De arme Lazarus VAKORGANISA TIES WILLEN Ook Lagaillarde ontkent plan tot revolutie Nozems in actie tegen integratie in New Orleans Leeftijdsgrens voor ORTIZ zocht contact met SALAN Socrates gaat Regeringscoalitie valt uiteen in De Onderzoek naar incident in Ned. Nieuw-Guinea Russische hulp voor Marokko leer dan 8ÖÖÖ de sterkte Volksstemming ii i^bs^èêèêêè16* Afstoten staatsbezit kan bezitsvorming ten goede komen „Wij hadden ons vaderland te lief R.K. POLITIEBOND ONTEVREDEN Op den duur alle winkels dicht op zaterdagmiddag5 in COMMUNISTEN WEGGEVAAGD Ambtenaar zou uit noodweer geschoten hebben op Papoea s Cubaanse juristen vragen asiel Diemense jongens weer thuis Weer uitwijzingen in Algerije Het weer in Europa r r WOENSDAG 16 NOVEMBER 1960 ~N Directeur: H. L)F RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 475? V. _y MR Biesheuvel heeft zrjn boeiende ■voordracht een appel genoemd. Dat was het ook. Het was een overtuigend christelijk beroep op zie harten van zijn woede**. MINISTER ZIJLSTRA: Minister Toxopeus: „Trans Algerije" Verworpen AL het winkelpersoneel dient een vrije zaterdagmiddag te hebben. Dit is de mening van de vakorganisaties van het winkelpersoneel, de al gemene bond „Mercurius" (N'W) de r.k. Bond van Handels- Kan toor- en Winkelpersoneel (HKW) ,,St. Franciscus van Assist' (KAB) en de Nederlandse Chris telijke Beambtenbond (CNV). Wetswijziging Ondanks socialistische winst Titoïst Competentiestrijd in Holland ia? Liberalen 76 setéis CD C 5) Zelfbehoud President de Gaulle van Frank rijk heeft in de bijeenkomst van de ministerraad meegedeeld van plan te zijn een volksstemming over de instelling over Algerije te doen houden. Kassein ontslaat twee ministers in Irak a a m in Nederland a VVttw a« Wlth»tra« 28 Teiet. 115700 (e 11 Postbus 1112 Postgiro Ko, 42451». Klaehtendienst abonnementen 18.3018 30 uur Saterdag» 1713 uur. Telefoon 115700. .iuygenspleln 1 Telefoon 183487 (3 lijnen) Postbua 1991 Postgiro rto. 424867 Klaehtendienst 18,3019.30 Telefoon 18256» Spuiweg 132 Telef, 4570. Bellstraat Ta Tel. 63151, Abonnementsprij» 61 cent per week. 1 2,65 per maand, T 80 jjer kwartaal. Lo»«e «nimmer» 15 cent. Venchljnt dagalljk». aottttdami 'i-Gravenhage Dordrecht! «chJedami (geldig tot donderdagavond) IETS LAGERE TEMPERATUREN Aanvankelijk opklaringen, later toenemende bewolking, mogelijk gevolgd door enige regen. Koude nacht met hier en daar mist, morgen overdag iets lagere temperaturen dan vandaag. Overwegend matige wind, krimpend van west naar zuid. zon op: onder: 8.03 16.47 maan op: onder: 5.41 16.25 DE spanning is er uit, schreven we gisteren en daarom is voor velen fcjj de politiek de dood in de pot. Maar dat geldt niet voor de interna tionale politiek. Daar is allerminst de dood in de pot. Daar zijn volop span ningen en problemen. Daar is een over- itelpende hoeveelheid taken die op ons tótormen. De spanning is zo groot, dat. juist over dt internationale politiek, in een land lit Engeland de Labour-partij bezig is uit alkaar te vallen. En het zijn die problemen die op het Convent der a.r. party aan de orde sijn.geweest. Een Verenigd Europa en de hulp van de rijke landen aan de arme. Het was merkwaardig hoe dat er bij d« vergadering inging. Men voelde zich geraakt. Men kon zien dat de sprekers di'.harten hadden geraakt, moeten de internationale politiek tot een stuk van onze binnenlandse politiek maken, zei mr. Biesheuvel. De bewoners van een land als India, zyn obm naasten. Het rijke Amerika en West-Europa kunnen tegenover de lan de» van Azië en Afrika, niet blijven shun als de rijke man tegenover dc irmt Lazarus. Dat is het probleem van de christe lijke .politiek vandaag. Er zijn ook niet- ehrïstenen die dit probleem zien en naar era zelfde oplossing zoeken als wij. Maar het is de taak van de christen politicus en van de christelijke politieke partij om het rijke man arme Lazarus probleem aan de deur van het chris- telgk geweten te leggen. Al» wij het klaar willen krijgen dat »r vele miljoenen van onze belasting gelden afstromen naar de arme volken, om daar goed besteed te worden, dan moet er tot de hartc-n van onze westerse mensen, waar het eelt van de welvaart omheen zit, doorgebroken worden. D»t is een echt christelijke zaak. Het l« de bekering in de levenspraktijk. Dan is de spanning weer in de politiek. Dan is er ook weer plezier in de politiek. In de antirevolutionaire partij is in de laatste jaren de overtuiging die op dit partyconvent werd uitgedragen in toe nemende mate groeiende» Op vergade ringen van kiesverenigingen vinden deze gedachten weerklank. Het zwaartepunt in de politiek heeft zich verplaatst. Wy denken dat mr. Biesheuvel bij ge legenheid nog wel eens een warm plei dooi voor een behoorlijke melkprijs zal houden. Maar hij zal voor de melkprijs aooit een „appel" tot ons volk richten. Dat doet hy niet voor de boeren, cmdat hij dat niet hoeft te doen, Hy doet het we! voor de arme Lazarus. Hontflrpflawpijf |)r t A H S Hifl'INh- M.UT „Vrije zaterdagmiddag voor winkelpersoneel" 1- .«fKrfi V2 iSt V* ,»-. «V «;N» V Een negermeisje kijkt wat onwennig naar buiten, achter de brede rug van een rechercheur. Zij ging maandag, niet vier andere negerkinderen, voor de eerste maal naar een „blanke" school. Op die dag werd in Ne tv Orleans een begin gemaakt met het afschaffen van de rassenscheiding. (Van «aje p&rlexaenlsredactie) Minister Zijlstra heeft in een nota aan de Tweede Kamer over het rege ringsbeleid met betrekking tot het be zit van en de deelneming in vennoot schappen door de staat principieel ge steld, dat niet slechts het verwerven van nieuwe deelnemingen uitdrukke lijk vanuit het algemeen belang moei kunnen worden gemotiveerd» maar dat hetzelfde geldt met betrekking tot het aanhouden van reeds verworven deel nemingen. De bewindsman meent, dat het afstoten van deelnemingen in de vorm van kleine effectencoupnres de bezitsvorming ten goede kan komen. Over de verkoop van aandelen/cer- lificaten Hoogovens, die in het voorjaar ter gelegenheid van de emissie heeft plaatsgevonden, merkt de minister op, dat naar zijn mening geen enkel mo tief aanwezig was. de deelneming van de staat in deze N.V. uit te breiden. Nadat maandag te New Orleans, in de Amerikaanse staat Louisiana, enkele negermeisjes door de federale politie naar „blanke" scholen waren gebracht, heeft gisteren opgeschoten jeugd tever geefs getracht de betrokken school gebouwen binnen te dringen. De ongeveer honderd nozems sloe gen geen acht op een politiebeveï, dat ze aan dé overzijde van.de straat moesten blijven bij de pas geïnte greerde school, "McDonogh nr. 13, Agenten te paard en een kordon stadspolitie hielden ben daarop te gen waarna zij zich in alle richtingen verspreidden. Na de mislukte poging van. de nozems, door te dringentot het schoolgebouw heeft de politie een kordon gelegd om twee huizen-blok ken teneinde de McDonogh school te beschermen. De politie sleurde een blond meisje uit haar auto, terwijl ze hevig tegenspartelde en met de politie vocht. De auto droeg het op schrift: „Politie ga naar huis. "Uw kinderen kunnen ook met nikkers samenzitten". De politie heeft zes oproerkraaiers gearresteerd. 125 politiemannen betrokken later de wacht bij de McDonogh school en al leen zware vrachtauto's mochten pas seren. Vele mensen verzamelden zich in de portieken van de omringende huizen. Gisteren heeft In het proces tegen »e Algerijnse Fransen, die in januari il. de zgn. barricadenopstand te Algiers hidden, de hoofdschuldige. Pierre La- f'jjkfde, verklaard, „dat het nooit de bedoeling was geweest de Franse re- fering omver te werpen". De 28-jarige advocaat en voormali ge parachutist wordt ervan beschul digd de militaire leider te zijn ge weest van de januari-opstand. Lagaillarde weidde langdurig uit over de rol die hij gespeeld had bij de opstand van 13 mei 1958, die ge neraal de Gaulle aan de macht ge bracht had. Hij constateerde, dat hij toen werkelijk enige keren de staat in gevaar gebracht had, maar dat hy daarvoor nimmer terecht behoefde te staan, ..Het is niet alleen Pierre Lagaillar de, die hier terecht staat," zo riep dc baardige verdachte, „het is ook de af gevaardigde van Algiers, de afgevaar digde van 700,000 inwoners van de tweede stad van Frankrijk, In deze rechtszaal zijn ook de stille schaduwen van hen, die blijven geloven, dat het Pad van de toekomst naar een Frans Algerye leidt. Onze misdaad is, dat W'd ons vaderland te lief hebben." ■me hebben Algerije in militair op zicht veroverd", aldus Lagaillarde. ..maar de politieke strijd hebben we verloren. Het is schandelijk." Lagaillarde wees er keer op keer op, dat hij in januari nooit het plan heeft Sehad de regering omver te werpen, an hy gebruikte herhaaldelijk het ar gument, dat, toen zijn kiezers op de barricaden gingen staan, zijn plaats a.s afgevaardigde r.aast hen was. Toen de zaak ten slotte verdaagd werd tot vandaag, leek Lagail larde volkomen uitgeput. Intussen is in de Nationale Assem- °>ee het voorstel om Lagaillarde voor lopig in vrijheid te stellen, verworpen met 219 tegen 201 stemmen. Minister van Defensie Messmer ver klaarde, dat als dit voorstel goedge keurd zou worden, dit inmenging in de rechtspraak zou betekenen. Bij de behandeling van een derge lijk verzoek in juni jl„ werd het voor stel afgewezen met 268 stemmen tegen, en slechts 165 stemmen voor. Volgens onbevestigde berichten uit Madrid bevindt Joseph Ortiz, die met Lagaillarde de leider van de opstand in Algiers in januari was, zich thans in San Sebastian in Spanje. 25 km van de Franse grens. Hij wordt in Parijs bij verstek berecht. Ortiz is de enige van de verdachten in het barricade proces die in aanmerking komt voor de doodstraf. HU wordt ook beschul digd van moord, poging tot moord en verwonding. Generaal Salan. voormalig Frans opperbevelhebber in Algerije, die zich tegen de Algerijnse politiek van presi dent de Gaulle heeft gekeerd, is on langs in Barcelona, Madrid en enige dagen in San Sebastian geweest. Vol gens welingelichte kringen in Barce lona had Ortiz getracht een afspraak met generaal Salan te maken. De gene raal zou echter geweigerd hebben hem te ontmoeten. Ook in kringen in San Sebastian gelooft men niet, dat zij elkaar hebben ontmoet. Ortiz is k-.rt geleden ook in België zijn geweest. Greyhound Netto-winst Ie h S 6.876.388 (d.746.022) of 8 0.38. (0.36) pet aand. (Van onze parleinenlsredactie) Om «Ie stijgende personeelstekorten hij de politie (op 1 oktober alleen al bij de gemeentelijke politie over 't gehele land 933 man, waarvan 688 in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) het hoofd te bieden, ziet minister Toxopeus maar één uitweg: verlaging van de aanstellings leeftijd; Op het ogenblik kunnen slechts jonge lui in de leeftijd van 22 en 23 jaar, die hun eerste militaire oefening achter de rug hebben, worden aangetrokken. Een groot aantal van hen heeft al een beroep gekozen en de rest voelt er weinig voor, nog eens in de schoolbanken plaats te nemen. Minister Toxopeus wil de leef tijdsgrens verlagen op achttien jaar. Volgens de bewindsman heeft het geen zin. het rapport der commissie werk- classificatie politiefuncties, dat geen con crete salaris voorstellen behelst, voor pu- blikatie vrij te geven. Het hoofdbestuur van de R.-K. poli tiebond „St. Michael" heeft zijn ern stige ontevredenheid en bezorgdheid uitgesproken over de gang van zaken met betrekking tot de polïticsalarissen. In een door de bond uitgegeven communiqué wordt gezegd, dat het hoofdbestuur ernstig ontevreden is „over het feit, dat ondanks de toe zegging van de minister van Bin- tenlandse Zaken om het vraagstuk van de politiesalarissen in de cen trale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken nader te bespreken, dit vraagstuk als zo danig in de op donderdag 10 novem ber jl. gehouden vergadering van deze commissie niet aan de orde is gesteld". Het hoofdbestuur ziet met grote be zorgdheid de verdere ontwikkelingen tegemoet. Naar deze bonden meedeelden, zijn zij van mening, dat de arbeidsomstan digheden van het winkelpersoneel zo nauw mogelijk moeten aansluiten aan die van de overgrote meerderheid dei- werknemers en dat afwijkingen slechts toelaatbaar zijn voor zover het bijzon dere karakter van het winkelbedrijf deze strikt nodig maakt. Nu in de overige sectoren van het be drijfsleven de vijfdagemveek nagenoeg overal verwezenlijkt zal worden door invoering van een gehele vrije zater dag, dient het winkelpersoneel binnen afzienbare tijd althans over een vrije zaterdagmiddag te beschikken. $-Wm^ „Ook in Nederland zullen wij moe ten komen tot sluiting der winicels op zaterdagmiddag, zoals dit reeds nu in Duitsland en in de Scandinavische lan den het geval is. Hiertoe is wijziging van de winkelsluitingswet nodig. De doorvoering van de vijf dagen week voor het winkelpersoneel mag echter hierop niet wachten. In. de tussentijd zal de werk weekverk or ting voor het winkelpersoneel in het algemeen door wisselende werktijden doorgevoerd kannen -worden. Zowel om sociale als om economische rédenen zal deze over gangstijd echter zo kort mogelijk die nen te zijn. Dit is het stand-punk dat de genoem de bonden innemen ih. besprekingen die thans ook in hel winkelbedrijf over de werkweekverkorting gevoerd wor den. De advocaat van de N.V. Socrates en haar dochterondernemingen, mr.-H. B. Wieringa te Amsterdam, heeft dinsdagmiddag bij het Amsterdamse gerechtshof appel aangetekend tegen het vorige week door dc hoofdstede lijke rechtbank uitgesproken faillisse ment van deze bouw- en handelmaat schappij. Het is nog niet bekend, wanneer bet Amsterdamse gerechtshof het appel zal behandelen. (Zie verder pag. 4e kolom). AAN de drie-partijen-coaiitie, die Denemarken gedurende 3j'j jaar heeft geregeerd, is door de parlements- v». kiezingen van dinsdag een einde gekomen. De grootste regeringspartij, die van de socialisten, ging weliswaar zes zetels vooruit, maar de andere deel genoten van de driehoeksregering, de Georgisten ("ook wel eenheidsbelasting- partij genoemd) en de radicalen leden aanzienlijke verliezen. De belasting-; partij verloor al haar negen zetels,- daar zij er niet in. geslaagd het vereiste mï- nimunt vaii 60.000: stemmen te krijgen De radicalen verloren 'drie. vin hun veertien zetels. De regeringscoalitie bezit thans geen meerderheid meer in het „Foïketïng". Hoe dé nieuwe regering er zal uit zien, is niet onmiddellijk duidelijk. Een coalitie van rechts lijkt uitgesloten, daar de twee belangrijkste niet-socia- listische partijen (de conservatieven en de liberalen) samen vijf zetels heb ben verloren en er samen nog maar 70 hebben. Een opmerkelijk feit is. dat de com munisten als parlementaire partij zijn weggevaagd. De partij behaalde ook minder dan 60.000 stemmen en moest daardoor haar vijf zetels prijsgeven. De grootste zege in deze verkiezin gen was voor de socialistische volks partij, geleid door de „Titoïst" Aksel Larsen', ex-voorzitter van de commu nistische partij. Toen Larsen met de communisten brak en een eigen partij oprichtte, behield hij zijn zetel. Larsen slaagde er dinsdag in op 11 zetels te komen. Hij heeft verklaard bereid te zijn aan een coalitieregering mee te doen. maar het lijkt niet waarschijnlijk dat de socialisten bereid zullen zijn .-een deelgenootschap met Larsen aan te gaan. Een andere oplossing voor een meer derheidscoalitie zou een samengaan van de sociaal-democraten en de libe. ralen zijn, een coalitie met 114 zeteis. De liberalen 'waren de grootste verlie zers in deze verkiezingen. Stellig heb ben ook interne moeilijkheden een rol gespeeld. De partij verloor 7 zetels. De sociaal-democratische premier Kampmaten heeft vannacht, toén hij voor de televisie verscheen, duidelijk laten doorschemeren, dat zijn, partij in de regering wenst te blijven. De officiële einduitslag van de Deen se verkiezingen -luidtt (tussen haakjes de zeteis die de partijen in het hui- Sociaal-démocra ten- Radicalen Georgisten Conservatieven. Liberalen Rechts- onafhankelij ken Soc. volkspartij Duitse minderheid Communisten (70) 11 (14) 0 9) 32 (30) 38 (45) 6 ♦7 0) 11 9* 1) 1 91' 0 y* (Van onze Haagse redacteur) De procureur-generaal bij het Hof in Nederlands Nieuw-Guinea, mr. G. W. von Meyenfetilt, verblijft in Neder land om een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de bestuurs ambtenaar mr. R. Gonsalves tijdens de pacificatie van de Baliem-vallei in 1953. Mr. Gonsalves, die thans met ver lof in ons land is, zal eind deze maand naar Nieuw-Guinea terug keren. Mr. von Meyenfeldt heeft al besprekingen gevoerd met minister Toxopeus en staatssecretaris mr. Bot. Het gaat hier over een vrij ge compliceerde zaak, waarin o.a. sprake schijnt te zijn van een com petentiestrijd tussen gouverneur dr. Platted en de procureur-generaal. Mr. Gonsalves was 26 jaar. toen hij in dienst tr„d van het gouvernement op Nieuw-Guinea en belast werd met de pacifering van de Baliem-vallei. Hierbij zou hij gedwongen zijn ge weest twee Papoea's neer te schieten. Mr. Gonsalves en zijn patrouille kwa men in een hachelijke positie toen enkele Papoea's met speren „werkten". Volgens bepaalde getuigenverklarin gen zou een Papoea het als een ere zaak hebben beschouwd de bestuurs ambtenaar te doden. Uit zelfbehoud moest de patrouille gebruik maken van vuurwapens. Minister Toxopeus. die vorige maand een bezoek aan Nieuw-Guinea heeft gebracht, kreeg over deze aangelegen heid verschillende lezingen te horen en ook klachten. Mr. Gonsalves is in middels benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Er is thans slechts sprake van een intern ambtelijk on derzoek. De president van de Hoge Raad. op Cuba. dr, Menciidez, heeft politiek.asiel gezocht in de Argentijnse ambassade in Havana. Een van de aan de Hoge Raad verbonden rechters. Romero, is naar de Mexicaanse ambassade ge l-lucht en heeft daar om politiek asiel gevraagd. Menendez. die kort na het aan de macht komen van Fidel Castro .tot pre sident van de Hoge Raad was benoemd, had de-laatste tijd kritiek te verduren gehad wegens de onafhankelijkheid van zijn gerechtelijke beslissingen. De reden voor het besluit van Menendez is niet bekend. Wel over woog de Cubaanse regering de benoe ming van „volksbijzitters", om „revo lutionaire rechtspraak" te garanderen) De Hoge Raad van Cuba. welke der tig rechters omvat, heeft herhaaldelijk onafhankelijkheid van de regering ge toond. Bij een gelegenheid noemde een der rechters Castro's landhervormings- wet ongrondwettig. Bij de Oostduitse stad Erfurt is maan dag een vrachtauto met twintig Oostduitse militairen, die bij het bin nenhalen van de oogst zouden hel pen. door een brugleuning in een greppel gereden. Acht soldaten kwa men om het leven. (Van een onzer verslaggevers) Nico Fierlier (14) en Bert Ciebrant (15) zijn terug in Diemen. De jongens, die maandagmorgen verdwenen, lie pen dinsdagavond weer in de buurt van het huis van Nico, waar zij wer den opgemerkt door een vriendje. De auto van Berts pleegvader, waarmee zij de henen hadden genomen, stond toen al weer onbeschadigd in de ga rage en ook de jongens mankeerde niets. Zondagnacht om één uur had Bert aan het raam van Nico's slaapkamer getikt en gezegd: ,.Kom, we gaan naar Rotterdam. Mijn oom Jan heeft-daar een prachtig jacht liggen, misschien kunnen we daar mee weg. En anders nemen we wel een ander schip." De achtergrond: de verhouding met zijn r'eegvader was slecht. Hij wilde hem een hak zetten en eens flink in angst laten zitten. „Maar we hadden niets van tevoren afgesproken", zei Nico gisteravond. Bert had ondertussen de autosleu teltjes uit het colbert van zijn pleeg vader weggenomen en de auto uit de garage gereden. Geen van beide jon gens kon autorijden. De politie ver moedde daarom, dat er een derde in het spel was. Uit het onderzoek is echter gebleken, dat dit niet het geval is geweest. Bert had de wagen be stuurd. Het plan om naar Rotterdam te rijden, naar het jacht, leed schip breuk. Zij „meerden in Leiden af", gingen maandag naar een bioscoop en reden later naar Loosdrecht. waar zij tóch scheep gingen, zij het in een huLirbootje. Zij brachten de nacht in de wagen door. Dinsdag keerden zij via "Bussum weer naar Diemen terug, waar ze omstreeks halfnegen „boveii water" kwamen. E en vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht, een zg. vliegende verhuis- u-agen, heeft zo juist hoog boven de xoolken formaties, in de buurt van Haicaii, de parachute weten op te van gen van de Ontdekker 17".: Aan deze parachute was de capsule bevestigcl.die met goud was overtrokken; Marokko heeft een Russisch aanbod tot verlening van militaire hulp aan- "vaard, zo is officieel in Rabat meege deeld. De voornaamste te leveren wa pens zullen straalvliegtuigen zijn. De Russische ambassadeur in Marok ko, Pogidajew, heeft verklaard, dat Rusland „Marokko op alle gebieden hulp wil verlenen". Kroonprins Mou- lay Hassan van Marokko heeft zijn „diepe dank" uitgesproken over de Russische steun. In maart van dit iaar werd aange kondigd, dat Amerika Marokko 40 mil joen dollar zou lenen voor economische ontwikkeling. Een jaar geleden heeft Amerika een zending wapens aan Ma rokko geleverd, waaronder veldge schut, pantser- en transportvoertuigen. BB'ers boven MEER DAN 8000 BB'ERS (Van onze pariementsredactie) L De veranderde opzet van de zelf? hescherrningsorganisatie (Bescherming Bevolking), waarover wij onlangs uit voerig berichtten, brengt de organieke B.B.-formatie van rond 179.000 man op ongeveer 83.000 man. Vóór de reorgani satie bedroeg de werkelijke sterkte van dó B.B.- 91.500 man. Dit aantal kan dus worden teruggebracht opi 83.000. wat een vermihdering met 8.500 man betekent. Uit de memorie van antwoord- op de begroting voor 3961 van binnenlandse za ken, blijkt ook, dat de reorganisatie van de B.B. belangrijke financiële voordelen oplevert. Op de kosten van oefening én opleiding* van de noodwachters wordt twee miljoen gulden, op de uniformen wordt rond 4,5 miljoen gulden bespaard. De met de gewijzigde kringindeling ge paard gaande vermindering van het aantal B.B.-commando's en alles wat daarvoor nodig is, geeft zelfs een uit- gavenbesparing te zien van liefst tien miljoen gulden. De Franse autoriteiten hebben van daag opnieuw een aantal mensen uit Algerije gewezen. Volgens onbevestig de berichten zon de maatregel op onge veer 100 personen slaan. De actie is genomen in het kader van de politiek van de Franse regering om elementen, die mogelijk wanordelijkheden kunnen veroorzaken, het land uit te zetten. De fraakse premier, Kassem, heeft twee pro-communistische ministers uit zijn kabinet ontslagen in het kader van een lang verwachte reorganisatie in zijn regering. Wind- Mas. temp. Statica Weer richting r. gisteren en snelheid en neerslaf mtrp.fec. «LfgeL24«. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemburg Parys Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort Alünchen Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaceio Madrid Majorca sneeuw o zo 7 0 4 gch. bew. zo 2 4 JL regen nno 2 I 8 geh. bew. ozo 9 9 0.4 regen w 2 8 0.5 onbewolkt zw 4 12 2 onbewolkt w 4 10 onbewolkt 7AV 6 12 14 1. bew. W 4 9 ia onbewolkt W 4 12 regen wzw 4 14 13 geh. bew. windstil 12 2 1. bew. nnw 5 15 0.2 regen z 2 11 5 onbewolkt w 3 10 10 regen wzw 7 14 0 2 motregen zzw 2 11 9 regenbul Z7.W 2 11 4 zw, bew. windstil 10 0 7.\v. bew. ozo 2 11 O xw. bew. windstil 11 O zw. bew. zzw 3 11 1 onbewolkt nno 2 0 geh. bew. z 4 16 0 regen O 3 18 5 geh. bew. windstil 0 zw. bew. n 2 0 Den Helder 3. beir, Ypcnburg 1. bew, Vlissingen h. bew, Eelde zvv. bew. De Bilt bew. Twente iw. bew. "Eindhoven 1, bew. Z.-Limburg onbewolkt zw w 11 11 T z 6 10 4 ZW 6 10 11 wzw 4 10 7 wzw 2 10 11 zw 4 11 7 wzw 5 12 9 zw 6 12

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1