naar üwm«« VREES VOOR Ipaw INVAL UIT CUBA Sluiting van mi j bij Marcinelle is onvermiideliil voor ALl Californië was voor Nixon GUATEMALA EN NICARAGUA VRAGEN HULP Vissersschepen in moeilijkheden President Kasavoeboe van Kongo Coalitierege in Laos Het weer in Benoeming speciale minister te verwachten Onrust in Bolivia Staatsgreep verrjcieia in El Salvador NEGENTIENDE JAARGANG No. 4759 VRIJDAG 18 NOVEMBER 1860 Directeur: H. L>t) RUIG Hoofdredacteur: Dr j A H J S BRUINS SIX)? Minister over onderzoek naar Baliem-pacificatie: Geen idee Vliegtuigen van „Karei Doorman" boven Toltên -otterdam. Win® d® wiuisirasl 25 Telsf 115700 (6 1.) Postbus lua Postgiro No. 424519. Klachtendiens! abonnementen 1813019.30 uur Zaterdags 1718 our. Telefoon U5700. s-Gravenhage Huygenspleln 1 Telefoon 183487 (3 lijnen» Postbus 1091 Postgiro no. 424867. Klachtendtenst 18.3019.70 Telefoon 362569 Oordreohti Spuiweg 132 Telet. 4570. gehledanti Bellstraat 7a Tel. 63161. Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 17,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt da gelijke (Geldig tot zaterdagavond) OPKLARINGEN. Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien. Over wegend matige zuidwestelijke wind. Iets lagere tempe raturen. Zon op 8.06 Maan op 8.13 onder 16.44 onder 17.39 (nieuwe maan) sturen s Amerika naar .CAYMAN E De Belgische staatssecretaris voor Energie, De Looze, heeft In de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers me degedeeld, dat als gevolg .an de sterk gestegen verliezen het ontoelr.athaar Is de exploitatie van de mijn ,.f.~is du Ca. zier" te doen voortzetten. In deze mjjn gebeurde in 1936 de grootste ramp In de Belgische geschiedenis, waarbij 263 mijn werkers het leven lieten. Aanleiding tot deze verklaring was een socialistische interpellatie in het parle ment over het besluit van de Belgische regering de mijn naast vele andere te sluiten als onderdeel van het sanerings plan voor de Belgische koienindustri». Staatssecretaris De Looze deelde mede. dat weliswaar de mijn nog een reserve heeft van zes miljoen ton, doch deze be vindt zich op grote diepte en is boven dien van mindere kwaliteit. Aan subsi dies is tot dusverre voor deze mijn een bedrag van 105 miljoen Belgische frank uitgekeerd, doch als gevolg ook van de verminderde afzetmogelijkheden voor de kwaliteit kolen die de mijn produceert zijn de voorraden sterk toegenomen en is het aantal tijdelijk werklozen sterk ge stegen. HONDURAS icaraguq Gisteravond zijn de zeven Papoea-landsdienaren, die op uitnodiging -van de regering .pen oriëntatiereis van twee maanden door Nederland hebben gemaakt naar Nieuw-Guinea terugge keerd. De foto toont de groep oP de trap van het vliegtuig.:; (Van onze parlementaire redacteur) Minister Toxopeus heeftin ..ant woord op vragen van het Tweed» Kamerlid De Kadt '(PvdA) ontkend dat de gouverneur van Ned. Nienw- Guinea, dr. Platteel, de competentie van de procureur-generaal dr: G. W. von Meyenfeldt betwist om een onder, zoek in te stellen naar het; optreden van een bestuursambtenaar bij d®, pacificatie van de liaiiemvallel te 1958 en 1959. De minister heeft kennis geno men van klachten over moeilijk heden, die de procureur-generaal, door de gouverneur en het bestuurs apparaat, in de weg zijn. gelegd bij die onderzoek. Een ambtelijk onderzoek is ge stopt. zodra bleek dat een gerechte lijk onderzoek zou worden ingesteld. De vraag of de zaak tegen de be stuursambtenaar ambtelijk: kan wor den afgedaan is dan ook niet aan de orde. De minister zegt toe. dat hij, wanneer het gerechtelijk onderzoek is afgesloten de vast commissie voor Nieuw-Guinea zal inlichten over de de pacificatie van de Baliemvallei en over de resultaten van het onderzoek naar de klachten over het optreden van de hierbij betrokken bestuurs-* ambtenaar. (Meer over het onderzoek naar de pacificatie van de Baiieznvaüei leest n op pagina 3) - (Van onze correspondent) Terwijl velen in Vlisslngen ztch zorgen maakten over twee Vllssingse vissersscbcepen en de acht beman ningsleden. liepen de betrokken boten om kwart over tien gisteravond veilig de Vlissingse vissershaven binnen. Omstreeks acht uur waren de VI. 3 en de VI. 27 in de Wielingen in ern stige moeilijkheden geraakt. Bij de vangst op kabeljauw was een reep in de schroef van de VI. 13 gekomen. Schipper Lein de Nooyer van de VI. 27, een oom van schipper De Nooyer van de VI. 3, besloot de VI. 3 op sleeptouw te nemen. Tijdens de stormachtige wind, die van minuut tot minuut aanwakkerde, brak de tros tot viermaal toe. De schepen werden op elkaar geslagen, waardoor de VI. 3 aan de voorsteven ernstig werd beschadigd. Omstreeks negen uur kon men op de wal geen contact meer met de beide vissers schepen krijgen, waarna de redding boot in Breskens werd gealarmeerd, die gereed werd gehouden om te kun nen uitvaren. Omstreeks tien uur, toen iedereen het ergste vreesde, lie pen de twee vissersschepen na een zware reis de vissershaven binnen. terugkeer in zijn land met de Indone sische minister van Buitenlandse Za ken. Soebandrio, zou kunnen spreken. Daarna wil hij in Canberra de Aus tralische minister-president, Menzies, ontmoeten. De Toenkoe zei, concrete voor stellen te hebben opgesteld voor de kwestie-Nieuw-Guinea, maar hij voegde eraan toe, dat hij er niets over wil meedelen. Toen een ver slaggever hem vroeg, of zijn voor stellen een tijdelijk internationaal beheer inhouden, zei de premier nog maals niets over de voorstellen te kunnen zeggen, zolang hij er nog niet mei Nederlandse autoriteiten over heeft gesproken. Zijn plan, dat officieel nog geheim is, heeft Abdoel Rahman woensdag uiteengezet voor premier Macmïllan en andere Britse kopstukken. Mac mïllan, zo zei hij, had in het geheel geen commentaar gegeven, maar be grip getoond voor de Maleise bemid deling. Rahman verklaarde verder, er geen idee van te hebben, hoe de Neder landse regering zijn plan zou opnemen. Hij gaf te kennen, dat het Nederlandse voornemen, de Papoea's het zelfbe schikkingsrecht toe te kennen, geen wijziging in zijn plannen had ge bracht. Hij wees erop, dat de bevolking van Nieuw-Guinea jaren nodig zou hebben om zich op zelfbeschikking voor te be reiden en dat juist deze jaren de „ge vaarlijke periode" zouden vormen voor het betrokken gebied in Zuïdoost- Azië". Overigens meende de Maleise pre mier, dat het nog vijftien tot twin tig jaar zou duren, voordat de Pa poea's hnn eigen zaken kunnen behar tigen. Hij lichtte deze mening toe met de verklaring: Het is een wild volk en er komt nog kannibalisme voor". Met klem waarschuwde hij tegen het gevaar dat dreigt van communistische zijde bij nieuwe onrust in Nieuw- Guinea. Hij herinnerde in dit verband aan Korea. „Ik ben er zeker van, dat zij de communisten zulien ko men als er moeilijkheden zijn", aldus Rahman. „Er bestaat een duidelijk ge vaar voor oorlog en ik doe mijn best dat gevaar af te wenden. Het probleem is niet eenvoudig, omdat het al in zo'n ver stadium is. We moeten de Neder landers en Indonesiërs helpen, opdat zij tot rede komen". De militaire junta in El Salvador heeft bekendgemaakt, dat een poging tot omverwerping van het wettig ge zag verijdeld is. De junta verklaarde, dat „een sub versieve beweging, die voorbereid was door agressieve elementen, onder con trole gebracht was". Er zijn geen arrestaties verricht. Volgens officieuze berichten zou de opstand te Santa Tecla,' 15 km van de hoofdstad, beginnen en zouden vier kolonels van het leger huisarrest heb ben. Twee eskadrons van het vliegkamp?- schip „Karei Doorman" hebbes woensdag boven het door aardbe vingen zwaar geteisterde Chileense dorp Tolten gevlogen, om uiting te ge ven aan het medeleven van de Neder landers met de nood van de bevolking. Inwoners van Tolten ontstaken herken ningsvuren, toen de Nederlandse vlieg tuigen overkwamen. De neutralistische regering in Laos heeft vandaag bekendgemaakt, dat ze heeft ingestemd met de formatie van een coalitiekabinet, waarin leden van de pro-communistische Pathet Lao worden opgenomen. Ook werd meegedeeld, dat hulp zal worden aanvaard van communistisch China en communistisch Noord- Vietnam.- Deze besluiten zijn genomen na overleg tussen regeringsonderhan delaars en vertegenwoordigers van de Pathet Lao-beweging. De bekend making was vervat in het eerste offi ciële. communiqué van de besprekin gen, die reeds een maand in Vientiane gaande zijn. Van Cambodja heeft Laos het ver zoek ontvangen tof het aangaan van een defensief bondgenootschap. A Vanmorgen is de 25-jarige motor rijder D. Putters uit Zeist op de Hser- derweg bij Epe. tegen de achterkant van een met paard bespannen melk wagen opgereden. Hij werd daarbij dusdanig gewond, dat hjj ter plaatse overleed. President do Gaulle zal een minis- «t voor Algerijnse zaken benoemen, We zitting zal hebben iu 'de regering- uebré. Voorts komt cr in Algerije zelf «n nieuw bestuurslichaam, dat „alge mene delegatie" genoemd zal worden, en dat juridisch onder toezicht van Pa die zal komen te staan. In de praktijk öl dit nieuwe lichaam verreikende be voegdheden krijgen en zo autonoom worden als de huidige grondwet toe- liat, Dit is te Parijs medegedeeld. Aan pot hoofd van de algemene delegatie somt een- algemeen gedelegeerde te staan, een vooraanstaande Mohamme daan. die hulp zal krijgen van een aan tel merendeels Mohammedaanse as- astenten. Verwacht wordt, dat de hui- ®ge minister van Onderwijs, Joxe, tot minister van Algerijnse zaken zal wor sen benoemd. Voorts verwacht men dat de Mo hammedaan Ali Mallem, die voor het district Aures in Oost-Algerije In de Uit Cochabamba, de tweede stad van Bolivia, komen berichten' binnen over ongeregeldheden. Door de ge brekkige verbindingen ontbreken ech ter details. Demonstranten zouden donderdag opgemarcheerd zijn naar het politie bureau van de stad en de kantoren van de stedelijke vervoersbedrijven in brand gestoken hebben, In La (Paz worden troepen gemobi liseerd om paraat te zijn tegen een eventuele opstand. De laatste weken is het al onrustig *e Cochabamba. Naar verluidt zijn linkse elementen daar actief. Gisteren hebben de demonstranten in de stad geprotesteerd tegen de dood van enkele inwoners van het naburige Cliza, waar in het begin van de week gevechten met het leger zijn gevoerd. Het kabinet is bijeen om de toe stand te bespreken, die ernstig wordt genoemd. Meer dan een week na de Amerikaanse verkiezingen heelt vice-president Nixon zich verzekerd van de 32 kiesman- man-stemmen van Caiifornië. Na het bekend worden van deze vol- maehtstemmen is Kennedy's voor sprong geslonken tot minder dan 200.000 stemmen, een verschil van 0.3 pet. op het stemmentotaai. In Caiifornië leidde Kennedy aan vankelijk met 34.368 stemmen meer dan Nixon, maar na het tellen van de volmachtstemmen bereikte de republi kein een meerderheid van 13.160 stem men.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1