ONS ALLER VRAAGSTUK r Geertruidenberg maakt opnieuw kans n Doodstraf geëist tegen 38 ex- Menderes klaagt over behandeling Amsterdamse politie krijgt meisjesklas KONGOLEES LEIDER MISHANDELD gaiii EURATOM EN V.S. HELPEN Westen ontwerpt nieuw ontwapeningsplan ben ik?' Tokio vreest relletjes Tal gewond bij auto-ongelukf afrttsiafe Opleiding - in drie jaar - tot agente Drie fasen Zekerheid een Nationale traditie ..Legers niet groter dan nationale behoefte" Hp Amerikaanse marine jaagt op vreemd onderzees voorwerp' Droog weer j r "v D PHOENIX VOORLOPIGE TAAK: KLAAROVER NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK «anr- M m§ f» ORGELS en PIANO'S ^TERDAG 15 OKTOBER 1960 NEGENTIENDE J AARGANG No. 4730 _y Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dt J A H J 6 HlU'INSs ïilll'P HALFWEG TEL.02907-43Al ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN... om vooruit te komen in het leven Dagtaak REL IN LEOPOLDSTAD Hardhandig Al eerder zijn er plannen voor aen dergelijk project in Geertrui denberg geweest, maar die zijn afgesprongen: het project zou te weinig economisch zijn. De nieuwe centrale zal blijkens een nota, opgesteld door de direc tie van de Provinciale Geldersche Elektriciteitsmaatschappij en voorgelegd aan de Staten van Gelderland, kleiner zijn dan die welke eerder in Geertruidenberg was geprojecteerd. De nota ge waagt van „een eenvoudig type van niet te gToot vermogen". Het zal nog een paar maanden duren voordat de regering het plan heeft goedgekeurd. Pas dan kan offici eel met de voorbereiding worden begonnen. Wr' W\ M fm tri?i Volgende week IM.T.-COIXECTE Rotterdam! Witte de With stram 25 Teler. iió7üü (8 l Postbus 1112 Postgiro No. 424319, Klaehtendionst abonnementen 18,3»—18.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 11*700. •i-Gravenhasa Htiygenaplein 1 Telefoon 183487 (3 lljneni Postbus 1091 Postgiro no. 424867. Klachtcndienst 18.3019.30 Telefoon 362369 pordrechti Spuiweg 132 Telef. 4570. Schiedam! Bellstraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand. 7,90 per kwartaal. Loss* nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot zondagavond) VRIJ KOUD. Op tie meeste plaatsen droog weer met enkele over- drijvende wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Matige, tijdelijk vrij krachtige, noordoostelijke wind. Ta- mclijk koud. Morgen: Zon op; 7.06 Maan op: 2.12 onder: 17.45 onder: 16.15 J zijn zo uitvoerig op de beschou wingen van cir. Gouwen berg inge gaan, omdat wij van oordeel zijn dat jowel in nationaal als in Europees vei - jjad de samenwerking der christelijke partijen zo nauw mogelijk moet zijn. Wy hebben vroeger at eens geschre den dat, naar ons gevoelen, in Euro pees verband meer kan worden bereik; a naar meer moet worden gestreefd dan ln nationaal verband mogelijk en ge- fenst is. Het gevaar in beschouwingen als die tan dr. Gouwen berg is, dat bij bestaan de reële elementen in onze geestelijk na tionale structuur onderwaardeert en dus «iderste boven wil lopen. Zij het ook op termijn, zo nuchter is hy wei. Als niet op onze lelien passen, zou het hem nog lukken ook. Want zyn machti ge bondgenoten zijp. de liberate partij m de P.v.d.A. Uit zijn geschrift blijkt dat hjj zich dat bewust is. A A ROM zijn wjj noga! uitvoerig op een deel van zijn betoog ingegaan. Wat de christelijke partijen nader tot el- Har moet brengen, is niet de gedachte dat een twee-partijenstelsel zo goed zou jjjn. Dat Is op zich zelf voor ons trou wen» nog zeer de vraag. Ook niet de gedachte dat een bepaalde partyforma- tie bet psychologisch niet meer zo goed ichpnt te doen. Wat ons nader tot elkaar moet brengen Is dat het meer en meer eens wor den over de vraag wat het Evangelie van ons vraagt in de politieke vragen van de dag. Plan voor kerncentrale komt (weer) op ET is om deze reden dat wjj menen mogen stellen dat de Christenen een echte belangstelling voor de poli tiek en met name voor de christeiyk-po- litieke partyen zullen opbrengen. Die be- Ungsteiling mag zo kritisch zijn als men wit. Mits men maar begrijpt en dat zal mea tegen de achtergrond van de vo rige artikelen toch wel moeten begrijpen dat het hier om de levensvragen voor m volk en voor Europa en voor de we reld gaat. En dan moet men dat woord levens vragen vooral niet ln materiële, laat liaan in materialistische zin zien. In d* politiek komt de vraag wat eb van de» wereld! geestelijk en dug totaal gezien terecht za! komen, zo reëel en zo benauwend mogelijk op ons af. Daarom kunnen wij het ons zo goed be grijpen dat een man als dr. Buskes, die ook zo met hart en ziel Evangelist ls, eok.zo met hart en ziel politicus is. Want die beide raken elkaar als we het maar goed begrepen hebben zo verschrikkelijk nauw. Wy noemen expres dr. Buskes, want iedereen weet dat onze wegen veelszins uiteengaan. Maar de combinatie, die wy in ztin persoon aantreffen van evange list en politicus, is een eis des tijds. N onze kring vluchten velen uit de politiek om zich te wijden aan de kerk of aan de evangelisatie of aan aller lei maatschappelijk werk. En dan zeg gen ze: Laten anderen de politiek maar beoefenen. Wij zijn het er wel mee eens cf wjj zijn het er niet mee eeng of het laat ons onverschillig. En iedereen kan toch niet alles doen. We verstaan het vet. De wereld is gecompliceerd en wat een hier doet, hindert de ander daar. Sn we zijn allemaal met elkaar natuur lijk ook nogal eigenwijs en vaak dom. En we trappen elkaar op de tenen. Maar wjj zouden toch nog eens met blem naar voren willen brengen dat het vraagstuk van christelijke politiek, waar- san wjj in de christelijke partij gestal te pogen te geven, ons aller vraagstuk is. Prof. dr. G. Kuyper Hzn. heeft onlangs bi een paar artikelen in ons blad zijn Mening gegeven over het vraagstuk van ie belangstelling voor en de medewer king van onze mensen aan onze christe- 'Üke partjjen n organisaties, Hjj heeft veel verduidelijkt inzake de beweegredenen voor afzijdigheid en daar begrip voor gevraagd. blaar onze mening Is daarbij te weinig bwdacht geschonken aan de politieke 'doelsituatie waarin wjj verkeren. Een "dodsituatie waarin wjj allen met ons bele bestaan betrokken zijn. En daarom vragen wjj de belangstel- het mee-denken en mee-leven en "««•bidden van al onze geestverwan- ten. Want ln de politiek balt zich onze ge- beis levensproblematiek en dus ook onze levensroeping samen. 'i&mm imsum Vrijdag ls op de Rün het wrak van de Belgische tanker „Diamant" gelicht. Op de achtergrond de ge zonken Deense veerboot ..Tina Scarlett", die steeds dieper in de Rijnbodem wegzakt. (Advertentie) f Advertentie) Tegen 38 ex-machthebbers van Turkije (oudpresident Bayar, oudpremiex Menderes, zestien voormalige ministers en twintig anderen) is gisteren de doodstraf geëist tijdens het massa-proces tegen ruim vierhonderd ex-poli tici op het eiland Yassida in de Zee van Marmora. Tegen 365 voormalire parlementsle den van Menderes' ontbonden De mocratische Partij werden straffen van vijf tot vijftien jaar geëist we gens ..activiteiten tegen de grond wet". Menderes verklaarde ter zitting, dat eert beklaagde zich slechts kan verdedigen, als hij in het volle be- (Van een onzer verslaggevers) RTNNENKOKT zullen twintig tot dertig jeugdige „Verkeersassis- tentes" van 18 jaar de Amsterdamse politie behulpzaam zijn bil taken op het gebied van het verkeer. Een plan van hoofdcommissaris H. J. van der Moten van de Amsterdamse politie is door het Amsterdamse gemeente bestuur en het ministerie van Bin nenlandse Zaken al goedgekeurd: een „klas" meisjes in het be zit van het MULO-diploma - kan dienstnemen bij de politie. Ze krijgen f Advertentie) Ook in een PSYCHIATRISCHE IN RICHTING ligt voor u een kans om iets te bereiken. De opleiding tot VER- PI,EEGSTEH kan de grondslag leggen voor een goede toekomst in dienst van de mensheid. De opleiding vindt thans plaats volgens nieuwe methoden aangepast aan de eisen van de tijd. Voor de arbeids- en bezigheidstherapie is er een opleiding lot THERAIMEI.KIP STER, die o.in bevat: muziek, zang volksdans, boetseren en «peltheraple BENUT EEN VAN DEZE KANSEN en schrijf vandaag nog aan de Geneesheer- Directeur van de Psychlalrisrhe Inrich ting „Wnlfheze" te W0t.FIIF.7F li krijgt dan alle gewenste inl'-'tdngrn ,bu- een uniform aan en worden als reeihulp" gesalarieerd. Hun werk zal bestaan uit het over nemen van de „klaar-over"-functie van jongelui van de hoogste klassen van de lagere scholen op zeer druk ke punten in de hoofdstad. Op min der drukke punten blijven de school- brigadiertjes zelf actief. Buiten de „oversteekuren" zullen de jongelui een cursus volgen: in de drie jaar dat hun werk bij de Am sterdamse politie duurt (van 18 tot 21 jaar) zal gelegenheid worden ge boden om te studeren voor het po- litiediploma, dat de weg opent om op 21-jarige leeftijd als agente van politie in dienst te treden. Dit alles zal de jongelui een volledige dagtaak geven. Ze hebben dan op 21-jarige leeftijd een jaar voor sprong op de dan pas beginnende vrouwelijke politieagent, die een jaar hard moet werken om het poli- tiediploma te behalen. De drie jaar „straatervaring" achtte de Amsterdamse hoofdcommissaris ook een niet onbelangrijke factor. De dames zullen geen bevoegdheden krijgen: maar het uniform zal wel „iets politieels hebben". Achttien- jarigen krijgen een salaris van bruto ƒ20540. jaarlijks opklimmend via f227.50 tot f 261.89. Men begint met ongeveer dertig jon gelui. maar naar de hoofdcommis saris verklaarde is men. als ge geven het succes van dit idee, van pian tot uitbreiding over te gaan. „Voor liefhebbers zijn we vanaf he den beschikbaar om inlichtingen te geven", zei hij. zit is van zijn lichamelijke en gees telijke vermogens. De voormalige regeringsleider kreeg gelegenheid een verklaring af te leggen, nadat de tenlastelegging was voorgele zen. Hij was zeer nerveus en sprak met zwakke stem. Hij beklaagde zich er ovër dat hij nu sinds vijf maanden ononderbroken zat opge sloten, zonder dat hij met iemand mocht spreken. ,.Ik verzoek het hof mij in de gelegenheid te stel len, mijn zenuwen en moreel te herstellen. Anders zal ik mij niet zelf kunnen verdedigen. Ik wil de officieren, die met mijn bewaking zijn belast, danken voor hun hof felijkheid. maar hun zwijgen breekt mij geestelijk". Nadat de verdedigers hadden gepro- testeerd tegen het feit, dat zij niet in contact met hun cliënten hadden kun nen treden en dat de beklaagden niet de beschikking .hadden over de stuk ken die voor hun verdediging onont beerlijk zijn, bepaalde de president van het hof, dat alle stukken ter be schikking van d- verdedigers zullen worden gesteld. De vice-voorzitter van het college van hoge commissarissen in Leopold- ■stad, Ndele, ls vrijdagmiddag na af loop van een door hem gegeven pers conferentie, ernstig mishandeld door een dertigtal jeugdige aanhangers van Loemoemba. Hij is met een hevig bloedende hoofdwond naar het ziekenhuis ge bracht. Commissaris Nussbaune-r en zijn plaatsvervanger Kandolo werden ont voerd, maar later weer vrijgelaten. Toen Ndele, die op zijn persconferen tie o.m. had verklaard dat Kongo bereid is de diplomatieke betrek kingen met de Sowjet-Unie en Tsjechoslowakije. alsook met Bel- gie, te hervatten indien deze lan- Oen de Kongolese soevereiniteit en onafhankelijkheid erkennen, het Metniing Hotel verliet, vielen de jongelui op hem aan. De aan v?'Iers namen eerst de vlucht, toen een militair van de Ghanese VN-troepen na lang aar zelen tussenbeide kwam. terwijl een Amerikaans zakenman Ndele haas tig de hal! van het hotel binnen wist te trekken, om hem voor ont voering te behoeden. Enkele minuten later trok de po litie een kordon om het hotel, maar de aanvallers waren allen reeds ont snapt. Eerder op de dag had de gendar merie te Leopoldstad. een betoging, die door 300 aanhangers van Loe moemba op touw was gezet, hardhan dig uiteengeslagen. Meer dan tien betogers liepen verwondingen op. (Van onze correspondent) De plannen om Nederland toch een kerncentrale te geven, heb ben vastere vorm aangenomen. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een centrale, die zowel voor het nemen van proeven als voor het opwekken van bruikbare energie geschikt moet zijn. Niet onwaarschijnlijk is zo vernamen we dat ze in Geertruidenberg zal verrijzen, al is de plaats van.vestiging offi- cieel nog niet vastgesteld. Het nieuwe project raat weer uit van de Samenwerkende Elektriciteitspro ducenten in Nederland (de S.E.H.) die met dit nieuwe project willen voorko men dat Nederland achterop raakt in de ontwikkeSinr van energie door kernsplitsing. Het is veel voorzichtiger van opzet dan het „oude" project. De bedoeling is, er tevens een opleidings centrum van te maken voor de technici die straks grotere kerncentrales moe ten besturen. De plannen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de KEMA, het Reactor Centrum Nederland. Euratom en de Amerikaanse indus trie. De laatste zal in hoofdzaak de kennis en ervaring in het project in dragen, die men in eigen land reeds heeft verzameld. Euratom heeft alle medewerking toegezegd. De commissie kernenergiecentrale van de SEP heeft aan haar commissa rissen een uitvoerig rapport over de zaak uitgebracht, waarin ze de bouw van de centrale in drie fasen indeelt. Fase 1 omvat het maken van een voorproject voor een eenvoudig type kerncentrale. Fase 2 houdt de detail lering en het bestekklaarmaken van het project in, waarna fase 3 bezint, die de eigenlijke bouw omvat. Fase 1 vraagt I® Zie verder pas. 3, f>p kol.) (Advertentie) Zon op Zon onder deelneroings- formulier Luitenant-kolonel Cbarbonneau van het Canadese leger kwam gister morgen met zijn echtgenote op Schiphol aan voor een kort bezoek aan ons land, in het bijzonder aan de stad Groningen. Als kapitein van het Canadese regiment „Mal- son neuve" behoorde hij vijftien jaar geleden tot de bevrijders van Groningen. (Advertentie) voor steun aan prot. militaire tehuizen in Nederland en overzee, het werk van vioot- en legerprecii- kanten, kerstpakketten enz. Gironr. 5163 - UTRECHT ENGELAND, de Ver. Staten en Italië hebben een nieuw westelijk ontwapeningsplan ter tafel gebracht. Het plan is vervat in een ontwerp resolutie betreffende ontwapening en is ter kennis gebracht aan alle Y.N.- afvaardigingen. Het plan is opgesteld ais tegenwicht voor de Russische ont wapeningsresolutie die in de Volkeren organisatie is ingediend. Het plan gaat uit van de volgende zes beginselen: 1. De ontwapening moet geschieden in stadia. 2. De overgang naar een volgend ont wapeningsstadium geschiedt, wan neer de maatregelen in de voor- gaanda fase naar bevrediging zijn uitgevoerd. 3. Ontwapeningsmaatregelen op het gebied van de gebruikelijke en de kernbewapening moeten zodanig worden getroffen, dat hierdoor geen land of groep van landen in enig stadium een duidelijk militair voor deel verkrijgt. 4. Een internationale, binnen het kader der V.N. op te richten ©ntwapenings- organisatie, moet worden belast met het toezicht op de juiste uitvoering van de oniwapeningsmaatregelen. 5. Onafscheidelijk van elke ontwape- ningsovereerikomst zullen de bepa lingen moeten zijn, die voorzien in internationaal toezicht op de wijze van uitvoering der ontwapenings- r.iaatregelen. 6. Algemene en volledige ontwapening moet beginnen met die maatregelen, welke spoedig en onder afdoende in ternationale controle kunnen wor den uitgevoerd en die in overeen stemming zijn met het onder punt drie bepaalde. De indieners van de ontwerp-reso lutie noemen ook zes doelen die met een programma voor algehele en vol ledige ontwapening, onder internatio naal toezicht, moeten worden bereikt, Als eerste punt wordt genoemd: ver mindering van alle nationale strijd krachten en hun bewapening tot het peil. dat vereist is voor de handha ving van de binnenlandse veiligheid. Ten tweede: vorming, binnen de V.N van een internationale „vredesmacht", die zal worden samengesteld uit door verschillende landen te leveren mili taire contingenten. Een Amerikaans vliegdekschlp. de .Kearsarge", uitgerust met anti-duik- hootvliegtuigcn. alsmede vier torpedo jagers zijn vandaag van de vioot- basis In San Diego vertroken. nadat een Amerikaanse waarnemingsvileg- tuig aan de kust van de Stille Oceaan een onbekend „onderzees voorwerp" had waargenomen. De „Kearsarge" heeft een beman ning van 2300 officieren en manschap pen aan boord. Over de aard van het ..voorwerp" zijn geen bijzonderheden bekend, maar men neemt aan dat er een vreemde duikboot mee wordt bedoeld. Er de den vanmorgen geruchten de ronde, dat een van de Amerikaanse schepen „con tact" met het voorwerp had gemaakt.. De Japanse socialisten en commu nisten en de linkse vakbond Sohy® hebben opgeroepen vandaag grote massademonstraties tegen de regering- Ikeda te houden, uit protest tegen de moord op de socialistenleider Asa nor ma. Vanmorgen zag het er naar aif, dat de oproep succes had. In de buurt van het Rijksdacrrbouv in Tokio had zich al vroeg een menigte van naar schatting 13.000 linkse demonstranten verzameld voor een mars door de stad. De politie was op alles voorbereid en had liefst 6.000 man op de been ge bracht. !jr- Gisteravond hebben linksgezinde ganisaties een generale repetitie ge houden. De politie, die onder meer ,40 pantserwagens had ingezet, trad zg„£r fel op. "Verscheidene betogers zware klappen op. IfSS De wereldsehaakkampioen, de Kds Tal, is vrijdagavond bü een ver keersongeluk licht gewond en 2a! wel licht hierdoor zijn titel in het FIDir- toernooi in Leipzig niet kunnen ver dedigen. r Tal was op weg naar Leipzig toen hij nog in de Sowjet-Unie met zijn aut® een ongeluk kreeg. Artsen verklaarden, dat Tal de reis naar Oost-DuitslaÖfl kon voortzetten, ondanks een lichte hersenschudding. Zij hebben hem ech ter afgeraden aan het toernooi deel ts nemen. Een hogedrukgebied Dij Schotland j's het afgelopen etmaal geleidelijk ver der in betekenis toegenomen en heeft zich bovendien over Scandinavië uit gebreid. Tegelijkertijd zijn de resten van de oude depressie bij Denemar ken vrywel verdwenen. Alleen in de hogere luchtlagen hand haafde zich nog een vore van lage- druk. Een actieve depressie bereikte in de afgelopen nacht Noord-Dalië, Zij bracht zware regen in de Po- vlakte. in Zwitserland cn Oosten rijk. De storing koerst via Oosten rijk naar Tsjechoslowakije. Samen met het eerdergenoemde hogedruk gebied zal zij in ons land een noord oostelijke wind veroorzaken, waar mee vrij koude lucht wordt aange voerd. In de afgelopen nacht is de temperatuur hier en daar al tot üetj beneden het vriespunt gedaald. Ook in de komende nachten za! plaatselijk nachtvorst voorkomen. De regen kansen zijn voor de komende daeen gering. Van 19 tot 20 oktober zat het Westduitse 3e Schnellbootgesch'vsider een operatief bezoek brengen aan Den Helder, Het squadron bestaat Uit 10 boten. Prof. dr. Joh. Nubocr uit Utrecht is door het Amerikaanse collega v*n chirurgen benoemd tot erelid, BODEGRAVEN T eb 01:7.26-2541 Vrjagt geltlutlreècde prijslijst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1