FABLO COMMODORE WWHITE shirts na zware ijew terug Moskou roces I Voorstel van Rus 1 over koloniën 1 in V.N. aanvaard JEcho" weer te zien Menderes en 400 andere beklaagden staan terecht Enhele buien 15.90 VRIJDAG 14 OKTOBER 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4729 Directeur: H. UW RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT g| Ovatie Verheugd Kritiek Chroestsjew kocht auto's en t.v.-toestellen in V.S. Te Isianboel is vanochtend het proces begonnen tegen de Cl-ja rige voormalige Turkse premier Menderes en tegen de 76-jarige ex-president Bayar, beschuldigd van een lange reeks ernstige misdrijven tegen de Turkse staat. Verder zullen terecht staan d-e hoogste leiders van het regime- Menderes. zestien ministers onder wie de ex-minister van Buiten landse Zaken Zorloe en voorts 377 voormalige parlementsleden, afgevaardigden van de ontbon- den democratische partij van Menderes, Cubaans consulaat in Miami geplunderd (Geldig tot zaterdagavond) ZELFDE TEMPERATUREN Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien. Over wegend matige westelijke tot noordelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.04 Maan op: 1.09 onder: 17.47 onder: 15.47 (Advertentie) sanfor en no-iron! met TRU3MT boord-uit-één-stuk De Russische premier Chroestsjew is vanmorgen kwart voor vijf Neder landse tijd met een Russisch straal vliegtuig uit New York naar Moskoa vertrokken. De premier werd vanmid dag in de Russische hoofdstad ver wacht. Er waren, geen Amerikaanse functionarissen op het vliegveld Idle- wild om de Rus uitgeleide te doen. Wel waren praktisch alle communis tische kopstukken aanwezig, die op het ogenblik nog in New York verblijven. Voor zijn vertrek legde Chroestsjew nog een verklaring af, waarin een her haling van zijn oproep tot wijziging: van de structuur van de Ver. Naties de belangrijkste plaats innam. De Rus sische premier wijdde ook enkele zure woorden aan het adres van de demon stranten in New York, die hebben ge tracht zijn verblijf in Amerika zo on aangenaam mogelijk te maken. Hij noemde de betogers „het schuim van de Amerikaanse maatschappij". Ook deze koeien zijn door het waterverdreven. Staatssecretaris Roolvlnk heeft de Sociaal Economische Raad advies ge vraagd over de maatstaven van de loon vorming. In zijn brief aan de raad zet de staatssecretaris uiteen, dat de be staande algemene aanwijzing en daarbij behorende nadere verduidelijking voors hands de basis blijven, waarop verbete ringen In de arbeidsvoorwaarden tot stand zullen kunnen komen. Inmiddels zijn wensen naar voren ge komen, die betrekking hebben op de aard van de in de algemene aanwijzing neergelegde maatstaven en ook op de hanteerbaarheid daarvan op langere ter mijn. In verband hiermee vraagt de staatssecretaris het oordeel van de S.E.R. over de vraag, of de huidige maat staven voor de toetsing van voorstellen voor verbetering van de arbeidsvoor waarden, wijziging of aanvulling nodig: hebben. Chroestsjew was overigens in. -een goed humeur. Hij zei dat dit kwam omdat er nog 'altijd een straaltje hoop bestaat voor oplossing van de belang- rijkste internationale problemen door tussenkomst van de V.N., niettegen staande Amerikaanse tegenwerking.: 'Nauwelijks was "het- grote Russische straalvliegtuig opgestegen, of alle spe ciale veiligheidsmaatregelen, die ;dn verband met het verblijf van Chroes tsjew waren getroffen, werden opge heven. Op de laatste avond van zijn ver blijf in de Ver. Staten beeft Chroes tsjew nog een succes geboekt. De algemene vergadering besloot na melijk een debat te houden over de eis van de Russische premier, dat on middellijke onafhankelijkheid moet worden verleend aan alle gebieden dié nog onder koloniaal beheer staan. Het debat zal worden gehouden zonder voorafgaand overleg in de politieke emmissie. De resolutie van Chroestsjew werd bij acclamatie goedgekeurd. Voordat het besluit werd genomen, was de voorzitter van de Assemblee, de Ier Boland, met een ovationeel applajjs ontvangen. De aanwezigen wildèti hiermee te kennen geven dat het tu mult, dat door Chroestsjew en andere communistische afgevaardigden woens dagavond was veroorzaakt, door hen werd afgekeurd. Voorzitter Boland gebruikte giste ren een hamer die hij van de Veilig heidsraad had geleend. De zijne was woensdag gesneuveld toen hij trachtte het 'kabaal met hamerslagen te over stemmen. De V.S. voerden bij de beslissing over Chroestsjews voorstel een onver wachte strategische manoeuvre uit door zich achter de Russische resolutie te scharen. De bedoeling van deze ma noeuvre was ongetwijfeld om, de Sow- jet-Unie de win 1 uit de zeilen te nemen en de Russische resolutie te ontdoen van de scherpe propagan dakanten, O Chroestsjew verklaarde verheugd te zijn over de instemmende verklarin gen van de Amerikaanse en Britse af gevaardigden maar uitte de vrees dat de Amerikanen, wanneer het om de zaak zelf ging, zouden „terugnemen wat zij gegeven hebben". President Sekoe Toerévan Guinee legde een verklaring af waarin scher pe kritiek werd geuit op de rel die woensdag door Chroestsjew en de Rpemeense gedelegeerde was veroor zaakt. Het was de eerste maal dat president Toeré zich tegen de com munisten keerde,. Hij werd tot dus ver beschouwd als overtuigd mede stander van Chroestsjew c.s. Toeré zei het diep en bitter te be treuren dat de laatste opmerking die de voorzitter ertoe bracht de vergade ring te schorsen, een zo weinig op bouwende geest had geademd, (Hij doelde op de verklaring van de Roe meense afgevaardigde dat voorzitter Boland partijdig was en hét westen voortrok). Mevrouw "Loemoemba, de vrouw van de Kongolese oud-premier, heeft van morgen in Leopoldstad het leven ge schonken aan een tweeling. De Umuidense zeesleepboten „Sïm- son", „Stentor" en „Hector" zijn er don derdagavond "in geslaagd het Noorse tankschip „Polartank" in de haven van IJmuiden te slepen. De tanker, die 12.651 ton meet, werd nog dezelfde avond door dezelfde sleepboten naar de scheepswerf van de N.D.S.M. in Amsterdam gesleept, om daar gerepa reerd te worden. Foto: de beide slepers met de „Vo- lartank" op weg naar IJmuiden. (Luchtfoto Nat. Persbureau Stevens en Magielsen). De Russische premier Chroestsjew en zijn medewerkers hebben drie auto's en een grote hoeveelheid andere goederen in Amerika gekocht, zoals autobanden, accu's, antivries, t.v.- toestellen, radio's en een klein appa raat voor luchtverversing. Van 16 tot 23 november wordt In Tel Aviv (Israël) het 15e internationale gemeentecongres gehouden. Het con gres zal gewijd zijn aan „De taken van de gemeenten bij de regionale ontwik keling". Van Nederlandse zijde nemen ongeveer zestig burgemeesters en wet houders deel, onder wie de burgemees ters van Den Haag en Amsterdam. T ET lagedrukgebied bij Denemar- "1 ken dat de laatste dagen het weer in ons land heeft beheerst, neemt geleidelijk verder in betekenis af. Een randstoring ervan bewoog zich vrijdagmorgen langs de Engelse oostkust in de richting van ons land, vergezeld van buien. Na het passeren ervan draait de .wind naar noorde lijke richtingen, waarbij de aanvoer van koude en onstabiele lucht nog aanhoudt.. Daarom zullen ook mor gen nog plaatselijk enkele buien vallen, maar ze zullen door opkla ringen worden afgewisseld. Tussen IJsland en Schotland ligt een ge bied van hogedruk, dat zich over de Britse eilanden uitbreidt en dat in de komende dagen geleidelijk van meer betekenis gaat worden voor het weer in ons land. Bayar en Menderes (en met hen het gehele regeringsapparaat van hun democratische partjj) staan terecht we gens het schenden van de grondwet en de persvrijheid, misbruik van open bare fondsen, het onder valse voor wendsels gevangen houden van poli tieke tegenstanders, beperking van de mensenrechten en tal van andere mis- driiven. Voorts worden Bayar en Men deres met de ex-minister van Buiten landse Zaken, Zorloe,: beschuldigd van het aanstichten tot de anti-Griekse be togingen te Izmir en Istanboel in sep tember 1955, waarbij vele Grieken de dood vonden, alsmede van een samen zwering tegen Inönu, de leider van de republikeinse oppositiepartij. Tegen Bayar, Menderes, Zorloe i ongeveer 70 anderen kan de doodstraf worden geëist, indien zij schuldig wor den bevonden. De zittingen worden gehouden op het eiland Tassida, in de zee van Mar mora. Het speciale hooggerechtshof bestaat uit zes burgers en drie militaire rech ters. Het vonnis zal definitief zijn; eventuele doodvonnissen moeten ech ter bekrachtigd worden door het comité van nationale eenheid van generaal Gursel, wiens militaire junta in mei de macht overnam. De Amerikaa"se „Echo" cirkelt nog steeds rond de aarde. De Utrechtse ster- rewacht deelt mede, dat hij in de ko mende dagen in de vroege ochtenduren weer hoog in het zuiden te zien zal zijn: morgenochtend om 6.43 uur, zon dagmorgen om 6.12 uur, en maandag en dinsdag respectievelijk om 5.52 en 5,26 uur. De huisvrouwen zitten niet hij de pak ken neer. Met bezemen wordt het water - gekeerd. Advertentie "VTORGEN beginnen wij met öfi puhlikatie van ons nieuwe vervolgverhaal: „Exodus" van Leon HL Uris. \V(j zullen deze roman, die in de gehele wereld grote be langstelling trok, in verkorte vorm onze lezers aanbieden, in de overtuiging, dat zij met grote aandacht dit epos van Joodse heldenmoed lezen zullen. De auteur is een Ameri kaan. Hij heeft o.a. de even zeer bekende roman „Gezwo ren kameraden" geschreven. Hij werd ln 1924 te Balti more geboren. Toen hij ze ventien jaar was en nog eindexamen moest doen, nam hij dienst bij het korps mari niers: dat was een maand na dat Pearl Harbour op zo ver raderlijke wijze door de Ja panners geteisterd werd. Als radiotelegrafist nam hy deel aan de stryd op Gua dalcanal en Tawara. Hij ves tigde zich na de oorlog in San Francisco. Thans woont na, en wel na de laatste van deze eeuw: de Joden grote oorlog. De Joden ln wisten hun land te behouden. Europa en ook wel daarbui- Onvoorstelbaar zijn de moei ten, begrepen in hun wan- ten en zorgen geweest die hoop, dat zij slechts veilig zij zich moesten en nog al- zouden zijn in een „eigen" tijd moeten getroosten, land. Een alles overheersend „Exodus" is werkelijk een heimwee naar dat land en epos van heldenmoed, een heftig verlangen, als zelfstandige natie te be staan, dreef hen naar Pa- W7U twyfelen er niet aan. iestina. Maar zij werden niet of onze lezers zuilen de toegelaten. Toch: de grote roman geboeid lezen. Maar uittocht was begonnen Clan- niet alleen dit. Het Joodse destien wisten velen de Pa- lijden is zo onvoorstelbaar, zo lestijnse grenzen te over- onbegrijpelijk tevens, dat het schrijden. „Exodus" vertelt scherp in ons geheugen moet van hun hoop en verwach- blijven gegrift. Nooit .nogen ting, van hun zorgen en van wij vergeten, dat het mens hun heldenmoed. dom tot zulk een morele schande heeft kunnen gera- cpOEN eindelijk, onder druk ken als het geraakte door de van het wereldgeweten, op niets gegronde, dulvels- een deel van het oude land blinde haat tegen het oude der vaderen de Joden werd verbondsvolk. „Exodus" werd toegewezen, vielen aan alle geschreven, opdat wij niet kanten de genabuurde Ara- zouden vergeten. bische staten het ogenschijn- De roman is ln Nederjand- lijk weerloze Israël aan Toen se vertaling verschenen bij gebeurde het grote wonder „Hollandia" te Baarn, Ongeveer dertig BB-ers duiken in de week van 24 tot 30 oktober in een commandopost van de BB ynder de grond, om daar zeven et- walen achtereen te verblijven. Doel van deze ondergrondse activiteiten is na te gaan of het commando-ap paraat onder deze omstandigheden normaal in functie gehouden kan worden en welke invloed het lange ondergrondse verblijf op lichaam en geest van de proefpersonen heeft. Met gaat er vanuit dat het oorlog w, een toestand die zo nauwkeurig mogelijk zal worden nagebootst, "aar die commandopost staat, wordt «iet bekend gemaakt. Een dertigtal Cubanen is donderdag het Cubaanse consulaat in Miami (V.S.) binnengedrongen uit protest tegen de terechtstelling van twaal£ landgenoten en een Amerikaan op Cuba. De consul werd afgeranseld en het consulaat geplunderd. De Cubanen gingen er met blanco paspoorten van hij ln Hollywood. Hij bjhoort tot de meest gelezen auteurs ter wereld, en dat vooral door zijn „Exodus". SWAN GEEFT DE MODE AAN' UI ZAKDOEKEN 1 E roman vangt aan tij dens het E-gelse man- daatschap over Palestl-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1