Theologische faculteiten AMERIKA SLAAT ALARM ffl voor aanval Guatemala Vrees op Toenemende onrust over Algerije Scherpe kritiek op gordijn ,i jzeren aan rens 4 Gemeentesecretaris van Apeldoorn krijgt ziekteverlof Britse dame mag van rechter haar 58 katten houden .Nederland is mooi, maar er blijven - nee, dat niet' Zekerheid een Nationale traditie Wt Parijs bang voor communistisch ingrijpen Beneluxraad besprak smokkel Het weer in Europa „Uranus" gaat vrijuit na aanvaring Belgisch minister: „Ik zou nog harder willen optreden" Algerijnse rebellen voor opleiding naar Sowjet-Unie Doden bij relletjes in Venezuela r r 1 55 NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ORGELS en PIANO'S 196« VIERDAG 29 OKTOBER I960 Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4742 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Staatssecretaris „Stichten vglo-scliolen niet vergemakkelijken e/uzdf TAE Ver. Staten beginnen zich steeds meer zorgen te maken over Cuba. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington 'heeft in een nota aan de Organisatie van Amerikaanse Staten (O.A.S.) verklaard, dat het communistische blok nieuwe, omvang rijke hoeveelheden wapens aan Cuba levert. Er worden ook opnieuw technici van achter het IJzeren Gordijn naar Cuba gezonden. In de nota verzoekt de regering in Washington de O.A.S. met spoed een onderzoek in te stellen. Volgens Washington bedraagt de waarde van de wapens vele miljoenen. De door Rusland verscheepte wapens omvatten lichte tanks, artilleriewapens, draagbare automatische wapens en waar schijnlijk ook straaljagers van het type MlG, aldus de Amerikaan se nota. HALFWEG TEL.0 2907*4341 Strenge maatregelen Camouflage Verlof Zon op Zon onder en in Nederland fe5?'rter geh. bew. rcKcn Sp aiming Versterkt (Zie verder pag. 3, 7e kol.) DflfTT BODEGRAVEN LIL# LI I Tel. 01726-2541 HET Belgische r.-k. parlements lid Dupont heeft In de te Brussel gehouden vergadering van de raadgevende interparle mentaire Beneluxraad protest aangetekend tegen de term „on houdbare maatregelen", waarmee een officieel Haags woordvoerder de verscherpte grenscontrole door de Belgische douane aangeduid heeft. Geschillen Ongerust „Kunstmatig" „Samenwerken" Verkeer sexamen als „straf" ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN... om vooruit te komen In liet leven Misverstand met Polen Regime in EU Salvador „nationalistisch" wma ao Wltiwtraal SS Teler. 1I37U0 (S 1» Poatbua 1112 Postgiro Köt <124319. Klachtendienst abonnementen IS 3019jn uur Zaterdag» 17—18 uur. Telaioon 113700. Huvgenspiein 1 Telefoon 183457 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro no. 424R07 Klachtendienst 18.30-19.30 Telefoon 362369 bpuiweg 132 Telef. 4370. Bellstraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs «1 cent per week. f 2,63 per maand, ƒ7.90 peg kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. Rotterdam i •i-Gravenhage Dordrechti Schiedam i J (Geldig lot zondagavond) TIJDELIJK REGEN. Tijdelijk regen, maar morgen later ook enkele vrr- sprelde opklaringen. Dezelfde of Iets lagere tempera turen. Matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind, draaiend naar richtingen tussen noord en west. Morgen: Zon op: 7.30 Maan op: 15.53 Onder: 17.11» Onder: 2.25 \TEF T WÖ in een artikel te dezer plaatse het probleem besproken dat gere- Kü was door de indiening van een aan- tal amendementen op het wetsontwerp op het wetenschappelijk onderwijs die beoogden de subsidiëring van de theo logische faculteiten .van bijzondere uni- versiteiten mogelijk te maken. In de praktijk gaat het dan over de Vrije Universiteit te Amsterdam cn de R.K. Universiteit te Nijmegen. De heer Stokman betoogde dat theolo gische faculteiten van bijzondere univer siteiten niet in een uitzonderingspositie mogen worden gebracht. Want een theo logische faculteit behoort tot het nor maal bestand van een universiteit in Ne derland. En als de staat de theologische faculteiten aan rijksuniversiteiten be taalt, moet zij die aan bijzondere uni versiteiten ook subsidiëren. Wij hebben de vorige week reeds uit voerig beschreven welke bijzondere Bioeilpheden hiermee aar. de orde zijn gekomen. NI. de onderwerping van de theologische faculteiten aan het Acade misch Statuut, dat een Algemene Maat, regel van Bestuur is. Het bleek dat men in de kringen van de R.K. Universiteit hier veel gemak kelijker over dacht dan in die van de V.U, Rode wapens CUBA binnen stromen Advertentie) hebben verleden week reeds ge schreven dat wij hoopten dat de heer Stokman zijn amendementen zou intrekken, waarna de regering naar een voor alle partijen bevredigende op lossing zou moeten zoeken. Het doet ons genoegen dat, nadat In de ioop van deze week aanvankelijk daar geen hoop voor scheen te zijn, dit ten slotte toch Is gelukt. Het is gelukt doordat de Kamer in een motie heeft uitgesproken principieel te aanvaarden dat subsidiëring van de theo logischs faculteiten aan bijzondere uni versiteiten mogelijk behoort te zijn en de regering voorts heeft Verzötht een wet telijke regeling daarvoor te willen voor bereiden. Wjj hebben steeds gezegd dat wij die mogelijkheid willen openen en wij ho pen dat degenen die de minister nu bij de voorbereiding van zijn ontwerp zaï raadplegen met elkaar tot een construc tie zullen komen, die voor allen bevredi gend is. In antwoord op vragen van het Eer- ste-Kamerlid. J. H. M. Derksen (K.V.P.) heeft staatssecretaris Stu- benrouch medegedeeld, dat het zijns inziens niet noodzakelijk is, het stich ten van scholen voor voortgezet lager onderwijs te vergemakkelijken. Er zijn geen aanwijzingen toe. dat leerlingen van de lagere scholen met een zes jarige cursus geen verder onderwijs meer kunnen volgen, omdat daartoe geen gelegenheid bestaat. In dc Amerikaanse nota wordt voorts gezegd, dat de regering van premier Fidel Castro op Cuba doende is snel de capaciteit te vergroten, waarmee het gewapende steun zou kunnen verlenen „om de revolutie tot andere delen van Amerika uit te brei den**. (Advertentie) In Frankrijk stijgt de vrees voor massale communistische gewapende inter ventie in Algerije, waardoor de zes Jaar oude Algerijnse emjriog in een tweede Korea zou kunnen veranderen.. il' 7- i. In politieke kringen meent men, dat president De Gauiie in zijn toespraak tot het Franse volk die op 4 november over de radio en voor de televisie zal worden uitgezonden, de Fransen voor dit gevaar wil waarschuwen. Een derde bericht meldt, dat de re bellen wellicht met communistische hulp de rijke olievelden in de Sahara zullen aanvallen. Men verwacht, dat de Algerijnse regering in ballingschap, vandaag in Tunis zal bijeenkomen en een „be langrijke verklaring" zal afleggen met betrekking tot 1 november, de dag waarop zes jaar geleden het ge wapende verzet in Algerije uitbrak. President De Gaulle zal naar ver luidt in zijn toespraak op 4 november nogmaals zijn plan voor een „Alge rijns Algerije" naar voren brengen. Hierop vooruitlopend heeft de re gering scherpe maatregelen genomen tegen de beweging .Algerije is Frans", die door afdelingen van het leger en uiterst rechtse groeperingen in Frank rijk wordt gesteund. Het is algemeen opgevallen, dat de politie donderdagavond tijdens de rel letjes in Parijs, tussen aanhangers van „Vrede in Algerije en „Algerije is Frans", zich hoofdzakelijk keerde tegen de „Algerije is Frans"-betogers. waaronder zich vele honderden oud parachutisten bevonden die in Alge rije hebben gevochten In welingelichte kringen wordt ver klaard, dat de regering over inlich tingen beschikt, dat grote hoeveelhe den zware wapens van communisti sche herkomst, waaronder artillerie en anti-tank wapens, in het bezit zijn gekomen van het uit 30.000 rebellen bestaande leger dat in Tunesië is ge legerd dicht bij de Algerijnse grens. De toenemende angst wordt weer spiegeld in de' Franse pers. De afge lopen week zijn berichten in de kran ten verschenen over een gAndige op leiding aan Chinese vrijwilligers die naar Algerije zouden vertrekken. Een ander bericht voorsoelde dat de twee vroegere Franse koloniën, Guinee en Mali, troepen zouden sturen om het Algerijnse bevrijdir.gsfront te steu nen. Er wordt door Washington gewezen op de sfeer van geheimzinnigheid die de wapenleveranties omringt. De Cu baanse regering heeft kortgeleden stren ge veiligheidsvoorschriften afgekon digd voor havengebieden en militaire installaties. De regering in Washington is van mening, dat de anti-Amerikaanse maat regelen op Cuba de voorbereiding van militaire acties moeten camoufleren. De Cubaanse poging om alle verzet in Cuba toe te schrijven aan activi teiten van de Amerikaanse regering, aldus deze nota, maakt de toestand zeer gevaarlijk, gezien de oorlogszuch tige Russische dreigementen met in terventie ten gunste van Cuba. In de nota herinnert Washington er aan dat Fidel Castro te verstaan heeft gegeven dat hij van dergelijke Russi sche interventie niet afkerig staat. De Russische premier Chroestsjew heeft nog deze week te kennen gegeven, dat Rusland volledig achter Cuba staat en gedreigd met militaire acties, indien Amerika in Cuba tussenbeide komt. Wind- Max. temp, Station Weer richting v. gisteren en snelheid en neerslag - mtrp.eec. afgel. 24 u. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Buxemburjt Jsrt.is Bordeaux gfenoble a ice Berlijn ÏJankfort When Zürich Genève Boearno Wenen Jfinsbruck Belgrado Athene «ome Ajaccio Majorca Lissabon geh. bew. wzw 3 1 0.3 sneeuw wzw 2 5 0.1 zw. bew. windstil 5 0 zw be.w. O 6 6 0 motregen nno 2 9 6 geh. bew. n 4 16 0.5 regen ono 4 13 0.1 regen ono 3 15 2 h. bew. ono 6 16 0.5 regen nno 3 16 4 regen wnw 7 15 39 regen no 3 14 9 geh. bovv. z 4 19 8 zw. bew. O 4 14 0 zw. bew. nno 4 17 0 zw. bew. zo 8 15 0 regen nw 3 13 0 regen zzw 2 10 3 onweer z 5 11 31 geh. bew. zo 8 14 0 regen w 4 17 0.1 h. bew. O 2 23 0 onbewolkt windstil 28 regen z 7 26 0.1 onweer zw 9 23 0.1 zw. bew. wzw 12 23 0.3 onbewolkt w 6 1Ü 4 vf£2« renen ÏWlngen regen Oe au Keh'bew- t!?'!4 Peh. bew. ïhwtk Kch. bew. «•Limburg h. bew. ono 10 14 0.4 ono 6 14 0.3 nno 4 13 1 no 5 14 0,3 no 2 14 0 ono 3 14 0 nno 2 16 0.5 nno 6 15 0.1 (Van een onzer verslaggevers) Naar wO vernemen, heeft de ge meentesecretaris van Apeldoorn, tnr, K. L. de Ronde, met ingang van giste ren op zijn verzoek ziekteverlof ont vangen. Aanleiding hiertoe waren moeilijkheden, die ontstaan zijn tussen de heer De Ronde en het secretarie- personeel. Moeilijkheden, die ook een ongunstige neerslag vonden in zijn sa menwerking met het college van B. en W. Het gemeentebestuur heeft de raad in verband met deze aangelegenheid bijeengeroepen in een spoedzitting, waarin men zich zal beraden over het conflict en de te nemen maatregelen Deze vergadering zal maandagavond met gesloten deuren worden gehou den. De 74-jarige F, Brecpoels is in. zijn woonplaats Eysden in Limburg bij het plotseling oversteken van de weg door een auto gegrepen en op slag gedood Hij was gehuwd, Uit Algiers wordt gemeld, dat de toestand daar gespannen is. Volgens een verslaggever van het Amerikaanse persbureau UPI doen in de stad geruchten de ronde, dat er een nieuwe opstand van het leger en de Europese bevolking op komst is. De waakzaamheid van de politie is de laatste dagen verscherpt. Naar verluidt zullen de Frans spre kende Algerijnen op 3 november een algemene staking afkondigen die sa men zou vallen met de opening van het proces tegen de opstandelingen leider Lagaillarde. Van directe schuld is geen sprake bij de aanvaring die op 20 juni in het Kieler kanaal lussen de kustvaarder Uranus en het vracht-passagiersschip Uranus gebeurde. Tot deze uitspraak kwam de inspec teur voor de scheepvaart de heer J. F. van Droon tijdens de behandeling van de aanvaring voor de Raad voor de Scheepvaart. De machinist van de Uranus kwam bij de aanvaring door verdrinking, de echtgenote van de ka pitein door een hartverlamming om het leven. De oorzaak zocht de heer Van Doorn in een samenloop van omstandighe den. De Uranus zat te dicht onder de wal, wilde uitdraaien en liep door de toen ontstane zuiging uit zijn roer. De inspecteur vond het verklaarbaar dat de jonge stuurman niet had ingegrepen in het beleid van de oude loods die de roerganger commandeerde. Veel lof had hij voor gedrag van kapitein en bemanning. De schriftelijke uitspraak van de raad volgt later. Inmiddels heeft de Amerikaanse re gering bekendgemaakt dat ongeveer 1500 man Amerikaanse mariniers dit weekeinde zullen doorbrengen op de marinebasis van de Ver. Staten op Cuba te Guantanamo. De troepen, die een vlootoefening van enkele weken achter de rug hebben, zullen op Cu ba mogen uitrusten, zo Is officieel ver klaard. In Washington werd opgemerkt dat het gebruikelijk is dat mariniers die aan oefeningen hebben deelgenomen in Guantanamo gaan uitrusten. De of ficiële mededeling is gedaan met het oog op de Cubaanse en Russische ver klaringen over een op handen zijnde invasie en om de Cubanen gerust te stellen, zo werd gezegd. De troepen zullen aan land gaan met het landings vaartuig „Boxer". De Boxer" is een omgebouwd vliegdekschip, thans bestemd voor de opleiding van landingstroepen. CURTISS WEIGHT Keert eeo onv Kwart d-iv uit va» S 0325 Philip» Petroleum Netto-winst le h.j le h.j. 3.838.064 (.3.253.870) o£ 0.92 10.90) per aar.d. Het Amerikaanse ministerie van De fensie heeft wel toegegeven dat het garnizoen van Guantanamo de vorige week met honderd man is versterkt. De totale sterkte is echter nog „be trekkelijk klein" zo werd gezegd. Talrijke Amerikanen hebben de laat ste dagen Cuba verlaten in verband met de toegenomen vijandelijke hou ding jegens de Ver. Staten, Ook ver scheidene Cubanen, die het niet eens zijn met het bewind van Castro, heb ben het eiland verlaten. (Advertentie) Vraagt geïllustreerde prijslijst De heer,Dupont wees erop, dat de botersmokkel het evenwicht in België tussen pra-duktie en consumptie ern stig verstoort en dat België nu ge noodzaakt is vier miljoen kilo boter te exporteren met een nitvoersubsidie, die de Belgische belastingbetaler op 250 miljoen frank komt te staan. „Ik zeg niet, dat de Nederlandse autoriteiten schuldig zijn aan de bo tersmokkel. Maar Nederland zou kunnen helpen bij het bestrijden daarvan door een nauwkeuriger ad ministratieve controle". De Nederlandse parlementsleden Van Thiel (KVP), Lichtenauer (CHU) en Van Dijk (lib.) hadden eerder scher pe woorden gesproken over de controle aan. de Nederlands-Belgische grens, waarbij het woord „ijzeren gordijn" vied. De Belgische minister van Land bouw, baron De Vleeschauer, zei ech ter dat „hij nog harder zou willen op treden, indien hij het alleen voor het zeggen had." Tijdens het hele debat, dat gehouden werd aan de vooravond van het inwer king traden (op 1 november) van de Benelux-unie, bleek duidelijk hoe groot de geschillen op agrarisch gebied tus sen Nederland en België nog steeds zijn. De heer Dupont stelde, dat een vrij handelsverkeer in zu i vel prod uk ten niet mogelijk zal zijn, zolang in Ne derland deze industrie een subsidie van 12 miljard frank en en België van on- ge.veer twee miljard frank uit de Een vriendelijke Londense rechter heeft beslist, dat mejuffrouw Nan Coton al haar 58 of hoeveel het precies zijn katten mag houden, mits de dieren in huis gehouden worden en de frisse zeelucht te Telsscombe Cliffs bij Brighton, waar miss Coton met haar katten woont, niet in gevaar wordt ge bracht. Miss Coton !s een 45-Jarige pianiste, die in liefde voor de kat iedereen in het kattenminnende Engeland over treft. En Juist dit feit heeft tenslotte haar buren veranderd ln kattenha ters. Mejuffrouw Coton is een paar Jaar ge leden met een bescheiden tiental kat ten van beide seksen begonnen. De kattenfamilie breidde zich in korte t\jd uit, zeer tot ongenoegen van de bu ren, dte vonden, dat de dieren ston ken en lawaai maakten. Drie weken geleden stapten de buren naar de politie. De politierechter ge lastte mejuffrouw Coton het aantal van haar katten tot tien te verminde ren op straffe van een dwangsom van twee pond sterling (meer dan 20) voor elke dag, waarop zij ln overtre ding zou zjjn. Dat nam Miss Coton niet. Zij ging in hoger beroep en de hogere rechter vond het wat te erg, haar te dwingen zich van een aantal van haar lieve lingen te ontdoen. ZiJ mag de katten allemaal houden, mits strikt op eigen terrein en op voorwaarde, dat zij alle nodige maatregelen neemt om te voorkomen dat ze lawaai maken of stank verbrsldML, staatskas krijgt Hoewel de handel in landtoouwprodukten niet meer dan 2 of 3 procent uitmaakt van het totale han delsverkeer tussen. de twee Benelux- partners maakt de Belgische boer zich ongerust over een eventuele liberali satie daarvan, aldus de heer Dupont. Het Nederlandse Tweede-Kamerlid Bgas (PvdA) noemde het onjuist bar rière® op te werpen om een handels stroom te voorkomen, die vrij baan zou moeten hebben. De heer Vaan Dijk noemde het sluiten van de grens even kunstmatig als het verlenen van subsidie. Het Tweede-Kamerlid De Ruyter (CHU) zei, dat er op het gebied van het landbouwbeleid naast geschillen ook overeenkomsten 2ijn en dat er een groei naar elkaar toe kan worden ge constateerd. Minister De Vleeschauer merkte op, naar aanleiding van het woord „ijzeren gordijn", dat er 180 wegen in het grens gebied zijn, die géén douaneposten heb ben. De botersmokkel wordt bedreven door goed georganiseerde benden. .,Zo lang het prijsverschil zo groot blijft, zal er altijd wel een scherpe strijd ge voerd moeten worden. Indien Neder land en België zouden samenwerken, dan zouden we het kunnen klaar spe len". T71JFENDERTIG gulden boete, waarvan tien gulden voor- tcaardehjk, en binnen één maand examen in de verkeersregels doen bij de politie. Dat was het vonnis, dat een 22-jarige fabrieks arbeider uit Slagharen tegen zich hoorde uitspreken door de Mep- peier kantonrechtermr. Ooster- huis. Hij stond er wel even van te kijken. Maar toen de o//icier ran Justitie hem naar de betekenis van verschillende verkeersborden had gevraagd, had hij geen enkel goed antwoord kunnen geven. Hij moest voor de kanzonrech- ter verschijnen omdat hij na een feestavondje met zijn brommer tegen een geparkeerde auto ge reden was. .7 .„Him, ))e™'T „JaHBnwili»ii In tal van plaatsen in West-Engeland heerst door aanhoudende regens wa tersnood. Militairen, die te hulp zijn geroepen, moesten in Taunton (Somer set) tot aan de knieën door het water waden. (Advertentie) Ook in een PSYCHIATRISCHE IN RICHTING ligt voor u een kans om Iets te bereiken De opleiding tot VER PLEEGSTER kan de grondslag leggen voor een goede toekomst in dienst van de mensheid. De opleiding vindt thans plaats volgens nieuwe methoden, aangepast aan de essen van de tijd. Voor de arbeids- en bezigheidstherapie is er een opleiding tot ÏHEKAPtELEIB- SXER, die o.ra. bevat: muziek, tang. volksdans, boetseren en speltherapie. BENUT EEN VAN DEZE KANSEN en schrijf vandaag nog aan de Geneesheer- Directeur van de Psychiatrische Inrich ting „Wolfhezee te WOLFHEZE. -.d U krijst dan alle gewenste Inlichtingen Het Italiaanse persbureau Continen tale, dat over het algemeen goed is In gelicht over de situatie in de commu nistische landen, meldt dat Rusland 120 onderofficieren van het Algerijnse be vrijdingsleger zal opleiden in speciale cursussen van een jaar, om hen ver trouwd te maken met wapens van Sowjet-fabrikaat. De Algerijnen zouden dezer dagen arriveren op de militaire academies van Leningrad en Orel. Aan het slot van hun „stoomcursus" zouden zij de rang van luitenant krijgen. De een heden van de FLN zouden worden uit gerust met de wapens die de cursisten gaan leren gebruiken. De schikkingen voor de opleiding zouden zijn getroffen tijdens het recen te bezoek van FLN-leider Ferhat Abbas aan Moskou, Enkele (onbekend gebleven) burgers stapten onlangs met twee Poolse vis sers het politiebureau aan de Duin straat in Scheveningen binnen en vertelden de politieman die hen te woord stond, dat de Polen in Neder land wilden blijven. Een asiel-kwes tie, dacht de politie even. maar later bleek, dat de Hagenaars die zich over de vissers hadden ontfermd, hen waarschijnlijk verkeerd hadden ver staan. De Polen verklaarden, Neder land wel erg mooi te vinden, maar hier blijven nee, dat wilden ze toch niet. Dat de Hagenaars de twee vissers ver keerd hebben verstaan, lijkt overi gens niet de enige oplossing voor het misverstand. De Polen waren name lijk onder invloed van sterke drank, toen ze met de Nederlanders in con tact kwamen. Hoe het zij, gistermid dag zijn ze aan boord van hun log ger, die in Scheveningen ligt, terug gekeerd. Hun vaartuig lag daar, omdat de vis sers in Scheveningen een vleet var. honderd netten moeten ophalen. Die vleet was op de Noordzee door twee Goereese kustvissers gevonden en naar Scheveningen gebracht. Door bemiddeling van „De Hoop" kon de Poolse logger worden opgespoord. In Venezuela, waar het al geruime tijd onrustig is, zijn bij relletjes tegen het bewind van president Betancourt in de hoofdstad Caracas negen men sen gedood. Zeshonderd mensen liepen verwondingen op. Zestig van hen zijn in ziekenhuizen opgenomen. Er zijn meer dan duizend arrestaties verricht. De leden van de nieuwe junta in El Salvador hebben op een persconfe rentie meegedeeld dat zij alle inter nationale verdragen en verplichtin gen van hun land zullen nakomen, met uitzondering van het anti-communis tische verdrag tussen ex-president Le- mus en de president van Guatemala. Dit heeft geen enkele juridische waar de en is een persoonlijk verdrag, zo werd gezegd. Het regime heeft een nationalistisch karakter, zonder band met buitenland se mogendheden of ideologieën. Het voornaamste doel van de regering ls de grondwet te beschermen en vrijf verkiezingen voor te bereiden. De juri ta wenst dat de nieuwe president Uk september 1862 ia functie kan trede*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1