Sunlight deed „Bekentenis in Stadsgehoorzaal Weikencle jeugd' hervat de arbeid Jan v. d. Zwanen Ton Stoik gaven geslaagd recital mm Rozenburg*" nam nieuw terrein in gebruik Ef VATERVEG* Personeelsvereniging „Cciltex hield toneelavond heetman Kringwedstrijd Brandweren V oorne-Putten-I Jsselmonde mouw LAIÜGS Geen haantjes in Vlaardin2;ens gevangenis Bijbel en arbeid Veel belangstelling voor huisconcert Diploma-zwemmen m Sportfondsenbad Gerestaureerd gebouw van Baptisten Gemeente in gebruik P-VVGZ Dertien ezels Groote Lindt- Rijsoord3-0 Najaarsconferentie zondagsscholen NOG DAGEN Spaarcijfers Schiedam Korhal Maasland Vlaardingen-GTB 3-0 Excelsior/Maassluis -SHO 2-2 Toneelspel Advertentie Acfuariiimvereniging liouclt dia-avond Orgelspel door S. W. J. Schade diamctnislijpen Schiedamse grensrechters bij Luxemburg-Engelaiwi ISubeschouiving Gercf. scliool wint de j eugdïï randweer- wedstrijd MW '27 blijft'winnen Advertentie V komt deze week toch ook «7 O VL AARDINGEN. In het algemeen Verslag en de Memorie van Antwoord op de gemeente begroting voor 1961 van de ge meente Vlaardingen komt de volgende passage voor: Algemeen, verslag: Bewaring van gearresteerden f 1570.—. Naar aanleiding van de stijging der kosten voor voeding van arrestanten-met 60 procent vra gen enkele leden of er zoveel personen, gearresteerd worden. Of worden er som.s haantjes ge serveerd? Memorie van Antwoord: De post is, in vergelijking met de raming voor 1960verhoogd omdat de prijzen van de arres tantenvoeding, nog in eenvou dige samenstelling, aanzienlijk zijn verhoogd. Daarbij moet nog opgemerkt wordendat ook -na deze verhoging de prijzen nog zeer redelijk genoemd moeten worden. Voor een broodmaaltijd wordt thans f 1.25 berekend, voor een warme maaltijd f 2. Haantjes zijn hierin niet be grepen. Meer arrestaties liggen niet in het voornemen. genzin van een collega, kwam tijdens deze bespreking wel vast te staan. Het onderwerp werd op deze avond van ver schillende kanten benaderd en zo Jcwam men tot een prettige bespreking. SCHIEDAM. lil het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen was zater dag een groep van „Werkende Jeugd" present om daar het actuele onderwerp: „Bijbel en Arbeid" te behandelen. Deze avond werd geleid door mejuf frouw C. Landman en de heren P. van Rij en C. v. d. Hul, die enkele vragen over dit onderwerp uaar voren brachten, waarna onderlinge groepjes van zes per personen ieder hun licht over dit onder werp lieten schijnen. Zo werd o.a. de vraag besproken, waarom men eigenlijk werkt en ook. of men door me', tegenzin aan de arbeid te gaan. anderen ook kan beïnvloeden en ook hen de werklust kan ontnemen. Op de eerste vraag kwamen verschil lende antwoorden binnen. De één werk te omdat er nu eenmaal geld moet zijn: de ander werkte, omdat het zo hoorde en weer een derde vond het een plicht om te werken en zag dit als een eis van God. Dat anderen wel degelijk minder werklust krijger bij het zien van de te- Het doel van „Werkende Jeugd" is. de jongere jeugd te animeren voor de vorming van hen en dit zal dan o.a. ge schieden met het houden van bijeen komsten, waar diverse personen voor lichting zullen geven. „Werkende Jeugd" is interkerkelijk en men hoopt, dat er nog vele jongeren zich zullen aanmelden, want men heeft elkaar drin gend nodig. Dc groep Schiedam heeft dus zater dag haar werkzaamheden hervat, nadat de heren W. Groeneweg (wegens drukke werkzaamheden! en A. Burgers (wegens verhuizing) hun functies ter beschikking stelden. Onder leiding van het lid van het Hoofdbestuur, de heer H. de Vla ming, hoopt „Werkende Jeugd" op de komende zaterdagavonden in Chr. Soc. Belangen weer bijeen te komen en lief hebbers en geïnteresseerden kannen zich daar bijvoegen. De heer H. de Vlaming is in zijn func tie als lid van het Hoofdbestuur van donderdag tot en met zaterdag naar een conferentie over „Werkende Jeugd" ge weest in het C.N.V.-vakantieoord in Put ten. Zaterdag 22 oktober zal het vijf-jarig bestaan van „W.J." gevierd worden. SCHIEDAM. In het Sportfondsen- had te Schiedam zijn zaterdagmiddag weer examens afgenomen van een 25- tal zwemmers en zwemsters, die het diploma I van de KNZB hebben be haald. De KNZB-official de heer A. Ketjzer en de chef-badmeester, de heer J. Gar naal. waren zaterdag weer bij de Schie- damse Reddings Brigade present om ais examinatoren op te treden. Door het slagen van deze 25 kandi daten is het totaal aantal gediplomeer den dit jaar tot 117 gestegen voor het diploma KNZB I. Verder werden be haald 59 diploma's II, 5 Jeugdbrevetten I van de Kon. Ned. Bond tot het Red den van Drenkelingen. 11 jeugbrevetten 3 KNBRD, 9 diploma's A en 3 diploma's B van de KNBRD en 6 strandwachtdi- ploma's. Op 3 december zullen weer zwem- proeven worden afgenomen, waarbij een redding uit een autocabine onder water zal plaatsvinden. De geslaagden van zaterdag waren: mevrouw J. M. S. Kloos-Nuijtinck; ver der de jongens en meisjes: Willy van der Hul. Lolita Redman. Bas Ruggen- berg. Rini van der Wel. Gerard Hagen doorn, Leo Jacobs, Elly van Dullemen, Janny Castelein. Gerard Jacobs. Truus Donkersloot, Marietje van Loenen. Rina Donkersloot, Lia Krul. Jeannette de Wit. Erna Harinck, Joke dc Ron, Mar- greeth de Winter. Corrie Verhoeff, Loes Breedveld, Helena Sneepels, Frits de Jong, Nelleke Kortland, Irene Venema en Marian van Raalte. SCHIEDAM. In de periode 1 ja nuari 19601 oktober 1960 werd bij de Spaarbank anno 1320 f 11.603.123,46 in gelegd en ƒ8.801.650.96 terugbetaald, re sulterende in een inlegoverschot van ruim 2.8 miljoen. In 1959 was het in legoverschot in dezelfde periode ruim 2.4 miljoen. In afwijking van andere jaren, waarbij het steeds de maand ja nuari is die de kroon spant, werd in de afgelopen 9 maanden in de maand mei verreweg het meeste gespaard. Dc maand september vertoonde het gering ste spaaroverschot. Het aantal spaarders was op 30 sep tember 1960 gestegen tot 48237. Meer dan 60 pet. van de inwoners van Schie dam heeft thans een boekje van deze spaarbank. Het inleggerstegoed en de reserves waren per 30 september 1960 voor 20.737.463.03 belegd in effecten, voor 4.758.749,06 in hypotheken en voor 7.525.059,- in onderhandse leningen. SCHIEDAM. Met een predikatie over Nehemia 2 vers 20 heeft ds. R. Reiliag het* geheel gerestaureerde kerk gebouw van de Baptistengemeente aan de Lange Haven zondagmorgen In ge bruik genomen. Met eigen krachten is gedurende ruim een maand het interieur van deze rui me kerkzaal, die thans 150 zitplaatsen telt, onder handen genomen en het re sultaat is voortreffelijk. Wanden, vloer en plafond zijn in moderne lichte tinten uitgevoerd, waarbij zich het nieuwe eiken met lïmba meubilair uitstekend aansluit. En als kroon op het werk mocht in deze dienst het nieuwe Tho masorgel in gebruik worden genomen. Als gastorganést heeft Flip de Koning dit pijploze elektronische instrument zo wel vóór als tijdens de druk-bezochte dienst bespeeld, waarbij de prachtige toonverming en de bijna talloze klank combinaties overtuigend tot hun recht kivamen, niet het minst bijhet orgel spel dat aan de dienst voorafging, waarbij De Koning een fraaie bewer king ten gehore .bracht van het kerklied „Welk een vriend is onze Jezus." Geen wonder, dat er grote dankbaar heid in deze .betrekkelijk kleine ge meente heerste en dat er stille aan dacht was voor de Schriftverklaring, waarbij nadruk werd gelegd op de ze kerheid van elk gelovig ondernemen, on danks satanische tegenkrachten, ómdat wij staan onder Gods protectie. In de avonduren werd een Evangelisa tiebijeenkomst gehouden waarin even eens ds. Reiüng voorging en waaraan Henk van Woerden als solist medewer king verleende en het eigen zangkoor zich op schone .wijze deed horen. Op bet bijzonder slechte korlbalvdd is zaterdag de wedstrijd, die O DO te gen DES speelde, slechts gedeeltelijk doorgegaan. Bij de stand 3—1 in het voordeel van de Maaslanden zag de scheidsrechter zich genoodzaakt deze wedstrijd te staken. ODO 2 speelde in Rotterdam tegen de reserves van Blauw Wit en wist wel niet tot de overwinning te komen, maar speelde toch een goede partij die met de uitslag 32 voor Blauw Wit 2 ein digde. ODO 3 speelde thuis tegen N'IO 2 tut Rotterdam en had ook met het slechte terrein te kampen. Kiet werden de pun ten gedeeld: 2—2. De A-junioren verloren van de sterke re A-junioren van Or. Nassau uit Vlaar dingen met 50. Het voetbalelftal van de Gemeente Tech nische Bedrijven is er niet in geslaafd om het sterke en thuis nog ongeslagen Vlaardin gen klop te geven of zelfs maar een gelijk spet af te dwingen, De Vtaardingers toonden zich over alle linies sterker en GTB moest met een verdiende 30 nederlaag huiswaarts keren. Voor rust werd er niet gedoelpunt. De tweede helft was "nauwelijks bezig, of Piet van Zevenbergen had de Schiedamse doelman het nakijken gegeven i0). GTB verzette rich hevig en kon tot enkele uitval len komen, die echter strandden op de ste vige defensie van de thuisclub. Na ruim een half uur spelen was het Be Heer, die xljn jongens voor de tweede maal deed juichen door verdiend het tweede doel punt te scoren (2—0). Dezelfde apeler scoor de een minuut later het derde doelpunt (3— 0). waarna GTB geen kans meer zag een te gendoelpunt te doen noteren. Dc thuisclub was in de eersle helft hst sterkste team en de achterhoede van Excel sior had het niet gemakkelijk, Het duurde echter bijna een half uur alvorens S.H.O. door linksbuiten Schipper de leiding (1—0) kon ne men. Deze speler profiteerde vfln enig mis verstand tn de defensie van Excelsior. Se tweede helft werd ingezet met een offensief van Excelsior, dat slechts een kwartier duur de. Van Stjjen had reeds drie minuten na dc hervatting de partijen op gelijke voet (I—H gebracht. Nauwelijks was de druk van Ex celsior geweken of de snelle aanvallen van S.H.O. stichtten wederom verwarring voor het doel van Excelsior. In de 18e minuut gaf 0a- goort zijn club opnieuw de leiding (21). Een wijziging in de voorhoede van Excelsior had succes. Vermeer zag zijn volhouden beloond, toen hij doelman Van der Zwaan uit een moeilijke positie wist te passeren 12*—2), het geen de eindstand werd. Excelsior 2 herstelde zich van de vooraf gaande week geleden nederlaag en won nu op eigen terrein met 61 van H.B.S.SX Met 4—0 bond Excelsior 3 te Vlaardingen HV.O. 3 aan haar zegekar. Ook Excelsior 6 bleef tt»« achter bij de goede verrichtingen van de re serveelftallen. Hier bedroeg dfc overwinning op D.V.O. 4 40. Junioren uitslagen: Excel sior alS.V.D.P.W.a 13—0: Fortuna b3—Ex celsior b2 41; Excelsior b35.V.V, b4 C—T H.B.S.S.clExcelsior cl 4—3 en Excelsior cij —Fortuna c5 0—13. VLAARDINGEN. Dat cc nog al tijd voldoende belangstelling bestaat voor goed amateurtoneel, werd zater dagavond iriMuzanda andermaal bewe zen; De toneelgroep „Be Lichtbaak" van de Personeelsvereniging' „Caltex", afdeling Pernis, heeft daar voor een enthousiast gehoor een voortreffelijke opvoering gegeven van het blijspel van Kurt Kraaiz: „De kilometervreter". De voorzitter van deze bloeiende per soneelsvereniging. de heer A. J. Broer, opende de feestelijke bijeenkomst met een welkomstwoord tot de leden en hun huisgenoten, terwijl hij zich in het Duits tot de Duitse gasten wendde, die voor deze toneelavond waren uitgeno digd. De heer Broer deelde mede, dat het tienjarig bestaan van de personeels vereniging in december op grootse wij ze zal worden gevierd. Vanwege het grote aantal leden (450) staat het nu reeds vast, dat de viering in twee avon den zal worden gesplitst. Onder regie van de heer J. Leupe heeft „De Lichtbaak" de vele aanwe zigen een prettige avond bezorgd, dank zij de uitnemende wijze, waarop „De kilometervreter" voor het -Muzanda- voetlicht werd gebracht. Het blijspel handelt over een familie waar zich nogal moeilijkbeden voordoen. De heer des huizes, (een enthousiast autoren ner) gaat zo in zijn werk op. dat hij zijn trouwdag vergeet. Zijn schoonzus je meent haar pleegzuster tegen haar echtgenoot te moeten opzetten, doch ook zij verkeert 'in moeilijkheden. En zo komt men van het één in het an der, met het gevolg dat zich de dol ste verwikkelingen voordoen, waarmee het publiek zich overigens uitstekend heeft vermaakt. De medewerkenden aan dit spel in drie bedrijven waren: H. J. Ploeg, G. Terlouw, T. Kweekei. G. Visser, A. Grootjen en de dames, mevrouw Vis ser. mevrouw Bredius, mevrouw Beu kers, mevrouw Engelbrecht en mej. J. Ploeg. de maatschappij, de heer H. 't Hooft, die alle spelers dank bracht voor hun niet geringe prestatie. Hij legde daar bij de nadruk op het feit; dat de 'to neelgroep is gevormd door leden van eigen, personeel.-hetgeen de 'heerv't Hooft bijzonder verheugde. De heer Broere dankte alle mede spelenden aan het. „blije spel", waar bij hij de dames met bloemen verras- SCHIEDAM. De Christelijke Film actie Schiedam heeft zaterdagavond in gebouw „Irene" voor een goed gevulde zaal de film: „Dertien ézels" vertoond. Daags tevoren was dezelfde film in ..De Ark" in Kethel vertoond, waar de belangstelling minder was. Ds. J. Couvée sprak er vrijdagavond in „De Ark" toch zijn verheuging over uit. dat er zeker voldoende belangstel ling was en dat de CEFA, afdeling Schiedam, vol vertrouwen in Kettaei kon voortgaan met het vertonen van films. De volgende avond is gepland op 6 ja nuari 1961. Het ligt in de bedoeling daarna nog één filmavond in dit seizoen te geven. Op deze avond heeft de organist van „De Ark", de heer C. Dubbeld, enkele liederen ten beste gegeven op het prachtige orgel van dit kerkgebouw. Ook in „Irene" heeft ds. J. Couvée het openingswoord gesproken en hij hoopte, dat de belangstelling voor de Christelijke Filmacte zich in stijgende lijn zal gaan begeven. Olies took alléén is niet voldoende, 't Moet Coleman oliestook zijn. "Vraag- Uw leverancier. Modct „Wichita* f«5„ Advertentie N,tto-caBUlMltl j 48* njm' Een volmxxkt begrip fn eliettook. Col«m*n't O CLE vlim strutt al* da ZON COLEMAN VERWARMINGSAPPARATEN INDUSTRIE N.Y.. ENERGIEWEG 4, POSTBUS 119 NIJMEGEN ZW1JNDRECHT Groote Lindt heeft zaterdag voor een prettige verrassing ge zorgd door met 30 te zegevieren over Rijsoord in de thuiswedstrijd op het sport complex Meerdervoort. De wedstrijd was weliswaar niet groots van allure, maar daarom wat het Lindtse spel betreft, toch zeker nog wel het aankijken waard. De Lindse keuzecommissie had veteraan Van der Meer ingehaald,en bovendien Baren- dregt en Van St. Annaiand hun plaats in de ploeg teruggegeven. Dit bleek een goede greep te zijn ge weest en het hele team had duidelijk aan kracht gewonnen. Rijsoord begon gevaarlijk en dwong in de beginfaze en kele hoekschoppen af. Een minuut voor rust kon middenvoor Van "t Hart na een fraaie combinatie de bal langs doelman Van Pelt jagen (10). In de tweede helft zag de beste man uit de Lindtse ploeg, rechtsbinnen Kessels zijn zwoegen beloond, toen hij in de 14de minuut de stand op 2—0 bracht. Rijsoord probeerde het initiatief over te nemen. Dat lukte even en de Lindtse verdediging kwam enkele malen lelijk in het nauw. Gelukkig zonder dat dit ern stige gevolgen had. y- SCHIEDAM. De Schiedamse Aqua rium-vereniging „Natuurgenot in Huis" zal woensdag 12 oktober in de zaal van de ..Amstelbron" vergaderen. Tijdens deze avond zal de heer W. Hagendoorn een aantal dia's vertonen, die verband houden met planten en an dere aquariumaangelegenheden. Aan vang half acht. I BEURS VOOR MODE EH HUISHOUDING Vee; den H««r «n Rotterdam adru v, d. hindcli NELL STUTTERHEIM N.Y. Poatbu* 1143, don Ha«t-Toonzalen Noord* «indo 19 (hook H«ul*tr»t> dan H**f. Vanwege de Nederiandsche Zondags school Vereeniging werd zaterdag in de Bethlehemkapel te Delft de regionale najaarsconferentie van de provincie Zuid-Holland gehouden, die door onge veer 350 onderwijzeressen en onderwij zers van de zondagsscholen werd bezocht. Na een openingswoord van de heer A. Kroeze, directeur der N.Z.V., gebed, bijbellezing en zang, hield mevr. Eberli- Gotlieb uit Rotterdam een inleiding over het onderwerp „Is het joodse volk nu nog Gods uitverkoren volk?". Zij vatte haar betoog samen in de conclusie, dat van Abraham af tot op heden, ondanks alle zonden en gebreken, de joden het uitverkoren volk waren en zijn gebleven. Over dit onderwerp ontspon zich een interessante discussie. In de middagvergadering werden o.m. enige films vertoond. De heer Kroeze draaide een filmpje dat hij in Israël had opgenomen. Voorts werd vertoond de film „Dusy", dat de blindengeleidehond tot onderwerp had. Onder leiding van mej. T. de Vries werd voorts de samen zang beoefend. In de kapel was een klei ne tentoonstelling ingericht van hulp middelen, die bij het zondagsschoolwerk worden gebruikt. SCHIEDAM. De organist S. W. J. Schade uit Westrum zal maandagavond een orgelbespeling geven op het orgel van de Oud-Katholieke kerk aan de Dam 28. Schiedam De toegang tot dit concert is gratis. Aan de uitgang zal evenwel een col lecte worden gehouden, waarvan de ba ten bestemd zijn voor de nieuw te bou wen kerk van de Oud-Katholieke Ge meente. Er zullen o.a. werken uitgevoerd worden van J. P. Sweelinck, P. Cornet en J G. van Herwaarden. Aanvang acht uur. Advertentie Woensdagavond 11 uur sluiting DINSDAG 11 oktober van 1—5 uur DEMONSTRATIE Lijnbaan 92 Na het spontane applaus van de „Caltexfamilie" werd het woord ge voerd door de assistent-directeur van AHOir GEBOUW tfm 12 Oct* vrtj toegang De heer H. J. deed aangifte dat zijn bromfiets, die hij op slot voor zijn wo ning in de Professor Kamerlingh Onnes, laan had neergezet, gestolen is. De ontmoeting HVO - TSB heeft vele uw* menten van spannend voetbal gebracht vooral de verdedigingen hebben handen vo werk gehad. Die van HVO heeft het wei nei zwaarst te verduren gehad, waarbij bleek, dat TSB langzaam maar zeker in op mars komt en stellig niet tot de onder* ploegen zal blijven behoren. Voor HVO gaa' het er overigens donker uitzien en deze pier zal nodig een verjonging moeten ondergaan, wil men weer tot successen kunnen komen. Midvoor v.cl, Berg was bij TSB de man. want hij was het, die voor de 'F^ tot driemaal toe de weer van stal gehaalc* keeper Siem van Leeuwen passeerde, waar door zijn elftal met de rust een 3-0 voor sprong had. In de tweede helft kwam HVO geduch opzetten, onder aanvoering van Schippers midhalf Michel. Deze speler was het, die ver opgedrongen het eerste tegenpunt voor HVt op zijn naam-bracht (1-3). Nadat v. d. Berg de zege voor TSB veilig stelde met een vierde doelpunt (1—4),. wederom Michel een tegenpunt scoren, doo* een strafschop te benutten. (2—4). Daarbij bleef het in deze op goed peil staande wed* aanbood. Na deze plechtigheden werd de competitiewedstrijd Rozenburg T.O.G.R. gespeeld. SCHIEDAM. Bij de op woensdag 19 oktober te spelen interland-voetbal wedstrijd Luxemburg-Engeland zullende Schiedamse scheidsrechters L. v. Ra vens en H. v. d- Veer grensrechters zijn van de -heer J. H. Ma/rtens uit Zeist, die de wedstrijd zal leiden. Dit is vonr de eerste maal, dat Schie damse scheidsrechters op internationaal terrein zuiien uitkomen. Een eer voor de Schiedamse Scheidsrechters Vereni ging, waarvan de heer L. Ravens zelf voorzitter is. POORTUGAAL. Zaterdagmiddag werd door 17 brandweerploegen uit Voorne, Putte n en West-IJselmonde deelgenomen aan de Kringwedstrijd die in Poortugaal werd gehouden. Zwartewaal kwam als eerste prijswin naar uit dc bus met 180 punten. De tweede prijs ging naar Oostvoorne I, die 170 punten behaalde. 3e prijs Nieuvv- Helvoet met 167 punten (deze ploeg was in het bezit van de wisselbeker), 4c prijs Abbenbroek met 164 punten en Poortugaal werd 5e met 159 punten (buiten mededinging). De overige uitslagen waren: Oostvoor ne II met 146 punten. Rozenburg 135, BrieUe-T met 133, Zuidland 131, Heen- vliet 130, Simonshaven 125, Spijkenisse 124, Hekelingen 120, Nieuwenhoorn 117, Geervliet 108, Oudenhoorn 105, Brielle II sloot de rij met 84 punten. Deze prijzen werden uitgereikt door de burgemeester van Poortugaal. nadat de heer P. J. Bliek, burgemeester van Spijkenisse, in ..ijn functie van voorzit ter der Stichting Eilandengemeenschap Voorne Putten en Rozenburg, de ploe gen had toegesproken. Als buitenstaan der, want burgemeester Bliek had geen zitting in de jury, had hij een sportieve strijd geconstateerd. Hij dankte verder allen, die voor, tijdens en na de wed- strijd hun medewerking verleend had- 'den. De jury bestond uit de heren: H. Ja cobs, wedstrijdleider, G. Wijnands, voor zitter, C. G. Vink. C. de Wit, J. Derks. G. A. Jansse, Zijlstra en Van der Pluym. De heer Jacobs gaf een korte nabe schouwing. Sinds kort worden nieuwe juryrapporten gebruikt, waarin niet minder dan 111 vragen per ploeg beant woord moeten worden. De ploegen krij gen deze zelf in handen en kunnen aan de hand daarvan voor zichzelf een ana lyse maken. Met een maximum van 180 punten en een minimum van 84 punten vond de JufJ- 1 Pe!l van de ploegen toch wel middelmatig, als men bedenkt, dat een volmaakte ploeg 270 punten kan beha- len. De opgave was niet groot van opzet en er was een gebouw zonder verdie ping gekozen. Verondersteld werd dat een brand was uitgebroken in één van de lokalen der oude openbare lagere school aan de F. van der Poost Cle- mentlaan. Niet door alle ploegen werd de mogelijkheid uitgebuit van een ge splitste verkenning. De samenwerking tussen de ordonnans en de bevelvoer der is vooruitgegaan. De heer Jacobs besloot zijn nabeschouwing met het advies: Oefenen eu nog eens oefenen. Na het overhandigen van een vaantje en bloemen verrichtte de burgemeester de aftrap. Het was een zeer matige wedstrijd met aan beide kanten een machteloze voorheode en een hechte verdediging. De rust ging dan ook in met blanco-stand. Eerst 35 minuten na de rust maakte linksbuiten Breukel van Rozenburg het enige doelpunt van de wedstrijd. Het was voor alle aanwezi gen een verademing toen de goed lei dende scheidsrechter Bolder het einde blies en Rozenburg weer twee punten rijker-was geworden. MAASLAND Zaterdagmiddag heeft de Maaslandse jeugdbrandweer, gevormd uit leerlingen van de hoogste klassen der drie verschillende scholen, elkaar in een sportieve wedstrijd' bekampt. Van elke school namen twee groepen van negen jongens deel. Langs de Huis te Vcldelaan was een terrein afgezet en elke groep moest be halve het uitrollen van de slangen een drietal opdrachten met de waterstraal uitvoeren. Een zestal bekers was voor deze wed- 9 Dit weekend heeft de Schiedamse Verkeerspolitie een controle gehouden op de te snel rijdende bromfietsen De oogst was helaas niet slecht: zaterdag werden 7 en zondag zelfs 12 bromfietsrijders be keurd, omdat zij de maximum-snelheid van 30 km per uur royaal overschreden. Alle 19 bekeurden reden -boven de 40 km p. uur. Natuurlijk was dat op de Schie damse „racebaan'', de Burgem. Knap- pertlaan en verder op de Rotterdamsche Dijk. V De heer P. J. S. uit Dordrecht merk te zaterdag tot zijn schrik dat het slot 'oe'. portier van zijn bestelwagen, die hij aan de Korte Have geparkeerd i had. geforceerd was. Uil de auto wordt niets vermist, maar het is mogelijk dat Ook de vijfde wedstrijd in deze competitie wist MW te winnen, en wel met 70 van HPV. Met tien wedstrijdpunten en een stand van 285 blijft het Maaslandse elftal' dus goed aan de kop. De snelle aanvallen var de gasten werden pas na 25 minuten beat»* woord door midvoor Prins met een doelpun- voor MW. Van Hemert volgde met eei keiharde bal; Voorham bracht nog voor pauze de stand op 3—0. Na de rust was He' opnieuw Voorham en vervolgens weer Van Hemert, gevolgd door Mosterd met een lan ge pass en de halfspeler Van Eijmeren, die ten slotte de star.d op 70 bracht. MW 2 speelde uit tegen VVOR 2 en boek te een 1i gelijkspel. MW c speelde thuis tegen GTB e en won met niet minder dac Dinsdagavond, St. Laurenskerk. Woens dagavond, Pro Rege, Oudedijk, Donder dagavond. Geref. Kerk. Franselaan. Vrij dagavond Maranathakerk, Hillevtlet. Vier B.K.V.-avonden met Kees Deenik. Henk van Monsjou en Fokké Gnodde en veie medewerkenden, waaronder U in de enthousiaste samenzang. De heer Roelfsema van de afd. Rot terdam van de K.N.V.B. feliciteerde de vereniging met hun schitterende aan winst en sprak de hoop uit dat Rozen burg in. alle sportiviteit het doel mag bereiken waarnaar zij streeft. De heer Van Rooyen bood namens de perso neelsvereniging van de V.D.S.M. ccn le deren bal aan terwijl de supportersver eniging een vlag vopr het nieuwe veld strijd beschikbaar gesteld. Dc eerste prijs ■werd gewonnen door groep 2 van de Geref. school. Zij behaalde <J punten. Aanvoerder van deze ploeg was A. Aanvoerder van Mosterd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2