat aanbod schept een probleem voor de Verenigde Staten, die, behalve de basis te Thule, een groot militair net op Groenland hebben. Doch daar de Verenigde Sta ten reeds hebben aangeboden poolge bieden waar zij controle uitoefenen, open te stellen voor wederzijdse in spectie met Rusland, wordt niet ver wacht dat Washington zich verder te- gert het aanbod van Krag zal verzetten. ■ah OWEL het hogedrukgebied bij - midden.-Noorwegen, als de uit loper daarvan boven de Noordzee wisten zich in de afgelopen 24 uur te handhaven. Daar er vannacht wat meer wind bleef, waren de minimum temperaturen minder laag dan de vorige nachten. Het centrum van het depressie- Eebied boven Oost-Duitsland ver- Plaatste zich naar West-Rusland. Het u van weinig belang meer voor het weer in ons land. Van meer belang is een oceaanstoring die, na ten noorden van de Azoren te zijn ge passeerd, vanmorgen voor de kust van Portugal arriveerde. Deze sto- ung wordt morgen boven Frankrijk Verwacht. Deze ontwikkeling zal tot fevolg hebben, dat de wind gaat toe nemen uit oostelijke richting. Er zal ok meer bewolking komen maar of de storing morgen reeds Peerslag zal veroorzaken, is nog onzeker. (Van een onzer verslaggevers) MARTIN van de Hudding (12) van de Kramatwëg te Am sterdam aarzelde geen seconde: terstond trok hy al zijn kleren op zyn onderbroekje na uit en sprong zijn vriendje, dat van de negen meter hoge brug in het water was gevallen, na in het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat vriendje was nog geen mi nuut daarvoor het gebeurde gistermiddag op de Scheiling- wouderbrug in Amsterdam ach terover van de brugleuning ge vallen, waar hij had gezeten om duiven los te laten. Het was Frans Meijer (13) uit de Comme- linstraat, die samen met Martin op de Funenschool in Amsterdam zit. „Het was mijn vriendje en die laat- je-toch-niet-in-het-water-leggen", ver klaarde de stijlharige, opgeruimde Martin vanmorgen toen hij op de brug aanwees waar ze de duiven hadden la ,ten vliegen. Martin heeft geen last ge had van de hoge sprong in het diepe (3Vz m) water. Maar Frans, met wie hij eigenlijk niet mag spelen, vonden we vanmorgen met opgetrokken knieën en een verkouden gezicht in de Com- melinstraat 106 I hoog achter. Hij was niet naar school ggeaan. „Vermoedelijk koorts", zei de vader van Frans, die de zorg voor nog dertien kinderen heeft. Door onze komst op dit adres bleek meteen voor de familie, dat hun zoon toch met Martin had gespeeld en toch in de buurt van het water was geweest. Het laatste is altijd streng verboden. „Nu jongen, dat is dan best afgelo pen", onderhield de heer J. Meijer zijn fantasierijke zoon. Deze had, toen hij gisteravond om zeven uur thuiskwam als verklaring voor zijn natte kleren opgegeven, dat hij in een sloot was ge vallen op de Kramatwëg. Het is bijzonder goed afgelopen. Im mers, de jongen is bij zijn val gunstig op het water terecht gekomen en bovendien er was geen schip in de buurt. Zelfs voor je grootste vijand zou Ie toch in het water springen", ver klaarde de Tedder vanmorgen aan zijn onderwijzer, de heer J. H. Kruizinga, die beide knapen in de vijfde klas on der zijn hoede heeft. Woensdagochtend had hij-nog last mét Frans, omdat de jongen, toen de schooltandarts hem vroeg zijn mond open te doen, dit wei gerde en de benen nam. Liever spijbelen dan naar de tand arts. „KijK, tiaar vtei r tu--Ide Martin van de Hudding vanmorgen terwijl hij over de leuning ban de Schellingwouderbrug hing. :rAchter- over is hij erin gevallen. Hij viel zo raar, net een bal. Toen Frans boven kwamschreeuwde ik of er geen boot aan kwam en toen ben ik hem nage gaan". De drenkeling. Frans Meijer, is er goed afgekomen. Hij kon al weer lachen vanmorgen. Niet alleen omdat Martin van de Hudding hem uit hei water heeft gehaald, maar waarschijn lijk omdat de boosheid van zijn vader nogal meeviel Ass. L>ry Goods Netto-winst 3 mna per 30 juli 775.000 (850.000) oi S 0.33 (0.381 per aand,, idem 6 mnd per 30 juli 2.325.000 (2.150.000) of 1.10 (1.011 per aand idem 12 mnd per 30 juli 9.312.000 (8.326.000) o! S 4.36 i4.61) per aand Wallace Sc Tleman Inc. stelt een aandelen splitsing voor in de verhouding van 2 up 1 en declareert een regelm. kwart. div. van 0.37 Vt. De Sowjetambassade in Oosfc-Berlijn heeft woensdag bekendgemaakt, dat zy niet langer Westduitse paspoorten erkent, als deze door Westberliiners worden overgelegd bij het aanvragen van een inreisvisum voor de Sovjet- Unie. Westberliiners zullen voortaan alléén een visum kunnen krijgen op hun Westberüjnse persoonsbewijzen. (Van onze correspondent) Gaat de geschiedenis, die zich vorig jaar in Wormer heeft afgespeeld, zich nu in het Gelderse Heelsum her halen? Het is nog onbekend, maar vast staat in elk geval, dat gistermid dag omstreeks twaalf uur in de wei van de Heelsumer C. R. van Vloten zich een onbekend voorwerp boorde, dat wel wat van een projectiel weg- had. Het maakte een gat met een diepte van anderhalve meter en een mid dellijn van dertig centimeter. Me vrouw Van Vloten stond juist in de tuin, toen het voorwerp fluitend kwam aanvliegen. Het raakte de boerderij, bracht daar lichte schade teweeg en belandde 120 meter ver der in een weiland. Manschappen van de Marechaussee en andere militairen zijn intussen met het opgravingswerk begonnen. Er werden gistermiddag geen mili taire oefeningen gehouden bij Heel sum, Prin&s Alexandra van Kent vertegen woordigt koningin Elizabeth bij de viering van de onafhankelijkheids- feesten in Nigeria, die zaterdag a.s. een aanvang nemen. De prinses gaf een ontvangst voor de vers in het regeringsgebouw in Lagos. Links van haar de premier van Nigeria, Sir Aboebakar Tafawa Balewa en rechts de aftredende gouverneur- generaal Sir James Robertson. ÜIT - Argm-fcuaië v, luimen.? - be-j Bt>rmann-. Hij •■mist. o.a. zijn rech.- richten dat een man is ge- j terarm. arresteerd die mogelijk de be ruchte nazi-leider Martin Bor mann is. De man, die als naam Walter Flegel opgeeft wordt ;in Buenos Aires ondervraagd. De Argentijnse minister van- Binnenlandse Zaken, Vitolo, heeft voor de tv verklaard, dat de ver dachte een Duitser is en dat hij de meeste kenmerken draagt van (Van een onzer verslaggevers) Tegen twee uur vannacht hebben de werkgevers en werknemers tn de metaalindustrie, na zeer moeizame en langdurige onderhan delingen, overeenstemming bereikt over een loonsverhoging. In de vakraad zijn zij het eens geworden over een verhoging van de loonschalen in de C.A.O. met 3 procent per 1 januari 1961 en 5 procent daarboven per 1 juli 196J, dus dan in totaal 8 procent bo ven het huidige loonpeil. De schalen der maximum gemiddelde lonen willen zij per 1 jan. 1961 verhogen met 4 procent en per 1 juli 1961 brengen op 8 pro cent boven het huidige peil. De nieuwe lonen zullen gelden tot 1 jan. 1962. Tevens wenst de vakraad clat het de ondernemingen in de metaalindustrie zal worden toegestaan om naast eventueel reeds bestaande uitkeringen uit de winst aan hun werknemers zowel in 1960 als in 1961 een extra-uit kering te doen van andeibalf procent van het jaarloon. Er is echter een groot verschil: de man die gearresteerd is schijnt ongeveer 48 jaar oud te zijn, terwijl Bormann als hij nog zou leven, 60 moet'zijn. Vitolo zei, dat een speciale politie- eenheid Flegel verleden .Week in Za- rate, 90 km. ten noorden van Buenos Aires, gearresteerd heeft. Hij zinspeel de erop, dat de Argentijnse autoriteiten geneigd zijn te geloven, dat hü wer kelijk Martin Bormann is. Terwijl politiedeskundigen een uit. gebreid onderzoek instellen, wordt Flegel vastgehouden op het hoofd bureau van politie in Buenos Aires. De vrouw van de gearresteerde heeft verklaard, dat haar man een jaar of tien geleden illegaal Argen tinië is binnengekomen. Zij zei overigens niet te weten, waarom haar man werd gearresteerd. Bormann was indertijd Hitiers plaatsvervanger. Hij zou met andere volgelingen van Hitler in mei 1945 een poging gedaan hebben om door de Russische linies in Berlijn te breken. Axmann, de ex-leider van de „Reichsjugend" heeft destijds ver klaard, dat hij Bormann, die kennelijk dood was, op straat heeft zien liggen. Bij de Neurenbergse processen in 1946 werd Bormann „bij verstek" ver oordeeld tot de dood door de strop. In de jaren daarna doken er steeds weer geruchten op, dat hij nog in leven zon zijn. Deze geruchten konden echter nooit bevestigd worden. In ok tober 1954 werd Bormann door een rechtbank in Berchtesgaden voor dood verklaard. Als dag van overlijden werd 2 mei 1945 aangenomen. Zijn lijk is echter nooit gevonden. De geruchten over het in leven zijn van Bormann doken vooral op na de arrestatie van de Nazi.beul Eichmann in Argentinië. De delegaties van werkgevers en werknemers zullen deze voorstellen voorleggen aan de beslissende in stanties in hun eigen organisaties en na aanvaarding hierop goedkeuring vragen van het College van Rijks bemiddelaars. Werkgevers en werknemers heb ben gisteren in een reeks van bespre kingen, die 's morgens om negen uur begonnen en eerst 17 uur later kon den worden afgesloten, het uiterste gedaan om een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden, die ook voor de toetsende instanties aan vaardbaar mocht worden geacht. Met name heeft men zich hierbij la ten leiden door het advies dat de meeiderheid van de Stichting van de Arbeid aan de regering heeft uitge bracht en waarmee de regering zich akkoord heeft verklaard. Dit advies houdt in dat het grootste deel van de stichting tussentijdse loonsverhogingen thans onwenselijk acht met de na druk op thans. Do vakraad meent hiervoor een re delijke oplossing te hebben gevonden door de ingangsdatum van de eerste loonsverhoging tot 1 jan. 1961. dus on geveer 3 maanden, te verschuiven. Dit was wel het grootste knelpunt bij de onderhandelingen, die immers tot uit gangspunt hadden het voorstel van de werknemers om de lonen op korte ter mijn met 6 procent en in het voorjaar van 1961 met nogeens 3 procent te ver hogen. Tevens heeft de vakraad ernstig ge zocht naar een methode om althans een deel van de verbeteringen over te brengen naar 'de secundaire sfeer. Men meent dit te hebben bereikt door een verruiming van de mogelijkheid tot winstdek'ng, Hierbij zij opgemerkt dat van de reeds bestaande mogelijkheden tot winstdeling enuitkering thans door nog geen 350 van de 1200 metaalbe drijven gebruik wordt gemaakt. Vergelijking van het oorspronkelijke werknemersvoorstel met het thans be reikte resultaat leert, dat: 1. De totale stijging van de c.a.o.-lonen niet negen, maar acht procent zal bedragen. 2. De rangorde der beide verhogingen volgens het aanvankelijk voorstel eerst een grotere, na een half jaar gevolgd door een kleinere is om gedraaid. Zie verder pag. 3, 2e kol.) Het Openbaar Ministerie in Flens burg had gisteren juist meegedeeld, dat het zijn naspeuringen naar Bor mann heeft stopgezet. Men was in juni van dit jaar weer begonnen met het zoeken naar Bormann. De 77-jarige schrijver Heinrich Lienau had nl. be weerd, dat hij Bormann op 26 juli 1945 in Flensburg had gezien. Maar in die tijd hadden de geallieerden al het zoeken naar Bormann gestaakt. Zij hadden zonder succes getracht hem in Flensburg en Denemarken op het spoor te komen. Lienau verklaarde na de arrestatie van Eichmann weer, dat hij Bormann in 1945 jn Flensburg had gezien. Enigetijd geleden deden ook ge ruchten de ronde, dat Bormann door een joodse dokter in Argentinië was vermoord. De arrestatie van Flegel had volgens de Argentijnse politie plaats in een MARTIN BORMANN, zoals hij er te gen het einde van de oorlog uitzag. trein. Hij was in gezelschap van zijn vrouw. Toen politiemannen de vrouw een foto van Bormann lieten zien, was zij getroffen door de gelijkenis. Het is niet uitgesloten, dat de ge arresteerde. zo dan niet Bormann, toch een hooggeplaatste Nazi is geweest. Hij ontving bij hem thuis veel Duit. sers, die bekend stonden om hun Nazi sympathieën. Naar verluidt heeft de politie vari de provincie Buenos Aires woensdag avond een aantal arrestaties verricht die verband houden met de aanhouding van Flegel. Het bericht, dat Martin Bormann In Argentinië zou zijn gearresteerd, heeft in Duitstlapd grote opschudding ver wekt. Een woordvoerder van het mi nisterie van Justitie in Bonn heeft meegedeeld, dat West-Duitsland uit levering zal eisen, zelfs als er, zoals hij verklaarde, „maar de geringste ver denking bestaat, dat de gearresteerde Martin Bormann is". De acteur en artistiek leider van het Noordelijk Toneel, Albert Gerlach, is voor een longoperatie in het Acade misch Ziekenhuis te Groningen opge nomen. Albert Gerlach zal voorlopig zijn artistieke werkzaamheden niet- kunnen vervullen. (Advertentie) meer dan 100 patro nen met beschrijving w.o. 40 in voile H Of kleuren Vraag uw winkelier of stuur een postwissel,'postgiro (no. 301655) aan de Leïdsche Wolspinnerij N.V„ Zoeter- woudseweg 3, Leiden. (Geldig tot vrijdagavond) IETS HOGERE TEMPERATUREN Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige, later matige tot krach tige wind tussen oost en zuidoost. Iets hogere tempera turen. Morgen: Zon op: 6.38 Maan op: 16.15 Onder: 18.21 Onder: 00.54 V)j Hoofdredacteur: Üi J A H J S. BKU1NS SJLOT Witte de Wltftstraat 39 relet 110700 (O Ld Poatout 1112 - Postgiro No 4245111 Klacntendienst aöonnementen is.ju19 30 uur Zaterdag! 1718 uur Telefoon 116700. Euvgeruplera 1 Telefoon 183487 i3 tanen' Postbus 1001 Postgiro No *34887. KI ach tendlenst 18.3019.30 Telefoon 362388 Dordrecht: Smilwee 132 Teler «70. Schiedam: Thorn»» ft Keirvplsstraat 8 Telef. 83401. Ahonnementeprü! 81 eer* oer week, f 3.88 oer m»and 7 Jt eer kwartaal. Losse nummers 13 eeot. Verschijnt dagelijks (otterdam: ^(jravenhage: Directeur: H. DE RUIG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1