tot tenzij VN anders bepalen Chroestsjew eist weer ontslag HA G i Tussentijdse herziening c.a. o. s in strijd met doel regeringsbeleid 1 jood will Vrouw bekent: .overval had ik zelf verzonnen Studente Relletjes tal in van Parijs: gewonden WAAROM „Van loonstop geen sprake" Koopt op tijd uw zekerheid Mr. Toxopeus spreekt met politiebonden r V uws Geen maximum snelheid Het weer in Europa Getuigen kwamen niet opdagen NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK KONINKLIJKE Kritiek op politiek van Mendès-France Ambassadeur maakte zich schuldig aan heroïnesmokkel RUSSISCHE PREMIER: EERST EXCUSES, DAN PRATEN r ve BIDDAG 4 OKTOBER 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 472S J Directeur: ti. DE HUIG "N er idea osen Hoofdredacteur: Ur J A H. J S. BHUINS SliOT (Advertentie) KOFFIE spaart hart en zenuwen! en in Nederland 3gn,wn (Van onze parlementaire redacteur) Tussentijdse herzieningen van collectieve arbeidsover eenkomsten zijn niet verenigbaar met de centrale doelstellingen van het regeringsbeleid, gezien de huidige economische omstan digheden en de te voorziene ont wikkeling in 1961. Dit staat in een brief die premier De Quay namens de regering aan de Stich ting v. d. Arbeid heeft gezonden. Contractvrijheid Eigen kracht Vooringenomen Zie verder pag, 3, 2e kol.) BINNENVER1NGBED SCHUIMRUBBERBED '(Van een onzer verslaggevers) «os Amerikaanse liulp aan Laos niet gestaakt TV-staking In Neiv York gearresteerd .,In toekomst toch een topconferentie" vlammen S ook het )r"m kon uür w>. mmen 0ï! te sUan heer jj 'omnaissa. *r bevon Romi. mester eil ongen ter omen ee« «erdamse te Bot. n een pet. uurt, te,, wornnge, nkels. be. Witte de Withstraat 25 Telef. 113700 (6 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Huygensplem 1 Telefoon 183467 (3 Innen). Postbus 1091 Postgiro no. 4248R7. Klachtendienst 18 30—19 30 Telefoon 362569. Spuiweg 132 Telef, 4570. Bellstraat 7a Tel, 63161. Abonnementsprijs 61 cent per weck, 2,65 per maand, 7.00 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelyks. Botterdam; 's-Gravenhege Dordrecht; Schiedam (Geldig tot woensdagavond) MEER WIND Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Aanvankelijk zwakke tot matige, later matige tot krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Iets minder zacht. Morgen.' Zon op: 6.47 onder: 18.09 Maan op: 18.42 onder: 7.08 3e oppa. e Mare. van. Hol. ["gen dra. medaille te dienst eremetaal district} MeUegen 'oordigen laatsphap. Kornak brigades) te van de De heer ïtmeesler 'telijk en t De 46-ja- ag kwast orderptei m tot de t voerde ;ond. De raai met slgde de (reed a 1 om de ren in te dit alles alvmers tdd'i aja as op te de man, PPZD, at iter met Pad. Nb ;uto zich r en be- 's mans den voor Jtkomea vluchten- le brom- ting van eraf oor- ipjewas denman Is volgt- ank" pos- kleed m met een s hij ge- leiswijk- in 'zater- arand ia sliepen aistreeks zijn bed aar but lers ws- irkamen. ■an v. d. nokt en Ir deden en voor- uyn van dorplaan ;g plaats 51-jarige le geen waar- ,e auto's bescha- rs weid gen W au geen Visser, erst M reebtil' Je mort ijk Gods boorde- ten huk' ten bus- t laatst; >t altijs it zeW jen zult zoeken len had vragf luis, kon s. Vis»' Spiritual aar W«' eeft oeeld en doods' de eet' e neger I schoot airituals- ;e«elP' :I1 ,Jha d' „Sterk» er lands' i lofeof' ig met o68 Sp€l 01 oord «J het li»1 d". OLGENS sommige berichten zou de minister van Verkeer en Water staat, drs. H. A. Korthals, besloten heb ben voorlopig geen maximumsnelheid in te voeren op de autosnelwegen ln ons land. Dat betreft dus de vier- en zesbaans- wegen waarover ons land intussen nog maar ln beperkte mate beschikt. Zes- baanswegen hebben we alleen tussen den Haag en Rotterdam en tussen Rotter dam en Dordrecht. Aannemende dat bedoelde berichten juist zijn is de minister met zijn beslis sing dus afgeweken van het advies van de commissie Veiligheid Wegverkeer welke enige tijd geleden op de invoering van een maximumsnelheid juist heef' aangedrongen, We moeten in het oog blijven houden dat de invoering van een maximumsnel heid op de autosnelwegen 6<5k maar al te vaak tot gevaarlijke situaties aanlei ding kan geven. Dat heeft de ervaring ln het buitenland bewezen. De-automobilisten hebben immers de seiglng na invoering van een maximum snelheid bumper aan bumper te gaan rijden, waardoor o.a. het gevaar van kettingbotsingen niet onbelangrijk toe neemt. Dat de minister dan ook voorshands de ontwikkeling hier te lande nog eens wil aanzien en dus blijkbaar in dit op zicht een voorzichtig beleid wenst te voe ren, Ijjkt ons toe te juichen. Men hoort ook wel stemmen opgaan om op de snelwegen een minimumsnel heid verplicht te stellen omdat de lang- zaam-rijders op hun beurt eveneens aan leiding kunnen geven tot het ontstaan van levensgevaarlijke situaties. Naar onze mening kan ook daarvan worden afgezien omdat onze autosnelwe gen over het algemeen nog niet zo in tensief bereden worden als die in andere landen. Overigens zou het misschien wel dien stig kunnen zijn te overwegen of de in voering van gedifferentieerde snelheids beperkingen op bepaalde wegtrajecten, die in wezen een onbeperkte snelheid niet toelaten, aan te bevelen is. Zulks is namelijk wenselijk te achten daar waar bv de middenstrook plotse ling ophoudt dan wel wegversmallingen gaan optreden en meer van dergelijke risico opleverende situaties. Goed samenspel in het verkeer en ver antwoord rijden bijjft intussen geboden. De weggebruikers moeten zich steeds weer opnieuw inscherpen dat met het nemen van te groot risico het leven van de medemens en dat van henzelf kan zijn gemoeid. HAMMARSKJOELD BLIJFT omdat deze uitgezochte koffie» bonen gegarandeerd coiïeïne» vrij zijn, dus onschadelijk omdat u er goed op kunt slapen O omdat Koffie Hag onbeperkt genot geeft zonder nadelige gevolgen Importeur: HAG-Verkoopkantoor Postbus 619 - Haarlera v Deze Leidse tweeling (van nog geen twee jaar) wilde niets mis sen van het grote drie-oktober feest, dat gisteren weer in de Sleu telstad gevierd is. De tweeling stapte dus 's morg&is naar de Waag, waar de traditionele uit deling van haring en wittebrood plaatsvond enzü kwam niets te kort. Statie» Weer Wind- Mex. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerstag mtr p. sec. afgel. 24 u. Helsinki goh. bew. Stockholm regen Oslo geh. bew. Kopenhagen regen Aberdeen geh. bew. Londen Amsterdam Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn frankfort Munchen Ztfrich Genève Wamo Wenen Jnnsbruck Athene Borne Ajaccio Madrid Majorca Lissabon zw. hew. regen regen zw. bew. regen rw. bew. regen onweer zw. bew. zw. bew mist mist zw. bew regen zw. bew. zw. bew onbewolkt h. bew geh. bew. 1. bew h. bew. 1. bew. zzw 2 z 4 windstil zo 7 windstil o I ozo 3 zzo 2 ono 4 windstil w 3 ono 3 ono 8 ozo 3 n-o 4 ozo 2 zo 1 windstil windstil zo 10 w 6 windstil windstil nw 2 wzw 6 w 9 zzw 5 14 13 11 12 14 19 19 18 17 16 17 24 23 14 18 17 20 19 20 17 21 29 28 21 0 0.1 1 0.1 26 0 4 5 2 9 9 2 3 0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 Bon Helder Ypenburg 5* Bilt Jwente Eindhoven z-*Umburg regen regen regen regen regen regen regen regen o ozo nno 070 ZO ozo ozo ono 6 18 8 3 18 5 3 17 8 4 18 2 4 18 3 4 19 n.e 4 19 1 4 13 3 De regering heeft deze brief opge steld naar aanleiding van het schrijven van de stichting, waarin het bestuur van de stichting zijn mening gaf over het openbreken van collectieve arbeids overeenkomsten in de huidige economi sche situatie. Zoals bekend vond een meerderheid van de stichting, dat loonsverhogingen thans niet in over weging moesten worden genomen, wanneer door onverwachte stijging van ie produktiviteit in bepaalde bedrijfs takken het openbreken van c.a.o.'s aan de orde werd gesteid. De regering deelt thans mee. dat zij met het bestuur van de Stichting van de Arbeid van mening is, dat het op grond van het beginsel van de con tractvrijheid mogelijk moet worden geacht een tussentijdse herziening m c.a.o.'s aan te brengen. Zij wijst er ech ter op, dat de waarden, gelegen in het instituut van de c.a.o., niet roogen worden aangetast, omdat daardoor de maatschappelijke betekenis van de c.a.o. zou worden ondergraven. Boven dien meent de regering, dat èn de par tijen, betrokken bij de herziening van een c.a.o., èn de toetsende instanties er ernstig rekening mee dienen te hou den, dat als gevolg van een tussentijdse herziening ook andere contracten op een vroeger tijdstip dan de oorspronke lijke expiratiedatüm aan de orde zul len worden gesteld. De spreiding in de tijd zou daardoor worden gefrustreerd en een ongewenste schoksgewijze loon ontwikkeling zou kunnen optreden, vooral in een periode met economische spanningen. De regering wijst erop, dat er geen ruimte aanwezig is voor een extra loonontwikkeling als gevolg van tus sentijdse herzieningen. Zij stelt uit drukkelijk, dat er geen sprake is van een loonstop, daar immers de normaal- aflopende contracten volgens de alge mene aanwijzing aan het College van Rijksbemiddelaars mogelijkheden bie den voor verbetering van ionen en an dere arbeidsvoorwaarden. De brief van de regering moet gezien worden, zo deelde men ons mede, als een aanwijzing, voor de Stichting van de Arbeid, dat de regering niet akkoord kan gaan met de loonvoorstellen, zoals die in de Vakraad voor de Metaalin dustrie overeen zijn gekomen. In het schrijven van de regering wordt dan ook nog eens met nadruk gewezen op de mogelijkheid van ondernemingsge wijze activiteiten, die ten doel hebben de bezitsvorming te bevorderen door middel van winstdeling en gepremieer de spaarregeling. Het is bekend, dat de regering gaarne zou zien, dat ook in de metaalindustrie een tussentijdse verbetering van de arbeidsvoorwaarden wordt gevonden in winstdeling en ge premieerde spaarregeling. (Zie ook elders in deze editie). 9 De regering heeft een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de begro ting van Binnenlandse Zaken voor dit jaar. De wijziging houdt in, dat een bedrag van 138.200.000 gulden wordt uitgetrokken voor de kosten van loon en salarismaatregelen vqor het over heidspersoneel. Advertentie) Zon op Zon ooder ADAT Sowjet-premier Chroestsjew opnieuw een felle aanval op hem had gedaan heeft Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de Verenigde Na ties, gisteren verklaard, dat hij ondanks de communistische kri tiek zal aanblijven tot zijn ambts termijn is verstreken, tenzij de leden van de V.N. anders be palen. In antwoord op een uitdaging van Chroestsjew om af te treden zei Hammarskjoeld, dat het ge makkelijker is af te treden dan aan te blijven. De dramatische toespraak van Hammarskjoeld werd driemaal door stormachtig applaus onderbroken. Kort voordien had premier Neliroe van India zich met kracht verzet te gen het Russische plan om de struc tuur van de V.N. te wijzigen. De Afrikaanse en Aziatische afgevaar digden Ghana en Guinee uitge zonderd namen deel aan het ap plaus. Terwijl de afgevaardigden applaudis seerden, sloeg Chroestsjew met beide vuisten op de tafel, Vele niet-commu- nistische afgevaardigden applaudisseer den staande. Terwijl zjj weer gingen zitten, schreeuwde Chroestsjew iets, terwijl hjj zijn vuist in de richting van Hammarskjoeld zwaaide. Premier Chroestsjew had eer der opnieuw het ontslag van Ham marskjoeld geëist. Hij dreigde., geen besluiten van de 'V.N. meer te zullen erkennen, indien de volkerenorganisa tie niet overeenkomstig zijn ideeën wordt gereorganiseerd. Ohroestsjew zei in zijn rede: „In dien de V.N. kwesties oplossen ten nadele van de communistische en neutrale landen zullen natuurlijk de ze landen dergelijke besluiten niet erkennen en op hun eigen kracht aangewezen zijn om de belangen van de vrede te verdedigen. Chroestsjew beschuldigde Hammars kjoeld er van „altijd vooringenomen te zijn geweest tegen de socialistische lan den. Hij heeft altijd de belangen van de V.S. en andere landen van „mono polie-kapitaal" hooggehouden. De ge beurtenissen in Kongo, waar hij wer kelijk een betreurenswaardige rol ge speeld heeft, waren alleen de laatste druppel die de emmer deed overlopen". De Rus klaagde voorts dat de functie van secretaris-generaal steeds in de geschiedenis van de V.N. was bekleed door een vertegenwoordiger van het Westen, Chroestsjew verwierp de idee van een ontmoeting met president Eisen hower, „tenzij de president werkelijk verlangt tot overeenstemming te ko men". Advertentie) WtZET-fABRIEKEN ZEVENBERGEN (Van onze correspondent) \^f AT In Den Heider algemeen werd vermoed blijkt nu ivaar te zijn de roofoverval op mevrouw S is door haar zelf verzonnen en in scène aezet. Vorige week donderdag deed deze dame bij de politie aangifte van dief stal vaD een boodschappenmandje met een portemonnaie inhoudende 102,50. Mevrouw S. zou donderdagmiddag met haar enige weken oude dochtertje ln de kinderwagen en haar tweejarig zoontje aan haar hand op het z.g Hengatenpad hebben gewandeld, toen haar plotseling een wielrijder achter opkwam. Deze zou van zijn fiets ge stapt zijn, de baby en het jongetje mis handeld hebben en zou zich vervolgens het op het wagen riekje staande bood schappenmandje nebben toegeeigead, toen mevrouw S. haar kinderen wilde beschermen. De dader bad zuA vervolgens in de richting van bet strand uit de voeten gemaakt, achtervolgd door een orom- fietsberijder, die de man echter uit het oog verloor, aldus haar verhaal. De politie, die het verhaal wat onge loofwaardig vond, verzocht de orom- fietsberijder en enige andere ge' 'dgen zich bekend te maken, daar mevrouw S. In de consternatie vergeten was de adressen en namen van deze mensen te vragen. Nadat geen enkele getuige zich op het politiebureau had gemeld, onderwierp de politie mevrouw S. aan een verhoor, en ten slotte bekende, zij het gehele verhaai te hebben verzon nen. zy zou in geldnood verkeerd heb ben. het als vermist opgegeven geul zou zij niet aan haar echtgenoot hebben kunnen verantwoorden. Wegens het doen van epn valse aan gifte ts nu proces-verbaal tegen baar opgemaakt. {j«<gsf A Nadat de minister van Binnenland»* Zaken vrijdag aan de besprekingen over de politiesalarissen in de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken had deelgenomen, heeft mr. Toxopeus gistermiddag mei de vertegenwoordigers van de politie vakorganisaties van gedachten gewis seld. Deze vertegenwoordigers, die, erop aandrongen de voorgestelde toelage te vervangen door een salarisverhoging, werden in de gelegenheid gesteld hun standpunt uitvoerig toe te lichten. Woensdag zal de centrale commissie de kwestie opnieuw bespreken. Donder dag wordt het overleg met de politie bonden voortgezet. Deze hopen, dat deze week de definitieve beslissing valt. Ze hebben nu lang genoeg ge wacht, menen ze. Mevrouw G. KoopsDe Vries viert donderdag in. Assen haar honderdste verjaardag. De voormalige Britse ambassadeur, Sir Paul Mason, heeft met zijn echt genote een afscheidsbezoek aan het Koninklijk Paar gebracht. Z.K.H. prins Bernhard deed zijn gasten na afloop van het bezoek uitgeleide. Prinses Margarethe van Denemarken is in de Britse universiteitsstad Cambridge aangekomen om archeologie en internationaal recht te gaan stude ren. De 20-jarige kroonprinses kan men nu aereaeld door de straten van Cambridge zien fietsen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren te Washington verklaard, dat Amerika de militaire hulp aan Laos niet heeft op geschort. Ambtenaren van het ministe rie zeiden, dat Amerika zeifs op het punt staat de neutralistische regering van prins Souvanna Phouma geld te verschaffen voor de betaling van de koninklijke troepen. Hierdoor zouden afvallige legereenheden, die overgelo pen zijn naar generaal Phoumi Noso- van, eerder naar hun onderdelen te rugkeren zo meent men. In Laos heeft de officiële radio-Vien tiane gemeld, dat de regering een voorstel heeft afgewezen tot een com promis-regering van drie man, die de twee maanden oude crisis moet op lossen. In de omgeving van de ambtswoning van president de Gaulle te Parijs heb ben ultra-rechtse betogers gisteravond gevochten met de politie. De betogers, meest jongemannen, marcheerden naar het Elysee-paleis na dat ze bij het graf- van de onbekende soldaat een demonstratie van oud- strijders hadden bijgewoond tegen het onlangs verschenen „manifest van de 121" waarin Franse jongelui werden aangemoedigd militaire dienst in Alge rije te weigeren. In de buurt van het presidentiële paleis werden de betogers door de politie tegengehouden. Er ontstond een kort maar hevig gevecht, waarin ook vele voorbijgangers zich meng den. Van de bureaus van het links georiënteerde weekblad „l'Express" werden de -ui'>n ingegooid. De demonstranten rukten ver keersborden uit de grond en trachtten een barricade van caféstoelen op te werpen tegen naderende politiewa gens. In het handgemeen werden ongeveer veertig personen, onder wie een aantal politiemannen, licht gewond. Er waren ook enkele personen met zwaardere verwondingen. De betogers riepen „Algerije is Frans", Mendès-France aan de galg" en „de Gaulle treed af". De politie verdreef de betogers en sloot de wijk af. De Franse televisie-omroep heeft gisteren opnieuw enkele program ma's moeten laten vervallen als ge volg van de proteststaking -can de acteurs. De acteurs gingen zaterdagmiddag in staking nadat de regering acteurs en schrijvers, die het manifest voor dienstweigering in Algerije hadden ondertekend, had verboden mede werking aan radio en televisie te verlenen. Na een zomerreces van drie maan den komt het Franse parlement van daag voor de nieuwe zitting bijeen. Verwacht wordt dat de parlementa riërs zich o.a. flink zullen verzetten te gen de Gaulle's plan voor een zelfstan dige Franse atoommacht. De ambassadeur van Guatemala Sn België, Rosal, en nog drie mannen zijn gisteren in New York gearresteerd toen zü poogden 50 kilo heroïne de V.S. binnen te smokkelen. Een Amerikaanse ambtenaar zei, dat het hier om de grootste party verdovende middelen gaat, die ooit door de Amerikaanse autoriteiten in beslag is genomen. De vier mannen zyn tegen een borgtocht van in totaal 1 miljoen dol lar vrijgelaten. De partij heroïne zou op de zwarte markt 4 miljoen dollar waard zijn. By de arrestatie waren 76 'agenten betrokken. 2ij waren vermomd als gla zenwassers, loopjongens en chauffeurs, Sommigen hadden zich in stilstaande bestelauto's verborgen en fotografeer den de ontmoeting tussen de vier man nen. De Guatemalaanse ambassadeur had steeds van zijn diplomatieke on schendbaarheid en de vrijdom van douane-onderzoek misbruik gemaakt om de heroïne door de controle te krij gen. Naar nader bekend wordt, vertegen woordigde de gearresteerde ambassa deur zijn land ln België en in Neder land. Bet ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag deelde vanochtend mee, dat de heer Rosal in september 1949 zUn geloofsbrieven had overhan digd, doch hier te lande weinig bekend was. Een woordvoerder deelde mee, dat volgens internationaal gebruik Guate mala deze vertegenwoordiger waar schijnlijk binnen de kortst mogelijke tijd zou terugtrekken om te voorkomen dat de regeringen, waarbjj hU thans nog is geaccrediteerd, hem tot „per sona non grata" zouden verklaren. Premier Chroestsjew heeft maandag avond opnieuw laten weten, dat de V.S. hun verontschuldigingen voor de vlucht van het U-2 verkenningsvliegtuig, dat op 1 mei boven de Sowjet-TJnie werd neergeschoten, moeten aanbieden voor dat hij weer met president Eisenhower gaat praten. In een brief aan de vijf delegaties, die in de algemene vergadering een ont- werp-resolutie hebben ingediend waar in op hervatting van het overleg tus sen de regeringsleiders van de V.S. en de Sowjet-Unie wordt aangedrongen, gaf Chroestsjew als zijn mening te kennen, dat de huidige moeilijkheden in de betrekkingen tussen de Sowjet- Unie en de V.S. kunnen worden over wonnen, Hiervoor was echter een „dui delijke erkenning van hetgeen de oor zaak van de verslechtering in deze re laties was", noodzakelijk. ,.De verantwoordelijkheid voor de huidige toestand ligt uitsluitend bij de V.S., aldus Chroestsjew. Op een receptie, aangeboden door de Boelgaarse afvaardiging in New York heeft de Russische leider gisteravond verklaard dat er „ten slotte" toch een topconferentie zal komen. Op de vraag of het een conferentie tussen hem en Eisenhower of van de „Grote Vier" zou zijn, antwoordde hij: „Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit". Later verklaarde hij ook nog „dat hjj met de volgende Amerikaanse presi dent een bespreking zou hebben". Hij voegde eraan toe, dat hjj ook verwacht te, dat de betrekkingen tussen de Ver. Staten en de Sowjet-Unie wel beter zouden worden na de presidentsverkie zingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1