Humanisme Coma-rapport Kabinet gaat vrij zeker akkoord met voorstel Kinderbijslag hoger als compensatie voor prijsstijging? Chief Whip Zelf richtende reddingboot overtrof de verwachtingen De Gaulle op reis onder sombere politieke hemel debre m van VS. in Cuba teruggeroepen VS: GOUDPRIJS ONGEWIJZIGD Bej Dok gezonken op Noordzee Felle taal op „salariscougres „Regering liet ons in de steek" Nieuw adres aan de regering i r aarde man door auto gegrepen Prijsverhoging zal wellicht plaatselijk verschillend zijn Motie van afkeuring tegen Binnen 6 seconden weer overeind 59 Washington kondigt handelsembargo af Nehroe: LAOS kan tweede Kongo worden vpkdm tip! Secundair o G00DWILL-T0CHT DOOR ZUID-FRANKRIJK Voorzitter van NCGB treedt af VRIJDAG 21 OKTOBER I960 Directeur: H. DE RUIG NEGEMTIEÏVDE JAARGANG No. 4735 "V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT - Niet bekend Slinkse methoden Een woord! Lijdensweg Handelsembargo Kennedy: overnemen „Dure pïiclit" Tm het hart Nieuw olieveld in Perzië gotterd&m: Witte de Withstraat 23 TeXet. U5700 (6 1> Postbus 1112 - Postgiro No, 424518. Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. 'i-Gravtnhage Huygensplein 1 Telefoon 183487 <3 IHneni Postbus 1091 Postgiro no. 424887. Klachtendienst 18.30—19U0 Telefoon 382589 Spuiweg 132 Telef. 4570. Bellstraat 7a Tel. 63181. Dordrecht: Schledami Abonnementsprijs 81 cent per week, 2,«s per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. J DEZELFDE TEMPERATUUR (Geldig tot vrijdagavond) Enkele opklaringen, maar ook. plaatselijk enige regen. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen oost en tuid. Ongeveer dezelfde temperaturen. Zon op: 7.16 Maan op: 9.2» onder: 17.32 onder: 19.05 •3 HET is al weer een tijdje geleden, maar het is toch goed er de aandacht op te vestigen welke merkwaardige pro- paganda-metboden het Humanistisch Verbond er op na houdt. Ter gelegenheid van de volkstelling in dit voorjaar heeft dit Verbond pam fletjes rondgestuurd waarin het volgende werd gelegd: „Als u naar uw huidige overtuiging beslistniet totenig kerkgenootschap of godsdiensti ge gemeenschap gerekend wenst te wor den dient (op de vraag- of u tot een kerkgenootschap behoort) „geen" te wor den ingevuld, ook al is u gedoopt of heeft u belijdenis gedaan, of ook al waren uw ouders kerkelijk". Wij vinden dit een weinig hoogstaande propaganda. Iemand die gedoopt is, be hoort tot een kerk. Iemand die belijdenis gedaan heeft, heeft die doop uitdrukke lijk „voor zijn rekening" genomen. Het is dus niet waar dat men in zulk een ge val zonder meer mag zeggen tot geen kerk te behoren. Dan behoort daaraan vooraf te gaan het zich onttrekken aan de kerkelijke gemeenschap, waartoe men door doop en belijdenis behoort. Het Humanistisch Verbond wit hier op al te gemakkelijke wjjze proselieten ma ken. IN de tweede plaats lazen wij in dat pamflet dat het Humanistisch Ve bond er met nadruk op wijst dat het in i960 volkomen normaal geacht wordt in dien men niet tot een kerk behoort. In 1947 bij de vorige volkstelling vermeldde één op de zes Nederlanders (17.04 pet.) niet tot een kerk te behoren. In sommige gemeenten vormden de bui tenkerkelijken meer dan de helft van de totale bevo'iing en in de steden Amster dam, Rotterdam en Den Haag gezamen lijk meer dan een derde. „Ook als u op de vraag of u tot een kerkgenootschap of godsdienstige ge meenschap behoort „geer" antwoordt telt u me e", aldus het geschrift van het Humanistisch Verbond. Het is eea treffend argument en een merkwaardige propaganda; u behoeft u niet te generen als u buitenkerkelijk Is: er zijn er at een hele massa. Het lijkt ons een beetje negatief, dit humanisme. VfERLEDEN dinsdag heeft de Tweede Kamer eea deel van. het rapport der Commissie Militair Aankoopbeleid (Co ma) behandeld. Het gaat hier over een rapport van een Tweede Kamer commissie onder voorzitterschap van de heer Koersen die naar aanleiding van de hclmenaffaire, de zaak Majoor K enz. een onderzoek heeft ingesteld. Naar onze mening heeft de commissie goed werk verricht. Zij heeft niet geaarzeld fouten te signaleren, zij heeft ook de zaken tot hun juiste proporties teruggebracht. Het is janjmer dat de Kamer niet op duidelijke wijze heeft gezegd dat zjj met de conclusies der commissie akkoord ging. Het was wel duidelijk en. dat was het enig dui delijke in een verwarde slotdiscussie dat de grote meerderheid der Kamer Wet die conclusie instemde, maar het was een duidelijkheid in een verward kluwen. TYE achtergrond van die verwarring was de zaak van de majoor K. De Majoor K. is vrijgesproken in de tegen hem aangespannen rechtzaak. Dat bete kent dat het Hoog Militair Gerechtshof geen termen vond om hem wegens een misdrijf te veroordelen. De Commissie Koersen heeft het beleid van deze majoor beoordeeld. En zij kwam tot de conclu sie een goed gedocumenteerde con clusie dat hem wel beleidsfouten kun nen worden aangewreven. Een beleids fout is iets anders dan een misdrijf. De Commissie Koersen deed niet aan recht spraak. Zij beoordeelde het beleid. Het is cis een raadsel dat iemand, als de heer Van Rjjckevorsei dat niet door had sn dat hjj meende te moeten stellen dat de Commissie Koex'sen daarmee de majoor K. onrecht deed en het oordeel van het Hof aantastte. Dat schiep een verwarring, waarin een klein deel van de K.V.P. en de V.V.D. 21cl1 lieten meeslepen om aan een duide lijk positieve waardering van het rap port-Koersen te ontkomen. Gelukkig is ket wel duidelijk dat de'meerderheid der Kamer over het rapport en zijn conclu sies een positief oordeel had. VETTERE MELK KOMT ER A (Advertentie) sa STUKS Ft." IN HET BEKENDE GROENE DOOSJE (Van onze correspondent) Op de Zijlweg in Haarlem is don- dsrdagavond de 79-jarige heer J. P. van Dorp uit Haarlem bij het plotse- 'ln2 oversteken van de rijweg door een taatelauto gegrepen, KJi werd zwaar üawond naar bet "<s de Deo- tiekenhmis overgek-i jW.aankomst aan zij), overleden. hij kort ondingen is (Van onze parlementaire redacteur!) ■AN'GENOMEN mag worden dat de ministerrraad vandaag akkoord zal gaan met een voorstel van minister Marijnen om het vetgehalte van de consumptiemelk van 2.5 tot 3 procent te verhogen. Als compensatie voor de prijsstijging, die van een \rerhoging van het vetgehalte een gevolg zal zijn, zal de ministerraad vry zeker een verhoging van de kinderbijslag onder ogen zien. Zoals bekend heeft het Landbouwschap de minister tot de ver hoging van het vetgehalte geadviseerd en ook een commissie o.l.v oud-minister dr. Vondeling heeft de verhoging aangeraden. Boven dien speelt een. rol de toenemende Europese integratie. Duitsland en Frankrijk achten het onjuist dat Nederland grote hoeveelheden Ixner op de buitenlandse markt brengt, terwijl het vetpercentage van onze consumptiemelk lager ligt dan waar ook in Europa. De moeilijkheid voor de regering is echter de aan de verhoging van het vetgehalte verbonden prijsstij ging. Weliswaar meent het prodokt- schap Zuivel, dat de voorgestelde verhoging de consumptieprijs met niet meer dan één cent zal doen stij gen, doch zelfs die éne cent kan voor de regering, die alles in het werk stelt om de prijzen stabiel ie houden, al moeilijkheden opleveren. Daarbij komt dat de slitters en de zuiverver- werkende industrieën menen, dat hun marges door stijgende kosten zijn te ruggelopen. Zij willen deze hogere verwerkingskosten in - de --melkprijs uitgedrukt zien. Dit betekent, dat de melkprijs met nog een cent (dus twee cent in totaal) omhoog zou moeten. Het is niet bekend of de regering deze laatste verhoging zal toestaan, daar van verschillende zijden op de mogelijkheid gewezen is tot een be paalde regionale differentiatie. De verwerkingskosten zijn nl. niet over al gelijkelijk gestegen. De compensatie voor de prijsstijging zal wei komen te liggen in de secon daire sfeer. Minister De Pous zal nl. niet toestaan dat van de prijscompen satie een prijsverhogende druk zal uit gaan. De fondsen, waaruit de kinder bijslag wordt uitgekeerd, hebben vrij grote reserves. Verhoging van de uit kering zal niet leiden tot verhoging van de premie, zodat stijging van kos ten voor het bedrijfsleven uitgesloten is. Voor andere groepen, zoals ouden van dagen enz., zal elders compensatie gezocht moeten worden. Het valt niet te verwachten,-dat het resultaat van het overleg in de minis terraad reeds onmiddellijk bekendge maakt zal worden, daar een verhoging van het vetgehalte eigenlijk behoort tot het complex van maatregelen, dat minister Marijnen moet nemen met betrekking tot het te voeren beleid. In het komende melkjaar, dat 1 november begint, zal de officiële me dedeling over de verhoging wel gelijk met de mededelingen over de andere maatregelen worden gedaan. Dat is maandag 31 oktober. Op dc Noordzee, ongeveer twee mij! ten zuiden van het lichtschip .Texel", is vanmorgen een droogdok gezonken. Tot vanmorgen hslftwaalt stak de achterkant van het ongeveer honderd meter lange dok nog boven water uit. Daarna is ook dit deel ge zonken. De twee Britse sleepboten, die het dok van Aberdeen naar Zaandam moesten brengen, gooiden toen de sleepkabels, die tot dat moment nog vastzaten, los en gingen ter plaatse voor anker. Omstreeks acht uur vanmorgen be gon het dok bij de voorkant weg te zinken. De kapitein van een der sleep boten meldde tegen negen uur, dat het dok voor de helft gezonken was. Aan boord van het dok bevonden zich geen runners. Wel waren tijdens het transport pompen aan boord ge plaatst, maar deze heeft men niet op gang kunnen brengen. De kielblokken van het dok zijn afgegleden en op de bodem terechtgekomen. Beide sleepboten hebben vergeefs getracht om nog beweging in het ge zonken vaartuig te brengen. Het droogdok ligt op een zeer ge vaarlijke plaats voor de scheepvaart onder de Nederlandse kust, namelijk in de vaarroute tussen de lichtschepen „Texel" en „Goeree". President de Gaulle is begonnen aan een nieuwe goodwill-reïs, ditmaal door de zuidoosthoek van zUn land. Van morgen arriveerde de president tc Brianpon, waar verwacht werd, dat hü een belangrijke redevoering zou houden. Vele Fransen hopen, dat de president, levend onder de zware druk, die hij en zijn regering op het ogenblik moe ten doorstaan, erin zal slagen een nieuw „politiek konijn" uit zijn „goochelaarshoed" te toveren, waar door hij wellicht de groeiende onte vredenheid over de jongste ontwikke lingen zou kunnen wegnemen. Terwijl het staatshoofd handen schudde en met zijn landgenoten sprak, zag premier Debré zich geplaatst te genover de felste oppositie, waar hij ooit voor was komen te staan. Zevenenzestig afgevaardigden heb ben een motie van afkeuring ingediend en zij vertegenwoordigden een maun- tige slagorde, welke de partijen door kruist van de socialisten tot de ultra conservatieve rechtsen. De indieners van de motie richtten zich vooral tegen de volgens hen „slinkse methode" van de regering om het vertrouwensvotum te verbinden aan de stemming over het ontwerp voor een onafhankelijke strijdmacht, uit gerust met kernwapens, ten einde een verwerping daarvan te voorkomen. Men neemt thans reeds voor vast staand aan, dat de coalitie, die de motie van afkeuring heeft ingediend, niet in staat zal blijken de absolute meerder heid plus een 276 stemmen te behalen. Dit ondanks de opposite, welke bestaat uit communisten, socia listen, onafhankelijken en een aantal uiterst rechtse partijgangers. De toestand is evenwel nog nimmer zo vatbaar geweest voor kleine invloe den, en ook de meerderheid van de regering, waarop men thans rekent, zou slechts gering zijn. De Franse regering heeft gisteren öe massale „Vrede in Algerije"-betoging van studenten en arbeiders, die 27 ok tober in Parijs zou worden gehouden, verboden. Het verbod werd afgekon digd door de Parijse prefect van politie. Het was nog niet duidelijk of betogin gen in andere steden tegen de Gaulle's Algerije-politiek wel mogen doorgaan. (Van een onzer verslaggevers) De nieuwe motorreddiagboot van de Koninklijke Noord- en Zuidholland- sche Redding-Maatschappij de „Carlot" die binnenkort zal' proefvaren, is on derworpen aan kantelproeven. Deze proeven, die het zelfrichtend vermogen van het schip moeten aantonen, werden door de NDSM op het IJ te Amster dam gehouden. De „Carlot" overtrof alle verwachtingen:, binnen zes secon den kwam zij, na volledig onderste boven te zijn getrokken, overeind. Zelfs met de deuren van het stuur huis open en over de bakboordzijde ge kanteld, richtte, het reddïngschip zich nog in 65 seconden op. De foto's laten de „Carlot" zien tijdens het omtrekken met behulp van een drijvende bok en 6 seconden later op het ogen blik, dat zij weer recht lag. De reddingboten van de belangrijk ste stations langs onze kust worden zelfrichtend gemaakt om het risico voor de redders zo klein mogelijk te houden. Deze boten kunnen er in het vuilste stormweer op uit gaan en hun zelfrichtend vermogen garandeert de opvarenden in het geval, dat de boot door bij voorbeeld een heel zware grondzee omver gegooid wordt en kan telt, dat zij weer met hun schip over eind komen. Niettemin blijft -dit kan telen in een stormzee een voor de red ders onplezierige gebeurtenis. De „Carlot" is een schenking van een dame,die aan haar geschenk de voorwaarde verbond, dat het schip deze naam zou dragen. De reddingboot wordt te Westerschelling gestationeerd. Het schip werdte Muiden gebouwd. Het -heeft twee .Kromhoutdiesels van 140 pk elk, die de „Carlot" tot een sterk en snel schip maken. De nieuwe aanwinst is van het beproefde „Prins Hendrik"-type, maar onderscheidt zich van alle bestaande Nederlandse red dingboten door een dicht stuurhuis. In dit schip heeft men alle ervaring, die door onze redders op onze kusten werd opgedaan, verwerkt, zodat de „Carlot" een van de meest gespecialiseerde vaartuigen is, die men kent. Voor het omtrekken van de „Carlot" was een kracht van '10 tot 13 ton nodig, met andere woorden, het schip is zo stabiel, dat het vrijwel niet kan kap seizen. Tijdens het kantelen slaan de motoren automatisch af. Tot nu toe is het in de praktijk van het reddingwezen nog maar eenmaal voorgekomen, dat een zelfrichtende reddingboot door de zee zover omge smeten werd, dat één van de twee mo toren afsloeg, doch ook toen kapseisde het sc-hip piet volledig. Politie: „Doe ons recht (Van een onzer redacteuren) „De regering hoeft heus niet bang te zijn, dat de politie-orgaiusa- ties hun leden zullen adviseren dingen te doen, die de politie niét waardig zijn, maar daar staat tegenover, dat we eisen mogen, dat ons recht wordt gedaan. Wij vragen geen fooi en we vragen niet om ondersteund te worden. Daar zijn we nog te trots voor. Wij vragen alleen maar recht en anders niets. Het is onbegrijpelijk, dat dit in deze tijd nog moet worden gevraagd." Uit deze woorden van de heer Jas P. H. Körner, voorzitter van de kath. politiebond Sint Michael, blijkt duide lijk de vaste wil van de drie samen werkende politiebonden om hun strijd voor een hoger salaris op waardige wijze te blijven voeren. Zowel hij als de voorzitters van de beide andere bonden lieten daar geen twijfel aan bestaan tijdens het vandaag in het gebouw van K. en W. in Den Haag gehouden salaris-congres, dat door ruim tweeduizend politiemannen uit heel Nederland en vele genodigden werd bijgewoond. Maar evenmin sta ken zij hun, dikwijls zeer heftige, kri tiek op dit stuk regeringsbeleid onder stoelen of banken. In hun toespraken stapelden zij be schuldiging op beschuldiging. „Weten schappelijk is vastgesteld, dat we al ja renlang grof worden onderbetaald", constateerde b.v. de heer Körner. „Als de regering ooit een reële kans heeft gehad ons recht te doen wedervaren, dan. was het nu. Ze deed het niet, ze liet ons in de steek, ze stuurde ons met een kluitje in- het riet. Zij is vastge stelde afspraken en beloften niet nage komen. Is dat rechtvaardigheid"? „Een man een man, een woord een woord"; geldt dat toms niet meer ten opzichte van de politie?", luidde een der beschuldigende vragen van de heer D. Rook, voorzitter van de Bond van Chr. Politieambtenaren. „Geldt voor de regering niet meer dat ook de trouw aan het eens gegeven woord, de groifd- slag is van alle deugden?" „De regering heeft voor de beroeps militairen wèi de salarissen drastisch verhoogd, zonder daarbij naar het schijnt te zijn gehinderd door ruimte vaart-theorieën", concludeerde de heer A K. Mud, voorzitter van de Ned. Politiebond. Maar in onze zaak, die in feite al loopt van 1954 af, komt zij wel met achteraf-redeneringen over de ruimte. De regering handelt op deze wijze irreëel en inconse quent". De heren Rook en Mud gaven de meer dan tweeduizend verontwaardig- (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van de centrale van poli tieorganisat icj heeft er weer bij de regering op aangedrongen om voor de politie 'n bevredigende voor lopige salarismaatregel 'te treffen. Tevens richt de centrale waarin de algemene prot.-christelijke en de r.-k. bonden van politiepersoneel sa menwerken met de meeste aan drang het verzoek tot de volksver tegenwoordiging om dit streven te ondersteunen. Tevens dienen op de kortst mo gelijke termijn definitieve salaris maatregelen te worden getroffen op basis van het rapport classificatie- politiefuncties. De hoofdbesturen van de drie bonden spreken nadrukkelijk de wens uit, dat de regering zich hiertoe alsnog bereid zal tonen. Deze wensen zijn vervat in een resolutie van de drip hoofdbesturen, die van daag tijdens het salariscoragres van de samenwerkende politiebonden in Den Haag werd bekendgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) De heer Joh. A. Conjong zal op vrij dag 4 november in verband met zijn pensionering, aftreden als voorzitter van de Nederlandse Christelijke Gra fische Bedrijfsbond, 's Middags zal van drie tot vijf uur een afscheidsreceptie- Worden gehou-j den in gebouw Beilevue, Marnixstraat aangedrongen"dat de V.S. alïëcubaan- Te Washington is officieel meege deeld dat de Amerikaanse ambassadeur te Havana, Bonsai, naar Washington ontboden is voor „een langdurige be raadslaging" met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is geen datum vastgesteld voor Bonsai's terugkeer naar Havana en er is sprake van dat hu tot januari in Washington zal blij ven, wanneer de nieuwe president een beslissing kan hebben genomen ten aanzien van de bezetting van de post in Havana, Het is vooralsnog niet de bedoeling de diplomatieke betrekkingen met de Cubaanse regering te verbreken, zo werd opgemerkt. Het laat echter geen twijfel dat de ontbieding van Bonsai een diplomatiek gebaar van afkeuring is, al was het slechts omdat de am bassadeur een dag na de afkondiging van het Amerikaanse handelsembargo uit Havana naar Washington werd ge roepen. Als represaille voor de nationalise ring van bijna 400 particuliere onder nemingen, grotendeels Amerikaanse, door Cuba, hebben de V.S. gisteren de uitvoer van vrijwel alle produkten naar Cuba voor onbepaalde tijd ver boden. Terwijl het ministerie van Han del dit embargo afkondigde, vaardigde het ministerie van Scheepvaart een verbod uit op de verkoop of overdracht van Amerikaanse scheepsruimte aan Cubaanse belangen. Generaal Sharp, opperbevelhebber van de Amerikaanse marinetToepen heeft gisteravond verklaard, dat de troepen op de Amerikaanse marine- bases Guantar.amo op Cuba zijn ver sterkt. Senator Kennedy heeft gisteren erop te Amsterdam. nemen als schadeloosstelling en afbe taling voor de confiscatie van Ameri kaanse goederen en de afbetaling van de grote bedragen die Cuba aan de V.S schuldig is. In juni werd de gezamenlijke waarde van alle Cubaanse bezittingen in de V.S. nog geschat op 200 miJjoen dol lar. Die waarde is echter sterk vermin derd, aldus Kennedy, omdat de repu blikeinen zich een goede kans hebben laten ontgaan. Naar aanleiding van het Amerikaan se embargo heeft thans de Cubaanse regering aan de Ver. Naties meege deeld, dat in de komende dagen „een door de Ver. Staten georganiseerde in vasie op Cubaans grondgebied" wordt verwacht. Op de Londense markt heeft zich donderdag een enorme vraag naar goud ontwikkeld, als gevolg waarvan de notering opliep tot 38 dollar per (Engels) ons (ounce). Parijs en Toron to reageerden met ongewoon hoge no teringen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde daarop dat de Amerikaanse schatkist het goud blijft aankopen tegen de vastgestelde prijs van 35 dollar per ouce. Daar mee werd aan de devaluatiegeruchten tijdelijk de wind uit de zeilen genomen maar de onrust op de goudmarkt zal nog wel even aanhouden. de en verontruste politiemannen een uitvoerig overzicht van de gehele lijr densweg, die de politie bij jarenlange, salarisonderhandelingen heeft moeten afleggen. „Vijf lange jaren achtereen hebben de samenwerkende hoofdbesturen nu al aan hun leden een nieuwe,-betere salarisregeling op grond van een wérk- classificatie-onderzoek in uitzicht -ge steld", aldus de heer Rook. „Politie ambtenaren zijn in het algemeen géi duldige mensen, die hun tijd weten af te wachten, maar zelfs aan het lank moedigste geduld komt eens een eind". „We knnnen en mogen niet berus ten", zei de heer Rook. „Tiet is ons aller dure plicht te streven naar een oplos sing. Aan het onrecht dat na al sinds jaar en dag aan de Nederlandse politie wordt aangedaan, moet paal en perk worden gesteld." Na dit uitvoerig overzicht van al wat er gebeurd is, gaf de heer Körner zijn visie op de morele kant van de zaak. Hij wees erop, dat de werknemer in particuliere dienst in Nederland omge ven wordt door een kordon van maat regelen, die hem in staat stellen op een rechtvaardige wijze zijn belangen vei lig te stellen. Hij ontkende met grote stelligheid dat ook de politie-ambtena- ren zo worden beschermd. Vooral als het op de arbeidsvoorwaarden aan komt zijn zij vrijwel machteloos. De heer Körner vroeg zich af of deze regering niet moreel gebonden is om de afspraken, die met de vorige regering werden gemaakt, reëel na te komen. „Zij doet dat niet en de vraag rijst of onze rechtsposities-regelingen dan altijd in de lucht hangen bij het optreden van een nieuwe regering", aldus de heer Körner. Het regeringsstandpunt treft de Nederlandse politie regelrecht in het hart, voegde hij hieraan toe. „Heeft de Nederlandse politie dit verdiend? Hebben we daarom, ondanks de grote personeelstekorten, onze feitelijke veel te zware diensten altijd trouw vervuld? Onz etaken breiden zich alsmaar uit. De criminaliteit stijgt onrustbarend. Het verkeer intensiveert zich op be nauwende wijze. En alles komt neer op een handjevol politiemensen. De lei ding sehrééuwt om mensen. Ze zijn er niet. Het werk moet toch gedaan wor den. Er is een sterke overbelasting van het personeel. Bij de rijkspolitie zijn er groepen die niet eens aan de helft komen van'huü vastgestelde sterkte. „Het lijkt erop, dat de regering profiteert van de wetenschap, dat de palitieambtenaren niet mogen staken en dat zij een wissel trekt op onze. trouw en volgzaamheid", merkte de voorzitter van de r.-k. bond nog opi. „Wij zijn ons scherp bewust dat wfj onze eed van trouw hebben afge legd. Dé eer en de waardigheid en' het prestige van het gezag, dat wil' te vertegenwoordigen hebben, is ons", heilig. Maar dat schept verplichtin gen voor onze regering, die z(j niet' ongestraft voor het maatschappelijk, welzijn mak en kan verwaarlozen". In de Perzische Golf is een nieuw olieveld ontdekt. De produktie van het nieuwe veld zal aanvankelijk on geveer 500 ton per dag bedragen. Het veld bevindt zich in de territoriale se bezittingen in hun land zouden over-wateren van Perzië. Premier Nehroe van India heeft o» een persconferentie te New Delhi ver klaard dat Laos tot een „tweede Kon go zou kunnen worden, „en dan zou tie toestand daar zelfs nog erger kun nen worden dan in Kongo". „Elke poging om Laos in een of ander blok te schuiven kan het land in «en slagveld veranderen.", verklaarde by.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1