Geluidshinder AR en CH pleiten voor prot. chr. hts. in Rotterdam Mr. J. BETS OVERLEDEN Nobelprijs voor natuurkunde Tijd van be wacht Eng „Sowj et-tactiek meedogenloze uitdaging' „Naaste helpen door persoonlijke offers maatschappelijk werkgeen geld uit toto BRIEF AAN REGERING: ONTWERP SUBSIDIEWET Kunstmaan Ontdekker VIII in haan om aarde Prinses Irene-siekenh uis in Almelo geopend „BUS MET GEHEIM" ONTPLOFT Doctorandus' nu officiële titel H! Prot-clir. onderwijs wordt tekortgedaan in regeringsnota Nieuw gesprek over politiesalarissen op 9 november LORD HOME IN HOGERHUIS: Zevenjarig knaapje stal 1500 gulden van grootmoeder Hervat overleg Arrestatie treuzel .Zeven Provinciën** schiet lichtkogels: alarm aan kust Leger waakzaam in Algiers Het weer in Europa r r H VOOR STUDIE' VAN IONOSFEER pOmBJDAG 3 NOVEMBER 1960 J Directeur: H. DB RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 474# Hoofdredacteur: Dr J A. H. J S BRUINS SLDT Onjuist (Zie vertipr past.». ?e koI.) y> Aanval op Moskou Topconferentie O "LIET protestants maatschappelijk werk wil géén bijdragen uit de totogeiden, maar een subsidiewet of een soortgelijke regeling. In een brief aan de regering en de Staten-Generaal heeft het Protestants Overleg inzake het Maatschappelijk Werk gezegd, dat „een nadere voorziening inzake de integriteit en de waardigheid van het maatschappelijk werk in de wettelijke regeling voor de finan ciering van dat werk niet mag uitblijven, bij voorbeeld in de vorm van een subsidiewet". Laat provincies en gemeenten hun verantwoordelijk!! eid Verloren Roeping Tweede kamer besluit: en in Nederland Witte de Withstraat 25 Tele! 115700 <fl i i Postbus 1112 Postgiro No <24510 lJ Klachlendienst abonnementen 18.30^.18,30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 PnUsthnfiPnoin 1 +Telefoon 183«7 (3 Hjnem Postbus 1091 Postgiro no. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 Telefoon 362569 Spu ra-eg 133 Tel si. 4570. Belletraat 7» Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,83 per maand. 17.80 per kwartaal. Loss* nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks Rotterdam i 's-Gravenhage Dordrecht! Schiedam! (Geldig tot vrijdagavond) ENKELE BUIEN Veranderlijke bewolking met enkele buien. Overwegend krachtige, aan de kust tijdelijk harde tot stormachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.40 Maan op: 18.09 Onder: 17.07 Onder: 8.19 fET is al weer enkele maanden gele- «den, dat wij aandacht vroegen voor de klacht over toenemende geluidshinder jn deze tijd. De mens moet worden op gevoed tot liefde voor de stilte zo schre ven wij toen. Hem moet geleerd worden dat hij ter wille van zijn naaste, het offer moet brengen, dat bestaat in vrijwillige beperking van de geluiden, die hij zou willen voortbrengen. Tot die offerbereidheid zijn velen, wil lens en wetens, helaas maar al te vaak (nog) niet bereid. In dit verband is het van belang te weten, dat thans ook in een artikel opgenomen in „De Neder landse Gemeente", op dit probleem de aandacht werd gevestigd. De vraag is in het geding of bij de bestrijding van het euvel van de geluidshinder het gemeen- telgfc strafrecht in het geweer kan wor den geroepen. GELUIDSHINDER, kan een groot ge vaar zijn voor de (geestelijke) volks gezondheid. Niet genoeg kan er op worden gewezen, dat, zo wij onze steden niet wiilen maken tot kweekplaatsen van neurosen, wij de strijd tegen hinderlijk geluid (en licht) zullen moeten aanbin den. Het belang daarvan wordt nog veel te weinig Ingezien. In bovengenoemd blad werd herinnerd aan wat de Zwitserse hoogleraar dr. K. Oftinger een paar jaar geleden In een Duits tijdschrift schreef. Deze jurist kwam op voor een „recht op rust" en een „principiële aanspraak op onge stoordheid en zelfs op levensvreugde". Voorts werd betoogd dat geluidsover last de bekende menselijke reacties op geraas, zoals ergernis, bemoeilijking van geestesarbeid, nerveuze storingen e.d. tot reehtselementen van grote betekenis doet worden, in het geval dat de over last als doorslaggevende factor geldt. Hv ET ia duidelijk, dat dan eerst gezien moet worden, dat geluld wel dege lijk overlaat kan zijn. Bij herhaling is van medische zijde er op gewezen dat men aan hinderlijk ge luid niet wennen kan; het jaar in jaar uit ondergaan van hinderlijk geluid kan geestelijke en daardoor ook lichamelijke stoornissen ten gevolge hebben, Bi „De Nederlandse Gemeente" is dan ook geschreven dat strafbepalingen in het leven moeten worden geroepen, maar dat dan de opsporingsambtenaar op de naleving dier bepalingen met nauwgezetheid en élan moet toezien. Het gaat er hierbij om, hoe het ge meentebestuur zijn het algemeen welzijn dienende taak opvat. In het gemeente lijk strafrecht weerspiegelt zich het ge meentebeleid. De liefde tot de naaste brengt mee dat men de rechten van de medemens eerbiedigt. Daartoe behoort ook, dat hij op gezette lijden rust en stilte kan on dergaan. Nu komt het meer dan eens voor dat lawaaierigheid tot een obsessie wordt. HET lijkt ons niet overbodig aan dit A alles nog toe te voegen, dat straf bepalingen en hun plicht doende opspo ringsambtenaren pas dan het gewenste effect tot stand kunnen brengen, indien het overgrote deel van ons volk het be lang van het tegengaan van geluidshin der inziet. Een gemeenschap, die in haar geheel een verordening overtreedt, kan immers niet gestraft worden. Daarom spraken wij ook over de liefde tot de naaste. Want het gaat hier niet om een onbetekenende zaak. Het levensgeluk van de mens kan er mee gemoeid zijn. EENSGEZIND hebben de vertegenwoordigers van de confessionele Twee de-Kamerfracties gisteravond staatssecretaris Stubenrouch verweten, dat hij bij zijn spreidingsplannen voor het hoger technisch onderwijs niet vol doende rekening heeft gehouden met de wens van hen, die ook voor de H. T. O. een school verlangen die strookt met de levensbeschouwing der ouders. In de geest en dus ook in de opzet van de nota Is eenvoudig reen plaats voor confessioneel onderwijs als nood zakelijk gegeven, als element, waar mede bij een spreidingsplan welbewust rekening moet worden gehouden, al dus de A.-R. woordvoerder, de heer Van Nierop, die de nota van de staats secretaris waarin hetspreidingsplan is neergelegd, een te smalle basis noemde voor het nemen van werkelijk verantwoorde beslissingen. „Er is wel een vriendelijk woord gesproken aan het adres van hen die levensbeschouwelijk onderwijs verlan gen. Men zal aandacht besteden aan die verlangens, maar de conclusie van de nota is niet, dat zelfstandige prot.- christelïjke hogere technische scholen noodzakelijk zijn". Op 61-jarige leeftijd is vanmorgen te Bussum overleden mr. J. Bets, die op 1 februari 1946 aan de redactie van ons blad verbonden werd, aan vankelijk als chef-binnenland, later als chef-buitenland. De heer Bets, die enkele jaren ge leden wegens een ernstige ziekte met vervroegd pensioen moest gaan, was een scherpzinnig journalist, die een bijna encyclopedische kennis bezat van mensen en feiten. Met grote toe wijding en nauwgezetheid heeft hij de rubrieken binnenland en buiten land geleid. Hij vormde voor de jon geren een vraagbaak; voor de oude ren was hij een vriend op wie men zeiden vergeefs een beroep deed. Met de heer Bets is ons een bescheiden mens met grote gaven van hart en hand ontvallen. In het spreidingsplan van de bewinds man is volgens de heer Van Nierop, nog slechts ruimte voor een hogere technische school méér en wel in het westen des lands. De heer Van Nierop meende, dat de zienswijze van de staatssecretaris, dat deze school niet zonder meer aan een confessionele richting kan worden ge geven, onjuist is. „Onze zienswijze is, dpt er een zelfstandige christelijke h. t. s. moet komen en wij mogen waar het anders kan geen genoegen nemen met de compromis school". In dit verband wees de heer Van Nierop er op, dat'de 'toezegging van minister Cals, dat Rotterdam een prot.- chr. h. t. s, zou-krijgen, wanneer deze niet in strijd zou zijn met het sprei dingsplan, gehonoreerd moet worden. Het hernieuwde overleg tussen de mi nister van Binnenlandse Zaken en de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken zal op woensdag 9 november plaatshebben. In verband! met het overvolle programma van de minister is deze niet in staat, op korter termijn het overleg te voeren. WILD beukt de zee tegen de nieuwe pier waaraan in Sche- veningen wordt gebouwd. Niet ver van deze plek stonden niet eens zo lang geleden nog strand stoelen en badtenten; gisteren heerste er windkracht 9. De Nobelprijs voor natuurkunde is uitgereikt aan prof. Glaser. De prijs van 225.986 Zweedse kronen werd prof. Glaser verleend wegens een. door hem uitgevonden toestel om de aard en de krachten van atoom kernen te bestuderen. De 34-jarige professor is een van de jongste geleer den, die een Nobelprijs heeft gewon nen. Hij is de zeventiende Amerikaan, die de Nobelprijs voor natuurkunde krijgt. H.M. de Koningin is voornemens op zaterdag 19 november een gedeelte van de herdenking van het derde lustrum van „Kerk en Wereld" bij te wonen, De Britse minister van Buitenlandse zaken, Lord Home. heeft gisteren in het Hogerhuis verklaard dat er „een tijd van beproeving" op komst is. Wij zullen in de eerste plaats reke ning moeten houden met een groot scheepse aanval op onze bondgenoot schappen, en wel in het bijzonder op de NAVO en onze nauwe relatie met de V.S., aldus Lord Home. In Kongo, Tibet, Laos en aan de grenzen van India is het onrustig en overal hebben de communisten een belangrijk aandeel in de ongeregeld heden. „Ik zeg de Russen", aldus Lord Home, „dat als zij proberen een winst punt te behalen op het gebied van de ontwapening, zij dit niet zullen krij gen." Een aanval doende op de Russen vanwege hun tegenzin de westelijke voorstellen inzake toezicht op de ont wapening te aanvaarden, zei hij: „Ik ben niet bereid te onderhande len over een ontwapeningsovereen- komst die ons land duidelijk in het na deel zal brengen." De kritiek van Home had een dubbel doel zij was ook gericht tot een factie van Labour die wil dat het Westen zijn kernwa pens afschaft uit morele overwegin gen. „Ik heb geen woord van protest of oppositie gehoord toen de heer Chroes- tsjew zei, dat zijn raketten het Ver. Koninkrijk tot zinken kunnen brengen als een vliegdekschip." De Sowjet-tactiek, aldus Home, is een massale en meedogenloze uitda ging waaraan niet het hoofd geboden kan worden door de passieve duld- zaamheid, die wij van nature hebben. „Op tafel stompen kan beter zijn dan met de sabel kletteren, maar geen van beide draagt bij tot tolerantie." „Maar als wij beginnen onze eigen defensieve afschrikmiddelen te ver sterken en tot een werkelijkheid te maken, wordt onmiddellijk heftige kri tiek op ons geleverd." Dit was een toespeling op de En gels-Amerikaanse overeenkomst die gisteren, bekendgemaakt werd met betrekking tot de Amerikaanse duikbo ten met Polaris-raketten gestatio neerd in een Schotse haven. Home zei, dat de houding van En geland ten opzichte van een nieuwe topconferentie dezelfde is gebleven grondige voorbereiding die resultaten oplevert die de wereld kan zien. Over andere punten zei Home: Berlijn: Er behoeft nooit een crisis over te zijn, tenzij uitgelokt door de communisten. NAVO: Geen enkel Europees land is achter het IJzeren Gordijn verdwe nen sedert het gevormd werd. Ver. Naties: De Russische misluk king in Kongo werd gevolgd door een poging het secretariaat van de V.N. te verlammen. Kongo: Ik heb nooit meedogenlozer poging gezien dan die van dé Russen om Kongo binnen te komen. Home zei, dat het een onbeschaamd- De Ver. Staten hebben vandaag een nieuwe ruimte-satelliet gelanceerd vanaf de basis te Cape Canaveral. Deze satelliet, de Ontdekker VIII, naar de vorm bromtolsatelliet ge noemd, is in zijn baan gekomen nadat alle vier rakettrappen volgens plan Waren ontbrand. De Sterrenwacht te Fort Monmouth in de Amerikaanse staat New Jersey Meldde, dat vier minuten na de lan cering een duidelijk sein van de Ont dekker VIII werd ontvangen, dat ne gen minuten aanhield. Daarna ver dween de satelliet uit het gezicht. In de met een aluminiumlaag be dekte kunstmaan bevinden zich inge wikkelde instrumenten voor het ma ken,van een diepgaande studie van de ionosfeer een laag geëlektrificeer de deeltjes, die zich 80 tot 1600 km bo ven de aarde bevindt. De ionosfeer kaatst radiogolven terug naar de aar de en is dus van groot belang voor de lange-afstandsverbindingen. De satelliet, die in zijn baan werd ?êbracht door een 23 meter lange ra ket van het type Juno II kan, ofschoon in de eerste plaats bedoeld is als een experiment op het gebied van de fundamentele fysica van de ionosfeer, heel goed leiden tot een veiliger com municatie tussen landstations, sche pen en vliegtuigen Een 7-jarig jongetje uit Hees bij Nij megen is er enige tijd geleden in ge slaagd, bij zijn grootmoeder een be drag van ruim 1500 gulden weg te ne men: Eenmaal in het bezR van het geld, nodigde hij al zijn vriendjes uit om het er samen eens van te nemen. Met royale hand deelde bU bankjes van vijftig en van honderd gulden onder hen uit en samen stapten ze naar de markt om allerlei inkopen te gaan doen. Voorbijgangers, die dit wel wat vreemd vonden, waarschuwden de politie, die het maar beter vond, de zevenjarige rijkaard even mee te nemen naar het bureau. Daar vertelde hij al gauw, dat hij het geld bij zijn grootmoeder had weggehaald. Het lukte de politie, de uitgedeelde bankbiljetten weer terug te krijgen, zodat grootmoeder vrijwel al haar spaargeld weer terug kon krij gen. De jongen werd naar zyn ouders teruggebracht. Amer. Cine, Lead Smelting Netto winst 2e kW. 770.403 (404.172) ol 8 0.63 (0.38) per aand,; id. Ie h j t.240.413 (845.891) ol 1.02 (0.69) per aand. Van groot belang acht het Protes tante Overleg (hetwelk het kerkelijk en particulier initiatief op dit gebied over koepelt) ook, dat de provincie!» en de gemeenten de mogelijkheid honden, bun subsidieregelingen te bandhaven en „overeenkomstig hun medeverantwoor delijkheid uit te bonwen". „Da iagere overheden", meent de organisatie, „zien immers de ondersteuning van het maat schappelijk werk ais een taak van niet minder belang dan bij voorbeeld •stads uitbreiding en scholenbouw". vaardigd, voor zover aan het initiatief de middelen ontbreken wegens de voort durende stijging van de kosten van noodhulp. „Het zou dan ook", schrijft de or ganisatie in haar brief, „niet in over eenstemming zijn met het karakter van de bijdrage van de overheid, als de over heid wettelijke maatregelen zou tref fen, waardoor het karakter van het maatschappelijk werk als hulp van de mens aan zijn naaste verloren zou gaan". TTET overleg inzake de politiesalaris- sen wordt hervat. Uit mededelingen van minister Toxopeus is gebleken dat hij voor zijn vertrek naar Nieuw Guinea in ernstige tijdnood heeft verkeerd. Verschillende aspecten zijn bij het toen gevoerde overleg niet voldoende uit de verf kunnen komen. Dat zal dan nu als nog kunnen gebeuren. Wij verheugen ons over de beslissing van de minister en hopen dat het nieuw te voeren overleg spoedig tot een goed einde zal kunnen worden gebracht. heid zonder weerga van de Russen is, zich voor te doen als de kampioenen tegen het kolonialisme. Ik geloof, dat ons volk het vertrou wen heeft en het vermogen bezit hier doorheen te kijken. Het als spion gearresteerde Westduit- se parlementslid Frenzel en zijn con tactmensen gebruikten bij het over brengen van geheime inlichtingen, bus sen en dozen, die explodeerden als ze niet op een bepaalde alleen aan de spionnen bekende manier werden opengemaakt, aldus wordt in Bonn ver nomen. Een dergelijke bus is in Bonn ontploft toen een ambtenaar er aan werkte. Als medewerker van de Tsjechische inlichtingendienst heeft Frenzel on der meer geheime informaties over de Westduïtse marine, en geheime inlichtingen over de Westduïtse de fensiebegroting, gestolen en uitgele verd. Hij was daartoe in staat door zijn lidmaatschap van de parlemen taire commissie voor Defensiezaken, aldus is te Bonn door een officiële zegsman meegedeeld. De Westduitse politie heeft behal ve Frenzel ook vijf andere spionnen aangehouden. Twee van hen zijn of ficieren van de Tsjechische inlich tingendienst. Een van,hen werd sa- men'met zijn vrouw gevangen* geno men. De twee anderen woonden,in Neurenberg, waar een van hen ra diotechnicus was. De beide Tsjechen zijn op het vlieg veld Wahn bij Bona gearresteerd, toen zij op het punt stonden naar Praag uit te wijken. Op een van'hen werd een bus aangetroffen, die bij onderzoek voorzien bleek van een bom die explodeerde toen de bus niet op een bijzondere wijze geopend werd. De ambtenaar die de bus trachtte te openen kreeg brandwon den in het gezicht. De microfilms, in de bus zijn na de ontploffing groten deels verbrand. Men heeft nu mg enkele van dergelijke bussen onder handen, die men zonder ongelukken hoopt te openen. VEEL' belangstelling toonde prinses Irene gistermiddag voor de kinderafdeling van het nieuwe, naar haar genoemde, zie kenhuis, dat zij in Almelo officieel opende. De kleintjes, die er worden verpleegd, werden door het hoge bezoek, getuige deze foto, echter niet erg van hun stuk gebracht Het nieuwe ziekenhuis is het re sultaat van een samengaan tussen de besturen van het „algemeen zie kenhuis" en het „diaconessenhuis". Het zal geëxploiteerd worden op protestants christelijke basis. De bouw heeft ongeveer 15 miljoen gulden gekost. Het ziekenhuis telt 360 bedden, waarvan er al 250 zijn bezet. Er is nog een wachtlijst van 3000 patiënten, maar het verpleeg sterstekort maakt het onmogelüF alle bedden te bezetten. Wat de toto-gelden aangaat: het bestemmen van een deel van „mas sale en frequent herhaalde" sport- prrjsvragen vindt het Protestants Overleg „in flagrante strijd" met de eerbiediging van het wezen van het maatschappelijk werk. „Het is toch de roeping van een ieder, zijn naaste te helpen door daarvoor persoonlijke offers te brengen in de vorm van tijd, voortbrengselen' van arbeid, geld middelen of anderszins en niet brj wijze van neveneffecten van enig spel". Dit is in hoofdzaak ook de motivering van de suggestie voor een subsidiewet. In de eerste plaats, zo stelt het Protes tants Overleg, is de financiering van het maatschappelijk werk een zaak van kerkelijk en particulier initiatief. Een beroep op de gemeenschap, vertegen woordigd door de overheid, is gerecht- De reddingboot „President Jan Leis" en de sleepboot „Tyne" zijn gis teravond uit Hoek van Holland uit gevaren, omdat op zee rode lichtkogels waren waargenomen. Zij konden ech ter spoedig terugkeren: de lichtkogels bleken afkomstig te zün van de krui ser „De Zeven Provinciën", die on danks de storm niet In nood ver keerde. Teleurstellend nieuws voor landgenoten die een doctoraal examen hebben afgelegd en die hoopten, zich voortaan „magis ter" te mogen noemen: de Twee de Kamer voelt niets voor (we reldlijke) magisters. Wel heeft ze de aanduiding „doctorandus" gistermiddag een wettelijke sta tus gegeven. Wie het er niet mee eens is, zai het misschien prettig vinden, dat de afgevaardigde dr. Diepenhorst van de C.H.U. er ook niets voor voelde. Hij vond de titel „doctorandus" „stijlloos". O Minister Cals' wetsont werp voor het wetenschappe lijk onderwijs (dat vroeger ho ger onderwijs heette), heeft het in de Kamer (althans „in eerste lezing") gehaald. Zij het niet zonder kleerscheuren: mr. Cals moest zeven nota's van wijzigin gen indienen. Aan de doctorstitels is gister middag op het Binnenhof ook gedokterd. Ze worden wettelijk beschermd, ais ze tenminste be haald zün aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Theo logen en wijsgeren mogen zich ook doctor noemen, als ze gepromo veerd zijn aan een instelling voor wetenschappelijk onderwüs, door de minister erkend. Onder die instellingen nemen de Johannes-Calvijnstichtlng en de theologische hogeschool van de Gereformeerde Kerken (vryge- maakt), allebei in Kampen, ook een plaats in. Een tegenvallerije voor de stu denten tot slot. Hun collegegeld zal niet worden verlaagd tot honderd gulden per jaar. De socialist Tans die dat had voor gesteld, kreeg van de Kamer zijn zin niet, Wat over deze (en andere) za ken in de Kamer allemaal is ge zegd, kan men lezen op par. 7. Franse soldaten hebben gisteren op het plein voor het regeringsgebouw in Algiers, waar op 13 mei 1958 een mas sabetoging tegen de Vierde Republiek «te Algerijnse opstand Inluidde, posities ingenomen ter voorkoming van ongere geldheden. In Algiers heerst een atmosfeer van bitterheid en geraaktheid als gevolg van president de Gaulle's nieuwe poli tiek van een „Algerijns Algerije". De 1.200.000 Europeanen in Algerije vre- zenn dat het land hierdoor wordt uit geleverd aan de opstandelingen. Enkele dagen hoorde' men overal op roepen voor een vandaag te houden al gemene staking, maar daar zal wel niet veel van terechtkomen. Niettemin ver wacht men dat de studenten van de universiteit van Algiers vandaag geen colleges zullen hijwonen. Het rechtse blad Echo d'AJger, waarvan de hoofd redacteur Alain de Serïgny vandaag in Rarys terecht zal staan, deed een he— roep op de Fransen in Algerije om „rustig, gematigd en koelbloedig" te blijven. Wind- Max. temp. Station Wear richting ▼.gisteren en snelheid en neerslag mta" p. sec. af gel. 24 n. Helsinki sneeuw Stockholm zw. bew. Oslo geh. bew. Kopenh. zw. bew. Aberdeen I. bew. Londen regen Amsterdam regenbui Brussel regenbui Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berliln Frankfort München Zürlch Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon zw. bew. zw. bew. zw. bew. zw. bew. h. bew. h. bew. zw. bew. h. bew. mist zw. bew. geh. bew. zw. bew. geh. bew. windstil onbewolkt n 2 h. bew. windstil zw. bew, o 2 I, bew. windstil h. bew. windstil 1. bew. zzw 4 zo 5 zzw 6 windstil zzw 6 zw 8 z 4 z 10 z 10 z 5 zzw 12 zzw 6 windstil nw 6 zzw 5 zzw 4 z 3 nnw l windstil ono 1 zo 2 1 6 3 11 11 13 11 12 12 14 16 18 19 16 14 13 15 16 15 14 11 22 22 16 24 19 14 9 15 2 7 2 1 5 0.1 0 O O 0 1 O 0 0 0 0 2 Den Helder regenbui Ypenburg regen Vlisstngen regen Eelde zw. bew. De Bilt regenbui Twente geh. bew. Eindhoven zw, bew. Z.-Limbu?e h. bew. z 11 13 9 ZZW 10 9 8 z 14 11 6 z 8 12 2 z 6 12 1 z 6 11 3 z 7 13 7 z 10 M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1