De nieuwe president N ieuwe president verwacht vier jaren- mo DUITSE PILOTEN BRACHTEN COMET NIET IN GEVAAR Planta-schade loopt in de miljoenen Zelfbeschikkingsrecht voor 23 grensbewoners Kongo-debat CBS: nauwelijks ruimte ing voor Poolse journalist geschorst Het weer in Europa Niet op de hopgte van thuisreis Britse koningin RUSLAND EN DE VER. STATEN EENDRACHTIGE STEUN Margarine-verbruik gedaald D' WAARDERING VOOR NIXON Duitse gemeenteraden eisen: ALGEMEEN DAGBLAD VERLIEST GEDING VAN HET VRIJE VOLK in Produktiviteit wordt opnieuw onderzocht Passagiers van de Oranje' gewond Raah wil spoedig aftreden 9? Niet volledig Begrafenis ds. Finkensieper 0ÖMÏERDAC 10NOVEMBER I960 J Directeur: H. DB RUIG o NEGENTIENDE JAARGANG No. 4752 r V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET HELE VOLK is het er over eens, dat een uiterste nationale krachtsinspanning noodzakelijk zal zijn om dit land veilig door de jaren '60 te loodsen. De volgende vier jaren zullen moeilijk zijn", aldus heeft John F. Kennedy gisteren opeen persconferentie verklaard- nadat zijn verkiezing tot president van Amerika zeker was. ,,De nieuwe Russische generatie zal de kloof tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie misschien minder diep vinden dan de oudere generatie", zei Kennedy in een interview met een verslag gever van het Noorse blad „Aftenposten". Kennedy hoopte in staat te zullen zijn een bezoek te brengen aan Berlijn en verklaarde categorisch de dollar niet te zullen devalueren en maatregelen te zullen nemen om een einde te maken aan de goudspeculaties ..in Londen en elders". •Nixon heeft Kennedy gisteren telegrafisch zijn gelukwensen aan geboden. ..Ik weet. dat u kunt rekenen op de eendrachtige steun van alle Amerikanen terwijl u in de.komende vier jaar leiding geeft aan het land bij het nastreven van ónze doeleinden: vrede en vrij heid", aldus Nixon. President Eisenhower^ zond het volgende telegram a art. Kennedy: „Ik wens u geluk met de zojuist behaalde verkiezingsoverwinning. Spoedig zal ik u een uitgebreider telegram zenden, waarin u. be paalde maatregelen in overweging wórden gegeven terwijl u zich er6p voorbereidt in januari de taak van president over te nemen". $K? en in Nederland m V» J Zie verder paj. Ie kol.) Niet representatief Onwaarschijnlijk TE ZWART EMULGATOR ionerdam. t-Gravenhage Dordrecht. Schiedam Witte Ce Wlthstraat 2» relet 11570U li Postbua 1113 Postgiro No 424318 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Huygensplein 1 Teletoon 183467 (3 Ulnen) Postbus 1091 Postgiro no. 424887. Klachtendienst 18301930 Telefoon 362569 Spuiweg 133 Telef. 4570. Bellstraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per week, 3.65 per maand. 7,90 ver kwartaal Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks. ,vrIE de verkiezingsstrijd in de Ver W enigde Staten gevolgd heeft, moet wei tot de conclusie komen dat het, wat de politiek betreft, niet zo veel uitmaakt wie er gekozen zou worden. pe verschillen tussen Nixon en Ken nedy zijn niet veel meer dan nuance verschillen. Het belangrijkste is, dat aan de pe riode van onzekerheid een einde ge komen is. In het laatste jaar was de Amerikaanse politiek tot een onbe weeglijkheid gedoemd die in een be weeglijke wereld uitermate lastig Was. Want ten slotte zijn de Verenigde Sta ten de leidende mogendheid van het Westen. Daarom is de keuze van een presi dent daar voor ons allen van het grootste gewicht. Als het dus niet zozeeralthans voor ons een kwestie van politiek is dan spreekt zoveel te meer de vraag: Wat voor mens is de nieuwe presi dent? Zal hij over het inzicht, de wijs- ,beM en de standvastigheid beschikken, die hij voor zijn gewichtig-ambt be hoeft? Men krijgt uit de verkiezingsstrijd de indruk dat het Amerikaanse volk in meerderheid voor Kennedy gekozen heeft op grond van voorkeur voor zijn persoon. En men moet daarbij beden ken dat de nieuwe president rooms- katholiek is en dat is voor sommige groepen van de Amerikaanse bevol king een ernstig bezwaar. Dat hij des ondanks gekozen werd, betekent zeer bepaald, dat het Amerikaanse volk wat in hem ziet. j ATEN wij hopen, dat het Ameri- kaanse volk juist gezien heeft. Het heeft weinig zin daarover thans te spe culeren. De keuze is een intuïtieve keuze geweest en die is niet zo heel goed argumenleerbaar. Het merkwaardige van de nieuwe president en dat zou als Nixon ge kozen was ook het geval geweest zijn is dat hij een paar generaties jon ger is dan zijn voorganger. Chroestsjew, Adenauer,-de. Gaulle, zijn allemaal óüde mensen. Maémlllan is ook niet jong meer. Daar komt nu in de wereld politiek een man zijn plaats innemen en wat voor een plaatst die toch eigenlijk een vertegenwoordiger van de na-oorlogse generatie is. Hoe deze in dit wereld-ensemble zal aanslaan is een van de belangwek kendste vragen. Wij wensen de nieuwe president Gods zegen toe bij zijn weinig bege renswaardige, bovenmatig zware taak. Moge zün beleid bevorderlijk zijn voor vrede en gerechtigheid. Rakovvski. president van de Poolse •Journalistenfederatie, is geschorst als hoofdredacteur van het liberale com munistische weekblad „Polityka", al dus is door welingelichte kringen te Warschau meegedeeld. (Geldig tot vrijdagavond) HOGERE TEMPERATUUR Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, morgen wis selende bewolking met plaatselijk enkele buien. Belang rijke stijging van de temperatuur. Matige tot krachtige en voornamelijk aan de knst tijdelijk harde of storm achtige wind tussen zuidoost en zuidwest. Morgen: Zon op: 7.52 Maan op: 23.56 Onder: 16.55 Onder: 13.49 KENNEDY: „UITERSTE T7r"A7Arr»r*v u T/ENNEDY heeft gisteren niet de hele JL dog aan het televisietoestel gezeten. Terwijl tellers druk bezig waren te berekenen tpie de Amerikaanse prësi- dentsverkiezingen had gewonnen, speelde de jonge senator zo nu en dan oj het grasveld van zijn zomerverblijf te Hyannisport in Massachusetts met zijn driejarig dochtertje Caroline. INSPANNING a 7 wind- Max. temp. Statto» Weer richting gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. af gel. 24 Helsinki regen Stockholm sneeuw S510 onbew. Kopenhagen 1. bew. Abirdeen geh bew. regen Amst.rdam onbew. r»ï5Sel zw.' bew. Luxemburg mist Pa,,a geh. bew. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Bsrlön frankfort «ÜEchen Zötfch Genève Lncarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Majorca wwaben regen h. bew l.bew. geh. bew. geh bew mist zw. bew. zw. bew. regen geh, bew. h. bew. zw. bew 1. bew. regen regen geh. bew X. bew b. bew zw 6 7 12 WZW 6 4 1 windst. O 7 ZW 4 5 1 Z 8 6 2 zzo 8 8 0,6 zza 6 4 O z 5 -7 0 z 3 -1 0 Z 4 6 0 zzo 5 13 2 windst. 6 7 nnw 5 4 ozo 3 3 0.1 windst. 6 0 windst. 4 0,1 windst. 5 0 w 1 5 8 O 1 8 3 windst. 8 0 wnw 2 8 0 ozo 6 12 7 windst. 0 ono 2 17 19 o J 17 13 windst. 12 0 windst. 18 0 WZW 6 18 0 y'? Helder onbew feburg nv bew JiWSen h. bew D. Q-U onbew Tm-nl i-bew. |Ste onbew «Wioven zw. bew ^-Limburg i bew zzo zo zzo zo zzo O zo zo zzo De twee Duitse piloten die-op 25 ok tober jl. met hun straaljagers in de buurt kwamen van de Britse „Cornet" waarriïee koningin Elizabeth van Dene marken naar Londen, reisde, hebben de Comet" niet in gevaar 'gebracht. Dit is woensdagmiddag gelijktijdig te Bonn en te Londen bekendgemaakt door het Westdultse ministerie van landsverdediging enhet Britse minis terie van luchtvaart. Tien dagen geleden is het Brits- Duitse onderzoek naar het incident, dat boven het Duits-Nederlandse grensgebied is gebeurd, gesloten. De deskundigen zijn tot de 'slotsom ge komen, dat er geen gevaar voor de Britse „Cornet" heeft bestaan, aange zien het zicht die dag goed was én de Duitse straaljagers de „Cornet" vaorU durend in het oog hadden. In het communiqué wordt verder ge zegd dat de piloten van de „Cornet" niet konden weten dat de straaljager piloten. hen hadden gezien en daarom juist handelden toen zij het incident meldden. Het is niet bekend tot welke afstand de Sabres de „Cornet" zijn genaderd. Ambtenaren van het ministerie in Bonn hebben officieus enige kritiek ge leverd op de verklaring, daar deze vol. gens hen de beide Duitse piloten niet volledig ontlastte van elke blaam. De minister van defensie. Strauss zei te verlangen, dat het rapport ïn zijn geheel gepubliceerd zon worden, maar de Engelsen hebben zich hiertegen ver- zét. Naar de Britse minister van lucht vaart,. Amery, in het Lagerhuis mee deelde, was het mogelijk, dat het in cident „niet plaats zou hebben gevon den" indien een waarschuwing ivas uitgegeven aan het betrokken perso neel, over de uit- én thuisvlucht van het vliegtuig van de Koningin. De beide F 86-piloten waren op de hoogte ge- steld van de vlucht van Londen naar Denemarken, maar er later niet aan herinnerd, dat de terugreis op 25 ok tober zou plaats hebben. „Men heeft in overweging gegeven, dat hèt beier was geweest als wij van onze kant afzonderlijke waarschuwingen hadden uitgegeven, een voor de heenreis én een voor de terugtocht", verklaarde Amery aan de leden van het Lagerhuis. lillllllEiiilllllllIlllinillllliHllllllilllHilSliülltlllifliimüHIlllt! "$p »IT is André Jacomet, de Fransman, die de op een na hoogste burgerautoriteit ia Algerije was en die ontslag heeft genomen uit protest tegen de Algerijnse politiële van pre sident de Gaulle. Volgens be richten uit Parijs heerst onder nog meer hooggeplaatste auto riteiten in Algerije ontevreden heid. In Franse regeringskrin gen zou zelfs een „opstand" on der deze ambtenaren worden gevreesd. Steven Staryk viool (eerste con certmeester van het, Concertgebouw orkest), de Russisch-Amerikt&nse cellist Albert Ca teil én onze landge noot Jo Goudsmit piano," hebben een ensemble- gevoirnd, dat onder de naam van „Gostaca trio" hoopt zich spoedig in het"bïnnen- en bui tenland voor te stellen. „Mijn vrouw en Ik bereiden ons voor op een nieuw bestuur en een nieuwe baby", aldns verklaarde Kennedy gis teravond op zün persconferentie (Ken- nedy's echtgenote verwacht binnen drie weken haar tweede kind). ..Het is een gelukkig moment voor mij en ik wens mijn waardering nit te spreken voor aile Amerikaanse bur gers en voor de heer Nixon in het bü zonder", aldus Kennedy. Hij las de telegrammen voor die hij van Eisenhower en Nixon heeft ontvangen en de antwoorden daar- op. Aan Nixon "heeft hij getelegra feerd: „Uw oprechte góede wensen worden dankbaar aanvaard. Ook u moet worden gelukgewenst met een ons land volgens het Nederlands-Duitse verdrag ongeveer 200 ha van Je Westdultse gemeente Wyler niet aan de Bondsrepubliek zal teruggeven, "ebben de gemeenteraden van Wyler en het ook in Het district Kleef gelegen SyffHch ér bU het Westdultse parlement op aangedrongen, tégen l.et verdrag te stemmen. te.een memorandum van zestien bladzijden hebben de gemeenten hun beden kingen neergelegd. Ze eisen daarin onder meer het zelfbeschikkingsrecht Toor de 23 (drieëntwintig) inwoners van het gebied dat In het geding is. Voor verwarring is volgens mr. Stheeman bovendien geen aanleiding omdat het Algemeen Ochtendblad van Het Vrije Volk een aanmerkelijk klei nere afmeting heeft dan de overige ochtendbladen. Eiseres werd veroor deeld tot betaling van de kosten van dit geding die begroot worden op vierhonderd gulden. De president van de Amsterdamse rechtbank is het niet eens met' de directie van de N.R.C.. uitgeefster en e.vploitante van het Algemeen Dag blad, dat de N.V. de Arbeiderspers, die sinds kort het Algemeen Ochtend blad Het Vrije Volk uitgeeft, met de keuze van deze naam een onrecht matige daad heeft begaan. De eis die het Algemeen Dagblad in kort geding had gesteld (wüzigin van de verwarringwekkende naam) wees hij af. 4 Mr. U. W. H. Stheeman overwoog in zijn vonnis dat de beelden en de plaatsing daarvan op de frontpagina zo verschillen dat voor verwarring voor het publiek geen redelijke gron den aanwezig zijn te achten. Aangezien het spoedeisende karak ter in deze zaak ontbreekt, was de president het met de gedaagde eens dat hij onbevoegd is in kort geding uit te spreken dat de kop Algemeen Ochtendblad een onrechtmatige naam is. Dit oordeel behoort zijn inziens de gewone rechter te geven, hoewel mr. Stheeman in zijn vonnis overwoog dat het handelen van Het Vrije Volk door de gewone rechter in elk geval niet als onrechtmatig zal worden be oordeeld. Mr. Stheeman is van mening dat men bezwaarlijk bescherming kan vragen van het bijvoeglijk naamwoord algemeen. Met de toevoeging van het zelfstandig naamwoord ochtendblad in verbinding met Het Vrije Volk wil gedaagde zün inziens uitdrukken dat dit blad een landelijk karakter heeft en afwijkt van zijn plaatselijke regio nale edities. Op voorstel van de jury voor de koninklijke subsidie voor vrije schil derkunst heeft Hare Majestelt.de Ko ningin voor het komende jaar een stu diebeurs, groot f 2500.verleend aan de volgende jonge kunstschilders: Wil lem Kloppers te 'sGravenhage, A. F. Orth te Rotterdam en A. Verhoog te 's Gravenhage. De algemene vergadering der V.N. heeft haar debat over Kongo verdaagd zonder dat een datum voor hervatting werd vastgesteld. Met 48 tegen 30 stemmen bij 18 onthoudingen werd een resolutie van Ghana aanvaard waarin de algemene vergadering zich voor verdaging uitspreekt. De vertegenwoordiger van Ghana, Alex Quaison-Sackey, had bij de in diening van de resolutie verklaard, dat de debatten de taak van een Afri kaans-Aziatische commissie van goede diensten, die binnenkort naar Kongo vertrekt, zouden bemoeilijken. De commissie wil trachten een ver zoening tussen de politieke tegenstan ders in Kongo tot stand te brengen. Ghana wil wachten op het verslag van deze commissie aan de algemene ver gadering. De oommissie voor geloofsbrieven van de algemene vergadering van dé Ver. Naties zal zich vandaag bezig houden met het verzoek van Kasavoe- boe, de door hem aangewezen delega tie als de enige wettige vertegenwoor diging van Kongo te beschouwen. Toen Kongo 20 september tot de Volkerenorganisatie werd toegelaten, besloot de algemene vergadering, in afwaehtins van de resultaten van een onderzoek van de commissie voor ge loofsbrieven. de delegatie Van Kasa- voeboe noch die van Loemoèmba toe te laten. (Van een onzer redacteuren) De löonvoorstellen van de metaal industrie zijn op een nieuwe hindernis gestuit: het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend, dat er nau welijks of in het geheel geen ruimte voor een extra-loonsverhoging is. Hoe wel de toetsende instanties in het alge meen bij het beoordelen van loonvoor- stellen de berekening van het C.B.S. als juist aanvaarden, wordt de juist heid van deze uitkomst sterk betwij feld. In verband hiermee worden de produktiviteitsgegevens van de me taalindustrie thans aan een nauw keurig onderzoek onderworpen. Een twintigtal deskundigen van het CBS, het college van Rijksbemiddelaars, de Stichting van de Arbeid en de Vakraad voor de Metaalindustrie kwam woensdag bijeen, om te trach ten een voor alle partijen aanvaard bare methode van berekening vast te stellen. Het probleem is, dat er eigenlijk geen deugdelijke methode bestaat. Men zal nu uit verschillen de methoden er één kiezen, die dan het meest nauwkeurige resultaat moet opleveren. De officiële gegevens namelijk, waarvan ook de vakraad is uitgegaan, zijn niet representatief voor de me taalindustrie. Er zijn ook cijfers van de elektronische industrie in verwerkt, terwijl de gegevens van een enkel zeer groot metaalbedrijf er niet in opgeno men zjjn. Ook de enorme variatie van de bedrijfstak speelt de statistici par ten. Populair gezegd komt het er op neer, dat men voor bepaalde vergelij kingen de prijzen van potten en pannen bij de kosten van een schip moet gaan optellen. Volgens de berekeningen van de vakraad is er in de metaalindustrie jaarlijks gemiddelde van zeven pro- normaal gemiddelde van zeven pro cent. Dit is drie procent meer dan verleden jaar werd aangenomen, toen men een gemiddelde van vier procent verwachtte. Een gemiddelde stijging van zes procent zal al ruim voldoende zijn, om de vastgestelde loonsverho ging te bekostigen. Het C.B.S. komt echter tot een ge middelde van slechts vijf procent, welk percentage volgens een bepaalde wijze van berekening nog tot vier kan wor den teruggebracht Daaruit zou dan blijken, dat de werknemers in de me taalindustrie verleden jaar precies hebben gekregen waar zij recht op hebben. Het zou zelfs mogelijk zijn om op deze manier aan te tonen, dat zij toen te veel hebben ontvangen. De vakraad beschikt echter, nog over vele andere gegevens, die de uitkomst van het C.B.S. erg onwaarschijnlijk maken. Met behulp daarvan zullen de deskundigen van de vakraad nu trach ten hun'conclusies nog duidelijker te motiveren, terwijl het C.B.S. inmid dels nadere gegevens zal zoeken. Deze gegevens zullen worden verstrekt aan de looncommissie van de Stichting van de Arbeid, die volgende week een ad vies wil formuleren. Verwacht wordt, dat het bestuur dan een week later het definitief advies aan Rijksbemiddelaars zal uitbrengen. Tengevolge van onverwachte slin geringen van het schip heeft een aan tal passagiers van de „Oranje" (welk schip momenteel op zijn eerste rond- de-wereldreis is), verwondingen op gelopen. zo deelt de maatschappij „Nederland" mee. Indien men geen tegenslag door weersomstandigheden ondervindt, kan de „Oranje" zondag a.s. te Amster dam arriveren. De Oostenrijkse kanselier, Raab, heeft gezegd, zich in de naaste toe komst te zullen terugtrekken. Hij zei, reeds vorig jaar te hebben willen afs treden en opnieuw tijdens de rege ringscrisis eind oktober» „maar elke keer heeft de president mij gevraagd he kanselierschap weer op mij te ne men". Zodra hij ziet, dat alles goed gaat, za hij zijn functie neerleggen, daar hiervoor „een volkomen gezond iemand" nodig is. Raab is 69 jaar en is vier keer kan selier geweest. Hij heeft sinds 1945 deel uitgemaakt van de Oostenrijkse fevering. in Geesbrug is de 37-jarige mevr. K. met haar zoontje aangereden door een passerende personenauto. Beiden werden ernstig gewónd. Het kind over leed later in het ziekenhuis te Hooge veen. (Van een onzer verslaggevers) Een bedrag van 1.200.060 gulden is tot nog toe geëist als schadevergoeding door 4500 mensen, die aan de z.g. Planta-ziekte hebben geleden. Van den Bergh en Jurgens N.V. heeft in middels tweeduizend verzoeken afge handeld en al meer dan honderddui zend gulden uitgekeerd. De schade die Nederlands grootste margarine-fa briek door de Planta-affaire geleden heeft, ioopt in de miljoenen. De direc tie heeft indertijd drieduizend ton margarine teruggekocht van de winkelier en de groothandel. Hiervan zullen zo goed ais zeker 2500 ton, dat zijn tien miljoen pakjes margarine niet meer voor consumptiekunnen worden gebruikt. Van den Bergh en Jurgens heeft haar margarine-omzet in ons land zien da- len. Trouwens, In het algemeen is het margarine-verbruik merkbaar afge nomen. Veel mensen zijn roomboter gaan gebruiken. „Naar onze overtuiging is het beeld dat het publiek van ons heeft, veel zwar ter dan wij wel verdienen", zei de voorzitter van de directie van Van den Bergh en Jurgens N.V„ mr. C. T. C. Heyning, woensdag. „Uit ons aanbod, de door de huidaandoening geleden schade te vergoeden, hebben de men sen soms de verkeerde conclusie ge trokken, dat "ij ons ook reeds 'aan sprakelijk achten. Wij hebben dit ech ter gedaan op grond, van de reputatie die ons bedrijf heeft. Het onderzoek, of er inderdaad een causaal verband bestaat tussen de emulgator in Plan- ta-rood en de huidaandoening, is nog gaande. In wetenschappelijke kringen is het nog altijd onderwerp van dis cussie". Mr. Heyning wees erop, dat de directie van Van den Bergh en Jurgens pas besloten had, de nieuwe, emulgator toe te voegen .aan, de Planta-margarine, nadat deze emulgator gedurende twee-en-een-half jaar in vier labora toria grondig was Óhdërzbtó^.;u:T" ih drïe buitenlandse laboratoria, dié niet verbonden zjjn aan het Unilever-con cern en in het eigen researeh-labora- torium te VIaardingen. Daar is de emulgator beproefd op dieren, niet op mensen. In West-Duitsland beeft een lid van de staf van Unilever een flesje dat ge vuld was met de nieuwe emulgator. io één teug leeggedronken en zo een do sering binnengekregen, die aanmerke lijk sterker Is dan de hoeveelheid die zich in een pakje margarine bevindt. De man werd niet ziek. „Alle weten schappelijke onderzoekingen, 'die wij hebben laten verrichten, bebben niet aangetoond, dat de emulgator scha delijk zou zijn. Daarna hebben wij de emulgator toegevoegd aan de Planta- margarine. Wjj zjjn dus bepaald niet over één nacht ijs gegaan" aldus mr. Heyning. De emulgator, die afkomstig was uit het laboratorium van Unilever in West-Duitsland, werd toegevoegd om spatten bij het braden met de zoutloze Planta-margarine te voor komen. Bij gezouten margarine is zo'n emulgator niet nodig. De nieuwe emulgator werd voor het eerst gebruikt in 1958 in Kiel, daar na in geheel West-Duitsland. Er brak daar toen een zogenaamde blaasjes ziekte uit. die de directie van Uni lever in West-Duitsland zich deed afvragen of deze ziekte misschien te wijten zou zijn aan de nieuwe emul gator. Onderzoekingen toonden het verband echter op geen enkele wijze aan. „In medische kring geloofde niemand dat er enig verband zou bestaan tussen de nieuwe emulgator en de blaasjesziekte", zo vertelde mr. Heyning. „Er is toen nog een partij margarine, waarin deze emulgator was verwerkt, in West-Berlijn ver kocht. Daar werd niemand ziek. Daarna is deze emulgator niet meer aan margarine toegevoegd in West- Duitsland". Mr. Heyning wees erop dat het Duitse zusterbedrijf van Van den Bergb en Jurgens N.V. een onderzoek naar de nieuwe emulgator had laten instel len door het rijksinstituut voor de volksgezondheid in Nederland. Er is de Nederlandse fabriek het verwijt gemaakt dat dit onderzoek nog gaan de was, toen Planta-rood op de markt kwam. .JDit onderzoek was echter niet door ons bedrijf aangevraagd. Wij hadden de emulgator in vier laboratoria laten bekijken. Ons Duit se bedrijf had een officieel rapport nodig om de nieuwe emulgator te kunnen gebruiken, aangezien in Duitsland een nieuwe wet op de levensmiddelen van kracht was ge worden." VerzoekeD om schadevergoeding kunnen tot en met 31 december ingediend worden bij Van den Bergh en Jurgens N.V. in Rotterdam. De aanvragen worden met spoed behandeld door een aparte afdeling, waarvoor gepensio neerden tijdelijk weer in dienst zijn genomen. De moeilijkste gevallen, op het ogenblik zjjn er 250, worden be keken door de commissie van Vollen- hoveHagenSanders. De begrafenis van ds. K. O Finken sieper, president-directeur vao de Heldringgestichten te Zetten, is vast gesteld op zaterdag a.s. Aan de ter aardebestelling zal een rouwdienst voorafgaan in de Vluchtheuvelkerk te ZeLen aanvang 17 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1