N.A.V.O. in in J aarbeur sdir ectie krijgt onts ag WACHTEN OP WETSONTWERP Plan- WILS VEEN valt T: niet in goede Chief Whip aarde vryw China in Algerije Hammarskjoeld: Weer kritiek op Belgen - W V p - v— W discussie VANAVOND VOOR RADIO EN TELEVISIE Het weer in Europa KORT NA EIGEN AANVRAAG Regering op haar hoede tegen actie vaii ultra's L W. BIEWENGA: „Waarover spreken we eigenlijk?" opfcdtn ffp! Oorlog zal nog lang duren" MORGEN GÉÉN VOETBAL r r «r ZENUWSLOPEND NIEUWS? D FERHAT ABBAS IN INTERVIEW VBÏJBAG 4 IVOVEMBER 1960 -\ Directeur: H. DE KU1G NEGEMIEIVDE JAARGANG No. 4741 J Hooidredacteur: Dr. J. A. tl. J S. tóKUlNS SL.UT gch-bew< en in Nederlandv Iets minder zacht Frankrijk en het .Hoor de oor log geteisterde Algerije wachten met spanning op een rede van president de Gaulle, die vanavond om 8 uur Nederlandse tijd door radio en televisie zal worden uit gezonden. De president heeft het Franse kabinet voor vanmiddag vier uur bijeengeroepen. Naar verwacht wordt, zal hij de rege ring op de hoogte stellen van zijn redevoering. De toespraak van de Gaulle zal vanmiddag reeds worden opgeno men op de filmband. Onmiddellijk hierna zal een straalvliegtuig de ilm naar Algiers brengen. Twee andere vliegtuigen zullen kopieën van de film van Algiers naar Oran en Con stamt ine brengen, zodat de ze om acht uur vanavond ook in geheel Algerije op het beeld scherm zal verschijnen. Voorzorgen Bolwerk y Afwachten Voorontwerp Zie verder pag. 3, 6e kol.) Bedreiging ^KOÈ-PIf: m - Raada» Witte tie WithsUaat 25 Iele! t i~i'.(li is t i Postbus 1112 Poslgiro No «4519. Klachtendienst abonnementen ia 30i»J50 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. Huygenspleirt 1 Telefoon 1B3467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro no. 424867 Klachtendienst 18 30—19 30 Telefoon 362569 tspuiweg 132 Telef 4570 Bellstraat 7a Tel 63161 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand 7 90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Botterdam! •s-Gravenhage Dordrecht: Schiedam i J (Geldig tot zaterdagavond) IETS LAGERE TEMPERATUREN. Wisselend bewolkt en plaatselijk enkele buien. Krachtige tot matige wind tussen zuidwest en west. Iets lagere mid dag tempera turen. Morgen: Zon op: 7.41 Maan op: 18.44 onder: 17.05 onder: 9.23 (Van. onze militaire medewerker) DE proefballon, die enkele maanden geleden werd opgelaten om aan de NAVO een eigen atoom macht te geven, heeft de laatste tijd hoe langer hoe positiever vorm aangenomen. Het lijkt vei haast zeker dat dit onderwerp een belangrijke plaats zal innemen op dc jaarlijkse conferentie van de NAVO- ministerraad in december a.s. Spijkers met koppen zullen dan welis waar nog niet geslagen kunnen worden, omdat voor zulk een NAVO-atoommacht do medewerking van de Amerikaanse president noodzakelijk is ter wijziging van de Mac-Mahonwet, die het leveren van atoomwapens aan andere landen verbiedt en omdat de nieuwe president eerst na januari in functie treedt. Maar men heeft dan toch een indruk in welke richting terzake een communis opinio bestaat. Frankrijk eii rede spannin van de de NAVO-atoom macht zou moeten worden gegoten, jtiat uiteraard nog geenszins vast. Doch welke vorm men ook zal kiezen, de NAVO als vierde atoommacht zou een principiële wijziging in de huidige NAVO- verhoudingen brengen. Thans berust de strategische conceptie van de NAVO op de „schild" en ,,zwaard"-theorie. Dat wil zeggen dat Rusland van een grootscheepse agressie wordt weerhouden door de dreiging van het „zwaard", terwijl het „schild" de nodige bescherming verschaft aan het „zwaard", opdat dit tijdig in werking kan. treden en zolang kan werken dat een eventueel conflict wordt gewonnen. De preventieve kracht van beide stra tegische attributen van de NAVO moet Rusland van agressie weerhouden. Aan gezien de andere middelen, de conventio nele, beperkt zijn, komt het er in feite op neer dat de „schild" en „zwaard"- theorie niet alleen van grootscheepse agressie moet weerhouden, doch dat ook lokale agressie al spoedig niet anders zou kunnen worden beslecht of voor komen dan door de inzet of dreiging met dezelfde „zware" middelen. Met an dere woordenAmerika zou bereid moe ten zijn voor elke lokale agressie in Europa, waarmee geen Amerikaans vi taal belang is gemoeid, met het „zwaard te dreigen of dit in te zetten met alle risico's van dien. Want het is bj de huidige stand van zaken zo, dat de NAVO slechts in naam over het „zwaard" beschikt. De volledige zeggen schap ligt immers in handen van Ameri ka en Engeland en de NAVO als zodanig heeft daarover niets te zeggen. Er be staat dus geen eigen ,,NAVO"-zwaard en de strategische theorie van de NAVO berust dus op de welwillendheid van beide genoemde NAVO-leden. DU de nieuwe stand van zaken zou de NAVO een eigen „zwaard" krijgen, dat speciaal bedoeld is om de NAVO-, belangen te dienen, d.ï. een min of meer lokaal belang in tegenstelling tot het Amerikaans-Britse „zwaard" dat de belangen van het Westen in de gehele wereld dient. Om de NAVO echter niet in de dwang positie te brengen al te vlug met dit wapen te moeten dreigen of het in te zetten dient de NAVO over andere, min der zware middelen te beschikken d.i. tactische A-wapens en dan liefst de wei nig kwetsbare lichte Polaris alsmede voldoende conventionele strijdkrachten. Zowel in Amerika als in de andere NAVO-landen worden daarom de stem men steeds luider om de conventionele strijdkrachten uit te breiden ten einde ook in deze sector een evenwicht met Rusland te kunnen vormen. Zou men bet over dit laatste eens kunnen worden dan winnen de mobilisabele reserves, die thans naar de achtergrond zijn gedron gen, opnieuw in waarde. De NAVO zou dus bij uitwerking van de huidige sug gesties als vierde atomische macht, zoals men ziet, inderdaad een belangrijke wij- liging ondergaan. Wind- Ma*, temp. Station wen richting v. gisteren en snelheid en neerslag -■ mtrp. sec. afgel. 24 U. Stockholm regen 2X? regen av regen Aberdeen regen jonden regenbui Amsterdam geh. bc-vv Brussel regenbui Limburg regen £arus Bordeaux Grenoble Nice BerlUn frankfort ^Wnchen Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck regen ge£, oew. zw. bew. zw. bew. h. bew. zw. bew. zw. bew. mist geh. bew. regen mist geh, bew. zzw z zzo z nnw 6 03 6 14 11 1 10 13 13 2 12 6 13 13 12 14 16 ZZW 4 zo 2 zzo 2 windstil windstil zzo 3 wnw 4 18 16 18 14 15 15 14 17 hen Helder zw. bew. 'Penburg zw. bew. uissingen h. bew. £«We h. bew, B'lt zw. bew. Twente geh. bew. HBdhoven regen «•-Limburg regen 12 1B 12 7 Naar aanleiding aan het proces tegen de leiders van da Algerijnse opstand, dat gisteren in Parijs begon, hebben studenten in Algiers een demonstratie gehouden. Op de' fotobetogende studenten bij het hek van de universiteit beletten mede-studenten het gebouw binnen tc gaan 13 li 12 10 12 6 12 6 12 17 f* (Van een onzer verslaggevers) 'De spanningen in de leiding van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht hebben hun climax gevonden: de directeuren mr. H. A. R. Schuit en dr. iV.' P. A. J. van Royen hebben hun ontslag aangeboden, nadat drs. J. H, D. van der Kwast was benoemd tot al gemeen directeur van de beurs. De Raad -van Beheer van de Jaarbeurs heeft de ontslagaanvragen gisteravond in een spoedzitting ingewilligd. Het besluit van beide heren kom! na deze benoeming niet geheel on verwacht. Naar wij vernemen was het bedoeling van de raad van beheer dé hoogste bestuufshistantié van de jaarbeurs dat beide heren na verloop van enige tijd hun ontslag zouden aanbieden. Daarentegen had de nieuwe algemeen directeur nog dezer dagen verklaard een samen werking met de beide directeuren .voorlopig" op prijs te zullen stellen. De benoeming van de heer /an der Kwast tot algemeen directeur van de jaarbeurs is een uitvloeisel van het onder het voorzitterschap van ur. G. van der Wal gevoerde beleid, dat nu echter in verschillende kringen met name ten aanzien van de procedure grote verwondering heeft gewekt. Geheel onverwacht komt het be- Sluit van de huidige directeuren niet. Bij de benoeming van de heer Van der Kwast was reeds aan gekondigd, dat hij grotere bevoegd heden zou ontvangen dan heide m functie zijnde directeuren. Dat wees erop dat de Raad van Beheer van de Jaarbeurs de hoogste bestuurs- instantie ernst wilde maken met het reeds meermalen, aangekondigde nieuwe beleid. Dit zou de Neder- landse Jaarbeurs in Utrecht weer een plaats moeten geven onder de grote internationale beurzen in het buitenland. Ook de heer Van der Kwast vat^ zijn taak aldus op. Er zal dus een nieuw begin moeten worden gemaakt en zo hebben de heren Schuit en Van Royen het ook opgevat. Zij hebben de con sequenties getrokken en hun ontslag gangeboden. Hoe nu precies en concreet om schreven deze nieuwe taak van de Jaarbeurs zal zjjn, is op dit ogenblik nog allerminst duidelijk. De in de Raad van Beheer door zijn persoon lijkheid sterk dominerende voorzitter dr. G. van der Wal heeft bij het begin van de najaarsbeurs in september in tien punten dit beleid uiteengezet in termen, die vaag en diplomatiek ge noeg waren om veel onzekerheid te laten voortduren. Zo was er wel sprake, van een struc tuurplan voor de Jaarbeurs met voor de stad Utrecht belangrijke stede- bouwkundige consequenties, welk plan voorzag in zes verschillende mogelijk heden, maar de keuze daaruit werd ge laten aan het gemeentebestuur van Utrecht. Verder zette de heer Van der Wal uiteen, dat de organisatievorm van de beurs ook in het uitvoerend apparaat aan het nieuwe beleid zou worden aan gepast. Dit programmapunt is nu ge deeltelijk geconcretiseerd met de be noeming van de heer Van der Kwast en het daarmee samenhangende ontslag van de heren Schuit en Van Royen. Een richtlijn voor het trekken van conclusies hoe nu de andere punten zullen worden verwezenlijkt, bevat deze jongste ontwikkeling evenwel niet. De heer Van der Wal heeft bij dezelfde gelegenheid, gezegd, dat de gehele jaarbeursleiding de direc tie inbegrepen zich achter dit nieuwe programma had gesteld. Blijft echter de vraag open, of de gehele Jaarbeursleiding de directeuren in cluis kennis hadden van een benoe ming binnen twee maanden van een nieuwe directeur met grote volmach ten, een feit, waarvan naar wij ver moeden de voorzitter van de Raad van Beheer stellig kennis zal hebben gedragen. Misschien is dit overigens sympto matisch voor het de laatste jaren onder leiding van de heer Van der Wal gevoerde Jaarbeursbeleid, waarbij verrassingen niet, maar een duidelijke en concrete voorlichting en openhar tigheid van de zijde van de Raad van Beheer wel menigmaal hebben ont broken, Of dit alles de Jaarbeurs goed doet? Men moet het nu verwachten van de nieuwe directeur, die zich zo spoe dig mogelijk na 1 januari moet in werken, alsmede van de heer Van der Wal, die zijn invloed wel zal blijven doen gelden. Overigens is het ook niet onmoge lijk. dat verschillende taken nog 'zullen worden gedelegeerd, eventueel aan nieuw te benoemen functionaris sen of onder-directeuren. EN storing, waarvan net centrum Zj via Schotland naar het noordelijke deel van de Noordzee is getrokken, veroorzaakte donderdagavond in Ne derland vrij veel buien, waarvan som mige met onweer, terwij' langs de kust van Holland en Zeeland de wind tijdelijk tot stormachtig toenam. In erije over Gauile In Franse regeringskringen achtte men het niet waarschijnlijk, dat de president een nieuw plan zal maken, voordat de kwestie-Algerije in de algemene, vergadering der Ver. Naties te New York,zou zijn behandeld en da uitslag -van de stemming bekend zou zijn geworden. - Wel vevwachtt-g men, -dat hij op nieuw een beroep zal doen op het •Franse volk om in deze moeilijke uren de eenheid te bewaren. De Franse regering heeft intussen de voorzorgsmaatregelen verscherpt om te voorkomen, dat de uiterst recht se groeperingen, welke zich tegen de Gaulle hebben gekeerd, moeilijkheden zouden veroorzaken. In regeringskrin gen vraagt men zich met zorg af, waf Salan zal doen die nog in Spanje ver blijft. Men vreest, dat de uiterst recht se groeperingen en bepaalde afdelin gen van het leger de vroegere Franse opperbevelhebber in Algerije wel eens tot aanvoerder zouden kunnen kiezen in een nieuwe opstand tegen het wet tige gezag. Gisteren werden dertien leden van uiterst-rechtse groeperingen uit Al gerije gezet. De Franse autoriteiten zouden reeds een lijst hebben opgesteld waarop de namen van 100 mensen voorkomen, die in geval van ernstige moeilijkheden, eveneens zouden wor den uitgewezen. De vertegenwoordiger van de Fran se staat in Algerije, Delouvrier, is gis teren in Parijs aangekomen. Hij zal morgen in Parijs een zitting bijwonen van de regeringscommissie voor Al gerijnse zaken. Ook zou hij een ont moeting hebben met generaal de Gaulle. De Franse maarschalk Juin heeft in een vraaggesprek met het week blad „Aux Ecoutes" gezegd, dat zon der Algerije de verdediging van de Atlantische wereld niet denkbaar is, dat het vooruitzicht van Chinees in grijpen het Franse leger in Algerije niet kan verontrusten, dat een vér gaande integratie van de beschikbare Franse strijkrachten van zeer groot belang is en dat een Franse strategi sche atoomstrijdmacht wenselijk is. De maarschalk zei er bij te, blijven, dat het Franse leger in Algerije niet alleen tot taak heeft vrede in Alge rije te brengen, maar ook een van de bolwerken van de vrije wereld te ver dedigen. Het leger kan niet riskeren, dat bij een eventuele aftocht, lanceer- banen op een afstand van 700 km van Marseille worden aangelegd. Over de politieke zijde van het Al gerijnse vraagstuk zei hij. dat het on denkbaar is, dat meer dan een mil joen Fransen uit het moederland ooit hun nationaliteit opgeven of uit Al gerije worden gezet. „Zonder dan te spreken over een even indrukwek kend, zo niet indrukwekkender, aan tal van onze mohammedaanse broe ders in Algerije, die ons altijd trouw zijn geweest." Wat eventuele Chinese hulp be treft, zei Juin dat deze hulp behalve uit conventionele wapens en veel geld, voornamelijk zal bestaan uit het zen den van politieke commissarissen naar Marokko en Tunesië. De integratie van de Navo-strijd- krachten acht de maarschalk nood zakelijk. Laat men nu eens voor altijd toegeven dat de landen moeten afzien van hun strikte autonomie. Gemeen schappelijke beveiliging maakt de vor ming van grotere verbanden steeds meer noodzakelijk, aldus Juin. de nacht nam de wind weer af. Een volgende storing boven het zuiden van Engeland deed overdag de wind echter weer aanwakkeren. Het front, van deze depressie zal Nederland voorbijtrekken, waarna morgen on stabiele en wat minder zachte lucht bij naar zuidwest tot west geruimde wind Nederland zal binnenstromen. Kamer mag wel praten, maar niet beslissen (Van onze parlementaire redacteur) TTREXLANG heeft de Tweede Kamer gisteren vergaderd over de uitbreiding van de Haagse agglomeratie. Beslissingen vielen er echter niet, omdat de Kamer volgens de regering moet wachten op de behandeling van een wets ontwerp, waarin dje bestuursvorm voor deze agglomeratie wordt geregeld. Manster Toxopeus wil een district van zeven gemeenten instellen met een districtsraad die beslissende bevoegdheden krijgt. Die raad, en niet de regering de Kamer, zal moeten beslissen over de vorm waarin de door de regering gewenste nieuwe stad „Wilsveen" tot stand moet komen. Diezelfde raad zal dan ook moeten zeggen, waar „Wilsveen" precies zal moeten komen, zo legde minister Van Aartsen gisteren uit. De debatterende afgevaardigden wa ren het hier echter niet mee eens. „Van middag was me duidelijk, waarover we zouden spreken, maar nu niet meer", verzuchtte de heer Biewenga (a.-r.), die vond. dat de beslissing over de plaats van Wilsveen door de Kamer dient te worden genomen. „Neen", z.ei minister Van Aartsen, „Ik heb in de Memorie van Antwoord duidelijk gesteld, dat van de Kamer geen beslissing zou worden gevraagd. Maar waarom hebben wij dan dit debat?, zo kreeg de minister daarop van verschillende zijden te horen. Minister Toxopeus, die de nota, waarin de betref fende materie wordt behandeld, mede heeft ondertekend, had daar een ant woord op: „Wü hebben niet om dit de bat gevraagd, maar de Kamer" een opmerking, die juist was en die de Ka mer ook moeilijk kon tegenspreken. Eerder had 's ministers partijgenoot Ritmeester er ai op gewezen, dat de Kamer bezig was met een debat,' dat eigenlijk niet mocht worden gehouden „We weten niets en we behoren niets te weten, want wij hebben, daar geen zeggenschap in. We moeten maar af' wachten, tot er echt iets uit de bus komt." De liberale woordvoerder doelde hier op het fei-, dat de te behandelen materie in een nota was samengevat en dat er van een wetsontwerp nog geen sprake is. Bij de Ged. Staten van Zuid-Holland en bij de betrokken zeven gemeen ten (Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidsehendam, Voorburg, Nootdorp en Zoetermeer) circuleert momenteel een voorontwerp van wet over de door mi nister Toxopeus gewenst geachte be stuursvorm. Dit voorontwerp kwam telkens in het debat ter sprake, maar minister Toxopeus weigerde hierover mededelingen te doen. Advertentie 29 STUKS F !- „U krijgt een tien voor aardrijkskunde", zei dr. Bruins Slot gistermiddag in de Twee- xde Kamer tot de bewindsman van Volkshuisvesting en Bouw nijverheid, mr. Van Aartsen, Nu, de minister had het er met zijn „mondelinge beurt" dan ook goed afgebracht. Met behulp van een aanwijsstok had hij u kunt het op de foto zien ge toond, uitstekend op de hoogte te wezen van de geografische an gels en .voetklemmen die hei plan-Wilsveen bevat. 11 IN HET BEKENDE GROENE.DOOSJE Algerije zal geen internationaal slagveld worden en er zullen geen Chinese vrijwilligers tussenbeide ko men in de oorlog tegen Frankrijk, zo heeft de premier van de voorlopige Algerijnse regering in ballingschap, Ferhat Abbas, verklaard in een exclu sief vraaggesprek met een verslag gever van het te Stockholm verschij nende blad „Stockholms Tïdningen". De premier ontkende de berichten als zou Algerije een eigen luchtmacht opbouwen met Russische en Chinese hulp. Premier Abbas zei, dat „de Alge rijnen wapens nemen vanwaar zij ze ook maar kunnen krijgen". Hij le verde kritiek op Amerika, omdat dit land de Fransen van wapens en bom men voorzag. Hij zei gereed te zijn om naar New York te reizen en het ingrijpen te vragen van de Volkeren organisatie. om zo een einde te maken aan de oorlog in zijn land. „Alle geruchten als zou ik president de Gaulle willen ontmoeten, zijn uit de lucht gegrepen", zei Abbas. Hij zei hiermee de afgebroken onderhandelingen van Melun te be doelen. „Wij willen geen onderhan delingen meer", zei hij. „Wij hebben geen behoefte aan Chinese vrijwilligers",jging de premier „De taak van de Verenigde Naties in Kongo is moeilijker geworden als ge volg van een geleidelijke terugkeer van de Belgen, aldus een nieuw rap port van VN-secretaris-generaal Ham- marskJoeM over de Kongolese kwestie. Hammarskjoeld meent dat de grote aantallen Belgen die naar Kongo terugkeren krachtige invloed oe fenen op het tijdelijk bestuur zoals dat is gevestigd door kolonel Joseph Moboetoe, Hij zag de Belgische invloed in een toenemende vijandigheid tussen de regering van Moboetoe en het op perbevel van de Verenigde Naties. Vele jeugdige functionarissen van de regering Moboetoe worden voort durend vergezeld door Belgische ad viseurs naar wie zij luisteren. „De Belgische invloed is ook merk baar op militair terrein. Een Belgische kolonel, ODlangs in Kongo aangekomen uit Brazzaville, treedt op als adviseur van het ministerie van Nationale Ver dediging in Leopoldstad. Een vroegere Belgische verbindingsofficier dient als adjudant van kolonel Moboetoe, met de rang van kapitein", aldus Hammar skjoeld' In het ministerie van Voorlich ting gaf de commissaris-generaal, de heer Albert Bolela die uit Brussel vier Belgische adviseurs had mee gebracht op 22 oktober opdracht dat internationaal nieuws via de Kongolese radio niet langer gegeven mocht worden in de vier belang rijkste landstalen van Kongo. Dit be tekende een terugkeer naar een vroe gere praktijk. Hammarskjoeld gaat ook in op de staatsgreep van kolonel Moboetoe, die volgens hem een „inmenging van het leger op politiek terrein is geweest, die een nieuwe bedreiging opleverde voor vrede en veiligheid". Aan de andere kant heeft het colle ge van commissarissen, samengesteld uit „studenten zonder ervaring", die vergezeld waren van „talrijke Belgische adviseurs", zich verzet tegen de tech nische hulp van de Verenigde Naties. Er is nimmer sprake geweest van erkenning van dit college als de wetti ge regering van Kongo, omdat het in geen enkel opzicht op de grondwet steunt. Volgens Hammarskjoeld zijn de twee enige instellingen, waarvan de funda menten nog bestaan, de president van de republiek en het parlement voort, „wij hebben alleen wapens nodig. Als we dezelfde uitrusting had den gehad als de Fransen met hun tanks en vliegtuigen, zouden wij al lang de strijd hebben beslecht. - Thans vechten wij tegen een leger, dat voor een groot deel is uitgerust door de Verenigde Staten en de NAVO. Negentiende deel van de wapens, en uitrusting, die wij hebben buit gemaakt, waren van Amerikaanse makelij," aldus de premier/1 - „Wij verwachten geen Chinese of Russische vliegtuigen op korte ter mijn. Wij hebben nl, geen vliegvelden en zouden de toestellen dus niet kun nen gebruiken", ging hij voort. „President -Bourguiba van Tunesië heeft gesproken over een samengaan van Algerije met zyn land. Ik heb de grootste belangstelling voor zijn-plan, want ik geloof, dat het kan worden verwerkelijkt. Het zou de eerste stap zijn op de weg -naar een Noord- afrikaanse statenbond of naar een Noordafrikaanse bondsstaat-.- Maar deze oplossing zou niet voldoende zijn om de oorlog in. Algerije te doen eindigen. Integendeel, het plan" zou kunnen leiden tot een deelnemen' in onze oorlog van Tunesië. In dat. geval zou de binnenlandse oorlog Uitgroeien tot een internationaal conflict. Maar president Bourguiba is blijkbaar be reid om tamelijk grote risico's te nemen zei de Algerijnse premier van de regering in ballingschap. „Mao Tse-toeng heeft ons tijdens de langdurige gesprekken, die wij in Peking met hem hebben gehad, op alle manieren steun beloofd", aldus Abbas. „Dit ondanks de wetenschap, dat wij geen communisten zjjn. Hij heeft zelfs geen voorwaarden verbon- den aan zijn aanbiedingen. De KNVB heeft in overleg met de afdelingen besloten om in verband met de weersgesteldheid alle voor zaterday 5 november vastgestelde wedstrijden af te gelasten. Dit geldt v°or wedstrijden van de KNVB-zaterdagcompetitie als voor ALLE afdelingsvoetbal. Het KNVB-programma is in zijn ge heel opgeschoven naar 19 november. «geling* afdelinffen vol*t een eigen Advertentie) spaart li art en zenuwen! dbtapoctearHAG^VerkoopkaatOflB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1