Regeringspartijen nemen PvdA wind uit de zeilen P.v.d.A. alle kritiek fronten bij )en oi troepen evacuatie Vliegtuig haven van stort in Boston ers Voor mr. BEERMAN geen vervolging wegens toto-beleid Nationaal I Nationaal II Peil rivieren 2;aat zakken Chroestsjew: geen blokkade Berlijn Ministers uit 17 landen in ijeen Twee doden bij bus-botsing Verbied openbreken van c.a.o.'s, vraagt de K.V.P. Watersnood in midden-Frankrijk Geheim document aan boord van ,,Electrar? Nasser vertrokken osie in fabriek van Eastman Synode Gerei Kerk achter Sportfonds Adelaar deed aanval op Zweedse jongens Jeugdige Amerikaan wilde Chroestsjew vermoorden Het weer in Europa EISENHOWER NIET OPNIEUW NAAR VN WOENSDAG 5 OKTOBER 1960 Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4721 r V Hoofdredacteur: ür. J. A. H. J. S. BRUINS SL<ÜT (Van onze parlementaire redacteur) TTET kabinet-De Quay heelt gisteren in de Tweede Kamer van de partijen, waarop het steunt zij het genuanceerd de in stemming gekregen, die het nodig heeft om het in de Troonrede aangekondigde beleid uit te voeren. Bij de algemene politieke beschouwingen hebben prof. Rorame, prof. Oud, dr. Bruins Slot en dr. Tilanus verklaard achter de hoofd lijnen van het regeringsbeleid te staan. Daarmede ontnamen ?ij de oppositieleider, mr. Burger, die verklaard had. dat ,,de oppositie zich voor het gevoerde beleid schaamde", de wind uit de zeilen. Senaat Zie ook pagina 8 Lonen/prijzen Nederlandse militairen uit La Courtine helpen de Franse troe pen bij de evacuatie van Franse burgers in de door de overstro mingen getroffen vallei van de Creuse ten oosten van Limoges. De bewoners enkele duizenden ziin gisteren gewaarschuwd dat zij hun dorpen moeten ont ruimen. Twaalf uur regen 14 EEN viermotorig verkeersvlieg tuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij „Eastern Airlines" is gisteravond in de ha ven van de stad Boston gestort. Van de 71 inzittenden van het toestel een Lockheed „Elec- tra" turboprop (straalvliegtuig met propellors) zijn er GO om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde kort nadat het toestel van het vlieg veld Logan bij Boston was opge stegen. Over de toedracht van het ongeluk staat nog niets vast. Vol gens ooggetuigen deed zich aan boord van de „Electra" een ex plosie voor; overlevenden van cle ramp hebben echter verklaard dat géén ontploffing heeft p'aats- gevonden. «SF Nieuwsgierigen Zwenking Nie 11 we jeu gdlierberg in Noord wijk Citadel der koningen van Juda gevonden Tien mensen gedood W erklooslieidscijfers Wisselend bewolkt en in Nederland Rotterdam: 's-Gravenhagc Dordrecht: Schiedam: Witte de Withstraat 25 Teler. 115700 (6 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur. Tcleroon 115700. Huvgensplein 1 Telefoon 133467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro no. 424887. Klachtendienst 18.30—19.30 Telefoon 36256» Spuiweg 132 Telef. 4570. Beïistraat 7a Tel. 63161. f 7.90 A Abonnementsprijs 61 cent per week, t 2,65 per maand. 7.90 per kwartaal, Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot donderdagavond) ONVAST WEER Aanvankelijk zwaarbewolkt cn plaatselijk enige regen. Morgen opklaringen, maar ook enkele buien. Meest matige wind ruimend van zuidoost naar zuidwest. Weinig ver andering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.48 Maan op: 19.09 onder: 18.07 onder: 8.19 rpEN gunste van het Prinses Beatrix- fonds en de Nederlandse Blindenbi bliotheek is een nationale loterij-actie gevoerd waarbij voor een bedrag van f 225.000 aan prijzen in de vorm van woonhuizen, personenauto's e.d. ter .be schikking kwam. Huis aan huis tverd in ons land een polio-blindenkrant verspreid. Voor de bezitter van „een geheime krant" werd een reis ora de wereld in 77 dagen be schikbaar gesteld. In de krant worden de deelnemers aan deze actie opgewekt om op zondag morgen 2 oktober naar radio Luxemburg te luisteren want de morgenstond zou goud in de mond hebben. Men kent onze bezwaren tegen loterij- acties. Die bezwaren worden nog in ernstige mate vergroot door de wijze waarop hier de zondag bij een lotenj- actie wordt betrokken. En dit alles wordt dan de burger aan gediend onder het mom van een uatio- nale loterij-actie. Hoe hier liet-begrip nationaal kon worden ingevoerd, Is ons ♦en raadsel. Wat ons betreft: aan herhaling geen behoefte. Het lükt gewenst dat de organise rende Instanties andere en betere mid delen zoeken om het gewenste doei te bereiken en zonder inschakeling van de zondag. De laatste jaren is meer dan eens ge bleken dat ons volk voor een goed doel graag veel geeft zonder dat er een flink gokje aan te pas komt.. Het kan heus wel anders. /\P 12 oktober a.s. zal ons volk op de een of andere manier betrokken wor den bij een nationale bezinning op de verkeersveiligheid. Hier heeft men te doen met een natio nale actie ln de goede zin des woords. Het initiatief tot deze bezinning is een jaar geleden genomen door Prinses Wilhelmina. Op verzoek van de regering gaat het Verbond voor Veilig Verkeer hier nu gestalte aan geven. Op brede schaal is medewerking toe gezegd. Kerken, scholen, bedrijfsleven, pers en omroep dragen alle een steentje bij. Niet genoeg kunnen telkens weer de weggebruikers, en dat zijn wij allemaal, crop gewézen worden, dat we ons voort durend onze verantwoordelijkheid be wust moeten zijn tegenover de mede mens. Wij hopen dat deze dag van nationale bezinning goede vruchten zal afwerpen en een belangrijke bijdrage zal zijn tot een gedisciplineerd gebruik van de open bare weg. Wat dat betreft valt er in ons land zeker nog veel te verbeteren. KAMER STEUNT KABINET van C.A.O.'s le verbieden. De K.V.P.- fractie acht dit lil. een aanvaardbaar middel tot beheersing: van de con junctuur. Prof. Oud viel met name de Eerste Kamer aan voor haar houding bij het toto-debat. Ook dr. Tilanus deed dit. De laatste nam minister Beerman in bescherming tegen de z.i. te ver gaande socialistische kritiek. Prof. De Quay zal vandaag antwoorden. De kritiek van de socialisten richtte zich tegen alle onderdelen van het ge voerde beleid, al noemde mr. Burger het financieel-economische gedeelte daarvan minder zwak. Ook de fractie leiders van de z.g. „regeringspartijen" hadden kritiek, maar zij brachten die, zoals prof. Oud zei, „als een vriend die de feilen toont". Mr. Burger hekelde in het bijzon der prof. De Quay, die „kennelijk gebukt ging onder de verantwoorde- lijkheid voor het Nieuw-Guinea-be- leid", hetgeen op de beruchte cock tailparty gebleken zou zijn. „De mi nister-president heeft een politieke fout gemaakt." v „Kan er sprake zijn van een misver stand?" zo vroegen de heren Bruins Slot, Tilanus en Oud, „dan moet de minister-president maar eens precies vertellen, wat hij gezégd heeft, of be doeld heeft tezeggen," en prof. Oud voegde daar aan toe „dat de minister president het contact met de pers te gemakkelijk heeft opgevat." „Dat kali echter-de beste overkomen." Het loon- en prijsbeleid, door mr. Burger ernstig bekritiseerd, vond wel instemming bij de „regeringsfrac ties", al vroeg met name dr. Bruins Siot naar de betekenis van de inhoud van de jongste brief van de. regering aan de Stichting van de Arbeid. „Wat denkt de regering nu van de onder nemingsgewijze loonsverhoging?", zo vroeg de A.R.-fractieleider. verdedigd door de tweede man van de K.V.P., drs. Bogaers, secretaris van de K.A.B..' die op tal van punten de socia listische kritiek fel bestreed. De woordvoerder van de K.V.F. vroeg de regering het openbreken Veertig man Nederlands verbindings personeel werd gevolgd door een com pagnie infanterie, die over 5000 zand zakken beschikt. Daarnaast is nog een comoagnie genie met bulldozers ter beschikking van de Franse autoriteiten gesteld. De overige Nederlandse troe pen in La Courtine zijn geconsigneerd, zodat zij zo nodig direct ter beschik king staan. De bakkerij van de Nederlandse troepen heeft de afgelopen 24 uur on afgebroken gewerkt om de vluchtelin gen van brood te ku.inen voorzien. In de hele Creuse-vallei heeft het twaalf uur achtereen hard geregend. Telefoon- en telegraafkabels werden vernield, en het water liep alle kelders en lager gelegen huizen binnen. Een aantal scholen is uit voorzorg gesloten De rivier de "Vienne is tussen Limo ges en Perigueux buiten haar oevers getreden en heeft de hoofdweg tussen beide steden overstroomd en onbegaan baar gemaakt. ïn de looo van.de middag werd hei gisteren droog. Het ow van enkele rivieren bruint, al te vakken, 'je Correzc bij Tulle. Hat maandag ernstig te lijden bad onder de overstromingen, is ge- zakt. maar gas, water en elektriciteit functioneren hier nog niet. Ook bij Rodez. waar ruim 300 huizen onder water staan, zakt het water. Voor zover tot nu toe bekend, zijn ongeveer tien mensen om het leven gekomen. Op vele plaatsen in midden-Frank rijk riirt door de hevige regens dorper: en steden overstroomd. Een beeld van Argenton-snr-Crense, waar de bewo ners, die nog niet geëvacueerd zijn. door het water moeten waden dat in de straten staat. De politie heeft meegedeeld, dat zich aan boord van het verongelukte toestel „een hoogst geheim document" bevond. Dit document wordt vermist. De fede rale recherche (F.B.I.) heeft de zaak in handen. Volgens sommige berichten betreft het een geheim document van de Amerikaanse luchtmacht. Het toestel was van Boston op weg naar Philadelphia. Er waren 66 passa giers en 5 bemanningsleden aan boord. Ér waren aanvankelijk 15 overleven den, maar vier personen overleden in het ziekenhuis. Het vliegtuig stortte neer in vrij on diep, modderig water. De „Electra" brak in twéé stukken. Een van de stuk ken sloeg om, waardoor de passagiers onderste boven kwamen te hangen. Men.»Jaagde erin vijf ménsen uit het and^'inzittendei^haddmrizich' ^n^heT^1' (Varwonze parlementaire redacteur) staartstuk van het toestel, dat "boven water uitstak, vastgeklampt Terwijl de nacht snel viel, werkten duikers in het maanlicht om de slacht offers te bergen. Brandweerlieden waadden door de modder eveneens op zoek naar de verongelukte passagiers maar zij vonden meest bagage. Het erkeer werd bemoeilijkt door nieuws gierigen die zich naar de plaats van de ramp hadden gespoed. Een overlevende, de 21-jarige mari nier Albert Norden, zei dat het toestel kort na te zijn opgestegen was gaan cirkelen. „Het volgende ogenblik werd ik door een raampje naar buiten ge slingerd", zo zei hij. Een andere over levende zei kort na de start een scherpe zwenking te hebben gevoeld. De meeste slachtoffers waren bedekt met een laag olie toen zij uit het water opgehaald werden. Een paar overleven den hadden grote hoeveelheden olie binnengekregen. EEN kijkje op de ministerstafcl tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Ka- mei-. Van links naar rechts: drs. De Pous, mr. Toxopeus, prof. Oud (staande), drs. Korthals en prof. De Quay. Prof. Oud heeft in de Tweede Kamer minister Beerman voor zover dat nodig: was gerustgesteld, dat er tegen hem omdat hij de toto heeft laten doordraaien nimmer een strafrechtelijke vervolging kan wor den ingesteld. De minister kan voor wetsmisdrijven alleen worden aangeklaagd door de Tweede Kamer en door de Kroon. De procedure die de Tweede Kamer moet volgen is echter zeer ingewik keld, omdat deze het beleid heeft te toetsen aan overwegingen van recht, billijkheid en staatsbelang, „en," zo vervolgde prof. Oud, „ik kan mij niet voorstellen, dat er in dit kabinet een minister zit, die een koninklijk be sluit om een collega, strafrechtelijk te vervolgen voor het gevoerde toto- beleid zal contrasigneren". Deze opmerking van de liberale fractieleider had vanzelfsprekend enige hilariteit ten gevolge. NIAGARA MOHAWK POWER Netto winst le hj. 21.650.611 (T8.609.706i ot S 1.31 (1.331 per aand:; idem 12 mnri. per 3fl juni S 34.433.257 (30.254.909) of S2.3I (2.07) per a.:nd. De mij. declareert een regetat, kwart div. van S 0.45, Chroestsjew heeft gisteravond de verzekering gegeven, dat Berlijn niet geblokkeerd zal worden. Uit zijn woor den heeft men-echter niet kunnen op maken of deze verzekering voor di rect geldt of voor het tijdstip, dat. Ber lijn, overeenkomstig zijn voorste!, een vrije stad zal zijn geworden, hoe hij. overs nssvmmen. gfw ywypp Chroestsjew's verklaring was een antwoord op een vraag van een Ame rikaanse journaliste, die wilde weten hoe hij over de kwestie Berlijn dacht. De journaliste vroeg: „Kan ik er verzekerd van ziin dat "West-Berlijn niet geblokkeerd zal worden?". Chroestsjew: „Ik kan u mijn per soonlijke verzekering geven -dat er geen blokkade komt en ik ben ervan overtuigd dat de Oostduitse regering er ook zo over denkt". De journaliste: „Dus geen blokka de?". Chroestsjew: „U zult zich zeker her inneren. dat wij van plan zijn vrede te sluiten (met Oost-Duitsiand, Wij moeten dus een einde maken aan de staat van oorlog en West-Berlijn zal dan een vrije stad zijn. Er zai niet alleen geen blokkade komen, maar er zullen voorwaarden worden gescha pen om te verzekeren dat de verbin dingen tussen West-Berlijn en de bui» Zaterdagmiddag zal de commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Holland, mr. J. Klaasesz, in Noordwijk, aan de Langeveldselaan, een geheel nieuwe jeugdherberg openen. De nieuwe jeugdherberg is ideaal gelegen aan de duinrand. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan 94 jonge men sen. Het is modern van uitvoering: in plaats van de vroegere grote slaap zalen zijn hier kleinere appartementen, waarin 8 bedden staan. Een vooraanstaand Israëlisch oud heidkundige, dr. Yohanan Aharoni. heeft bekendgemaakt, dat ongeveer vijf kilometer ten zuiden van Jeruza lem de bijna 3000 jaar oude citadel der koningen van Juda is opgedolven. Dr, Aharoni, die de leiding van de op gravingen heeft gehad, deelde mede. dat de citadel ongeveer 800 jaar vóór Christus is gebouwd. De citadel is opgegraven op een heu vel te Ramat Rachel, een Israëlische nederzetting op de weg naar Bethle hem. „Dit is de eerste koninklijke citadel, die in Judea is gevonden en zij ver toont grote overeenkomst met de ci tadel, die in Samaria is gebouwd door koning Ahab van Israël, die gere geerd heeft van 874 tot 852 vóór Chr.", zei dr. Aharoni. Onder de in de citadel gevonden voorwerpen bevinden zich naast veel aardewerk stenen voorwerpen uit de periode van het koninklijk Juda. .President Nasser, die in New York de algemene vergadering van de Ver. Naties heeft bijgewoond, is vandaag per vliegtuig naar de Ver. Arabische Republiek teruggekeerd. Voor zijn vertrek las Nasser een korte verklaring voor. waarin hij on dermeer zei: „dat hij de prettigste herinneringen bewaarde aan win be zoek aan de Ver. Staten en vele nieu we indrukken meenam". (Van onze Haagse redacteur)* De vice-minister-president drs. H. A. Korthals heeft vanmorgen in de Ridderzaal de twaalfde zitting ge opend van de Raad van Ministers van de Europese conferentie van ministers van Verkeer. t Aan deze conferentie, die onder voor zitterschap staat van staatssecretaris E. G. Stijkeï, nemen de ministers van zeventien Europese landen deel. ?.Iinister Korthals herinnerde er in zijn toespraak aan, dat Nederland in ternationale samenwerking op het ge bied van vervoer, een warm hart toe draagt. De transportsector heeft ten volle deel aan de dynamische ontwikkelin gen op technisch, economisch, sociaal en politiek terrein. Enerzijds heeft de sterke intensivering van de goederen en personenbeweging steeds omvang rijker en meer gedifferentieerde transportbehoeften wakker geroepen, anderzijds is mede als gevolg hiervan een vraagstuk van verkeersveiligheid ontstaan, dat de bescherming van mens en goed tegen de gevaren van het ver keer tot een van de eerste maatschap pelijke vraagstukken maakt. Het behoeft derhalve niet te ver bazen, aldus de minister, dat zowel de rationalisering van het vervoer als de effectieve bestrijding van de verkeers onveiligheid een onderwerp van veler lei gedachtenwisseiingen uitmaken. Een hevige ontploffing, 'welke op 30 kilometer afstand kon worden gehoord, heeft, gisteravond een deel van de grote chemische fabrieken van het Eastman Kodak concern In Kingsport, in de Amerikaanse staat Tennessee, verwoest. Tien personen werden hierbij gedood en hijna honderd mensen liepen, ver wondingen op. Na de ontploffing brak brand uit in de ruïnes. De' omvang van de schade'kon nog niet worden ge- schaf. Van de zijde van de fabrieksleiding werd verklaard, dat men nog niet heeft kunnen ontdekken hoe de ramp is ont staan. In het gebied waar de fabrieken van Eastman zijn gevestigd bevinden zich verscheidene andere ondernemingen, die zich bezighouden met de vervaar diging van butaangas. De politie had grote moeite om de veie nieuwsgierigen, die zich bij de brand verzameld had den. te verspreiden, omdat men nieuwe explosies vreesde. (Van onze correspondent) Hedenmorgen omstreeks zeven uur is op de Kijpersweg van Oud-Gastel naar Fijnaart een autobus van de B.B.A op een autobusje van het aannemers- en bouwbedrijf W. Winters uit Breda ge reden. Twee personen kwamen hierbij om het leven. De autobus kwam van Oud-Gastel en was op weg naar Fijnaart. Toen dc bestuurder, de heer J. de Ruiter, bij de St. Anthoniusdijk het kruispunt wilde passeren, kwam van over de dijk het busje gereden waarvan de bestuurder vermoedelijk te laat de autobus op merkte. Een botsing was toen niet rncer te vermijden. Het autobusje werd in de zij gegrepen en door de botsing aan de andere kant van de weg van de dijk ge slingerd. Twee der inzittenden werden er uitgeworpen en zo zwaar gewond, dat zij kort daarna zijn overleden. De slachtoffers zijn de 31-jarige F. Bas- tiaanse en de 41-jarige J. van Oers, beiden gehuwd en afkomstig uit Breda. Een derde inzittende, de heer G. Jon- genelen. eveneens uit Breda, werd in zorgwekkende toestand naar het zie kenhuis te Roosendaal vervoerd; voor zijn leven wordt gevreesd. De vierde inzittende van het busje, A. Donkers, werd niet ernstig gewond. In de autobus zaten, behalve de be stuurder, nog twee passagiers. Deze bus werd zwaar beschadigd en reed ge deeltelijk van de dijk af, doch niemand werd hierbij gewond. (Van onze sportredactie) De synode van de Gereformeerde kerken heeft dezer dagen verklaard de financiële actie van het Christelijk Na tionaal Sportfonds hartelijk te zullen aanbevelen bij de predikanten en ker keraden. Dit houdt in. dat het bestuur van het C.N.S. („Plam-Kret") op korte termijn een circulaire zal toesturen aan onge veer 1900 predikanten en kerkeraden, waarin de aanbeveling van de synode zal zijn vermeld. De aanbeveling werd ondertekend door ds. P. N. Kruyswyk. Amsterdam (praeses) en ds. P. D. Kuiper, Sassen- heim (scriba). Thans hebben dus de synodes van twee kerkelijke richtingen zich volledig achter de financiële actie ten behoeve van de christelijke sportwereld ge steld. De synode van de hervormde kerk sprak zich onlangs in dezelfde geest uit. In de buurt van Saeter in Midden- Zweden heeft een adelaar twee jon gens van 15 en 11 jaar aangevallen. De grote roofvogel dook driemaal op beide knapen neer. De elfjarige Borje Nilsson kreeg ernstige verwondingen aan gezicht en rug. Zijn broer Gunnar bleef ongedeerd. De geregistreerde arbeidsreserve be droeg eind september 27.096 mannen (eind augustus 29.999). Hiervan waren 10.774 (aug. 11.097) op sociale werkvoorzieningsobjecten werkzaain en 2.459 (aug. 3.482) op aanvullende werken. Het aantal werkloze vrouwe: was eind september 5.242 (eind aug. 4.914), Een man. die met een x.g. Molotow- cocktaïl (een zelfgemaakte bom) een aanslag op premier Chroestsjew wilde plegen, is vandaag bij hef gebouw van de Ver. Naties in New York gearres teerd. De man werd aangehouden toen hij bij het gebouw der Wereldorganisatie over een muurtje om een parkeer plaats klom. De gearresteerde, de 22-jarige Ri chard Hogan. bekende, dat hij de Rus sische premier had willen vermoor den. „Hij beledigt de V.S. Hij doet ons op een zwak volk lijken. Ik heb een heleboel kameraden ïn Korea verloren," aldus Hogan, Hij verklaarde kortgele den te zijn behandeld door een psy chiater. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat president Eisenhower niet voor nemens is tijdens de huidige zitting van de V.N.-assemblée nog eens naar New York te gaan. Een kleine uit Frankrijk gekomen storing is de afgelopen nacht over het zuidwesten van Nederland naar het noorden getrokken. Dit ging plaatselijk met zware onweersbuien gepaard. In Zicrikzee viel 34 mm, in Den Helder 16 mm ragen. Na het passeren van de storing begon een zwakke rug van hoge druk zich over Nederland uit te breiden. Hierin komen flinke opklaringen voor. Bij de zuidkust van Ierland is een oceaandepressie aangekomen, die zich met geringe snelheid in ongeveer noordelijke richting be weegt. Het koufront van deze de pressie bereikte vanochtend West- Frankrijk en zal vanavond en van nacht Nederland passeren. Plaatse lijk zal hierbij enige regen vallen. Na het passeren van het front "ruimt de wind naar zuidwest. De dan aan gevoerde lucht is onstabiel, in ver band waarmee voor morgen wisse lende bewolking met enkele buien wordt verwacht. Wind- Max. temp. Stattoa weer rlch"d8J v. gisteren cn snelheid en neerslag mtr p-sec. afgej.24u. Helsinki zw. bew. nnw 3 Stockholm geh. bew. no 2 Oslo regen nno 4 Kopenh. zw. beu*. 20 3 Aberdeen geh. bew, windstil Londen geh. bew. ozo 4 Amsterdam zw. bew. z 4 Brussel h. bew. z 4 Luxemburg mist zio 4 Parijs geh» bew. zzo 3 Bordeaux geh. bew, windstil Grenoble zw. bew. zw 2 Nice 1. bew. nnw 3 Berliin zw. bew. zzw 2 Frankfort mist zo 2 München zw. bew. zw 1 Zurich mist no 2 Genève h, bew. w t Locarno regen nnw l Wenen zw. bew. ozo 11 Innsbruck 1. bew. w o Belgrado onbewolkt ozo 8 Athene onbewolkt nno 2 Rome zw. bew. windstil Ajacclo onbewolkt ono 3 Madrid regen zzw 3 Majorca zw. bew. windstil Lissabon h. bew. wzw 5 11 13 11 14 14 IB 17 19 18 13 20 21 22 19 19 23 24 19 16 18 25 20 24 IT 23 19 1 1 8 0 5 O 13 1 0.3 11 0 10 2 O O O O O 30 O O 0 10 1 5 0 11 Den Helder Ypenburg Vlissingen Eelde De Bilt Twente Eindhoven Z.-Limburg zw. bew. zw. bew. 7.w, bew. motregen zw» bew. zw, bew. zw. bew. I. bew. wzw z zzo zw zzw zzw zzo 2Z0 37 17 17 39 *8 20 17 18 19 5 0.4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1