"i Zo niet Moeder haalt zieke zoon uit Canada naar Nederland Oppositie k wam 70 stemmen Moboetoe gaat niet naar New Vorstelijk bezoek aan Delfts laboratorium man vermist na scheepsramp Bank: bod H Rti Zekerheid een Nationale traditie Stijgende onrust in Frankrijk Belangrijke fusie in bankwereld IlllSSillI Koning en koningin van Thailand op zweven om KUSTVAARDER SLOEG OM m WAAROM Vier zwervertjes opgepakt na vele euveldaden Het weer in Europa r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK >60 ■e h feffca uilen 00SMG 25 OKTOBER I960 pirecteur: H. DE RUIG IVEGEOTIEIVDE JAARGANG No. 4738 r m&mmm 7 4 Hoofdredacteur: Dr J A. H. J S BRUINE SI .UT Europoort jaar Dictatoriaal J Oproep Integratie KOFFIE spaart hart en zenuwen J Politie-tekort in Brabant en Limburg: 34.6 PARADE pd in Npcïprland a fedtr, ingej, c' van 515 it e ten lantji i5bajj van 1 ten gdoet tslta Lit?} deze over arief sting fiat, veel. eves ktiiki it, is; Uni- arief het hel snes etes 19M tlinj: van tfiai lieh- ties- hit Botterdam! Witte do Withstraat 23 Tolet nsvou irt i. Postbus U12 - Postgiro No««it Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. '«-Gravenhage Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 lUnenl Postbus 1091 Postgiro no. 424867 Klachtenciienst 1813019.30 Telefoon tfmeo Dordrecht! Spuiweg 132 Telef. 4570. leIetooa 362568 Schiedam: Bellstraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 eent per week. f 2.65 per maand, T.90 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dageljjk». (Geldig tot woensdagavond) ENIGE REGEN Half tot zwaar bewolkt met enige regen. Iets lagere mid- dagtemperaturen. Overwegend matige wind tussen oost en zuid. Morgen: Zon op: 7.23 Maan op: 13.33 Onder: 17.24 Onder: 22.45 TIJDENS het vragenuur vorige week in de Tweede Kamer gehouden, heb ben veie onderwijskundige leden staatssecretaris Stubenrouch aange vallen over de bij K.B. vastgestelde wij- ligingen van de eindexamens der gym nasia en HBS-en. De aanval werd door de heer Kleywegt (P.v.d.A.) geopend. Maar na de beantwoording van diens vragen door de staatssecretaris knetter de nog een aantal vragen van anderen op hem neer. Zij benauwden hem blijk baar zo, dat hjj beloofde over de geno men beslissing nog eens na te denken. Vooral en in de eerste plaats over de vraag, of het eindexamen gymnasium A en B zo drastisch kan worden gewijzigd als nu is bepaald. In dat KB staat dat de eindexamen kandidaten niet meer, zoals tot nu toe, zo wel een stuk proza als poëzie uit het Latijn en Grieks mondeling zuller. moe ten vertalen, maar óf proza óf poëzie te vertalen zullen krijgen. Niet naar keuze maar volgens aanwijzing van de gecom mitteerde. De leerstof wordt niet ver minderd, maar de examentijd! De vraag stellers in de Kamer hadden hiervoor ;een goed woord over. Een priksysteem hoonde mr. Roosjen. INDERDAAD gaat het geluk of ook het ongeluk op deze manier wel een seer grote rol spelen. .Waarom wil de staatssecretaris dit dan? Niet omdat hij de klassieke talen zo gering acht hij Is zelf klassicus maar omdat er teveel tijd in de tot nu toe gevolgde wijze van examineren gaal zitten. De gecommitteerden-deskundigen zijn er eenvoudig niet meer voor te krijgen. Het aantal hooggeleerden en zeergeleerden dat als deskundigen deze examens mee kan en wil afnemen is nu al moeilijk te krijgen. Een feit dat in de volgende jaren nog meer zal klemmen. Want elk jaar neemt het aan tal eindexamenkandidaten der gymna sia met enige honderden toe. Voor de HBS-en geldt m.m. hetzelfde en daar voor heeft de staatssecretaris ook wijzi gingen voor de eindexamens vastgesteld. Al deze maatregelen hebben ten doel, de tijden, door de eindexamens in beslag genomen, te beperken. Een noodtoestand bepaalt, zoals de.staatssecretaris op een vraag van dr. Vermooten beaamde, dit beleid. Hiervan kunnen de kandidaten de dupe worden. Een hoogst onbevredi gende situatie. Is daarop niets te vin, den? Zijn deskundigen werkelijk zo moei lijk te kragen? Mevrouw M. van der Toorn uit Sche- veuingen, die op 13 augustus door be middeling van het noodfonds voor ouders van emigranten „Wij komen naar Canada vertrok, om daar haar ernstig zieke zoon Jan op te zoeken, is maandagmiddag, samen met haar loon, in Nederland teruggekeerd. De artsen vermoeden, dat de 19-jarige jongeman, die een jaar geleden naar Canada emigreerde, aan een hersen tumor lijdt. - In de weken, die mevrouw Van der Toorn in Canada heeft doorgebracht, verbeterde de toestand van haar zoon niet. Zijn werkgever vond het beter, dat de jongen met zijn moeder naar Nederland zou terugkeren en stelde het geld voor de terugreis beschikbaar. Zo keerden moeder en zoon op Schip hol terug, waar ze werden verwelkomd door vele familieleden en kennissen. Het was weliswaar een trieste thuis komst, maar niettemin was de moe der overgelukkig, dat zij haar zieke zoon, die moeilijk lopen kan en wiens gezichtsvermogen zeer slecht is gewor den, naar Nederland had kunnen bren gen. GAULLE 'W'1-" >V. KRIJGT ZIJN KERNSTRIJDMACHT T"kE motie van afkeuring, welke de oppositie in de Franse Natio- uale Vergadering had gericht tegen president de Gaulle's plan voor een eigen atoom-strijdmacht, is vannacht verworpen. De motie kreeg echter 207 stemmen van de 277 welke nodig waren voor aan vaarding en werd daardoor de meest krachtige uitspraak tegen het beleid van de Gaulle welke de oppositie in de Vijfde Republiek tot dusver heeft gedaan. Als de motie was aangenomen, zou dc rege ring Debré haar ontslag hebben ingediend. Het plan van de Franse president is thans automatisch goedge keurd, maar het feit, dat nog nimmer zoveel tegenstemmen tegen het bewind van -de Gaulle werden uitgebracht, is voor de rege ring een teken aan de wand. Advertentie i Zon op Zon onder Koning Uhoemibol en koningin Sfrikit. van Thailand tUtfené de .rondgang die zij gistermiddag .maakten door heb Rijksmuseum. (Verslag zie pagina 3) 1 (Van een onzer verslaggevers) HET waterloopkundig laboratorium in Delft is vanmorgen, met grote interesse bekeken door de. koning en. de koningin van Thailand, Ze werden vergezeld door koningin Juliana en prins Bernhard, die reeds enige keren dit wonderinstituut van onze. water bouwkundigen aan. buitenlandse vor sten getoond hebben. Er gaat zo n roep van-uit, dat maar-weinigen dit evene ment willen missen. De burgemeester van DeHt,"de heer D. de Loor, en de directeur van het laboratorium, ir. H-J. Schóemaker, ontvingen het hoge gezelschap bij de bestuurskamer. Na een korte ken nismaking met dr. ir. J. A. Ringers, de voorzitter van de stichting Water loopkundig Laboratorium, dr. ir. F. Q. den Hollander, president- Zes man van de Nederlandse kustvaarder „Friso uit Huizum (Fr.) worden vermist, nadat het 399 ton metende schip gisteren op een stormachtige Noordzee op vijftig mijl ten westen van Jutland is vergaan. De man die door de „Edmund Halm" werd opgepikt bleek de eerste machi nist van dé kustvaarder te zijn. Hij ver telde aan zijn redders dat de „Friso' was omgeslagen. „Ik sprong over boord toen het schip zonk. Ik kwam in de reddingboot terecht. Ik weet niet waar de anderen zijn", aldus de eerste machinist. Vanmiddag zou de „Edmund Halm die onderweg is naar Duitsland, de Eems opvaren. De „Friso", die geladen was met cokes, zonk omstreeks twaalf uur. Het schip had toen reeds geruime tijd stuur loos rondgedreven. Het zoeken naar de vermisten con centreert zich thans in het gebied nabij 56.47 graden noord en 5.17 graden oost. De hoop op het vinden van beman ningsleden van de kustvaarder wordt gestaag minder. De „Friso" is eigendom van de heer J. KJugkist. Het Duitse motorschip „Edmund Halm" heeft één opvarende, die al leen in een reddingboot" zat, aan boord genomen. Het Duitse schip Anita Thyssen" trachtte een drenke ling uit zee op te vissen. Kort voordat de in een reddingsvest gestoken man over de verschansing zou worden ge trokken, liet hij totaal uitgeput het touw los, stortte in het water en dreef weg. Gisteren tot laat in de nacht waren ruim twintig schepen en twee Catali- na-vliegboten van de Deense marine aan het zoeken paar een reddingboot Van de „Friso", waarin zich vijf man gouden bevinden. De boot werd tussen hoge golven echter niet gevonden. Van morgen is het zoeken met tien schepen voortgezet. Wel werden wrakstukken van de friso" waargenomen door een Cata- üha-vliegboot. curator van de Technische Hoge school en prof. dr. R. Kronig, rector magnificus van de TH., gaf ir. Schoe maker in de- bibliotheek een be knopte uiteenzetting over het werk van dit unieke' instituut. In de houten loods wérd allereerst het getijmodel bezichtigd "van de beneden rivieren en Zeeuwse stromen (het Deltagebied). Hier vindt het onder zoek plaats naar de invloed, die de verschillende Deltaplan-dammen, slui zen,stuwen,etc. zullen hebben op de getijden, en stormstanden.. Men be schikt' hier over een z.g.' automatische getij-installatie. Staande op een zwevend platform bekeken de vorstelijke, bezoekers het modél van de tweede Havenmond Hoek van Holland. Hier woTdt de uit bouw onderzocht" tot ver in de Noord zee van een haven voor superschepen. Het model heeft een gedeeltelijk be weeglijke bodem, een automatische getij-installatie en een 'slaggolf- installatie. De Hoogovehhaven IJmuiden vormde het laatste punt van dit bezoek. Er worden hier vaarproev.en genomen met radiografisch bestuurde schepen. Er "werd hartelijk afscheid genomen bij het'Waterloopkundig Laboratorium. Na een korte rijtoer door een zeer vriendelijk gestemd Delft werd een bezoek gebracht aan het Prinsenhof. De Delftse Studenten Weerbaarheid, onder commando van dè eerste' luite nant C. W. J. Hooykaas, zorgde hier voor eenfeestelijke erewacht. Vóór zij naar Delft vertrokken had den vanmorgen de Koning en de Ko ningin van Thailand een bezoek ge bracht aan de ambassade van hun land in de Laan Copes van Catteniburgh in Den Haag. Ambassadeur prins Vongsa- mahip Jayawkura en diens echtgenote ■boden Koning en Koningin een minia tuur-orgeltje aan, dat een door de Koning gecomponeerd wijsje, „Falling Rain", speelde. Een dochtertje van een der ambas sade-secretarissen bood poppen in Ne derlandse klederdracht aan voor de kinderen van het koninklijk paar, mr. L. H. Siotemaker, voorzitter van de vereniging „NederlandThailand" een model van een vliegtuig voor de jonge prins, de voorzitter van de Haagse journalistenvereniging de heer P. H. de Wit een pressepapier. In een der salons hebben de Koning en de Koningin gesproken met leden van de Thaise kolonie, in Nederland studerende Thaise jongelui en enige met Thaise dames gehuwde Nederlan ders. Kolonel Moboetoe heeft zijn plan opgegeven naar New York te gaan om aan secretaris-generaal Hammarskjoeld steun voor zijn regime te vragen. Dit isv,. gisteren De debatten werden gekenmerkt door een ongewone bitterheid van de oppositie. Nog nimmer heeft de oppo sitie zich zo vijandig getoond tegen over de persoon en het beleid van de Franse president en nog nooit tevoren was in het parlement de ontevreden heid zo groot. De tegenstand heeft geen uitgebreider vormen aangenomen, omdat vele afgevaardigden de politie ke gevolgen van een tegenstem vrees den. Afgevaardigden die de Gaulle's plan in feite afkeuren, hebben voor gestemd uit vrees anders de weg te banen voor een nieuwe staatsgreep van het leger of de rechtse „ultra's". Deze zou het einde van de Vijfde Republiek hebben betekend, menen zij. "Voor het eerst in deze Asseanblée heeft zich een heterogene, talrijke en. strijdbare oppositie gevormd. De Na tionale Vergadering heeft zich eerder reeds tweemaal, uitgesproken over mo ties van afkeuring, maar deze kregen destijds niét meer dan 109 en 122 stemmen. Het merendeel die voor de huidige motie stemden, wilde de buitenlandse politiek van de regering, en in het bijzonder haar Atlantische en Europe se aspecten, veroordelen: de socialisten met oud-premier Hollet, het meren deel der radicalen met oud-premier Gaillard, 22 van de 53 rooms-kathoHeke M.R.P.-ers met oud-premier Sc human en. een zestigtal gematigde rechtsen. Tot dusver hebben de rooans-katholie- ken en de gematigden, die in de rege ring vertegenwoordigd, zijn, steeds de regering gesteund. De andere afge vaardigden die voor de motie stem den, waren de communisten en de voorstanders van een Frans-Aigerile (uiterst rechts), die verklaarden niet tegen de kernstrijdmatSht, maar tegen de Algerijnse politiek van president de Gaulle te stemmen. Het was niet mogelijk een scheiding te maken tussen degenen, die tegen de motie wilden stemmen en degenen die zich wilden onthouden, daar vol gens de parlementaire regels van de Vijfde Republiek onthoudingen bij moties van wantrouwen als vóórstem mers worden beschouwd. Het debat over de Franase kernbe wapening werd besloten in een nacht zitting. Tijdens deze zitting herhaalde de Franse premier Debré op bijkans dictatoriale toon dat de politiek die de laatste twee jaar is gevolgd, de poli tiek is die In mei 1958 door de Gaulle werd uitgestippeld. Van een nieuwe conceptie is "geen sprake, aldus de premier. Hij verklaarde dat eenheid van de westelijke mogendheden van het aller grootste belang is, maar, zo vroeg hij zich af, is het een verzwakking van het pact indien wij een uitbreiding er van wensen en als wij een rechtvaar diger verdeling der verantwoordelijk heden eisen? Volgens Debré zou de alliantie sterker zfjn als Frankrijk een eigen kernmacht vormde. Hij ontkende ten. stellgste dat dit tot isolering van Frankrijk zou leiden. „Dat is gewoon weg onwaar", aldus de Franse pre mier. DE fietstaxi verdwijnt van het toneel in de Filippijnen. Er komt.een gemotoriseerd vervoermiddelvoor in de plaats: de scootertaxi. De nieuwe taxi's, van Duitse makelij, kunnen maximaal drie passagiers vervoeren. Ook het Nederlandse sanatorium in Davos en de Astmaklii.iek Eugenia te Davos hebben dit jaar een zending Hollands fruit gekregen van de Be- tuwse fruitactie. Inmiddels houdt de onrust in Frank rijk aan. Ondanks het feit, dat de re gering de betoging voor „Vrede in Algerije", die voor donderdag was vastgesteld, heeft verboden, zijn de studentenorganisaties vastbesloten hun plan door te zetten. Ook de drie grote vakorganisaties hebben hun leden op geroepen donderdag deel te nemen aan de massa-demonstratie, die op de Place de Ia Bastille zou moeten worden ge houden. In andere Franse steden sto ren de initiatiefnemers zich evenmin aan het door de Franse regering uit gevaardigde verbod. Het feit dat de vakbonden zich te gen de regering hebben gekeerd, brengt nieuwe spanning in Frankrijk. De po litie, thans nog bezig met razzia's op Algerijnse terroristen, heeft voor don derdag verhoogde paraatheid gelast. Men vreest, dat rechtse extremisten slaags zullen raken met deelnemers aan de betoging en dat ook andere po litieke groeperingen zullen trachten munt te slaan uit de demonstratie van ontevredenheid met het beleid van de Franse regering ten aanzien van Al gerije. Een belangrijke samensmelting gaat zich voltrekken in de bankwereld. De Na. tionaie Handelsbank, die de hondster is van het grootste aandelenpakket van de Mercantile Bank of Canada, zal eerlang wordea overgenomen door de Rotter- damsche Bank. Er zal nog deze week een officieel bod worden gedaan op de aandelen Nationale Handelsbank,dat er op neer komt dat voor een aandeel van nominaal 600, ex dividend 1960, Nationale Handelsbank kan worden ver kregen nominaal ƒ300 in het kapitaal van de Rotterdamsche Bank, eveneens ex dividend 1960, benevens een bedrag in contanten van 400. Volgens de laatste officiële beurskoers voor aandelen Rotterdamsche Bank van vrijdag jl. —maandag was de notering van het fonds gestaakt welke 331 pet. bedroeg, komt het bod neer op een con tante waarde van ƒ1393 voor een aan deel van nominaal 600 gulden Nationale. Handelsbank, wat uitkomt op een koers van 231 pet. De laatste officiële beurs koers van woensdag jl. was 201—202.5 pet. In een officieel communiqué delen de besturen van beide instellingen mede, dat zi) overtuigd zijn dat de ontwikke ling van zaken bij de instellingen is ge baat bij een integratie van beider be drijfsuitoefening. Zij wiUen daarom een belangengemeenschap aangaan. In de praktijk komt het er op neer, dat Na tionale Handelsbank, die een belangrijk deel van haar werkterrein verloren zag gaan door de afsnijding van de econo mische betrekkingen met Indonesië, op gaat in de Rotterdamsche Bank. Voor het personeel van de Nationale Handelsbank, dat in Nederland om streeks 450 personen omvat betekent het een geleidelijke overschakeling naar bet bedrijf van de Rotterdamsche Bank waar achtmaal zoveel mensen werken. Bij het bestaande tekort op de ar beidsmarkt en het hoge personeels verloop. moet het mogelijk zijn om het gehele personeel geleidelijk in de organisatie op te nemen, ook al zal de heroriëntatie voor de Nationale Handelsbank een belangrijke inkrim ping van de centrale administratie met zich brengen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinni; (Advertentie) omdat deze uitgezochte koffie, bonen gegarandeerd coffeïne» vrij zijn, dus onschadelijk omdat u er goed op kunt slapen omdat Koffie Hag onbeperkt genot geeft zonder nadelige gevolgen Importeur: HAG-Verkoopkantoor Postbus 613 Haarlem Door het bestuur van de Nationale Han delsbank was ai in het jaarverslag over 1959 en in de jongste aandeelhoudersver gadering gewezen op de noodzaak van heroriëntatie. Nog afgezien van de on zekerheid omtrent het succes van een dergelijke in zelfstandigheid volbrachte heroriëntering, zouden de daarbij te maken aanloopkosten een onevenredig zware druk op de resultaten moeten uit oefenen, waardoor de hoogte van het di vidend in ongunstige zin zou worden be- Zie verder pag. 3. 5e kol.) (Van onze correspondent) Volgens recente gegevens is het per soneelstekort bij de rijkspolitic in Noord-Brabant en Limburg thans 34.6 procent, ruim één derde. verklaard door Bomboko, voorzit ter van het door Moboetoe opge richte bestuurscollege voor Kongo. Zaterdag jl. had Moboetoe bekend gemaakt dat bij per vliegtuig naar New York zou reizen, om bij Ham marskjoeld zijn beklag in te dienen over diens persoonlijke vertegen woordiger in Kongo, de Indiër Dayal. Bij die gelegenheid had Moboetoe ook verklaard dat hij de betrekkingen met de VJV'.-dclegatie in Leopoldstad zou verbreken. Waarnemers menen dat. Moboetoe zijn plan heeft opgegeven als gevolg van de toenemende, onrust onder zijn troepen en uit vrees dat zijn afwezig heid aan ex-premier Loemoemba een kans zou geven de macht weer over te nemen. De grote parade die gisteren ter ge legenheid van de „Dag der Verenigde Naties" door de V.N.-autoriteiten te Leopoldstad in het „Boudewün-Stadibn" was georganiseerd, is door de Kongo lese leiders, die er voor waren uitgeno digd, genegeerd, terwijl muitende sol daten de bevolking verhinderden de plechtigheden bij te wonen. De parade werd door de V.N.-lei- ders Dayal, von Horn, Jettani en Rikhye afgenomen in aanwezigheid van slechts 300 toeschouwers, voor het merendeel kinderen. Intussen duurde de. chaotische toe stand in de Afrikaanse wijk ivan Leopoldstad voort. Groepen Kongo lese soldaten trokken rond, en arres teerden en mishandelden mannen en vrouwen.,De politie schoot-..twee onderwijzers neer, die het uitgaans verbod hadden overtreden." Dayal, hoofd van de Kongo-mfssie van de V.N., heeft een verklaring uitgegeven .waarin hij er bij de Kon golese leiders op aandringt, de weg van nationale eenheid te gaan, waar door er vooruitgang en stabiliteit zal komen. Katanga hebben de VJvf. van het houden van een parade afgezien wegèn« bezwaren daar tegen van de Katangese regering. (Va nee nonzer verslaggevers) Doordat hij ja het Utrechtse wa renhuis van V. en D. eau de derde ver dieping af een winkelende dame op haar hoofd spuwde, heeft de zestien jarige leerling-banketbakker T.uit Rotterdam zichzelf in handen van de Utrechtse politie gespeeld. De jongen was vorige week zaterdag met drie anderen ontvlucht uit de Rekkennse inrichting te Rekken. In de tijd dat het viertal op vrije voeten was, heeft het zich aan verschillende mis drijven schuldig gemaakt. Bjj hun ontvluchting uit Rekken sne den de jognens de telefoonlijnij van de inrichting door. Op een paar gestolen fietsen reden zij naar Lochem, waar een kiosk werd leeggeplunderd om aan de nodige etenswaren te komen. In Neede- stal het viertal een auto, die enige tijd later in puin werd gereden. In Amsterdam ontvreemden zij twee bromfietsen. Een van hen is door de Amsterdamse politic gearresteerd en nadat gistermiddag T. was aangehou den in V. en D., kreeg de politie 's avonds in het honk aan de Oudwij- kerveldstraat de twee andere jongens te pakken. Station We®? Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec- afgeL 24 u. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Home Ajacrio Madrid Majorca Lissabon geh. bew. I. bew. geh. bew. zw. bew. motregen regenbui 1. bew. h. bew, mist zw. bew. zw. bew. zw. bew, regen mist mist zw. bew. mist mist regen mist 1. bew. zw. bew. onbewolkt regen zw. bew, geh. bew. zw. bew. onbewolkt wzw 2 windstil no 2 O 10 2 4 3 2 2 2 3 no z z z zo O zo O 6 nw 5 windstil windstil windstil windstil windstil o l ozo 2 wnw 4 widnstil windstil windstil o 2 zw 3 7. 9 W 6 4 7 5 10 8 14 15 15 12 17 19 21 19 14 15 17 16 14 10 17 20 27 27 22 23 14 22 19 O o 0 3 12 6 1 2 1 2 1 0 8 0.1 3 0 0 16 43 O O 0 4 0 31 0 48 Oen Helder geh. bew. Ypenburg onb-wolkt Vikingen o->"»woJkt Belde 1. bew. De Bilt b. bew. Twente onbewo'k* Eindhoven onbewolkt „w Z.-Ltmburg onbewolkt zo T.ZO 7.7.0 7;ZO Z 4 2 4 2 1 2 2 4 12e 14 14 16 15 16 15 15 0 0 0 2 4 0,3 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1