Thailand schittert op „contra-diner ige staatsgreep in El Salvador Moboetoe trekt troepen uit H HUG Waarom over hogere kinderbijslag geen overleg gepleegd Amerikaanse jury spreekt twee Nederlanders vrij Waardevol advies President Leraus A.R. vraagt wettelijke regeling Sprekers kampen met geroezemoes nieuw type Ontdekker mislukte r M Sterke man99 zwicht voor FIV CNV ontstemd: Thailandse vorsten vertrokken van Ypenburg Bunkerbewoonster naar ziekenhuis Het weer in Europa DONDERDAG 27 OKTOBER I960 Directeur: H. PK RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4740 r~~ Hoofdredacteur: Dr. J A. H. J S tSKUINS SLUT Bi 111 Maatregelen SCHRIKBEWIND J I_J ET debat over de subsidiëring van de theologische faculteiten der bijzondere universiteiten is vandaag voortgezet. Of er een beslissing zou vallen, was echter twijfelachtig, want een tweetal moties van orde, ingediend cloor woordvoerders van de A.R.P., de C.H.U. en de V.V.D. hing dreigend boven het omstreden artikel 15 van het wetsontwerp tot regeling van het wetenschappelijk onder wijs en de daarop door magister Stokman ingediende amendementen. W aar schuiving Guatemala KOFFIE Verlaging suikerprijs s „GEEN speciale koopjes vóór uitverkopen/* Zie verder pag. 7, le kol.) e en in Nederland (totterdami Witte de Withstraat 23 Telef 11570a ia 1112 - Postgiro No.«4518. Klachtendienst abonnementen 18.30min Zaterdags 17-18 uur. Telefoon iIsWo "Ur •,-Gravenhage Huygensplcin 1 Telefoon 183467 (3 lünent Postbus 1081 Postgiro no. 4248S7. Klachtendienst 18.3019.30 Telefoon 7fi?s«o Dordrecht! Spuiweg 132 Telef. 4570. 382558 Schiedami Bellstraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per weck. 2.65 per maand, f7.80 per kwartaal. Losse nummer. 15 cent. Verschijnt dagelijk. >1 Geldig- tot vrijdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking' met hier en daar enkele buien en in de nacht en ochtend op enkele plaatsen mist. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Aan vankelijk zwakke wind, later zwakke tot matige wind tussen zuid en oost. Morgen: Zon op: 7.27 Maan op: 14.53 Onder: 17.20 Onder: E^t begint thans tekening te komen Ir. de toekomstige opbouw en de de finitieve afronding van onze sociale Terzekering. Het advies van de Sociale Verzekerings. raad, dat dezer dagen werd gepubliceerd pleit immers voor het onderbrengen van de drie ongevallenwetten en de invali diteitswet in één nieuwe wet op de Ar- teidsongeschiktheid. Dit is allang een wens van de Chr. vakbeweging. Voorlopig zal de ziektewet nog afzon derlijk moeten blijven bestaan omdat zij gekoppeld is aan het Ziekenfondsenbe- sluit. Men mag echter aannemen, dat op de duur ook hiervoor een oplossing sal worden gevonden. De Sociale Verzekeringsraad heeft trouwens nu al uitgesproken dat een werknemer, die 28 weken uitkering beeft genoten krachtens de ziekengeld- verzekering. vervolgens onder de wer king van de wet op de arbeidsongeschikt heid moet worden gebracht. MOMENTEEL is vooral van belang dat de voorbereidingen met betrek king tot de nieuwe invaliditeitswet so spoedig mogelijk tot een goed einde worden gebracht. Op het departement van Sociale Za ken wordt daaraan gewerkt. De huidige wet is verouderd. De muntontwaarding is daar de oorzaak van. Met allerlei toesla gen wordt getracht de invaliden te hel pen, doch de huidige situatie is toch bepaald onbevredigend. Een nieuwe Invaliditeitswet kan de rech ten van hen, die door ernstige tegensla gen in het leven zijn getroffen, op nieuw vastleggen. Daarbij wordt dan aangestuurd op waardevaste uitkerin gen, terwijl tevens de mate van arbeids ongeschiktheid bepalend wordt voor de hoogte van de uitkering. In afwijking van een advies van de Sociaal Economische Raad, dat in 1957 werd uitgebracht, heeft de Sociale Ver zekeringsraad thans geadviseerd in de vaststelling van de mate van arbeids ongeschiktheid nog fijnere gradaties toe te passen. Dus geen indeling in vier klas. sen' met het nadeel van sprongsgewij ze aanpassing van het uitkeringspercen tage. Gebleken is namelijk dat een stelsel van evenredige schadeloosstelling zoals thans reeds bij de ongevallenverzekering wordt toegepast, gunstige invloed heeft op het revaiidatieproces. TT ET advies van de Sociale Verzeke ringsraad bevat waardevolle aanwij zingen hoe het nu verder moet. Er blg'ven nog wel een paar verschilpunten. Een daarvan is of de ambtenaren onder deze verzekering moeten worden ge bracht. Zonder ons ia de discussie zelf te mengen, zouden we er op willen wij- ren dat de voorstanders een sterk argu ment hebben, n.l. dat het zeer de vraag is of het in het algemeen wel mogelijk zal blijken hier een goede wetgeving tot stand të brengen indien men de ambte naren er buiten laat. De verdere ont wikkeling te dezer zake wachten we met belangstelling af. Een ander punt is de vraag of er ter uitoefening van de controle een centraal medisch apparaat moet komen, dan wel of de bedrijfsverenigingen, die met de uitvoering van de wet worden belast, in onderlinge samenwerking meer van deze diensten in het leven moeten roepen. Aangezien het risico van. de arbeidson geschiktheid gedurende de eerste paar jaar ten laste zal komen van de bedrijfs- tak, lijkt de laatste oplossing o.i. de aan gewezene omdat op deze wjjze de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijfstak tot haar recht kan blijver komen. '"■jje'-yr In de Centraalamerikaanse repu bliek El Salvador is het bewind van de anti-communistische president Le- mus door een groep militairen omver geworpen. De president is vervangen door een junta van militairen en burgers, die de uitvoerende en wetgevende macht aan zich heeft getrokken. Ex-presi dent Lemus is naar. Guatemala uitge weken. Volgens een communiqué an de junta, onder leiding van kolonel Cas tello, waren het leger en de burgerbe volking in opstand gekomen tegen de regering-Lemus, omdat deze een be wind op de rand van de wet voerde, in strijd met de grondwet en de rech ten van het volk. De staatsgreep voltrok zich terwijl in het land de noodtoestand heerste, die in het begin van devorige'maand werd afgekondigd na een reeks, be togingen ten gunste; van de Cubaanse' premier Fidel Castro. President Le mus schreef deze' ongeregeldheden toe aan het internationale communisme.' Een van de eerste maatregelen van de junta was het vrijlaten van politieke gevangenen en het herstel van politie ke en individuele vrijheden. Ër 2ijn vrije verkiezingen in het. vooruitzicht gesteld. In de hoofdstad San Salvador is het rustig. Wel heeft men gisteren in alle vroegte het geluid van schoten gehoofd. Kolonel Moboetoe, tot voor kort de «•sterke man" van Kongo, heeft gis- eren toegestemd in de eis van het op perbevel van de V.N. in Kongo, om run troepen uit Leopoldstad terug te trekken. werd meegedeeld nadat de V.N.-leidcrs op hun hoofdkwartier besprekingen hadden gevoerd met Moboetoe en Bomboko de voor zitter van de „Studentenraad" die zu daar hadden ontboden. Het verzoek van het opperbevel van do V.N. aan Moboetoe en Bom boko om op het hoofdkwartier te verschijnen werd algemeen be schouwd als een prestige-verlies voor o® „sterke man". Op een haastig bijeengeroepen pers conferentie heeft Moboetoe daaren tegen verklaard, dat hij zijn besprekin gen met het opperbevel der V.N. „als overwinning beschouwt", daar de X' z*jn hoge commissarissen heeft ®fkend als de de facto regering van jwngo. Moboetoe deelde mee, dat zijn militairen gelegerd zullen blijven rond om de ambtswoning van ex-premier Loemóemba. Hij zei voorts, dat een delegatie van tien zijner officieren naar New York zal vertrekken om bij de V.N. te protesteren tegen de „in menging der volkerenorganisatie in Kongolese binnenlandse aangelegen heden". De beslissing van het commando van de V. N.-troepen volgde nadat het Kon golese leger de Afrikaanse wijk van Leopoldstad verscheidene dagen ach tereen onder een schrikbewind had la ten leven. Nu het gros van het leger van Mo boetoe is teruggekeerd naar Kamp Leopold II, zal het niet word.n ont wapend. In Elisabethstad hebben de berich ten uit Leopoldstad zoveel onrust ge zaaid, dat veel vluchtelingen die hier waren teruggekeerd, er over denken opnieuw naar België te vluchten als Loemoemba weer aan de macht zou komen. Er is een; nieuwe: regering: gevormd, waarin kolonel Escamilla, voormalig hoofd van de politie van El Salvador, minister van Binnenlandse Zaken is en dr. Muriilo minister van Buiten landse Zaken. De ambassadeur van El Salvador in Londen, Prado, heeft verklaard, dat de omverwerping van het regime-Le- mus zou kunnen leiden tot een com muriistische revolutie. Cuba is dicht bij, aldus de ambassadeur. In officiële Amerikaanse kringen kringen acht men het zeer onwaar schijnlijk dat een bewind in de trant van Castro in El Salvador kans van slagen heeft. De linkse elementen in het-land zijn niet sterk genoeg, aldus Washington om uit de huidige voorval len voordeel te behalen. EL Salvador, dat ongeveer tweeën eenhalf miljoen inwoners heeft, is de kleinste en. dunst bevolkte republiek in'Midden-Amerika. Het grenst aan Guatemala en Honduras. Van onze Haagse redacteur) ET Haagse Hotel des Indes was een en al Thailand toen de vorstelijke bezoekers daar ivoensdagavond een contra-dineraanrichtten voor koningin Juliana en prins Bernhard. Gasvlammen flakkerden aan de ingangvele Thailandse versieringen zetten de tafel luister bij en ook de gerechten droegen een Thailands karakter. Op de schotels -stonden„Thai-tempels"-en de plats waren gegarneerd met een Thais-gerecht Foi Tong, dat gouden dradenbetekent. Tot de gasten behoorden de prinsessen Beatrix en Irene, de minis ter-president, enkele ministers en staatssecretarissen, am bassadeurs, de commissaris van de Koningin, de burge meester van Den Haag, de hofhoudingen en de ambassade van Thailand. Toespraken werden niet gehouden. De Thailandse vorst bracht aan het begin van het diner een heildronk uit op het Nederlandse vorstenhuis. De foto toont hoe de vorsten zich aan tafel begeven. Twee moties in subsidiedebat (Van onze parlementaire redacteur) De eerste motie,ondertekend door dr. Tilanus cn prof. Oud, vraagt de mi nister, een commissie in te stellen om de gehele materie rond dc subsidiëring der theologische faculteiten nog eens aan een uitgebreid onderzoek te onder werpen. De tweede motie, ondertekend door dr. Bruins Slot en een aantal aX.-Kamer- leden. gaat iels verder. Zij wenst een principe-uitspraak ten gunste van de mogelijkheid tot subsidiëring der betrokken theologische faculteiten cn nodigt de minister uit, zo spoedig mogelijk een wettelijke regeling voor te bereiden. De K.V.P. had behoefte aan intern beraad, voor zij een uitspraak, als in de motie vastgelegd, wilde doen en op voorstel van prof. Oud werden de be raadslagingen over artikel 15 toen ge schorst tot hedenmiddag. Dit was het voorlopig einde van een debat, dat de Kamer weer veie uren in beslag nam en dat de gemoederen op bepaalde mo menten zodanig verhitte, dat de ver schillende woordvoerders moeite had den boVen bet geroezemoes van de overal in groepjes pratende Kamerle den uit te komen. Het debat had één ding- duidelijk gemaakt: De a.r. wil beslist een sub sidiëring van de theologische facul teit van de r.k. universiteit te Nij megen niet in de weg staan, doch ten aanzien van de subsidiëring der theologische faculteit van de Vrije Universiteit wenst zij een dusdanige wettekst, dat naar de woorden van dr. Bruins Slot deze theologische faculteit niet wordt „overgegeven aan de discretiounaire macht van de over heid". Naar de mening van de a.r. is de regeling, zoals magister Stokman die wenst, opgehangen aan het academisch statuut, waarin de eisen van deugdelijk heid voor het wetenschappelijk, onder wijs zijn vervat. Dit-academisch statuut kan bij K.B.- worden gewijzigd, al bleek later in het debat, dat die wjjziging alleen maar kan plaatsvinden na ad vies van de senaten der verschillende instellingen van hoger onderwijs en de Onderwijsraad. Dr. Bruins Slot waarschuwde bij her haling voor improvisatie bij het ont werpen van wetteksten, een waarschu- De regering van Guatemala is voor nemens een onderzoek te vragen door de organisatie van Amerikaanse sta ten naar de 'beschuldigingen van de Cubaanse regering, dat Guatemala een gewapende invasie van Cuba voorbereidt. Tevens zal een onderzoek wordengevraagd naar Cubaanse on dergrondse activiteiten in Guatemala. (Advertentie) coffeïnevrije spaart hart en zenuwen I Importeur: HAG-Yerkoopkaatoor Postbus 619 - Haarlem Een door de Amerikaanse luchtmacht gelanceerde aardsatelliet, de „Ontdek ker 16", die voorzien was van een nieuw type tweede trap, „Agena-B", genaamd, is niet in een baan om de aarde gekomen. De eerste en tweede trap van de raketcombinatie zijn niet van elkaar losgekomen. Tezamen zijn ze in de Grote Oceaan gestort. Een opvallende bijzonderheid was, dat de tweede trap van de grond af bestuurbaar was door stopzetten en starten van de aandrijfmotor. Dit is een eerste stap op de weg van volle dige bestuurbaarheid. De totale raketcombinatie, die de „Agena B" in een baan om de aarde moest brengen, mat ruim 24 meter. (Van een onzer redacteuren) De „uit de lucht gevallen" aankon diging van verhoging van de kinder bijslag met 4 procent per 1 oktober heeftbij het georganiseerde bedrijfs leven nogal opzien gebaard. In CNV- kring wordt het betreurd, dat de rege ring hierover geen overleg met het bedrijfsleven, in casu met de Stichting van den Arbeid, heeft gepleegd. Het gaat om de besteding van gel den, die door het bedrijfsleven zelf worden bijeengebracht. Tegen dit be talen uit andermans portemonnaie is in het verleden reeds herhaaldelijk ge protesteerd. Ook onder vorige kabi netten werd namelijk „tot vervelens toe en niet het minst door socialistische ministers" met de kinderbijslag ge manipuleerd. Dat dit nu weer zonder overleg gebeurt, wordt niet bevorder lijk voor de samenwerking tussen re gering en bedrijfsleven geacht. Intussen wordt van regeringszijde ontkend, dat deze verhoging bedoeld zou zijn als een compensatie van de stijging van de melkprijs, in verband met de verhoging van het vetgehalte. Voor zelfstandigen, gepensioneerden en loontrekkenden zonder kinderen is er ook inderdaad geen sprake van een compensatie en volgens officiële uitla tingen wordt deze ook niet overwogen. Voor het overige deel van de bevolking valt de melkprijsverhoging slechts toe vallig samen met de uitbetaling van de hogere kinderbijslag. (Van een onzer redacteuren) Minister Marijnen heeft een vaste prijs voor suikerbieten voor het oogst jaar 19601961 vastgesteld op 51,50 per ton met een suikergehalte van 16 procent. Voor het nu bijna afgelopen oogstjaar bedroeg de prijs 54-, Ook nu zal de garantie slechts gelden voor dat dee! van de totale suikerproduktie. dat nodig is voor de binnenlandse con sumptie. Voor het resterende deel zal de landbouw wederom afhankelijk zijn '«an de wereldmarkt-prijs. Tn verband met de verlaging van de ■•astgestelde prijs zal de suikerprijs «mor de consument vermoedelijk met 1 cent per kg kunnen worden verlaagd Deze prijsverlaging zal echter eers* :mraan na afloop van de nieuwe oogst dus in het najaar van 1961, il/TEiV zou niet zeggen, dat er ooit sprake is geweest van diepgaande meningsverschillen tussen de West- duitse premier Adenauer en zijn mi nister van Economische Zaken dr. Erhard bij het zien van deze foto. De twee staatslieden spraken met elkaar als twee goede vriendendie elkaar in lange tijd niet gezien hebben en nu oude herinneringen ophalen. De foto werd genomen op een bijeenkomst in Bad Godesberg. Hoofdbedrijfschap adviseert Het bestuur van het Hoofdbedrijf schap Detailhandel is akkoord gegaan met het advies ©ver de Uitverkopen- wet, dat een speciale commissie aan het bestuur heeft uitgebracht. De commissie meent dat in de pe riode die voorafgaat aan het voor de uifverkoop vastgestelde tijdvak, het aankondigen en aanbieden van spe ciale koopjes verboden wordt. Bedrijven die niet met de perdiode van uitverkoop hebben te maken, zou den daardoor in moeilijkheden kunnen komen. Nu wil het bestuur van het Hoofdbedrijfschap afwachten, hoe het advies in het te verwachten wetsvoor stel wordt verwerkt. Mocht blijken dat in dit ontwerp tot wijziging van de Uit- verkopenwet geen uitzonderingsbepa lingen zijn opgenomen met het oog op die bedrijven die geen uitverkopen houden, dan zal het Hoofdbedrijfschap voorstellen, deze bedrijven de kans te geven, van de bedoelde bepalingen te worden ontheven. (Van onze Haagse redacteur). Na een deputatie te hebben ontvan gen van de Nederlands Indische Bond van Ex-Geïnterneerden (NEBEG) en een bezoek aan het Vredespaleis, heb ben de'Koning en Koningin van Thai land hun vierdaags staatsbezoek aan Nederland beëindigd. Kort na twaalf uur vanmiddag vertrokken zij van het vliegveld Ypenburg. In de ontvangsthal namen de vorsten afscheid van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, van de mi nister-president, van de minister van Buitenlandse Zaken, van harer ma- jesteits ambassadeur in Bangkok en van vele militaire en burgerlijke auto riteiten. Koningin Juliana was in gezelschap van prinses Irene toen zij de vorsten naar het vliegtuig begeleidde. Op har telijke wijze namen koning Phoemipol en koningin Sirikit afscheid. Nadat het Thailandse volkslied was gespeeld gingen de vorsten het vliegtuig binnen. wing, die dr. Kortenhorst al eerder in het debat had laten horen en die later ook nog eens door dr. Diepenhorst (c.h.) werd gegeven. Die waarschuwingen waren terecht, zo als dr. Bruins Slot aantoonde aan 'de hand van een amendement van de li berale afgevaardigde mevr. Kuiper- Struyck, waarin gevraagd werd ook de „vanwege een kerkgenootschap aan een universiteit verbonden instelling tot op leiding van geestelijken" voor subsidie in aanmerking, te doen komen. De a.r. fractie-leider wees erop, dat mevr. Kui per juist datgene wenste, wat magister Stokman niét wil, namelijk subsidiëring der kerkelijke opleiding. Bovendien, al dus dr. Bruins Slot, als het amende ment ongewijzigd zou worden aangeno men, zou alleen de r.k. kerk hiervan profiteren, omdat de protestantse kerken geen geestelijken kennen. Twee Nederlandse zeelieden, W. M. Hoogendoorn uit Kapelle en H. J, van Dijk uit Tilburg, zijn vandaag door een jury in Browusville (Texas, Ver. Sta ten) onschuldig bevonden aait de moord op de 35-jarlge Amerikaanse onderwijzer Loya. De jury maakte haar beslissing be kend na een beraad van zeven uur en tien minuten. Zij had de keuze uit de volgende uitspraken: :onschuldig, schuldig aan moord met boze- opzet, schuldig aan moord zonder boze op zet, en zware mishandeling. De open- oare aanklager had verzocht beiden schuldig te verklaren aan „moord met boze opzet", waarop een straf van twee jaar tot levenslang óf de dood straf staat. De verdediger had erop gewezen, dat „gefaald was te bewijzen dat de be klaagden schuldig waren" De zeelie den hadden tijdens het proces, dat op 17 oktober begon, verklaard dat zij uit noodweer geslagen Jiadden, toen het slachtoffer hen met „oneerbare voorstellen" benaderd had. Het „onschuldig", dat de jury uit sprak, moest in het Nederlands wor den vertaald, omdat de beklaagden het niet verstonden. Toen zij in hun moe dertaal de uitslag hoorden, liepen zij op de rechter toe, drukten hem de hand en stamelden: „Dank u wei." „Ik wil, dat jullie nu niet meer aan de hele geschiedenis denken," zei- de rechter. „Tracht alles te vergeten". De BB-bunker in Berg en Dal is ge opend om een van de 26 personen, die hier een uithoudingsproef afleggèn, met spoed naar het ziekenhuis te kun nen transporteren. Bij de 21-jarige cen- traliste A. Awater uit Nijmegen deden zich namelijk verschijnselen van een blindedarmontsteking voor. In het Ca- nisiusziekenhuis te Nijmegen is ze met goed gevolg geopereerd Het Algemeen Ziekenfonds Zwolle heeft de gemeente gevraagd fluor in het drinkwater te doen, om tandbederf tegen te gaan. Het aantal vullingen, dat in de gebitten van de Zwolse jeugd moet worden aangebracht, ligt boven het landelijk gemiddelde. Wind- Max. temp. Station Weer rtch,£?® gisteren «n snelheid en neerslag mtrp.sec. af gel. 24 u. Helsinki h. bew. ono 4 2 0.1 Stockholm zw. bew. ono 7 4 O Oslo regen nno 2 4 0.1 Kopenhagen regen no 10 9 2 Aberdeen motregen 0 4 11 15 Londen geh. bew. z 5 13 23 Amsterdam geh. bew. z 2 12 10 Brussel zw. bew. zw 4 13 3 Luxemburg regen zw 6 10 5 Parijs regen zzw 6 15 2 Bordeaux onbewolkt ozo 2 16 1 Grenoble onbewolkt windstil 18 O Nice h. bew. nnw 5 19 O Berlijn regen w 6 8 14 Frankfort zw. bew. windstil 12 15 München regen zzw 4 16 1 Ztirich 1. bew. wzw 2 14 0.3 Genève onbewolkt wzw. 2 14 0.4 Locarno regen O 2 12 29 Wenen zw. bew. zzo 1 18 0 Innsbruck regen ozo 2 18 0.1 Belgrado h. bew. O 1 26 0.1 Athene h. bew. windstil 24 Rome regen zzw 8 22 0.1 Ajaccio zw. bew. O 3 20 0 Madrid geh. bew. windstil 14 Majorca zw. bew. no 2 21 0 Don Helder Ypenburg Vlissingen Eelde De Bilt Twente Eindhoven regen z 2 11 15 h. bew. zw O 12 1. bew. z 8 12 regen O 2 10 9 zw. bew. z 2 12 7 geK bew. h.Tiew. zrw z 4 3 12 13 10 3 zw. bew. zzw 4 13 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1