li m Spuitgasten vierden feest 4 in Muzanda PHILIPS V G.E.B. krees: klant van 120 miljoen kwu Werkgelegenheid in industrie steeg in noorden het meest CITROEN Concert door Jaap Stotijn en dr. H. L. Oussoren De I ier behaalde onverdiende overwinning op Jodan Boys Vlaardings brandweer jubileert Burger (arb.) debatten EKMATERWE Uniformen voor Jeugdbrandweer J. Hartman neemt afscheid van H.V.O. Gelegenheid tot Brigadier Groeneveld gehuldigd inenting Animo wil ledental gaan uitbreiden Schiedams politienieuws Zoutelektrolysebedrijf in Botlek met stroomverbruik als Arnhem In Rotterdamse Sint. Laurens Spaarbank grootste concurrent van kruidenier MAN GEDOOD: DADER IN ARREST Geval van tbc in legerplaats Sym TROUW Dinsdag 4 oktober i960 ■nOli-iiw VLAARDINGEN. Als maandagavond in Vlaardingen brand zou zijn ontstaan, dan had een telefoontje naar Muzanda voldoende resultaat opgeleverd, om alle leden van de Vlaardingse Brandweer liedenvereniging „Door oefening Vaardig" uit te laten rukken naar de plaats des onheils. Gelukkig gebeurde dat niet, want dat zou ongetwijfeld een domper hebben gezet op de intieme feestavond, die daar gehouden werd ter gelegenheid van het dertigjarig be staan van dit korps, bestaande uit vrijwilligers. Levensgevaar Met ingang van heden treedt als agent voor ons blad in Schiedam op, de P. van der Spek, Bellstraat 7a, Schiedam, tel. 63161 Advertentie Hervormd Kethel krijgt eigen «emeentecentrum Kozakkeu Boys-H.B.S.S. 3-1 Onderscheidingen Nieuive uniformen ODI won van Vriendenschaar 2 Zwaluwen-Hoogvliet 2-2 P-P.S.C.-Insuliiide 2-2 Een Philips televisie-installatie eist vakkundige aanleg Maassluis Filmavond C.M.B. e geste Burgerlijke stand van Schiedam Advertentit Inwonertal van Vlaardingen nam laatste maand af Bouw Zuiderkerk verloopt vlot .Maasland Cefa vertoont Meisje Mariou' Advertentie radio en televisie Joh, de Heer T.S.B.-De Zwervers 2-2 Kerkbouwfonds Geref. kerk Vlaardingen Spaarcijfers R.P.S. V.T. winnaar van bedrij fsbrand weer- wedstrij den Belangstelling Hoek van Holland Dronken olieman viel in Waterweg Nieuw type wijk- avonden <u Advertentie smmms Hoofdagent Pr oduktiestij ging T~kr. H. L. Oussoren, orgel, en J. Stotijn, hobo, hebben maan- menspel dóen horen, dat zowel in technisch als in muzikaal op zicht aan hoge eisen voldeed. Het had er veel van, dat het hier een duo betrof, dat reeds jaren op el kaar is ingespeeld. De spelkwa- liteiten van Jaap Stotijn zijn. zoï bekend, dat wij ze niet opnieuw' behoeven te releveren. In één maand ruim 20.000 Oostduitsers naar Westen Jeugdige aanrander bekent Kerkdienst Het hoogtepunt van de geüniformeerde feestvierende menigte kwam om half tien toen .de loco-burgemeester, wethouder H. K. van Minnen op het toneel verscheen om aan een vijftal jubilarissen onder scheidingen uit te reiken. Alvorens de heer Van Minnen daartoe overging, sprak hij veel woorden van waardering aan het adres van de jubi larissen en aan de Brandweerlieden vereniging in het algemeen. Hij toonde zich daarin zeer erkentelijk voor de wijze waarop de vrijwilligers niet alleen veel materiaal beschermen, maar waar op zij ook veel menselijk leed voor komen, met inzet van eigen leven note alle leden een geslaagde viering van het zesde lustrum toewenste. Een bijzonder woord van welkom richtte de heer Buisman tot de hoofd- O SCHIEDAM. Voor Hervormd Kethel is het woensdag een bijzondere dag. Dan zal "s middags om vier uur de eerste paal geslagen worden van het nieuwe gemeentecentrum, waarvoor al geruime tijd vele acties gaande zijn om gelden bijeen te verzamelen. In de eerste plaats werken vele kin deren al maandenlang mee om de oud- papier actie te doen slagen en ook de actie JeKeHuBa heeft er toe bijgedra gen, dat al veel geld mocht binnen komen. Dat alles is echter nog lang niet vol- commissaris van politie dr. C. N, doende, want er is veel geld nodig voor Peyster. die de gehele avond van zijn belangstelling blijk gaf. Het andere feestelijke gedeelte van de druk bezochte bijeenkomst werd verzorgd door Nico Schoolenberg uit Dordrecht, die een one-man-show ten beste gaf. Met een sterk veldoverwicht heeft Ko zakken Boys de strijd tegen HBSS met 31 gewonnen nadat de rust was inge gaan reet 1—0. De thuisclub, met de Hover weer in de verdediging, van het begin af aan sterk aanvallend, zag we gens de gladheid van het veld vele goe de scoringskansen verloren gaan. Een doorbraak van linksbinnen V. d. Heuvel werd in de 15e min. door mid- voor Visser in het doel gekopt welk doelpunt door de goedleidende arbiter Scliilperoord werd afgekeurd. Uit een corner was het in 25 m weer Visser die de keeper ht nakijken gaf <10). In de tweede helft trachtten de Schie dammers met de buitenspelval de ba kens te verzetten, maar V. d. Heuvel werd op onfaire wijze afgehouden, wat de gasten op een penalty kwam te staan die door V. d. Heuvel werd be nut. Uit een misverstand in de verdedi ging was het Groeneboom die kans zag de invallerkeeper De Harg in de 20 min. te passeren <2I). In de 35e min was het weer V. d. Heuvel, welke de keper van HBSS om speelde en de overwinning veilig stelde. Met nog enige aanvallen aan beide zij den werd het einde van deze sportieve strijd bereikt. De commandant van de Vrijwillige Brandweer, hoofdbrandmeester le klasse, de heer H. Groeneveld, die van de op richting af lid was van D.O.V. was de eerste jubilaris, die uit handen van wethouder Van Minnen de hoogste on derscheiding, de gesp, plus een oorkonde in ontvangst mocht nemen. De brand meester le klasse, de heer H. van Toot en de hoofdhrandwacht, de heer D. Sas, die leder hun 25-jarig jubileum vierden, kregen het zilveren kruis met oorkonde. De onderbrandmeesters, M. Onderdelin den en de brandwacht 2e klasse W. A. Moerman, die elk een diensttijd van 12% jaar achter zich hadden, werden on derscheiden met het bronzen kruis met oorkonde. Wegens het bereiken van de 55-jarige leeftijd werd de hoofdbrandwachten, de heren A. Struys en H. A. van Linden, die in verband daarmede per 1 januari 1961 de brandweerdienst zuilen verlaten, de legpenning plus oorkonde uitgereikt Namens de plaatselijke overheid dankte de heer Van Minnen allen voor hetgeen zij deden in het belang van de Vlaar dingse bevolking, waarbij hij de wens uitte dat de gemeente ook in de toekomst mag blijven beschikken over een korps ais dit D.O.V. Tot grote verrassing, niet in het minst van de heer Van Minnen, kwam de heer Groeneveld. als commandant van de ju bilerende vereniging een geschenk aan bieden aan de gemeente Vlaardingen. Dat fraaie geschenk bestond uit een tien- al smetteloos witte en waterdichte uni formen. die bestemd zijn voor de jeugd brandweer. die onder meer van zich deed spreken tijdens de brandweerwed strijden. die onlangs in het Oranjepark werden gehouden. Tevens dankte de beer Groeneveld de heer L. van Rij. die de taak op zich heeft genomen, de jeugdige brandblussers op te leiden. ODI heeft de eerste winstpunten te pakken. Vriendenschaar 2 werd met een 8—4 nederlaag huiswaarts gezonden. Het spel van ODI was uitstekend en zij heb ben hiermede getoond in de eerste klasse thuis te horen. Het was Floor de Vlieger, die het eerste Schiedamse doelpunt scoorde (10),maar al spoedig maakten de gasten gelijk (11). Het doorzichtige spel van Vriend schap werd gauw begrepen door ODI en via bet middenveld werd de ene tegen aanval na de andere opgebouwd. les van Keulen demonstreerde na de wisseling zijn schotvaardigheid en zorgde voor een 31 voorsprong. In de derde opstelling liet Ria Son- neveld van zich spreken door. beheerst 41 in de korf te gooien en niet lang daarna kon Herman van Hoogdalem uit 'een vrije positie 51 voor zijn rekening nemen. Na de rust kwamen de gasten gevaar lijk opzetten en ODI kon niet voor komen, dat de achterstand tot 53 werd •ngclopen. Het antwoord van de gast heren volgde spoedig, toen Cor v. d. Kooy met een handige schijnbeweging er '63 van maakte. Martien Soeters stelde de zege definitief veilig, door er 73 van le'maken. Eindelijk is ..Zwaluwen" er in ge slaagd om het eerste puntje in dit sei zoen le bemachtigen. Hoogvliet had in de 35ste minuut een 1—0 voorsprong genomen door Steen bergen. Met deze stand kwam ook de rust De tweede helft gaf een offensief van Zwaluwen te zien. waarin Dick Berg werf was vervangen door Kees de Biois. Deze stevige knaap speelde niet onver dienstelijk. Van der Berg zag halverwege de tweede helft kans om de uitstekende doelman Hordijk te passeren en de stand op I1 te brengen. Enkele minu ten later was het De Blois, die zijn her-optreden in het eerste elftal vierde met een goed doelpunt. Daarna ontstond het doelpunt van Sluimer uit een vrije trap gemaakt, waarna het einde kwam. Tegen het sterke InsuHnde heeft PPSC een gelijk spel weten te behalen. Toch zag het er aanvankelijk niet naar uit. dat de Boshoekbewoners nog tot dit resultaat zouden komen, want reeds na zes minuten hadden de gasten een voor sprong genomen door hun rechtsbin nen <01). De ver mee naar voren gekomen links half v. Harmeien zorgde er echter voor dat de Schiedammers voor rust gelijk kwamen (11). Na de thee startte PPSC met de beste voornemens en van Harmeien had bepaald pech. toen hij de bal in de twaalfde minuut in eigen doel schoot '12). De blauwwitten slaagden erin gelijk te komen door bun nieuwe mid voor Canters (ex-HBSS). die fraai doel puntte (2—2). de bouw van dit centrum, dat aan de Schiedamse weg komt te staan, even voorbij bad Groenoord. Mede door een uitgeschreven lening hoopt de commissie aan het benodigde bedrag te komen. Thans is er voor ruim 21.000,ingeschreven. Het ligt in de bedoeling een feeste lijk tintje aan deze plechtigheid te ge ven. Zo zullen enige kinderen enkele geestelijke liederen zingen. Ook de service is zeer belangrijk. Van beide Ia U verzekerd, wanneer U zich bij aankoop wendt tot... jmg li «cgf m*- 1« Middeilandstraat 72 Tel. 3034Q-37434 %dr Mm Aert van Nesstraat 38 - Tel. ft.88.tt (2 I.) Zeer gemakkelijke betaling. SCHIEDAM. De Christelijke Me taalbewerkers Bond (CMB> afdeling Schiedam houdt maandag 10 oktober in gebouw ..Irene" een filmavond. De film ..Het meisje Marion" zal daar als hoofdfilm gedraaid worden. Voor de pauze hoopt districtsbestuur der B. Nieuwland een toespraak te hou den Aanvang acht uur. Mr. dr. ir. M. M. van Praag, die zaterdag 40 jaar in dienst van de gemeente Schie dam n-as. De heer Pan Praag is vandaag door velen gehuldigd op het gemeente- li ids te Schiedam. In de krant van mor gen hopen we uitvoeriger over deze gebeurtenis te berichten. De voorzitter van 'D.O.V., de heer K. Buisman, die de avond opende had daarin medegedeeld, dat een deputatie van het bestuur van de vereniging 's middags een bezoek had gebracht bij de ere-voorzitter, burgemeester mr. J. Heusdens. waarbij hem als jubileum geschenk een fruitmand werd over handigd. om de eerste burger ook in de feestvreugde te laten delen. Mr. Heusdens beantwoordde deze geste met het zenden van een telegram, waarin hij mede namens zijn eebtge- SCHIEDAM. Geboren: Simon z v A Ouweneel en M Lucas, Marcel E z v II Vlas blom en H Zwaan, Hendrik z v A Bijloo en W C de Pater Antonie L z v A Llssenberg en T J de Ruiter, Hanna I d c G L Bouw man en C P Hegemeijer, Erwin L J z v U G van den Arend en J W Snel. Rudolph A J z v P J Joore en E I B van Dijk. Jacoba d v J Broking en N van Wagtendonk, Robert z v G G Beket en G 3 Stout. Overleden: J C Stouten 10 jr; J J van Oyen 74 jr. W de Reus 45 jr. A M Feijs, echtgen A G H van Duimen 69 jr. VLAARDINGEN. Uit de bevolkings statistiek over de maand augustus blijkt, dat het aantal Vlaardingse ingezetenen met 14 is verminderd. Dit kwam sinds de laatste wereldoorlog nog niet voor. Weliswaar was de aanwas soms heel ge ring, maar teruggang kende men sinds dien niet. Er werden 11 kinderen geboren, terwijl zich 23 sterfgevallen voordeden; der halve' een- geboorteoverschot van. 88. Niet minder dan'366 inwoners verkozen andere plaatsen ais hun.domicilie tenwijl zich 264 personen vestigden, waarmee het ver trek-o vers chot op 102 kwam. Het totaal aantal inwoners bedraagt door de thans ontstane vermindering 68.655. Er vestigden zich 66 gezinnen en er vertrokken 68 gezinnen. Het aantal huwe lijken bedroeg 42; er werden 2 echt scheidingen uitgesproken. Sinds 1 januari van dit jaar nam het aantal ingezetenen toe met 526 personen. VLAARDINGEN. Wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd zal vrijdagmiddag i» de kantine van Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost" af scheid worden genomen van de heer J. Hartman. De daartoe belegde bijeen komst begint om vier uur. SCHIEDAM. De bouw van de nieu we gereformeerde kerk in Schiedam- Zuid heeft een vlot verloop. Onlangs werden de ramen in het gebouw ge plaatst, de verlichting is bu'na gereed, de centrale verwarming nadert zijn vol tooiing en de vloereu ondergaan momen teel de laatste afwerking. De bouwcommissie beraamt reeds plannen over de meubilering. Het ligt in de bedoeiing om de kerk in te richten met vaste banken van irocohout. Wat stoelen en tafels betreft zal het interieur eenvoudig van opzet zijn. Vele acties zijn gaande om de nodige onkosten straks gedeeltelijk te dekken. Alleen al aan vrij te besteden giften kwam het bedrag binnen, van. 2847, Begin december hoopt gereformeerd Schiedam dit kerkgebouw in gebruik te gaan nemen. Een. juiste naam heeft men nog niet gevonden. De wijkpredikant van, Sehie- dam-Zuid, d's. W. A. Krijger. Nassau- ïaan 40, 'houdt zich aan-bevolea voor ideeën voor een goede naam voor dit nieuwe kerkgebouw, waarvan men vorig jaar december de eerste paal heeft ge slagen. MAASSLUIS. Zaterdag was de bri gadier van politie, de heer G. Groene veld te Maassluis 25 jaar in overheids dienst. Op het bureau van politie is de ze op en top politieman gehuldigd en het zal hem goed hebben gedaan, dat. hoewel zijn jubileum slechts in beperk te kring bekend was, ook enkele officie ren van justitie in Maassluis aanwezig waren. Behalve het politiekorps en de jubi laris met vrouw en kinderen waren er burgemeester Van Dijck; mr. R. H. F. J. M. Grasso, officier van justitie te Breda, voorheen te Rotterdam; mr. I. iï. van de Roemer, officier van justitie te Rotterdam; de heer E. Heger van de onderafdeling opsporingsbijstand van het Ministerie van Justitie en de heren Lens en Mostert van de Neder landse Politiebond. Brigadier Groeneveld. die in 1035 zijn loopbaan als sergeant bij de infan terie begon, vervolgens bij de rijksveld- tvacht diende en sedert 1941 bij de po litie te Maassluis is, is een zeer ge waardeerde kracht en staat ook bij zijn collega's goed -aangeschreven. Dit kwam duidelijk tot uiting in de waar derende woorden, die door verschillen de sprekers tot hem zijn gericht. De burgemeester van Maassluis deed dit vergezeld gaan van een gratificatie^mr. De Roemer roemde de kwaliteiten van de jubilares, evenals de inspecteur van politie, de heer De Jongh. die hem na mens het politie-personeel een cadeau overhandigde, hetgeen de heer Lens deed, namens de Ned. Politiebond. De jubilaris sprak tenslotte een dank woord. In de loop van de dag mocht de heer Groeneveld nog vele blijken van belangstelling en attenties te zijnen huize in ontvangst nemen. DOSTZEEDUK 330 ROTTERDAM TEL 11SI85 BEURS VOOR MODE EK HUISHOUDING Do vakbeurs voor hot gezin Bijzondaro manifestaties kunst In sieraad en Interieur In lader huis «en moderne keuken wie wordt Femina-hulsvrouw 1960 MODESHOW o.l.v. Mies Bouwman I Geopend van 10-17 en 19-23 u j Zondags gesloten AHOr GEBOUW J ROTTERDAM I ï/m 12 OCT. j Voor de rust was het één en al TSB wat de klok sloeg en een ruime voor sprong zou verdiend geweest zijn. Het bleef evehwel bij een 10 stand in het voordeel van de Shell-mensen, welk doel punt gescoord werd door midvoor v. BokkeL In de tweede helft werden de rollen omgedraaid en werkten de gasten zich los en zetten het doel van TSB onder vuur. Dit resulteerde in de gelijkmaker, die van de voet van linksbuiten Lems kwam. Nannenberg deed de kansen weer keren door beheerst 2—1 in te schieten, maar de gasten stelden alles in staat om gelijk te maken. Dat gelukte hun via een door Koedood genomen vrije trap, waarbij de in het TSB-net verdween (22). De Tweede Kamer heeft hedenmid dag een aanvang gemaakt met de al gemene politieke beraadslagingen over de rijksbegroting voor 1961. Aan de regeringstafel hadden elf ministers plaats genomen. Afwezig waren de ministers Luns en Zylstra. .De eerste woont de vergadering der Verenigde Naties bij, de tweede is op de thuis reis uit Amerika. Ook enige staats secretarissen waren in de vergadering aanwezig de heer Burger (arb.) was de eerste spreker. Hij zei. dat er in Nederland grote on zekerheid bestaat over dit kabinet. On gewenst vond hij het „gebrek aan ge- zagszekerheid", die in enige persuit latingen is gesignaleerd. De Troonrede is z.i. een stuk zonder perspectief ert mat van zelfvoldaanheid. Spr. betoogde, dat het kabinet afhan kelijk is van Prof. Romme en de KVP. VLAARDINGEN. Op donderdag 6 oktober 1960 van 1.302 uur n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden gegeven voor koste loze inenting tegen de pokken voor kin deren, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt, en tegen difterie, kinkhoest en tetanus voor kinderen tot zes jaar. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding vervoegen bij de huisarts. In- entingskaart of -boekje dient overgelegd te worden. Inentingskaarten zijn, voor zover nog niet verstrekt, gratis verkrijgbaar bij de afdeling Bevolking, Stadhuis ingang Paterstraat, in Vlaardingen. Ouders, die hun kinderen ea. twee Jaar geleden volledig lieten inenten tegen difterie, kinkhoest, tetanus of difterie- tetanus, worden er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting in aanmerking komen, waardoor de im muniteit weer met ongeveer twee jaar wordt verlengd. Op verzoek van de commissie Actie Kerkbouwfonds van de Geref. Kerk te Vlaardingen delen wij mede, dat de boe zen. van de gramofoonplaat hedenavond niet kunnen worden uitgereikt. Deze uitreiking zal plaatsvinden woensdag avond a.s. op de bekende adressen, die jl. vrijdag in de Gereformeerde Kerk bode stonden vermeid. SCHIEDAM. De Christelijke Ver eniging voor Lichamelijke Opvoeding „Animo" uit Kethel houdt woensdag 5 oktober haar najaars-ledenvergadering. Er zal o.a. besproken worden de mo gelijkheid om tot uitbreiding te komen van de heren- seniorenafdeling, die mo menteel nog te zwak -bezet is. Onlangs werd de oprichting van de dames-senio ren een groot succes, want sinds feort nemen dinsdagavonds een 25-tal dames deel aan deze oefeningen. Het ledental van „Animo" is inmiddels uitgegroeid tot 270 en het streven om bij het 3-jarig bestaan in januari 1961 tot een totaal van minstens 300 te komen, zal misschien wel slagen. SCHIEDAM. Bij de Rijkspostspaar bank, postinrichting Schiedam, -is in de maand september 294.995,87 ingelegd en 250.051.82 uitbetaald. Het aantal nieuwe boekjes bedroeg 66, waarvan 5 jeugdspaarboekjes. MAASSLUIS. Op het fabriekster rein van de Verenigde Touwfabrieken te Maassluis is zaterdagmiddag de jaarlijkse bedrijfsbrandweer-wedstrijd gehouden. De ploegen van Key Kramer, L. Smit Co's Intern. Sleep dienst en Verenigde Touwfabrieken (2) werden geconfronteerd met een brand die slechts over een sloot be reikbaar was. Men moest een lekke fles met propaangas, die inderdaad in brand stond en waar in de onmid dellijke nabijheid een slachtoffer lag, blussen en eveneens het vuur (onzicht baar) van een aangrenzend perceel, waarvan werft aangenomen dat het dak brandde, bestrijden. De ploegen, hebben bewezen vrijwel niets voor elkaar; onder te doen, want toen de uitslag tenslotte in de kantine 'Van de Verenigde Touwfabrieken bekend gemaakt werd, bleek het onderlinge ver schil tussen de vier ploegen slechts TjA punt te bedragen. De eerste prijs ging naar de Verenigde Touwfabrieken I met .190% pt. L. Smit Co (houdster van de wisselbeker) werd 2e met 188 pt.; Vergde Touwfabrieken II 3e met 183 pt. en Key Kramer 4e met 183 pt. De prijs van de best geklas seerde aanvalsploeg werd aan de Ver enigde Touwfabrieken I toegekend. De directeur van de T.T. de heer R. E. D. Bannen 't Loo reikte -met een toe passelijk woord de prijzen aan de com mandanten van de fabrieksplóegen over en bracht dank aan allen, die aan de or ganisatie van deze sportieve strijd had den meegewerkt. Naast directieleden van de deelnemen de fabrieksplóegen woonden burgemees ter W. J. D. van Dijck, wethouder Van der Snoek, inspecteur van politie J. de Jongh en de heer Douwev. d. Krap. kringhoofd B.B.-Westland deze wedstrijd bij. De heren ir. Langelaar (Smit Co) en ir. Doorhlein (Key Kramer) brach ten tenslotte de directie van. de. Verenig de Touwfabrieken dank voor de wijze, waarop zij deze middag als gastheer had gefungeerd. MAASLAND. Donderdagavond om 7.45 uur wordt Ln de Geref. kerk te Maasland, onder auspiciën der „Cefa de ontspanningsfilm „Het meisje Ma rion" vertoond. VEILING MAASLAND, 3 oktober. Tomalen A 5,956,10, B 5,70. C 5,S5 6,05. CC 4,45, per 6 kg, spruiten AI 13.60 19.30 BI 12,20—17,30. Dl 4.10—5.50, All 3,30—8,30, BIX 2,30—3,60, DII 2,70—5,10, per kist, komkommers 0,220,35, per stuk, druiven: alicanten 1,501,60. id. frankenthalers 1,80—1.85. id. Victorien 1,551.65, andijvie 0,31Ö.38, pronkbe nen 0.47—0,58. snijbonen 0,951.20, rode kool 0,100,11, postelein 0,52—0,54, alles per kg. sla 0,080,09, per krop, selderij 0,110,17, per bos. HOEK VAN HOLLAND. - Maand», morgen vroeg viel de 53-jarige olie man A. Z. van de Britse troepenbnm „Parkstone in benevelde toestand voorover van een steiger in de wat» weg. Enkele bootwerkers, die het ons,! luk zagen gebeuren, trokken de ren Pool op het droge. 6 HOEK VAN HOLLAND. Bij a Gereformeerde .Kerk hoopt men j. komen tot een nieuw systeem van klik avonden. Deze wijkavonden zuilen bo' stemd zijn voor kleine groepen beW stellenden, ongeveer 20 personen, Ér een bepaald onderwerp worden behar deid dat tevoren door de deelnemers aai de hand van een verstrekte handleidins is bestudeerd. Bekend is dat dergelijk' avonden in anderen gemeenten niet alleen prettig, maar ook opbouwend rik Een aantal jongeren is bereid gevon. den tijdens de bijeenkomst bij gezinnois met kinderen oppasdiensten te verrich ten. Mevrouw W. G. v. M.—van K. deed aangifte van de diefstal van 25 polioioten die zonder dat zij er iets van gemerkt heeft, van de toonbank in haar winkel in de Troelstralaan verdwenen zijn. Maandagmiddag heeft ten stadhuize in j Rotterdam getekend door mr. G. E de kamer van B. eri W. de ondertekening plaats gehad van de tussen de gemeente Rotterdam en de n.v. Koninklijke Neder- landsehe Zoutindustrie gesloten over eenkomst betreffende de levering van elektrische energie ten behoeve van het door deze industrie te stichten zout elektrolysebedrijf in het Botlekgebied. Alvorens tot ondertekening van het contract over te gaan heeft de burge meester de delegatie van de Kon. Zout toegesproken en erop gewezen, dat het Gem. Energie Bedrijf steeds in betekenis toeneemt, door de vele nieuwe „klanten", die het heeft tebedienen. In dit geval is van een zeer belangrijke levering sprake, want dit contract regelt de af name van 120 miljoen -kwu. Het contract werd namens de gemeente Op het rijwielpad van de Gerrit Ver- boonstraat te Schiedam is gistermiddag omstreeks één uur het 16-jai'ige meisje M. V, gevallen doordat zij met het voor wiel van haar fiets de achterkant van een bromfiets raakte. Zij werd gewond aan een been en is in het gemeente ziekenhuis behandeld. 0 Vannacht tegen één uur is mevrouw C. A. M.de L. met haar auto op het door de regen glad geworden wegdek van de Rozenburgsestraat geslipt. De auto reed, na de koers verioren te heb ben over hét linkervoetpad, ontwortelde een klein boompje en kwam tot stilstand tegen de pui van de woning Rozenburg sestraat 28. Door de bewoners van het bedoelde huis is mevrouw M., die over pijn in de rug klaagde, uit de auto gehaald en in huis genomen, totdat zij door de G.G. voor Citroen «n Panhard automobieion voor Rotterdam en omstreken. DYNAMOSTR. 16 - TEl. 0T0-1 7670Ö Achter hei mzameigübouw R'öam-Zuitl De werkgelegenheid in de industrie it In de drie noordelijke provincies het sterkst toegenomen. De stijging bedroeg daar 23,6 procent. Dit blijkt, naar mi nister De Pons in zijn zevende ladns- trlalisatienota meedeelt, «li statistische gegevens over de ontwikkeling der In dustriële werkgelegenheid in de jaren 1950—1959. De drie noordelijke provincies wor den op de voet gevolgd door de drie zuidelijke provincies waar de stijging 22,8 procent bedroeg. In het oosten en het westen bedragen deze percentages resp. 11,4 en 6 (lager dan het lands- gemiddelde van 13 proeent. Het aan deel in het westen in de totale indus triële werkgelegenheid is door deze ontwikkeling gedaald van 44,2 procent in 1950 tot 41,4 procent in 3959. In de nota wordt dan ook geconclu deerd dat ondanks de voortgaande uit breiding van de industrie in het westen, een duidelijke decentralisatie-tendens te constateren valt in de richting van andere landsdelen. Volgens de nota is er sprake van een min of meer zelfstandige spreidings tendens, die wel door het regionale industrialisatiebeleid is versterkt en gestimuleerd, maar daardoor niet is veroorzaakt. De minister verwacht verder dat de produktiestijging van 21 procent, die in de zesde industrialisatie-nota voor de gehele periode 19571962 was aan genomen, reeds in dit jaar zal worden bereikt. De industriële produktie lag in 1959 reeds bijna 10 procent boven het niveau van. 1957. Tegelijkertijd was' de industriële uitvoer met meer dan 20 procent en de produktie per werk nemer in de industrie als geheel ge zien met ruim 10 procent toegenomen. - van Walsum, namens de Kon. Zout dooi i; H. M. van Mourik Broekman en it R. Cox. Ir. Van Mourik Broekman sprak zijn voldoening uit over de tot stand ge komen overeenkomst en betuigde zijn respect voor de behandeling van de zaken door de gemeente. Hij herinnerde eraan, dat het bedrijf door vestiging in at: Botlekgebied op zijn uitgangspunt tctu;- keert, want het is meer dan veertig jaar geleden in Rotterdam opgericht. Door dit contract gaat de Kon. Zot! behoren tot de grootste afnemers van set Rotterdamse Energie Bedrijf. Het stroom verbruik ligt in een orde van grootje vergelijkbaar met wat een stad als Am- hem aan elektriciteit behoeft. Van Rotterdamse zijde waren bij de ondertekening van het contract aanwezit wethouder J. U. Schilthuis en de ge meentesecretaris mr. J. C. Knap. voort! de heren ir. G. de Rest en H. J. Vak, directeuren van het G.E.B. De kernvraag, waar de leVërimiddf* lenbranche in de toekomst voor staat is, of zij in staat zal blijken bij de jtu- tere welvaartsspreiding nok een groter percentage van de bestedingen tot zich te trekken dan nu het geval is. Dit zei Sdr. G. van der Wal, voorzitter vau de Raad van Beheer der Koninklijke Ne derlandse Jaarbeurs gistermorgen ia Utrecht. HU .sprak daar ter gelegen heid van de opening van de interna tionale ievensmiddelenbeurs „Rota" I960, over: „De invloed van koopge woonten op prestatie en distributie van levensmiddelen". De- spaarbank is -de grootste concur rent van de levensmiddelenwinkelier ln Nederland van vandaag, aldus dr. Van der Wal. „Met kennelijke bedacht zaamheid heeft de Nederlander, zich met zijn stijgend inkomen nog niet aan het potverteren gezet, alle scoo ters ©n t.v.-toestellen ten spijt." - Het feit, dat steeds meer huisvrou- gaan werken,- heeft als noodzakelijke consequentie steeds meer pressure- cookers, inst;) rit coffee, instant thee en instant rijst. Het beeld van onze maalijd dreigt volgens dr. Van der Aai, een instant-etentje te worden, opgeno men in de cultuur van. de eetkeuken, tuseen krant en tv. Hij stelde, dat een doeltreffende bewerking van de huis vrouw noodzakelijk zal zijn, om Ma de betekenis van de welverzorgdei en toch gemakkelijk te bereiden rnaaitijn van grote verscheidenheid op aantrek kelijke wijze bij de brengen. en G.D. naar (ie Dr. Noietstichting wérd' dagavond in de Laurenskerk sa- gebracht, ter observatie. De auto werd ernstig beschadigd, de pui van de wo ning niet noemenswaard. De Lier trok zaterdag tegen Jodan Boys mét 30 aan het langste eind, maar dat is voor de Lierenaren heus geen reden zich op de borst te klop pen. Integendeel, vrijwel gedurende de gehele tweede helft stonden zij met de rug tegen de muur krampachtig een 2—0 voorsprong op de steeds weer aan stormende Gouwenaars te verdedigen. Van meet af heeft de thuisclub een aanvallende houding aangenomen en in j dedigini terug. werk zien. De Lier oDende echter de score. Middenvoor Hasenbroek was spil Kok te vlug af en gaf doelman Rijns burger het nakijken (01). Met deze stand brak de rust aan. De tweede helft was nauwelijks en kele minuten oud of De Lier zag kans de score op te voeren tot 02. Jodan Boys zat niet bij de pakken neer. Het tempo werd verhoogd, doch de Lier trok zich met man en macht in de ver- de 9e minuut van de wedstrijd reken-1 de ieder op het eerste Goudse doel-1 punt, toer doelman in 't Veld reeds was gepasseerd. Linksback Kooy kon nog juist op de doellijn redding bren gen. Jodan Boys bleef het veld beheer- Nederlands naam is z.i. in discrediet ge-j sen en menige aanval golfde op het bracht. Wij komen hierop morgen uit- doel van De Lier af. Doelman in '1 gebreid terug. Vcid liet echter gced en spectaculairterugsprong. Jodan Boys kreeg een penalty toege wezen wegens ongeoorloofd aanvallen. Specialist Kok zette zich achter de bal. doch ook bij deelde in de malaise en miste. In de allerlaatste minuut zag linksbinnen Pauwe nog kans de score op te voeren tot 30, toen een inge schoten bal van de staander in het veld Maar dat onze meester-hoboïst in Dr, Oussoren een begeleider had gevonden, die eigenlijk niet beneden zijn muzikale standing bleef, was bepaald verrassend. Beide musici speelden een sonate in Es van Bach, voor fluit en clavecimbel ge schreven. maar in de combinatie orgel (en wel speciaal dit Marcussen orgel) en hobo voortreffeiijk klinkend, en een sonate in G van Giuseppe Sammartini. Hun samenspel sloot op een haar. Ous soren registreerde bijzonder smaakvol en zorgde steeds voor het goede klanfceven- wicht tussen het soio- en begeleidend instrument. Het programma van maandagavond bevatte drie orgelcomposities. Drie delen uit een sonate van Domenico Zipoli, een tot een suite samengevoegd aantal varia ties van Bach over het koraal „Sei ge- giüsset. Je.su gütig" en een driedelig werk, dat men weinig of niet op de pro gramma's aantreft, nl. Preludium - Trio - en Fuga in Bes. Als componist vermeldde het programma de naam J. S. Bach, met bijvoeging (B, Cooke-manuscript). De fuga eindigt in ieder geval als de tripie- fuga in Es. Van Oussoren heeft deze werken op technisch verzorgde wijze uitgevoerd. Zijn registraties verrieden een uitgespro ken artistieke smaak, In september zijn 20.699 Oostduitsers naar het Westen gevlucht, dat is bijna 7000 meer dan in september 1959. 3654 van de vluchtelingen, die vorige maand, uit de Russische zone vluchtten, waren jonger dan 24 jaar, 14.876 van de 20.699 vluchtelingen zochten asiel in West-Berlijn. Een 17-jarige jongeman, die vorige week in Rotterdam werd gearresteerd nadat hij geprobeerd had een 81-jarige vrouw aan te randen, heeft tijdens ver horen door de zedenpolitie bekend, dat hij nog twaalf andere vrouwen heeft aangevallen. Hij was daarmee in ok tober van het vorig jaar begonnen, en wel in de Bergpolder bij Rotterdam. In de nacht van zondag op maandag heeft de politie te Arnhem de-20-jarige schilder R, G. uit Rheden gearresteerd. Hij wordt verdacht de hand te hebben gehad in 't overlijden van de 57-jarige stukadoor L. F. uit Rhenen. Het stoffe lijk overschot van F. werd in de afge lopen nacht aangetroffen aan Onder- langs te Arnhem, Het hoofd van het slachtoffer was verminkt. Kort na de; ontdekking kon G. worden aangehou den. G. verklaarde met de verslagens moeilijkheden te hebben gekregen en hem tegen het hoofd te hebben go- schopt. Hij mende toen, dat de nian reeds was overleden. Korte tijd daarna is hij teruggekomen om na te gaan of zijn slachtoffer geld bij zich had. Aan gezien hij bij zijn terugkeer niet de zekerheid had, dat de man overleden was, heeft hij hem verder vermink- Het slachtoffer was vader vsn ew groot gezin. In de legerplaats Ennelo Is eon ge val van t.b.c, geconstateerd. De inspev* teur-militair geneeskundige diens heeft de ruim 2500 man van de plaats geconsigneerd. Op 4 okW" oer zal door middel van de „Mantoux - reactie worden onderzocht of er "neer militairen besmet zijn. Op olc" :ober zal de uitslag van dit onderzoek oekendgemaakt worden. In de Chr. Geref. kerk te Pernis wordt op donderdag 6 oktober 's avonds ora half acht ccn dienst gehouden, waarin zal voorgaan ds. F. Bakker uit DrieW*" «crj.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2