Mandaat voor veiligheidspact met V.S. Ook socialisten (in oppositie) gingen vooruit Koningin bij „Kerk en Wereld" Hel verheer móet reiligei SCHRIKWEKKEND BEELD NOOPT TOT BEZINNING Rahman komt vrijdag AMNESTIE in Turkije .en in China Duitsland is te karig met zijn ragen Kogel uit 1813 brengt nu nog schrik GEBREK AAN TOLK BIJ PROCES-EICHMANN Isolationisme in V.S. verstild Britse premier naar Rome Radio-oproep redde leven van baby in Parijs Besprekingen met Adenauer Valse-dollarregen „BERG EN DAL" START TÖCH 't Gaat goed met Jantje Leune MINISTERIEvoor infiltratie N,-Guinea zijn aanwijzingen BUS BOTST OP AUTO: 1 DODE Johnson op NAVO-conferentie: j DOODSTRAF VOOR EC0N. DELICTEN IN INDONESIË Het weer in Europa r~v Socialisten Getemperd D' NET SLOEG DICHT OA! JOYRIJDERS en in Nederland, 1KAANDAG 21 NOVEMBER 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4761 J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Sri' Hoesul rankbleek vergif AMERIKAANSE DELEGATIE IN BONN: Doorn in liet oog „BIJGEZET' in RAADHUIS VAN NAARDEN de democratische partij. HU kwam als de afgezant van senator Kennedy, de aanstaande president. Wat Johnson zei had de goedkeu ring-vooraf gehad van Kennedy, tiet een lid van de delegatie weten. Nieuwe generatie a Win* d. WUbstraat U Tetat. 115700 lj J.113 PWtglt» Ho. 454519. KJ.cnlanrileml bonne jp on ten ZB.30lOJtn Zaterdags IT—IS uur. Tstaloon 113700, toOfavmliai* Huygenspleia 1 Telefoon 1(13467 (1 lllnst» Postbus 1091 Pï«tglro no. U4867, Klachtend lenst 18.30—19 30 Telefoon 382389 Spul weg 133 Telef. «70. BeUstrast 7a Tel 03181. .90 Oeardrecbti gchledam i AbonnenwntrprUs «1 cent par mek, 2,85 per maand, 7,90 per kwartaal. Los»» nummer» 13 cent Verschijnt degelijke p«r (Geldig tot dinsdagavond) WEINIG VERANDERING Veranderlijke bewolking met af en toe enige regen. Matige tot krachtige wind tussen zuidoost en zuidwest. Weinig verandering tn temperatuur. Zon op: 8.11 Onder: 16.40 Maan op: 11-30 Onder: 20.33 PARTIJ VAN IKEDA WINT IN JAPAN BU de gisteren in Japan ge houden verkiezingen voor het 467 zetels tellende Hub van Afgevaardigden heeft de liberaal-democratische regeringspartij van de pro-Wes terse premier Ikeda een grote meerderheid behaald. Ook de so cialisten en communisten boekten echter een aanzienlijke winst. De {xote verliezer was de democra- tisch-socialistische partij, die de politiek van de middenweg hnJdsgt Officieus hebben de liberaal- democraten 296 zetels gekregen (283 m het oude huis), de socia listen 145 (122), de sociaal-demo craten 17 (40) en de communisten 3 (1). Ikeda beeft verklaard, dat de overwinning van zijn partij be wijst, dat het Japanse volk .ach ter het nieuwe veiligheid^verdrag tussen Japan en de Ver. Staten staat. De algemene verkiezingen hadden ten doel het Japanse volk een mandaat te vragen voor het pact. dat voorziet in de aanwezig heid van Amerikaanse troepen in Japan voor nog minstens tien jaar. De oppositiepartijen van bun kant oaken aasfpraak op een morele «ge, «aèt id voorkomen hebben, dat de nheraal-demoeraten een tweederde «•eerderheid hebben behaald. Er «tin tL VU zetels nodig om zonder help wa» d* nadere port Oen de grondwet te kvutea wijzigen. i E linkse socialisten hebben winst geboekt ondanks de gewelddadige betogingen, die door hen georgani- neerd zijn tegen het Amerikaans- Japanse veiUgheldsverdrag en die oorzaak waren, dat Eisenhower's be zoek aan Tokio niet kon doorgaan. De overwinning van de socialisten gaat ten koste van de democratisch.." socia listen, een centrumpartij, die zich ver leden jaar vormde uit protest tegen de gewelddadige acties van de linkse socialisten. Mevrouw Asanoema. de 56-jarige weduwe van de enige tijd geleden vermoorde voorzitter van de socialis tische party, zal in het "Huis van Af gevaardigden de zetel van haar man innemen. Tweeëneenhalf uur nadat de telling was begonnen, had mevr. Asanoema in haar district reeds meer •temmen dan jjj voor een verkiezing aodig had. In Amerikaanse regeringskringen en in kringen van politieke waarnemers ris de resultaten van de Japanse ver kiezingen beschouwd als een overwin ning voor de politiek van Japans- Amerikaanse samenwerking. Niettemin werd de algemene tevre denheid in de Verenigde Staten enigs- nas getemperd door de nederlaag van de gematigde sociaal-democraten. Ge- «gd werd, dat Japan opnieuw heeft «ft-ekend ®et een vooruitstrevende «rtrumparty, waardoor de tegenstel- ungen tussen conservatieven (liberaal- «mocraten) en uiterst linksen (so cialisten), zijn verscherpt. Dank ;ii waarschuwingen i'ia de rodio is "i Po rijs voorkomen dat een moeder haar babt/ een dode' lijk vergif toediende in de mening dat het een hoestdrankje teas. Oe dame had des middags in een drogisterij een hoe.it- rlrank besteld, waarop het iciu- kelmeisje. dat pas twee treke.t in dienst was. haar abusievelijk een flesje met dodelijk vergif overhan digde. Het meisje ontdekte de ver- gissing ttriniig mimiten later en alarmeerde terstond haar chef die op rijn beurt de politie uraarschuiv- de. Toen grootscheepse opsporings- pogingen ran de onbekende dame geen succes hadden, gingen de ra diostations trc nchnwingen uitzen den. Eren voor zeven uur ging de telefoon in een radiostudio. Een vrouwenstem zei: „Dank it. dank u. Ik neb juist uw boodschap ge hoord. Mijn ba bp is gered. Ik wil de hem juist het drankje geven" De minuter-president van de nu- leUe federatie, toeokee Abdoel Rah man. heeft de Nederlandse regering laten weten dat hij van plan Is vrij - dagmlddsg om Ucn over een op Schiphol aan te komen om bespre kingen te voeren met de Nederlandse regering. Het onderwerp van de besprekin gen zal gevormd worden door de bemiddelingspoging van de Maleise premier in de kvrëstie Nieuw-Gui- nea. HM. koniiuin Juliana beeft zater dag in Driebergen de viering van het derde lustrum van „Kerk en Wereld™ bijgewoond. Op de foto: de vorstin besiehtigt een maquette van het nieuwe intemaatsgeboaw voor de WIR A-opleiding. Architect ir. J. Jonkman geeft een toelich ting. (Zie ook pagina. 5). Op grond van een amnestiewet, die vandaag In Turkije zal worden afge kondigd, zullen ongeveer 20.000 ge vangenen op vrije voeten worden ge steld. Van deze wet zullen vrijwel al le misdadigers profiteren, behaive zij die wegens moorc op een familielid zijn veroordeeld Dit is de tweede amnestie op grote schaal binnen twee maanden. Voor geen van beide is een officiële reden, opgegeven. Een regeringswoordvoerder in An kara heeft laten weien, dat binnen kort nog meer gevangenen zullen wor den vrijgelaten. Ook in communistisch China is een amnestie afgekondigd. Het Volkscon gres heeft meegedeeld, dat de maat regel van toepassing is „voor die oor logsmisdadigers van de kliek van Tsjang Kai-sjek en de marionettenre gering van Mansjoekoeo, die hun standpunt werkelijk hebben herzien en zich na een bepaalde periode van her opvoeding goed hebben gedragen", Mansjoekoeo was het noordoostelijk deel van China, dat door de Japanners werd bezet en in 1934 tot een onafhan kelijke staat werd geproclameerd. De leider van de marionettenregering was „keizer Poe-.Ji. Amerika en West-Duitsland zijn van daag in Bonn economische besprekin gen begonnen die tot doel hebben het wegvloeien van Amerikaanse dollars en good te verminderen door Bonn er toe te brengen meer bij te dragen aan de hulp aan het buitenland en de westelijke defensiekosten. De Amerikaanse minister van Finan ciën, Anderson, en de onderminister van Buitenlandse Zaken, Dillon, staan aan bet hoofd van de Amerikaanse de legatie. terwijl kanselier Adenaner de leiding heeft voor West-Dnitsland. De besprekingen zijn om tien uur vanochtend begonnen in het Scha um- burg Palast. In de Duitse delegatie bevinden zich o.a. de minister van Economische Za ken, Erhard, en de minister van Bui tenlandse Zaken von Rrentano. Het is Washington een doorn in het oog dat Bonn aan veel van zijn overeen komsten met het buitenland de voor waarde verbindt dat aan te kopen pro- dukten in West-Duitsland betrokken moeten worden. De Amerikaanse regering is met na me van oordeel dat West-Duitsland moet inspringen voor het dekken van de vraag die uit Afrikaanse en Aziati- (Van onze correspondent) nSSKTJNDIGEN van de Mijn- opruimingsdienst hebben van morgen geconstateerd, dat een „ge- beiitalnnig" voorwerp, waarover het afgelopen weekeinde in Naarden druk gesproken is, niets anders kan gjn dan een kanonskogel uit 1813. Het voorwerp, dat nu niet langer ge heimen heeft, is toegevoegd aan de collectie kogels, die in de hal van het Naardense raadhuis ligt. Vorige week vonden drie Naardense Jongens langs de Karnemclksloot in de omgeving van de fortgrachten drie grote brokken (naar zij meen den) steenkool. Twee brokken lieten ïti in d« sloot vallen, het derde bomen zy mee naar huis. Zij tracht ten het binnenste van het brok te bekijken. Het bleek helemaal geen •teenkool te zijn; onder een laag roest kwam een kogelrond ijzeren geval vandaan met een middellijn van on geveer 33 centimeter. Toen een van de jongens er met een hamer op sloeg, begon de kogel te sissen. UJingj wierp men het projectiel in een emmer water, waarop de kogel begon te sputteren. Nog sneller heeft men daarop de emmer met het pro jectiel onder een dikke laag zand bedolven. Op het zand werd voor •lie veiligheid een omgekeerde kruiwagen gelegd. De Naardense Politie stelde de Mijnoprulmings- dienst op de hoogte, die vanmorgen mi raadsel opgelost heeft. De ijzeren bol zo veronderstelt men moet in 1813 tijdens een van de uitvallen van de Fransen, die toen de vesting Naarden bezet hielden, in de Karnemclksloot terechtgekomen zijn. Bij baggerwerkzaamheden, eni ge maanden geleden, moet de kogel waarschijnlijk met nog twee an dere uit de modder omhoog ge haaid zijn. Staatssecretaris Stijkel is naar Parijs vertrokken voor besprekingen, over het karakter waarvan hij bij zijn ver trek niets wilde zeggen. Een regen var. twin tig-dollar-biljetten dwarrelde gisteren op Broadway in New York neer. De politie beijverde zich echter om ieder, die een biljet te pakken had weten te krijger., van zijn nieuw verworven geld te ont lasten, omdat de biljetten vals waren en door een valse munter, die op de twintigste verdieping door de agen ten in het nauw werd gedreven, uil het raam waren gegooid. Ter voorbereiding van het aangekondigde proces tegen de Nazi-beul Eichmann, zijn in het Israëlische parlement „repetities" gehouden, speciaal in verband met de regelingen die voor de vertaling van het tijdens het proces gesprokene nodig zullen zijn. Ondanks het grote aantal Duits sprekende joden in Israël, bestaat er toch een gebrek aan competente tolken voor een gelegenheid als het komende proces. De meeste sollicitanten bleken te oud om de inspanning van het snelle vertalen over en weer gedurende lange tijd te kunnen door staan. Bij de repetities in het parlementsgebouw, werd de daar aanwezige kopielerooninstaüatie gebruikt voor het oefenen van een vijftiental kan didaat-tolken, van wie er negen voor het eigenlijke proces zullen worden uitgekozen. Wat Eichmann en zijn verdediger tijdens het proces zullen zeggen, zal in het Duits te volgen zijn- Overigens zal Hebreeuws gesproken worden. Voor zover nodig, zal voor directe vertolking in het Hebreeuws. Duits, Frans en Engels gezorgd worden, de twee laatstgenoemde talen speciaal ten gerieve van de buitenlandse journalisten. sche landen gekomen is voor verho ging van de hulpverlening. Het aller grootste deel van deze bijstand kwam tot dusver uit Washington en Amerika is bereid zijn hulpverlening voort te zetten maar West-Duitsland zou dan de verhoging, die gevraagd wordt, voor zijn rekening moeten nemen. De Westduitse regering heeft met spoed een programma voor hulpver lening aan de minder ontwikkelde landen opgesteld, dat voor 1961 voor ziet in investeringen toi een gezamen lijke waarde van 3,7 miljard mark. Het geld zal in hoofdzaak verkregen wor den door de verkoop van regeringsobli gaties en door het opnemen van braak liggende reserves, zoals die bij voor beeld bij de Volkswagenfabriek aan wezig zijn. Maar een stap verder stuit op be zwaren, De CDU wil, in verband met de ver kiezingen van omstreeks september volgend jaar, de defensie-uitgaven lie ver niet verhogen omdat daarvoor een belastingverhoging nodig is. Op het gebied van de landbouw prod uk tie die uit Amerika wordt ingevoerd zullen Anderson en Dillon vermoedelijk even weinig resultaat kunnen behalen, om dat de CDU belangrijke steun krijgt van de boerenpartijen die protectionis tisch zijn en tegen, tariefsverlagingen voor uitbreiding van de invoer niets voelen. De president van de FJJJ.E., de In ternationale schaakfederatie, heeft ver klaard, dat de partijen van de eerste ronde van het zone-schaaktoernooi in Berg en Dal vanavond zullen beginnen. Hedenmiddag is de loting verricht. Bulgarije heeft inmiddels meege deeld de internationale meester Milko Bototsov terug te trekken uit het toer nooi als protest tegen de weigering van de Nederlandse regering een visum te verstrekken aan de Oostduitse schaker Wolfgang Uhlmann, De F.I.D.E. hoopt dit echter te kunnen voorkomen. (Zie voorts pagina 6). V_/ (Van onze correspondent) De toestand van de iwee-en-een- half-jarige Jantje Leone, die woens dagmorgen in het St. Josephziekenbais te Heerlen werd opgenomen nadat hij in een zinkput was verdronken, is vrij goed te noemen. HU blijft echter onder voortdurende controle staan. Zoals bekend, herstel de de chirurg dr. F. Buytendïjk na een operatie de hartfunctie door toepas sing van massage. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft mee gedeeld. dat „er ongeveer vijf dagen geleden aau de zuidwestkust van Ne derlands Nieuw-Guinea een Infiltratie- poging schijnt te zijn geweest". Hij kon geen inlichtingen verstrek ken over de plaats van herkomst of over het aantal van de infiltranten: Het ministerie had „enkele aanwij zingen" voor een dergelijk voorval ontvangen, maar deze waren zo vaag: dat de woordvoerder, naar hy zei, er op dit ogenblik „werkelijk geen ver standig woord over kon zeggen". Een woordvoerder vac het Indone sische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag verklaard, dat hem niets bekend is over een infil- tratiepoging in Ned. Nieuw-Guinea. Zondagavond is de 42-jarige heer At W. den Boer uit Den Haag bij een frontale botsing op de Veursewec te Voorschoten om het leven gekomen. Bij de botsing waren een bus en vier personenauto's betrokken. Doordat eert personenauto in de rich ting Leidschendam de weg opreed, moest een achterop komende autobus naar links uitwijken. De bus kwam op de andere weghelft terecht, waardoor een frontale botsing ontstond met een in de richting Den Haag rijdende per sonenauto, bestuurd door de heer Den. Boer. De echtgenote van de omgeko men bestuurder, die naast hem zat, werd by het ongeluk aan het hoofd ge wond. terwijl de achterin zittende negentienjarige zoon zijn linkerdilbeen brak. Beiden werden naar het Academisch Ziekenhuis in Deiden vervoerd. Na de botsing met de personenauto ramde de bus nog drie aan de over zijde van de weg geparkeerde staande auto's, waardoor één daarvan totaal werd vernield ttp. de beide andere ernstig werden beschadigd. Doordat de wrakken het spoor van de Blauwe Tram in de richting Den Haag blok keerden, ondervond het tramverkeer naar Den Haag twee uur vertraging. De chauffeur en inzittenden van de bus kwamen met de schrik vrij. Misschien vraagt u zich af waarom wij deze schrikwekkende foto's publiceren: een zwaarge wonde man, ingeklemd in het wrak van een auto. Het is om te herinneren aan de harde nood zaak, dat wij streven naar vei liger verkeer. Vooral de weekends is het aantal ongelukken vaak groot. Wü raken afgestompt voor de sobere dodenlïjstjes. Wij gaan voorbij aan al het leed dat schuil gaat achter berichten over ongc lukken. Toch kan het vandaag ook u treffen. Verantwoord rijden kan veel leed voorkomen. Maar al te weinig beseffen we dit. De auto, waarvan u hier het wrak ziet. passeerde zaterdag middag bij Ouderkerk aan den Amstel een grote vrachtwagen die geparkeerd stond in een on overzichtelijke bocht cn botste daarna op een tegenligger. De bestuurder van deze tegenligger (vrachtauto) kwam met de schrik vrij. De chauffeur van de perso nenauto werd licht gewond. Zijn ouders, de vader zat ingeklemd in het wrak en kon pas na gerui me tijd worden bevrijd, liggen thans zwaar gewond in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Am sterdam. De Indonesische regering heeft In het Wetboek van Strafrecht een wijziging aangebracht, waardoor het mogelijk is geworden, tégen de bedrijvers van eco nomische delicten de doodstraf of een boete van 30 miljoen roepiah te eisen. Het strafwetboek, aldus de Indo nesische procureur-generaal mr. Goenawan, is gewijzigd wegens de enorme schade, die in het verleden door economische overtredingen is toegebracht aan het landsbelang. Senator Johnson, de aanstaan de vice-president van de Verenig de Staten, heeft de parlementaire conferentie van de vijftien NAVO- landen te Parijs vandaag de ver zekering gegeven dat de stem van het isolationisme in de Ver. Sta ten verstild is. 41 ij verklaarde dat Amerika gelooft dat de NAVO veel meer kan doen dan alleen de Europese defensie leiden. Ook economische en maatschappelijke vooruitgang moeten in de NAVO uitgedragen worden. Johnson is naar Parijs gekomen aan het hoofd van een groep Con gresleden uit de republikeinse en De Britse premier Macmillan is vandaag per vliegtuig naar Rome ver trokken, waar hij de fundamentele westelijke economische en diploma tieke vraagstukken met de Italiaanse premier Fanfani de revue zal laten passeren. De Britse premier wordt vergezeld door zijn minister van Buitenlandse Zaken lord Home. Tijdens zijn ver blijf van drie dagen zal hij een bezoek brengen aan de paus. Van Britse zijde wordt meegedeeld, dat de reis van Macmillan een sym bool is van de huidige hartelijke be trekkingen tussen Londen en Rome. Dit is de eerste formele visite die een Britse premier aan Italië brengt se dert de ontmoeting tussen Chamber lain en Mussolini in 1939. Door tussenkomst van het wegen wachtstation Pauwmolen zijn zater dagnacht twee joy rijders gesnapt op de rijksweg Delft-Den Haag, waar een scooterrijder hen in de tussen- berm had zien staan, terwijl de dra den van het contactslot over de grond bungelden. Deze passant waarschuwde de we genwacht en deze belde de politie weer. Een klopjacht volgde waarbij één joyrijder van de weg werd opge pakt, terwijl de ander uit de sloot werd gevist waarin hij zich had ver borgen. Ze bleken uit Rotterdam af komstig, resp. 18 en 19 jaar te zijn en de auto te hebben gestolen van de Rotterdamse Hofvijverlaan. De scooterrijder die zo attent ge waarschuwd had, dook ten slotte in het wegenwachtstation uit een kamer tje op, waarin hij zich, beducht voor wraakoefeningen, had teruggetrokken tot de joyrijders waren gegrepen. „De jongste verkiezingen hebben geleid tot een nieuwe fading. Dit houdt in geen enkel opzicht een af keuring in van president Eisenhower's steun aan de middelen voor gezamen lijke verdediging van West-Europa. Een nieuwe generatie van Amerika nen, die volwassen werd in de strijd voor de vrijheid op de slagvelden vaft Europa en de eilanden, in de Stille Oceaan, komt aan de macht". „Deze generatie," zo vervolgde Johnson, „is vastbesloten de hulp bronnen van Amerika op de krachtig ste wyze aan te wenden om zijn kin deren, uw kinderen en de kinderen van alle naties een leven zonder oorlog en een toekomst met vrede te garanderen. De stem van het isolationisme is ver stild in Amerika". De conferentie, waaraan door twee honderd afgevaardigden wordt deel genomen, zal vier dagen duren. De secretaris-generaal van de NAVO, Spaak, zal er spreken, evenals generaal Norstad en minister Lange van Noor wegen. De uitbreiding van de NAVO-aeMvi- teiten tot economisch terrein en de verhouding tussen de NAVO-landen en de neutrale staten, zijn de voor naamste vraagstukken die in Parijs aan de orde worden gesteld. Station Weer Wind- Man. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag artrp.aec. af gel. 24 u. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'öarn Brussel Luxemb. Par||s Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürlch Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Home Ajaccio Madrid Majorca Lissabon geh. bew. nw 1 -7 on bew. nmv 2 t onbew. n 1 -O 62 1. bew. O 3 2 1 regen O zo 4 8 12 regen ozo 4 12 1 zw. bew. ozo 4 9 4 geh. bew. ozo 4 10 1 zw. bew. TZO 4 7 05 geh. bew. zo 2 12 0 regen zo 3 11 05 geh bew. zo 5 12 0 1. bew. zzo 7 17 0 onbew. ozo 2 7 0.4 geh. bew. DO 2 9 0.3 onbew. zzo 1 8 0.3 mist windst. 11 2 I. bew. windst. XO 0 onbew. windst. 13 0 h. bew. 2 2 9 0 1, bew. OZO 1 9 0 onbew. windst. 11 3 1. bew. windst. 17 0 onbew. O 4 17 0 regen z 8 14 zw. bew. no 4 19 0 geh. bew. wzw 8 1* 2 Den Helder geh. bew. Ypenburg geh. bew. Vlissingen geh, bew. Eelde geh, bew. De Bilt zw. bew. Twente geh. bew. Eindhoven zw, bew. Z.-Limb. zw. bew. z 5 8 4 zo 4 19 5 ozo 8 ÏO 6 z 4 7 3 3 zo 2 9 zzo 2 7 ozo 4 10 7 O 9 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1