Bureaucratie w Veerboot ramde tanker; paniek op schepen Nederlanders onder doden en vermisten J V.S. zetten hulp aan Laos stop Koopt op tijd uw zekerheid Onrast onder politie stijgt ten top r G1 Het weer in Europa Politieke gevangenen op Cuba ontsnapt JUTEZAKKEN Bussen vervangen trams in Leiden Grote kloof tussen Debré en Adenauer RUSSEN erkennen Algerijns bewind Onbestendig Loonvoótstel gaat ongewijzigd naar rijksbemiddelaars r WEVER'S ZAKKENHANDEL I.V, zo„ op NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK GEUBTS' CoRservenfabrlek c,?, ZATERDAG 8 OKTOBER 1969 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4724 a Directeur: H. UE KÜIG Hoofdredacteur: Dr J A H J S BHUINS SLOT en in Nederland In enkele seconden mm Süj NIEUWE EN GEBRUIKTE Paniek Enorme fakkels Geblakerde schepen Ook beambten „Reeds bekend*' „Wegtrekken" 's Werelds grootste hotel verrijst in New York Nigeria 99ste VN aatterdam; ■j.Gravenhage Dordrecht: Schiedam: Witte Ce Wlthstraat 25 .l'cici, 115700 IS 11 Postbus 1112 Postgiro No. 424518- Klachtendienst abonnementen 1B.3U18.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro no. 424867. Klachtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569 Spuiweg 132 Telef. 4570. Bellstraat 7a Tel. 63181. "J, Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, j 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. Vuyujüj- (Geldig tot zondagavond) ENIGE REGEN Enige regen maar ook enkele opklaringen. Matige af en too krachtige en langs de kust mogelijk tijdelijk harde wind tussen zuidoost en zuidwest. Iets lagere middag- temperaturen. Morgen: Zon op: 6.54 onder: 18.00 Maan op: 20.40 11.35 ISTEREN hield Prof. Dr. G. Kuypers zjjn inaugurale oratie aan de Vrije Universiteit als hoogleraar in de po liticologie, Er is voor ons alle aanlei ding om aan dit feit ook te dezer plaatse in ons blad aandacht te schenken. In de eerste plaats omdat de politico logie zoals die aan de Vrije Universiteit beoefend zal worden voor een blad als Trouw een interessante en belangrijke saak is en in de tweede plaats vanwege d8 persoon, die deze leerstoel gaat be zetten.-. 'AT dit laatste betreft, willen wij in herinnering brengen dat Prof. Kuy pers na de oorlog gedurende negen jaren redacteur-buitenland van ons blad is geweest. Interessanter is echter dat Prof. Kuypers tijdens de oorlog de lei ding had van een door hem met een aantal medewerkers georganiseerde juisterdlenst ten behoeve van het illega le blad Trouw. Ergens in de stad Amsterdam wa ren radiotoestellen gekoppeld aan dicta tors en schrijfmachines bijeen ge bracht. Daar werd geluisterd, opgeno men en uitgewerkt al het nieuws dat de geallieerde radiozenders gaven. Het resultaat werd op schrift gebracht ten dienste van 't illegale Trouw, ten dien ste van tal van mensen die aan het poli. tieke leven tijdens de bezetting leiding gaven en verder ten dienste van een uit voerig dagelijks nieuwsbulletin dat ille gaal werd verspreid. Het was uiteraard een gevaarlijke zaak Want als men overvallen zou worden kon men niets meer verdonkeremanen en zat men onherroepelijk in de val. Dat was het werk waaraan Prof. Kuy pers tijdens de oorlog leiding gaf. En men zal begTijpen dat wij er behoefte aan gevoelen om hem met zijn hoog leraarschap aan de Vrije Universiteit van harte geluk te wensen. DE Inaugurale oratie, die wij gisteren beluisterden verdient om een bezon ken oordeel te geven dat wij haar eerst nog eens rustig in druk lezen. Prof. Kuypers stelt het probleem van de bureaucratie aan de orde. De bu reaucratie waar het volk tegen foetert en waarin toch de ambtenaar juist zo zijn uiterste best doet. Hij snijdt een vraagstuk aan dat wij allen als bestaand ervaren, waar wij onze bezwaren tegen hebben, maar waar wij zo weinig tegen weten te doen. Daarom is het zo goed dat Prof. Kuy pers begonnen is het probleem te analy seren. Hij zet ons uiteen hoe de bureau cratie ontstaat en welke factoren daarin meespelen en samenspelen. Eerst als men dat weet en door heeft kan men trachten de kwade kanten te neutralise ren. We zouden in dit verband met name naar voren willen halen wat Prof. Kuy pers zeide over het delegeren van be voegdheden; „Dat de ambtenaren grotere deskundig heid bezitten, zal juist zijn. Dat de sa menleving gecompliceerd is geworden, wie zal 't tegenspreken. Maar of dit een delegatie van wetgevende macht recht vaardigt, wanneer zou blijken, dat dit beter een abdicatie van wetgevende macht genoemd aan worden acht lk de vraag." Deze opvatting is, naar ons gevoelen juist in deze tfjd bijzonder actueel. -Zeer belangwekkend is ook dat Prof. Kuypers het probleem der bureaucratie ook in de Bijbel, met name in de ont wikkeling van de leiding van het Jood se volk ontwaart, en ziet hoe Christus zich juist daar tegen opstelt. Prof. Kuypers is van oordeel dat juist de gelovige ten aanzien van het pro bleem der bureaucratie daarom grote mogelijkheden heeft. De Bijbel is, zegt bij, een lamp voor onze voet, mits wij de ogen open houden. RIJN WERD LAAIENDE VUURZEE fatlOB Weer Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. aec. afgei. 24 a. Helsinki regen ono Stockholm motregen nno oslo motregen kopenhagen. regen Aberdeen mist Londen regen Amsterdam mist Brussel geh. bew, Uxemburg regen Parijs gch. bew. Bordeaux regen 1, bew. zw. bew. motregen geh. bew. regen zw. bew. mist 1. bew. Grenoble Mee Berlijn frankfort Munchen Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajacrio Madrid Majorca LüMbon regen mist zw. bew. 1. bew. zw. bew. h. bew. h. bew. 1. bew. motregen 2 2 nno 2 o 12 windstil ozo 4 windstil 2 wzw z zzo zzw nnw nno zzw wzw z ono windstil WZW 5 windstil windstil windstil windstil no 2 windstil no 3 z 7 5 9 10 13 13 17 19 17 14 16 11 15 20 14 14 11 13 15 15 14 11 24 25 21 20 18 23 2 0.4 0.1 0.1 0.3 2 0.1 0 1 6 6 3 0 0.1 18 40 12 6 0 14 7 5 0 0.2 27 0 0 4 jjM Helder mist Dichte rookwolken kolkten om hoog nadat de benzine uit de tankboot „Diamant" vlam gevat had. (Van onze speciale verslaggever) EMMERIK, ZATERDAGOCHTEND Rijn in vlammen! Zo zeggen het de lokkende folders, maar wat nu bij de Duitse Rijnoogst een blij feest is, werd gisteren bittere werkelijkheid, want de Rijn bij Emmerik stond in vlammen. Veertig tot vyftig meter hoog sloegen de steekvlammen uit, een nog hogere zwarte wolk stond als een enorme paddestoel boven de brandende rivier. Maar het was geen atoombom-ontploffing: 'wee schepen waren op elkaar gehotst, een grote veerboot en een met vliegtuïgbenzine volgeladen tanker, en hecht aan elkaar verbonden dreven zij brandend de rivier op. Nog 3 motorschepen raakten in brand doch nooit heeft zich op de Rijn een dergelijk scheepsdrama afgespeeld. Het kostte minstens 2 mensen het leven, 8 personen werden zwaar, en veertien licht gewond, de schade loopt in de miljoenen. De in Nederland gebouwde en in.Keu len afgebouwde Deense veerboot „Ti- na Scarlett" kwam de stroom af, ge trokken door de „Martinus" en de „Niederrhein". Vlak voor Emmerik waar tientallen opvarende schepen op stoom lagen voor de douanecon trole, raakte het automatische roer onklaar, de kleine slepers konden het grote zware schip niet meer hou den-en de „Tina Scarlett" zwaaide dwars over de rivier, waar o.a. ook een volgeladen munitieschip voor anker lag. Dit werd gelukkig niet geraakt, maar wel de 000 ton meten de Belgische tanker „Diamant" vol geladen met 728 ton, licht ontvlam bare vliegtuïgbenzine. Met een enor me klap boorde de boeg van de veerboot zich midscheeps in de tan ker en beide schepen dreven stuur loos de Rijn af. Dat was rond halftwee in de middag en gedurende ongeveer tien minuten bleven de twee vaartuigen als een hecht aaneen gesmeed blok dry ven. Eerst toen raakte de uitstromende ben zine in brand en stond, na een enorme steekvlam ai een paddestoelvormige rookwolk, in enkele seconden de hele rivier in vlammen Schipper Dung van de „Diamant", die op het moment van de botsing aan de wal was, had zijn vrouw en beide kinderen inmiddels van boord ge haald. Ook een matroos verliet het brandende schip, maar niet dan nadat haastig de tanks geopend waren. Was dit niet gebeurd, dan zou de tanker in de lucht gevlogen zijn, wat een on voorstelbare ramp zou zijn geworden. mm Op Cuba Is bekendgemaakt dat vijf tien contra-revolutionairen zijn ont snapt uit het Morro-kasteel, een ge vangenis bij Havana, waar politieke gevangenen zitten opgesloten. Vijf leden van de Cubaanse marine worden ervan beschuldigd, de vluch telingen te hebben geholpen. De ma rine bewaakt het Morro-kasteel. In een communiqué van het Cubaan se ministerie van Defensie wordt ge zegd dat de mogelijkheid bestaat dat de vluchtelingen zich hebben aange sloten bij de groep rebellen die deze week per schip Cuba is binnengekomen. Advertentie) o.a. voor MELKPOEDER, GRANEN AARDAPPELEN enz. Magazijn: HARL.STRAATWEG 3-5-7 F'RAREKER fHoIIand). Telef. 2429 (05170) na S uur n-nn 246S—2314. Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf. Sinds 1880 uw adres. De geweldige brand veroorzaakte een paniek, zowel op de rivier, als in het stadje Emmerik. Maar de belde brandende schepen waren niet te ont wijken, De „Vaarwel H" die naast de „Diamant" gelegen had raakte - in brand, zo ook de „Fortuna" van schip per Van der Flag. Zijn vrouw vond hierbij de dood, de schipper en zijn knecht werden gewond. De „Hean", met schipper Van Bom mel aan het roer, voer dwars door de vuurzee heen en nam de Fortuna mee. Zwart geblakerd raakten de schepen stroomaf aan. de grond, de „Vaarwel II" zonk twee kilometer buiten Em merik. Kapitein Cornelissen werd vermist; vermoedelijk is feij overboord gespron gen en omgekomen. De zesenveertig opvarenden van de veerboot, meest personeel van de Keulse werf, spron gen na de botsing eveneens over boord, of werden door bootjes van het bran dende schip gehaald. En nog twêe vaar tuigen raakten in brand, de Zwitser se motorschepen „Bellizona" en de „Camboto". Ook deze werden zwart geblakerd aan de grond gezet. Precies op de Duits-Nederlandse grens bij de laatsle krib, op Duits ge bied en zeven kilomter stroomaf van Emmerik, by het Nederlandse grens- gehucht Spijk, kwamen en de fel bran dende „Diamant" en de „Tina Scarlett" eindelijk in ondiep water aan de grond. De op- en afgaande scheepvaart was intussen stilgelegd. ïpenburg mist •üwingen zw. bew. motregen «Bilt mist regen «ndhoveri mist «.-Limburg 2w.bew. windstil o 2 z 2 windstil z 1 windstil windstil Z 4 17 IR 15 16 19 16 18 17 Toen wij gisteravond in Spijk kwa men was de hemel boven de rivier nel rood gekleurd, want nög brandden de twee schepen, die men met moeite uit eikaar had getrokken, als enorme fak kels. De eens zo trotse veertig meter hoge veerboot (bouwkosten vier mil joen gulden) brandde van onder tot boven en toen ook de aanwezige mag nesiumfakkels met helrode gloed knet terend uiteen spatten, leek 't een angst aanjagend vuurwerk. Vlakbij lag de „Diamant", waaruit hoge vlammen de donkere lucht grillig verlichtten. Vanmorgen vroeg zijn wij langs de wrakken gevaren. In de Emmerikse haven lagon de geblakerde schepen. De andere slachtoffers van deze in de Rijnscheepvaart ongekende ramp, Nög brandde de veerboot en uit de „Dia mant" sloegen de vlammen nog hoog op. Een triest gezicht. Beide schepen zijn alleen nog goed voor de sloop. De Wasserpolizei in Emmerik had vanochtend nog steeds geen juist over zicht van het tragische gebeuren. Vast stond slechts dat de schippers- verdere integratie. Brandende benzine had de Rijn veranderd in een dichte vuurzee, met steekvlammen die veertig tot vijftig meter hM; uitsloegen. Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebbétt vrijdag meegedeeld dat de Ver. Statenhet militaire hulpprogramma aan Laos tijdeiük hebben opgeschort. Het ministerie had eerder reeds be kendgemaakt dat de Ver. Staten een einde hebben gemaakt aan het uitbe talen van de soldij aan leden van de 30.000 man tellende strijdkrachten. Volgens het ministerie was de split sing van het leger van Laos de be langrijkste reden voor deze maatregel. Eerder deze week was in Washing ton ook al bekendgemaakt, dat de Amerikaanse militaire hulp aan Laos was stopgezet; dit bericht werd later herroepen. Het opschorten van de volledige mi litaire steun aan Laos zal het kleine koninkrijk in een ernstige financiële crisis storten. Tussen de 80 en 90 pro eent van het budget van Laos wordt door de V.S. bekostigd. Het afgelopen belastingjaar (tot 1 juli) beiiep die steun 46 miljoen dollar. Van vandaag af zullen de Leide- naars het moeten stellen zonder de bekende blauwe tramtreinen, en dat wel in de lokaaldlenst Leiden en op de lijnen van Leiden naar Katwijk- Noordwijk. De stadstrams en de trams op Katwijk/Noordwijk zijn gisteren al vervangen door buslijnen. vrouw Van der Flag van de „Fortuna omgekomen is en dat een man (vrij ze ker schipper Cornelissen van de "Vaar wel II") vermist wordt. Alle betrokken schippers moesten zich vanmorgen bij de waterpolitie melden. Men hoopt dit drama, dat op de hele Rijnvaart grote consternatie veroorzaakte, te kunnen reconstrueren. De scheep vaart was uiteraard geheel in de war. De afgaande vaart was nog gestremd, de opvaart, dus in Duitse richting, werd vanochtend echter weer vrijge geven. De Franse premier Debré en minis ter Couve de Murville hebben op de eerste dag van hun besprekingen met bondskanselier Adenauer en minister von Brentano in Bonn slechts overeen stemming kunnen bereiken ten aan zien de „vitale noodzaak van de nauwst mogelijke samenwerking met Amerika" en de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa. Op alle overige punten, zowel wat de NAVO* betreft als de politieke ontwikkeling van Europa, is er tus sen Bonn en Parijs groot verschil van opvatting en uitleg blijven be staan, aldus heeft een zeer gezagheb bend zegsman te Bonn vrijdagavond aan United Press International mee gedeeld. Tussen bondskanselier Adenauer en premier Debré zijn ernstige geschillen gerezen. De Westduitse regeringsleider heeft met grote-klem betoogd dat he: niet alleen noodzakelijk is dat dc NAVO in zijn huidige vorm gehand haafd blijft, maar dat tevens met spoed voortgebouwd moet worden aan de {Advertentie) Zon onder De Russische premier Chroestsjew heeft in New York verklaard, dat Mos kou de Algerijnse rebellenregering van premier Ferhat Abbas de facto erkent. Chroestsjew zei: „Niet alleen wij er kennen de facto het bestaan van de Algerijnse regering maar de hele we reld doet dat, president de Gaulle in cluis en nog wel als eerste, want hij erkende de Algerijnse regering door onderhandelingen met het voorlopige bewind". Franse autoriteiten toonden zich nog al verrast over de erkenning van het Algerijnse bewind door Moskou. Zoals bekend, heeft Parijs gezegd dat Frank rijk het officieel erkennen van de Al gerijnse regering als een onvriendelijke daad beschouwt. De Algerijnse premier Ferhat Abbas brengt op het ogenblik een bezoek aan Rusland. Zoals gemeld heeft hij Moskou om hulp gevraagd. Tijdens het weekeinde zal het weer in ons land onder invloed staan van een nieuwe oceaande pressie. die van de Golf van Bis- caye, via het Engelse Kanaal in noordoostelijke richting koerst. Deze depressie was tot vannacht weinig actief. Voor de ingang van het Kanaal werd de storing snel dieper waardoor de 'vind om de depressie tot storm aanwakkerde. Een tweede depressie, waarvan het centrum boven Polen is gelegen, veroorzaakte in vrijwel geheel" Midden-Europa uitgebreid regen. Dit regengebied bedekte vanmorgen ook het noorden en oosten vari Nederland. In Noord-Scandinavië is de temperatuur door aanvoer van zeer koude poollucht verder gedaald. Mede door nachtelijke opklaringen kwam op verscheidene stations 10 tot 15 graden vorst voor. Metaal" voet bij (Van een onzer redacteuren) TAE metaalindustrie houdt voet by stuk. De overeenkomst, die vorige week in de vakr&ad tot stand kwam. wordt ook na de brief van de regering aan de Stichting van de Arbeid en na de debatten in de Tweede Kamer on verkort gehandhaafd. De organisaties van werkgevers en werknemers hebben er. in algemene ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de bondsraden, alle zes hun fiat aan gegeven. Daarmee staat vast, dat hun voorstel tot loonsverhoging en winstdeling on gewijzigd aan rijksbemiddelaars zai worden voorgelegd. Het voorstel zal vergezeld gaan van een uitvoerige motivering, een z.g. ruimteberekening met gegevens over produktiviteit, rendabiliteit e.d. Deze ruimteberekening moet nog worden vastgesteld door de vakraad, die woensdag bijeenkomt. Wat er zal gebeuren wanneer het college „nee" zegt, is niet te voor spellen. Niemand waagt zich nog aan een uitspraak. „Dan zullen we wel weer zien", Is het voorlopige com mentaar. Intussen heeft de centrale commissie, waarin de arbeidsvoorwaarden voor de beambten in de metaalindustrie worden geregeld, besloten dat ook de beambten in eventuele verbeteringen zullen delen. Overeengekomen is dat de verbeterin gen voor de beambten dan van dezelfde orde van grootte zulten zijn als die voor de handarbeiders. Voorshands ziet het er dus niet naai uit dat de metaalindustrie gehoor zal geven aan de aandrang om haar voor stel aan te passen aan het standpunt van de regering, du de Kamer zich in grote meerderheid achter dat regerings standpunt heeft gesteld. „We kenden dat standpunt ai toen we In de vakraad tot overeenstemming kwamen", wordt hiertegen aangevoerd. „We hebben dus geen reden om ons besluit alsrog te herzien". In werkgeverskring wordt nu «o rao gelijk met rog meer nadruk dan tevo ren de klemtoon gelegd op de mneily'ke situatie, waarin de bedrijfstak ve.keert. Het aantal klachten over arbeiders, die door andere bedrijven worden wegge trokken. neemt toe. Behalve de drie werkgeversverenigin gen, die dee! uitmaken van de vakraad staat ook dc vereniging van metaalin dustrieën (V.MJ.l achter het akkoord De bij deze vier verenigingen aangeslo ten bedrijven hebben samen meer dan 300.000 van de circa 370.000 metaalar beiders in dienst. Onder het Nederlandse politieperso neel heerst grote onrust en verontwaar diging als gevolg van het afwijzen van een salarisherziening door de regering. „Wij zouden niet graag de garantie ge ven, dat wfj onze mensen blijvend in de hand kunnen honden", werd gister avond verklaard op een persconferentie, die door de drie bonden van politie personeel de algemene, de.prot. chr. en de rooms-katholieke was belegd. „De regering mag ons wel dankbaar zijn, dat de zaak al niet nit de hand gelopen is. Dat heeft ons ontzaglijk veel moeite gekost. In elk geval is zeker, dat de leden overal in het land vol komen achter ons staan." Langzaam-aan-acties, modelaeiies e.d. worden door de besturen beslist van de hand gewezen. Een dergelijke reactie achten zij onmogelijk, omdat dit zelf# mensenlevens zou kunnen kosten. Het publiek mag niet de dupe worden van ons geschil met de regering, zo werd nadrukkelijk verklaard. Wel zullen de drie politiebonden hun toevlucht nemen tot andere middelen om te proberen alsnog hun gerecht vaardigd geachte verlangens te verwe zenlijken. Op 21 oktober beleggen zij een „Poli tiesalariscon gres" in Den Haag, waar honderden politiemannen uit het hele land worden verwacht Ook ministers, kamerleden, politie autoriteiten, de vakcentrales e.a. zul len worden uitgenodigd voor deze bij eenkomst, die een voorlichtend, dus beslist geen demonstratief karakter zal dragen. Voorts werken zij aan een soort witboek en ten slotte zullen zij trachten Kamerleden van diverse frac ties te bewegen hun belangen in het parlement te behartigen. Zie ook pagina 8 Irv New York is een begin gemaakt met de bouw van 's werelds grootste hotel, het New Americana-hotel. Het zal vijftig verdiepingen hoog worden en in mei 1962 zijn voltooid. Advertentie) De algemene vergadering van de Ver. Naties heeft de nieuwe onafhan kelijke Afrikaanse staat Nigeria tot de Volkerenorganisatie toegelaten, Nigeria is het 99ste lid van de VJN. DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN uit de BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk jams, appelmoes, vruchten enzovoort. op sap

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1