id Vrij kleine meerderheid in volksstemming Omzwaai" door uitslagen uit de provincie EGYPTISCHE KUNST IN A DAM et ia OUADROS WINT IN BRAZILIË Grootscheepse speurtocht naar vliegtuigpassagiers Onderhandelingen over salarissen politie mislukt Positie versterkt Generaal Salan gaat in beroep m West-Berlijn Macmillan: Meer hoop na overleg met Chroestsjew Abbas vraagt Moskou hulp voor Algerije Boodschappers van Moboetoe in Katanga geweigerd r H Het weer in Europa Links verslagen Ned. pokkenpatiënt aan boord van Comet Getroffen streek in FRANKRIJK door „tyfus bedreigd Minister: verhoging uitstellen tot '62 BONDEN WIJZEN VOORSTELLEN AF TSJOMBE NIET NAAR LEOPOLDSTAD i960 VRIJDAG 7 OKTOBER 1960 J Directeur: H. DE KU1G NEGENTIENDE JAARGANG No. 4723 'v Hoofdredacteur: Di i A H. J. is. fcSKUlNS SLOT :rste- iser uit :raii Leon Lewis overleden en in Nederland lï zIïSfenKen Aan de hand van de gister avond bekende, overigens nog niet volledige» uitslagen was het vrijwel zeker dat de kandidaat van de conservatieve oppositie, Janio Quadros, tot president van Brazilië is gekozen. Men verwacht dat Quadros, die bekend staat als een gema tigd politicus, gekozen zal worden met de grootste meer derheid die ooit bij presiden tiële verkiezin gen in Brazilië is behaald. Zijn voor naamste tegen stander, de vroegere minister van Defensie maarschalk Lott, had gisteravond reeds een achterstand van meer dan een miljoen stem men, die hij onmogelijk nog kon inhalen. Prof. J. J. de Jong thans voorlichtingsambtenaar Premier terug in Londen Radiorede Elektronenbrein (Van een onzer redacteuren) DE onderhandelingen over een verhoging van de politiesalarissen zqn mislukt. Minister Toxopeus is niet bereid te voldoen aan de wensen van de bonden van politiepersoneel om op korte termijn uitvoering te geven aan de in het rapport van de commissie werk- classificatie politiefuncties voorgestelde verbeteringen. Vrijdag beraad Teleurstelling Ongeluk in Londênsé ondergrondse: gewonde na acht uur bevrijd Vertrouwen Enige orde op zaken Twee jongens (16 en 17 j.) in V .S. ter dood veroordeeld e". «ass r Prac, aar ePS u Maas. ioor hej rteren. Botterdam: 'i-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs per kwartaal. Los: Witte de Withstraat 25 Teiet. L15700 (6 I) Postbus 1112 Postgiro Ko. 424519. Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 113700. Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen; Postbus 1001 Postgiro no. 424867, Klachtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569 Spuiweg 132 Telef. 4570. Bellstraat 7a Tel, 63161. 61 cent per week. 2,65 per maand. 17.80 se nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. Tuxum- (Geldig: tot zaterdagavond) IETS LAGERE MIDDAGTEMPERATUREN Veranderlijke bewolking: met hier en daar enkele buien en in de nacht en ochtend op enkele plaatsen mist. Iets lagere middagtemperaturen. Matige tot zwakke verander lijke wind. Morgen: Zon op: 6.52 Maan op: 20.12 onder: 18.02 onder: 10,34 ET Kabinet De Quay is uitgesproken goed uit het algemeen politiek debat te voorschijn gekomen Dat was ook wel nodig want er was de nodige deining om het Kabinet ont staan in verband met een paar onge lukkige Uitingen: ten eerste de wijze waarop de reis van de Karei Doorman werd aangekondigd en dan de geschie- mpetitij denis van de betaamde cocktail-party. Minister-president De Quay heeft zich te dien aanzien zeer sportief gedragen door te erkennen dat hij hier onvoor zichtig was geweest. Hij heeft vervol gens ons Nieuw-Guinea-beleid uit de doekjes gedaan. En daarbij is volkomen duidelijk gebleken dat de Nederlandse regering streeft naar een zo snel mo gelijke verwezenlijking van het zelfbe schikkingsrecht van de Papoea's. Ver tegenwoordigers van de Verenigde Na ties mogen naar Nieuw-Guinea gaan om zich er met eigen ogen van te over tuigen dat wij daar ook doen wat wij leggen. Minister Luns had dit een dag tevoren in een rede voor de Algemene Verga dering der Verenigde Naties ook ge- tegd. De heer Burger, de socialistische fractievoorzitter, maakte daar een groot spektakel over. Hij las uit de letterlijke tekst van de rede van minister Luns een jin voor waaruit hij afleidde dat wij ons ia ons Nieuw-Guinea beleid voortaan zouden onderwerpen aan de eisen van de Verenigde Naties, orte-or Het vuur van het debat speelde hem blijkbaar parten zodat hij de zin niet goed begrepen had. Er staat n.l. niets anders dan dat de V.N. mogen onder zoeken en beoordelen Of wij bezig zijn de bevolking tot het zelfbeschikkings recht te brengen. En dat is niets bijzonders. Want wij seif rapporteren ieder jaar reeds aan de V.N. over ons doen en laten op Nieuw- Guinea, (Hoofd 's VOO te be terdam uiting j te twe 'loren. woens Maai '4-jarig am, di ige me 3.06 has de pol: nonnes dat i dame had bben it dat c eer zai i heef ferzoet ïaukad aangift aan d ngt o tie-kru de h; meerd Ko; Luiti 'achtin Walsui egentx gum' kt vri Z.-AFRIKA KIEST VOOR REPUBLIEK nitiatii ter bi o jonj gavon e expi erdan Bejtei an Ba de te ierdar e Wijl DE regering is door de Kamermeer derheid waarop zij steunt zeer ge prezen om haar loon- en prijsbeleid. Dat mag er daa ock zijn. Een gemid delde. loonstijging van plm. 10 pet. bij een nagenoeg stabiel gebleven prijspeil Nieu» loiteer 16 ol Het1 bi stén b trsone Het wil wat zeggen om m een super- ntwoo mof t volii 'oor d jks ee voor e en c ien b. om maa b'Wgconjunetuur de prijzen stabiel te houden. Het wil wat zeggen om dan zuik een loonsverhoging zodanig tot stand te brengen dat het prijspeil er niet door wordt beïnvloed. Met name de bewindslieden die voor het loon- en prijsbeleid verantwoordelijk zt'n, dat zijn minister De Pous en staats secretaris Koolvink, verdienen hulde voor hun bijdrage tot deze prestatie, die hun een onverdroten arbeid moet hebben Dit loon- en prijsbeleid moet worden voortgezet. De regering is beducht dat spanningen in het economisch leven dit beleid zullen verstoren. Daarom wenst lij weerstand te bieden aan hen die tussentijds de lonen zouden wiUen ver hogen. De regering wil dat dit alleen zal kunnen bij het aflopen van een c.a.o. Wij dienen oog te hebben voor de pote verantwoordelijkheid die de rege ring hier draagt en daarom ontving de regering hier terecht op enkele uitzon deringen na de steun van alle fracties f 3?vf vaa de Kamermeerderheid, t sen v. 0ri Tegenover een bijzonder heftige en ids o! »ms grof-honende oppositie heeft Mi- Jn ^nieter-President De Quay op een rustige ev»i en waardige wijze het Kabinetsbeleid terda; verdedigd, kom* ;rs mol k gee De 70~jarige componist, dirigent en *'ïs j pianist Leon Lewis is vandaag in Los ■schoo »bgeles overleden aan een hartaanval. Zjjn compositie „De Israëlische suite" zal binnenkort in Israël in première gaan. an h erdan ur vi nktob ir, tf e Eii 'ph<M e. ver .en b Vers cm» id vj t'we; antes oor i is ies i ?dej< fcatioB Weer Wind- Max. temp» richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. afgel. 24 u. Hclsinlci motregen Stockholm .geh. bew. geh. bew. Kopenh. geh. bew. Aberdeen mist tanden regen Amsterdam mist ftusael zw. bew. Luxemburg mist geh. bew. Bordeaux regenbul no Grenoble Nice Be-Ujn £*nkfort JJ^hchen Zurich Gftnève Lpcarno afttien Zim «üubruck Athene «ome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon ;n hj n grri ITSCK! )opp« n nel grooj Kelder •ganis &bur<E jJeBiit :ht Je» jbwihoven lachff udiuq IJ «f zw. bew. onbewolkt nnw geh. bew. nno regen regen regen zw. bew. regen zw. bew. regen zw. bew. h. bew. zw. bew. 1. bew. 1. bew. onbewolkt 4 2 ono 4 O 7 windstil nno 4 windstil z 3 WZW 1 z 3 w 6 windstil 2 1 zw 2 wnw 2 windstil zo 1 windstil ozo 7 w 4 cno 1 wzw 2 w 3 windstil windstil W 4 8 13 12 16 13 18 17 18 15 19 18 18 20 20 18 16 15 15 13 23 23 24 25 17 23 20 0.2 O 0.1 O 4 0.5 0 1 U.l 26 8 9 O 2 8 24 3 35 0 3 0.1 28 2 O 0.6 2 De verkiezingsuitslag wordt gezien als een slag voor de socialisten en com munisten, en de extreem-nationalisten. Janio Quadros Generaal Salan, voormalig opper bevelhebber van de Frame strijdkrach ten in Algerije, heeft verzet aangete kend bij het hoogste college in ambte- narenkwestics tegen het bevel van de Franse regering waarbij hem verbo den wordt naar Algerije terug te keren. Salan had zich begin van dit jaar, na uit actieve dienst te zijn getreden, in Algiers gevestigd. Hij kreeg moei lijkheden met de Franse regering na dat hij in 't openbars stelling had ge nomen tegen de politiek van generaai de Gaulle om de Algerijnse bevolking zelfbeschikkingsrecht te geven. Als hoofdofficier, behorend tot de actieve reserve, werd hij naar Parijs geroepen voor een reprimande van de minister van Defensie Messmer. Daar bij werd hem verboden naar Algerije terug te keren. Mevrouw Salan heeft in Algiers meegedeeld dat de generaal op 30 sept, j 1. verzet heeft aange tekend. mist z 4 16 0.3 mist o 2 17 0.1 1. beW. ZZO 5 17 1 mist windstil 17 ü.l mist windstil 17 0.4 mist ■windstil 18 2 1 bew. windstil 18 0.1 tw. bew. zzo 3 17 0 Tot adviseur voor public relations bij zijn departement heeft de minister van Defensie, ir. S. H. Visser, met in gang van I oktober jl. benoemd prof. dr. J. J. de Jong te Amsterdam. De benoeming beoogt een voorlopige afronding en consolidatie van ver schillende recente maatregelen op het terrein van de voorlichting. Prof. De Jong is hoogleraar in de politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam geweest. Hij is geboren in 1921 en hij heeft gestu deerd te Utrecht, Liverpool, Cambridge en Brussel. Zoals bekend, werd medio september kolonel J. C. E. Haex van de generale staf voorlopig aangewezen als voor- lichtingsadvisaur van de minister van Defensie. het Amsterdamse Rijksmu seum wordt op het ogenblik een imposante tentoonstelling voorbe reid, „Vijfduizend jaar kunst uit Egypte" geheten. Uniek mag het worden genoemd, dat de musea van Cairo en Alexandrië voor deze ex positie kostbare collecties hebben afgestaan. Op de voorgrond valt een beeld van de onderkoning van Nu- bië te zien, dat tussen 1550 en 1350 v. Chr. moet zijn vervaardigd. Daarachter bevindt zich de sfinx van Toetmosis III, die uit hetzelfde tijdvak dateert en in Carnac (The- be) is gevonden. Het stadsbestuur van "West-Berlijn heeft bekendgemaakt dat het van plan is een vrijwilligerskorps van 500 man in het leven te roepen, dat de politie moet bijstaan in geval van nood. Met de opleiding van de eerste 50 man is men al begonnen. De vrijwilligers moeten in noodgeval len officiële gebouwen, bruggen en an dere belangrijke stadscentra bewaken. Men moet hun taak zien als een on derdeel van de „verdediging tegen mo gelijke, door de communisten uitge lokte relletjes", zo werd gezegd. "Westelijke waarnemers zeiden, dat de westelijke geallieerden verantwoor delijk zijn voor alle veiligheidsmaat regelen in West-Berlijn. Zij zullen dus ongetwijfeld hun goedkeuring hebben gegeven aan dit plan, zo* verklaarden zij. z UID-AFRIKA wordt een republiek. In een referendum heeft een betrekkelijk kleine meerderheid van de blanke bevolking gekozen voor deze staatsvorm, in plaats van het huidige be stel, de constitutionele monarchie onder koningin Elizabeth. Volgens een niet-officiële telling was de einduitslag van het refe rendum als volgt: Van de 1.800.748 stemgerechtigden hebben 1.633.327 hun stem uitgebracht. De republikeinen kregen 840.958 stemmen en hun tegenstanders 775.978. Er werden 7.436 ongeldige stemmen uitge bracht. De Britse premier Macmillan, die gis teren uit New York in Londen is te ruggekeerd, heeft verklaard dat hij zich hoopvoller gestemd voelt na zijn be sprekingen met Sowjet-premier Chroes tsjew. Hjj wilde zich echter niet uitlaten over de vraag of in het komende voor jaar een nieuwe topconferentie kan worden gehouden. Wel zei hij dat zal moeten worden onderhandeld over en kele belangrijke kwesties die in Parijs niet aan de orde kwamen. „Ik hoop dat wij in staat zullen zijn hiervoor een bijeenkomst te beleggen. Ik ben bijzon der hoopvol gestemd. Ik geloof dat de Russen er mee zullen instemmen", al dus Macmillan. De premier gaf ook als zijn mening te kennen dat Chroestsjew er niet in is geslaagd ten volle zijn zin te krijgen in de V.N. „Hij dacht zijn plannen te kun nen doorzetten, maar heeft zich enigs zins vergaloppeerd", aldus de Britse premier. Toen gisteravond de helft van het aantal stemmen was geteld, was er nog een meerderheid tégen, de republiek, maar de meeste van deze stemmen kwamen uit de stadsgebieden, waar de Engels-sr kende anti-republikeinen in de meerderheid zijn. Later op de avond kwamen de uitslagen binnen uit de provincie, waar zich de bolwerken van de nationale partij bevinden. De voor sprong van de anti-republikeinen werd steeds geringer en ging ten slotte over in een betrekkelijk kleine achterstand. Na deze volksraadpleging zal de regering nu beslissen of zij de repu bliek zal laten uitroepen, door het par lement. Premier Verwoerd zal van avond een radiorede houden. Men ver wacht, dat hij dan zijn verdere plannen bekend zal maken. Vóór het referendum had de pre mier meegedeeld, dat de regering in de komende zitting van het parlement, in januari, voorstellen zou doen om de weg naar een republiek te effenen. Het zou, volgens hem, nog wel tot het einde van het volgende jaar kunnen duren voordat een besluit ten uitvoer wordt gelegd. Premier Verwoerd heeft reeds meegedeeld,- dat hij -zich., niét* be schikbaar stelt voor het president schap, dat alleen maar nominale macht inhoudt. Hij zei, dat er nog harde arbeid in Zuid-Afrika verricht moet worden en dat hij in zijn huidige positie zal aanblijven om dit te doen. De nieuwe staatsvorm brengt het probleem met zich mee of Zuid-Afrika in het Britse Gemenebest wil en kan blijven. Premier Verwoerd wil in principe niet uit het Gemenebest. Verwacht mag echter worden, dat de oppositie van sommige Gemenebest-landen (zo als Ghana) tegen het lidmaatschap van Zuid-Afrika zal toenemen. De uitslag van het referendum be tekende 'n groot succes voor het „elek tronenbrein", een computer, die ge bruikt werd door prof. Bleksley van de universiteit van Witwatersrand. Op grond van de eerste uitslagen had dit apparaat 24 uur voordat de voor lopige einduitslag bekend werd ge maakt, voorspeld, dat de republikeins gezinden een meerderheid van 75.000 stemmen zouden behalen. Een Nederlander, die thans met pok ken in een Londens ziekenhuis is op genomen. zijn naam werd niet be kendgemaakt is er de oorzaak van, dat men een grootscheepse speurtocht op touw heeft gezet, om alle reizigers te vinden die met hem aan boord van een toestel van de Boac in .contact zijn geweest. De man vloog met een Cornet van Colombo via Bombay, Teheran, Istanboel en Home naar Londen. Na dat hij twee dagen in Londen had rondgelopen en verscheidene bezoe ken had afgelegd, o.a. in de Wormwood Scrubbs gevangenis, waar hij een ver oordeelde bezocht die zich in afzonde ring bevond, werd hij ziek. De arts constateerde pokken. De Engelse radio en televisie heb ben waarschuwingen uitgezonden voor alle passagiers die zich aan boord van het toestel hebben bevonden. „Veel mensen hun aantal kan wel in de duizenden lonen kunnen in groot gevaar verkeren," aldus het Britse mi nisterie van gezondheid". Iedereen die met het vliegtuig is meegeweest dient zich onverwijld te melden bij de dichtstbijzijnde arts." Waar de man in Engeland is geweest was snel na te gaan, omdat hij zich niet buiten Londen had begeven. Alle be zoeken aan de gevangenis werden na het bekendworden van het nieuws on middellijk afgelast. Alle bewakers en een deel van de gevangenen werden direct gevaccineerd tegen pokken. Nieuwe gevangenen, die naar de Wood Scrubbs zouden gaan. werden naar de gevangenis van Brixton gebracht. Drie slipbemanningen die het toestel van Colombo af hebben gevlogen moesten op de grond blijven. De luchtvaart maatschappij heeft aan de passagiers van wie men namen en adressen wist en die een deel van de vlucht hebben meegemaakt een bericht van het voor gevallene gestuurd. Alle gemeenten in het midden van Frankrijk, welke getroffen zijn door overstromingen, hebben waarschuwin gen ontvangen, waarin de bevolking wordt aangeraden voorzichtig te zijn met het gebruik van water uit bronnen en putten, omdat dit besmet zou kun nen zijn door tyfusbacilien. In het ge troffen gebied zijn veel ratten gesigna leerd. Het dorpje Terasson aan de rivier de Verzère heeft te lijden van een ware rattenplaag. Verscheidene mensen zijn door de dieren aangevallen. Terwijl in het midden van Frankrijk het water zakt, wordt nu het zuiden van het land door overstromingen ge troffen. Vooral de Rhönevallei heeft van het overvloedige water te lijden. Verscheidene zijtakken van de Rhöne (de Ouvèze, de Sorgues en de Ardèche) zijn buiten hun oevers getreden, waar door hoofdwegen en spoorlijnen onder water staan. De weg van Digne naar Nice is op vele plaatsen vernield; er zijn drie bruggen weggeslagen. Het zuidwesten van Engeland, dat eind vorige week door overstromingen is getroffen, is gisteren door zware stormen en slagregens geteisterd, waar door grote stukken land opnieuw zijn ondergelopen. "SVèl wil de minister dit rapport aan vaarden als basis voor onderhandelin gen, maar dan onder voorbehoad dat de daaruit voortvloeiende loonsverho gingen niet eerder dan 1 januari 1982 zullen ingaan en dan nog slechts wan neer daar op dat moment voldoende „ruimte" voor aanwezig zal zijn. Intus sen zou de per 1 oktober jl. in te voe ren ongemakkentoesiag voor buiten dienst-personeel van 40,per maand dan een voorlopig karakter krijgen. De politiebonden hebben dit voorstel eenparig van de hand gewezen. Zij achten het niet billijk om de politie nu weer met een definitieve salaris herziening te laten wachten tot 1 ja nuari 1962. Dat duurt te lang. Boven dien menen zij dat het niet aangaat om de herziening te laten afhangen van de vraag of er dan voldoende ruimte op loongebied zal zijn, aangezien de her ziening niets met de nieuwe loonpoli tiek te maken heeft. Het gaat om het inhalen van een reeds jaren bestaande achterstand en daarbij mogen nu niet plotseling de spelregels voor de vrijere loonvorming worden toegepast. Vrijdagmiddag zullen de bonds- besturen zich in het centraal politie- overieg beraden over de vraag wat hun nu te doen staat. Intussen nemen zij aan, dat de regering ondanks het ont breken van overeenstemming nu toch per 1 oktober de ongemakken-toeslag zal invoeren. Ook een tegenvoorstel van de bonden is gisteren door minister Toxopeus af gewezen. Zij waren bereid voorlopig genoegen te nemen met een ongemak ken-toeslag maar dan een aanzien lijk hogere van b.v. 80,per maand doch onder voorwaarde dat de rege ring definitief zou toezeggen, dat het werkciassificatie-rapport onder alle omstandigheden per 1 januari 1962 zou worden gerealiseerd. Ook dit compro mis bleek echter voor minister Toxo peus niet aanvaardbaar. „Dit standpunt van de regering is voor ons een ontzettend grote teleur stelling", verklaarde gisteravond de heer D. Rook, voorzitter van de bond van Christelijke politieambtenaren in Nederland. „Gezien het feit dat wij ai jaar en dag over een verbetering van de politie, salarissen bezig zün, hadden wij eigen lijk verwacht, dat de regering zonder meer beretti zou zijn de aanspraken te honoreren, die wij op basis van het werkciassificatie-rapport kunnen laten gelden." waren," is het commentaar van de heer Rook, „Zelf hebben wij die achterstand al in 1953 geconstateerd. De bonden meen den daarom dat het niet aangaat hen te behandelen als een. groep overheids personeel, die zich onverwacht met nieuwe salariseisen meldt en voor wie dus nu de spelregels van het nieuwe loonbeleid zou gelden." Hierdoor is voor de bonden een soort vertrouwenscrisis ontstaan. De rege ring heeft met ons een afspraak ge maakt en deze afspraak had gehand haafd moeten worden, meende de heer Rook. Dat dit niet is gebeurd, heeft ons zeer ernstig teleurgesteld. Het hoofdbestuur van de Neder landse Politiebond (N.V.V.) heeft gisteravond in een circulaire aan de afdelingsbesturen verklaard, van mening te zijn „dat nu op de kortst mogelijke termijn naar buiten moet worden getreden". De bond meent dat dit het meeste effect zou sorteren als het samen met de partners in de centrale van politie-organisaties zou gebeuren. Het „naar buiten optre den" za! op een voor de politie waar_ dige wijze moeten geschieden, aldus de bond. FERHAT ABBAS PREMIER Ferhat Abbas van de voorlopige Algerijnse regering heeft een beroep op de Sowjet-Unie gedaan,, „het lijdende Algerijnse volk" te helpen bü het verkrijgen van onaf hankelijkheid. Hij sprak op een recep tie van de Tunesische ambassadeur in Moskou. Abbas is gisteren in de Rus sische hoofdstad aangekomen, na een bezoek aan communistisch-China. Int antwoord op een rede van de Russische vice-premier Kositsjkin zei Abbas, dat het geen toeval was, dat de vertegenwoordigers van de voor lopige Algerijnse regering zich in de Russische hoofdstad bevonden; „Wij zijn hier omdat naar onze mening de wereld thans verdeeld is in twee kam pen het kamp van-de imperialisten en het kamp van de vrede. Het Alge rijnse volk weet dat Moskou in het kamp van de vrede ligt", aldus de Al gerijnse leider. Abbas vroeg ook hulp voor andere Afrikaanse volkeren die voor hun vrij heid vechten. De Algerijnse premier zai drie dagen in Moskou blijven. Een bestuurder van een ondergrondse trein in Londen, die bijna acht uur in zijn bij een botsing in elkaar gedrukte cabine beklemd had gezeten, is van daag door brandweerlieden met snij branders bevrijd. De bestuurder, de 30-jarige Rex Collins, werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een veertig jarige vrouwelijke dokter was door de wrakstukken naar hem toegekropen om hem een bloedtransfusie toe te die nen. Toen hij uit het wrak werd ge zaagd, was zijn 25-jarige vrouw Kathy, die eerst vier uur nadat het ongeluk was gebeurd had gehoord, dat het haar man was die er bij betrokken was, hierbij aanwezig. Hij glimlachte tegen haar. De dokter had C oilins ook mor- fine-injecties gegeven om de pijnen, te verzachten, Voor de politiebonden is dit altijd een zaak van vertrouwen geweest. Zelf hebben zij om de instelling van een werkelassificatiecommissie ge vraagd. Daarbij werd in 1957 de af spraak gemaakt, dat het rapport van deze commissie zowel voor de regering als voor de bonden maatgevend zou rijn. Dat rapport is er nu. Vriend en vij and zijn er het over eens, dat uitvoe ring van het rapport voor de rangen tot en met adjudant zal leiden tot een verhoging, die een toeslag van 40, per maand ver te boven gaat. „Daar mee staat nu vast, dat wij altijd gelijk hebben gehad, en dat ae salarissen van de politie ai jarenlang beneden peil De Katangese premier Tsjombe heeft een delegatie van leger-officieren uit Leopoldstad, die hem een boodschap van kolonel Momoetoe moesten over brengen een uitnodiging om een ronde-tafelconferentie over Kongo bü te •wonen niet verder dan het vlteg- veld van Elisahthstad laten komen. Op het vliegveld werden zij aangehouden en in een vliegtuig van de V.N. gezet, dat hen naar de vroegere Belgische basis Kamena bracht. In een telegram aan president Kasa- voeboe had Tsjombe geëist, dat alleen zij wier aanwezigheid van belang kon worden geacht voor de besprekingen aan de RTC daaraan zouden deelne men en dat zij, die buitenlandse ideo logieën aanhingen, zouden worden uit gesloten. Tsjombe had ook geëist, dat de conferentie op een neutrale plaats zou worden gehouden. De militaire afgezanten van Momoetoe hadden niet kunnen bevestigen, dat aan deze voor waarden zou worden voldaan en even min had men een ontwerpagenda kun nen tonen. Het coliege van hoge commissarissen In afwachting van de oprichting van een Kongolese nationale bank zal de raad voor het muntwezen alle werk zaamheden van. de centrale bank van Belgisch Kongo en Roeanda-Oeroendi overnemen. Binnen drie maanden zal de raad verschillende ontwerpen aan de regering aanbieden, welke alle zui len handelen over de stichting van een nationale bank. Medische autoriteiten in Kongo heb ben bekendgemaakt dat het aantal ge vallen van tyfus in het Afrikaanse ge deelte van Leopoldstad in ernstige mate is toegenomen. Autoriteiten van de wereldgezondheidsorganisatie zeggen echter dat er pas rede zal zijn om alarm te slaan wanneer er sprake is van een werkelijke epidemie. In New York zijn een 16-jarige en een 17-jarige jongen ter dood veroor- dee!d. omdat rij vorig jaar twee jon- gaat intussen in Leopoldstad voort met|g?ns> d'e ziJ zouden hebben aange- het scheppen van enige orde in de Kon- z.!en. vooft leden van een concurreren- golese zaken. Er zijn een aantal be sluiten uitgevaardigd waarin de geld en handelstransacties met het buiten land worden geregeld. Voortaan zullen geen goederen meer kunnen worden geimporteerd of worden uitgevoerd, zonder dat daarbij behoorlijke geldige papieren aanwezig zijn. De betlaingen voor deze seheepszendingen kunnen ook alleen via de commissaris voor Fi nanciën geschieden. Een andere bepaling handelt over de instelling van een raad voor het munt wezen. als voorbereiding op de stich ting van een nationale Kongolese bank, en instituten voor kredietverle ning aan landbouwers, handwerkslie den en industriëlen. de jeugdbende, hadden doodgestoken. Zij hoorden het vonnis onbewogen aan. De rechter bepaalde, dat de twee jongens op 21 november in de elektri- sdhe stoel zullen moeten sterven. De verdedigers van de jongelui zuüen ech ter in hoger beroep gaan. In het Apeldoomse Julianazieken- huis is de 81-jarige heer G. Brienesse overleden, nadat hij' bijna twee weken geleden met kolendampvergiftiging werd opgenomen. Zijn 89-jarige echt genote, die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen, kon genezen naar huw terugkeren. SU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1