Op de goede weg Kabinet wint in Kamer Neutralen trekken resolutie in Nederlaag voor Gaitskell inzake kernbewapening ^Partijleider zal echter NIET k aftreden Ook in Nederland goedkope benzine HRG Macmillan op terugreis Zuid-Afrika vóór een republiek? f IP; D' rt iet weer in Europa Beter een gerecht van groen mos Overleg Eisenhower-Chroestsjew - Nehroe ontstemd over geschrapte passages MEERDERHEID VAN LABOUR ACHTER COUSINS Nederland verliest vriendschap Larens wethouder neemt ontslag; Wisselvallig r r 1 0OIVDER1IAG 6 OKTOBER 19G0 y NEGENTIENDE JAARGANG No. 4722 am Chroestsjew voor radio t.v. in Amerika en ïter- rige raat akt, par- Hei een jzie- (Van onze parlementaire redacteur) E algemene beschouwingen in. de Tweede Kamer zjjn gis teravond in een overwinning van de regering geëindigd. Een motie van de heer Burger (Arb.) met betrekking tot de loonpolitiek werd n.l. met 48 stemmen voor ;n 66 tegen verworpen. Daardoor kreeg de regering in feite het fiat voor haar in de naaste toekomst te voeren loonbeleid. Behalve de socialisten, de com munisten" en de pacifisten stem- ten ook enige protestantse afge vaardigden vóór de motie-Burger, n.l, de heren Hazenbosch, Van Eibergen en Van Ni erop (allen A.R.l, alsmede de heer Kikkert (C.H.). Incident ■mrnm VIJK neutrale landen hebben vandaag een einde gemaakt aan hun pogingen om via de al gemene vergadering van de Ver. Naties een nieuw contact tot stand te brengen tussen de Ame rikaanse president Eisenhower en d e Russische premier Chroestsjew. Niets overgebleven Zie verder pag. 7, Se kol.) en in Nederland s Vier resoluties 7ie venïer pae. 3. 2e kol.) lllllllUlllllilIHlUllllUllHIHIilllilllillHIHillliUlllllHllllllllHH KOFFIE spaart hart en zenuwen! SOEBANDRIO IN V.N.: Geen meerderheid Proces tegen Menderes c.s. begint volgende week Ongeveer 1.600.000 blanke Zuidafrikanen hebben gisteren, moeten stemmen over de vraag of het land sl dan niet een repu bliek xal worden. Toen ongëveêr de helft van de stemmen was ger teld was de verhouding vóór een republiek 375.000, tegen rulni 511.000. De meeste van deze stel» men kwamen uit stadsgebieden waar de Engels-sprekende anfb- repubiikeinen in de meerderheid zijn. Op grond van de nog te tellen stemmen in de bolwerken der na tionale partij in de provincie, verwacht men algemeen een meer derheid voor de republiek. f Soekarno op Vitte Huis De volgende week viert het studentenkorps aan de Vrije Universiteit op luister rijke wijze ziju zestiende lustrum. Ter gelegenheid van dit tachtigjarige bestaan vindt men in dit nummer twee speciale pagina's, die echter niet alleen aan het itudentenleven aan de V.U. gewijd zijn, maar ook aan de universiteit zelf, die im mers óók tachtig jaar wordt. r. tweo Hok ter krtn. bron. aeraai n rt. testei- Hloj" Ham Uende iugeh e too- niea. baron r za! J.M Ends luiken tatie- Ini«, >P do iaand aai :aam- risen Mi'., zijn' bers- het ge me st to Rotterdam: Witte de Withstraat 25 1'elei ustuo (6 l.i Bot Postbus 1112 Postgiro No 424519. Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. 'J-Gravenhage Huygensptein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1Ö91 Postgiro no. 424867. Klachtendienst 18.3019,30 Telefoon 3625S9 Spuiweg 132 Telet 4570. Bellstraat 7a Tel. 63161. Dordrecht; Schiedam; Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, f 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. TiAXUM- (Geldig tot vrijdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met hier cn daar een bui. Vannacht plaatselijk mist. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 6.50 Maan op: 19.39 onder: 18.05 onder: 9.38 Directeur H UE KU1G Hoofdredacteur Ui A H f» Hid iNb SUOT fl.v Bans ..Die Iter'' acht Corte iikffl. ïber, een .Ven- tober >rga- rt in ddel- mid- kerk i mt- roep. cbr ende «en ober comt bet Uni- least hrs- ;e a- me- HET instituut van de bedrijfs- en on dernemingspensioenfondsen blijft se» op bevredigende wijze ontwikkelen. Interessante gegevens zijn hierover te Vinden in de toelichting op de jongste begroting van Sociale Zaken en Volksge zondheid. Het blijkt, dat sinds oktober 1959 vier Oeuvre, alsmede één bestaand bedrijfs- ensioenfonds, verplicht werden gesteld &,p grond van de wet betreffende ver pLLehte deelneming in een bedrijfspen- jioenfonds. Het totale aantal verplicht gestelde be drijfspensioenfondsen is hiermee geste- «n tot 10. Deze fondsen tellen ca. 971,000 deelnemers. Tezamen met de 'deelnemers in de niet verplicht gestelde 'bedrijfspensioenfondsen en in de onder- iemingspensioenregelingen (ten getale tan resp- 425.000 en 140.000) kan het totale aantal deelnemers aan enige pen sioenregeling geschat worden op rond j.539.000. TT een bijlage, welke bij de toelich ting op de begroting is gevoegd, blijkt dat op ruime schaal gevolg is gegeven aan een departementale sug gestie om de mogelijkheid van premie re voortzetting van pensioenopbouw bij Invaliditeit te openen. Er zijn thans 19 verplicht gestelde bedrijfspensioenfondsen die deze rege ling zonder premieverhoging hebben in- gevoerd. Ook andere fondsen hebben aan de juggestie gehoor gegeven zodat thans joor ca. 886.000 van de 974.000 deelne- iners m bedrijfspensioenfondsen of cir- 91 pet. van het totaal een voorzie smg bij invaliditeit is getroffen. Dit be- |ekent dus, dat geleidelijk aan ook de financiële gevolgen van een eventuele Invaliditeit minder vrees behoeven aan Ie jagen. i Langzamerhand, ontwikkelt zich nu de Ibiatie, dat bedrijfstakken, waar nog teen .behoorlijke pensioenvoorzieningen ksiaan, gezien moeten worden als ach- érbljjvers op het gebied van de ar beidsvoorwaarden. In dit verband wijst memorie van toelichting o,a. op de saéri). Dadr is Intussen een rapport ilgebracht dat een goede basis vonnt oor een op te richten bedrijfspensioen- md». Gehoopt wordt dat er in deze be- rrjfstak nu spoedig zo'n. fonds tot stand omt. LOONPOLITIEK KRIJGT Fï/lT De Russische premier Chroestsjew heeft een uitnodiging aanvaard om zondag a s. voor de microfoons en camera's te verschijnen in het program ma „Open end" van de radio- en tv- zender W.N.T.A. Chroestsjew krijgt ongelimiteerd ge legenheid om te zeggen, wat hij op zijn hart heeft. Als hij is uitgepraat, zal een forum zijn uitlatingen bespreken. em- ugt :hip- buis :rof- Ha- Hil- toen riot- den her bet Roi- dag- de •den een der- üii 'stal ;me- nes- aal- ind- mt jan- de ;erd :ud- leen Etti- op weg iden »rd. de den stel 'er- hij an- gen De lee r ing fies ee- rif De hof tan JIR bestaan in ons land nu ongeveer 1650 goedgekeurde ondememingspen- ioenfondsen ingevolge de bepalingen an de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Kjjkt men naar het totale premie-inko- lea, dat jaarlijks voor pensioenvoorzie- htgen op tafel komt, dan komt men tot rirufewekkende bedragen. In 1957 beliep dat 755 miljoen, nl. »r collectieve verzekeringen bij le- snsverzekeringmaatschappijen, be- njfspen3ioenfondsen en eigen risico ragende ondernemingspensioenfondsen. overheid als werkgeefster betaalde 356 miljoen en de premie-opbrengst ■•O.W. beliep 1037 miljoen. Alles bij elkaar werd dus over 1957 oor 2,175 miljoen aan pensioenvoorzie- iagen besteed, uitmakend ca. 7,46 pet. in het nationale inkomen in dat jaar. ads 1957 zijn die cijfers uiteraard jaar- te nog gestegen. Concluderende mag gesteld worden, k ons volk thans in brede lagen door dongen is y&n het belang van een goede raorging van de oude dag. Het bodem- saioen (A.O.W.) heeft de ontwikkeling »t geremd, doch gestimuleerd. Nog is ideaal niet bereikt, doch wij zijn op goede weg. Enkele tientallen jaren sleden behoorden de begrippen „oud" „arm" maar al te vaak bg elkaar, at schrikbeeld is gelukkig bezig uit samenleving te verdwijnen. ittoa Weer Wind- Ma*, temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. afgel. 24 tJ. Muis geh. bew. «Uioim geh. bew. tiö iw. bew. Jtenh. onbewolkt wrdaen iw. bew, «den mist Merdam regen regen nemfc. zw. bew. rw. bew. weerlicht regen Wil 'litmx ïtnobis te rfite ?«Jcfort Beiwn hich ®ése tarno men «truck »tr«do «ene *ne acdo 'Md Uorca Mbon ono 4 zo 1 W 2 ozo 2 windstil o 2 z zo 5 ZÏO 2 Z 2 Z 2 zzo 2 o 4 Bij monde van de heer Hazenbosch werd dit stemmen gemotiveerd. Hoewel ZÖ van mening, zijn dat er géén alge mene en massieve loonsverhogingen mo gen komen, Londen de drie A.R.-afge- vaardigden en naar later bleek ook de heer Kikkert niet akkoord gaan met het regeringsstandpunt, dat er tussentijds géén loonsverhogingen mogen plaatsvinden, omdat naar hun mening de conjuncturele situatie nog geen reden geeft elke verbetering van de lonen en de secundaire arbeidsvoorwaarden reeds bjj voorbaat tegen te gaan. De vier protestantse afgevaardigden, die voor de„is>.atie-Burger stemden ibe- horen tot het bestuur van hèt C.N.V. of tot het bestuur van éen van de by het C.N.V. aangesloten organisaties. De vijfde C.N.V.-functionaris, drs. Van der Mei van de C.H.U., stemde-tégen de motie-Burger.' De laatste bevond zich dus in ge zelschap van de K.A.B.-seeretaris Bo- gaers, die als woordvoerder van de K.V.P. het loonbeleid van de regering volledig had onderschreven ei zelfs een verbod tct het openbreken van collectieve arbeidsovereenkomsten had gevraagd. Onder de voorstemmers van de motie- Burger bevond zich niet... de heer Bur- ger. By het afroepen der aanwezige Kamerleden bleek nl, dat de socialis tische fractieleider de presentielijst niet had getekend en hij kon dus geen stem uitbrengen. Overigens was er nog een klein inci dent rond de socialistische fractieleider. Vóór de stemming kreeg hij van dr. Kortenhorst gelegenheid een korte ver klaring af te leggen. Mr. Burger be schouwde dit als een werkelijke toe- K- 55' 99 (Van onze parlementaire redacteur) Minister-president de qitav heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen medegedeeld, dat de socialistische suggestie als zou de com mandant van het smaldeel, waartoe de Karei Doorman behoort, na'het afgelas ten" van het vlootbezoek aan Jairnn op eigen gezag naar de wateren van Nleuw- Guinea zijn teruggekeerd, onjuist Is. De commandant Zeemacht had wel degelijk telegrafisch opdracht tot deze reis gegeven en de commandant van' het smaldeel had deze - opdracht bevestigd met-het volgende telegram: „Keer terug naar Nlcuw-Gutnea. Spreuken 15 17". Trof. De Quay onthulde, dat deze tekst, luidde: „Beter een. gerecht van troeti, mos. op een plaats, waar ook liefde Is, dan een gemeste os en ook haat daarbij". De Kamer moest "hierom hartelijk lachen. Hilariteit, was er ook teen dr. Tlldnus later opmerkte, dat ate* oof tekst s- van Spreuken 15:1» aan'hel telegram had kunnen, toevoegen, nl. „een opvliegen ff mens vetsvekt twist en «en lankmoedige doet de strijd, bedaren". Kennelijk doelde de ch-fractlelelder op de felheid, waarmede mr. Burger het Karei Doorniin-heleid had aangevallen en.' de mildheid In de beantwoording van de minister-président. DE bouw van de ultra-moderne brug: over de Menvede bij Gorkum vor dert goed. De brug zelf is al klaar; thans wordt hard gewerkt aan het wegdek en de opritten. Omstreeks de jaarwisseling is de brug voor 't ver- Keer toegankelijk. De opening zal het einde betekenen, van het Gorkumse veer-leed en het begin van een nieuwe route NederlandBelgië. De desbetreffende landen trokken een resolutie van die strekking in, na dat de vergadering had besloten een verwijzing naar beide staatslieden eruit te schrappen. In een sombere stemming kondigde premier Nehroe van India de terug trekking aan van het voorstel, dat hij jongstleden vrijdag te zamen met pre sident Nkroemah van Ghana, president Soekarno van Indonesië, president Nas ser van de Ver. Arabische Republiek en president Tito van Joegoslavië had in gediend. Nehroe verklaarde, dat de resolutie stond of viel met de verwijzing naar Eisenhower en Chroestsjew. Door de verwijzing naar personen uit de resolu- stënamlng tot het afleggen van een korte verklaring, maar prof. Bomme onder brak zijn reeds begonnen betoog met de opmerking, dat er alleen een stemmoti- verlng door mr. Burger mocht worden uitgesproken. Mr. Burger beriep zich op de toestem ming van dr. Kortenhorst om een korte verklaring af te leggen, maar de ka- jnervoorzitter bleek dezelfde mening te zjjn toegedaan als - prof. Bomme, nl., dat er alleen gelegenheid was voor een stemmotivering, daar-de algemene po litieke beschouwingen al gesloten waren. Mr. Burger heeft het niet gemakkelijk gehad in de tweede ronde van het debat. Toen de minister-president aan het woord was trachtten de socialisten diens rede telkens te onderbreken door interrupties. Prof. Oud kwam later ver- mist zw. bew. mist geh. bew. regen regen w onbewolkt zo zw, bew. zw.bew. 1. bew. zw.bew. zw. bew. zw. bew. h, bew. h, bew. ozo 2 o 2 windstil w 2 nno 1 1 8 2 ozo 5 windstil windstil o 1 wzw 8 w 9 w 4 'Helder regen jMjurg regen rjraïen regen zw. bew. ;®|t regen B* zw. bew. geh bew. •uaburg regen ZO 4 18 1 z 4 18 2 70 4 16 10 O 2 18 0 70 2 19 1 windstil 19 0 zo 2 19 4 zo 5 18 i» - E EN ERNSTIGE nederlaag heeft de Britse Labour- leider Gaitskell gisteren geleden op het congres van zijn partij i» Scarborough. Het congres heeft zich namelijk uitgesproken voor eenzijdige Brit se atoomontwapening, zoals Gaitskell's grote tegenstander, de vakbondsleider Cousins dat wil. Gaitskell wenst dat Engeland trouw blijft aan de NAVO en zijn atoomwapens houdt. Gaitskell heeft nog niet gezegd wat hü na zijn nederlaag zal doen. Men verwacht niet dat hü zal aftreden als leider van de socialistische oppositie in het Lagerhuis tenzij de leden van de fractie hem daartoe dwingen want hoewel zijn defensieprogram ma is afgewezen heeft hü, ingevolge een dinsdag aangenomen motie, de bevoegdheid om het beleid van de oppositie in het Lagerhuis zelf te for muleren. Hü is dus niet genoopt het programma, dat op het jaarcongres wordt samengesteld, letterlük te vol gen. Achtereenvolgens zijn vier resoluties aanvaard tegen Gaitskells defensiepro gramma. Dinsdagavond toen de vakbond van constructiewerkers- zich aan de zijde van Gaitskells tegenstander Cousins en diens Bond van Transportarbeiders schaarde, was deze uitslag al verwacht De eerste motie was afkomstig van de omgezwaaide vakbond en kwam neer op een oproep tot eenzijdige ontwapening door Engeland, zowel wat betreft conventionele als kern wapens. Deze motie werd aanvaard met 3.303.000 stemmen voor en 2.896.000 tegen. Daarna kwam Frank Cousins' bond met een motie ter af keuring van het huidige Engelse de fensiebeleid dat gebaseerd is op de „afschrikwekkende kracht" van de waterstofbom. Deze motie kreeg een meerderheid van slechts 43.000 stem men, De derde motie, ter goedkeu ring van bet defensieprogramma van de socialistische partij, kreeg 3.042.000 stemmen voor doch 3.282.000 tegen. En de houfcbewerkersbond kwam ten slotte met een motie ter goedkeuring van Gaitskells defensiebeleid die met 2.999,000 stemmen voor en 3.331.000 verworpen werd. COUSINS Meerderheid i. "V W L' illlllllilIllllinilliillllllilillllliiilllillllilllHlllliHIIIIHIIIIliillli AMSTERDAMSE weeskinderen zijn woensdag de verwende msten geweest op de Amerikaanse 'cruiser Boston, die enkele dagen jp het IJ voor anker ligt. De kin leren werden uitvoerig rondgeleid ?n even uitgebreid van allerlei lek kers voorzien. De kruiser trekt in- •tiddels belangstelling van jong en ud. Omgekeerd wemelt Amsterdam :an dt Amerikaanse matrozen. EK is grote kans op dat ook Neder land binnenkort gaat profiteren van de acties voor goedkope benzine die de Zwitserse handelsmagnaat Dutt weiier in zijn eigen land en West- Duitsland met zoveel succes heeft ondernomen. Deze Duttweiler-benzine zou in Nederland 44 cent per liter gaan kosten, tegen 49,5 cent aan de normale pompen. De plannen om deze benzine (superkwaliteit) in Nederland op de markt te brengen, komen uit het Westduitse Embden, waar Duttweiler de Frisia Erdölwerke A.G. heelt ge sticht. Deze raffinaderij levert al 3i Duitse pompen goedkope benzine en zou nu ook in Nederland willen be ginnen. Men start op bescheiden schaal, door hier en daar een tank station te openen. Frisia beheert de pompen niet zelf. Particulieren drij ven ze, Frisia levert alleen de ben zine. De Nederlandse plannen worden in Zwolle voorbereid. Dat men beschei den begiiit en slechts zeer geleidelijk zal uitbreiden, vindt zijn oorzaak in de vrij beperkte capaciteit van de Emb- dense raffinaderij. Het Drentse Emmen zal de eerste plaats met goedkope benzine worden. (Advertentie) coffeïnevrije Imporreur: HAG-Yerkoopkaatoor Pesten» 619 - Haarlem De Britse premier Macmillan is van daag per vliegtuig uit New York naar Engeland teruggereisd. Alvorens in het vliegtuig te stappen, verklaarde de Britse regeringsleider dat hü nog steeds hoopt op vorderingen „naar een vreedzame toestand in de wereld." „Er zjjn natuurlijk ogenblikken in de geschiedenis van de wereld dat ver warring, twijfel «n animositeit ons al len onzeker maken en aan de toekomst doen twijfelen. Aan de andere kant is het opwindend om 100 landen bijeen te zien, die hun beat doen door middel van debat en bespreking. Het zal veel tyd vergen en het zal niet gemakkelijk zijn om een oplossing voor hun vraag stukken te vincten," aldus Maomillan, „maar wij moeten niet dwaas optimis tisch zijn of te pessimistisch. "Wjj moe ten rustig werken en nooit onze prin cipes van vrijheid loslaten. YVij moeten altijd bereid zijn te onderhandelen over een betere wijze om met elkaar in de wereld te leven," aldus de Britse pre mier. Dr. Soebandrio, de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft in de V.N.-Assemblee geantwoord op de verklaring, die daar door minister Luns is afgelegd. Soebandrio zei dat de verklaringen die de Nederlandse regering uitgaf toen zij de „Karei Doorman" naar Indonesië zond opgevat kunnen worden als oor logsverklaringen. Hij beschuldigde de Nederlanders verder van het aanwakkeren van re geringsvijand ige sentimenten op Java, Sumatra en het zuiden van de Moluk- ken. Hij zei dat Nederland door de kwestie Nieuw-Guinea de vriendschap van heel Azië dreigt te verliezen. Mr. C. W. A. Schürmann, Neder lands vaste vertegenwoordiger bij de V.N. antwoordde dat de Nederlandse regering bezig is het volk van Nieuw- Guinea te bereiden op zelfstandigheid. „We zien niet in waarom Indonesië er bezwaar tegen maakt dat dit volk zijn eigen keus zal kunnen doen," ai- dus de heer Schürmann, die erop wees dat het volk van Nieuw-Guinea zich bij Indonesië zal kunnen aansluiten, als het dat wenst. De Australische minister-president Menzies verklaarde, dat het „misdadig" zou zijn de Papoea's op Nieuw-Guinea onmiddellijk zelfstandigheid te ver lenen. tie te schrappen is niets anders over gebleven dan een oproep voor her nieuwde contacten tussen de Sowjet- Unie en de Ver. Staten. Hierdoor komt het voornaamste doel van de resolutie niet meer tot uiting. De resolutie in haar gewijzigde vorm mist de „passie, energie en dynamiek die de toestand naar wij dachten ver eist", aldus Nehroe. Bovendien is de resolutie, wanneer zij zegt dat de V.S. en de Sowjet-Unie hun contacten moe ten vernieuwen, niet in overeenstem ming met de feiten omdat er geen ver breking der contacten, diplomatieke, officiële of andere, is geweest, aldus de Indische premier. De verwijzing naar de Amerikaanse president en de Sowjet-premier was uit de resolutie geschrapt toen er op voor stel van Argentinië afzonderlijk over gestemd werd en de vereiste meerder heid van tweederde der stemmen niet bereikt werd. De uitslag was 41 tegen 37 stemmen bjj 17 onthoudingen. De oppositie van Amerika tegen een spoedig gesprek met Chroestsjew kreeg de steun van vrijwel alle Westeuropese landen, het Britse gemenebest, de meeste Latijns-Amerikaanse staten als mede van Japan, de Filppijnen en Thai land. Azië en Afrika met inbegrip van de nieuwe Afrikaanse lidstaten spra ken zich echter uit voor een spoedig gespTek. Ook Bolivia, Cuba, Venezuela en Zweden waren daarvoor. Het Sowjetblok, Oostenrijk, Grieken land, Panama en Mexico onthielden zich van de stemming. T. 1 V4 Het proces tegen de leider» van het bewind van Menderes zal volgende week vrijdag worden geopend, zo heeft generaal Gursel, het hoofd van het regime dat eind mei in Turkije aan de macht kwam, in Istanboel bekend gemaakt. (Van onze correspondent) De moeilijkheden rondom het beleid van de Larense K.VJP.-wethouder C. J. M. van Pampus, onder meer-met be trekking tot de vroegtijdige publikir ties over de nieuwbouwplannen van het n adhuis, hebben thans geleid tot diens aftreden. Vanmorgen is van ge meentewege meegedeeld dat de hier Van Pampus wegens drukke werk zaamheden heeft bedankt als lid van de gemeenteraad. Als zijn opvolger in het college van B. en W. wordt ge noemd drs. Majoor. President Eisenhower heeft vanmid dag president Soekarno op bet Witte, Huis ontvangen. Dit is meegedeeld door Eisenhower's perschef, Hagerty. Het weer in onze omgeving wordt nu grotendeels beheerst door een la-, gedrukgebied, dat zijn centrum nabij de westelijke ingang van het Engel se Kanaal heeft. Randstoringen van. dit lagedrukgebied trekken door. Frankrijk in noordelijke richting naar de Noordzee. Een zone, waarin nu en dan regen voorkomt, strekt zich dientengevolge uit van Marseille tot aan Den Helder. De afgelopen nacht heeft het vooral in het Rhone- dal en omgeving zwaar geregend. In Grenoble viel 44, in Istres 38 en in Lyon 36 mm. De regenzone valt onge veer somen met het koufront van het lagedrukgebied. Dit verplaatst zich langzaam naar het oosten. In verband hiermee neemt de kans op opklarin gen geleidelijk toe. Het weer blijft echter wisselvallig. Er zullen morgen ook plaatselijk buien voorkomen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1