Half-onafhankelijke republiek Meer veiligheid ij De Gaulle riep ministers één voor één i Spionnen gevat KENNEDY: GEEN PLANNEN VOOR GOODWILL-REIS Hevige gevechten in Saigon Militaire coup in Zuid-Vietnam Nieuw bewind: Strenger tegen communisten" en vier r in Algerije THflG Amerikaanse landloper vrij dank zij zege van Kennedy van Den Besten bij politie Legeroefeningen met gordels in Yves Saint-Laurent is soldaat af Betogers roepen: „De Gaulle aan de gate" Ike niet naar NAV0- ministerraad f Briefpost via Edio^j r r REUZEN VIS IN HET NET PARIJS 'VREEST NIEUWE RELLETJES AtgSt KOFFIE Labs VRÏJBAG II NOVEMBER ISÏ6® Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4753 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 55 55 Volksstemmin Sill b coffeïnevrije spaart hart en zenuwen! Wijzigingen Pantserwagens Eerste maal Verrassing Britse oppositie: Macmillan bevoordeelt familieleden Witte de With»trast 25 Telcf. 115700 la i Postbus 1113 Postgiro Ho 424519 1 J Klachtendlenst abonnementen IB.30--1S.30 uur Zaterdags 1713 uur. Telefoon 115700. Huygenspleln 1 Telefoon 1334B7 (3 HJnen) Postbus 1081 Postgiro no. 424367. Klachtendienst 18.3019.30 Telefoon 3675*0 Spulweg 133 Telof, 4570. 69 Bellstraat" 7a Tel. 63101. Abonnementsprijs 01 cent por week, ƒ2.65 per maand, ƒ7 00 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks. Rotterdam) «-Gravenhage Oordrecht: Scbiedami (Geldig tot zaterdagavond) ZACHT Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Aanhou dend zacht. Morgen: Zon op: 7.54 Maan op: onder: 16.54 onder: 14.18 Va. (V'an onze militaire medewerker) ONS parate legercorps heeft in de afgelopen zomer ter grootte van een regimentsgevechtsgroep oefeningen ge houden in La Courtine. Aan het slot werd op vaderlandse bodem nog een oefening gehouden onder de schuilnaam Hördenloop, waaraan 13.000 mannen deelnamen. Hierbij is grote aandacht besteed aan de tactiek, verband houdend met het gebruik van tactische atoom wapens en nauw daarmee samenhan gend, de mobiele verdediging. Tegelijkertijd werden ook in West- Duitsland oefeningen gehouden van ge lijk karakter. Uit een en ander blijkt dat deze oefeningen gehouden worden naar een bepaald tactisch schema nl. dat binnen het raam van een Leger corps één divisie een mobiele verdedi gende taak heeft en een andere divisie een mobiele aanvallende taak. Voor de eerste taak is het voldoende dat zij gemotoriseerd is (wielvoertuigen) voor de tweede taak is mechanisatie noodzakelijk (rupsbandvoertuigen ge schikt voor alle terreinen) zodat bv een vjjandeiijke opmars ook in de flank kan worden aangegrepen. ÏN welke mate voldoet on3 parate Le gercorps aan deze opzet? Blijkens de defensiebegroting zal -ons gereorgani seerde Legercorps bestaan uit 1 gemo toriseerde en 1 gemechaniseerde divisie. In die zin beantwoordt het Corps aan de nieuwe doctrine. Doch dan dient die ene gemechaniseerde divisie ook integraal gemechaniseerd te zijn en dat boven dien op de kortst mogelijke termijn. Dit laatste is echter voorshands niet het geval zodat bij de gehouden oefe ringen weliswaar getracht is het nieuwe schema zo goed mogelijk na te leven doch daarbij zijn tevens de zwakke pun ten van slechts gemotoriseerde eenbe den aan het licht getreden. Om het'gebrek aan gepantserde ter reinvoertuigen voor de infanterie - te compenseren werd de infanterie zo lang mogelijk op de tanks meegevoerd. Zo dra deze echter in de nabijheid van de vijand kwamen moest de infanterie af stappen en te voet verder gaan waar door van een massief en snel optreden verder géén sprake kon zijn. Op dat moment werd het gebrek van infanterie- persooeelcarriers (rupsband voertuigen) zwaar gevoeld. TTTT alle oefeningen kon slechts één conclusie worden getrokken, nl. dat zolang de offensieve divisie niet totaal is gemechaniseerd deze niet opgewas sen geacht kan worden tegen haar mo derne taak zoals deze thans in de NAVO verdediging als schema geldt. Met klem dient er dan ook op aan gedrongen te worden dat alsnog de twee aan de gemechaniseerde divisie toe te voegen infanteriebataijons tot drie wor den opgevoerd (zodat elke brigade er êêa b(j krijgt) en dat dat deze bataljons eveneens geheel worden gemechaniseerd en niet slechts gemotoriseerd. Uit de begroting valt voorts te con cluderen dat de infanterieverkennihgs- corripagnie en de dito pioniercompagnie eveneens siechts gemotoriseerd zullen worden. Ook hier is mechanisatie de aangewezen weg. In totaal zal daar hoogstens f 30 milioen mee gemoeid tijn, 0.i. geen onoverkomelijk bezwaar. Spoedig over Algerije RESIDENT DE GAULLE zal spoedig een beslissing nemen over Algerije. Hij is van plan een half-on afhankelijke Alge rijnse Republiek uit te roepen in een poging om snel een einde te maken aan de stryd in dit gebied, aldus verluidt in Parijs. De Gaulle heeft gisteren de voornaamste leden van het kabinet- D'ebré één voor één bij zich ontboden om zijn plannen mee te delen en de verzekering te vragen, dat de bewindslieden onvoorwaardelijk achter heni staan. Mogelijk zal de president zelf nog naar Algerije gaan voordat hij zijn plannen bekend zal maken. Het verzet tegen de'Gaulle' plan nen voor een „Algerijns Algerije" neemt tqe. Dit zou de president ertoe hebben gebracht de uitvoering van zijn voornemens te verhaasten. De minister van Defensie Messmer zal morgen naar Algerije vliegen, waar geruchten de ronde doen over ontevre denheid in het leger over de Gaulle's plannen. Volgens onbevestigde berichten or ganiseren de kolonisten in Algerije een verzetsbeweging tegen de Gaulle. Zij vrezen, in zijn Algerijns Algerije aan de Algerijnse rebellen te worden uit geleverd. De kolonisten zouden van plan zijn een onafhankelijke regering tegen Pa rijs in het leven te roepen A LLE dienstauto's van de ANWB rijden sinds, gisteren met vei ligheidsgordels. Dat is het begin van een lange actie die de Toeris tenbond gaat voeren om veiligheids- gordels ingevoerd te krijgen in alle Nederlandse auto's. Deze wegen wacht toont een eenvoudige „twee- •puntsgordel" (een gordel die op 3 plaatsen aan de wagen is bevestigd). Hij vraagt speciaal de aandacht voor het feit dat de gordel aan de bo dem en niet aan de bank is bevestigd, zoals op de foto duidelijk te zien is. Meer over deze interes sante materie vandaag óp pag, 5. gEN ander punt is dat men voor de beoogde mechanisatie een période van. 6 jaar heeft geraamd. Dat is veel te lang, want de door ons als modem aangeduide tactiek is ai weer een paar jaren oud. zodat we reeds achter lopen, ^e. grootst mogelijke voortvarendheid ts geboden. Die zes jaren moeten er hoog stens drie worden. Zou onze eigen industrie dat tempo niet binnen bijhouden dan zullen er bestel lingen in het buitenland moeten wor den geplaatst. Anders zal ons parate 'agercorps in de komende jaren zijn taak in de NAVO-defensie slechts ten dele kunnen vervullen en zal het met larie ongunstig; afsteken tegenover de ftestduitse eenheden waar de nieuwe doctrine consequent wordt toegepast. Dit zt)n ae. iessen die uit de gehouden «leningen kunnen worden getrokken. D« geprojecteerde plannen z(jn dus o.i. ^toereikend. We hopen dat tijdens het Amende Kamerdebat zal blijken, welke occlusies de minister van Defensie uit j de jongste legeréefeningen heeft getrok-1 ketr. Vijf personen, onder wie een vroegere generaal van het Spaanse republi keinse leger, ziju onder beschuldi ging van spionage gearresteerd, aldus Is gisteren in Parijs bekendgemaakt. Op 4 november werden twee Fransen, onder wie een burgemeester, en zes Polen, eveneens op beschuldiging van spionage, gearresteerd. De vijf thans gearresteerden zijn vier buitenlanders en een functionaris van de Franse communistische partij. Onder de buitenlanders bevinden zich, behalve de Spaanse generaal Fernandez, een Turkse vrowuelljke tandarts en twee Polen. Advertentie) Als eerste stap op de weg naar oprichting van een Algerijnse repu bliek zou de Gaulle een „uitvoerende raad voor Algerije benoemen, waar schijnlijk bestaande uit drie mannen, van, wie 2 Algerijnen. Deze raad zou 'n volksstemming moeten voorbereiden, feaanri. tAlgerijnen en Europeanen hun mènihg zouden kunnen' géven over de toekomstige verhouding tot Frankrijk: volledige zelfstandigheid of hauw ver bonden blijven met de Vijfde Repu bliek inzake verdediging, financiën, economie en onderwijs. De president heeft reeds iaten door schemeren, dat hij in geval van een heftige tegenstand bereid is opnieuw ingrijpende bevoegdheden op zich te nemen. De politieke commissie van de V.N.- assembiée heeft besloten op 5 decem ber te beginnen met het debat over de Algerijnse kwestie. 'Met de behandeling van de Marok kaanse klacht tegen Frankrijk over Mauretanië zal men 15 november be ginnen. Op zün eerste persconferentie na zijn verkiezing tot president heeft Kennedy medegedeeld dat hij noe geen plannen heeft voor goottwill-reizen naar hét buitenland. Hij meende, dat good will-reizen met zorg moeten worden behandeld, en dat aan hef nut daarvan een grens is. Voorts verklaarde Kennedy" de sa menstelling van zijn kabinet eind no vember of begin december, te zullen bekend maken. Op een vraag of hij voornemens is Adlai Stevënson een belangrijke post in zijn kabinet te geven, antwoordde Kennedy gisteren een telefoonge- sprek met Stevenson te hebben ge- voerd ,;over een aangelegenheid, dié ik tot na mün terugkeer van vakan tie wil aanhouden". Allan Dulles en Edgar Hoover zul len op. z|jn verzoek aanblijven als hoofd van résp. de Centrale Gehei me Dienst en de F.B.I. De „Scheveningen.GO" bracht van haar laatste tocht een merkwaardige vangst mee naar de thuishaven: een vis van ongeveer een meter lengte en van nog onbekende soort. Het dier is ovaalvormig, is ongeveer zestig centimeter breed en heeft een ronde staart. De vinnen zün rood. Sphipper Cor v. d. Zwan heeft het dier naar de afslag gebracht, waar het vlot verkocht werd. In de republiek Zuid-Vietnam heeft zich een staatsgreep voltrokken. Hoe wel de berichten over de coup van middag nog verwarrend waren, teek het wel zeker dat de staatsgreep is geslaagd. In de hoofdstad Saigon zonden zeer zware gevechten zijn geleverd waarbij verscheidene doden en gewonden zou den zijn gevallen. Volgens niet beves tigde berichten is de pro-westerse president Ngo Dinh Diem afgezet. Als leiders van de staatsgreep worden twee jonge officieren genoemd, die beiden hun opleiding van de Fransen en Amerikanen hebben gekregen. Het zijn de 28-jarige Du Quoc Dong en de 30-jarige luitenant-kolonel Nguyen SSsSsSS MM Jack als 22-Jarige Marine-officier (27J_. Md^dem. pari'i -(29) Jacqueline verlóófd (23) Een nieuw kapsel Op een bal in Parijs In de verkiezingstijd (31) Yves Saint-Laurent, de hoofdont werper van het Parijse modehuis Dior. is wegens ongeschiktheid uit de Franse militaire dienst ontslagen. Hii was in seotember, na enige malen ïnjportsur: HAG-Verkoopkantoor Postbus 819 - Haarlem D« 62-jnrige Amerikaan Charlie Taylor heeft zijn vrijheid te danken Wil de mensen die op Kennedy hebben gestemd. Taylor moest op 2 november voor de rechter verschijnen wegens land- Werp. Ais excuus voerde hij aan dat hij geen werk kon vinden. Daar «won had gezegddat er in de V.S werk in overvloed is en Kennedy had verklaard dat de werkgelegenheid allesbehalve gunstig is, bepaalde de ^echter dat Taylor een maand gevangenisstraf zou krijgen als Nixon zou winnen en een voorwaardelijke straf in het andere geval. Zodra het zeker was dat Kennedy de winnaar wast werd Taylor uit zijn voorlopige hechtenis ontslagên. De nieuwe president zou voorts voornemens zijn de buitenlandse dienst grondig te reorganiseren. Hij zou o.m. een aantal nieuwe ambassadeurs willen benoemen. Hij zou vastbesloten zijn een einde te maken aan het toeken nen van een ambassadeurspost aan lie den. die aanzienlijk hebben bijgedra gen aan het verkiezingsfonds van een partij. Ook de bezetting van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Washington zou Kennedy ingrijpend willen wijzigen. Aan premier Chroestsjew heeft hij een telegram gezonden om hem te be danken voor z|jn gelukwensen. Tevens deelde hij Chroestsjew daarin mede. dat het bereiken van een rechtvaar dige en duurzame vrede „een doel van dit land en een belangrijke taak van zün president" zal blijven. President Eisenhower heeft geen plannen om de bijeenkomst van de ministerraad van de NAVO. die half december In Parijs wordt gehouden. b|j te wonen. Hij zal ook eeen af scheidsbezoek aan Europa brengen, voordat bij zijn ambt neerlegt. GOED gewapende politiemannen pa trouilleerden vandaag in de ste den van een gistend Algerije, gereed om elke geweldpleging op wapenstil standsdag (herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog) de kop in. te drukken. Per vliegtuig werden van morgen naar alie belangrijke bevol kingscentra versterkingen aangevoerd. Vooral in Oran waren veel politieman nen samengetrokken, omdat in deze stad betogingen werdén-verwacht van oud-strüders en groepen rechtse kolo nisten, die tegen de Algerijnse politiek van de Gaulle zün gekant. De spanning in Oran is donderdag avond gestegen door bomaanslag van een terrorist in een. stadsbus. Eén man werd gedood, negen passagiers werden gewond. Kort daarna werd een doodgeschoten taxichauffeur gevonden. Deze marr is waarschijnlijk ook door terroristen vermoord. Leden van de mobiele garde hebben met jeeps en pantserwagens belangrij ke punten in de stad Algiers bezet. In deze stad kwam het gisteren tot onge regeldheden bi) een betoging ten gun ste van een „Frans Algerije Er ont stond een handgemeen tussen de politie en Europeanen, die leuzen riepen als „De Gaulle aan de galg". „Bevrijdt La- gaillarde" en „Algerije Frans". Twee studenten werden gewond. Verschelde- nen personen werden, gearresteerd. Een groep studenten werd uiteenge jaagd, maar het grootste deel van de betogers, vertrok uit eigen beweging. Bij het ter perse gaan van deze editie werd nog vernomen, dat zich tn Algiers vandaag nieuwe ongeregeld heden hebben voorgedaan tussen poli tiemannen en betogers voor een „Frans-Algerije". De demonstranten bekogelden de politie met flessen en stenen. Daarna voerde de politie char ges uit. Aan beide züden vielen ver scheidene gewonden. Ongeveer vijfdui zend betogers hadden tevoren de Franse resident-generaal in Algiers. Delouvrier, uitgejouwd. De directeur-generaal van de Amerikaanse posterijen, Summer- field, heeft meegedeeld dat zijn bureau in Washington met succes een brief heeft verzonden naar Newark in New Jerséy, door middel van de door Amerika gelanceerde Echo- satelliet. Advertentie) Va Thy. Blükbaar zijn de mannen van mening dat de regering van Ngo Dinh Diem een te lankmoedige houding tegenover de communisten innam Va Thy heeft ten minste volgens be richten van Amerikaanse diplomaten in Saigon verklaard dat hij een rege ring wil vormen, „die waarlijk anti communistisch is". Volgens Va Thy, die meedeelde dat de voornaamste punten in Saigon'in handen van zijn troepen rijn, moet .de regering uit „manner! van kaliber be staan en niet uit familierelaties". Hü oefende ook kritiek op het bewind van Ngo Dinb Diem vanwege de politieke invloed die op het leger werd uitge oefend. Dit is de eerste opstand in Zuid- Vietnam sedert 1955, toen Diem aan de macht kwam, Vietnam werd in 1954, na de nederlaag van de Fransen bij Dien Bien Phoe, verdeeld in een noordelijk en zuidelük deel.; Het noorden werd een (communistische) Volksrepubliek, het zuiden werd in 1955, toen Bao. Bai was. afgezet, een onafhankelijke republiek, die werd ge steund 'door de Ver. Staten! De inwoners van Saigon werdén, aldus berichten van buitenlandse diplomaten in Zuid-Vietnam, vanmor gen vroeg gewekt door hevige vuur gevechten. De greep naar de macht werd hoofdzakelijk uitgevoerd door parachutisten en mariniers. De .coup was een volledige verrassing, ook ai had men de laatste tüd in iegerkringen Kunnen vernemen, dat er ongerustheid bestond vanwege de communistische dreiging. Noord-Vietnam stuurt ,de laatste tijd steeds meer rode agenten naar-het zuiden ten einde te trachten deze onverzoenlijke vijand uit de weg te ruimen door middel van een pro- communistische revolutie. 4 De onrust in Zuid-Vietnam was de laatste tijd nog vergroot door, de staatsgreep in het aangrenzende ko- ninkryk Laos, waar de westers ge zinde regering het veld moest ruimen voor. een; neutralistisch bewind. Van morgen deden rin Thailand'geruehten de ronde, dat in Laos in de koninklijke: residentie Loeang Prabang" een niéuwe staatsgreep is uitgevoerd. ONRUST IN ZUiD-ViETNAM Cambodja re-roxH SAIGON Zuid en» Vietnam ROCMa'tt ft HÏAVtNH SQC TRAnG OfiO VIETNAM TH A JL A NO CAMBODJA STAN GEEFT DE MODE AAN IN ZAKDOEKEN) uitstel te hebben gekregen, onder de wapenen geroepen, maar werd vry- wel direct in een -militair hospitaal in Parijs opgenomen wegens een zenuwinzinking. Donderdag werd hü uit dit hospi taal ontslagen. Hij is nu in een par ticuliere kliniek opgenomen. Men verwacht, dat hij rich later voor ver der herstel naar Zwitserland zal be geven. Gedurende zijn afwezigheid treedt de 34-jarige Mare Bohan als hoofdontwerper van Dior op. Premier MacMillan van Engeland is in het Lagerhuis van nepotisme (on rechtmatige bevoordeling van familie leden) beschuldigd. De socialist Hamil ton verzocht hem een commissie in te stellen die een onderzoek zou moeten instellen naar de benoemingen van Julian Amery, schoonzoon van de premier, en de hertog van Devonshire, een neef van mevrouw MacMillan, op belangrijke posten in de regering. Op last van de officier van Justitie te Amsterdam, mr. J. F. Hartsuiker is het paspoort van de heer N. den Besten, directeur van de failliet ver klaarde N.V. Socrates thans bü de po litie gedeponeerd. De heer Den Besten had deze pas niet zelf in zün bezit. Op de gebruikelijke manier had de curator in zijn persoonlijk faillisse ment, mr. N. J. C. M. Kappeyne v. d. Coppello, bem om zün paspoort ge vraagd, aan welk verzoek de heer Den Besten terstond heeft voldaan. Zulk een verzoek wordt als regel gedaan om te voorkomen dat een cu randus het land verlaat tijdens het onderzoek in zijn boekhouding en ad ministratie. Het bevel van de officier van Justiüe hangt samen met het on- aerzöek in de paperassenchaos dié bij ae N.V. Socrates is aangetroffen en waaruit de curator in dit faillisse ment, mr. C. D. van Vliet, bijgestaan door heen accountant een boekhouding hoopt te kunnen samenstellen. Mén verwacht dat daarmee geruime tüd zal zün gemoeid. Bü een massale uitbraakpoging uit de strafgevangenis van Villa Devoto in Argentmte rijn twee gevangenen ge dood. Gedurende twee uur leverden gewapende gevangenen en agenten een vuurgevecht in de nabijheid van da gevangenis. Slechts vier gevaTig*- nen zyn erin geslaagd te ontsnappen»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1