Wwlf Met overtuiging POLITIEKE VERWARRING IN KONGO Ex-premier eist arbitrage van de Ver. Naties Het leven van-) dr. H. Colijn KLM-toestel moest op Kongolese bewindsman BOMBOM) wachten Omroepsters in h Bonn met staakt handel O.-Duitsland Neutralen doen beroep op Ike en Chroestsjew Vorstenpaar uit Thailand naar Nederland Zekerheid een Nationale traditie Protest van Franse toneelspelers en onderwijzers O' Wegens toenemende communistische druk op Berlijn Hervat persoonlijke diplomatie 5 Macmillan naar Washington Opklaringen D' NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK V.N. as* ÏATEK»AG 1 OKTOBER 1069 ta v. j WEGENTIEIVBE !AARGA!Vfï f*o. 4718 V. J pireeteut "yANDAAG beginnen wij met de publikatie van een artikelenserie, welke bepaalde momenten zal be lichten uit bet leven van wijlen dr. H, Colijn. De artikelen zijn geschre ven door drs. G. Pucbinger, die van het leven van de vroegere minister-president en leider van de A.R. partij een uitgebreide studie beeft gemaakt. Deze artikelenserie zal veel gegevens bevatten, die in brede kring nog niet be kend zijn of nog niet eerder gepubliceerd. Wij bevelen deze artike lenserie in de warme be langstelling van onze lezers aan. Chroestsjew zendt gelukwensen aan rood Cliina Zon op Nigeria viert fee>t: onafhankelijk UD-PREMIER LOEMOEMBA van Kongo en premier Tsjom be van Kajanga hebben gisteren meegedeeld, dat zij niet zullen deelnemen aan de ronde-tafelcon ferentie. die president Kasavoeboe en de opperbevelhebber van het Kongolese leger, kolonel Moboe- toe, willen organiseren om te po gen de Kongolese crisis te bezwe ren. Loemoemba die maandagavond als eerste het denkbeeld van een ronde-tafelconferentie, dat door Moboetoe was geopperd, bekend maakte en daarmee zijn instem ming betuigde, is plotseling van gedachten veranderd. Eis aan DE WESTDUITSE Bondsrepu bliek zal de handel met Oost- Duitsland stopzetten, als tegen maatregel wegens-de toenemende connflumstische druk op West- Berlijn. Het negen jaar oude handels- fAdvertentie) PHOENIX verdrag met Oost-Duitsland zal volgens een regeringswoordvoer der in Bonn „voorlopig" per 31 december van dit jaar worden op- West-Duitsland is bereid tot onderhandelingen over een nieuw verdrag als daarin door Oost- Duitsland een vrij verkeer in Berlijn en van "West-Duitsland naar West-Berlïjn wordt gega randeerd. „Zuiver politiek" Gerechtvaardigd Flegel vrijgelaten *+»rrtflnr Witte de Wltnstrawt 2ö ïeiet UftVW Lj Postöu* 1112 Postgiro No 424Ó18 KJacntetiüionsT i bun nomen ter» ib vin19 JO uu* /.aterdiie» I?18 uui I>ie*oor U57W ara venna tiuveerwplen) Teietooti 1.83467 t3 lUnttt' Postbus KWl Postffirc No 424887. tCl >.^ntpn<iipnst is JU19 30 Telefoon 362500 Dordrecht: Smmvee 13V relet 4570 Schiedam? Tb om aA Kenvnicerrnat 6 Telef 65451. Abnn Trr^-^aoteprll' "en* o'**' tvp*** 1 2 05 oei maand '-00 Ic-wartaal. Lw«e mtmmer« 15 eewt Verschijnt daeeli}** IETS ZACHTER Vannacht plaatselijk mist, morgen opklaringen en slechts hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind tussen zuidoost en zuidwest. Iets hogere middagtempera- turcn. Morgen: zon op: G.42 onder: 18.16 maan op: 17.21 onder: 3.23 H lik HIJ KJ Hootrireriacteur Ut J A H i a KIU iNh ÖLUf schrijven van prof. dr. K. Dijk, waarin bezorgdheid geuit werd ten aanzien van de gang van zaken bij het Christelijk onderwijs. De hoogleraar meende in het spre ien van velen een valse synthese-ge dachte op te merken. Gestuwd door apostolaire motieven zouden er onder ons zijn die b.v. op het terrein van het nijverheids- of kleuteronderwijs de compromis-school accepteren, een school waarbinnen christenen en niet- - christenen elkaar in 'n bepaalde sa- menwerking gevonden hebben. Op een Unie-avond was de hoogleraar door een der leerkrachten aan zo'n com promis-sehool toegevoegd: „Goed op school moet ik over Jezus Christus zwijgen, maar op huisbezoek heb ik sile gelegenheid over Hem te spreken. Is dat niet heerlijk?" Prof. Dijk vreest, dat deze geest van z.g. oecu menisch denken een geest die hij ook onder predikanten ontwaart schade zal doen aan het positief chris telijke onderwijs. Wij deien zijn vrees. Zeker, het is verrukkelijk om buiten de schooluren BÜe ruimte te hebben om van Chris tus te, spreken, maar mag dit gevoel van verrukking opkomen zónder de verdrietige gedachte: Jammer dat, wat nu juist binnen de schoolmuren moest gebeuren slechts daar buiten mag plaatshebben? Is het gevaar bij deze visie niet groot, dat men de noodzaak van bijzonder positief chris telijk onderwijs niet meer inziet? JAREN geleden sprak iemand op een discussieavond over 't mooi karakter van de openbare school. Alle kinderen van ons volk op één school! Hoe had de spreker onder wijzer op een openbare school als christen eens genoten van 't samen bekijken van en spreken over een bid prentje door een protestants, joods en rooms-katholiek opgevoed kind. Dat kon alleen op de openbare school. Dat was de heerlijkste ervaring uit zijn 25- jarige onderwijzersloopbaan! Toen hem gevraagd werd of het hem dan geen pijn gedaan had dat hij in die 25 jaar niet één enkele morgen aan al die drie soorten kinderen van Christus had mogen vertellen, kwam er- een ontwijkend antwoord. Wij moeten oppassen dat we mét al le apostolaire en oecumenische visies het gezicht op de noodzakelijkheid van de eigen aparte christelijke school niet kwijtraken. We moeten zorg dra gen dat we niet van de christelijke school, de enige waar Christus* zeg genschap door allen hoe gebrekkig ook vaak erken^ wordt, terechtko men in de z.g. algemene school. Zie verder pag. 3, le kol.) Loemoemba en Tsjombe niet aan ronde tafel Bij KB is met ingang van 1 decem ber i960 de heer A. Wolters, benoemd tot hoofdcommissaris van de gemeen tepolitie te Rotterdam, onder gelijktij- ™S eervol ontslag als commissaris van te gemeentepolitie te Hilversum. (Van een onzer verslaggevers) Dertig kostbare minuten heeft, de K.L.M. gistermiddag haar toestel, dat naar Parijs moest vertrekken, op Schiphol laten wachten. Hierdoor miste de Kongolese minister van Bui tenlandse Zaken, Justin Bomboko, nét niet zijn aansluiting. Hij kwam per DC-8 uit New Vork, waar hij president Kasavoeboe bij de Verenig de Naties had vertegenwoordigd. Het straalvliegtuig zou om tien over half een landen, maar had bijna twee uur vertraging. Om de jeugdige Kongo lese minister, die onmiddellijk door wiide reizen, geen oponthoud te be zorgen, besloot de K.L.M. haar ma chine naar Parijs maar te laten wach ten. Iets dat bepaald niet elke dag voorkomt en een unieke vorm van service is. Minister Bomboko werd aan de trap van de vertraagde DC-8 ontvangen door de K.L.M.-functionaris, die be kend staat als de officiële handen- schudder. Het is zijn taak, belangrijke personen de hand te drukken en en kele vriendelijke woorden toe ie voegen. Hij bracht minister Bomboko snel over het winderige platform naar de microfoon van het tv-jour- naal, waar de Kongolees enkele vra gen beantwoordde, Het moest alle maal heel sneï gebeuren. Minister Bomboko, die een zeer vrien- De Russische premier Chroestsjew heeft in verband met de elfde verjaar dag van de eommunistisch-Chinese re publiek, het regime in Peking geluk gewenst. In een telegram beloofde Chroestsjew o.m, „onverbreekbare vriendschap". Te Moskou heeft de Chinese ambas sadeur, Lioe Hsiau, een receptie ge geven waar hij verklaarde, dat com- munistisch-China onveranderlijk voor stander is van coëxistentie van landen met verschillende politieke stelsels. Voorts verklaarde hij, dat komplot- ten van imperialisten, om een wig te drijven tussen China en de Sowjet- Unie, gedoemd waren te falen. De elfde verjaardag van de z.g. „volksrepubliek" is in China gevierd met grote demonstraties door de bur gerbevolking, die door partijleider Mao Tse-toeng en premier Tsjoe En-lai werden gadegeslagen. Advertentie Zon onder delijke indruk maakte, had best zin om te praten, maar er was geen tijd voor. Hij merkte op, dat Loemoemba het goed functioneren van de gang van zaken in Kongo geobstrueerd heeft. De moeilijkheden in Kongo noemde hij vooral een probleem van personen. Naar zijn mening zou men de onderlinge rivaliteit ter zijde moeten stellen om tot een oplossing te geraken. In de komende ronde tafelconferentie in Kongo zag hij ze ker een mogelijkheid tot herstel van de normale orde. Daarna liep hij snel de vliegtuigtrap van het toestel naar Parijs op. De deur werd dichtge klapt en de machine vertrok. De vakbonden, waarbij de Franse onderwijzers en toneelspelers zijn aan gesloten, hebben geprotesteerd tegen de regeringsmaatregelen tegen de ondertekenaars van een manifest, waarin steun werd gegeven aan „hen, die weigeren de wapens op te nemen tegen het Algerijnse volk". De vakbo-nd der toneelspelers ver klaarde, dat het regeringsoptreden „inbreuk maakt op de vrijheid var> werken en meningsuiting." De Parijse politie heeft gisteravond een inval gedaan in de kantoren van het blad „Esprit", waar een vergade ring van het redactiecomité „Vérité et Liberté" zou worden gehouden. De directeur en de secretaris van „Esprit", Domenach en Thibaud, de directeur van de „Éditions de Minuif Lindon, een medewerker van het ka tholieke blad „Tcmoignage Chretien" Barrat en Péju, secretaris van Sartre's blad. „Les Temps Modernes" werden voor ondervraging meegenomen. En kele andere personen die zich even eens in het gebouw bevonden, werden na vier uur op de Quay d'Orsay te heb ben doorgebracht in vrijheid gesteld. Domenach c.s. zullen vandaag voor de rechter van instructie worden geleid. Nigeria is vandaag een onafhanke lijke staat geworden. Tijdens een plech tigheid in Lagos werd de Britse „Union Jack" neergehaald en de nieuwe groen witte vlag van Nigeria gehesen. Van nacht werd er druk feestgevierd in de nieuwe slaat. In Lagos dansten dui zenden mensen In de straten Zowel Amerika als Rusland heeft de nieuwe staat, het grootste onafhanke lijke land op het Afrikaanse continent erkend. Het Amerikaanse consulaat- generaal te Lagos is onmiddellijk tot ambassade verheven. De erkenning door Rusland van Ni geria werd telegrafisch meegedeeld door premier Chroestsjew. De Russi sche premier liet de Nigeriaanse eerste- minister Sir Aboebakar Tafawa Baie- wa weten dat Moskou graag betrekkin gen met Nigeria wil aanknopen. Hg zei gisteren, dat de ronde-tafel conferentie een „onderonsje" zon wor den van politici, die vaak bij de ver kiezingen hadden verloren en dat het staatshoofd stelselmatig de door het volk gekozen kandidaten van deelne ming trachtte uit te sluiten. Er is maar één orgaan, dat een der gelijke conferentie kan uitschrijven en dat is het parlement, aldus Loemoem ba. Hij heeft nu beide huizen van het parlement in spoedvergadering bij eengeroepen, opdat zij zouden, funge ren als constituante. Hij eiste, dat de algemene vergade ring van de V.N. een commissie van onderzoek en een groep scheidsrechters naar de republiek zouden sturen, die zou moeten worden samengesteld uit een Amerikaanse, een Russische en zes leden van het Afro-Aziatische hlok. Hij zei, dat gisteren een „buitengewone parlementszitting" was gehouden, die door ruim honderd parlementariërs was bijgewoond en waarop „alle aanwezi gen" zijn verzoek aan de V.N. tot in stelling van een arbitragecommissie hadden ondertekend. Loemoemba zei voorts bewijzen in handen' te hebben voor zijn beschul diging, dat de leden van de V.N. in Kongo „miljoenen" hebben uitgegeven om te trachten zijn regering omver te werpen. De Katangese premier Tsjombe heeft gisteren aangekondigd, dat hij de mi litaire delegatie die hem de uitnodi ging voor de conferentie zou komen overhandigen, nietwilde ontvangen. Hij voegde hieraan toe, dat hij alleen aan een dergelijke conferentie wilde deelnemen wanneer deze op neutraal gebied zou worden gehouden. Hij stel de tevens als voorwaarde, dat de deel nemers „zorgvuldig uitgekozen" moes ten. zijn. Kolonel Moboetoe heeft verslagge vers op een gisteren te Leopoldstad ge houden persconferentie een twaalf september gedateerde brief van de com- munistisch-Chinese premier Tsjoe En- lai getoond, waarin deze Kongo finan ciële hulp tot een bedrag van een miljoen pond sterling ruim tien miljoen gulden aanbiedt. Een ver zoek om vrijwilligers werd echter af gewezen. 9 Zie verder pas. 3. 3e kol.) O HALFWEG TEL. 0 2007-4341 Vöf neutraltstische landen Ghana, India, Indonesië, de Verenigde Arabi sche Republiek en Joegoslavië heb ben gisteren bij de Algemene Vergade ring van de Verenigde Naties een re solutie ingediend, waarin premier Chroestsjew en president Eisenhower wordt verzocht hun persoonlijk over leg te hervatten. De resolutie werd geïntroduceerd door president Soekarno tijdens zijn rede voor de Algemene Vergadering. Nadat Soekarno zijn rede had be ëindigd beklom premier Nehroe van India het spreekgestoelte om de re solutie officieel in te dienen. De leiders van de vijf landen hadden eerder op de dag besprekingen ge voerd op de Joegoslavische ambassade in New York. President Tito ontving hier premier Nehroe, president Nasser, president Soekarno en president Nkroemah. De ontwerpresolutie luidt als volgt: „De algemene assemblee, zeer verontrust door de recente verslechtering van de internationale betrekkingen, waardoor de wereld bedreigd wordt met ernstige gevol gen, zich ervan bewust dat de we reld verwacht dat deze assemblee zal leiden tot een vermindering van de spanningen in de wereld, zich bewust van de ernstige en dringende verantwoordelijkheid die op haar rust om pogingen tot verbe tering op gang te brengen, verzoekt, ais de eerste noodza kelijke stap. de president van de Verenigde Staten en de voorzitter van de ministerraad van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, hun onlangs verbroken contact te vernieuwen zodat beider verklaring tot bereidheid om door te onderhan delen een oplossing te vinden voor de belangrijkste problemen waarge maakt kan worden." De resolutie zal waarschijnlijk be gin volgende week in behandeling komen. In V.N.-kringen is men van oordeel dat niet één '.and tegen de neutralistische resolutie zal stemmen. Irt westelijke diplomatieke kring acht men het niet waarschijnlijk dat Eisenhouwer in de naaste toekomst zijn gesprek met premier Chroestsjew /al hervatten. Ook van Russische kant bestaat er niet veel aanleiding toe meent men. Het is de vraag of Chroest sjew veel ziet in een conferentie met een president wiens ambtstermijn nog maar enkele maanden duurt. De president van Ghana, Nkroemah, heeft in een toespraak tijdens een lunch, welke hem door de vereniging van V.N.-correspondenten is aangebo den. de suggestie geopperd om drie plaatsvervangende secretarissen-«m neraai van de Ver. Naties te ben"-' men, om Hammarskjoeld uit de «f»" van „controverse en kritiek" te hnlw Zij zouden moeten worden bckle™' met duidelijk omlijnde bevoegdheden en niet louter ais assistenten van de secretaris-gereraal moeten optreden. De maatregel moet als „zuiver poli tiek" worden beschouwd, aldus werd in Bonn meegedeeld. Oost-Duitsland zal er geen grote economische schade van ondervinden. 75 procent van de handel van Oost- Duitsland wordt namelijk gedreven met communistische landen. Van de reste rende 25 pet is het aandeel van West Duitsland elf procent. De Westduitse regering heeft zich voor haar huidige stap van tevoren van de steun van de Westelijke mogendhe den verzekerd. Bij de kabinetszitting waarop de be slissing gisteren werd genomen, was ook burgemeester Brandt van West Berlijn aanwezig, alsmede de tweede voorzitter van de socialistische partij, Herbert Wehner, op wie enkele dagen geleden door bondskanselier Adenauer scherpe kritiek is geleverd. De socialistische partij acht de maat regelen van de regering gerechtvaar digd, aldus verklaarde de partijvoor zitter Ollenhauer. West-Duitsland leverde op grond van de huidige overeenkomst vooral staal- en walsprodukten en chemische artike len, Oost-Duitsland bruinkool en land- bnuwprodukten. Westberlijns aandeel in de invoer uit Oost-Duitsland beliep in het afgelopen jaar 180.7 miljoen mark, waarvan voor 61 miljoen mark levensmiddelen. De ieveranties van West-Duitsland aan Oost-Duitsland bedroegen in 1959 on geveer 1.08 miljard mark. De handelsovereenkomst tussen Oost en West-Duitsland is geen officiële regeringsovereenkomst. Er werd over onderhandeld op deskundigen-niveau omdat de regering Adenauer de schijn van officiële erkenning van Oost- Duitsland wilde vermijden. De Amerikaanse, Britse en Franse ambassades in Bonn hebben gewei gerd officieel commentaar te geven op de beslissing, maar afgevaardig den van de drie regeringen hebben privé verklaard, dat zij ingenomen zijn met deze krachtige stap. Het Amerikaanse ministerie var Buitenlandse Zaken heeft de ver breking van het handelsverdrag „een logisch gevolg" genoemd „van de jongste onwettige handelingen van de /iide van de door de Sowjets ge steunde communistische regering in Oost-Duitsland." Volgens de Westduitse perschef van Eekhardt behoorden, na de Bondsre publiek de volgende landen tot de be langrijkste handelspartners van Oost- Duitsinnd: de Verenigde Arabische Re publiek, Zweden, Oostenrijk, Neder land en Engeland. Het eerste officiële Oostduitse com mentaar op het opzeggen van het han delsverdrag werd geleverd door het persbureau ADN dat de Westduitse re gering ervan beschuldigde te proberen de laatste banden tussen de beide delen van Duitsland te verbreken. ,,De beslissing van de regering te Bonn", aldus ADN, „toont aan dat Bonn werkt aan een verdere verdieping van de kloof in Duitsland". Walter Flegel, de 48-jarige Duitse cider, die was gearresteerd, omdat u n dacht, met de nazi-leider Bor- - nn te doen te hebben, is door d«' tic van Buenos Aires weer op vrije 1 "'en gesteld. "T \rgcntijnse politie hooft vc art', dat vingerafdrukken hebbci ongc'onnd, dat Flegel Bormann nicti kon zijn. ANDERS DAN ANDERS pre senteerde zich onze televisie- omroepsters, toen vrijdag in de Rot terdamse Ahoy-hal de damesbeurs „Femïna" werd geopend. Ans van Brandenburg, Karin Kraaykamp, Tanja Koen, Verti Dixon, Elisabeth Mooy en Hannie Lips (in deze volg orde van links naar rechts) hadden zich als tegenwicht voor de om standigheid, dat ze in dienst staan van het modernste communicatie middel? in historische kostuums gestoken. (Van een onzer verslaggevers) De koning en de koningin van Thai» land znllen in de laatste week van ok tober een officieel bezoek brengen aan ons land. Het koninklijk paar, dat mo menteel in Genève verblijft, arriveert op maandag 24 oktober en zal don derdagmorgen 27 oktober vertrekken. Aangezien het Koninklijk Paleis op de Dam gerestaureerd wordt, kunnen de vorstelijke bezoekers hier niet lo geren. Dit zal geschieden, zoals de laat ste malen het geval geweest is met staatshoofden, op het paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De koning en de koningin* van Thailand zullen, per trein arriveren op het station Staats spoor in Den Haag. Het programma van het bezoek is nog niet officieel vastgesteld, maar ze ker is, dat bezoeken gebracht worden aan Amsterdam, Den Haag en Rotter dam. Er wordt aan gedacht ook de Del tawerken in dit programma op te ne men. Het gemeentebestuur van Den Haag overweegt, indien het koninklijk paar tn deze stad ontvangen wordt, een con cert in het Kurhaus aan te bieden. Premier Macmillan wordt vandaag in Washington verwacht om met pre sident Eisenhower te praten over het verloop van zijn onderhoud met Chroestsjew en de gevolgen van de neutralistische resolutie over de wen selijkheid van hernieuwd contact tus sen de Amerikaanse president en de Russische premier. Macmillan wordt vergezeld van zijn minister van Bui tenlandse Zaken, lord Home, en de Australische premier Menzïes, Premier Chroestsjew heeft gister avond een receptie van de delegatie van Afghanistan bezocht en later op de avond besprekingen gevoerd met de leiders van het communistische blok. Slechts de Tsjechoslowaakse president en partijleider Novotny was niet aan wezig. De Indonesische president Soekarno heeft gisteravond ook nog een onder houd met Chroestsjew gehad. HST front van een depressie ten. zui den van Ierland drong vannacht tot ons land door, voorafgegaan door een regenzone, In het zuiden van het land viel 4 tot 9 mm, maar naar het noorden toe nam de regen in beteke nis af. Het front wordt ten noorden van ons land stationair, aangezien zich tussen Groenland en Scandina vië een groot hogedrukgebied hand haaft. Langs de rand van het eerder ge noemde lagedrukgebied bewegen zich enkele nieuwe storingen over de oceaan in de richting van de Golf van Biscaye. Zij worden echter voor afgegaan door een rug van hogedruk, waarin boven Frankrijk opklaringen voorkomen, die zich ook geleidelijk •••er nne zuilen uitbreiden, ."""«-bij /ni de wind uit zuidelijke '-Ming »->3n waaien en tamelijk -Mr. maar enigszins onstabiele, "ht am voeren Door de nabijheid van de rug van hogedruk is de kans op buien echter niet groot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1