Ruim 800 chr. wandelaars liepen sluitingstocht Vlaardings Politiekorps moet weldra uitgebreid worden Oogstdienst 1960 bij Herv. Gemeente De politie i meldt: deratie C.J.V. hield appèl in Chr. Sociale Belang en Ontwikkeling Vlaardingse G.G.D. is gunstig varia VATERVE Hebt u wel eens honger gehad? Salaris de oorzaak van tekort Halve ton gevraagd voor grondonderzoek Medewerking Verfequipe komt spatborden witten Gód eerste Huisvesting Ziekenhuis TROUW Maandag 24 oktofcer i960 SCHIEDAM. In opdracht van de Gezamenlijke Rotterdamse Wandelverenigingen, aangesloten bij de Ned. Christelijke Wandelsport Bond (NCWB) heeft de Oranje Garde zaterdagmiddag met medewer king van de Technische Staf, afd. Rotterdam van de NCWB een Sluitingstocht georganiseerd, die ondanks het slechte weer geslaagd mag heten. Winterwerk VLAARDINGEN Bij de politie moet nog steeds met een tekort aan personeel gekampt worden. Zoals bekend doen zich de moeilijk heden op dit gebied echter ook elders in het land voor. B. en W. van Vlaardimgen betwijfelen echter of alleen de bezoldiging de oorzaak is van dit probleem. Dit neemt echter niet weg, dat men hoopt dat de eventuele salarismaatregelen ten behoeve van de politie een gunstige invloed "zullen hebben op de reële sterkte van het Vlaardingse politiekorps. Chr. Gerei. Kerk viert Hervormingsdag Volle Evangelie Beweging Zwaluwen won met klein verschil Toezicht Jaarvergadering „Calvijn" 't Nut opent seizoen Bevolkingscijfer stijgt Raadsvergadering Nieuive ambulance- wagen voor G.G.D. Y erkeersovertredingen N.C.B.O. gaat vergaderen U.R.Ï. vierde feest in Stadsgehoorzaal Ingrij pende reparaties panden Parallelweg Wijziging Hondenbelasting Exploitatie beëindigd Bejaardenzorg De 100.000ste in „Cinerama" De vrouw in politie-uniform Honderdjarige Variant Verkeersmaatregelen tij dens Kon. bezoek Weliswaar werden cr 1200 christelijke "wandelaars verwacht, maar de dreigen- ••(de regen heelt een kleine 400 van hen sthuis gehouden. Er namen nl. 812 wan- -delaars deel aan deze prima verzorgde "sluitingstocht. Om half drie startten zaterdag de -eerste groepen bij de Blauwehuisschool taan de Lange Nieuwstraat en successie- -velijk zag men de ene groep na de an dere vertrekken. De 8 km-groepen volgden via de Park weg en Nieuwland de weg naar de Maasboulevard en keerde zo terug naar de Lange Nieuwstraat. De 12 km-afstanden werden afgelegd via Kethel, Polderweg, Overschie en zo terug; tenslotte werden Kethel, de Kan- "delaar, vliegveld Zestienhoven en Over schie bezocht door de wandelaars over üde afstand van 20 km. De uitslagen van deze Sluitingstocht luiden. 8 km, afd. scholen erï speeltui- 'nen: 1. De Waal met 390 punten. 2. WIK "362. Jeugdverenigingen: 1 Volharding 405, 2. Marijke 370, 3. O.W.I.O. 367. 12 km-groepen: 1. Marijke 456, 2. De ."Waal 415, 3. DES 407. De 20 km-groe- pen hadden het volgende resultaat: 1 Volharding 693, 2. Spoorzicht 662, 3. J.S.W. 636. Bij de 812 deelnemers waren 76 indi- viduelen en' de overigen werden verdeeld over 45 groepen. De baten van deze tocht zullen worden bestemd voor het winterwerk, dat straks weer een aan vang gaat nemen. Van de deelnemende verenigingen zijn liefst 1600 jongeren, die tot het jeugdwerk behoren en naast hun wandelgenoegens een open oog moe ten krijgen voor de geestelijke verzor ging onder hen. Ongeveer 200 leden hier van behoren tot een J.V. of M.V., maar de overige 1400 moeten nog bewerkt worden. Dit zal geschieden door dia avonden, lezingen, kaderbijeenkomsten, etc. Er is nog veel geld nodig en de be stuurders hopen in de komende maan den hun plannen hieromtrent te kunnen uitvoeren. De zorg voor de minder be deelden wordt ons reeds dui zenden jaren als plicht voorge houden. De moderne tijd ziet deze zorg als een groot wereld probleem, dat met grote maat regelen moet worden aange pakt. De Anti Honger Actie is één van deze maatregelen. Het is logisch hiermee té be ginnen, want eerst als de maag gevuld is kan er sprake zijn van zelfwerkzaamheid. In de komende week wordt voor deze Actie gecollecteerd- Wij behoeven hiervoor niet echt te offeren; wanneer wij slechts iets geven van hetgeen wij ont vangen hebben, kan daardoor een medemens worden gered. Maar dan moeten wij ook alle maal meedoenJ Denk daarom aan de collecte voor de Anti Honger Actie! De burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. PEEK. SCHIEDAM. Nu in Schiedam en in -de directe omgeving van de stad geen bouwterreinen meer beschikbaar zijn voor grotere woningbouwcomplexen, 'zal de verdere woningbouw in het noor delijk gedeelte van de gemeente, rond het oude dorp Kethel, moeten plaats 'vinden. Het is bekend, dat de bodemgesteld heid in dit gebied slechter is dan b.v. ,in Nieuwland. Het is dan ook noodza kelijk, dat, alvorens de algemene tech nische oplossing voor de voorgenomen uitbreiding wordt gereed gemaakt een. 'gedegen inzicht wordt verkregen In de 'bodemgesteldheid. Hiertoe moet een vrij uitgebreid grondonderzoek worden ingesteld. Ter bestrijding van de kosten, die /aan dit onderzoek zijn verbonden, is het gewenst voorshands te kunnen be schikken over een bedrag van 50.000 gld. t B. en W. van Schiedam steUen de •raad derhalve voor dit bedrag ten las te van de begroting van het Grondbe- i drijf 1960 beschikbaar te steUen. SCHIEDAM. Op maandag 31' okto ber, Hervormingsdag, zal de Christelijke Gereformeerde Kerk te Schiedam een bijeenkomst beleggen in het kerkgebouw aan de Warande. Ter gelegenheid van jHervormingsdag zal een voor de Chris tenheid bijzonder onderwerp behandeld Worden. Mejuffrouw M. Mak zal dan een inleiding houden over het werk, dat ver richt wordt door de Internationale Raad van Christelijke Kerken (Ï.C.C.C.), waarbij ook de Christelijke Gerefor meerde kerken zijn aangesloten. Gemeenteleden, ouderen maar vooral bok jongeren, alsmede andere belang stellenden zijn hartelijk welkom op de- je avond. Aangezien de autoriteiten in Den Haag ongetwijfeld op de hoogte zijn van het tekort aani politiepersoneel acht men het niet nodig deze autoriteiten dit tekort onder de aandacht te brengen. Tengevolge van het feit, dat bij het gemeentelijk politiekorps thans een aantal vacatures bestaat is het uiter aard niet mogelijk altijd de surveillance zodanig uit te oefenen als wel wenselijk zou zijn. Door motorisering zal echter getracht worden de moeilijkheden op dit gebied zoveel mogelijk op te lossen. Daarbij zal uiteraard bijzondere aan dacht aan de surveillance gedurende de nachtelijke uren geschonken worden. Vier adspiranten bezoeken thans de po litic-opleidingsschool te Wassenaar, Salarisverhogingen en de voorgeno men verbetering van de technische uit rusting zijn de oorzaak van de hogere raming der uitgaven. Afgezien van het bovenvermelde ver gen de opleiding en de gebouwen in 1961 grotere uitgaven, in totaal een bedrag van naar schatting 8.000,-. Een ach terstand behoeft gelukkig niet te worden ingehaald. gelijk over te gaan tot aanschaffing van een apparatuur voor het meten van de snelheid var. voertuigen (een zogenaamde Gatsometer). Eerst dan zal ook een afdoende controle op de voorrangswegen mogelijk zijn. VLAARDINGEN In het gebouw van de Christelijke Besturenbond aan de P. K. Drossaartstraat hoopt dinsdag avond voor de Volle Evangelie Bewe ging om acht uur voor te gaan zuster Van Wieringen van Gorinchem. SCHIEDAM. Ruim twaalfhon derd leden van de Hervormde Ge meente te Schiedam zijn zondag; j.l. aangenaam verrast met een z.g. „oogstdienstpakket", wat inhield, dat al deze mensen, ouden van dagen, gehrekkigen, eenzamen, etc. onver wachts everladen werden met fruit, bloemen, levensmiddelen enz. Het is de laatste jaren traditie ge worden van de Hervormde Gemeente om ieder jaar een Oogstdienstactie op touw te zetten, waarbij de gemeentele den in staat gesteld worden hun giften, hetzij in geld, hetzij in natura, voor dit liefdadige doel af te staan. In de Grote Kerk. Bethelkerk, v.m. Westerkerk, Opstandïngskerk, Vredes- kerk en het Wijklokaal Stephenson- straat konden zaterdag de pakketjes worden afgegeven, welke in de dienst van zondagmorgen in de verschillende kerkgebouwen uitgestald waren. dékt door vrijwillige bijdragen op gi ronummer 130944 t.rr.v. A. J. Koster Lzn. onder vermelding. .„Oogstdienst- commissie, waarnaast de derde collecte van afgelopen zondag eveneens bestemd zal worden voor deze weer bijzonder goed geslaagde actie, die vele harten weer heeft verblijd. Nieuwe ambulancewagen voor g.g.d. Dat ook de controle -op het rijden op verboden paden en wegen moet lijden onder de beperkter surveillance-moge lijkheden is duidelijk. Een intensiever surveillance zal ook in preventief op zicht krachtiger werken. Men dient ech ter in het oog te houden dat elk toe zicht, hoe intensief ook, toch aan be paalde grenzen gebonden zal moeten zijn. Op het berijden' van de Trekkade en de paden in de plantsoenen wordt re gelmatig controle uitgeoefend, en her haaldelijk wordt daarbij tegen overtre ders verbaliserend opgetreden. Herhaalde malen wordt opgetreden tegen overtreders van de bepalingen, inzake de maximumsnelheid. Het voor nemen bestaat bij B. en W. om in het nieuwe begrotingsjaar zo spoedig mo- Jk .-9 De brandweren van Schiedam en Kethel zijn maandagmiddag omstreeks .4.45 uur uitgerukt voor een schoorsteen brandje in de woning van de heer J. Z. aan de Populieretüaan in Kethel. Een voorbijganger bad daar nl. vlammen en -vuur uit de schoorsteen zien komen en -had daarop de brandweer gewaarschuwd. Het bleek echter dat de 13-jarige zoon :"ïies huizes bezig was geweest met het verbranden van proppen papier in een rookkanaal van de schoorsteen, wat wel "een angstverwekkend effect gaf, maar a verder niets om het lijf had. De brand- 'jweren konden zonder dienst te hebben gedaan weer inrukken. -0 De 26-jarige matroos J. C. de B. uit Vlaardingen is zaterdagavond omstreeks '8.30 uur door de Schiedamse politie op ',de Broersvest te Schiedam gearresteerd beschuldigd van zware mishandeling. De matroos had in een café met de heer J. P. M. uit Rotterdam een gokspel be- "oefend, waarna onenigheid ontstond over het aanbieden van een. glas bier. De B. nodigde M. uit, even naar buiten te komen om het geschil daar uit te vechten maar de buitendeur is niet eens bereikt. Op weg daarheen gaf de matroos zijn tegenstander een klap, zodat deze door een glazen tussendeur viel. De M. kreeg «een hevig bloedende wond aan de slaap '•en een vleeswond in de nek. Hij vera naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, -maar kon, na geholpen te zijn, weer naar - .huis. -» Voor de Prinses Wilhelminaflat aan de Vlaardingerdijk te Schiedam is de -heer A de B. zaterdagmiddag op het trottoir'uitgegleden en zo leUjk gevallen dat zijn rechter knie uit de kom schoot. In het gemeenteziekenhuis is hij geholpen waarna hij weer naar huis kon. m De Noorse zeeman K. G-, elektricien aan boord van het schip „Soi^erstad dat bij Wilton Fijenoord te Schiedam m 5 dok 3 ligt, is in de nacht van zaterdag op zondag van de scheepstrap gevallen on werd bij een val van 12 meter ernstig verwond. G. was in Rotterdam met een «kameraad aan het passagieren geweest en kwam onder invloed van sterke drank -weer aan boord terug. Hij klom het steile trapje op. dat van de dokwand naar het scheepsdek voert, maar viel er na enkele treden weer af. Zijn kameraad heeft nog getracht hem op te vangen, maar dat lukte hem niet. G. kwam op de rand van het dok terecht, maar rolde daar weer at Door uitsteeksels m de wand van het dok werd zun val meer malen gebroken. Tot zijn geluk, anders had hij de val van totaal 12 meter waar- tschijnlijk. niet overleefd. In aanvankelijk t zorgwekkende toestand werd de Noor, na «erst nog in de verbandkamer van Wilton Fijenoord geholpen te zijn, naar het gemeenteziekenhuis gebracht, maar van morgen was zijn toestand redelijk wel Er is geen levensgevaar. De predikaties waren zondag ook ge richt op dit „oogstfeest". In de Bethel kerk aan de Nieuwe Maasstraat werd zelfs medewerking verleend door de C.J.V. - Mondaccordeonver. „Bravo." Na afloop van de diensten kregen de leden van de (gemeente gelegenheid een. pakket "af tehalen;»'Waarbij 'dan een; adres was gevoegd. Het pakket wera dan door de betreffende persoon be zorgd, waardoor menige zieke of oude van dagen verrast werd. De leden van de C.J.V. hebben zich voornamelijk belast met het bezoeken van het Hervormd Rusthuis, Gerefor meerd Rusthuis, St. Jacobs Cla y thuis, Gemeente-Ziekenhuis, Dr. Noletstich- ting en andere instellingen. De kosten van deze actie worden ge- SCHIEDAM. De Mannenvereniging Calvijn" van de vrijg. Geref. Kerk te Schiedam, hoopt op woensdag 2 no vember in jaarvergadering bijeen te komen in het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Haven. De predikant van de vrijg. Geref. Kerk alhier ds. C. Vonk heeft men bereid ge vonden als inleider op te treden op de ze jaarvergadering. Ds. C. Vonk zal dan spreken over het onderwerp: „Het boek Exodus". VLAARDINGEN. Het departement van de Maatschappij tot Nut van 't Al gemeen zal woensdagavond 'het seizoen openen met een bijeenkomst in de bo venzaal van de Harmonie. Men heeft voor deze gelegenheid de heer S. T. M. Gooi uit Winschoten uit genodigd een lezing te 'komen houden. Toegelicht met kleurendia's zal hij zijn toehoorders „wegwijs" maken in. het vervalsen van schilderijen. De aanvang is op acht uur gesteld. MAASSLUIS. In de donkere dagen die herfst en winter ongetwijfeld zullen brengen is het van belang dat de ach terspatborden van fietsen en bromfietsen helder wit zijn. Het Verbond van Veilig Verkeer wil de berijders van deze voer tuigen graag een handje daarbij helpen! Daartoe zal een Ralston-verfwagen door het gehele land rijden om de spatborden van fietsen en brommers zonder enige kosten een helder wit kwastje te geven. In overleg met de plaatselijke afde ling van Veilig Verkeer werd besloten dat de „verf-equipe" op 25 oktober zal komen in Maassluis. MAASSLUIS. In de eerste negen maanden van dit jaar is de bevolking van Maassluis met bijna vijfhonderd zielen toegenomen. In deze periode vestigden zich 663 (350 m en 313 v) personen en vertrok ken er 345 (176 m en 169 v) personen, zodat er een vestigingsoverschot was van 318 personen. Het geboortecijfers was 246 (112 m en 134 v), terwijl er 75 personen (36 m en 39 v) overleden. Het aantal inwoners steeg daardoor met 489 zielen en kwam per 1 oktober op 13.360. Van 1 januari tot 30 september wer den 58 huwelijken gestoten. MAASSLUIS. De raadsagenda voor de vergadering van vrijdagavond ver meldt voorstellen tot verkoop van een perceel grond aan de Gereformeerde Kerk; idem aan de heren J. van der Velde te Rotterdam en F, Nieborg te De Lier voor bungalowbouw en het be schikbaar stellen van een krediet voor gedeeltelijke uitvoering van het recrea tieplan Sluispolder-oost. SCHIEDAM. Tijdens een druk be zochte bijeenkomst van de afdeling Zuid- Holland van de C.J.V. in het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen, heeft de secretaris van de Provinciale Com missie van de C.J.V. de-heer Chr. Kra nenburg, zondagavond een zeer boeiend relaas gehouden over het onderwerp; „Leven met elfeander". De heer Kranenburg wees op de vaart, die de industrie de laatste jaren met zich brengt en hoe moeilijk het is om die bij te houden. Ongemerkt gaan we in die vaart mee, maar dat moeten, 'wh-nletdoen. Integendeel; we moeten er voor'waken, niet' met - de sleur van de wereld mee te gaan en onze taak en roeping leren verstaan. Spreker vond het moeilijk, om tegen woordig het onderling contact te bewa ren. Het is steeds weer de massa, die de aandacht vraagt en het verband in verenigingen is dikwijls zoek. „Hoe vin den we de gemeenschap terug? Welke middelen zijn er nog, om het onderling contact weer terug te winnen?" Op deze vragen gaf de heer Kranen burg te kennen, dat we bovenal eerst God moeten zoeken en dat daarna het contact met elkaar vanzelf zal volgen. „Dit kan niet uitblijven, waardoor Sc u opwek, eerst uw Heiland te zoeken en bij Hem te blijven. Dit is voor het voort bestaan van onze afdelingen van de C.J.V. een eerste vereiste", aldus de secretaris van district Zuid-Holland van de C.J.V., Na de pauze werden geestelijke lie deren gezongen door de aanwezigen, waarna enkele huishoudelijke aangele genheden werden afgehandeld. O.a. VLAARDINGEN De uitrustvan de G.G.D. is in de afgelopen v. uit gebreid door de ingebruikneming van een nieuwe ambulance-wagen. Het Is een klein model Opel, waarin één pa tiënt vervoerd kan worden. In geval van nood echter kunnen er ook twee patiënten in. Onder de vaste brancard is een opvouwbare aangebracht, die uit geschoven kan worden om. plaats te ne men naast de vaste. In uitgetrokken stand kan de vaste brancard zowel naar links als naar rechts worden getrokken, welke bijzon derheid uit Duitsland afkomstig is. De praktijk heeft uitgewezen, dat negentig procent van het ziekenvervoer voor één persoon is. Het voordeel van deze wa gen is dus, dat de exploitatiekosten voor dergelijk vervoer aanmerkelijk minder zullen- zijn. Op de nieuwe auto, waarin zich een zuurstofapparaat bevindt, is een blauwe lamp aangebracht en een sirene. Bo vendien heeft de auto nog een instru ment. waarmede in bepaalde gevallen van een patiënt bloed kan worden af gezogen. In tegenwoordigheid van de directeur van de G.G.D., dr. C.J, Storm heeft het personeel van deze Dienst aan de leden van B. en W. gedemonstreerd hoe gemakkelijk de wagen te bedienen is. Het behoeft geen twijfel, dat de modern uitgeruste wagen1 een welkome aanwinst betekent voor de plaatselijke G.G.D. VLAARDINGEN. De aantallen ge constateerde verkeersovertredingen be droegen: in 1957 2250; 1958 3150; 1959 4286. Het aantal bromfietsers dat bij on gevallen betrokken was bedroeg in 1957 231, in 1958 207, in 1959 208, in het eer ste halfjaar van 1960 137. Er kan echter niet gezegd worden, dat deze bromfietsers ook allen schuld hadden aan de aanrijding, waarbij ze betrokken waren. Acties ten opzichte van bepaalde soorten weggebruikers lig gen niet in het voornemen van de po litie. Tijdens de spitsuren worden speciale verkeersposten bezet nabij het hoofd station, op de Weathavenplaats, op het kruispunt Oosthavenkade-Schiedamse- weg, op het verkeersplein te Vlaardin- genrOost en op het kruispunt Kortedijk- Emaus-Schiedamsedijk. Wanneer de Westwijk grotendeels tot ontwikkeling zal zijn gekomen, bestaat het voornemen een wijkpost annex brandspuithuis te bouwen in doze wijk. werden aan de secretaris Kranenburg de bedragen van de diverse afdelingen overhandigd van de financiële actie van het Verbond, waarbij van ieder lid 1,50 gevraagd werd. Voorts bleek op deze a-vond -grote be langstelling te bestaan voor de „Olie- boHen-Jubilade 1961", waarvan de baten dit jaar voor de afdeding Schiedam van de CJV bestemd zullen worden. De voorzitter van deze afdeling, de heer W. F. de Wolff heeft de avond met een kort welkomstwoord geopend. Zwaluwen is er zaterdagmiddag in ge slaagd met 1—0 van Rijnburgse Boys te winnen. In de eerste helft was Zwaluwen de betere ploeg en kregen De Mooy en Kralt het in de verdediging zwaar te verduren. Toch wist men de Vogels tot aan de rust het scoren te beletten. De uitvallen van de gastheren lever den evenmin resultaat op, grotendeels door de uitstekende vorm waarin links achter Aad Stouthandel verkeerde. Met Don en doelman v. d. Reyden wisten ze het wel te klaren waardoor met blanke stand werd gerust. Na de thee waren de rollen omge draaid. De boys uit Rijnsburg deelden aanvankelijk de lakens uit en Dick v. d. Reyden moest al zijn talenten tonen om onheil te voorkomen. Langzaam maar zeker kwamen ook de Vlaardingers tot enkele aanvallen. Het was midvoor Visser, die zes minu ten voor het einde" zijn welhaast inmid dels traditioneel geworden doelpunt scoorde en doelman Heemskerk daarbij geen schijn van kans gaf (10). Zwaluwen 2 deed het minder goed en verloor in Ridderkerk met liefst 73 van VLAARDINGEN De afdeling Vlaar dingen van de Nederlandse Christelij ke Bond van Overheidspersoneel houdt woensdagavond een ledenvergadering, in het gebouw van de Christelijke Bestu renbond aan de P. K. Drossaartstr. 69. Tijdens deze bijeenkomst, die om acht uur begint zal bondsbestuurder de heer J. Worst een toespraak houden onder het motto: „Uit het overleg," VLAARDINGEN, De openingsavond van de personeelsvereniging „Unilever Research Laboratorium", die zaterdag avond in de Stadsgehoorzal werd ge houden is voor de organisatoren -helaas geen onverdeeld succes geworden. Het muzikale showprogramma, dat voor de pauze geboden werd door de „Bohé miens" mocht er best wezen, maar het optreden van het cabaretgezelschap in het tweede gedeelte van de avond liet veel te wensen over. De voorzitter van de personeelsver eniging U.R.L., drs. P. A, Beentjes vond het een zeer dankbare taak om de aanwezigen, waaronder veie geno digden, in de meest vreugdevolle stem ming te mogen ontvangen. De heer Beentjes -,wees er op, dat de p.v. alles in het werk stelt, om de sfeer bij de U.R.L. ,jo prettig, mogelijk; te -maken, door van'tijd tot^tijd, op eéh' andere wijze mét eikaar - contact te ma-ken." Daarom zijn wij hier bij elkaar als vrije mensen met meer mogelijkheden, aldus de voorzitter. Onder leiding van Suzanne Beumer weid d-oor de groep „Bohémiens" een muzikaal showprogramma voorgescho teld. Bij schrijven van 19 mei jl. vroeg het college van B. en W. van Schiedam de aandacht van de raad voor de toestand van de gemeentewoningen aan de Pa rallelweg 150, 152 en 154. Gemeend werd dat er mede kon worden volstaan de voorgevel en dc funderingen van pand no. 154 te doen slopen en te vernieuwen en van de panden no. 150 en 152 de voor gevels te krammen. Voor en en ander werd een krediet van 45.000 toegestaan. Blijkens het later door het Laborato rium voor Grondmechanica betreffende de toestand van de woningen uitgebracht rapport, zijn de palen onder de panden van de Parallelweg te zwaar belast in verband met het verschijnsel van nega tieve kleef, terwijl bovendien door de ophoging van de weg vóór de panden, alsmede door de aanleg van het spoor weg-emplacement horizontale druk op de palen is ontstaan. Dit geldt zowel voor de hierboven genoemde panden als voor de panden genummerd 156, 158 en 160. Dit oordeel van Grondmechanica wordt door de directeur van de Gemeen telijke Woningdienst onderschreven. In overeenstemming met het advies van de directeur menen B. en W. daar om de raad te moeten voorstellen de panden Parallelweg 150 t.m. 160, bevat tende in totaal 18 woningen, te doen af breken. Na het slopen van deze panden zullen de nodige voorzieningen moeten worden getroffen aan de panden, welke aan bei de zijden van het af te breken complex gelegen zijn. Thans valt nog niet met zekerheid, te zeggen, waarin deze voor zieningen zullen bestaan. In ieder geval zullen de bouwmuren. die na afbraak van genoemde panden buitenmuren wor den, waterkerend gemaakt moeten wor den. Ook bestaat de mogelijkheid, dat niet zal kunnen worden volstaan met het afbreken van de 6 genoemde pan den alleen. Dit is echter thans nog niet te voorzien. B. en W. stellen daarom voor, boven vermeld krediet, waaraan Gedeputeer de Staten der provincie goedkeuring heb ben gehecht, in te trekken en een nieuw krediet tot hetzelfde bedrag te verle nen ter bestrijding van de kosten-, ver bonden aan de hiervoor aangegeven maatregelen, onder bepaling, dat, na dat Gedeputeerde Staten de goedkeuring zullen hebben verleend, de betrokken Dienst slechts over dit krediet zal kun nen beschikken, voorzover B. en W. daartoe telkens machtiging verlenen. Aangezien de afbraak van bedoelde woningen geheel buiten de planning ligt, zal van de zijde van B. en W, worden getracht om extra contingent te ver krijgen. SCHIEDAM. De Algemene Nede. landse Vereniging voor Vreemden»f' verkeer heeft het gemeentebestuur Schiedam verzocht mede te werk»» zindelijkheid van het stadsbeeld t» r vorderen, onder meer door het t™» van maatregelen tegen het bevi.ii1 van de openbare weg door honden De hondenbelasting, welke mede t. doel heeft het beperken van het aa„( honden in het belang van de onenh» orde, veiligheid en gezondheid hi een mogelijkheid om .aan de wen* de ANW tegemoet te komen. Imm.« als gevolg van verhoging van het b? staande tarief is te verwachten dal»» aantal hondenbezitters de hond' weerS en dat de betrekkelijk hoge belas'.* voor anderen een beletsel zal vorm.? om een hond aan te schaffen Om dc, reden stellen B. en W. dan ook voor ove, te gaan tot verhoging van het tarJ hondenbelasting. "I Voor 1948 werd de bondenhelasfe berekend naar de grondslag huurwaar de personele belasting. Door de veel heid van klassen, waarin de tarieven' waren verdeeld, hetgeen in de praktijk veel moeilijkheden met zich bracht, is in 1948 dit tarief gewijzigd in een m' form tarief. Verhoging van dit tarief van 10.- op 25.- zou zeker tot hei' gewenste resultaat leiden, doch bij wi bepalen van het nieuwe tarief menen' B. en W. anderzijds rekening te moe!®' houden met de door de raad in igsj uitgesproken wens om de verordeaini soepel toe te passen ten aanzien van de minder draagkrachtigen. Een heffing naar de welstand van de belastingplich tigen komt B. en W. dan ook verkies, lijker voor dan het tot nu toe, sedert 1948. bestaande belastingtarief. De „welstandsheffing" kan p]aa{j hebben naar de grondslagen huurwaar- de der personele belasting of naar in komsten en-of vermogen. De opbrengst van de belasting zal. ondanks de te ver. wachten vermindering van het aantal honden, door de tarieven van 15 - en 25.- stijgen. Uiteraard zal een kleine categorie van belastingplichtigen profi teren van het laagste tarief. VLAARDINGEN. Het bestuur van de Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg organiseert voor haar clubh-uisleden een filmmiddag op dinsdag 15 november in Luxor aan de Westhavenkade. Kaarten voor deze middag zijn ver krijgbaar op vertoon van lidmaat schapskaarten in het clubhuis aan de Emmastraat op donderdagmorgen van 10 tot 3? uur. VLAARDINGEN. Het bestuur van het Weeshuis der Hervormden exploi teerde sinds 1950 in zijn gebouw asc het Weeshuisplein een tehuis voor Wer kende Jongens. Door onvoorziene omstandigheden werd besloten deze exploitatie te beëin digen, zulks mede in verband met de eisen die tegenwoordig aan een -tehuis voor kinderbescherming worden gesteU. Het gebouw werd enkele weken gele- den aan de gemeente te koop aangebo den. De onderhandelingen, waaraan de gemeenteraad uiteraard zijn goedkeu ring nog zal moeten hechten, zijn ech ter nog niet afgesloten. Voor de Oud-Geref. Gemeente te Bol nes zal, in tegenstelling tot anders lui dende berichten, op 25 oktober om 738 uur spreken ds. Does uit Kinderdijk. VLAARDINGEN In de memorie van antwoord op de gemeentebegroting voor 1961 schrijven B. en IV. aan de raad, dat de G.G.D. zich sinds zijn op richting op bevredigende wijze heeft ont wikkeld. Dat dit gepaard ging met ver hoging der kosten is begrijpelijk, te meer waar de G.G.D.allerlei diensten heeft te bewijzen in het.kader;der volks gezondheid, ook al zijn deze-niet ren dabel. Daarbij wordt gedacht aan de schoolartsen dieast, het ziekenvervoer, deze werkzaamheden van logopedisten en heilgymnasten enz. IVaar mogelijk wordt voor gedane verrichtingen beta ling gevraagd. Men dient overigens te bedenken, dat. T?R HEERSTE in Cinerama zaterdag- avond een enigszins zenuwachtige stemming. Omdat de 100.000ste bezoe- kerf ster) sinds de opening van het theater in de zaal aanwezig moest zijn. In de pauze werd het nummer aange kondigd, waarmee de betreffende be zoeker zich als de gelukkigste van deze avond kon beschouwen. De spanning steeg doordat er enkele minuten ver streken voordat deze zich aanmeldde. De oorzaak hiervan was dat mevrouw J. Hoogendoorn-Vuyk, die het nummer in haar bezit had, zich even niet kon indenken dat het werkelijkheid was. Maar na enige tijd kwam ze tol het besef dat ze naar voren moest lopen en dit was het moment dat de spanning gebroken werd. Als originele verrassing werd voor haar een afbeelding van de tweejarige stamboekmerrie „Mientje" de zaal bin nengebracht, daar door het late uur Mi entje' zelf niet meer aanwezig kon zijn. Op de vraag of mevrouw Hoogen- doorn interesse had voor de merrie, antwoordde zij dat dit wel het geval wasmaar door gebrek aan plaatsruimte kon zij het dier helaas niet thuis hebben. Hiermede tats door de directie van Cinerama wel rekening gehouden en na enige ogenblikken kon zij zich dan ook de trótse eigenares van een elektrisch fornuis en een ijskast noemen. De heer Hoogendoorn, die als voor- man-spoormaker bij de R.E.T. werkzaam is, deelde ons later mede, dat hel hem ontzettend speet „Mientje" niet mee naar huis te kunnen nemen. Hij heeft tien jaar geleden zelf een ponny gehad, waarmee zijn kinderen samen zijn opge- groeid. Op het ogenblik heeft hij nog wel kleinvee, maar een merrie kan er echt niet meer bij, aldus de heer Hoogendoorn. Voor'„Cinerama" zelf was het ook een goede avond. Door deze 100.000ste bezoeker na 225 voorstellingen, heeft men n.l. een record gebroken in de filmwereld. IVel een bewijs dat deze geheel nieuwe filmvoorstelling alle aandacht van het publiek heeft. POSITIE van de vrouw in het maatschappelijke leven heejt zich in de laatste jaren enorm gewijzigd. indien de G.G.D. voor zijn verrichtin gen dezelfde tarieven zou rekenen al: huisartsen of specialisten, tiet nadelig saldo van de dienst wel beiangrijk zou verminderen doch dat de gemeente dit via andere gemeentelijke diensten toch weer grotendeels zou moeten betalen. De werkzaamheden van de derde arts zullen gedeeltelijk die van een school arts en gedeeltelijk die van een G GD- arts zijn. De huisvesting aan de Kethelweg is. zoals bekend, een voorlopige. In verband xnet de aanvankelijke overcapaciteit van het nieuwe gebouw voor gemeentewer ken c.a. is overwogen de G.G.D. ondei te brengen in de bij dat gebouw ontwor pen vleugel. De bouw van een nieuw G.G.D.-centrum zou daarmee een aantal jaren naar de toekomst verschoven wor den. Destijds is de directeur van de G.G.D.. dr. C. J. Storm een aantal woningen aangeobden, die echter om allerlei rede enen door hem niet aanvaard konden worden. Gezien de korte afstand Delft- Vlaardingen hebben B. en W. inmiddels goedgevonden dat deze functionaris ffl Delft blijft wonen. Het meisje, dat vroeger van school kwam, werd meestal dienstbode of ver pleegster. Een andere keuze teas er over het algemeen niet. Gelukkig is deze toestand zo ver anderd, dat ook iedere vrouw een werk kring kan zoeken, waar zij zich op haar plaats voelt. Eén der meest opzienbarende beroe pen van deze lijd is wel dat van de politie-ugente. Nu deze haar plaats in dc stad heeft ingenomen en het publiek zo lang zamerhand aan haar verschijning geuiend moet zijn, heeft Variant eens een gesprekje, aangeknoopt met een agente, die haar werk op de drukste punten van Rotterdam verricht. Zij vertelde hem om, dal de bevol king de vrouwelijke agenten werkelijk niet op een enthousiaste wijze heeft be groet. Er kan zelfs wel tan het tegendeel gesproken worden. Hoewel de betrok kenen zich daar niet veel van aantrok kenwas het toch geen prettige ervaring'. Opmerkingen als: ,J)at zijn geen dames" kreeg men meerdere malen te horen. Waar Variant zich als mede-burger van de Maasstad vooral over schaamt is wel het feit dat dikwijls ook alle galantheid tegenover deze vrouwen uit het oog ver loren werd. Hij zal dit echter maar toe schrijven aan het conservatisme, dat blijkbaar bij een aantal z.g. vooruitstre vende Rotterdammers nog aanwezig is. Gelukkig hebben de meeste Rotter dammers de onjuistheid van hun stand punt ingezien en wordt ook dit beroep nu door hen gerespecteerd. „Mientje" de merrie nam mevrouw Hoogendoorn niet mee naar huis. Om principiële redenen staan som mige mensen hier echter nog wel afwijzend tegenover. De agente zelf kan dit moeilijk begrijpen, want zij vergelijkt haar werk met dat van de verpleegster, waaraan de patiënten toch ook moeten gehoorzamen. Ook veel aanmerkingen heeft de agente moeten horen over haar uniform, dat de toets van de kritiek niet heeft kunnen doorstaan. Er is echter reeds een ander uniform ontworpen, waarin zij in de loop van het volgend jaar gezien zal worden. yjZATERDAG bereikte de oudste in- woonster van Rotterdamde 100- jarige leeftijd. Bij deze gelegenheid is zij zeker niet vergeten. Onder de vele belangstellendendie mevrouw 3. M. Putting-den Hoed in haar woning aan de Adamshojstraat geluk kwamen wen sen, bevonden zich burgemeester en mervouw Van ÏValsum. De jarige werd in Hendrik-I do-Ambacht geboren. Zij trouwde op 19-jarige leeftijd en woont sinds 1888 in de Maasstad. Zij heeft tien kleinkinderen, 24 achter-kleinkin deren en een achter-achter-kleinkind. De bouw van het nieuwe zieke:-"-is verloopt volgens plan. Het betonskelet van het beddenhuis met T-stuk is reeds tot en met de vloer van de tweede ver dieping opgetrokken. Binnen het kader van het krediet zijn .opdrachten ver strekt voor de wasserij, de röntgenappa ratuur, de liften, de donkere kamerffl- richting en de ketels voor de centra.e verwarming om de bouw zo symnenroon mogelijk te doen verlopen. Het bestek voor de derde fase komt door tekort aan personeel iets later klaar dan gepland was. Het zal a5li einde van dit jaar gereed komen. Deze vertraging heeft geen invloed op net tijdstip van het gereedkomen van aei totale ziekenhuis. Het is de bedoeling, dat de waarde van de grond, waar het ziekenhuis op gebouwd wordt, toegevoegd zal den aan de totale investering. Een ander wacht echter op het vaststeilöi van de grondprijs. In verband met het koninklijk bezoek aan Rotterdam op dinsdag 25 oktoo zullen de volgende verkeersmaatregel» van kracht zijn. De Coolsingel zal die dag 14.00 tot lw» uur of zoveel langer als nodig b"Js Hofplein én Meent. Tevens zal op de vol gende plaatsen de gehele dag een wacn:- c.q. een stopverbod geiden tot P*-^n- uur of .zoveel langer als nodig blijk'' 1. op de Coolsingel .aan beide zijde". 2. in de stadhuisstraat aan de kant v«" nnf m ar! Vittic" 3. op het parkeerterrein aan het DoeJ' water, alsmede Doelwater aan teiue zijden; - 4. op het door hekken afgezette 2|^eJ. te van het parkeerterrein bij het Staas- timmerhuis; 5. op het Haagseveer van Pompepburg tot Raam, aan de zijde van het hooia- bureau van politie; 6. op de Meent z.z. van Coolsingel tor pand 128; 7. op de Schiedamse Vest van Binnen weg tot Westblaak. Voertuigen, die op bovengenoemde Ujc en plaatsen wórden aangetroffen, zullen op kosten van de overtreder worden ver wijderd. De burgemeester verzoekt de burgwu bij het bezoek van de koning en koningjB van Thailand op dinsdag 25 oktober ne vlag uit te steken, speciaal langs de route welke de vorstelijke bezoekers door oe stad nemen. Politiek Jongeren Contaet. In kamer 12 van het stadhuis te Rotterdam zal,op vrijdag 4 november de 94ste vergadering van het Politiek Jongeren Contact Ro>" terdam worden gehouden. Aanvang 6 uur. WV.',1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2