Huidige politieke constellatie zit stevig in elkaar" REVOLTE IN NICARAGUA nieuwe bittere de Salan: aanval op Gaulle Opstand in Laos gericht tegen de communisten KABINET STERKER UIT STRIJD GEKOMEN Nao Dinh Diem zegeviert Opstand in Saigon is bedwong en LAATSTE NIEUWS MUITERIJ IN OOST-KONGO In 't huis GROENEVELD Riifii bodecrave^ r Geen herverkaveling A.R.-voorzitter op najaarsver gadering van partij con vent: D". gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Is gered. In de vorige **U* i» deze naam tot stand gekomen *®dnt toen twee kleine gemeenten Haar- Rust weergekeerd in Alders Zekerheid een Nationale traditie re. Het weer in Europa Regeringstroepen kwamen te hulp r PHOENIX REGERINGSCRISIS IN VENEZUELA zon op NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK O ORGELS en PIANO'S SATERDAG 12 NOVEMBER 1960 ~N NEGENTIENDE JAARGANG No. 4754 -\ Directeur: H. l)E RUIG Hoofdredacteur: Ur j A H J S. BRUINS SlAJ'l LLAiN VUUft. AlArüilUjfc „<J_AUU VUüKdAAK fiAad/j HALFWEG TEL.0 2907-4341 Toestand ernstig Géén fractiedwang 3 en in Nederland Radio-oproep Onderhandelingen Tweecle keer „otterdam Witto de Withstiaiu 29 Teler. 115700 (8 ld Postbus 1113 Postgiro Ho. 424519. Klacbtendlensi abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700, Huygenspleln 1 Telefoon 1834S7 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro no. 424867, Klachtendtenst 18.3018.30 Telefoon 362569 Spuiweg 132 Telef, 4570. BeUstraat T» Tel, 63161. «-Gravenhage Dordrecht! Schledami Abonnementsprijs 61 cent per week, ƒ2,63 per maand, ƒ7.90 ccr kwartaal. Losse nummers IS cent Verschijnt dagelijks J (Geldig tot zondagavond) VRIJ ZACHT. Wisselend bewolkt en enkele verspreid voorkomende buien. AanvankelUk matige wind tussen zuidoost en zuid, later tot krachtig en aan de kust mogelijk tot hard toe nemende zuidwestelijke wtnd. Aanhoudend vrij zacht; Morgen: Zon op: 7.5G Maan op: 01.00 op: Onder: 16.52 Onder: 14,42 Kamer heeft donderdag U jutlkel 1 van een wetsontwerp ver worpen dat beoogde de gemeente Haar lemmerliede en Spaarnwoude (gelegen tussen Amsterdam en Haarlem en tussen de Haarlemmermeer en het Noordzee- kanaai) te verdelen tussen de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, De aanleiding tot het ontwerp was dat Haarlem aan de oostzijde behoefte heeft aan een uitbreiding In verband met de woningbouw. Over de noodzaak om Haarlem hier te helpen bestaat geen verschil van mening tussen Kamer en minister; ook niet tus sen regering en gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het gaat bier om een gebied Zuid- Schalkwtfk geheten waar ongeveer 400 mensen wonen op plm. 600 ha. If AAR Gedeputeerde Staten van JYL Noord-Holland en ook de minister meenden van deze gelegenheid gebruik te moeten maken om nu meteen een grote groene buffergemeente te scheppen tussen Amsterdam en Haarlem. Wat er van Haarlemmerliede en Spaarnwoude over zou blijven, nadat Haarlem niet alleen met Zuid-Schalkwijk maar ook met Oost-Spaamdam zou zijn verrijkt, zou dan aan Haarlemmermeer worden toe gevoegd. De meerderheid van de Kamer en wü met haar was niet overtuigd van de noodzakelijkheid van een zo vérgaan de maatregel. Als Haarlem Zuid-Schalkwijk er bij had gekregen bleef er een gemeente Haar lemmerliede over, die net zo goed als tevoren, het geval was, in staat zou zijn om zelfstandig te bestaan. Ze zou nog 4.000 inwoners tellen. Het ontgaat ons te enenmale waarom de groene buffer zone beter in stand gehouden zou worden tegenover het opdringende Amsterdam en Haarlem, als er één gemeente zou ïipi dan als het er twee bleven. Wij vrezen zelfs dat het bij één ge meente eer slechter zou gaan dan beter. Want de gemeente Haarlemmerliede is helemaal niet op Haarlemmermeer ge oriënteerd en de gemeente Haarlemmer meer zit nu al met de bestuurlijke moei lijkheden van een zeer grote plattelands gemeente met ver uiteenliggende bevol- Söngskemen.. in ruasnapoisny «c rioLsioiiuun ne ger- vanmorgen om halfeit de ver gadering van het A.R.-Partüconvent, Achter de bestuurstafel zaten om. staatssecretaris Roolvink. mr. Roos- jen, minister Zijlstra en dr. Berghuis. «TE hebben hier te maken met een plan, waarbij te weinig op de be stuurlijke aspecten van de zaak Is gelet en op de aard en de gevoelens der men sen waarom het gaat. Het merkwaar dige is dat Haarlemmerliede zelfstandig wil blijven en Haarlemmermeer er niet op gebrand is Haarlemmerliede er bij te krijgen. Degenen die dit plan hebben voorbe reid, hebben te gemakkelijk ambtelijk een soort planologische herverkaveling menen te kunnen tot stand brengen. Het moet ons van het hart dat het plan zelfs op de kaart weinig fraai aan doet, maar de reëel-bestaande maat schappelijke verhoudingen, die niet door de historie zijn achterhaald en dus een historisch recht bezitten, zijn er in mis kend. Het Is goed dat de Kamer er een stokje voor gestoken heeft. De gemeente lijke indeling van Nederland Is geen sa crale zaak. Als de ontwikkeling der his torische verhoudingen dat met zich brengt, moet zij kunnen worden ver anderd. Maar als de historische ontwik keling dftt niet 'eist en een* gemeente wordt overigens goed bestuurd, moet men er afblijven. •De planologie moet niet te schema tisch zijn. In haar object zijn mensen, menselijke en historische verhoudingen begrepen. Dat heeft de Kamer met haar votum van donderdag willen zeggen. ^/E gebruikten zo even het woord sa craal, In de discussie over deze zaak is ook ter sprake geweest dat het van belang zou zijn om Halfweg dat tot Haarlemmerliede behoort en Zwanen burg dat net over de ringvaart heen tegen Halfweg aangebouwd is en dat dus tot Haarlemmermeer behoort, onder één gemeentebestuur te brengen. Wij zijn bet daar op zichzelf wel mee eens, •Maar de heer Verkerk heeft er terecht op gewezen wat het openbreken van de hatuurlfjke grens van de Haarlemmer meer, hetzij naar buiten, hetzij naar binnen, gevaarlijke precedenten schept voor Haarlemmermeer. Want als men die grens van de ringvaart eenmaal los lat is Haarlemmermeer niet meer zeker Badhoevedorp, van Aalsmeerder- buurt en van woonkernen tegen Lisse en legen Bennebroek aangelegen. Be minister spotte over een „sacrale Ingvaart". Het gaat hier echter niet iets sacraals, maar um de natuurlijke bescherming van de grote agrarische gemeente Haarlemmermeer. Men moet niet al ts willekeurig mee om- •Pringen. Bij het ter perse gaan van deze editie wordt vernomen, dat muitende man schappen van de militaire politie Stan- leystad In Oost-Kongo bezet houden in naam van de afgezette premier Loe- moemba. In Jinotepe, op vijftig kilometer van de Nicaraguaanse hoofdstad Managua, is een opstand uitgebroken De regering van de Middenamerikaanse staat heeft troepenversterkingen naar Jinotepe gezonden, maar vanmorgen werd in de stad nog steeds gevochten. De opstan delingen hebben zich. onder meer meester gemaakt van de barakken van de nationale garde. Jinotepe ligt op de weg naar Costa Rica, waar naar verluidt groepen bal lingen en Cubanen zich voorbereiden op een inval in Nicaragua. De regering van Nicaragua heeft de bewaking van de grens met Costa Rica versterkt. Arivc'pntip) Het Venezolaanse kabinet heeft pre sident Betancourt zijn ontslag aangebo den. nadat enige dagen geleden een voorste] van de minister van Financiën Mayobre om de bolivar te devalueren was' verworpen. Twee ministers van de republikeins- democratische unie hadden reeds eer der hun ontslag ingediend, hetgeen de president echter nog niet had aan vaard. Betancourt zou thans hebben in gestemd met de ontslagaanvragen van alle ministers, om in staat te zijn een nieuwe coalitie - zonder de republi keins-democratische unie te vormen. (Advertentie) Amsterdamsestraatweg 42 - BAARN tel. 029542576 eet men ONBEPERKT KIP MET EEN GLAS WIJN 6.—. Gelegenh. voor Lunch en Diner tot 100 pers. IDEALE PARKEERGELEC.rNHEID. temmerliède en Spaarnwoude tot één werden verenigd. Thorbecke wilde die nieuwe gemeente alleen de naam Spaarnwoude geven. Die naam was bekender. Wie had niet van dé reus Spaarnwoude gehoord; Het bleek echter dat alleen de verbeelding van Vondel gegevens over dit personage ver strekte. Althans geen nader document be treffende de reus kon worden voorge bracht dan de „Gijsbrecht". En de naam Spaarnwoude kan dientengevolge slechts blijven voortleven in de schaduw van Haarlemmerliede. Dank zij de beslissing van verleden donderdag leven zjj nog samen voort. In eikaars schaduw. Proficiat, De onlangs na een staatsgreep aan het bewind gekomen neutralistische minister-president van Laos, prins Soevanna Phoema, heeft gisteren mee- gedeeldt dat de koninklijke hoofdstad, Loeang Prabang, in handen van anti communistische opstandelingen is. Prins Soevanna Phoema had Loe ang Pnbang vrijdag willen bezoeken maar toen hij donderdagavond van de plannen van de opstandelingen hoorde, is hy naar Vientiane terug gekeerd. Het kabinet heeft besloten de verdediging van Vientiane te ver sterken, hoewel de stad niet recht streeks bedreigd wordt. De premier zei, dat het garnizoen van Loeang Prabang zich vrijdag ochtend heeft geschaard achter het revolutionaire comité van prins Boen Oem in Savannakhet. De bevelhebber van het derde infan- teriebataijon in Loeang Prabang heeft vrijdag via de radio bekendgemaakt dat hij het gezag van premier Soevan na Phoema niet langer erkent. In Vientiane beschouwt men de toe stand als ernstig. De garnizoenen van Loeang Prabang en Xieng Khoeang zijn gaan rebelleren op het moment dat de premier zich in het Noorden bevond om zich de steun van de plaat selijke autoriteiten te verzekeren. Overigens gelooft men, dat de be weging van de militaire commandant van Loeang Prabang meer tegen de communistische georiënteerde opstan delingen van de Pathet Lao als tegen prins Soevanna Phoema is gericht. De successen die de Pathet Lao de laatste tijd heeft geboekt, zouden in militaire kringen in de hoofdstad grote onge rustheid hebben gewekt. O In een bijzonder scherpe verklaring heeft eeneraal Salan, die op het ogen blik m de Spaanse badplaats San Sebastian verblijft, het Algerijnse plan van president de Gauile als een .fan tastische constructie" van de hand ge wezen. Salan waarschuwde voor het gevaar, dat een „Algerijns Algerije" in de geest van de Ganlle zeer spoedig in een volksrepubliek volgens de stem pel van de Oosteuropese landen zou kunnen .veranderen. Alle hoop op een toekomstige - loyale houding van een Algerijnse staat noemde Salan een zuivere illusie. Salan achtte het onmogelijk, dat men thans de ware bedoelingen van de Gaulfe niet zou herkennen. Iedereen, die geen, „verrader" wil worden en daaro-m. ;zij h functie ter beschikking stelt, handelt „moedig, eervol en in vol verantwoordelijkheidsbesef voor Frankrijk en de vrije wereld", aldus Salan, die het nog steeds mogelijk acht Algerije voor Frankrijk te winnen. De nationale opstand van mei 1958 heeft bewezen, zo zei hij, dat een groots idee „een tot dusver niet be leefde golf van enthousiasme en ver broedering tussen Europeanen en Mo hammedanen kfen teweegbrengen". In Algiers liggen ongeveer veertig mensen in ziekenhuizen met verwon dingen, die zij gisteren bij relletjes tegen het bewind van president de Gaulle hebben opgelopen. Tweehon derd lichtgewonden konden na behan deling naar huis terugkeren. Vanmor gen was het in Algiers weer rustig, na de bijzonder woelige dag van gisteren. De wens van de „ultra's" dat de actie zou overslaan naar andere Algerijnse steden en naar Frankrijk zelf is niet in vervulling gegaan. In de Algerijnse steden Oran, Constantine en Philip- peville werden wel spreekkoren als „Algérie Franeaise" gehoord, maar tot botsingen kwam het niet. In Parijs kregen demonstranten geen kans: de politie had de stad grondig afgegren deld. Er werden veel arrestaties ver richt. (Van een onzer redacteuren) De huidige politieke constella tie zit vrij stevig in elkaar en als zodanig kan zij beslist wel een stootje verdragen. Voor een bij de oppositie levende hoop en een hier en daar in de kring der „re geringspartijen1" optredende on gerustheid omtrent de verzwak king daarvan zijn geen gronden aanwezig. Tot die conclusie kwam de voorzitter van de Anti-Revolutio naire Partij, dr. \Y. P. Berghuis, in zijn openingsrede voor de na jaarsvergadering van het A.R. Partij Convent (welke vandaag te Amsterdam wordt gehouden) toen hij aandacht schonk aan de eve nementen, die in de binnenlandse politiek, zoals hij zei. enige dei ning en opwinding hadden ver oorzaakt, t.w. de verwerping door de Eerste Kamer van het ontwerp toto-wet. de Karei Doorman- affaire en de „cocktail-party". „Ook zonder dat de socialistische op positie in de persoon \an de lieer Bur ger daaraan onbedoeld in het Kamerde bat een handje zou hebben meegehol pen, zou - men hebben mogen eonstate ren. dat het zittende kabinet niet alleen politiek, maar ook naar samenstelling versterkt uit de strijd is getreden," al dus dr. Berghuis, die dit een zaak van niet te onderschatten betekenis achtte, Over de persoonsbezetting van het ka binet zei dr. Berghuis: ,,Nu het kabinet zich ook in zijn personele samenstelling door de jongste stormpjes heen duidelijk heeft gehandhaafd, moeten vanwege de nadelen van het voortdurend op dit punt bestaan van onzekerheden ook zijl die bepaalde zwakheden zouden hebben willen zien gecorrigeerd, zich verder niet alleen politiek want dat is nooit in het geding geweest, maar ook qua bezetting zich nu con amore achter dit kabinet-De Quay stellen. Uiteraard met dien verstande, dat het kabinet steeds op de zakelijke en daaronder vallen ook de principiële, merites van zjjn beleid zal worden beoordeeld. Dr. Berghuis wees in zijn rede minis ter Cals nog eens op diens bijzondere verantwoordelijkheid om bij het zgn. „Mammoetwetsontwerp" een voor alle het bijzonder onderwijs dragende groe pen bevredigende regeling te treffen. „Alleen dan zal hij in ons volk met ere ee enorme prestatie op het gebied van de onderwijswetgeving op zijn naam hebben staan," aldus de A.R.-partjj- voorzitter. Dr. Berghuis roerde ook de kwestie aau van „een niet' geheel eensgezind optreden ran de anti-revolutionairen", zoals die is gebleken bij de behandeling van het toto-ontwerp In beide Kamers en van het loonbeleid in de Tweede Ka mer. Hij zei hierover o.m.: „Zender dat wij geneigd zijn er vrede mee te heb ben of nog gunstiger: er prat op te gaan, indien van ons in het parlementaire werk een gevarieerde en steeds variërende standpuntbepaling en stemuUbrenging zou worden verwacht, mogen wij ook duidelijk stellen, dat er bij ons geen sprake is van fractie- of pariijdwang bjj de behandeling van de publieke zaak. Zie verder pag. 4, 3e kol.) Advertentie Zon onder Luitenant-icoionel Nguyen Va Thy, een van de leiders van de mislukte opstand in Zuiö-Victnam "Wat er van hem is geworden is niet bekend; mogelijk is hij gevlucht. Dc Westduitse strijdkrachten omvat ten thans 266.000 officieren, onder officieren en manschappen, aldus wordt gezegd in een bekendmaking van het ministerie van Defensie, ter gelegenheid van het vijfjarig be staan van de strijdkrachten. Station Weer Wind richting en snelheid mtr p. sec. Ma*, temp. v. gisteren en neerslag af gel. 24 a. Helsinki Stockholm Oslo Kopenhag. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort Munchen Zurich Geneve Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccxo Lissabon mist regen motregen geh bew, 1. bew. zw. bew. h. bew. h. bew. h. bew. onbew. regen regen regen zw. bew. regen zw. bew. mist regen regen motregen zw. bew. mist zw. bew. regen regen I. bew. ono ozo no zo z zo zzo z zzo zzo z 3 10 8 4 5 2 2 4 4 wmdst. nnw 2 o o 2 2 1 z 2 no 1 o 2 zo 10 wnw 3 wmdst. windst. z 9 o 3 wnw 4 6 3 8 11 12 10 11 10 12 12 12 12 9 12 13 12 11 8 6 11 11 22 17 18 16 0 O 0,1 O 11 6 35 3 0,2 0 3 24 26 0,1 0 0 4 33 1 Den Helder zw. bew. z 4 10 0,1 Ypenburg zw. bew. z 4 10 O Vlissingen h. bew. zzo 6 11 0,2 Eelde zw. bew. zo 4 ÏO O De Bilt geh. bew. zzo 3 11 0,1 Twente geh. bew. zo 2 11 0 Eindhoven regen zo 2 11 0.4 Zd.-Limburg 3. bew. zo 7 11 O Betogers voor een „Frans Algerije" hebben gisteren in Algiers felle gevechten met de politie geleverd. De demonstranten waren meest studenten, die zich verzetten tegen de Gaulle's plannen voor een „Algerijns Algerije". De relletjes begonnen tijdens de herdenking van de wapenstilstand van 1918 bij het monument voor de gevallenen Vf. rs DE militaire opstand tegen het he- wind van president Ngo Dinh Diem, die gisteren reeds geslaagd ieek, is vandaag na bloedige gevechten in de hoofdstad Saigon onderdrukt. Troepen, die trouw waren gebleven aan president Diem, hadden vanmor- gen het heft in de gehele stad weer in handen. Wat er met de leiders van de opstand is gebeurd, is niet bekend, de berichten die uit Zuid-Vietnam binnenkwamen waren over het alge meen nog ie er verward. Vanmorgen waren in Saigon belang rijke versterkingen van regerings- trouwe troepen aangekomen. De miü- I tairen, vooral infanteristen, kwamen per schip, omdat de bruggen rondom de Zuidvietnamese hoofdstad waxen opgeblazen door de opstandelingen. Enkele tankafdelingen, die gisteren aan de zijde van de opstandelingen hadden gevochten, zwaaiden om toen de infanteristen verschenen. Zij keer den zich tegen de parachutisten, die gisteren onder leiding van de jonge luitenant-kolonel Nguyen Va Thy de revolte waren begonnen. De parachu tisten, die het paleis van president Ngo iDinb Diem hadden omsingeld, moesten zich ijlings uit de voeten maken, toen de tanks op hen begonnen te schieten. De regeringstroepen namén - spoedig het radiostation over en kort daarop werd al ten verklaring van de presi dent uitgezonden, waarin werd gezegd, dat de parachutisten hun wapens moesten inleveren en zich moesten te rugtrekken naar de buitenwijken van de stad. Infanteristen namen intussen de strategische punten van de stad in. Op tal van plaatsen werd nog verbit terd gevochten. Volgens sommige be richten werden zeker vijftien mensen gedood, onder wie enige burgers die uit nieuwsgierigheid de straat waren opgegaan. Buitenlandse journalisten, die in een postkantoor hun verslagen wilden laten doorseinen, moesten zich enige malen op de vloer werpen om aan de kogels te ontkomen. Het schijnt, dat president'Ngo Dinh Diem gisteravond met de leider van de opstand, Va Thy, heeft onderhandeld, maar dat men daarbij niet tot overeen stemming is gekomen. De president is niet gevangen geweest, De voornaamste grief van de opstan delingen was, dat de president niet streng genoeg optrad tegen de infU- tratiepogingen van de communisten uit het noorden. Ngo Dinh Diem zou bo vendien zijn familie hebben bevoor deeld. De president heeft in een ver klaring, die voor radio-Saigon is voor gelezen, gezegd, dat bloedvergieten moet worden vermeden en dat slechts de communisten van verdeeldheid tus sen leger en volk zullen profiteren. Dit is de tweede keer, dat Diem een staatsgreep heeft weten te verijdelen door in zijn paleis te blijven wachten op hulp. In 1955 echter werd hij door de parachutisten gered, die zich nu tegen hem gekeerd hebben. Zij be schuldigen Diem van het voeren van een „autocratisch bewind" en van het voortrekken van de Vietnamezen, die in het centrum van het land wonen boven die van het zuiden. Politieke waarnemers menen, dat de staatsgreep ditmaal is mislukt, omdat de parachu tisten, in plaats van het paleis te be stormen, getracht hebben de president door belegering tot overgave te dwin gen. Men is overigens wel van mening, dat Diem niet langer meer autocratisch zai kunnen regeren. Ngo Dinh Diem is. zoals bekend, zeer westers georiënteerd! Radio-Moskou had gisteren de op stand in Saigon „het begin van het einde" van een aan Amerika onder horig bewind genoemd. „Het simpele feit van een opstand in Zuid-Vietnatn, afgezien waartoe deze leidt, betekent de doodsklok voor een van president Eisenhower's beste vrienden, de dicta tor Ngo Dinh Diem", aldus de Russi sche radio. Advertentie) I Ttl. 01726-2541 Vrjjgt geïllustreerde prijslijst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1