Gala in Kurzaal Wenen: nieuwe aanpak van kwestie-Tirol Quemoy en Matsoe weer m Koning tekende zelf Vuurzee op Severn met „Pumipol" na aanvaring van Maarschalk Nedelin verongelukt Nobelprijs voor Fransman Vissersscheepje vast fOWMG 26 OKTOBER 1960 Dirècieur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Kruisen DE koning en de ko* ningin van Thai* land waren met koningin Juliana en prins Bemhard de eregasten op een galaconcert, dat gisteravond in de Sche* veningse Kurzaal gege* ven werd (foto boven). Koning Pihoemipoï luis* terde er o.a. naar de „Thai" vrijheid)* rapsodie van Andriessen. Tijdens een bezoek aan de Thaise ambassade had koningin Sirikit eerder op de dag een fraaie pop in, Nederlandse kïeder* dracht cadeau gekregen (foto hiernaast). In Botterdam foezoch* ten de vorstelijke gasten gistermiddag o.a. bet hos* pitaalschip „Henri Du* nant". Koningin Sirikit maakte er een praatje met een der patiënten en wuifde bij het vertrek ten afscheid (foto on* der). Betreuren Veilis; in Einden Meer over het staatsie: bezoek op pagina 3. ..Boeing" met 126 man maakt geslaagde noodlanding (Van onze Haagse redactie) Ks itSC oliettUïlcClS (held van Sowjet-l'nie) Negerleider dr. King veroordeeld Rotterdimi Wilt» da Wlthjtraat 26 Telet. 115700 (S 1 Postbus 1112 Postgiro Ko. 424516. Ktachtendienst abonnementen 18.3010.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. 'I-Grarenhaï* Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen» Postbus 1091 Postgiro no. 434867. KUebtendlenst 18.30—19.30 Telefoon 382569 Dordrecht: Spuiweg 133 Telef. 4570. Schiedam: Bellitraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs «1 cent per week, 2.05 per maand, 7.90 oer kwartaal. Loasa nummer* 16 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot donderdagavond) ENIGE REGEN Half tot zwaar bewolkt Wet enige regen. Matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Weinig veran dering in temperatuur. Morgen; Zon op: 1.25 Maan op: 14.16 Onder: 17.22 - Onder: 23.56 Eerste kwartier (Van onze militaire medewerker» DE strijd om het Amerikaanse presi dentschap heett ook via de Neder landse televisie wel doen uitkomen dit het hier gaat om een steekspel tus sen twee krachtige en zonder twijfel kundige figuren. Er is één punt in de discussie naar voren gekomen dat ons minder gerust doet zijn in geval Kenne dy gekozen zou worden, nl. de kwestie Quemoy en MAtaoe, de beide eilandjes vlak tegenover het Chinese vasteland en vooruitgeschoven posten van Tsjang Kai gjek op Formosa. Het heeft om deze eilandjes al een p&ar maal gespannen, zo zeer zelfs dat Eisenhower zich destijds genoodzaakt i«g tegenover communistisch China de nadrukkelijke waarschuwing te geven dat de integriteit van Formosa en van ds tussen Formosa en het vasteland ge legen eilandengroop der Pescadores door Amerika werden gegarandeerd. pEN Brits-YVestduitse commis- sie onderzoekt, hoe gister middag twee Sabre-slraaljagers van de Duitse luchtmacht bijna in botsing konden komen niet het Cornet-vliegtuig waarin koningin Elizabeth en prins Philip van Kopenhagen naar Londen terug keerden. Het incident, dat plaats vond boven Duits gebied, dicht bij de Nederlandse grens ter hoogte van de Groningse Waddenkust, heeft groot opzien gebaard. De straaljagers scheerden, zoals wij in een deel onzer edities gisteren kort meldden, rakeling over de Comet heen. De mogelijkheid be staat dat de vliegtuigen een schjjnaanval hebben uitgevoerd. Een zeer benauwd ogenblik noem de een bemanningslid van de Cornet het avontuur met de twee straalja gers, dat op een hoogte van tiendui zend meter plaatsvond. Een regeringsfunctionaris ln Lon den zei gisteravond, dat volledige inlichtingen over de vlucht van de koninklijke Cornet van tevoren wa ren doorgegeven aan bevoegde lucht- machtautoviteiten in West-Europa. Dezen hadden er voor moeten zor gen. dat de weg, die de Comet zou volgen „schoon" was. De Westduitse luchtmacht meende aanvankelijk, dat Nederlandse Hunters het incident hadden veroorzaakt bo ven Nederlands gebied. De tweede pi loot van het Britse koninklijk vliegtuig. Ecank. Stevens, deelde éehter-mede. dat rhp duidelij'.: kruisen op de vleugels, van. cfe Sabrës had gezieti" Er' be'Sforid vol gens hem geen" twijfel aar» of het wa nen Duitse vliegtuigen Het Westduitse ministerie van De fensie kondigde p'steravond een uit gebreid onderzoek aan naar het in cident. Er waren reeds informaties ingewonnen bij alle eenheden van de luchtmacht en de marine-vlieg- dienst in het noorden en westen van Duits'and. maar dit had tot dan toe nog geen resultaat opgeleverd (Van een onzer redacteuren) ACHTER de politieke schermen wordt op het ogenblik intensief gezocht naar een uitweg uit de im passe, waarin het overleg over ie politiesalarissen is geraakt. Het wordt zelfs niet uitgesloten geacht, dat het loonheraad op kortetermijn zal wor den hervat. In Den Haag is bekend geworde'n, dat ook in de kring der regering wel bereidheid bestaat om mee -te werken aan pogingen, om het over leg weer op gang te brengen. Hoever die bereidheid strekt, is nog niet be kend. Zekerheid daarover is pas' te verwachten tegen het einde van deze week. Het wachten is, zo wordt aan genomen. op een bespreking van deze zaak in de wekelijkse vergadering van de ministerraad op vrijdag en.op de terugkeer van minister Toxopeus, die aan het einde van de week weer in Nederland wordt verwacht. Wanneer dit overleg binnenskamers tot een spoedige hervatting leidt van de bespreking.-tussen de regering en de politiebonden, kan wellicht een hoog lopend debat in de Tweede Kamer wor den voorkomen. Blijkens uitlatingen van bestuurders der politiebonden kunnen zij al vrij zeker rekenen op belangrijke politieke steun wanneer deze affaire hetzij bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken, betzij door mid del van een interpellatie medio no vember in de Kamer aan de orde wordt gesteld. IN de»e garantie werd over Quemoy en Matsoe niet gerept. In heel Oost Azië i» toen twijfel gerezen over de vraag wat Amerika zou doen bijaldien hierop een aanval zou worden gedaan. Wel had Eisenhower laten doorscheme ren dat deze groepen tot de vooruitge schoven verdediging van Formosa be hoorden doch daarmee werd nog niet ge legd dat Amerika al dan niet deze eilan den mede zou verdedigen. Amerika liet echter China opzettelijk in twijfel en volatond met een binnenland se polemiek tussen politici en militairen over de,al dan niet verdedigbaarheid van genoemde eilanden. Zekere groepen achtten deze eilanden onverdedigbaar, anderen, o.w. wijlen Foster Dulles acht ten dese eilanden de toetssteen voor de Amerikaanse garantie dat geen vorm van agressie waar ook ter wereld en van welke omvang ook zou worden geduld. Nu vertolkt Nixon kennelijk het stand punt van Foster Dulles ets daarmee waarschijnlijk van Eisenhower zelf. Kennedy vertolkt echter het standpunt van de onverdedigbaarheid en wil daar om geen oorlog voor dit nietige doe! riskeren. Wie heettgeUJk? Zélf hebben wjj jndcrt\jcj_als onze me ning weergegeven dat een communisti sche invasie op deze eilanden, al wordt ook de gehele eventueel nog versterkte Amerikaanse zevende vloot in Straat Formosa ingezet, niet kan worden voor komen. Communistisch China kan van af liet vasteland zint een overmacht tn de lucht stellen, dat grote scheepsconcen- traties in Straat Formosa gedwongen kunnen worden zich terug te trekken. Met andere woorden: met conventionele middelen zfjn Quemoy en Matsoe onver dedigbaar. In dit opzicht heeft Kennedy dus gaijjk. Kon Sup;»', Elizabeth stapt In Londen uit de Comet, die behouden-aankwam na. een ge. vaarlljk - avontuur met. twee ,sWestduitse straaljagers. het toestel nog niet de ''Nederlandse grens was gepasseerd, had de piioot reeds overgeschakeld van de verkeers toren van vliegveld Hannover naar die van Schiphol- Het Westduitse ministerie van De fensie gaf gisteravond de volgende ver klaring uit: „Het ministerie zou het in cident uitermate betreuren en degenen, die verantwoordelijk zijn' geweest te» verantwoording roepen indien het in cident inderdaad door Duitse vliegtui gen zou ziin veroorzaakt". De Britse pers is zeer verontwaar digd over het incident. Ook verschei dene Duitse bladen geven blijk van hun ontstemming. De Oostenrijkse minister van Buiten landse Zaken, Kreisky, heeft in de spe ciale politieke commissie van de Ver enigde Naties de ontwerp-resolutie. waarin de V.N. wordt gevraagd „het gerechtvaardigde verlangen naar een grote mate van autonomie voor de be volking van Zuid-Tirol" te erkennen, ingetrokken. Hij diende een herzien ontwerp in, dat neerkomt op instem ming met bilaterale onderhandelingen met Italië. Maandag hadden alle sprekers ge pleit voor bilaterale onderhandelingen over de status van de Duitssprekende bevolking van Alto-Adige (Zuid-Tirol) en geen hunner steunde het Oosten rijkse voorstel. Beide landen dienen volgens het nieuwe Oostenrijkse voorstel oor-r spronkelijk geopperd door Mexico met hulp van de secretaris-generaal van de V.N., Hammarskjoeld, het ge schil door bilaterale onderhandelingen te regelen. Generaal Josef Kanimhu^er. de op- nerhevolhebber van de Westduitse tuehlmaeht heeft daaroo bevolen dal alle plinten, die gisteren hebben ge vlogen onder ede verklaringen moe ien afleggen over hun activiteiten in 4p 1uehf en over de route, die zü heb ben gevlogen. De piloot van de Comct meldde hot avontuur met de straaljagers aan de verkeerstoren van Schiphol. Hoewel Een viermotorig „Boeing 707" straalvliegtuig van de „American Airlines" met 126 mensen aan boord heeft dinsdagavond een geslaagde noodlanding op het vliegveld vanCars- well in Texas gemaakt. Een deel van het landingsgestel was defect. Hét toestel viel voorover kort na de lan ding en schoot met de staart in de hoogte nog een eind door. Er warefn geen gewonden. De brandweer had de landings baan met schuim bespoten, om te voor komen dat het vliegtuig in brand zon vliegen. £EN handtekeningdie de ko ning van Thailand in 1948 plaatste in het ..gouden hoek" van het kasteel Oud-Wassenaar zou alle twijfel kunnen wegne men aan de spelling van zijn naam. Koning Phoemipol (zo hebben wij althans in ons blad zijn naam. gespeld) tekende toen met „Pumipol". Twee jaar voordat hij tot ko ning werd gekroond, verbleef de koning tien dagen incognito in ons land. Vergezeld van enige lijfwachten logeerde hij toen in Oud-Wassenaar. Het was de pe riode van eind augustus tot 10 september 1948, waarin het gou den regeringsjubileum van ko ningin Wilhelmina en de inhul diging van koningin Juliana vie len. Wind- Mex. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. afeel. 24 a. Maarschalk Mitrofan Nedelin, com mandant van alleRussische raket- 'hijdkrachten, is bij een vliegtuigon geluk om het leven gekomen, aldns neeft het Sowjetrussische persagent schap Tass dinsdagavond meegedeeld. Radio Moskou deelde mee dat de '"Jarige „Held van de Sow Jet-Unie" wordt opgevolgd door maarschalk Cy ril Moskalenko. Bijzonderheden over het vliegtuig ongeluk werden niet gegeven. Ne delin behoorde tot de nieuwe ge neratie van Sowjet-roaarschalken <3ie haar leerschool geheel in het Ro de Leger heeft gehad Twee Britse olietankschepen, de 231 ton metende „Arkandale" en de 299 ton metende „Westdale" zijn vanmorgen in een dichte mist op de rivier de Severn in West-Engeland met elkaar in aan varing gekomen en in brand gevlogen. Het ongeluk gebeurde op ongeveer tien km van Cheltenham. Vijf opvarenden worden vermist, drie konden worden opgepikt. Tivee werden naar een zie kenhuis overgebracht. De reddingspo gingen werden bemoeilijkt door de dichte mist en de vuurzee. Een tanker raakte een der pijlers van een ruim één kilometer lange spoor brug, waardoor een boog werd ver nield. Er waren op het ogenblik van, de aanvaring geen treinen in de buurt. De tankboten voeren achter elkaar. De eerste raakte de brug en vloog na een hevige explosie in brand. De twee de voer tegen de achtersteven van de eerste en ontplofte eveneens. De Nobelprijswinnaar voor literatuur is dit jaar toegewezen aan de Franse dichter Alexis Saint-Legcr, bekend on der het pseudoniem, Saint John Perse, zo werd bU het ter perse gaan van deze editie, vernomen. Dr. Martin Luther King jr., leider van de integratiebeweging in het zui den der Verenigde Staten, is gisteren tot vier maanden gevangenisstraf ver oordeeld wegens deelneming aan een demonstratie in het snelbuffet van een warenhuis te Atlanta. Dit vormde een overtreding van de belofte, dat hij zich goed zou gedragen. Deze belofte maak te deel uit van een straf, waartoe hij in september voor een verkeersover treding veroordeeld werd. De vissersboot „Goeree 14" heeft woensdagochtend vroeg enige uren vastgezeten nabij de noordelijke strek dam van Hoek van Holland. De red dingboot „Jan Leis" slaagde erin het schip vlot te krijgen. Het is op eigen kracht naar Scheveningen gevaren ec maakt geen water. Tot officier in de orde van Oranje- Nassau is benoemd ir. C. N. A. de Voogd, te Utrecht, adjunct-inspecteur bi) het Staatsbosbeheer, dienstvak Na tuurbescherming.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1