KRACHTPROEF IN FRANSE KAMER Schoten in café: twee mannen geraakt schilderzelfmet Chroestsjew wil voor 1 april topconferentie Verwerping van motie tegen Debré verwacht Zonnig begin van driedaags staatsiebezoek Prof. Romme voorlopig buiten spel „VS gedwongen kernproeven te hervatten" V Melk volgend jaar 1 cent duurder r Lasser wil aanslag plegen op leven van zijn vrouw Roof motief van doodslag in Brownsville? Het vve^r in Europa Koning Phoemipol en koningin Sirikit in Den Haag toegejuicht M0B0ÉT0E BREEKT MET V.N. Wegens ziekte niet op partijcongres Leven iets duurder fSsr mm BANDAG 24 OKTOBER 1960 A NEGEIVTIEm JAARGANG No. 4737 r V. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 4» verf voor het schilder feest Premier Chroestsjew heeft aan gedrongen op een top-eonlerentie vóór 1 april a.s., waarop ook de Sowjet-Unie zal worden uitgeno digd. Ais dit niet gebeurt, zou het Westen een verscherpte crisis in zake Berlijn kunnen verwachten. 8eh'bew- lEJÏS. zw. bew. zo en in Nederland ££1' mi5t zo OVERMEESTERD OVERSPANNEN SLACHTOFFERS* NADAT KOLONEL MOBOETOE, die tot voor kort als Kongo's sterke man werd beschouwd, zaterdag de betrekkingen met de V.N.- autoriteiten te Leopoldstad had verbroken daar deze weigerden zijn regime te erkennen, hebben gisteren te Leopoldstad muitende mi litairen ernstige wanordelijkheden veroorzaakt, waarbij enkele per sonen zouden zyn gedood. Dit heeft gisteren geleid tot een wilde razzia van het Kongolese leger in „Le Beige" de inbooriingenwyk van Leopoldstad. By de gevechten van gisteren zijn omstreeks elf doden gevalled, onder wie één soldaat. Moboetoe had zaterdag zijn besluit om met de V.N. te breken bekendgemaakt na besprekingen met hoge V.N.-autoriteiten, die hij er van beschuldigde hem uit zijn macht te willen ontzetten. Hij kondigde tevens een reis aan naar de Verenigde Staten, waar hij van plan is besprekingen te voeren met Hammarskjoeld. Ook zou hij Londen, Parijs en Brussel aandoen. Tijdens zijn afwezig heid zou hij in Kongo worden vervangen door Bomboko, de voor zitter van het „college van hoge commissarissen". Men verwacht echter dat de aanhangers van Loemoemba van de kennelijk zeer wankel geworden positie van Moboetoe gebruik zullen maken om de ex-premier opnieuw aan het bewind te brengen. Orde herstellen Voorzitter V-commissie: Verstevigd Het war A natijd om te planten. P. Bakker iw, 8eeklaan 18, Hülegom.^ Havenarbeiders werken weer in Zaandam Oude dame omgekomen in vlammen Van onze Haagse redacteur) HET Thailandse vorstenpaar is vanmorgen bij hel begin van een driedaags staatsiebezoek aan Neder land hartelijk begroet in Den Haag. Koning Phoenipol en koningin Sirikit, die met een speciale trein uit Zwitserland kwamen, werdén op het Staatsspoor verwelkomd door H.M. koningin Juliana, Z.K.H. prins Bernhard en de prin sessen Beatrix en Irene. Buiten stond een grote menig- te-die het vorstenpaar toejuichte. „Sajoh, sajoh", klonk het. („Leve de koning, leve de koning!") Begeleid door ruiters van de gemeentepolitie en een escadron bereden rijkspolitieallen in ce remonieel tenue, reed de ko ninklijke stoet naar Huis te'ri Bosch. Op het Malieveld dreun den saluutschoten, er icerd druk gevlagd en schoolkinderen zwaai-, den met vlagjes in Thailandse kleuren en een herfstzon gaf aan het geheel een blij cachet. «ottenWimi Witte de Withstnat 25 Telet. 115700 (8 1.) Postbus 1112 Postgiro tio, 424519. Klaehtendlenst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. ',-Gravenhage Huygensplcin 1 Telefoon 183487 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro no. 424867. Klaehtendlenst 18.3019.30 Telefoon 362389 Dordrecht! Spuiweg 132 Telef. 4570. SchiedamI Bellatraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per week. 12.OS per maand, 7.90 per kwartaal. Lossa nummers 13 cent. Verschijnt dagelij ka. Ttou%- (Geldig tot dinsdagavond) WISSELEN» BEWOLKT Wisselend bewolkt en hier en daar enkele beien. Over wegend matige wind tussen zuidoost en zuid. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7. 22 Maan op: 12.41 Onder: 17.26 Onder: 21.38 De Gaulle: referendum bij val van regering liiMiiiilH»lllHliillll!ilH»iUillUllljlllllllllllilllll)inillil!illllil|ll!llllllliillli||||ili||j|iisi|j||||iliiji|iji|||i|jiiii|ii|)i|jii|j7 Kreten van angst en pün vermeng den zich zaterdagavond in de Old Cits Bar aan de West-Kruiskade in Rotter dam met hel geluld van pistoolschoten De cafébezoekers een avondje „jt lieten zich in paniek van de barkrukken op de grond vallen, temidden van alle consternatie gilde een hoge vrouwenstem: ..Genade Jan. niet doen (Advertentie) S1KKENS-TJALIEKA PAOOUKf Tot nu toe is weinig tekening geko men in het proees tegen de twee Ne derlandse zeelieden W. H. H. (21) en H. L. van D. (23) in Brownsville, die ervan worden beschuldigd de Ameri kaan Salvador Loya te hebben ge dood. De getuigenverklaringen lopen uiteen. De officier van Justitie probeerde te bewijzen dat roof de opzet is ge weest. De moeder van Loya verklaar de dat haar zoon toen hij uit ging on geveer twintig dollar op zak had ge- bad, terwijl slechts twee dollarbiljet ten en wat wisselgeld op het lichaam zijn gevonden. Een andere getuige. Loyas broer, meende echter dat Lo ya slechts tien dollar op zak had ge had. Beide verdachten hebben toegege- jen £°va te hebben geslagen, na dat hij hun een ..onnet" voorstel had gedaan. Uit getuigenverklaringen bleek dat Loya onderweg naar het zie kenhuis aan zijn verwondingen is over leden. D« getuigenverklaringen zouden vandaag worden voortgezet, nadat de rechter een verzoek van de advo caat om de jury tot vrijspraak te in strueren had afgewezen. Kauw Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. eec, v.7-19 no 2 windstil o o o zo bew. «xkholm mist zw. bew. nnw 2 Ï^Jbagen regen ,J*rdeen regen ™a»terd»m mist baxemharg mist zo £""j' zw. bew. z £°raeaux zw. bew. z regen o regenbui no •W-VÏ Onbewolkt z ff-hkfort mist o mist z mist zo regen zw regen nno zw. bew. windstil h. bew. w 6 Grenoble "ice In cfort Müochen Jörich Cenève *nnabruck 1 0 5 0 5 0 8 17 10 25 13 12 .14 12 1 2 3 4 16 0.2 21 0 17 8 18 10 11 2 13 3 19 0 12 0 11 15 J1 73 14 O 18 wtsv it. uew. w D io b«n Helder zw.bew. z ï'Wtiburg mist zo I-Wngen regenbui zzo run1?.. Rib. bew. zzw iS?1® zw. bew. z |U*looven zw. bew. zo •••Umburg regen zo 11 U 14 12 12 14 13 15 0.1 0.2 0.6 0 0 0 0 3 Jan, de 37-jarige Rotterdamse lasser. J. R., kende geen genade. In volle drift vuurde hij nog enkele kogels af. eerst in de richting van de tap kast, daarna op twee bezoekers, die naar de telefooncel vluchtten, om de politie te waarschuwen. Beider, wer den geraakt. J. Th. Giljan, een 32- jarige monteur, in de kaak en de 20- jarige matroos J van Daele ui de arm. Méér onheil kon R niet uitrichten, want bij het zesde schot ketste het wa pen de huls zat klem en dat gaf de café-eigenaar H- Cohen de kans. de dader met huip van enkele gasteri te overmeesteren. - De aanslag van R. was gericht tegen zijn 26-jarige echtgenote Tonny van wie hij ai enige tijd gescheiden leeft en die nu ais buffetjuffrouw in de ..Old City Bar" werkt. Het echtpaar heeft twee kinderen. Volgens de politie moet de man in overspannen toestand hebben gehandeld, toen hij het zware café-gordijn wegschoof naar binnen stapte en zonder een woord te zeggen begon te schieten. Maar het pistool had hij. aldus de recherche, al een maand geleden in België gekocht, evenals de patronen, waarvan hij er nog vyf op zak had Het was bij de cafébezoekers bekend, dat R. *s avonds vaak op de West-Kruis kade rondslenterde en soms zijn vtouw „schaduwde", als zij van haar werk naar huis ging, R. is nu in arrest De beide slachtoffers worden oog be handeld in het Coolsingelzieke nhuis Hun toestand is redelijk. De matroos werd aan de arm geopereerd. De ver wonding van de monteur is gecvimpli- ceerder. De koge! dronjf name'lik bij de kaak het hoofd binnen en kwam er b(j het oor weer uit. Hü heeft geluk gehad, was het commentaar van de medici. PRESIDENT de Gautle heeft gisteren „zekere personen" in de politiek, de vakbeweging, het leger en in de journalistiek ervan beschuldigd, dat zij trachten zich te mengen in de zaken van de Vijfde Republiek. De president heeft het Franse volk gevraagd hem te helpen en tevens te ver staan gegeven, dat hy een referen dum zou laten houden of verkie zingen zou uitschrijven om een uitspraak te krijgen over zyn be leid, als de huidige regering ten val zou worden gebracht. De Gaulle heeft dit verklaard tijdens zijn driedaagse rondreis door Zuid-Frankrijk, die hij giste ren in Menton besloot. De Franse Kamer van afgevaardig den zal vanmiddag bijeenkomen ter behandeling van de motie van afkeu ring tegen de regering Debré. In deze motie wordt, zoals bekend, de plannen der Franse regering voor bet instellen van een nationale atoomstrijdmaebt veroordeeld. Algemeen wordt ver wacht, dat deze motie met een kleine meerderheid zal worden verworpen. Er zijn 327 stemmen nodig om de re gering te verslaan en men verwacht, dat hoogstens 220 stemmen voor de motie znilcn worden uitgebracht. De motie gaat niet alleen tegen de Gaulle's plannen voor een „Force de Frappe", een Franse atoomstrijd macht. Ook de oorlog in Algerije speelt een rol en voorts Is men niet te spreken over de hooghartige toon, welke de Gaulle heeft aangeslagen tegen de NAVO en de UNO. „Er zijn vele afgevaardigden, die vóór de motie zouden willen stemmen maar-het niet doen uib vrees, dat ér niet slechts een regeringscrisis maar een crisis van het gehele regime uit zal voortkomen", aldus de oud-mi nister Paul Reynaud. De Gaulie, die inmiddels in Parijs is teruggekeerd, zal niet in het parle ment verschijnen. Premier Debré moet de lasten van het parlement dragen. Het is niet uitgesloten, dat de debatten tot morgenochtend vroeg zullen voort duren. THAILANDS VORSTENPAAR FEESTELIJK ONTVANGEN Leger in rebelleert I Koning Phoemipol (links) in het rijtuig- bij koningin Juliana en prinses Beatrix. Toen Moboetoe zijn verklaring had afgelegd, ging hij op inspectiereis naar Coquilbatstad. Na zün vertrek deden zich in de Afrikaanse wijk van Leopoldstad ongeregeldheden voor tussen bur gers en militairen. Troepen van de V. N» of van de provinciale politie lieten zich niet zien. De verbindingen met afgele gen stadsdelen zijn goeddeels ver broken, terwijl ook uit andere de len van het land gewelddaden wor den gemeld. In Stanleysiad zouden de aanhan gers van Loemoemba onder leiding van Gizenga, officieren van Moboe- toe's leger hebben gearresteerd. De Loemoemba-gezinde gouver neur van Leopoldstad, Kamitatoe. verklaarde zaterdag na een gesprek met V.N.-vertegenwoordiger Dayal, dat alle mogelijke maatregelen zul len worden genomen, om orde en rust te herstellen. Het ligt in zijn bedoeling een onderhoud te hebben met Loemoepiba en met president Kasavoeboe. Naar verluidt hopen de V.N.-auto riteiten dat het door Moboetoe „ge neutraliseerde" parlement spoedig weer bijeen zal kunnen komen. De regering van Katanga heeft er vandaag voor gewaarschuwd, dat, ais de Ver. Naties in New York niet haar afgevaardigde in Katanga terugroept, deze met militair geweld uit het land zal worden verwijderd. Uit Mwenge, in het grensgebied van Kongo en Rhodesië hebben zware ge vechten plaatsgehad tussen Tsjombe'r troepen en Baloeba's, waarbij volgen- onbevestigde berichten 130 Baloeba' zouden zijn gedood. De begroe.ing op bet Staatsspoor in Den. Haag. Koningin Sirikit verlaat juist de koninklijke trein, koning i-noeimpoi s-aai reeds op het perron en wordt begroet door koningin Juiiana en prins Bernhard. (Van onze parlementaire redacteur) De voorzitter van de Tweede-Ka merfractie der KVP, prof. mr. C.P. M, Romme, zal geruime tijd niet aan het politieke ie.ven kunnen deelnemen. lie voorzitter van de KVP, mr. H. W. van Doorn, dealde dit zaterdag mede tij dens het partijcongres van de KVP in het Amsterdamse Krasnapolsky. Prof. Romme zou daar een grote rede houden, maar wegens „plotselinge ziekte" moest hij verstek laten gaan. Getracht was nog, de tweede voor zitter van de kamerfractie, de heer W. Andriessen. prof. Romme te ia- ten vervangen, maar aangezien diens tijd van voorbereiding te kert was. moest het congres van de KW het zonder politiek overzicht doen. Enkele woorden heeft mr. Van Doorn nog aan de politieke situatie gevrijd. Hij sprak o.a. over een ogenschijnlij ke verdeeldheid tussen de Eerste- en de Tweede-Kamerfractie van -de WD, -.vaarbi.i hij opmerkte, dat de Tweedo- 'famerfractie zich positief heeft opge teld achter het kabinet. Niettemin zal (e KVP de ontwikkeling in liberale :ring met aandacht blijven volgen. j John A. McCone. de voorzitter van j ie Amerikaanse commissie voor atoom- j snergie, heeft zaterdag gezegd dat de V.S. binnenkort eenzijdig de kern proeven zullen moeten hervatten, ip- li.en._er geen einde komt aan de Hus- "ische obstructie ïh. -Gènève tegen verdrag waarbij de kernproeven ver boden worden. Amerika kan de onderhandelingen niet voortzetten, zo vertelde McCone aan verslaggevers, terwijl het niet weet of de Russen werkelijk de be proeving van wapens hebben stop gezet „en uit clandestiene proerven geen voordeed trekken". Een andere verklaring op het gebied vaD de kernbewapening is gedaan door de chemicus en nobelprijswinnaar dr. Linus Pauling, die op een persconfe rentie zei dat Amerika naar zyn schat ting al 20.000 kernbommen van de Me- gatonklasse in voorraad heeft, „ter wijl 300 voldoende zjjn om de Sowjet Unie te vernietigen". Voorts heeft de minister voot het leger, Brucker, tijdens een diner van de afdeling New York van de .Oud Strijders" mededelingen gedaan over een „verbazingwekkende, nieuwe gra naatwerper van aluminium voor de in fanterist".'die met dit wapen over een aanzienlijk grotere vuurkracht kan be schikken. Aldus is men thans in staat te voorkomen dat een oorlog op be perkte schaal uitgroeit tot een strijd met kernwapens. Verder sprak hij over een reeks geleide projectielen en raketten, waardoor het leger geweld kan ge bruiken met, een ongelooflijke pre cisie. Alle luchtdoelgeschut der Verenig de Staten, aldus de minister is thans op non-actief gesteld. Het is ver vangen door raketten, die elk vlieg tuig, dat thans operationeel is, op iedere hoogte en bij elke snelheid, kunnen neerhalen. De samenwerking met de beide pro testantse groeperingen noemde mr. Van Doorn verstevigd. Helaas zijn er enkele scheurtjes ontstaan door het afvallen van enkele protestantse af gevaardigden bij de stemming over de loonpolitiek en door het artikel in „Nederlandse Gedachten dat vragen heeft opgeroepen. Met het oog op dit artikel, zei m Van Doorn, dat dr. Bruins Slot en mr. Biesheuvel gereageerd hadden np een wijze die niet is mis te verstaan De KVP was daar dankbaar voor. Het congres dat werd bijgewoond door de minister-president, prof. dr J. E. de Quay, en op een na alle katholieke ministers en staatssecreta rissen, zond een telegram aan prof. Romme. waarin hem spoedige beter schap werd gewenst. (Advertentie Vraagt onze grati» catalogus. (Van onze correspondent) Het werk in de Zaandamse haven is hervat na een tweedaagse staking van de bootwerkers. Ze hadden bezwa ren tegen bepaalde stuw- en losmetho den, die een ongunstige invloed op hun loon hadden. De werkgevers hebben toegezegd de los- en laadproblemen te zullen oplossen, na welke belofte de ar beiders het werk hebben hervat. Naar de ministeries van Landbouw en Visserij en van Sociale Zaken en Volksgezondheid meedelen, heeft de regering besloten iet nog uit het eer ste oorlogsjaar stammende vetgehalte van V.r. procent van de gestandaar diseerde melk, met ingang van 7 no vember 1960 te verhoge ntot drie pro cent. De daaruit voorkomende stijging van de meikprijs voor de consument zai beperkt blijven tot één cent per li ter. Deze prijsstijging zai echter pas ingaan op 1 januari 1961. Zondagmorgen is in Meerveldhoven de 82-jarige mevrouw H. Smetsers door brand om het leven gekomen. Vermoedelijk is de vrouw in aanraking gekomen met de brandende kachel in de huiskamer. Haar man, die in dezelfde kamer ziek te bed lag, werd wakker van haar geschreeuw. Hij sprong uit het bed en probeerde de vrouw met water en een deken voor de vlammen te vrijwaren. Toen hem dat niet lukte, riep hij de buren te hulp. Toen deze met hem het huis ingingen, bleek de vrouw al dood te zijn. De 78-jarige heer Smet sers is met brandwonden in een zie kenhuis te Eindhoven opgenomen. Precies om drie minuten over half elf reed de koninklijke trein het station binnen. Op het eerste perron stond een ereewacht, gevormd uit bet wapen der Koninklijke Marechaussee met stan daard. De kapel van het infanterie-re- giment Johan Willem Friso speelde het Thaüandse volkslied. „Koningin Juliana, de Prins en de prinsessen waren inmiddels uit de K wachtkamer gekomen. In het felle licht van televisielampen en ,,blitzen:' van de fotografen verliet het vors tenpaar de trein: koning Phoemipol in uniform, gesierd met talrijke hoge onderscheidingen, naast de kleine, charmante vorstin Sirikit, die ge kleed ging in een rood velours mantel. Na de begroeting (prins Bernhard droeg de generaalsuniform der grena diers) inspecteerde de Thailandse vorst, vergezeld van koningin Juiiana de erewacht. Prins Bernhard onderhield zich inmiddels met koningin Sirikit. Intussen was ook het gevolg van het Thailandse vorstenpaar uitgestegen. Nadat de leden der aanwezige Neder landse hofhouding waren voorgesteld volgde een begroeting door Thailandse autoriteiten onder, wie prinses Von-g- samahip Jayankura, de echtgenote van de ambassadeur van Thailand. f In de koninklijke wachtkamer wer den voorgesteld de voorzitters van de beide kamers der Staten-GeneraaJ minister-president, de ministers, staatssecretarissen, ministers van staat (onder wie ook dr. Drees) en militaire autoriteiten. Ook burgemeester vaa Den Haag was bij de eerste begroeting op het perron. Het grote gezelschap in de wacht kamer was in deftig zwart, de talrij ke leden van de hofhoudingen en- erediensten in gala-tenue, een bonté mengeling van kleuren. Op het stationsplein waren inmiddels de twee koninklijke rijtuigen, elk. be spannen met zes van de zadel bereden paarden, voorgereden. Een erewacht van matrozen stond opgesteld. Gejuich klonk op toen koning Phoemiphol met koningin Juliana en prinses- Beatrix in het eerste rijtuig plaats namen. Minister Luns keek be zorgd toe of alles naar wens verliep. In het tweede rijtuig namen koningin Sirikit prins Bernhard en prinses Irene plaats. Voordat het Thailandse vorstenpaar in de rijtuigen plaats nam traden twee Thailandse dames naar voren. Zij kniel den op het bordes en overhandigde Sirikit bloemen. Het waren mevrouw de weduwe S. Ykema-Tjaantjiet uit Akkrum en mevrouw S. Tinnenburg- Pouhphua uit Den Haag. In drie volgauto's hadden de leden van de hofhoudingen plaats genomen- De stoet stond onder leiding van harer majesteits eerste stalmeester majocrr W. F. K. Bischoff van Heemskerck, di© ook altijd op Prmsesjesdag de leiding heeft. De route naar het Huls ten Bosch, was afgezet door militairen onder com- mando van luitenant kolonel L. M. H. J. van Loon. Om de dertig seconden klonk een saluutschot. Langs heel de route genoten de vorsten bijzonder veel belangstelling. f* Zie vertier na« 1, 4e kol.) Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonderhoud van de gezinnen van hand- en hoofdarbeiders, zoals dat maandelijks door het Centraal Bu reau voor de Statistiek wordt samen gesteld op basis 1951 loo gaf van medio augustus tot medio september een stijging te zien van 1 punt gro tendeels als gevolg van de wisseling der seizoenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1