z Nederland Atoomleger Debré wint Nat. Vergadering met kleine winkic-rajje? j meerderheid. eerste ronde m e m Pantoffelbruid in Venlo oeris gepakt en weer vrij ontstemd over douaniers Communisten in Laos dragen Sam Neua over Grote actie van protestanten te«ren Kennedy Koningin opent ziekenhuis e L .en hezoeki oorstelling". JÉ ,v Oppositie komt met motie P J.T.-collecte Cubaldaagt over V.S. Krachteloze actie van Moboetoe Tankwagen loopt uit de rails „In strijd met de Benelux-idee Het weer in Europa m WOENSDAG 19 OKTOBER I960 r NEGENTIENDE JAARGANG No. 4733 r Akkoord met regering Meer tijd Inspanning "h Indonesiërs verlaten Nederlands schip RAZZIA'S IN KONGOLESE HOOFDSTAD, In de lift Nieuw bewijs Toeschouwers Adenauer voorstander bijeenkomst W.E.U. c en in Nederland directeur: H. DS RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOÏ M (Van onze Haagse redactie) TTAAGSE kringen zijn hoogst aJ- verbaasd over een „model- actie", die Belgische douaniers aan sommige grenskantoren voeren. Men weet in de residentie, dat de Belgische grensbeambten op dracht hebben gekregen de con trole op de frauduleuze invoer van boter te verscherpen. Deze verscherpte controle kwam tot stand nadat Belgische boeren- organisaties steeds heftiger de smokkel van Nederlandse boter aanvielen. Rotterdam i Uitte de Wlthrtraat 25 Telet. 115700 i Fostbi» 1112 Postgiro No, 4245J8. l® W' Klachtendicnat abonnementen 1830—1830 uur Zaterdag! 17—18 uur. Telefoon 115700. Huygensplein l Telefoon 183467 <a lijnen) Postbus 1081 Postgiro no. 424867. Klachtendienst 18.50—19.30 Telefoon 362568 Spuiweg 132 Telef. 4570. Bellstraat Ta Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. 17 90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. '«-Gravenhaje Dordrecht; 1 Schiedam j (Geldig tot donderdagavond) DEZELFDE TEMPERATUUR Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen zuid en zuidoost. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.13 Maan op: 6.51 onder: 17.36 onder: 17.58 (nieuwe maan) OALS men zaterdag in ons blad heeft kunnen lezen heeft een aantal leden van Gereformeerde Kerken als antwoord op een onlangs verschenen oproep van de-protestantse Kerken in Indonesië een beroep op hun mede-christenen in Neder land gedaan „tot verootmoediging en gebed en tot de dienst der verzoening [n de Naam van Hem Die ons met God verzoent en verzoening en vrede ook tus sen deze twee volken scheppen wil". Het schrijven van bedoelde gerefor meerden heeft natuurlijk allerlei aspec ten, persoonlijke en kerkelijke, die wjj hier laten rusten. Maar het is duidelijk d&t er een zeer sterk politiek aspect san deze zaak zit. ÏN de oproep der Indonesische protes tantse kerken vallen twee dingen op. Ia de eerste plaats dat er, zij het zeer omzichtig geuit, van een kritische in stelling jegens het binnenlands beleid van Soek&rno blijk gegeven wordt; in de tweede plaats dat deze kerken zich onvoorwaardelijk achter de Nieuw-Gui- nea-potitiek van president Soekarno stel len. Wij zijn het er mee eens als men nu van de zijde van deze Gereformeerde Nederlanders zegt dat het een verdrie tige zaak is dat de verhoudingen tussen Indonesië en Nederland voortdurend slechter worden. Wij kunnen ook wel met hen meegaan als zij ons allemaal juet elkaar de vraag voorhouden of wij het In de afgelopen jaren wel zo goed hébben gedaan als we het dachten te hebben gedaan. Wij willen wat da: betreft de oproep geheel aanvaarden. Maar dan blijft de vraag over; Wat nu verder? Want ais deze gereformeer den het hebben over een onderhande lingstafel waaraan Nederland en Indo nesië elkaar zullen ontmoeten en als z'ó zeggen: Wat de kerken van Indonesië hoorden ais taak en opdracht In deze trieste situatie, dringe ook tot ons door en'wat zij begrepen van de dienst der Kerk "aan de wereld worde ook door ons varslaan en volvoerd, dan moet men goed tot zich laten doordringen dat de Itjdonesische kerken in hun oproep de kwestie-West-Irian een nationale zaak van Indonesië hebben genoemd in ver band met de wettige daim ta.v. dat gebied. MEN kan als men oproepen tot ver zoening doet als antwoord op een Indonesische oproep te dezer zake dat punt niet voorbijzien. Want dat is het punt waar het om draait. Daar zwijgen de Nederlandse gereformeerden over terwijl de Indonesische protestanten er wel over spreken. Daarom geeft deze Nederlandse op liep ondanks de beste bedoelingen zo bitter weinig. Het is namelijk niet meer een kwestie van gezindheid. Men moet zich goed realiseren dat alles wat Indonesië de laatste jaren gedaan heeft om Nederland te treffen en te kwetsen hier te lande heel weinig haatgevoelens tye.'t opgewekt. Als het in de verhouding Nederland—Indonesië om de geestelijke instelling van belde partijen ging, zou het wat ons betreft wel spoedig voor elkaar zijn. .gitaar het gaat om een concreet-poli- tiek punt. fIndonesië zegt: Nieuw-Guinea is van ons. Wjj zeggen: Nieuw-Guinea is niet .van u, het is van de Papoea's. ,-:En als men over de verhouding Indo nesië—Nederland oproepen wil doen. moet- men het daarover hebben, moei wen daarin kiezen. Maar daar heeft men het niet over en daar kam men het niet over hebber omdat men het daarover niet eens is Wjj weten althans dat twee der onder tekenaars nl. prof. De Gaay Fortmar «n ds. Ffjn van Draat daar tegengesteld! opvattingen over hebben. Onder die om standigheden achten wij zulk een oproej tamelijk onvruchtbaar. ET EEN betrekkelijk kleine meerderheid (51 stemmen) heeft de regering-Debré de eerste ronde gewonnen van het debat in de Franse Nationale Vergadering over het oprichten van een zelfstandig Frans atoomleger. De Nationale Vergadering verwierp gisteren namelijk met 264 tegen 213 stemmen een motie, waarin werd gesteld dat het parlement de plannen voor de atoomstrijdmacht voorlopig niet in behandeling moet nemen. De meerderheid was veel kleiner dan werd verwacht. Het staat wel byna vast, dat premier Debré de vertrouwenskwestie zal stellen om het liele ontwerp er door te krijgen. betoogde dat er geen haast was een eigen Franse atoomkracht op te bouwen, omdat hij overtuigd was dat Frankrijk spoedig lid zou zijn van de „Atoomclub" van grote mogendhe den. Hij was van mening dat de Amerikaanse president onmiddel lijk na de verkiezingen op 8 novem ber de NAVO de A-bewapening zou geven, waarom generaal Norstad, de geallieerde opperbevelhebber heeft gevraagd. Het regeringsplan. zo zei hij, bete kende dat Frankrijk over tien jaar de NAVO raketten zou kunnen geven „die zij dan in overvloed zal hebben" in plaats van de conventionele divisies, waarom de NAVO gevraagd heelt. „Hoe kan men er aan denken alleen de atoomweg op te gaan, terwijl dit het tijdperk .der continenten is?" Wanneer het net zo gaat als met de „hoelahoep" en de „jo-jo" zal er "binnenkort In Nederland een nieu we rage zijn; de „1Vlnkie"~rage. Want de „YVinkies" kleine plastic popjes van sim. 30 cm, die kannen knipogen hebben reeds stormen derhand Japan, Canada en de Ver enigde Staten, veroverd en zullen over enige tijd ook wel op de Ne derlandse markt verschijnen. Dezer dagen bracht de Canadian Pa cific Airlines 12.000 „Winkles" van Japan, waar ze worden vervaardigd, naar Vancouver,, waar ze binnen tien uur al waren, verkocht. De foto toont stewardess Marlon Robertson van de C.F.A, bil aankomst op bet vlieg veld Vancouver, met enkele ,/VVinkies". Parlementsleden van verscheidene fracties in de Nationale Vergadering, die der onafhankelijke boeren, de „een heid van de republiek", de r.k. volks- republikeinen (MRP) en de socialisten hebben besloten tot een motie waarin wordt verzocht het desbetreffende wetsontwerp terug te verwijzen naar de commissies. Een dergelijke terug verwijzing wordt in Franse parlemen taire kringen wel aangeduid met „de operatie-begrafenis", omdat men er doorgaans mee voor heeft de Nationale Vergadering indirect haar veroorde ling over een wetsontwerp te laten uit spreken. Deze motie komt in de plaats van een reeds vorige week door de socialisten voorgestelde motie tot te rugverwijzing naar de commissies. In de nieuwe motie wordt gezegd dat uitlatingen van verantwoorde lijke personen uit andere N.A.V.O.-lan- den de hoop wettigen, dat er overeen stemming in Europa zal komen over een gemeenschappelijke atoompolitiek. Daarom is het noodzakelijk dat de Franse regering met de regeringen van de bondgenoten onderhandelingen be gint over de mogelijkheid van een ge meenschappelijke afschrikkingsstrijd macht. Op papier bestaat er een, meerder heid voor deze motie in de Nationale Vergadering maar over de uitslag van 'een stemming kan niets met zekerheid worden gezegd doordat de verschillen de fracties niet eensgezind zijn. De nationale vereniging van evan gelische protestanten in de Ver. Staten van plan een grote actie te ontke tenen om te voorkomen dat de r.k. de mocratische senator Kennedy tot Ame- «kaans president wordt gekozen. De vereniging wil bijna tien miljoen aanhangers "mobiliseren om de tien tallen miljoenen weifelende protes tanten ervan te weerhouden hun stem ffl? een rooms-katholiek uit te 'oren-- gen. De eerstkomende zondagen zullen fle wervingsdagen voor de protestant- ■|e groepen zijn die het denkbeeld van nationale vereniging steunen. De man die van deze campagnes kan "Profiteren, Nixon. heeft er, zoals be- -|.®nd, bij zijn naaste medewerkers op tangedrongen gedachtenwisseling over iy6 godsdienst te vermijden. De regering in Laos heeft bekend gemaakt. dat de communistisch gezin de Pathet Lao-ops bundelingen een overeenkomst met de nentralistiscbe regering van prins Souvanna Phouma hebben getekend, waarin zij op zich nemen de provincie San Neua in Noordoost-Laos aan de regering over te dragen. Aan deze overeenkomst is een week van overleg voorafgegaan. De Pathet Lao heeft deze provincie n oktober jl. op de strijdkrachten van ie westers gezinde generaal Nosavam veroverd. Dit geschiedde in een van ie fasen van de driezijdige burger oorlog in Laos, waarbij de neutralis- .ische regering-Phouma en haar aan lang, de westers gezinde rechtsen inder generaal Nösavan en de com munistische Pathet Lao elkander leurtelings hebben bestreden. Er zijn nog geen bijzonderheden nedegedeeld over het door de rege- -ïng en de Pathet Lao gesloten ak- :oord. Men verwacht echter dat de •egering vrijwel onmiddellijk een gouverneur van Sam Neua zal benoe men, die de plaats zal innemen van ie door de Pathet Lao aangestelde functionaris. Intussen wordt gemeld, dat premier Souvanna Phouma thans de arresta tie heeft bevolen van kapitein Kong Lae, wie hij eerder huisarrest had op gelegd wegens een te enthousiaste ont vangst van de nieuwe Russische am bassadeur. Of het arrestatiebevel is uitgevoerd is niet bekend. De „uitstel-motie" die gisteren, met ■een kleine meerderheid werd verwor pen, was ingediend door de radicaal David, die zei dat de afgevaardigden meer tijd dienden te hebben om na te denken over een plan dat voor een generatie de verdediging van Frankrijk zou bepalen. De gaullisten stemden op drie na tegen de motie. De drie leden die vóór stemd zijn prompt door de gaullistische part?} geroyeerd. David kreeg de steun van de 82- jarige oud-premier Paul Reynaud die Premier Debré zei, voordat er over de motie werd gestemd: „Frankrijk moet bereid zijn zich politieke, econo mische en financiële inspanningen te getroosten voor de modernisering van een deel van zijn defensie-apparaat. Hij gaf toe dat Frankrijk niet een top- mogenheid is op het niveau van de V.S. of Rusland. „Wjj behoren tot de tweederangsmo- gendheden," verklaarde hij, „maar on der hen hebben wij een rol in de we reld te spelen." Hij voegde er met klem aan toe dat collectieve veiligheid het voornaamste doel moet zijn van de Franse politiek. Het debat zal waarschijnlijk morgen eindigen. VEN ALS vorige jaren zal in de ko mende dagen weer de landelijk? collecte gehouden worden voor het Protestants Interkerkelijk Thuisfront'. Vijfentwintigduizend mensen, jong en oud, zijn er deze week, in hun vrije tjjd voor op pad gegaan. ..-nn'Y.' i Een woord van aanbeveling lijkt bijna,. 11 overbodig. Hier zijn de geestelijke- be-" langen in het geding van onze mannen, die een deel van hun jonge, leven moe ten geven aan de militaire dienst. Het gaat om een goede geestelijke verzorging, goed ingerichte militaire tehuizen, om het zenden van duizenden kerstpakketten naar onze militairen overzee en al wat dies meer zij. 3; Hier moet gedaan worden, wat men selijkerwijs maar mogelijk is. Loop deze week dus de collectebus niet voorbij. Het P.I.T. heeft aller steun dnngeïïd nodig en moet ook in het komend? jaar goed uit de voeten kunnen. Twaalf Indonesische opvarenden van de „Limburg" van de Kon. Rot terdamse Lloyd zijn met- een Engels schip te Djakarta aangekomen, £ij hebben te Singapore de „Limburg? verlaten, omdat zij niet langer onder Nederlandse vlag wensten te varen. VOOR de tienjarige Heleentje Vies W3s het gisteren eeïi grote dsg. Bïj aankomst van koningin Juliana bij de nieuwe Sinaï-klinielt in Amersfoort waarvan Heleentjes vader adjunct directeur is mocht zij de Koningin namelijk een boeket aanbieden, dat be stond uit palmtakken, laurierklimop, sokah, granaatappels, vijgen en zwarte olijven (bovenste foto). Nadat koningin Juliana gistermiddag in Amersfoort de Sinaïkliniek;het eerste joodse ziekenhuis, dat ha <le tweede oorlog in Europa is'gebonwd officieel had geopend, woonde zij des avonds in Amsterdam de galatonéêl- voorstelling bij, welke ter gelegenheid van het zestiende lustrum van heï- studentenkorps aan de V.TL 'in;hotel Krasnapolsky werd gegeven. Dé 'onderste foto geeft het moment weer. waarop de. Koningin in het hotel arriveert. De Cubaanse minister van Buiten landse Zaken, Rosa, heeft de Verenigde Staten beschuldigd van „agressie uit de lucht" en de voorzitter van de Alge mene Vergadering van de Ver. Naties, Boland, verzocht dit punt op de agenda van de Algemene Vergadering te plaat sen. Volgens Roa's klacht leveren de Ver. Staten tegenstanders van het regime van Castro op Cuba wapens en ander materiaal. De Amerikaanse vice-president Nixon heeft verklaard dat Amerika zeer bin nenkort economische maatregelen te gen Cuba zal nemen. (Van onze correspondent) Dinsdagmorgen tegen halftien ontstond grote consternatie aan de ingang van de St, Mariinuskerk in Venlo. Een grote menigte nieuws gierigen stond daar te wachten op de komst van het in sportkringen bekende bruidspaar Harry Holthuy- zen en Toos Vestjens. Toen het ge arriveerd was en de attente bruide gom zijn bruid uit de auto wilde helpen, slaakte zij een kreet, zoals er zelden een op straat wordt gehoord; zelfs in het hoge kerkge bouw galmde hei. Even waren de samengestroomde nieuwsgierigen onthutst: ze zagen hoe de bruid weer in de auto werd geholpen. Voor ontsteltenis was echter geen reden, wèl voor een gulle laeb. "Want de bruid weigerde de kerk te betreden, omdat zij ver geten had. haar trouwschoenen aan te doen. Ze droeg onder haar witte trouwjapon nog haar slaapkamer- pantoffels. De trouwschoenen knelden iet wat; daarom had ze de pantoffels zo lang mogelijk aangehouden. Door de drukte kort voor de plechtig heid had zij volkomen vergeten/de schoenen met naaldhakken aan te doen. Aanvankeliik huilend, maar later lachend bleef de bruid naast haar bruidegom in de auto zitten, tot dat een der familieleden de schoe nen had gehaald. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vond 25 minuten later nlaats dan officieel was aange kondigd. Een 48-jarige weduwe, mevrouw A. CurversGommans, is in haar wo ning aan de Roermondseweg te Steyl door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. Een gehuwde dochter van het slachtoffer vond haar moeder levenloos op de divan. Het schoor steenkanaal bleek dicht geraakt te zijn door roetafzetting. Met ongeveer 800 Nederlandse pas sagiers, onder wie 760 emigranten, zal het ss „Waterman" morgen uit Rotter dam vertrekken naar Australië. HET Kongolese leger heeft vanmor gen bh het aanbreken van de dag op spectaculaire wijze een drietal raz zia's gehouden die echter tot weinig tastbaar resultaat hebben geleid. Om dat er een samenzwering op touw zon zijn gezet tegen kolonel Moboetoe werden In drie Tazziagolven enige tien tallen aanhangers van ex-premier Loemoemba gearresteerd. Na twee uur liepen de gearresteerden echter al weer vrij rond. Tot de personen die korte tijd in kamp Leopold II werden Ingesloten, behoorden o.m. Kasjamoera, minister van Voorlichting in Loemoemba's vroegere regering en Sendwe, Loe moemba's vroegere staatssecretaris voor de provincie Katanga. Sendwe werd gearresteerd nadat zijn hotelkamer de hele nacht door soldaten was „belegerd". Twee uur na zijn arrestatie wandelde hij echter weer triomfantelijk de hal van het hotel binnen. „Kolonel Moboetoe heeft persoonlijk opdracht gegeven om mij vrij te laten," vertelde hij met een glimlach. De Kongolese troepen kregen op dracht tot de razzia's nadat in het huis van Kasjamoera een bijeenkomst van de samenzweerders zou hebben plaats gevonden. Kongolese officieren deel den de pers mee dat er in het huis documenten waren gevonden die bij zonderheden bevatten over de voor genomen staatsgreep om Loemoemba weer aan de macht te brengen. Vol gens de legerofficieren werden in het huis ook wapens gevonden. Toen Sendwe weigerde de militaï ren binnen te laten, brachten de sol daten. in de gang van het hotel machinegeweren in stelling. Urenlang sloegen ze luid schreeuwend op- de deur van Sendwe's kamer. Tegen het aanbreken van de. dag ging de kamerdeur open en de solda ten drongen naar binnen, Behalve Sendwe bevond zich ook Albert Kali koni in de kamer, een parlementslid, die eveneens aanhanger van Loe moemba is. De krachteloze razzia-actie wordt in Leopolds tad beschouwd als een her nieuwd bewüs van Moboetoe's onver mogen om drastisch tegen zijn tegen standers op te treden. Maandagavond werd een uitgaans verbod in Leopoldstad ingesteld nadat geruchten over een op handen zijnde staatsgreep steeds sterker werden. Kort na middernacht kwamen grote aantallen van Moboetoe's troepen de binnenstad in en omsingelden de grote hotels, dwongen bars en restaurants tot sluiting en joegen hotelgasten naar hun kamers. Om halftwee 's nachts werden aan hangers van Loemoemba gearresteerd voor het Memling hotel, nadat drie vrachtwagens met soldaten voor het hotel waren gearriveerd. Goed gewa pende soldaten eisten toen dat Sendwe te voorschijn zou komen uit de kamer in het hotel, waar hij sinds 30 juni (onafhankelijkheidsdag) op overheids kosten woont. De soldaten joegen beide mannen met vuisten en geweerkolven hard handig de lift in. Kort nadien kwam een soldaat met een machinegeweer naar beneden die uitriep: „We heb ben een revolver gevonden. We schie ten jullie allemaal dood." In de kamer van Sendwe werden voorts een mooi opgepoetste officiersdegen gevonden, een legerpet met rode band en delen van een officiersuniform. De soldaten toonden deze kledingstukken aan de groepen mensen die zich buiten had den verzameld en riepen: „Dat had hij klaarliggen om de staatsgreep te leiden." Inmiddels waren bij de hotelingang Ghanese VN-soldaten gearriveerd die zich echter met het opbrengen en weg voeren van de beide mannen niet be moeiden. VN-versterkingen werden op tal van kruisingen in de binnenstad geplaatst en groepen Kongolezen ver zamelden zich op straathoeken terwijl vrachtwagens en jeeps met soldaten met grote snelheid de stad door kruisten. Toen men ging denken dat Moboetoe eindelijk tot een grote actie tegen de aanhangers van Loemoemba was overgegaan, kwam het bericht, dat alle gearresteerden op vrije voeten waren gesteld. Omstreeks drie uur. vanmorgen is op de spoorlijn Eindhoven—Venlo, tussen Helenaveen en Amerika, een tankwagon van een goederentrein ont spoord. De tankwagen sleurde vijf portaal- kranen van de elektrische bovenlei ding met zich mee. Het treinverkeer tussen Deurne en Horst-Sevenum werd daardoor gestremd. Bussen on derhielden de dienst. D-treinen wer den omgeleid. 0 Bij KB is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw de generaal-majoor M. de Boer, van de generale staf. Men lieeft in Den Haag begrip voor de Belgische landbouwbelangen, maar men ziet echt niet in. hoe de eontrole zoals die thans wordt uitgevoerd, aan een oplossing van de problemen kan bijdragen. Op sommige grensposten wordt volledig „aan de hand van het boekje" gewerkt en dat acht men toch wel volkomen in strijd met de Bene De Westduitse regering is voor een bijeenkomst van de regeringsleiders van de Westeuropese Unie (de zes van de Euromarkt plus Engeland) en wel in december te Parijs, vóór de ver gadering van de NAVO-raad. Dit Js be kendgemaakt door de Westduitse am bassade te Londen. Over een eventuele topconferentie met Chroestsjew zegt de ambassade, dat zo'n bijeenkomst terdege moet worden voorbereid en dat de agenda onmoge lijk tot één onderwerp kan worden beperkt, zoals de Duitse kwestie met inbegrip van Berlijn. lux-idee, die zo weinig mogelijk over last aan de grenzen voorstaat. Zouden de douaniers zich bepér- ken tot het zoeken naar boter, dan was er nog iets voor hun houding;ta zeggen, maar het komt meermalen voor, dat alle levensmiddelen in be slag worden genomen. Dit heeft geen enkele zin, deelde men ons in Den Haag mee. Het kan er alleen maar toe leiden, dat ahn de grensplaatsen grote vei tragingen in het reizigersvervoer ontstaan. De grensgangers, die met pondjes boter de grens over willen, zullen zich door de houding van de 'douaniers beslist niet laten afschrikken. Wind» Mm. temp. Station Weer richting v. gbterea en snelheid en neersïagf mtr p. sec. afgeL 24 u* Helsinki Stockholm Oslo Kopenhag. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Xnnsbrtick Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon geh. bew. regen geh. bew. geh. bew. regen regen h. bew. bew. zvv. bew. zw. bew. zw. bew. zw. bew. h. bew. geh. bew. mist geh.bew. mist zw. bew. h. bew. regen hbew. onbew. regen onbew. l.bew. zw. bew. h. bew. regen zzo 3 44 O r ono 5 7 nno 2 6 0,1 wnw 4 6 0,3 zzo 6 11 6 zo 4 15 0,4 ZO 4 12 2 z 3 13 3 ozo 2 9 l\ zo 1 12 0 zzo 3 15 1 wtndst. 13 0 n 5 18 O WZW 2 8 1 O 1 8 5 - zzw 2 9 0,6 windst. 11 0 i windst. 10 0 o 1 16 0 5 vcrand. 10 0,1 wnw 2 13 windst. 13 nnw s windst. 19 ono 3 19 O.' windst. 18 windst. 21 ó.i zzw 5 21 tl,v Den Helder geh. bew. Ypenburg »w. bew VILssingen zw bew. Eelde legen De Bilt geh. bew. Twente geh. bew. Eindhoven rw. bew. Zd.-Limburg zw. bew. ozo zo ozo verand z zo Z7.0 9 13 13 U U,' 8 11 19 5:; %y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1