Spoedig I olaris-bases in Groot-Brittannië tfooifwilf HAG Deining op Ameland Boerenleenbank: Besluit van Moboetoe wekt ontevredenheid in LAOS Hulpactie in O.-Pakistan Onjuiste suggestie WAAROM Koopt op tijd uw zekerheid Amerika hervat hulp aan Laos Duikboten gaan patrouilleren op Oceaan Waar moet nieuw raadhuis komen? Kassier, bedank als raadslid Blanco Keus Hokje Huisarrest vöqr kapt. Kong Lae AKKOORD TUSSEN LONDEN EN WASHINGTON mjmfkJ-m „Laatste akte van drama-majoor K." Militaire aankopen aan de orde Driekwart miljoen T V-toestellen Uitgaansverbod in Leopoldstad Duitse jongens in Nederland op roof uit Het weer in Europa r r mmm NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK 45 stuks Opvolger SPANNING NEEMT TOE IN KONGO <p' en in Nederland DINSDAG 18 OKTOBER 19G0 NEGENTIENDE JAARGANG No. 473$ Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT SCHUIMRUBBERBEO KOFFIE spaart hart en zenuwen 1 (Van onze parlementaire redacteur) Vandaag begon in de Tweede Kamer de laatste akte van he* drama rond majoor K.: de Ka mer zette zich nl. aan het debat over het rapport, dat de commis sie militair aankoopbeleid (com missie-Koersen) na uitgebreide onderzoekingen heeft samenge steld over de gang van zaken bij de legeraankopen. Zakelijk |Éf? M j Te amicaal jegens RussenA oa Botterdam! ■«-Graveahage Dordrecht: Schiedam: Witte de Withstraat 23 Telcf, 115700 18 1i Postbus 1112 Postgiro No. 424519. Klachtendienat abonnementen 18.2018130 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700, Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro no, 424B67, Klachtendienst 18.30—18.30 Telefoon 362569. Sputweg 132 Telef. 4570. Belistraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per week. I 2,65 per maand, I 7 90 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot woensdagavond) OPKLARINGEN 4 Tijdelijk opklaringen, maar plaatselijk ook enige regen. Overwegend matige wind nit zuidelijke richtingen. Dezelfde oï iets hogere temperaturen. Morgeit: Zon op: 7.11 onder: 17.38 Maan op:: 5.38 onder: 17.30 ÏN het nummer van ..Nederlandse Ge dachten" van 8 oktober komt een artikel voor Partijen en Kabinet". In dat artikel wordt betoogd dat het tot de bijzondere taak van het kabinet-De Quay behoort om te bewijzen dat ons land ook zonder de hulp van de socialisten ge regeerd kan worden. Wij kunnen ons In die gedachte wel vin den. Wij hebben dat ook meermalen zo gezegd. De schrijver in ..Nederlandse Gedach ten" voegt daar dan het volgende aan toe: „Natuurlijk vloeit uit deze redenering een vraag voort. Zou het ook niet van beiang zijn. dat evenzo werd bewezen dat de K.V.P. niet onmisbaar is? VVjj verwachtten die vraag. Wij geven onom wonden een bevestigend antwoord." Y^riJ zijn het met <te wijze waarop deze zaak door „Nederlandse Gedach ten" benaderd wordt bepaald niet eens. Natuurlijk is het zo dat het goed is als iedei mens en ais ook iedere parüj zou weten dat hrj niet onmisbaar is. Dat be vordert alleen maar de deemoed. Maar zoals „Nederlandse Gedachten' de zaak benadert, als „Nederlandse Ge dachten" zegt onomwonden bevestigend te antwoorden op de vraag of het niet goed zou zijn ais bewezen werd dat de K.V.P. voor het regeren van ons land niet onmisbaar is, dan betekent dat posi tief dat „Nederlandse Gedachten" een politieke combinatie zou wensen van so cialisten. liberalen en prot. chr. partijen. En aangezien het wel duidelijk is dat ook „Nederlandse Gedachten" dat niet zou willen, heeft het niet de minste zin om over de K.V.P. op die wijze te schrij ven. En niet alleen dat het geen zin heeft, het is bepaald verkeerd. VtTU doen nu al jaren ons best om tot een goede samenwerking tussen de christelijke partijen te komen. Wij werken samen in de Unie van Christen-Demo craten. In het Europees parlement en in de Eencluxraad vormen we één fractie. We zyn bijzonder blij geweest dat de rooms-rode samenwerking van na de oor. log verbroken is. Wc hebben terstond be grepen dat tegenover het negatieve ele ment van die verbreking het positieve element van een andere samenwerking moest staan. Die hebben we na. Maar daarmee is volstrekt in strijd de sug gestie dat het wel goed zou zijn als een dier christelijke partijen in een isolement gedreven werd. Zulke suggesties beder ven een onmisbare samenwerking. Zon der dit soort dingen is de politiek al moeilijk genoeg. Laten we ze niet node loos moeilijker maken. (Advertentie) BIN NENYERI NGBED u"M/lZ6ï-f A8RI6KE N ZEVENBERG EC «■Mk. 5 Op een tentoonstelling van kantoormaterr-l stenotypiste te zien' De aanbeveling in de aal in Parijs is o.a. deze robot-secretaresse- j prospectus luidt, dat zij bijzonder snel, effi clïnt endiscreet werkt. (Advertentie) omdat deze uiigczochfe koffie bonen gegarandeerd coffcïne- vrij zijn, dus onschadelijk omdat u er goed op kunt slapen omdat Koffie Hag onbeperkt genot geeft zonder nadelige gevolgen ImporteurHAG-Verkoopkantoor Postbus 619 - Haarlem Deopdracht van de commissie- Koersen werd verstrekt na een ka merdebat in april 1958 over het wat minister Staf destijds noemde „schro melijke gebrek? aan verantwoordelijk heid bi) het D.M.L.". Ben interpellatie van de destijds nog in de oppositie zijnde liberale afgevaardigde Ritmeester over de helmenaffaire mondde uit in een motie van de thans overleden voor zitter van de P.v.d.A., de heer Evert Vermeer. In deze motie werd de Kamer verzocht een onderzoek „naar taak, organisatie, werkwijze en meer in het bijzonder het aankoop beleid de efficiency en de verhou ding tot de particuliere industrie bij het directoraat materieel land macht". De commissie-Koersen begon haar werk reeds op 8 mei 19a8. Zij diende Advertentie) Zon op Zon onder ongeveer een jaar later het eerste deel van haar rapport bij de Kamer in. Daaruit bleek, dat behalve de on deugdelijke helmen ook ondeugdelijke jeepwielen, tankauto's, munitiewagens en geveehtsschoenen waren geleverd. Verder waren er klachten over lekke gasmaskers en over trotyl. Inmiddels was de majoor K.. wiens proces in feite oorzaak was geweest van het onderzoek der Kamer niet geheel zonder kleerscheuren uit de studie, die de commissie-Koersen van de misstanden had gemaakt, te voor schijn gekomen. Hij diende daarom een nota in bij de Tweede Kamer, waarin hij zich verweerde tegen de conclusies in het eerste deel van Tiet rapport van de commissie-Koersen. In het tweede deel. van het rap port wordt op deze nota nader inge gaan, rriaar de commissie beperkt zich tot de zakelijke argumenten van ma joor K. en gaat niet nader in op de door hem gebezigde „invectieven" (scheldwoorden). Het tweede deel van het rapport houdt de conclusies van het eerste deel van het rapport staande. De Ka mer, die zich vandaag met deze zaak bezighield, zou zich, zo werd ver wacht. ook tot de feiten beperken. Amerika heeft opdracht gegeven het militaire hulpprogram aan Laos te hervatten. Hieronder valt ook de be taling van salarissen aan het konink lijke leger van 35:000 man, aldus is door autoriteiten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. Het program is een dag of tien buiten werking geweest wegens de verwarde toestand in Laos. In die tijd heeft de Sowjet-Unie hulp aangeboden aan de neutralistische premier, prins Souvanna Phouma. Dit is voor de regering m Washington aanleiding geweest de hulp - die ongeveer 46 miljoen dollar per jaar bedraagt onmiddellijk te hervatten. Engeland zal Amerika uitge breide faciliteiten verlenen voor bases van atoomduikboten met Polaris-rakctten. De desbetreffen de overeenkomst is bijna vol tooid, zo is door Britse autori teiten meegedeeld. De Poïaris-raketten kunnen onder water worden afgevuurd. Zij kunnen een kernlading ver voeren en een afstand afleggen van ongeveer 1900 km. Het is de bedoeling dat de NAVO over en kele jaren Polaris-raketten ter beschikking krijgt. De overeenkomst tussen Amerika en Engeland zal de eerste in haar soort zijn. Er is enige maanden in Washington over onderhandeld. Britse woordvoerders hebben mee gedeeld dat het akkoord Amerika het volgende zal toestaan: dat een duikboot-geleideschip ge stationeerd zal worden in een niet bekende Schotse haven. Dit schip zal dienen om steun te verionen aan de eenheid voor ballistische projectielen van de Amerikaanss vloot die nu in dienst komt; 2 in Engeland vloottechnisch, admi nistratief en operationeel personeel te stationeren dat nodig is om steun te verlenen aan de eenheid, waarvan patrouilles het noorde lijke deel van de Atlantische Oceaan en de Poolwateren zullen ga*>n doorkruisen. De onerationele bemanningen zullen in Groot- Br'ttannlë mogen worden gelegerd; 3 faciliteiten aan te leggen voor on derhoud. proviandering, en verbin dingen voor de duikboten zelf. Er jsjslaarblijkelijk in de Overeenkom?' "r geen 'hépalfrfg ópgono'meri voor" het opslaan van Polaris-raketten op Britse bodem. Er zijn geen politieke aspecten van de Brits-Amerikaanse overeenkomst bekendgemaakt. De eerste twee Amerikaanse duik boten met Polaris-raketten aan boord zullen waarschijnlijk al binnen drie maanden gaan patrouilleren. De Ame rikaanse regering wil in totaal 45 duikboten met installaties om Polaris- raketten af te schieten, in dienst ne men. De Ver. Staten hopen in de toe komst ook van andere bondgenoten faciliteiten te krijgen om Polaris-bas- sissen aan te leggen. Men denkt daar bij vooral aan het gebied van de Stille Oceaan en do Middellandse Zee. Het Polaris-project wordt als een van de meest geslaagde militaire pro jecten van de laatste tijd beschouwd. Bij de dienst luister- en kijkgelden van de PTT is het 759.000ste televisie toestel geregistreerd. Op I pk tober be droeg het aantal aangegeven televisie toestellen 737.522 tegen 718.329 op 1 september. Het aantal geregistreerde radio-ont vangtoestellen steeg in dezelfde periode van 2.647.369 tot 2.649.208. (Van onze correspondent) OP hét eiland Ameland is een strijd tussen twee dor pen ontbrand met de verplaat sing van bet Amelandse raad- Kuis ais inzet- Ten gevolge van deze strubbelingen beeft een van de zcvetL Amelandse gemeenteraadsleden, cfë a.rfy heer IJ. de Wind, die ook kas sier van de boerenleenbank is, al voor zjjn lidmaatschap van de raad moeten bedanken. De Amelandse raad wordt wel haast even sterk verdeeld door de geografische a?s door de politieke herkomst van ziin zeven leden. Hoi- lum, dat helemaal westelijk op het eiland ligt. maar dat numeriek het heeft bijna duizend inwoners het grootste van de vier Amelandse dorpen is, vindt, dat het zeer wordt ten achter gesteld bij Nes. een cen traal, dicht bij de aanlegsteiger var) de veerboot gelegen plaatsje. In Nes is een etektrische centrale gebouwd en er zijn scholen verre zen, terwij! in Hollum de laatste ja ren weinig openbaar werk aan de winkel was. Willen de Hoilumcrs naar de vaste wal, dan moeten ze eerst over het halve eiland reizen naar Nes: ook voor officiële zaken zijn ze op Nes aangewezen. Daarom vinden de Hoilumers, dat het Amelandse raadhuis, nn het toch moet worden vernieuwd, maar een eindje westwaarts moet komen. Ze hebben het oog laten vallen op Bal- hun, een stii en bijna vergeten dorp je met nog geen driehonderd inwo ners. Wat blijkt nu in de Amelandse gemeenteraad? Dit: drie leden stem men vóór de verplaatsing; drie ver klaren zich er tegen, en het zevende lid, de kassier van de boerenleen bank voornoemd, stemt blanco. Die kassier, de heer IJ. de Wind, woont in' Hollum, maar omdat de bank waaraan hy is verbonden, op het hele eiland haar belangen heeft en misschien ook omdat hij vóór de raadsvergadering een dringend te lefonisch verzoek had gekregen, om in elk geval niet voor de verplaat sing te stemmen heeft hij zijn stem blanco uitgebracht. Dus kon geen beslissing worden genomen. Echter, de'heer'De Wind ontsprong de dans niet. Ziin blanco stem gaf een derleden jzande boerepiféM-- bank toch aanleiding,' te bedanken en daarom stelde betbankbestunr zyn kassier voor de keus: óf raads lid, óf kassier, maar niet allebei te gelijk. Omdat de laatste functie fi nancieel ietwat aanlokkelijker is dan de eerste, is de heer De Wind kassier gebleven en heeft hij zijn raadslidmaatschap er aan gegeven. schip Muurvast zat het Poolse „Swldnicka vanmorgen vroeg op het Zulderhoofd bij WestkapeUe, maar na elf unr kwam er plotseling bewe ging in het logge gevaarte. De sleep boot „Scaidis", geassisteerd door de „Dolfijn" en dc „Burgemeester Van Dimrae" slaagden er ln, het schip vlot, te trekken. De „Swidnicka", die ge-- laden ls met cement en stukgoederen en op weg was naar Antwerpen, liep gistermiddag vast ongeveer op het punt waar de zeedijk in 1944 werd ge bombardeerd. Pogingen om het yiot te trekken mislukten vannacht nog. Zyn opvolger op de lijst is een boer uit Hoilum, die binnenkort in het kader van dc ruilvcrkavetiug een boerderij in Balhim krijgt, en wiens stem wel vast schijnt te staan. Als hij in de volgende vergadering, die dezer dagen zal worden gehou den, óók voor Ballum kiest, is de verplaatsing een feit. Over één ding zijn dc zeven raads leden op het verdeelde Ameland het overigens wei eens. Een nieuw raad huis moet er in ieder geval komen. Het tegenwoordige werd zestig jaar geleden gebouwd en in een kleine secretariekamer zitten zeven amb tenaren bij elkaar, terwijl er ook nog een hokje moest worden opge schoten voor de gemeentesecretaris. Dc burgemeesterskamer is tevens trouw- en raadzaal en op de zolder zijn enkele kamertjes voor de dienst gemeentewerken getimmerd. In de Kongolese hoofdstad Leopold stad is een avondklok ingesteld voor 10 uur 's avonds, nadat kolonel Mo boetoe bekend had gemaakt, dat het politieke leven geneutraliseerd zou blijven. Volgens waarnemers is de avondklok ingesteld om nieuwe on geregeldheden te vermijden, zoals die de afgelopen week in de hoofdstad hebben plaatsgehad. De toestand in de stad is gespannen. Tal van politici zijn teleurgesteld over het besluit van Moboetoe de „bevrie zing" van politieke partijen en het parlement tot het einde van het jaar te verlengen. Zij hadden gehoopt, dat het parlement deze week zou bijeen komen en aanhangers van zowel Loe- moemba als Ileo hadden gehoopt aan de macht te zullen komen. Men neemt aan, dat Moboetoe op advies van pre mier Tsjombe van Katanga tot hand having van de huidige toestand heeft bestoten. Tsjombe zou van mening zijn, dat de aanhangers van Loemoemba wel eens voor een verrassing zouden kun nen zorgen in het parlement. Moboetoe heeftgisteren verklaard geen poging te zullen doen Loemoemba te arresteren. Hij wilde „het leven van zijn soldaten niet riskeren voor die man". Intussen is Moboetoe gisteravond niet verschenen om een persconfe rentie te houden, zoals hij had beloofd. Er werd geen reden opgegeven voor de annulering. Te Elisabethstad is de inhoud be kendgemaakt van een overeenkomst tussen Tsjombe en generaal Rikhey, de militaire adviseur van de V.N. in Kongo. Volgens de overeenkomst zullen troepen van de V.N. zo snel mogelijk de orde in bepaalde gebieden van Katanga herstellen. In deze gebieden zal het dragen van wapenen, waar onder ook pijl en boog, verboden worden. De V.N.-posten zullen hier bezet worden door detachementen, die van hun wapens gebruik zullen maken tegen gewapende benden en plunderingen zullen verhinderen. Eco nomisch belangrijke industrieën zullen eveneens worden beschermd. Dc Algemene Vergadering der Ver enigde Naties heeft gisteravond met algemene stemmen een door 28 landen ingediende resolutie aanvaard, waar in op alle landen een beroep wordt ge daan zich te onthouden van elke actie die de internationale spanningen zou kannen vergroten. In (Van onze correspondent) Haarlem heeft de politie twee Duitse jongens aangehouden, die in een schuur in Haarlemmerliedc sliepen en vandaar op roof uittrokken. Bij het openbreken van een bestelauto in de Preangerstraat in Haarlem werden zy betrapt. Na een verhoor bleek, dat de jonge lui, de I5-jarige J. L. en de 16-jarige E. W.. afkomstig zijn uit West-Berlyn en door het wegnemen van levensmid delen in hun onderhoud voorzagen. Toen de politie een bezoek aan de schuur bracht, ontdekte zij daar een grote hoeveelheid opgespaarde levens middelen en ook een boekje, waarin de voorraad gestolen waar nauwkeurig stond opgetekend. Het bleek dat zij reeds op 2 oktober Berlijn hadden ver laten. Na vijf dagen door Duitsland gezworven te hebben, kwamen zij op 7 oktober de Nederlandse grens over. In Drachten en in Den Oever blijken zij fietsen gestolen te hebben. De premier van Laos. prins Souvan na Pouma heeft meegedeeld dat hij, kapitein Kong 'Lae,' -deleider van "de staatsgreep van augustus jl„ twee-we ken huisarrest heeft opgelegd: .omdat hij zelfstandig het welkom had ge organiseerd voor de nieuwe Russische ambassadeur te Vientiane, Abramow, Toen Abramow vorige week te Vien tiane aankwam, werd hy persoonlijk door kapitein Kong Lae begroet. Mili tairen van diens bataljon valscherm troepen maakten, als venvelkomings- groet voor Abramow, een speciale sprong uit „Dakota's". Kapitein Kong Lae werd vanmorgen vroeg bij de premier ontboden. Deze deelde verslaggevers later mee dat hij de kapitein met twee weken huis arrest had gestraft. Prins Souvanna Pouma voegde hieraan toe dat hy het bevel over zyn bataljon kan blijven voeren. De straf zal echter in zijn ge- dragsstaat worden aangetekend. Hulpbrigades waren maandag onaf gebroken in de weer om steun te brén gen aan de door een cycloon en een vloedgolf getroffen gebieden in Oost- Pakisian. Het dodencijfer van de ramp wordt op het ogenblik geraamd op meer dan 3000. Het zal mogelijk nog verscheidene dagen duren alvorens de volle omvang van de ramp bekend is. Volgens een bericht in een plaatselijk blad zou al leen al op het eiland Ramgati vijftien honderd slachtoffers zijn gevallen. De berichten over de toestanden in het rampgebied komen slechts drup pelsgewijs binnen. De telegraafdraden zijn vrijwel overal afgebroken. Statlo» Weer Dc ministerraad van de Europese ge meenschap voor atoomenergie heeft geen goedkeuring verleend aan een oost van 57 miljoen gulden, die de Euratom-commissie had uitgetrok- :en in de ontwerp-begroting voor J9öl als steun en deelneming in de houw van kernenergie-centrales in de zes landen van de gemeen schap. Helsinki geh. beu*. Stockholm regen Oslo geh. bcw. Kopenhagen regen Aberdeen zw. bew Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenobie Nice Berlijn Frankfort München Zurich Genèvc Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon h. bew. regen regen mist mist mist on bcw. on bew. regen zw. bew. regen regen h. bew. onbew. zw. bew. regen mist I. bew. h. bew. onbew. geh. bew. onbew. onbew. Wind richting en snelheid mtr p. eec. Max. temp. v. gisteren en neerslag af gel. 24 u. no 8 4 h no 5 6 0 n 3 2 0* n 8 8 7 zzo 5 12 z 2 1 zzw 5 7 (fs zzw 4 12 cj!i zw 2 9 zzo 1 14 ozo 2 16 winds! 10 0 nnw 5 17 (j w 6 8 22 zzw 4 8 2 vzw 6 5 4 zzo 1 6 3,3 Zzw 1 9 0 zo 4 17 'AT*' W 12 8 371 windst. 8 w 2 16 n 2 ®v windst. 18 ono 3 17 o»-,j windst. 17 windst. 20 O^v windst. 22 0' Den Helder Ypenburg Vlissingen Eelde De Bilt Twente Eindhoven Zd.-Limburg regenb. regen regen h. bew. regen regen regen regen zzw zw zzw zzw zw zw z 13 13 12 n 13 11 12 11 2v 6 5 3 2.5 4 J. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1