Wat is zegen? NA MISLUKKING IN DUITSLAND: Financiële besprekingen van de V.S. in Parijs Amerika's eisen verrassing voor Bonn Rahman morgen in Den Haag Stichting v. Arbeid ü-fili1 verdeeld verhoging over in lussen- metaal voor VN. troepen in Kongo Marokkanen overvallen Papoeci 's gaan self kader vormen Delouvriei' m erije vervangen ft. r E TWEE MANNEN BIJ BOTSING GEDOOD Demonstratie tegen seJkooliiitegratie in Baton Rouge Vóór: CSWV, CNV en NVV ..MVT ZOALS Autochtonen stellen studiefonds in GOES heeft drie nieuwe wethouders SS m tl» -lilf1 I» fi pOlVDERDAG 24 IVO^IHBER 1960 NEGMTÏENDE JAARGANG No. 476« r V Directeur: H. L)F KU1G Hootrl redacteur: Ur J A. H. J. S. BHUINS SJLXJT kingfer» aanwezig te zijn. Functionarissen van het Fran se ministerie van Financiën wei gerden bijzonderheden van de be sprekingen bekend te maken. Functionarissen van het Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken hebben zich gedis tantieerd van de mislukte poging van de minister van Financiën. Anderson, om een Westduitse bij drage te verkrijgen voor de kosten van onderhoud van de Ameri kaanse troepen in de Bondsre publiek. Men verklaarde dat deze spe ciale suggestie niet door het mi nisterie ivas overwogen, daar- men zich op het ministerie ervan be wust was dat de regering in Bonn' ongetwijfeld zou weigeren erop in te gaan. Niet op de hoogte G.A.O. voor tuinbouw m (Van een onzer redacteuren) LLEEN het CNV en het NW steunen de voorsteilen tot tussentijdse loonsver hoging in de metaalindus trie. Dit kwam woensdag definitief vast te staan, toen het bestuur van de Stichting van de Arbeid besloot, het advies over te nemen, dat verleden week door de iooncommissie van de Stichting werd opgesteld. Dit advies, waar in drie verschillende standpunten zijn vervat, zal nu dus aan hét college van rijksbemiddclaars worden uitgebracht, In de Stich ting bestond slechts overeenstem ming over de voorgestelde winst uitkeringen van 1,5 procent over 19(50 en 1901. De KAB en alle organisaties van industriële werkgevers, cle landbouw en de middenstand met uitzondering van liet CSWV, blij ven elke tussentijdse loonsverho ging afwijzen. Het CSWV, dat wel met liet CNV en het NVV van mening is. dat het mogelijk moet zijn, in bepaalde omstandigheden een CAO open te breken, wil de voorgestelde loonsverhogingen enkele maanden laten opschuiven en bovendien in omvang beper ken. - Compromis Kinderbijslag In Leopoldstad is gistermkldag voor de troepen der V.N. de alarrntoestand afgekondigd. L)eze maatregel is waarschijnlijk ^het gevolg t an het optreden van Kon golese "troepen die in Matadi en ïnkisi Marokkaanse troepen heb ben overvallen en ontwapend. Onbevestigde geruchten meiden voorts, dat kleine groepen Kon golese soldaten rondom het kamp Leopold zwerven. Teruggetrokken Wat Bonn aanbood Ook Sint Nicolaas Uw «urprfac wordt gratis in een luxe doos verpakt! 19 ZAKEN IN NEDERLAND fl a Weer uitstel J ïllF v-il I Botterdam: Witte de Witlwtraat 25. Telef. 113700 (6 I Postbus 1112. Postsiro No. 424319 Klachtendienst abonnementen 18.3018 30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. VGravenhage: Hu.vgenjplein 1, Telefoon 183467 i3 liineni Postbus 1091. Postgiro No. 424867. .Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362569 Dordrecht: Spuiweg 132. Telef. 4570. gchiedam: Aleidastraat 23. Telcf. 65451. Abonnementsprijs 61 cent per week. ƒ2.65 per maand '7.80 per kwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot vrijdagavond) AANHOUDEND ZACHT. Half tot zwaarbewolkt met af en toe regen. Matige tot krachtige en langs de kust tijdelijk krachtige tot harde wind tussen zuid en wesl. Morgen: Zon op: S.lfi Maan op: 13.29 Onder: 16.37 Onder: Eerste kwartier. EN lid van de Westduitse Bondsdag, Frenzei geheten, blijkt voor de Hus- Mn te hebben gespioneerd. Deze Frenzel ffa9 jij van de defensiecommissie van de Bondsdag. Volgens „Elseviers Week blad" is hij op de hoogte van alle NAVO- geheimen. Het Engelse parlement heelt geen de- fensie-cornniissie, maar wij, in Neder- Und hebben er wel een. Elsevier" is daartegen. De defensie- commissie haalt de uitvoerende en de wetgevende macht door elkaar. Uit een oogpunt van veiligheid moet men ge heimen inzake veiligheid en buitenlandse politiek zo zorgvuldig mogelijk bewaren, ga daarom moet men geen defensie commissie nebben, tenzij men discrimi natie toepast, hetgeen ook uit den boze i». Aldus „Elsevier". ftS mogelijkheid dat mensen die men Ia vertrouwt, achteraf spionnen blijken te zijn is altijd aanwezig. Engeland dat door „Elsevier" gelukkig geprezen wordt omdat het parlement daar geen defen »ie-commissie kent en het verraad daar dua geen rol kan spelen, weet er van mee.te praten. Uiteraard niet bij wat „Elsevier" de wetgevende macht noemt, maar bij de uitvoerende macht. Bekend is het feii dat twee beambten van het Engelse mi nisterie van buitenlandse zaken inder tijd, met geheimen en ai. naar Rusland verdwenen ora van de atoom-spion KJ&i» Fuchs maar te zwijgen. Als men de rtdeneêrtrant die „Elsevier" ten aan zien van de defensie-commissie toepast consequent door wil zetten, zou dit blad san Engeland moeten adviseren om het ministerie van buitenlandse zaken af te ichaifea. T70OR het overige: schrijver dezes is vele jaren lid van de Nederlandse defensie-commissie geweest. Tot gerust stelling van „Elsevier-" kunnen wij mede delen dat vvtj bepaald niet op de hoogte zijn van alle NAVO-geheimen. Nimmer hebben wö bemerkt dat deze commissie wetgevende en uitvoerende macht door elkaar haspelde. De Nederlandse defensie-commissie, dit om een blijkbaar bij. „Elsevier" levend misverstand weg te nemen, is namelijk geeh parlementaire commissie. Een blik in de Staatsalmanak zou „El sevier" hebben kunnen doen zien dat de defensie-commissie een staatscommissie is, een commissie die door de uitvoeren de macht is ingesteld en die in 19-18 ont staan is uit een samensmelting van de reeds ver voor de oorlog bestaande leger- commissie en vlootcommissie. Haar taak is het instellen van een on derzoek naar de doeltreffende besteding der ten behoeve van de weermacht ter beschikking gestelde gelden en het ken nis nemen van alle problemen de strijd krachten betreffende. 0 0 TN de defensiecommisste hebben leden van beide Kamers der Staten- Generaal zitting. Zij zijn door de Kroon benoemd. Uiteraard benoemt de Kroon alleen leden die het vertrouwen van de Kroon hebben. Hel hele probleem der discriminatie dat bij de samenstelling van een Kamer-commissie aan de orde lou kunnen Komen, komt hier niet eens aan de orde. m 9 THAT ons opvalt in dit stukje van „Elsevier" is de anti-parienientaire animositeit waarvan het. naar aanlei ding van het geval-Frenzel. blijkt geeft „Elsevier" was in een ander artikel tje ook al „ontsteld" dat de heer Berg huis de president de Gaulle een gevaar genoemd had. .la, dat is ook niet be paald een „parlementaire" figuur. De Gaulle ia een zegen voor Europa, aldus „Elsevier". Het is mogelijk dat de Gauüe door zijn daden nog eens een zegen voor ons za) zijn. Als hij ni. de Algerijnse crisis weel op te lossen. Voor het overige is de staatkundige figuur van de door de Gaulle geschapen vijfde republiek er een die balanceert bissen dictatuur en anarchie. Dat is nu liet zulk een gl-o'e zegen. E Amerikaanse minister van Financiën. Anderson, heeft vandaag inct ziin Franse collega, Baumgi" tner. be raadslaagd over maatrege len om de financiële stabiliteit van het Westen tc bewaren. Deze onderhandelingen vonden plaats na de mislukking van soortgelijke besprekingen met de Duitse Bondsregering. De Ameri kaanse onder-minister van Bui tenlandse Zaken, Dillon, die aan de onderhandelingen met de Bondsrepubliek heeft dcelgcno- De Franse minister van Financiën, men? besloot vandaag op het laat- "e ogenblik'^ niet bij d« vandaag met Frankrijk te voeren bespre- besprekingen voert. De 29-jarige autobestuurder G. J. Krouwel en zijn 71-jarige vader G. KrouWel, die ais passagier meereed, beiden afkomstig uit het Betuwse P-aatsje Echteld, zijn in de afgelopen nacht om het leven gekomeu Len ge inige van een verkeersongeval, dat op rijksweg AneltloornArnhem, ter boogte van de Koningsweg bij Arnhem Plaatshad. De botsing ontstond omstreeks kwart °ver twaalf doordat een Arnhemse jjftomobilist. die met zijn auto vanaf «e Koningsweg de voorrangsweg Apel doornArnhem opreed, geen voorrang verleende aan de heer K. bij een uit- wijkpoging kwam de heer K. met zijn *uto in frontale botsing met een vracht je» die uit de richting Arnhem De minister-president van de Ma- leise federatie, 'toenkoe Abdoel Rah man, komt vrijdag om halfeen met een Fokker Friendship van de Neder landse regering op het vliegveld Ypenbnrg aan voor besprekingen niet de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay en minister van Buitenlandse Zaken nar. J. M. A. II. Luns. De Toenkoë gaat na aankomst on der escorte naar hotel„De Witte Brug" in Den Haag waa£ hij de lunch gebruikt. De besprekhi&en tussen de Toenko« en de Nederlandse ministers worden, gehouden in het departement va» Algemene Zaken en beginnen 's middags om halfvier. 's Avonds biedt minister-president De Quay de Toenkoe een diner aan in hotel „De Witte Brug". Zaterdagochtend vertrekt, volgens voorlopige inlichtingen, de Toenkoe om halfnegen van zijn hotel naar Schipho! waar hij een uur later de pers te woord zal staan. Zijn vliegtuig vertrekt om 10.20 uur van Schiphol rechtstreek» naar Koeala Loempoer terug. Ongeveer 200 blanke ouders en kin deren. In het zwart gekleed als teken van rouw over de schoolintegratie. zijn gisteren in bussen naar de stad Baton Rouge vertrokken om de wet-, gevende vergadering van de staat Louisiana, die daar zelelt, hulde te betuigen voor haar houding, die tegen de rassenintegratie is gericht. Vier bussen vertrokken van de twee onlangs geïntegreerde scholen naar Baton Rouge, waar de wetgevende vergadering bijeen zou komen om nog een poging te ondernemen tot stop zetting van de schoolintegratie. Men legde er echter de nadruk op dat Duitsland in een positie is om met zijn aanzienlijke goud- en dolïarreser- ves bepaalde stappen te doen. de V.S. te helpen hun ongunstige betalings balans te verbeteren. Volgens Duitse diplomaten In Wash ington zou de Amerikaanse regering hebben nagelaten om Bonn op de hoog te te stellen dat zli voornemens was een rechtstreekse Duitse bijdrage te vragen in de legeringskosten van de Amerikaanse troepen in de Bondsre publiek. Volgens deze zegslieden had men de regering-Adenauer alleen van tevo ren bericht dat de missie van hoge Amerikaanse functionarissen wenste te praten over hulpverlening' aan ach tergebleven gebieden en over het pro bleem der Amerikaanse betalingsba lans. Een aanwijzing dat de Amerikaanse minister van Financiën Anderson en onderminister Dillon zonder enige di plomatieke voorbereiding en geheel onverwacht Duitsland om een bijdrage van 650 miljoen dollar zouden ver zoeken. was niet aanwezig. Behalve de onmogelijkheid om zon der enige voorbereiding een probleem van deze orde van grootte af te doen, kan ook geen enkele Duitse regering op zulk een verzoek ingaan op psy chologische gronden: elke rechtstreek se bijdrage tot de legeringskosten van In de gisteren te Haarlem gehouden vergadering van de Vakgroep tuinders van de Katholieke Land- en Tuin- bouwbond is meegedeeld, dat werkge vers en werknemers overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe C.A.O. in de tuinbouw voor de jaren 1961 en 1D62. De vakanties zijn uitge breid tot vijftien dagen. A' In plaats van de overeengekomen verhogingen van resp. drie en vijf pro cent per 1 januari en 1 juli 1961 stelt het C.S.W.V. als maximaal toelaatbaar twee verhogingen van drie procent. resp, met ingang van 1 april en 1 ok tober 1961. Gedurende de afgelopen dagen zijn nog enkele pogingen gedaan, om een compromis te bewerkstelligen. Ook de Vakraad voor de Metaalindustrie is nog bijeengeweest, doch reeds dinsdag was wel duidëlijk. dat de standpunten der diverse organisaties zó vast veran kerd lagen, dat veranderingen van eni ge betekenis uitgesloten moesten wor den geacht. Het woord is nu aan/het College van Rijksbemiddelaars, dat" bij de beoorde ling van de loonvoorstellen voor 'de metaalindustrie zal moeten uitgaan van de door de regering gegeven aan wij-, zing, dat het tussentijds openbrektfii van een c.a.o. niét is toegestaan. Daar bij beschikt het college nu ook over het advies van de stichting, waaruit blijkt dat het grootste deel van het ge organiseerde bedrijfsleven de loonvoor- stellen althans in déze vorm niet aan vaardbaar acht. De kansen op een tus sentijdse loonsverhoging voor de me taalindustrie worden thans dan ook la ger aangeslagen dan ooit tevoren. Het advies dat de stichting woensdag heeft opgesteld over de kinderbijslag- regeling is een gedeeld advies gewor den: de confessionele organisaties heb ben het voorstel van de staatssecretaris op dit stuk overgenomen, de algeméne organisaties hebben zich tegen de pro gressie in dit voorstel verklaard-: en zich uitgesproken voor het beperken van het percentage der verhoging van de kinderbijslag. t Advertentie) BODEGRAVEN ziet met lede ogen aan hoe vijf premiewoningen, die al een goed eind óp weg waren, zónder meer weer worden afgebroken. De aannemer heeft dit krasse besluit ge nomen toen hem tijdens de bouw bleek dat de hem geleverde stenen niet deug den. Ze bleken zacht en poreus te wor den. Het monster van de Nijmeegse leverancier was goed geweest, ver klaarde hij, maar de geleverde stenen hadden weinig meer van het monster weg. Dus: afbreken en herbouwen. De leverancier van de stenen heeft volle dige schadeloosstelling toegezegd. Onder overweldigende belangstel ling zijn gisteren de vier Kongolezen begraven die maandagavond gesneu veld ziin in een gevecht met V.N. sol daten in Leopoldstad. Toen de rouwstoet onder de Klanken van Ohopin's begrafenismars over de Boulevard Baudouin trok, stond het zwart van de mensen. Hier en daar werd „Dood aan de Verenigde Naties" geroepen. Er waren geen VN-functionanssen bij da plechtigheid aanwezig. Naar ver luidt heeft kolonel Moboetoe hun laten welen dat hun aanwezigheid niet op prijs zou worden gesteld. De eredienst die werd gehouden in een protestantse kerk in de Afrikaanse wijk van de stad, werd bijgewoond door buitenlandse diplomaten. Volgens militaire kringen in Accra worden de 350 man Ghanese poiitie- troepen die uit Leopoldstad worden teruggetrokken tegen het einde dezer week in de Ghanese hoofdstad terug verwacht. De V.A.R. heeft zich bereid ver klaard de belangen van Ghana in Kon go te behartigen, naar aanleiding van de tijdelijke' sluiting van de Ghanese ambassade in Leopoldstad. Amerikaanse troepen in Duitsland zou immers worden beschouwd als een te ken dat West-Duitsland nog steeds bezet gebied is een status die sinds 1955 is opgeheven, aldus de zegslieden. De Westduitse staatssecretarissen van Economische Zaken, dr. Westrick en dr. van Scherpenberg hebben op een persconferentie meegedeeld, dat West-Duitsland bereid was de V.S. te helpen door ongeveer een miljard mark van de voorgenomen Westduitse lening voor de onderontwikkelde lan den te gebruiken voor gemeenschappe lijke financiering van grote hulppro jecten. Voorts was aangeboden onmiddel lijk de gehele na-oorlogse schuld van 3.4 miljard mark aan de Ver. Staten af te lossen. Volgens goed-ingelïchte bronnen hebben de Amerikanen dit aanbod niet aanvaard en ook niet ver worpen. Waarschijnlijk zal het aan bod op diplomatiek niveau en in de conferentie van de NAVO besproken worden. Ook hebben de Duitsers een verhoging van de Westduitse bijdrage aan de NAVO aangeboden maar daar bij de wens uitgesproken dat andere NAVO-landen dit ook zouden doen. Van Westduitse zijde is meegedeeld, dat de totale uitwerking van alle door West-Duitsland voorgestelde maatre gelen een vermindering van het te kort op de Amerikaanse betalings- balans met ongeveer 1.5 miljard dollar zou zijn. Dr. Westrick deelde nog mee, dat de Amerikaanse onderhandelaars de weigering van de Bondsrepubliek, een rechtstreekse bijdrage te leveren in de kosten van legering der Amerikaan se troepen, nu ais definitief beschou wen. Papoea's op Nieuw-Guinea hebben besloten een studiefonds op te richten om een bepaalde elite te vormen „op dat men niet hetzelfde gebrek aan intellectuelen als in Kongo ervaart, wanneer het volk op eigen benen staat". Dit besluit is genomen in een ver gadering van vooraanstaande autoch tonen. zowel leden van politieke par tijen ais de DVP en de Parna en niet politiek-georganiseerdcn. Men wil de vorming van een elite niet al te groot opzetten., maar beginnen ih de resi dentie Hoilandia om vervolgens resi- dentiegewijs een actie te voeren voor uitbreiding van de vorming, aldus een verslag in de Nieuw-Guinea Koerier. De aanwezigen waren algemeen vair mening, dat de rust en vrede in Ne derlands Nieuw-Guinea gewaarborgd dient te worden, dat politieke verwar ring in West Nieuw-Guinea voorkomen dient te worden en dat de Nieuw- Guinea Raad tot stand moet komen in een sfeer van orde en rust. De naam van de stichting studie fonds is „Mamta" (afkorting van de woorden Ma m beraraotami He bestuur bestaat uit: voorzitter 1: Nic. Jouwe, voorzitter 2: Th. Mezet, secr. 1: A.,F. Indey, secr. 2: ds. G, A. Lanta. penningmeester 1: S. Tunja, penningmeester 2: S. Samai. Als com missarissen treden op: ds. S. To-koro, ,T. Soronlouw. Jac. Manno. P. Jokoe, J. M'. Nemnay en J. Dekeniap, Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Nic. Jouwe, Th. Mezet, A. F. indey en Jac. Manno. De stichting zal bij haar werkzaam heden samenwerking zoeken met be staande stichtingen en corporaties die op dit gebied reeds werkzaam zijn Men hoopt de stichtingsactie notarieel te deen posseren. Het bestuur zal terzijde worden ge staan door een commissie van bijstand bestaande uit drie vooraanstaande Ne derlandse ingezetenen, namelijk een financieel expert, een onderwijsdes kundige en een jurist. De taak van de'commissie van bij stand bestaat voornamelijk uit het adviseren van het bestuur en het toe zicht uitoefenen op het financiële be leid. alsmede, op de keuze van. even tuele voor studiedoeleinden naar toet buitenland uit te zenden Papoea- jorf geren. De voorzitter van de ie vormen stichting, de heer Nic. Jouwe, deelde mee. dat overwogen wordt om de he- nodigde fondsen te verkrijgen door inzamelingen, schenkingen, donaties, verkoop van ethnografica etc. m heeft dat ai lang opge merkt Hij Koopt bij MEÜWSEN mét bijzon dere voidoening o.a pullovers v.a.f 19.75 dassen v.a. f 3.95 shawls v.a. f 6.90 overhemden v.a. f 14.90 handschoenen v.a. f 14.90 etc. De verzoeningscommissie der V.N. voor Kongo, waarin de Afrikaanse staten zijn vertegenwoordigd, die troe pen hebben afgestaan voor het mili- aire optreden der Volkerenorganisatie in Kongo voor de tweede maal in 24 uur uitgesteld. Dit geschiedde nadat de Kongolese president Kasavoeboe de commissie gisteravond had toegespro ken. Het is bekend, dat deze er tegen is. dat de commissie in het huidige stadium Kongo gaat bezoeken. De bijeenkomst van de commissie stond onder leiding van secretaris-ge neraal Hammarskjoeld. Het overleg werd na het vertrek van president Ka savoeboe voortgezet. Deloiivrier. de hoogste Franse ge zagsdrager in Algerije, is eervol van zijn functie, ontheven. Hij wordt opge volgd door Morin, voormalig prefect van Toulouse. Het betreft waarschijn lijk hier een organisatorische muialie. die een gevolg is van de benoeming van Louis Joxe tot minister voor Aigeriie. De functie van resident-generaal or al gemeen gedelegeerde In Algerije is na melijk rechtstreeks ondergeschikt ge worden aan de nieuwbenoemde minis ter. De functie heet voortaan ook niet meer algemeen-gedelegeerde, maar ge delegeerde van de minister voor Alge rije. Er. zijn nog geen mededelingen ge daan over de eventuele nieuwe werk- kring van Delouvrier, die econoom is en als zodanig directeur van de finan ciële afdeling van de Kolen- en Staal gemeenschap is geweest. Men is alge meen van oordeel dal Deiouvrier in Algiers zeer goed heeft gewerkt. In Parijs is officieel meegedeeld dat het referendum over het Algerijnse be leid van de Gauüe in Frankrijk op een dag en in Algerije op twee dagen (om veiligheidsredenen) zal worden afge werkt.. De minister van Voorlichting, Terrenoire, heeft verklaard, dat de volksstemming in de eerste weken van januari, in elk geval vóór de helft van de maand om is, zal plaatsvinden. De Gaulle zal zelf de campagne voor het referendum leiden en naar ver wachting drie televisietoespraken er aan wijden. Nog voor Kerstmis zal hij een bezoek aan Algerije brengen. (Van onze correspondent) De gemeenteraad van Goes heeft woensdagavond drie nieuwe wethou ders gekozen. Er was slechts één stemming nodig om tot dit resultaat te komen, want de raad had dinsdag avond. op uitnodiging van de fractie van de PvdA, at een voorbespreking gehouden. Gekozen werden in de vacature mr. H. B. Bouwman (PvdA) zijn fractie genoot J. S. Visscher. in de vacature J. J. van Melle (c.-h.) de heer A. G. Heijboer (eveneens c.-h.) en in de plaats van de heer J. H. Roose (KVP) mevrouw C. A. Griep-Duinker (VVD). De fractie van de KVP had mede- Kongolese vrouwen zalen wenend, op de straat toen de begrafenisstoet van de in een vuurgevecht gedode militairen in Leopoldstad voorbijtrok. in de huidige situatie geen stellen op een wethouders- gedeeld' prijs te zetel. Namens de fracties waren vooraf korte verklaringen afgelegd, waarin men te kennen gaf, dat nu voor alles gestreefd moet worden naar herstel van normale bestuursverhoudingen in de gemeente Goes. Ook meende men, dat bij de vervulling der vaca tures meer moet worden gelet op do kwaliteit dan op de politiekegroe pering. De waarnemend burgemeester, dr, J. W. Noteboom, heeft de aftredend» wethouders bedankt voor hun activi teiten in het belang van de gemeerd». SB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1