Gearresteerd in parlementsgebouw te Bonn Trouw -redacteur terug van reis door Afrika Man gedood op eenden- jacht Feest in PERZIË: CUBA voorbereid op invasie Abbas: Geen hoop meer op overleg met Parijs zoon voor Vloog Comet niet in luehtcorridor? Voorspoedige geboorte MOBILISATIE IN HAVANA JONGE PRINS HEET REZA Water eist 3 levens Prins aangekomen in Perzië Eclitnaar omgekomen door kolendamp Frankrijk vreest ingrijpen van communisten Het weer in Europa r IWAAIVDAC 31 OKTOBER 1960 V. Directeur: H 1)1:,' KIJ1G NEGENTIENDE JAARGANG Na, 4743 r N XJ Hoofdredacteur: L>r. J A. H. J 8. BRUINS SLOT Explosie in Japanse mijn eist 19 mensenlevens Tsjechoslowakije Nieuwe arrestaties Verkiezingen Werktreiii ontspoorde 55 55 Aanval" Wenk A-iel Hel wonft na fijd om le planten. Zware wapens Onmogelijk UITBUNDIGE vreugde heerst in Perzië, waar de echtge note van de Sjah, keizerin Farah Diba, vanmorgen om 9.20 uur Nederlandse tyd het leven heeft geschonken aan een zoon. De naam van het kind zal Reza Cyrus Ali luiden. De baby weegt acht pond. Het blijde nieuws werd door 41 saluutschoten bekendgemaakt. Mensen, die voor de kraamkliniek in Teheran hadden staan wach ten, trokken onmiddellijk na het bekend worden van de geboorte, juichend en dansend door de stra ten van de Perzische hoofdstad. Het hof heeft drie dagen feest afgekondigd. „Door de grote goedheid van Allah heeft Perzië nu een koninklijke erfgenaam", zo werd in een officieel commu niqué gezegd. „Buiten zichzelf" Radio Sirenes Koran Overspoeld Canadees ere-doeloraat voor prof. C. J. Gorter KomnkEjke Geen verschil Onbestendig en in Nederland ïweJlte urigen z 4 11 s Witte de With»tr»at 23 lelei Hj7U0 (6 tl Postbus 1112 Postgiro Ka <24510, Klaehtendiemt abonnemertlen 18 3(1ID 30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 113700. HL.ygere.plem 1 Telefoon 183467 (3 tiin.ni Postbus 1091 Postgiro no, 424867. Klactitrndirnst 18.30—18.30 Telefoon 3823S0 bpuiweg 132 Telef. 4570. Bellstraat 7» Tel. 831S1. Abonnementsprijs fil cent per week. 3,63 per m.and, ƒ7,80 per kwartaal luwse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. RottercUra. 's-Graeenhage Oord recht. Schiedam: J (Geldis tot dinsdagavond) VEEG BEWOLKING Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen en vannacht hier en daar mist. Aanvankelijk «wakke ver anderlijke wind, morgen matige tot krachtige zuidelijke svind. Iets koudere nacht. Morgen overdag ongeveer de zelfde temperaturen ais vandaag. Morgen.' Zon op: 7.34 Maan op: 16.43 Onder: 17.12 Onder: 4.51 WESTDUITS KAMERLID BIJ Door een gasexplosie in een kolen mijn op het eiland Hokkaido in Japan zijn 19 arbeiders om het leven ge komen. Door dc explosie werden 20 mijnwerkers van de buitenwereld af gesloten; drie mannen werden levend naar boven gehaald, maar twee van hen overleden in een ziekenhuis. SPIONAGE BETRAPT FRED FRENZEL, een socialistisch lid van de Westduitse Bondsdag, is vrijdagavond in het parlementsgebouw gearres teerd op het moment dat hü aan twee onbekende mannen geheime documenten overhandigde. De beide mannen, waarschijnlijk com munistische geheime agenten, werden eveneens aangehouden. Fren- zel beeft een bekentenis afgelegd. Het Westduitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft be kendgemaakt dat Frenzel. een Bt-jarige SPD-afgevaardigde uit Bek-ren. op heterdaad werd betrapt, toen hy, na 's avonds nog een congres van oud-verzetsstrijders te hebben toegesproken, de ge heime documenten aan „twee agenten van een oostelijke inlichtin gendienst" overhandigde. Zjjn parlementaire onschendbaarheid ver viel op bet moment dat hjj betrapt werd. De identiteit van de twee andere gearresteerden is niet onthuld. Het is de eerste keer dat in West- Duitsiand een lid van de Bondsdag iu een spionagezaak betrokken blijkt. Van officiële zijde weigert men de aard van de inlichtingen die Frenzel aan de communisten doorgaf, te ont hullen. Een woordvoerder van het minis terie van Binnenlandde Zaken wei gerde de berichten dat hij voor Tsje choslowakije zou hebben gespioneerd, te bevestigen of te ontkennen. Ook wenste hij geen commentaar te geven op het bericht dat de in Sudetenland geboren Frenzel in Tsjechoslowakije een getrouwde dochter heeft wonen. De Westduitse contra-spionagedienst neemt elk jaar tussen de 1200 en 2800 communistische agenten gevangen, Goed ingelichte zegslieden zeiden dat Frenzel zonder twijfel de „grootste vangst tot dusver was. Zij zeiden dat Frenzel. die van 1938 tot 1945 in Engeland verbleef en in 1153 In de Beadcdac gekozen werd, zelfs belangrijker "was dan dr. Ott» John, voormalig hoofd van de West duitse geheime dienst, die naar de communisten was overgelopen, maar na twee jaar weer naar Bonn terug keerde. John, aldus deze zegslieden, had geen inzage van documenten betref lende de ontplooiing en bewapening der strijdkrachten In het kader van de NAVO. betgeen Frenzel. ais lid van de Dcfcnsiecomntissie, wet had. Hij was al seven jaar lid van deze commissie en droeg kennis van hoogst geheune Westduitse vliegtuig- en pro- jectielprograrami's over een periode tot en met 1963, Er is niet onthuld hoe lang hil voor de communisten heeft ge spioneerd. Verwacht wordt, dat nieuwe arres taties zullen volgen, wanneer de be kentenis van Frenzel en de verkla ringen van de andere spionnen zijn bestudeerd. Sommige arrestaties zui len misschien personeel van geallieer de ambassades betreffen. Sommige le den van het komplat hebben namelijk in Bonn gegevens verkregen over mili tair personeel en geheimen der geal lieerden Eén lid van het komplot was Roselie Kuntz, een 30-jarige secretaresse op het ministerie van Defensie, die ge heime papieren fotografeerde en wier arrestatie tot de gevangenneming van Frenzel heeft geleid. Het is niet bekend wanneer Frenzel zat worden berecht, doch gebeurt dit vóór de zomer, dan zouden de socialis ten er zeer slecht voor kunnen staan in de volgend jaar le honden algemene verkiezingen. Het bestuur van de Sociaal-Demo cratische Partij heeft dan ook beslo ten vandaag dit en andere aspecten van de zaak op een buitengewone ver gadering te Bonn te bespreken. Vandaag zal ook de voorzitter van het parlement. Gerstenmaier, een ver klaring afieggen. Alfred Treuzel lid fzn hrt^WêsMoKse parlement - die ts gearresteerd op he- «huldiging van spionage. Frenzel was lid van de eomntUsie van Defensie. Be Brits-Westduitse commissie die een onderzoek instelt naar het incident met het vliegtuig van koningin Eliza beth van Engeland zou volgens niet bevestigde berichten tot de conclusie lijn gekomen, dat de „Cornet" boven het plafond van 25.000 voet van de normale luehtcorridor nabij dc Duits- Nederlandse grens heeft gevlogen. Dit zou betekenen, dat het toestel zich in een „niet? onder controle staand luchtruim" bevond, waar alle vliegers een gelijke verantwoordelijkheid dra gen voor het nemen van uitwükmaat- regelen om botsingen te voorkomen en waar veelvuldig door NAVO-toestel- len gevlogen wordt. De conclusie zou te lezen staan in het rapport dat door de commissie is opgesteld, maar dat niet zat worden gepubliceerd voordat de Britse en Westduitse regeringen ervan op de hoogte zijn gesteld. De commissie zou er volgens goed- iitgelichte kringen niet in zijn geslaagd de piloten van de twee „Sabre"-straal- iagers. die op gevaarlijke wijze dichtbij de „Cornet" hebben gevlogen, op te sporen. Het spoorwegverkeer tussen Ede en Arnhem is vanochtend enige tijd ge stremd geweest, doordat twee wagons van een werktrein ontspoorden. Het gevolg hiervan was, dat enkele hoofdwissels op het baanvak Ede- Arnhem defect geraakten. Om ruim 9 uur vanochtend was de stremming opgeheven. (Van een onzer verslaggevers) Na een reis. van tweecneenhalve maand door Afrika is drs. J. Klatter. redacteur buitenland van ons dagblad, vandaag op de redactie teruggekeerd. Zijn journalistieke speurtocht liep langs de kronkellijn KaapstadCairo en deed hem geruime tijd vertoeven in Zuid-Afrika. Mozambique. Rhodesia, Oeganda, Kenia. Tanganjlka en Ethiopië. Afrika als geheel typeerde de beer Klatter met de woorden: „Lege lan den, lege wegen, maar volle harten. Je kup.t er 200 km rijden zonder één tegenligger tegen te komen. De enorme ruimte, die je er aantreft, is indruk wekkend. maar ook de vriendelijkheid van de mensen frappeert de bezoeker uit Europa. Vrijwel overal heb ik open deuren gevonden en kreeg ik alle me dewerking. De autoriteiten in de diverse landen waren enthousiast over mijn bezoek, omdat ik nu eens niet ïlleen kwam kijken als cr onlusten waren. Ik heb overigens gemerkt hoe snel men zich daar in de toestand kan vergissen als men op een slechts vluch tige indruk doorgaat.* Er is geen dag voorbijgegaan of de heer Klatter heeft tijdens zijn Afri kaanse reis Nederlands gesproken. Aan de ene kant was dit te danken aan het feit, dat hij zeer geïnteresseerd was in de vestigingen van Nederlandse bedrij ven in Afrika, maar daarnaast waren er tal van verrassende ontmoetingen met Nederlanders. Zo bleek de con ducteur. die in de trein tussen Boe- lawavo en Livingstone (Rhodesië) zijn kaartje kwam knippen, een rasechte Groninger te zijn, afkomstig uit Ter Apel. In een bootje, waarmee de heer Klatter de Zambesi opvoer, zaten tus sen de weinige passagiers twee jonge Nederlanders: een administrateur en een boer. Ons dagblad zal binnenkort een aan vang maken met de publikatie van de artikelen van de heer Klatter over Afrika. (Van onze correspondent) Tijdens het jagen op eenden is zater dagmiddag op een eilandje In de Loos- drechtse Plassen op de rrens van Kreu kelen de 26-jarige T, van Wettum uit Oud-Loosdrecht dodelijk getroffen door een schot hagel uit het jacht geweer van zijn broer. Het slachtoffer, dat de volle lading in het achterhoofd kreeg, is in zorg wekkende toestand vervoerd naar het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht, waar hij vannacht is overle den. Hij laat een vrouw en een zoontje achter, dat juist zondag zijn derde verjaardag vierde. Het ongeluk vond plaats, toen hij de roeiboot op de kant wiide trekken. Zijn 21-jarige broer Jan, die zich nog in de boot bevond, struikelde over een kistje Hierdoor ging het geweer af, dat hij in dc hand droeg, met boven genoemd gevolg. Operatief ingrijpen in het ziekenhuis heeft niet meer mogen baten. De New York Times meldt, dat na een jaar „van. moeilijke onderhande lingen" de V.S. een verdrag voor tech nische en economische hulpverlening met de Afrikaanse staat Guinee heb ben getekend. Het gezin 'I'oxopeus is weer verenigd. Glimlachend strijkt vader Toxopeus op Schiphol zijn twaalfjarig dochtertje Enneke over het haar. Mevrouw Toxo peus (links) kijkt vrolijk toe. (Voor verslag zie pagina 3) In Havana zijn zondag duizenden leden van de Cubaanse militie ge mobiliseerd na dc waarschuwing van premier Castro, dat een vijandelijke invasie op handen zou zijn. Zjj ver zamelden zich op bepaalde punten van de stad om „instructies te krijgen met het oog op de huidige situatie". Intussen gaat de Cubaanse rege ringspers voort met het beschuldi gen van de Amerikaanse regering van het scheppen van „geëigende psychologische voorwaarden" voor een militaire aanval op Cuba. De mobilisatie van zondag in Ha vana was de eerste mobilisatie op grote schaal. Men verwacht, dat der gelijke mobilisaties over het gehele land zullen volgen, daar Castro za terdag het Cubaanse volk nadrukke lijk verzekerde, dat er geen twijfel bestaat over het op handen zijn van „een aanval door contra-revolutio nairen en met het goud van het Yan- kee-imperïalisme betaalde huurlin gen*". Bijna 15ÖÖ Amerikaanse mariniers, die zaterdag op de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba aankwamen na vier weken manoeuvres te hebben doorgemaakt aan boord van het vlïeg- dekschip „Boxer", hebben intussen het weekeinde doorgebracht met basebaü- spelen, golfspelen, zwemmen en het bij wonen van kerkdiensten. Zij zijn van ochtend vroeg vertrokken, na een ver lof van 48 uur te hebben genoten. Amerikaanse autoriteiten hebben verklaard, dat het bezoek der mari niers een duidelijke wenk aan Fidel Castro betekent, dat hulp in de buurt is als hij mocht trachten iets tegen de Amerikaanse basis te ondernemen Zoals bekend, had het ministerie van Buitenlandse Zaken te Washing ton vorige week Cuba ervan beschul digd onder de camouflage van anti- Amerikaanse maatregelen. doof grootscheepse wapenzendingen vanuit communistische landen, militaire ac- (Van onze verslaggevers) De 60-jarige gepensioneerde mijn werker H. Gielkens uit Eygelshoven is in zijn woonplaats in een bruinkoolvij ver geraakt en verdronken. Vermoedelijk misleid door dc duis ternis en het slechte weer is de 82-jari- ge heer J. W. van der Meulen bij het Prinseneiland te Amsterdam in het wa ter gelopen en verdronken. Tijdens een wandeling langs de Maas te Kessel. is de 46-jarige en uit Linne (L.) afkomstige mejuffrouw AI- degonda Vossen te water geraakt en verdronken. Het scheepvaartverkeer op het Julianakanaal zal vrijdag en zaterdag gestremd zijn in verband met werk zaamheden aan de nieuw te bouwen sluizen te Maasbracht. Ook de sluizen te Bom en te Roos teren zuilen dan buiten gebruik zijn. ties voor te bereiden tegen andere Amerikaanse staten. Elf mensen uit een Cubaans vlieg tuig, dat zaterdag te Key West in Flo rida is geland, nadat aan boord een vuurgevecht had plaats gevonden en de piloot gedwongen was de koers van zijn toestel, dat op wer was van Ha vana naar het eiland Pines, naar de Verenigde Staten te verleggen, hebben politiek asiel in de Verenigde Staten verzocht De militaire bewaker van het vliegtuig, een toestel van de lucht vaartmaatschappij Aerovias, werd in het gevecht met zijn eigen machine geweer zedcod. Zes officieren en een matroos van het Cubaanse vrachtschip „Oriente" zijn gisteren bij het passeren van het Panamakanaal .van boord gesprongen. Zij hebben politiek asiel in de Ver. Staten verzocht. Prins Rernhard is zondag in Teheran aangekomen voor een bezoek aan de Sjah en een jachtpartij bü de Kaspi sche Zee, Dc Sjah was ter begroeting op het vliegveld. Hü zei, dat het be zoek zo onofficieel was, „dat de Prins mij verzocht, mijn medailles niet mee te brengen". Prins Bernhard brengt ook 'n bezoek aan de stad Isfahan, beroemd uit de duizend-en-een-nacht, Ook de stad Shiraz in Zuïd-Perzië staat op zijn. programma 7 ih de omgeving- Van die plaats zal de Prins de ruïnes van Per sepolis bezichtigen. De Prins vertrekt op. 6 november uit Perzië. l O Te Bergentheim (gemeente Harden- berg) is het echtpaar J. Huizenga Jonkhof. zondagavond dood in zijn woonkamer aangetroffen. Zij bleken te zijn overleden door. kolendampvergif tiging. Een te Amsterdam wonende dochter, die met haar verloofde op be zoek kwam, vond haar vader, een 68- jarig gepensioneerd schoolhoofd, lig gend op de grond, terwijl haar 65- jarige moeder nog in een stoel zat. Blijkens het onderzoek moet het echt paar reeds vrijdagavond gestorven zijn. Amtr, Line. Lead Jfc Smelting Netto winst 2e kw. S 770.483 (484.172) of 0.63 (0.SS1 per aand.: id. le h j. 1.240.413 (345.891) of S 1.02 10.59) per aand It (Advertentie) Vraagt onze gratis catalogus. P. Bakker n.v„ Beeklaaa 18, Hiilsgom. WIJ HEBBEN de hoop op onder handelingen met de Franse re gering opgegeven", aldus heeft de letder van de Algerijnse opstandeiin- genregering Ferhat Abbas zaterdag in een vraaggesprek voor Radio Tunis verklaard. Abbas zinspeelde erop dat de Algerijnse rebellen voor hun oor logvoering tegen de Fransen op steun van de Sowjet-Unie en Communistisch China rekenen. In Frankrijk stijgt de vrees voor massale communistische gewapende interventie in Algerije, waardoor de zes jaar oude oorlog in dit gebied tol een Koreaanse strijd zou kunnen uit groeien. 'Mogelijk zal president de Gaulle vrijdag in zijn toespraak voor radio en televisie de Fransen voor dit ge vaar waarschuwen. In welingelichte kringen te Parijs wordt verklaard, dat de regering over inlichtingen beschikt. dat grote hoeveelhe den zware wapens van communisti sche herkomst, waaronder artillerie en anti-tankwapens in het bezit zijn- gekomen vari het uit 30.000 rebellen bestaande leger dat in Tunesië is ge legerd dicht bij de Algerijnse grens. De toenemende angst wordt weer spiegeld in de Franse pers. De vorige week zijn berichten in de kran ten verschenen over een grondige op leiding aan Chinese vrijwilligers die naar Algerije zouden vertrekken. Een ander bericht voorspelde dat de twee vroegere Franse koloniën, Guinee en Mali, troepen zouden sturen omhet Algerijnse bevrijdingsfront te steu nen Een derde bericht meldt, dat de re bellen wellicht met communistische hulp de rijke olievelden in de Sahara zullen aanvallen. Ferhat Abbas verklaarde zaterdag in het radio-interview: „Onderhan delingen met de Franse regering, alle pogingen die in goed vertrouwen zijn gedaan, zijn op niets uitgelopen", Abbas zei. dat de rebellenleiders de komende dagen een „belangrijke" bij eenkomst zullen houden om te be slissen over het standpunt dat zij zul len innemen ten aanzien van het debat in de V N. dat aan het einde van dc maand zal worden gehouden over het Algerijnse probleem. Ook verklaarde hij. dat „wij de hulp die China en Rusland ons geven, willen bespreken. Deze steun zou on getwijfeld het aanzien van onze strijd kunnen veranderen". Zoals bekend, heeft de Sjah twee maal moeten scheiden, omdat rin echt genoten hem geen mannelijke nako melingen hadden kunnen schenken. (In Perzië kan de troon slechts overgaan op een mannelijke vorstentelg). De 23- jarige Farah Diba trad op 21 -decem ber 1959 met de Sjah in huwelijk. Zij is de dochter van een Perzische leger- kapitein. De bevalling, die voorspoedig ver liep, vond plaats in een kraamkliniek in een armelijk district in het zuiden van de Perzische hoofdstad. De kli niek. geheel uitgerust met Britse ap paratuur. wordt beschouwd als een van de beste en modernste in het ge hele Midden-Oosten. De geboorte ge schiedde onder toezicht van de Per zische minister van Volksgezondheid, de vrouwenarts dr. Saleh. Hij werd bijgestaan door twee Perzische dok ters en eèn Deense vrouwelijke erts. De bevaiüng "gebeurde rurm drie uur nadat keizerin Farah Diba vanmorgen in dé kliniek was aangekomen. Vfi'-yN "Volgens dr. Saleh was de Sjah „bui ten zihzelf van vreugde", toen hij de geboorte van zijn zoon vernam. Hij kuste voorzichtig zijn echtgenote op het voorhoofd. De jonge moeder ston den de tranen in de ogen. Dr, Saleh zei, dat het prinsje een mollige baby is. Het kind lijkt op rijn vader. Radïo-Teheran riep vanmorgen om de tien minuten het nieuws van de ge boorte om. Tussen de aankondigingen in werden militaire marsen ten ge hore gebracht, zoals: „Stars and Stri pes" en „River Kwai". In heel Perzië slachtten de mensen schapen en an der vee als teken van dankbaarheid. Zoals van tevoren reeds was be kendgemaakt, zal door het hof voedsel en kleding aan de armen van het land worden uitgereikt. «i FARAH DIBA ,,„18011..,, dansende en juichende mensen, toen de Sjah het ziekenhuis verliet. Dr. Saleh heeft meegedeeld, dat de kraamvrouw vijf dagen in - het zie kenhuis zal blijven. Keizerin Farah Diba werd vanmór gen vroeg in een auto, begeleid door politiewagens met loeiende sirenes, naar de kraamkliniek gereden. -Gods dienstleiders hielden de keizerin, die ondersteund werd door de Sjah. dc Koran boven het hoofd. „Moge Allah u beschermen en-u een .zoon: schen ken", zeiden ze. -\,y - 'Tr-Ï .•k De geboorte van de prins werd In de kraamkamer terstond geregistreerd in dc Koran, terwijl de dokters zich in gebed begaven. De luid krijsende zuigeling werd uit de kamer onder een Koran weggedra gen. waardoor het kind levenslang de bescherming van dit in de ogen van de mohammedanen heilige boek zon verwerven. In een andere vleugel van de kraam inrichting, waar zich de armste vrou wen van het volk bevinden, steeg de kreet „Allah Akhbar" Allah is groot" op. In de kliniek zullen de ko mende 24 uur alle jongetjes die worden geboren, Reza Cyrus Ali worden ge noemd. Behalve de Sjah. waren ook de moe der van Farah Diba, leden van de ko ninklijke familie en de regering in de kliniek aanwezig. De baby werd getoond aan de man nelijke leden van de groep. De auto van de Sjah, een kastanjekleurige Rolls Royce, werd bijna overspoeld door lilllllllllllllin!lllll!!!lllllll!llillll!illlil!lltlll!lliil!jlllll!!iri!lll Prof. dr. C. J. Gorter, directeur van het Kamerlingh-Onnes Laboratorium te Leiden, heeft zaterdag het eredocto raat van de juridische faculteit van de Daihousie-universitcit ontvangen. Deze hoge onderscheiding werd prof. Gorter verleend Ier gelegenheid van de opening van het grote nieuwe labo ratorium voor de natuurwetenschappen van deze universiteit in Halifax (Ca nada) De Leidse hoogleraar zal aan de Dalhousie-universiteit enige colleges geven. Ook zal hij nog enkele andere universiteiten in de Verenigde Staten bezoeken. Volgens een rapport van de sub commissie voor de binnenlandse vei ligheid van de Amerikaanse Senaat helpt de Chinese communistische partij de gelijkgezinde partijen in Latijns- Amerika en Japan bij het organiseren van oproeren. De - Perzen.':- beschouwen 'óktober 'alsv- een Keizerin. Fa-' g „71 rah en de Sjah zijn: beiden m"öktebérï jarig, evenals -de. zusters -van- de "Sjah", de prinsessen Ahms .»n Asjral-en zyn dochter,- prinses Sjanaz. - - "j, De Sjah was eerder gehuwd met prinses Fawzia van Egypte, een zuster van ex-koning Faroek. Dit in 1939, ge sloten huwelijk werd in 1948 ontbon den, omdat er slechts een dochter, prinses Sjanaz en geen zoon uit werd geboren. - - In 1951 trad de Sjah in het huwelijk met Soraya Asfadiari Baktïari, de dochter van een Perzische edelman en een Duitse moeder. Dit huwelijk werd in april 1958 ontbonden, -omdat het kinderloos bleef. De Sjah had zaterdag op een pers conferentie verklaard, dat het voor hem, als vader, geen verschil zou uit maken of hij een zoon of een dochter zou krjjgen. „Daar het volk echter de voorkeur geeft aan een zoon, zal ook ik bly zijn, wanneer het een jongen wordt", verklaarde hij. GEDURENDE -het weekeinde stond het weer onder invloed van een storing die over Frankrijk naar ons land was gekomen. Zij bracht vrij veel regen, op verscheidene plaatsen meer dan 20 mm. Vanmorgen had alweer een volgende storing, afkom stig van de oceaan, ons land bereikt, zodat opnieuw op vele plaatsen regen viel. Bij de Azoren bevindt zich een groot lagedrukgebied, waarvan zich een storing losmaakt, die zich in de richting van de Britse eilanden be weegt. Onder invloed hiervan zal de wind morgen toenemen uit zuide lijke -richting en nieuwe hoeveel heden zachte oceaanlucht aanvoeren. De storing zal bovendien tijdelijk regen brengen. Het blijft dus zacht, maar onbestendig weer. Statio* Wind- Max. temp* richting v» gisteren en snelheid en neerslag mtr V' see* af gel. 34 u. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble N'ice Berlijn Frankfort IVtünchen Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon zw. bew. I. bew. 1. bew. zw. bew. regen zw. bew. geh. bew. motregen regen zw. bew. zw. bew. geh. bew. h. bew. geh, bew. regen 1. regen zw. bew. zw. bew. geh. bew. zw. bew. bew, zw. bew. 1. bew. regen rw. bew. motregen zw. bew. regen n 7 5 0.1 n 3 5 0 w 1 5 0 ono 5 8 5 ozo 3 9 12 windst. 13 14 z 8 12 9 zzw 7 12 10 zrw S 9 6 zzw 3 14 3 windst. 15 1 windst. 15 0 nw 5 19 0 nw 13 7 zzw 4 11 16 zzw 2 13 0.1 ono 1 13 0.1 w 2 13 1 no 1 16 0 zzw 4 17 0.1 w 2 13 0.2 windst. 24 2 wnw 4 25 0 zw 4 19 3 w 3 19 3 windst. 12 7 w 7 18 0 zzw 11 20 14 Den Helder regen zo 4 10 3 7penburg zw. bew. zzw 8 J2 8 Vlissingen zw. bew. z 11 12 (5 Eclde regen z 4 li 3 De Bilt rw. bew. 7 4 12 9 Eindhoven geh. bew. z 6 11 7 2.-Limburg geh, bew. z 8 11 f3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1