0-Flevoland: 1400 Mej. Weevers: 516 (goede) aanslagen per minuut Autodief rijdt motoragent ondersteboven Boudewijn trouwt 15 dec. forse boerderijen „Boeren niét in dorpen" Joyriding: 1 dode, 2 zwaar gewonden Watersnood in West-Engeland Eer van ons land niet aangetast door Doorman-affaire" Eisenhowernü niet praten met Russen Stortregens na zwaar onweer Het weer in Europa Niet gezwicht voor Indonesische druk Spelende kinderen stichten brand: tien mille schade ANTWOORD AAN NEUTRALISTE Chroestsjew moet eerst goede w}I tonen' Jongeman (20, geen rijbewijs) verliest macht over stuur Zeven gewonden bij bomexplosie in hartje van New York r EERSTE DORP LELYSTAD TITO NAAR HUIS MINISTER-PRESIDENT MEENT: DC8 OP PROEFVLUCHT NAAR SYDNEY JIAAIVDAG 3 ÖKTOBEtt 1900 IVEGE>TIENDE JAARGANG No. 4719 J Directeur: H. UK HUIG Hoofdredacteur: Dr J A H. J S. BKUlNS SLOT Koning boudewijn van Eisenhower oudste president uit geschiedenis van VlS. UIDELÏJK FLEVOLAND en de Markerwaard zullen een be langrijk aandeel krijgen in de uitbouw van de randstad Hol land. De randstad zal ongetwijfeld „overgroeien" in de rich ting van deze polders. Dit onthulde de heer A. D. van Eek, het hoofd van de bouwkundige afdeling van de directie IJsel- meerpolders, toen hij zaterdag een toespraak hield op een vergade ring van de vereniging „Dorpsbelang" in Roggebotsluis. De heer Van Eek zei te verwachten, dat er een tijd aanbreekt, waarin Zuidelijk Flevoland en de Markerwaard even dicht bevolkt zijn als de beide Hollanden nu. Oostelijk Flevoland daarentegen zal, anders dan de twee eerder genoemde polders, een overwegend agra risch karakter krijgen. o.x cm in Nederland Ook in Frankrijk Verkeerde indruk Zeer Belangrijk Wisselend weer Onder bestelauto Verdronken ^0* Witte d* With» trast SO Telat 11*700 U PoatiMit U13 PoatKlro No 4S43UI fOachtendlenaf 'lOonMUMtw l«4i*—19*0 one 2*Mtrdag> 1718 our Telefoon ilftTOft Huatrenoplaï» 1 Taletooo 183+87 «3 ttlnsal PoatlK* 1091 Postgiro No 434867. KlacntetwHsnart 18.3019.30 Talfcfoon 86250*. nr. weht: Rruiw## 187 Talof *875. StóSlirn: Thtsma» i Kerrïpisatrsat 6 T'dof. 66404. Dssnrw+wntsprtlJ ml ear "*??*- amilaal. nwnmerz 18 oat*. vosveefla* MC*1v*> ^ttardata y^CT+aabasa: oar (Geldig tot dinsdagavond). DEZELFDE TEMPERATUUR. Veranderlijke bewolking met tijdelijk enige Weinig verandering in temperatuur. Matige regen, wind uit zuidelijke richtingen. Morgen: Zon op: 6.45 onder: 18.11. Maan op: 18.15 Onder 5.45 (volle maart) Uitbreiding randstad in IJ selmeerpolders nieuwe (Van een onzer verslaggevers). Dank rij de elektrische schrijf - machine, kunnen de typisten steeds sneller werken. Dit blijkt duidelijk nit de uitslag van de national* jchrjjfmachinewedstrijd. die sater dag in Den Haag bekend werd ge maakt. De wedstrijd zelf vond een week eerder plaats en bij het telwerk in deze periode van zeven dagen kwam de jury tot de ontdekking, dat de snelste typisten elektrische schrijfmachines gebruikten. De snelste (en dus de winnares) was de Rotterdamse mej. Trix Weevers, die ook in de twee voorgaande ja ren alle mededingers de loef had afgestoken. Zij stelde zich daarmee definitief in het bezit van de Ba- bykm-wisselbeker. Mej. Weevers, die bjj de P.T.T. werkt, bereikte in een half uur tijd 16.153 aanslagen. Aangezien zij 67 fouten maakte, waarvoor 670 aanslagen afgetrokken werden, kwam zij op 15.483 netto-aanslagen, of gemiddeld 516 per minuut. Op haar volgden mej. M. Janssen nit Vaesrade met 482 aanslagen per minuut en mèj. E. A. van Vrahken- huyzen uit Voorburg met 465 aan slagen. De accuratesseprjjs voor degene, die de minste fouten maakt, was mor mevrouw H. ZeelenbergKo- revaar, (op 9896 aanslagen in een kalf uur slechts 17 fouten). (Van onze correspondent) Kort nadat In de nacht van zaterdag op zondag in Schaersberg een inbraak was ontdekt, gingen gemotoriseerde politiemannen patrouilleren op de in valswegen van Schaersberg. Op zeker ogenblik vond een politieman het no dig een verdachte auto te achtervol gen. Onder Heerlen reed de sutobe- stuurder de politieman met motor en al opzettelijk ondersteboven. De motor agent kwam er goed af, maar zijn voer tuig vloog en brand en werd volkomen vernield. Zondagmoigen werd de achtervolgde auto onbeheerd aangetroffen in de ge meente Vaals. Deze auto bleek te zjjn ontstolen aan dr. Th. Simons uit Heer len. Omdat ook in Valkenburg zater dagavond een personenauto was gesto len en in Heerlen achtergelaten, ver moedt de politie, dat hier een en de zelfde persoon aan het werk is ge weest. Van de dare ontbreekt tot nog toe ieder spoor. België en de Spaanse Dons Fabiola de Mora y Aragon zul ten 15 december in Brussel in bet huwelijk: treden, aldus heelt het koninklijk paleis in Brussel gisteravond bekendge maakt. „Verdere bijzonderheden zullen op een latere datum worden meegedeeld", aldus een woord voerder van het hof. De verloving van de koning met Dona Fabiola werd 16 septem ber bekendgemaakt. President Eisenhower is van van daag af de oudste president der V.S. President Jackson was bij zijn aftreden op 4 maart 1833 op elf dagen na 70 jaar. Eisenhower wordt op 14 oktober zeven tig. Toen men hem vorige maand op een persconferentie vroeg wat hij van zijn aanstaande record dacht, zei de president, dat hij dat geen speciale verdienste vond. z J In Oostelijk Flevoland zullen waar schijnlijk veertienhonderd boerderijen worden gebouwd. Deze bedrijven zul len rroter zijn dan die in de Noord- oostpolder, die zestienhonderd boer derijen telt. In het hart van Flevoland, ten zuidoosten van Lelystad» ia een groot fruitteeltgebied geprojecteerd. Zeer be slist verklaarde de heer Van Eek sieh tegen de plannen, om de boeren In de dorpen te laten wonen. HM vrflde de boeren hij het bedrijf zien en de land arbeiders moeten rich zijns inziens vestigen la de dorpen. De- heer Van Eek onthulde, dat Drenten, het eerste dorp van ooste lijk Flevoland, vrij vlug xai worden ceboüwd. Binnen 15 maanden zullen de reeds aanbestede 155 w^naen moeten worden opgeleverd. Twaalf winkelpanden en drie lagere «holen zullen er op korte termijn word» gebouwd en in een zeer vroeg sta dium zal het dorp, waar weiuig hoog bouw zal komen, een zwembad krij gen. Het streven is erop gericht, zo gauw mogelyk ongeveer vijfhonderd gezinnen onderdak te verschaffen. Over Lelystad zei de heer Vaa Eek, dat dit dorp waarschijnlijk aanvanke lijk tamelijk vlug zal uitgroeien tot een plaats met om en nabij tienduizend in woners, om, naar hij verwachtte, na een stilstand van enkele tientallen ja ren, zich langzaam uit te breiden tot een stad van misschien wel om de honderdduizend zielen. Dronten, dat een beurs krijgt, zal in de verre toe komst misschien uitdijen tot een plaats van ongeveer twintigduizend inwoners. Groot achtte de heer Vaa Eek het ge vaar, dat de overige dorpen, Zeewolde. Laraen, Swifterbant en Biddinghuizen te klein zullen bEjven voor een be hoorlijke winkelstand en een royaal verenigingsleven. Hij wees erop, dat alle dorpen in de Noordoostpolder, Emmeloord uitgezonderd, beneden de vereiste omvang zijn gebleven. Leiders van vijf neutralistische lan den hebben in New York besprekingen gevoerd. V!.n.r. premier Nehroe van India, president Nkroemah (Ghana), president Nasser (Ver. Arabische Re publiek), president Soekarno (Indo nesië) en president Tito (Joegoslavië). iiiffitliiiiiiiiiiiiiiiii (([lifiiiiiliiiiiiiu Maarschalk Tito van Joegoslavië zal morgen per schip naar zijn land terug keren. Dit is door een Joegoslavische woordvoerder bekendgemaakt. Tito gedurende precies twee weken de bijeenkomsten van de V.N. in New lork bijgewoond. Suilen Weer Wind- Mas. temp. richting v. gisteren en snelheid eri neerslef mtr p. see. af gel. 24 u. Helsinki mijt Stockholm mist Oslo 7W hcw Kopenhagen 1. bew. Aberdeen regen Londen onbewolkx Amsterdam zvc. bew. Bruise 1 zw. bew. Luxemb. PartJs Bordeaux Grenoble Mee Berlijn frankfort Munchen Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajacrfo Madrid Majorca Liwabon geh. bew. geh. bew. onweer zw. bew. zw. bew. zw. bew. regen geh. bew regen regen geh. bew. zw. bew. zw. bew. 1. bew onbewolkt onbewolkt regen zw. bew. 1. bew. wnw 2 windstil windstil ozo 8 O z zzö 7ZO z w ono nnw 5 ozo 6 no 2 ozo 2 nno 1 windstil o 2 ozo 9 w 4 nno 1 windstil no 3 zw 2 windstil w 3 12 12 10 13 13 21 20 21 20 22 21 23 22 13 21 28 19 17 19 1B 20 33 25 0 0 O 0 5 0.1 1 2 1 7 9 0 0 0 0 0.1 8 0 0 0 ~0 0 20 26 28 0 Helder geh. bew. zzo jpenburg zw. bew 1£jin8«n zw. bew. regen ut Bilt zw. bew Jwente geh. bew zzo Eindhoven I. bew. zo Z.-Ltmburg rw. bew. s z zo zzo 18 20 18 20 20 20 20 21 1 1 2 0.6 1 0.5 1 X De Nederlandse regering meent dat door het afgelasten van het bezoek van de ..Karei Doorman aan JaPan nóch de eer van de Koninklijke Ma rine, nóch die van de Staat der Neder landen is aangetast. Dit antwoordt prof. De Quay mede namen* minister Visser op vragen van het Eerste Ka merlid Tjalsma (a.r.) Prof. De Quay zegt ook dat Ne derïand niet gezwicht is voor enig druk van Indonesische zj«de. Bij de bepaling van de in aansluiting op het bezoek aan Japan te vo.gen route is, nadat de toestemming reeds was verleend en de voorbereidingen van het bezoek reeds in een ver gevorderd stadium verkeerden» uit hoffelijkheid rekening gehouden met de wensen, die het gastland Japan in dit opzicht tot uiting had gebracht. aan welke wensen van Nederlandse zijde zonder bezwaar kon worden tegemoetgekomen. In 1957 en 1958 waren al uitnodi gingen ontvangen voor vlootbezoeken aan Japan, maar daar kon toen geen initiatief voor het bezoek van de „Doorman" is van Nederland uitge gaan. Er was geen sprake van een of ficieel bezoek. Daar er in Yokohama geen saluutbatterij staat, zouden geen saluutschoten gewisseld worden. (Van onze correspondent) Even ten noorden van Venlo zijn za terdagmiddag een schuur en een werk plaats, die tegen mt woon- en winkel huis van de heer L. Hazenbosch aan de Rijksweg aangebouwd waren, in vlanamen opgegaan. Kinderen van de heer Hazenbosch hadden op de zolder „vader en moedertje" gespeeld en toen na veel moeite het vuur in het „for nuisje" ging branden en „moeder" zich even verwijderde stond spoedig de zolder in lichter laaie. De Venlose brandweer was spoedig ter plaatse en kon het woonhuis behou den. De geheie achterbouw (werk plaats. schuur en veel opgeslagen win kelgoederen) gingen echter verloren. gevolg aan gegeven worden. Het De achade wordt op 10.000 geschat. Na een weekend van wolkbreuken en zware onwedera i* het westen van Engeland vandaag opnieuw geteisterd door stortregens, die nieuwe overstro mingen veroorzaken. Het graafschap Cornwall was onbe reikbaar omdat de verkeerswegen en spoorbanen naar de rest van het land onbegaanbaar waren. Politie, brandweer en reddingsbriga des stonden in tal van stadjes en dor pen paraat om hulp te bieden aange zien het overstromingsgevaar met het uur groter werd. In het dorpje Plympton St. Maurice werden de gezinnen door een kleine vloedgolf uit hun reeds onder water staande huizen naar veiliger oorden verdreven. In een ander dorpje gleed een perso nenauto van een overstroomde weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Een vrouw kwam om het leven en drie anderen werden gewond. Rivieren traden buiten hun oevers en telefoonleidingen verdwenen in de enorme hoeveelheden modder. Hon derden gezinnen moesten uit laag ge legen gebieden vluchten. In Hampshire werd het lijkje van een zevenjarig meisje geborgen. Ook de kust van Bretanje is door een zware storm geteisterd, In Zuid oost-Frankrijk traden tal van rivieren door een zware regenval buiten hun oevers. De vallei van de Rhone werd door de overstromingen het zwaarst getrof fen. De schade wordt thans reeds op miljoenen franken geschat. Om de regelmatige DC8-dienst, die de KLM met ingang van 10 novem ber van Amsterdam naar Sydney zat openen, voor te bereiden, is een toestel van dit type van Schiphol naar Sydney vertrokken voor een proefvlucht. Volgens het vliegsche- ma zou de DC8 voor deze reis een afstand van 19.000 km 35 uur nodig hebben. Precies 36 jaar gele den. op 1 oktober 1924, ondernam de KLM haar eerste proefvlucht naar het huidige Djakarta. De tocht werd toen gemaakt met een Fokker Tl, die voor de afstand van 14.000 km in to taal .53 dagen nodig had. In tal van plaatsten in West-Engeland\ richt. De schoolmeisjea van Exmonth hebben overstromingen schade aonge-i (Deuonj het water waden. moesten tot hun knieën door PKtsiut.M EISENHOWER heeft meegedeeld, dat hM slechts met Chroestsjew zal gaan praten, als uit voorafgaande, verkennende bespre kingen mocht blijken, dat de Sowjet-Unie bereid is om „terug te keren tot de weg van de vreedzame onderhandelingen". Eisenhower zei dit in een brief, die een antwoord is op het voorstel van de vijf neutralistische landen voor een hernieuwd contact tussen Chroestsjew en hem. De Amerikaanse president verklaar de, dat minister Herter altijd beschik baar zal zijn voor overleg, zo verte genwoordigers van de Sovvjet-Unie concrete maatregelen zouden willen bespreken om de spanningen in de we reld te verminderen. „Maar niets in de houding van de Russische regering geeft mij reden om te geloven, dat een gesprek met Chroestsjew op dit ogenblik wezenlijk resultaten zal opleveren. En ik wil in deze omstandigheden niet alleen maar volstaan met een gebaar, waardoor de volkeren een verkeerde indruk zouden kunnen krijgen", aldus Eisenhower. De Amerikaanse president zei voorts, dat de Sowjet-TJnie, als zij werkelijk ont spanning wil, ,,de weg naar nuttige besprekingen kan banen, in de Ver. Naties en elders". De voornaamste we reldproblemen zijn niet alleen het ge volg van de geschillen tussen de Sow- jet-Unie en de V.S. en kunnen dus niet op bilaterale basis opgelost wor den, aldus Eisenhower. Eisenhower* perssecretaris Hacrrty zei tegen verslaggevers» dat de woor den „en elders" in de passage over mo gelijke Russische stappen „zeer be langrijk" zün. HM meende dat deze woorden kun nen slaan op het ontwapeningsoverleg buiten de V.N. en de regeling van de kwestie van de door de Russen neer gehaalde RB-47. In Washington meent men dat Eisen hower nog steeds vasthoudt aan de eis, dat de bemanning van de door de Russen neergehaalde RB-47 eerst vrij gelaten wordt, voor hij een gesprek met Chroestsjew zal beginnen. Zie verder pag. 3, 2e kol.) Het afgelopen weekeinde is de lucht druk in de omgeving van Polen sterk gestegen. Het hogedrukgebied, dat er dientengevolge tot ontwikkeling kwam, beïnvloedde gisteren ook het weer in Nederland, zodat het tijdelijk fraai weer werd met middagtemperaturen van omstreeks 20 graden. Daarna nam het hogedrukgebied in onze omgeving weer in betekenis af, waarna Nederland opnieuw binnen het bereik kwam van een depressie waar van het centrum ten westen van Ierland ligt. Deze depressie heeft in Ierland, Zuidwest-Engeland en in Wales plaat selijk zeer veel regen gebracht, maar het regengebied. dat Nederland de af gelopen nacht voorbijtrok, was van veel minder betekenis. Met de zuidelijke hoogtestroming, die tussen de twee genoemde luchtdruk systemen aanwezig is, kunnen de ko mende 30 uur gemakkelijk storingen vanuit Frankrijk ons land bereiken. De temperatuur blijft echter boven normaal. (Van ee» onzer verslaggevers)» Een jeugdige joyrider, de 20-jarlge W. van R. uit Utrecht, heeft zaterdag avond op de rijksweg Den Haag— Utrecht ter hoogte van de gemeente Linschoten een dodelMk on geluk ver oorzaakt met een nit Den Haag weg genomen auto. De 53-jarige mej. E. Thoenes, een onderwijzeres nit Bilt- laoven. is daarbij om het leven ge komen. Van R. had zaterdagavond om streeks zes uur de auto in Den Haag weggenomen, toen de eige naar een haring stond te eten. Met zeer hoge snelheid reed hij daarna in de richting Utrecht. Ter hoogt* van de gemeente Linschoten begon de auto plotseling te slingeren. Van Jt, die geen rijbewijs bézit, verloor de macht over het stuur, •waardoor hij de andere rijbaan op schoot en frontaal tegen een uit de richting Utrecht naderende wagen, bestuurd door een broer van mej. Thoenes, botste. De gevolgen waren verschrikkelijk. Mej. Thoenes was op slag dood. Haar broer, P. Thoenes uit Leiden, werd zeer zwaar gewond. Vermoedelijk heeft hij een schedel basisfractuur op gelopen. Hij is in een ziekenhuis te "Woerden opgenomen, evenals de zwaar gewonde Van R. Bij hem bleek operatief ingrijpen noodzakelijk. Van R. is al eerder wegens joyriding met de politie in aanraking gekomen. Andere ongelukken van dit week einde zijn: Een 3-jarig jongetje, Dirk Don kers, is in Utrecht onder een wiel van een bestelauto terechtgekomen en zo ernstig gewond» dat hij na enkele uren overleed. De bestuurder van de bestelauto reed aan de linkerkant van de straat om klanten te bedienen. Tel kens wanneer hij een eindje optrok moest hij spelende kinderen van de treeplank halen. Ook Dirk werd-een keer van de auto getild en op het trottoir gezet. Hij is daarna waar schijnlijk achter de wagen omgelopen en weer op de rechter treeplank ge klommen. De 56-jarige mej. P. Procée is zaterdag op de Vondellaan ia Amersfoort gegrepen door een motor rijder. Zij werd zwaar gewond en is in het ziekenhuis overleden. Op de Rijksstraatweg te- Wasse naar, ter hoogte van Maaldrift, heeft zich zondagavond om 8 uur een dode lijk ongeval voorgedaan, waarbij het slachtoffer was de 41-jarige mejuf frouw N. C. Kleingeld uit Rotterdam. Zij stak de drukke weg over met haar bromfiets aan de hand en doordat twee auto's elkaar passeerden, merkte zij een der wagens niet op. Deze greep haar. Zij was op slag dood. Uit de provinciale vaart in Delft is opgehaald het stoffelijk overschot van de 85-jarige ongehuwde heer G. W. Mulder, uit het verzorgingshuis van de Van der Woudenstichting te Delft. De man moet door nog niet opgehelderde oorzaak In de vaart zjjn geraakt. BU een bomontploffing op Times Square in het hartje van New York zijn zondag zeven mensen gewond. Toen de bom ontplofte, was het bij zonder druk op straat. De politie sloot Times Square en omgeving onmiddel lijk af daar zij bang was voor nog meer ontploffingen. Een onderzoek braeht aan het licht dat de bom in een reistas had gezeten. De politie deelde mee. dat er, voor zover haar bekend, geen diplomaten in de buurt waren toen de bom ont plofte. Afgevaardigden van de V.N. hadden echter Manhattan eerder op de dag bezocht en zijn toen misschien wel in de buurt van Times Square ge weest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1