„Georganiseerd overleg'' krijgt uitnodiging Schaakkampioene in actie H RB m VS-basis voor A-duikboten in Schotland FRANSE pro Algerijns conflict oplossen door overleg V. S. geven basis op Cuba niet op Voorzitter V.N-assemblee hanteert onverwoestbare hamer uit Rotterdam Tivoli en Concertgebouw Voorzitter chr. bond: „zeer ingenomen' Londen benadert Den Haag over ruimteraket EISENHOWER WAARSCHUWT Z weedse kon ing Kernmotorraketten „aanbesteed" in V.S. Het weer m Europa Morgen toespraak van de Gaulle D v_ I!' EB 000000000 WAAROM DOORPRATEN flOENSDAG 2 NOVEMBElt I960 -\ Directeur: H. DE KU1G NEGEIVTIEIVDE JAARGAIVG No. 4745 fN v_ KOFFIE spaart hart en zenuwen! wmÊM ■tmm Ruggespraak Waarschuwing Canadese nazi-leider raakt baan kwijt en in Nederland (Van onze parlementaire redacteur) INI STER TOXOPEUS wil liet overleg over de politic- salarissen hervatten. Hij lieeft de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg uitgenodigd, aan een nieuw gesprek deel te nemen. Zoals men weet, was het overleg volledig in een impasse geraakt. De socialistische afgevaardigde Blom had de Tweede Kamer dan ook gevraagd, de bewindsman van Binnenlandse Zaken te mogen interpelleren over deze kwestie. Vanmiddag zou de Kamer over dit verzoek beslissen. Te verwachten valt, dat nu de minister het overleg opnieuw op gang wil brengen de interpellatie zal worden uitgesteld, totdat de resultaten van het hernieuwd overleg bekend zijn. Resolutie i Nog onbestendig Ver. Falies Prettig Nieuwe overstromingen in Engeland Oefenwedstrijd West I gaat niet door „otterdam! 'I-Gravenhage Dordrech'5 Schiedam: Witte de withsu-aal dl Telet. U57U0 (6 I i Postbus Uia Postgiro Ko <245X9. Kiachtendienst abonnementen iS.3018 30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Huygensptein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen. Postbus 1091 Postgiro no. 4248G7. Kiachtendienst 1S.3019.30 Teieroon 362569 Spuitveg 132 Telet. 4570. Bellstraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs €1 cent per weck, 2.65 per maand, 7,»ö per kwartaal. Losse nummert 15 cent Vernchijnt dageüjk» (Geldig tot donderdagavond) LATER AFNEMENDE WIND ■Wisselend bewolkt met enkele buien. Aanvankelijk harde tol stormachtige zuidwestelijke wind, later af nemend. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.38 Maan op: 17.38 Onder: 17.09 Onder: 7.12 Volle maan Hootriredacteur: Dr. J A H J S BHI'IMS SLOT fj liet honderdjarig jubileum van „Christelijk-Nationaaf heeft mi nister Cats zich niet onbetuigd gelaten. Hij hoeft een hartelijke toespraak ge houden en veel begrip getoond voor het iverk dat door de C.N.S. in de afgelopen honderd jaar is verricht. Maar minister Cats zou minister Cais niet zijn ais hij het daarbij gelaten had. In de grote vergadering van de piot. dir. onderwijs-organisaties, in mei van dit jaar in Amsterdam gehouden, was de heer Cats aanwezig om te luisteren naar de stortvloed van kritiek die er over zijn ontwerp-Mammoet-wet uitge goten werd. Thans had hij de gelegenheid om het woord te voeren op een vergadering van prot. chr. onderwijsmensen. En die ge legenheid heeft hij te baat genomen om lijn plannen met het onderwijs in deze kring te verdedigen. Een soort antwoord dus in Tivoli op de kritiek in het Concertgebouw. Mr. IOXOPEUS WIL WEER PRATEN MET POLITIE R was in het betoog van de heer Cats zeer veel waarmee men k« in stemmen. Maar naar ons besef ging nij aan het wezen van de kritiek voorbij. De these van het prot. chr. onderwijs is, dat dit een onderwijs is dat uit de maatschappij opkomt en dat door de ktachten die het in leven riepen, moet worden beheerst en geleid. Dat betekent vrijheid van richting en van inrichting. Uiteraard met inachtne ming van de door de overheid te steller. ;isen van deugdelijkheid en andere eisen die de gelijkwaardige ontwikkeling van openbaar en bijzonder onderwijs waar borgen. Van de zijde van het bijzonder on derwijs wordt daarbij, gesteld het is ook door prof. Versteeg in het Kamer- i debat over het ontwerp-wetensciiappe- ijjk onderwijs zo gesteld dat gelijk waardigheid niet betekent: gelijk. i ^yjJNISTER Cats stelt het ao dat be langrijker dan de vorm van hef onderwij? dé inhoud is. Hij haalde zelfs met instemming een passage uit dé r*la van prof. Verdam ter gelegenheid van de rectoraatsoverdracht aan dè V.U. aan, waarin deze dat heeft gezegd. Minister Cals zelde in zijn rede, dat hij dat Is dan de overheid aan het Ipedagogisch-didactische niet komt en i niet mag komen. Moet dit nu betekenen dat de vorm «en zaak van de overheid Is en de in houd een zaak van de vrijheid van het bijzonder onderwijs? Als dat de beteke nis van zijn woorden isj dan zien wij daarin niet veel verschil tussen bijzon der en openbaar onderwijs. De minister heeft de passage uit de rede van prof. Verdam naar onze me ning onjuist geïnterpreteerd als hij deze «Is argument voor zijn doel wil gebrui ken. Prof. Verdam zei: „Intussen isiiet lijn van een bijzondere instelling niet hoofdzaak, niet doel in zichzelf. Eigen lijk is het zijn van een bijzondere Instel ling, hoe belangrijk ook, slechts een vorm. Belangrijker is voor ons de vul ling van die vorm, de geestelijke achter grond die aan dat bijzondere karakter contouren geeft: het God willen dienen la al ons werk. Deze centrale gedachte, gepreciseerd in onze grondslag, (k>»t ons dat bijzondere karakter der universiteit naar voren schuiven, als middel tot het doel". M jjJIT de woorden van prof. Verdam blijkt o.i. duidelijk dat deze wel de Inhoud belangrijker achtte dan de vorm 'naar dat wij de vorm, ni. het zijn van «cn bijzondere instelling naar voren schuiven omdat wij door de beheersing l'an de vorm tevens over de inhoud be slissen. Dit is het punt waar de schoen, ook na de rede van de minister in Utrecht, bljjft wringen. (Advertentie) omdat deze uitgezochte koffie» bonen gegarandeerd coffeïne* vrij zijn, dus onschadelijk omdat u er goed op kunt slapen I omdat Koffie Hag onbeperkt genot geeft zonder nadelige gevolgen importeur: HAG-Verkoopkantooï Postbus 619 - Haarlem Premier Macmillan in het Engelse Lagerhuis eiv president Eisenhower in Washington heb ben dinsdagavond gelijktijdig meegedeeld dat aan de Clyde in Schotland een mobiele, drijvende basis voor Amerikaanse atoom onderzeeërs met ,,Polaris"-raket- ten zal worden gevestigd. Ingevolge een akkoord tussen de Engelse en de Amerikaanse regering vertrekt een Amerikaans onderzee boot-moederschip naar Schotland. Het zal ligplaats kiezen in Holy Loch, in de monding van de rivier de Cly de en over enige tijd aangevuld wor den met een drijvend dok. De Amerikaanse atoomonderzee- ers van het type .-.George Washing ton" zullen deze basis gebruiken voor hun patrouilletochten met van kernwaoens voorziene ,,Polaris"-ra- ketten. Macmillan wees erop. dat de eigenlijke hoofdbasis van de pa trouille-onderzeeërs altijd in de Ver enigde Staten zal blijven. Hij zei voorts, dat de atoomonderzee- ers hun nieuwe basis in Holy Loch al leen tijdens de patrouiiievaart zullen aandoen, dat uitgebreide beveiligings maatregelen zullen worden getroffen en dat de „Polaris"-raketten slechts na de meest diepgaande ruggespraak door de Amerikaanse marine zullen worden gebruikt. De Britse premier sprak de hoop uit. ..dat het Lagerhuis zal begrijpen, dat deze nieuwe regeling niet meer risico inhoudt dan waars an wij reeds onvermijdelijk zijn blootgesteld in dit kern tijdperk." o Radio-Moskou heeft er voor ge waarschuwd. dat de voorgestelde Brit se basis voor Amerikaanse duikboLen uitgerust met „Polaris"-projectielen het doel zal zijn ,.van een onvermijde lijke represaille-slag", indien zij ge bruikt wordt voor agressie. De Amerikaanse vloot heeft bekend gemaakt dat zij binnenkort proeven zal nemen met een ..Polaris' -raket met een groter bereik. De nieuwe Po laris zal een bereik hebben van ruim 2.700 km. De huidige „Polaris" haalt maximaal .1900 km. De leider van de Canadese nazi partij, Bellefeuille, is uit overheids dienst ontslagen, naar aanleiding van zijn recente optreden voor de Cana dese televisie. De t.v.-uitzending van Bellefeuille heeft veel protesten uit gelokt. De Canadese nazi-leider was werkzaam op het ministerie van Ver voer. Diep peinzend, het hoofd -$pet de handen steunend, zit de -Russi sche schaak kampioene Bykov» achter het bord in het Danlon- schaak toernooi, dat op het ogen blik in Amsterdam wordt ge houden. Vijf tulpen voor De secretaris van Koning Gustaaf Adolf van Zweden heeft dinsdag vijf tulpen van een nieuw soort voor de koning aanvaard. De tulpen werden de Zweedse vorst aangeboden door de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Bloembollenkwekers en de kwe ker F. Roozen. Koning Gustaaf. die op het ogenblik met vakantie in Italië is, kreeg de bloemen ter gelegenheid van hex tien jarig jubileum van zijn regering Dr. Palmstierna. de secretaris, zeidc, dat het een goed idee was. de bloemen ..Sofiero" te noemen, naar het zo merverblijf van de Zweedse konink lijke familie. De bloemen zullen worden geplant in de fraaie tuin van het buitenverblijf. Ko ning Gustaaf AdoSf staat bekend als een goed tuinier. Het Amerikaanse Bureau voor ruim tevaart zal de particuliere industrie weldra uitnodigen voorstellen in te die nen die verband houden met de ver vaardiging van een kernmotor voor ra ketten en de voorbereidende werk zaamheden. Station Wind- Max. temp. richting r. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. af gel. 24 u. Helsinki onbew. zo 9 -1 O Stockholm regen ozo 10 3 1 Oslo sneeuw no 5 1 1 Kopenhagen regen zzo 8 7 15 Aberdeen geh. bevv. zo 2 10 28 Londen onbew. zw 10 17 12 A'dam regenbui zzw 14 15 17 Brussel zw. bew zw 10 16 9 Luxemburg regenbui WZVV 11 13 13 Parijs onbew. zw 10 17 2 Bordeaux 1. bew. \v 6 20 2 Grenoble 7.w. bew. nn o 3 23 4 Nice motregen nw 3 16 1 Berlijn zw. l;»ew. zzw 6 12 11 Frankfort 1. bew. zw 12 13 9 München regen WZVV 6 14 3 Zürich regen zzw 4 14 12 Genève zw. bevv. WZVV 8 15 5 Locarno regen O 2 12 3 Wenen regen zo 2 17 80 Innsbruck regen windst. 17 0.1 Rome 1. bew. z 6 20 0 Ajaecio zw. bew. O 3 21 0 Madrid geh. bew. z 2 14 1 Majorca 1. bew. onbew. \vi ndst 21 0 Lissabon vv 6 19 0 Den Helder zw. bew. WZVV 12 14 20 Ypcnburg zw. bew. zw 13 16 21 Vlissingen regenbui zw 18 16 15 Eelde regenbui zzw 14 13 18 De Bilt regenbui vv 10 35 19 Twente regen zw 6 13 24 Kindhoven zw. bew. zw 14 15 18 Z.-Limburg zw. bevv. zzw 10 13 8 M De Franse protestanten hebben gis teren, op dp dag dat zes jaar geleden de Algerijnse opstand begon, aangedron gen op een oplossing door onderhande lingen van het Algerijnse conflict en verklaard, dat bemiddeling van buitenaf zo nodig ingeroepen moet worden om een einde te maken aan de gevechten. De protestanten zeggen, dat zij en „an dere Franse kerkelijke leiders" ge zamenlijk moeten handelen bij het tot stand brengen, van een wapen- s tils tand. D.s. Mare Boegner, hoofd van de Franse Protestantse Federatie, zal oitmen- kort een ontmoeting hebben met kar dinaal Fettin, de r.k. aartsbisschop van Parijs om over een mogelijk ge zamenlijk optreden te spreken. D^_ r.K hiërarchie heeft kortgeleden aange drongen op een sneile beëindiging van het Algerijnse conflict op basis van president de Gaulles politiek van zelf beschikking. De protestantse actie kwam tot uit drukking in een resolutie, die aangeno men werd door de tiende algemene ver gadering van de Franse Protestantse Federatie. Morgen zal generaal (Ie Gaulle zijn toe.-praak tot het- Franse volk houden, en begint in Parijs het proces tegen La- gaillarde en andere kopstukken van de opstand in Algiers. De redevoering van Ferhat Abbas voor Radio Tunis, waarin hg zei. dat het FLN de strijd tegen Frankrijk tot de eindoverwinning zal voortzetten, is voor vele Fransen een aanduiding dat een climax in Algerije op harden is. Abbas heeft in zijn toespraak ook verklaard in te stemmen met het voor stel inzake een federatie van Tunesië, Marokko en Algerije. Dit voorstel was gedaan door president Habib Bourguiba van Tunesië. i. Mr. Toxopeus. die drie weken naar Niciuv-Guinea is geweest, kon vóór zijn vertrek met de politieorganisaties niet tot overeenstemming komen. De mi nister was bereid, een inconveniënten- toesiag van veertig gulden per maand toe te kennen, maar de organisaties meenden, dat er alle reden toe was. de salarisschalen te verhogen. Het is wel zeker, dat het kabinet zich nog eens over de salarissen van de politie heeft beraden. In het bij zonder moet daarbij aandacht zijn besteed aan de toezeggingen, die minister Struyken destijds heeft ge daan inzake het rapport over de werkclassificatie. De regering kent aan de beloften van de heer Struy ken grote vaarde--toe én.;dus Ik. het geenszins uitgesloten, dat men als nog met de 'politieorganisaties over eenstemming bereikt. Dat de minister begint met net raad plegen van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg, bewijst, dat hij de zaak nog eens helemaal wil door praten. Vóór zijn vertrek naar Nieuw- Guinea verkeerde de bewindsman in tijdnood; wellicht is dit mede d. oor zaak geweest van het vastlop' u der onderhandelingen. De voorzitter van de Bond van Chris telijke Politieambtenaren, de heer D. Rook, toonde zich gisteravond zeer in genomen met dit nieuws, dat de Neder landse politie nieuwe hoop geeft. „Naar ons gevoelen is dit wet de meest ver kieslijke weg lot hervatting van het overleg", was zijn commentaar. „De re gering wil nu zelf het overleg hervat ten. Dit is veel beter dan wanneer het zelfde resultaat was hereikt door mid del van een interpellatie in de Kamer." „Onze hoop, dat er toch nog een oplossing zal worden gevonden om de besprekingen weer op gang te krijgen, is vervuld. De inhoud van de voorstellen, die de regering zal doen, moeten wij natuurlijk nog af wachten. Maar wij hechten veel waarde aan het feit, dat de regering, ons standpunt kennende, weer voor stellen zal doen en dus blijkbaar wel hoopt geeft, dat alsnog overeenstem ming kan worden gereikt." De Nederlandse regering heeft in beginsel belangstelling getoond voor Britse voorstellen met betrekking tot de ontwikkeling van de Britse „Blue Strcak"-raket voor ruimte-onderzoek. De regering geeft er echter die voor keur aan een gesprek hierover in mul tilateraal Europees verband te doen plaatsen, zo is in Den Haag meege deeld. De Britse regering heeft ook andere Europese landen over samenwerking op dit terrein benaderd. IT is de Holy Loch in de Firth of Clyde in Schotland, waar een mobiele basis voor Amerikaanse atoom onderzeeërs met ,.Polaris"-raketten zal worden gevestigd. De duikboten zullen vanuit de Holy Loch patrouille- tochten gaan maken op de Atlantische Oceaan. Illllllllilllllllllllllllülllllllllllllllllülllllllllllllllllllllllllllillll EEN depressie, die gisteren ten westen van de Golf van Biscaye lag. bereikte de afgelopen nacht Ierland. De druk. in het centrum be droeg toen 958 mb. Zé vult nu lang zaam op en trekt verder naar het noordoosten. Samenhangend hiermee is de barometer boven de Noordzee sterk gedaaid. Aangezien zich boven de Oostzee een gebied van hoge luchtdruk handhaafde, werden voor al langs de zuidkust van Noorwegen de iuchtdrukverschillen zeer groot, zodat op het noordelijk deel van de Noordzee de gehele nacht een zuid- oosterstorm van kracht 9 a 10 heeft gewoed. Een randstoring van de Ierse de pressie trok de afgelopen nacht door het Engelse kanaal naar de Noord zee. Als gevolg hiervan kwam er langs onze kust ce afgelopen nacht een zuid westerstorm van kracht 9 tot ontwikkeling. Rukwinden bereikten af en toe echter orkaankracht. Een bij de Azoren gelegen hoge- drukgebied beweegt in de richting van Portugal. Samen met de depres sie boven de Britse eilanden zal dit over onze omgeving een krachtige stroming tussen zuidwest en west in stand houden, waarmee onstabiele lucht wordt aangevoerd. Het weer blijft daarom onbestendig. President Eisenhower heeft gisteren met nadruk verklaard, dat de Ame rikaanse rechten op de vlootbasis Guautanamo op Cuba voortspruiten uit wettige overeenkomsten. De Ame rikanen hebben in het basisgebied volledige zeggenschap, Eisenhower waarschuwde, dat Amerika ingeval Cuba een aanval mocht ondernemen op het basis gebied. „alle stappen zal nemen die noodzakelijk zijn." Eisenhower verklaarde, dat het van groot beiang is, dat geen misverstanden kunnen rijzen over het standpunt van de "Verenigde Staten, in verband met de verdediging van het westelijk half rond, gezien in het licht van de hui dige „nauwe betrekkingen" tussen Cu ba enerzijds en Communistisch China en de Sowjet-Unie anderzijds. De algemene vergadering van de Ver. Naties heeft zich uitgesproken tegen de behandeling in plenaire zit ting van de door Cuba geuite beschul diging. dat de Ver. Staten een in vasie op het eiland voorbereiden. De Cubaans-Russische eis. deze kwestie op de agenda te plaatsen, werd ver- De voorzitter van de algemene vergadering van de Verenigde Naties, de Ier Frederick II, Boland, beschikt sinds 25 oktober van dit jaar over een nieuwe voorzittershamer. Het is er een van plastic sponnen van bierfusten. Toch is hij net en han teerbaar. Zijn stevigheid heeft hij al jaren lang tijdens vergaderingen op een Rotterdamse brouwerij bewezen. De historische zitting van de V.N. van 13 oktober, waarin Chroestsjew eerst met zijn schoen op tafel had geslagen en later de voorzitter van de Assemblee op uitlatingen van de Roemeense afgevaardigde Eduard Mazincescoe zó fel had gereageerd, dat hij bij het schorsen van de ver gadering zijn hamer in tweeën sloeg, bracht een employé van de brouwerij op het denkbeeld de ha mer, die hij cn zijn directie onver woestbaar achten, aan de heer Bo land te zenden, er de hoop bij uit sprekend. dat deze hamer bewijzen zal, een symbool te zijn van de sta biliteit van de Ver. Naties. „U zult deze hamer volkomen veilig kunnen hanteren", schreef de employé, die als „wereldburger" ondertekende. Op de dag van ontvangst, 23 ok tober, zond de heer Boland aan deze wereldburger, de heer L. F, VV. Dij- kema uit Rotterdam, een dankbrief. .Het verheugt mij", zo schreef hij, de hamer in mijn bezit te hebben als een prettige herinnering aan de historische bijeenkomst van de al gemene vergadering der Ver. Na ties." worpen met 29 tegen 47 stemmen bij 18 onthoudingen. Bij een volgende stemming werd besloten de Cubaanse klacht in eerste instantie in de politieke commissie te behandelen. De besluiten van die commissie moeten door de algemene vergadering worden bekrachtigd. Een commissie var. zes landen heeft gisteren besloten de secretaris-gene raal van de organisatie van Ameri kaanse staten (O.A.S.), dr. José More, machtiging te geven te onderzoeken of Cuba de goede diensten zal aan vaarden van andere Amerikaanse lan den in zijn geschil met de V.S. De commissie bestudeerde gisteren een dezer dagen door de V.S. ingediende klacht volgens welke de Sowjet-Unie en andere communistische landen in het geheim Cuba's gewapende macht opbouwen om dit land te helpen de revolutie over andere Latijns-Ameri kaanse landen uit te breiden. Cuba heeft in een nota aan de O.A.S. de Amerikaanse beschuldiging bestreden. In vijftien Engeise graafschappen staan na de stromende regen van gis teren de wegen onder water. Tal van hoofdwegen zijn onbegaanbaar, terwijl in Devon, waar een paar weken ge leden zeer ernstige overstromingen zijn geweest, de rivieren weer gevaarlijk zijn gestegen. Cheshire werd tot overmaat van ramp geteisterd door een wervelwind die bomen ontwortelde en daken van buizen scheurde. In totaal zijn hierbij zestig huizen beschadigd. Een houten garage maakte een luchtreis van 100 meter. j (Van een onzer verslaggevers) De voor vanavond op het NDSM- YastS«"stelde wedstrijd tussen u?t OnS C'Seimi va» w«t I en öSV uit Oostzaan gaat wegens de slechte gesteldheid van het veW niet door. Binnenkort wordt beslist wanneer ^ontmoeting wét za, worden g£

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1