Moboetoe s medewerker gesneuveld tussen Bonn V.S. mislukt en Leiden kijkt over kaasgremen heen extra-geld voor ver kleuterleidsters De Gaulle benoemt Joxe tot minister voor Algerije en vandaai bij Woerden weer normaal Onrust-Barend E H! GEVAARLIJKE TOESTAND IN HOOFDSTAD KOSTEN BEZETTINGSLEGER Ook Amsterdam m m Geen salaris voor onderwijzers in New Orleans Kasavoeboe krijgt zetel in V.N. M' Vragen over kwestie Baliemvallei Trein grijpt auto: dode en gewonde Weersatelliet gelanceerd T0X0PEUS:gesprek met poïitiecentrales Volksstemming in tweede helft van januari Het weer in Europa schilder zelf met r H'OENSBAC 23 NOVEMBER I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4763 Directeur: H. DHS RUIG Hoofdredacteur: Dr, J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EEN PRQDUKT VAN DE SIKKENS-GROEP De militaire vertegenwoordiger vart Hammarskjoeld in Kongo, generaal Rikhye, heeft in een rapport over de schietpartij bij de ambassade van Ghana meege deeld, dat de troepen van de V.N. het eerst hebben gevuurd, omdat een grote Kongolese groep een stormaanval ondernam. Onder de omgekomen Kongolezen bevindt zich de rechterhand van Moboe toe, kolonel M'Kokoio. Door zijn dood vooral, zijn de Kongolese militairen vervuld van haat je gens de V.N.-troepen. Arrestaties In Bonn is gisteravond van wei- ingelichte zijde vernomen, dat de onderhandelingen tussen Ameri ka en West-Duitsland, o.a. over een vergroting van de landbouw- export naar West-Duitsland en een hogere Duitse bijdrage in de kosten van het Amerikaanse be zettingsleger zijn mislukt. Verdeeldheid Industrie stelt belang in St. Maarten Bevoegdheden T 'rendontwikkeling Tevredenheid Uitkering ineens a en in Nederland Botterdam: Witte de Withetrsat 2S. Telef. 115700 (6 L) Postbus 1112. Postgiro No. 424319. Klachtendlenst abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 113700. 'i-Graver.hage: HuygenspleSn 1. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendienst 183019.30. Telefoon 362S69. Dordrecht: Sputweg 132. Telef. 4570. Sbhtedam: Alcidajtraat 23. Telef. 65431. Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.65 per maand, 730 per kwartaal. losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot donderdagavond) ZACHT WEER Vanavond, en vannacht tijdel ijk regen, morgen overdag plaatselijk opklaringen en hier en daar enkele buien. Matige tót krachtige. "Wind tussen zuid en suldwest»- Zacht weer. Morgen: Zon op: 8.15 Maan op: HM Onder: 16.38 Onder: 22.59 iLSEJVTERS WEEKBLAD" wijst de suggestie door de heer Biesheuvel vragenderwijs gedaan om een be lasting te heffen voor hulp aan onder' ontwikkelde gebieden zonder meer af. Onrustbarend" staat er boven het stuk je tegen mr. Barend Biesheuvel. Drie punten worden in de afwijzing ge lald: 1. Die belasting zou uit produktieverho- pjig betaald moeten worden. 2. Willen de vakbonden daar de vrije zaterdagmorgen voor opofferen? 3. Die landen kunnen op deze wjjzc toch nooit geholpen worden. goed te constateren dat dc grondgedachte van het betoog van de heer Blesheuvel, dat een prakti sche uitwerking was van de gedachte van het rapport van het College van Ad vies der A.R. partij over de hulp aan minder ontwikkelde gebieden, niet tot „Elsevier" doorgedrongen is. Die grondgedachte ia dat het de plicht van de rijke landen is om de arme lan den te heipen en dat hier de overheden een taak hebben. Nu zegt „Elseviers Weekblad": Zulk een belasting moet uit produktieverho- gfng komen. Ja, als dat kan, is het prachtig. Maar als dat niet kan, zou het getd ergens anders vandaan moeten ko men. Dan wordt het een Kwestie van het stellen van prioriteiten. De hulp aan de minder ontwikkelde gebieden zaJ in het prioriteitenschema hoog móeten staan. Het is in die zin een offer. Niet ruik een groot offer voor een land met onze welvaart een k tweehonderd mil joen meer maar toch een offer, „Dat heeft „Elsevters Weekblad" dan ook wel begrepen. Want het schrift dat meo maar eens moet onderzoeken of de vakbonden bereid zyn de vrije zaterdag morgen daarvoor op te offeren. Het is merkwaardig hoe sommige men een tocb altijd de offervaardigheid me- pen te moeten vergen juist en alleen van de minst-draagkrachtigen. Want .Else vier" laat nergens elders naar offervaar digheid informeren. in KONGO vol TX\' dan het derde punt: Ze zijn op de- re manier toch niet te heipen. patois natuurlijk de gemakkelijkste manier om zich van een vraag die het menselijk geweten voorgelegd wordt, af te maken. Geen argumentatie is daarvoor nodig blijkbaar: Op die manier gaai het niet! Maar het gaat op die manier wel. Al leen het gaat te langzaam omdat er te weinig ge!<i is. En wij moeten er ons van bewust zijn dat er haast bij is. In onze door de mo derne communicatiemiddelen klein ge worden wereld Is een situatie waar 85 pet. van het wereldinkomen aan 1/3 deel van de wereldbevolking toevloeit niet alleen zedelijk niet verantwoord, maar ook politiek niet houdbaar. De afwijzing door „Elseviers Weekblad" paart een, in meer dan een opzicht, tref fende stand van sociale bewogenheid aan een evenzeer opmerkelijke politieke kortzichtigheid. fAricerteritieJ DE VERF VOOR HET SCHIIDERFEEST Leger haat Inmiddels heeft premier Ilea de terugtrekking geëist van de Ghanese, Guincse, Marokkaanse en V.A.R. troepen ait Kongo, Hij stelde ile „provocerende en beledigende hou ding*' van de Ghanese gezant Wel- beck. verantwoordelijk voor het ge vecht Hoewel kolonel Moboetoe een be roep gedaan heeft op zijn troepen om hun kalmte te bewaren, hebben Kon golese soldaten tal van functionaris sen van de V.N. aangehouden en soms zelfs mishandeld. Ongeveer 23 personen bleven de gehele dag in arrest. Ook beeft men wegen versperd en werden 'auto's van de V.N. ia.-beslag genomen. Het commando der V.N. heeft alle voorzorgen genomen tegen een mo gelijke-uitbarsting Bü de staatsie begrafenis van Mtkolo. De wachten, rondom en in het hoofdkwartier zijn versterkt en aan employés is het ad vies gegeven zich gedurende de be grafenis binnenshuis te bonden. Men verwacht dat een aanzienlijk aantal Kongolese legereenheden in de begrafenisstoet zal meelopen tezamen met de burgers die in plechtige com munique's van de verschillende poli tieke partijen zijn opgeroepen voor de begrafenis. De Abakopartij van president Ka savoeboe nodigde vrouwen en kinde ren uit in grote getale te demonstre ren uit in groten getale te demonstre- V.N. en zich niet te storen aan de V.N .-soldaten. Maleise. Marokkaanse, Tunesische en Indonesische eenheden der V.N. hebben op strategische punten en rondom de gebouwen der V.N. mitrailleurs in stel ling gebracht. De mannen van Moboetoe hebben de veerdienst naar Brazzaville (de hoofd stad van het voormalige Frans-Kongo) geblokkeerd. Niemand mag de hoofd stad verlaten, voordat „alle communis tische spionnen" uitgeroeid z«n. Kongolese autoriteiten hebben het vliegtuig van de Ghanese diplomaat Welbeck twee uur lang verhinderd op te stijgen omdat rij wilden dat de am bassade-secretaris Quarsbie samen met Welbeck zou vertrekken. Quarsbie was maandag aangekomen, naar aangenomen werd, om Welbeck te vervangen, Quarshie vertrok ten slotte met Welbeck naar Accra. Be Kongolese regeringscommissaris Nussbaumer is op de Tunesische am bassade geweest om officieel 'spijt te betuigen over het bloedvergieten en de positie van de Kongolese regering uit een te zetten. jegens V.N. De Westduitse regering is bereid zijn tarievenpolitiek voor Amerikaanse landbouwprodukten te herzien, maar is °P geen enjcele wijze verder tegemoet SHtomen aan de met kracht door een yote Amerikaanse delegatie in Bonn {te afgelopen dagen naar voren ge brachte verlangens van Washington. Een Amerikaanse delegatie van 24 ttan, onder leiding van de minister van financiën Anderson en de onderminis ter van Buitenlandse Zaken Dillon, beeft drie dagen lang met de West duitse regering onderhandeld. Uit gangspunt was het bezuinigingspro- ïramma dat president Eisenhower beeft opgesteld om de vloed van goud en .dollars naar het buitenland in te dammen en de tekorten op de Ameri kaanse betalingsbalans te verkleinen, In het communiqué wórdt gezegd dat beide regeringen vastbesloten zijn de kracht van, en het vertrouwen in, de financiële structuur van de vrije we reld, te handhaven. De Westduitse regering zal met haar programma voor de buitenlandse hulp verlening, dat in 1961 investeringen voorziet tot een totaal van tussen de 3 en 4 miljard mark, „een betere balans van de internationale betalingen be vorderen". De Westduitse regering zal erop aandringen dat een deel der be schikbaar gestelde fondsen in de Ver enigde Staten wordt besteed. Maar de Amerikaanse delegatie is er niet in geslaagd de landbouw-ex- port naar West-Duitsland (momen teel een Waarde van omstreeks 367 mil joen dollar per jaar) te vergroten. Hoe wel het Amerikaanse standpunt is dat deze vergroting zeer goed mogelijk is als West-Duitsland in deze sector min der protectionistisch zou optreden. Anderson en Dillon kwamen naar Bonn om harde woorden te spreken en onmiddellijke maatregelen te eisen. De Westduitse regering heeft ze onver- richterzake laten vertrekken, met al leen de toezegging, dat deze kwesties de legeringskosten voor hèt Ameri kaanse leger was er één van in de toekomst besproken kunnen worden. NATHANIEL WELBECK persona non grata in Kongo. Het net rond Europese marihuana- smokkelaars wordt steeds verder dichtgetrokken. Had de politie in Kopenhagen reeds van een arrestant vernomen, dat de marihuana ais parfum vermomd uit Rotterdam werd ingevoerd, thans is ook de Amster damse politie bij de speurtocht in geschakeld. Vermoed wordt namelijk, dat er een nauwe samenhang tussen de Am sterdamse arrestaties van 9 november en de Kopcnhaagse aanhoudingen be staat. De politie acht het niet onmoge lijk, dat het geringe aantal marihuana- handeiaren ia Europa met elkaar in contact staat. Het Amerikaanse leger speelt ook een rol in deze zaak. Het merkwaar dige is namelijk,"dat marihuanahandel in Kopenhagen nauwelijks bekend was voor deze stad verlofcentrum van het Amerikaanse leger in Duits land werd. Toen Amsterdam veel Amerikaanse militairen trok, begon ook daar de handel in verdovende middelen op te leven. Het onderzoek wordt voortgezet. Inmiddels betwijfelt de Amsterdamse politie of er vaa enige samenhang sprake is. Voorshands is alleen ge bleken, dat de Surinamer, die in Kopenhagen is gearresteerd, ook in Amsterdam ais handelaar in verdo vende middelen bekend was. Volgens latere berichten uit Zweden gelooft de politie dat het magazijn van de bende alleen via Nederland kan worden bereikt. De politie wijst erop dat Nederland de voornaamste halte plaats is geweest van marihnanasmok- kelaatrs, wellicht als gevolg van de sterke contacten die Nederland met bepaalde tropische gebieden heeft. Ongeveer 4500 onderwijzers en ander personeel van scholen, die betrokken zijn bij-het conflict over de toelating van neger-leerlingen op scholen in New - Orleans, zullen vandaag niet hun maandsalaris uitbetaald krij gen, aldus heeft een hoofdinspecteur van de parochiescholen in New Orleans meegedeeld.^ De wetgevende vergadering van de staat Louisiana, die de integratie van negerleerlingen op de scholen wil voorkomen, heeft de vorige week het bestuur van de parochiescholen ont slagen. Na een uitspraak van een fede raal hof werden de bestuursleden weer geïnstalleerd, doch de autoritei ten van Louisiana hebben geen gelden voor de salarisbetaling beschikbaar gesteld. De scholen zijn deze week gesloten, in verband met Thanksgiving Day en een congres van onderwijzers in Baton Rouge. Genoemde hoofdinspec teur heeft alle betrokken personeel aangeraden maandag normaal in de scholen te verschijnen. De Verenigde Staten en hun wes terse bondgenoten hebben gisteren een grote overwinning behaald toen de algemene vergadering met een aanzienlijk -stemmen verschil besloot de vacante zetel van Kongo aan pre sident Kasavoeboe te geven. De stemmenverhouding 53 tegen 24 bij 19 onthoudingen vormde een bittere nederlaag voor het Sowjet- blok en de vele Afro-Aziatische lan den, die zich tot het uiterste verzet hebben tegen de toewijzing van de ze tel aan Kasavoeboe. KasavoeBóé heeft een communiqué uitgegeven, waarin hij uiting geeft aan zijn voldoening over het feit, dat de zetel aan hem toegewezen is. Hij zei te hopen, dat zijn delegatie spoe dig een onderhoud zou kunnen heb ben met Hammarskjoeld en de V.N.- verzoeningscommissie voor Kongo, die wil trachten de verschillende par tijen in het conflict tot elkaar te brengen. Door de stemming trad de ver deeldheid in het Afrikaanse blok over de explosieve toestand in Kongo dui delijk aan de dag. Negen Afrikaanse landen wilden de zetel aan Kasavoeboe geven Ka meroen, Tsjaad, Kongo (Brazzaville), Dahomey, Gabon, Ivoorkust, Mada gascar, Niger en Senegal, zes Afri kaanse staten wared echter tegen de Verenigde Arabische Republiek, Ghana, Guinea, Mali, Marokko en To go. Zeven andere onthielden zich van de stemming de Centraal-Afrikaan- se republiek, Somalia, Soedan, Tune sië, Ethiopië, Liberia en Libië. Nige ria en Boven Volta stemden niet. De leden "van de verzoeningscom missie van de .Tr^HL-hebbén hun- ver trek naar Kongo uitgesteld nadat pre sident Kasavoeboe nieuwe bezwaren had geuit. EX de goeie ouwe Leidse kaas had het alle maal niets te ma ken, het merk waardig tafereel, dat hier is afge beeld. Het was in Leiden, het ging om kaas, maar dan om vreemde soorten als „Tome au raisins", waar aan men de dame in hei gezelschap een stuk in de handen ziel hou den. Kort en goed: de Confrérie Na tionale du Taste- Frömage, de illustere Franse broederschap der kaasproevers, was in de Waag te Leiden bijeen, onder -meer om burgemeester Kinschot (geheel links) te benoe men tot Tasteur honoris causa van de broederschap en voorts om de Franse ambassadeur baron de Beauverger te verheffen tot Grand-Tasteur honoris causa (men ziet hem naast de burgemeester), plechtig heden die werden verricht door mevr. Af. J, Richards (uiterst rechts). Deze dame draagt de titel van Grand- Cancelier van de Confrériealsmede het fraaie kostuum dat bij haar waar digheid behoort. Enfin: men ziet dat de Europese gedachte ook in de Leidse kaaswereld begint door te werken. Het Tweede-Kamerlid Welter (K.V.P.) heeft minister Toxopeus ge vraagd, of in Nieuw-Guinea, evenals in 'het voormalige Nederlands-Inddë, de procureur-generaal, als hoofd van het openhaar ministerie, niet onderge schikt is aan de regering (i.e. de gouverneur1), 'die hem gelasten kan vervolgingen in te steilen of na te la ten om redenen van binnenlandse of buitenlandse politiek, zo ja, impliceert dit dan niet, dart het oordeel van de gouverneur omtrent de opportuniteit van een strafvervolging beslissend is en dat de procureur-generaal rich daar aan zonder meer heeft te onderwerpen? Heeft deprocureur-generaal, zich ten aanzien vair het "optreden "van eén be stuursambtenaar by de pacificatie van de Baliemvallei dienovereenkomstig gedragen en, zo neen, is hij dan ter zake terechtgewezen?, vraagt de heer Weiter tenslotte. (Van onze correspondent) De 25-jarige J. C. M, Schnurbiers Is vanmorgen op de onbewaakte spoor wegovergang op de Inundatie dijk bil Tiel om het leven gekomen, toen de auto, bestuurd door zijn 34-jarige com pagnon W. Hurekamp, door een goede rentrein gegrepen werd. De heer Hurekamp liep inwendige verwondingen op en Is naar het zie kenhuis van Tiel vervoerd. De heer Schuurbiers was op slag dood. Hij was gehuwd maar had geen kinderen. Het beroep van het tweetal was verifica teur bü de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een enorme Thor-Belta-raket is vandaag gelanceerd op Cape Canaveral in een poging om een Tiros weersatel- liet met camera's aan boord in de ruimte te brengen. Als de poging slaagt dan zal dit de eerste werkende weerman in de ruimte zijn. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Toxopeus zal zo spoedig mogelijk contact opnenden met de centrale poitieorganisaties over de sa -lariëring van- het politiepersoneel. Dit is het resultaat van het overleg dat de minister dinsdag de hele dag heeft gevoerd met de vertegenwoordigers van de centrales van overheidsperso neel. De biieenkomst, die onder leiding stond van de voorzitter van de cen trale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, prof. Van Esveld, werd voor een deel bij gewoond door staatssecretaris Rooi- vink. Het jaar 1961 wil de regering gebrui- (Van onze parlementsredactie) De ontwikkeling van Bonaire en de bovenwindse eilanden, waarvoor, zo als bekend is, een driejarenplan is op gesteld, heeft ook de belangstelling van de Nederlandse industrie. De N.V. Overzeese Gas en Elektriciteitsmaat schappij te Rotterdam besloot on langs op St. Maarten een elektrici teitsbedrijf te stichten in samenwer king met de regering van de Neder landse Antillen. De ministers Korthals en De Pous hebben dit aan' de- Tweede- Kamer meegedeeld. De Franse president de Gaulie heeft Louis Joxe benoemd tot minister voor Algerije. Joxe, die tot dusver minister van Onderwijs was, zal officieel be kend staan als „de minister-gedele geerde voor Algerijnse Zaken". Zijn benoeming in d" nieuwe functie werd al enige dagen verwacht. Dit is de eerste officiële stap voor het stichten van semi-autonome instellin gen voor Algerije. In de geest van de regering zijn dit overgangsmaatrege len, in afwachting van een volksstem ming in geheel Algerije/waarin de be volking zal beslissen welke toekomsti ge politieke status en welke toekomsti ge betrekkingen met Frankrijk zijn ge wenst Premier Debré heeft verklaard dat het referendum in de tweede helft van januari zal worden gehouden. Tevoren negeringzijn. doch algemeen gedele- De nieuwe Franse minister Algerije. Louis Joxe. zal in Algerije een administratieve re organisatie worden doorgevoerd, waar bij dit land in vijf of zes administra tieve departementen zal worden ver deeld, in plaats van de thans bestaande dertien departementen. In het later in geheel Algerije te hou den' referendum zal de Algerijnse be volking worden gevraagd te verklaren aan welke van de drie oplossingen voor de toekomst zij de voorkeur geeft: integratie met Frankrijk, samengaan met Frankrijk (het door de Gaulie be oogde Algerijnse Algerije) of onaf hankelijkheid. Minister Joxe zal in zijn nieuwe functie een deel van de verantwoorde lijkheid van premier Debré overne men en zijn taak uitoefenen in rechtstreeks overleg met president de Gaulie. De Franse algemeen gedelegeerde in Algiers, Delouvrier, zal deze titel be houden, doch. hij -zal niet meer alge meen gedelegeerde van de Franse geerde van de minister voor Algerijnse Zaken. Hij zal rechtstreeks onder het gezag van minister Joxe staan. Joxe, die tijdens de oorlog een naas te medewerker van de Gaulie in Alge rije en elders was en o.m. ambassa deur in Moskou en Bonn is geweest, zal morgen in zijn nieuwe functie de voltallige kabinetsvergadering bijwo nen, waarin de „wet inzake de orga nisatie van de openbare bevoegdhe den in Algerije" zal worden besproken. Tot Joxe's opvolger als minister van Onderwijs is benoemd Guillaumat, thans minister-gedelegeerde bij het ka binet van de premier. ken, oin liet vraagstuk van het beléid ten aanzien van het overheidspersoneel in zijn geheel duchtig te bestuderen. De voornaamste resultaten van hét overleg zijn: Voor de periode tot 1 januari 1962 zal de reeds uitgestippelde ge dragslijn (rust op het Iconfront voor de ambtenaren) worden gevolgd, met dien verstande, dat drie groepen over heidspersoneel in aanmerking kunnen komen voor salarisverbeterinigén. Deze groepen zijn het politiepersoneel, de kleuterleidsters en het verplegend per soneel. Het wegwerken van deze ach terstand, zal worden gefinancierd bui ten de per 1 april jl. overeengekomen 6,2 procent. De regering zal hier dus extra-geld voor beschikbaar stetlien. Na 1 januari 1962 zal voor het overheidspersoneel een lijn worden gevolgd, die gelijk is aan de loonont wikkeling in het bedrijfsleven. De ore- gering zal dus hier de trend-ontwikke ling volgen, met dien verstande, dat ook zal worden nagegaan, op welke wijze de ruimte in het bedrijfsleven is verdeeld. Aanvankelijk bestond tegen dit laatste enig bezwaar, maar na enig overleg bleek dat de cijfers van 't be drijfsleven alleen autonome loonstijgin gen aangever, en dat het dus moeilijk is, uit die cijfers een bepaalde gedrags lijn voor het overheidspersoneel af te leiden. Nu werd afgesproken, dat de rege ring op basis van redelijkheid en be leid kan. afwijken van de gedragslijn van het vrije bedrijf.. Voor het over heidspersoneel zal in dat geval ge streefd worden sing naar éen eigen oplos- O? resultaten van het pyéöeg heb ben in viër -van de vijfcentra!es van overheidspersoneel- grote tevreden heid gebracht. De vijfde centrale, de aocfafistitete'A." C. ;0.:,K^"dsrhet:iii'êt" met de bereikte resultaten eens. Men mag aannemen, dat dé socialistische centrale op politieke gronden een afwijkend standpunt heeft ingeno men. De resultaten van het overleg zyn nl. zodanig, dat er in feite voor geen enkele overheidsorganisatie een zakelijke grond voor afwijking bestaat. Vandaag zou de Tweede Kamer met minister" Toxopeus debatteren over hét beleid ten aanzien van de overheids- salarissen. Verwacht werd, datde socialistische oppositie bij minister Toxopeus zou aandringen op een uitkering ineens aan het overheidsper soneel. Momenteel is er nl. nog 17 mil joen gulden in de zg. franjepot. De so cialisten willen dit, bedrag gebruiken voor een gratificatie. Met name de Centrale van Chr. Overheidspersoneel is het hier niet mee eens. Deze staat nl. op het stand punt, dat de nog beschikbare gelden moeten worden aangewend voor een herziening van de gemeenteclassifica tie, Overigens is het resultaat, dat gis teren werd bereikt, zodanig, dat minis ter Toxopeus een deel van zijn Memo rie van Antwoord zal moeten intrek ken. Hij heeft daarin nl. gesteld, dat de verbeteringen van de salarissen voor de achtergebleven groepen uit de „franjepat" moeten worden betaald. Dit standpunt heeft hij thans losgela ten. DE Hoge Raad heeft uitgesproken dat een windbuks een „schietgeweer" is in de zin van de Jachtwet. De Hoge Raad vernietigde een vonnis van de Haagse rechtbank, waarin het tegenovergestelde werd uitgesproken. De procureur-generaal bjj de Hoge Raad had in het belang van de wet cassatie tegen dit vonnis aangetekend. (Van onze correspondent) De treinenloop bij het emplacement van Woerden, waar zich maandagavond een ernstig treinongeval heeft voorge daan, was vanmorgen weer normaal. Omstreeks tien nur gisteravond ston den er op de plaats van de ramp nog twee wagons, die op provisorische on. derstellen werden geplaatst cn weg. gesleept. Later in de nacht is men begonnen met het herstellen van de spoorbaan en de bovenleiding, nadat -gisternacht reeds één spoor was vrijgemaakt. Zo goed en zo kwaad als het ging hebben er gisteren van acht uur 's morgens af treinen tussen Utrecht en Woer den gereden over één spoor. Vanmor gen kon ook het tweede spoor in ge bruik worden genomen. De toestand van de gewonden is thans redelijk. De chirurg van de Woer- dense ziekenhuizen, dr. J. Dijkstra, was van het ogenblik van het ongeval af tot gisteravond laat niet uit de kleren geweest, om onmiddellijk bij de hand te zijn als zich complicaties zouden voordoen bij de gewonden. Dat is niet nodig gebleken. Twee gewonden een Engelsman en een Duitser hebben het ziekenhuis reeds verlaten. De toe stand van twee patiënten is nog wel ernstig, maar er is geen levensgevaar. Op drie na zijn alle 7600 kuikens in een kippenhok te Helden-Paningen uitstraling van de ultra-moderne ap paratuur het hok in brand zette. De schade, f25.000, wordt door vc.-zeke ring gedekt fitattoa Helsinki sneeuw Stockholm regen Oslo sneeuw Kopenhagen regen Aberdeen geh. bew. Londen geh. bew. Amsterdam mist Brussel 1, bew. Luxemburg mist Parijs mist Bordeaux regen Grenoble geh. bew. Nice Berlijn Frankfort MÜnchen Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon h. bew. zw. bew. geh. bew. zw. bew. regen regen regen geh. bew. zw. bew. h. bew. zw. bew. regen weerlicht h. bew, 1. bew. motregen Wind richting cn snelheid mtrp.sec. Max. temp* v. gisteren en neersla* afgel. 24 u. o 4 5 1 zo 6 1 0.4 windstil D 8 zo io 6 2 windstil 9 1 z 4 11 1 zzw 6 11 O.l z 2 12 O ZW 2 9 1. wzw 1 11 O Z 5 13 7 windstil 14 13 nno 4 15 35 OZO 3 5 O zzw 3 11 O w 2 8 O o 1 9 0.3 windstil 11 2.1 o 3 6 47 zo 2 10 O w 1 14 O ozo 7 14 O o 2 windstil 19 20.1 o 3 19 zw 7 18 z 3 18 O w 8 18 3 Den Helder geh. bew. Ypenburg mist Vlissingen mist Eelde geh. bew. De Bilt geh. bew. Twente geh. bew. Eindhoven onbewolkt z Z.-Limburg zw. bew, zzo zzw zzw zw zzw zzw zzw 10 12 11 11 11 11 12 13 O 0.1 0.1 0.1 O O O O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1