Urgent probleem MASSAAL CONCERT IN JAARBEURSHAL (Alfred van Sprang thuis overleden Amerika ook in Parijs nul op het rekest SPONTAAN WELKOM VOOR SINT Vreemd ziektebeeld bij scholieren in Korter werken voor beroeps-chauffeurs Vluchtende inbrekers in beerput Acht auto's betrokken bij botsing: vier gewonden Onrust in „metaal" in Amsterdam en Rotterdam Huisartsen krijgen meer „fondsgelcT Proefballonnetjes gingen niet op PRINS PHILIP AANGEKOMEN vetgehalte van melk Nieuw rijtijdenbesluit per 1 januari: Het weer in Enropa MINDER KORTING OP PENSIOEN VAN AMBTENAREN Aartsbisschop van Haïti verbannen Granaat ontploft op cutterzuiger r r FINANCIËLE BESPREKINGEN A Alfred van sprang werd 43 VERDER 0MH00C GRAFIEKENIN WERKBOEKJE VRIJDAG 25 NOVEMBER 196» i v. Directeur: H Dhi RUIG 3WEGENTIENDE JAARGANG No. 4765 - Hoofdredacteur Ur J A H J s hutiVS ■t «as; stellen voor iedaa Het onverwachte -is gebeurd: het promenade-concert, dat vijf militaire orkesten uit de Bene lux donderdagavond gaven in de Bemhardhal van de Utrecht se Jaarbeurs heeft de zesdui zend bezoekers tot een onge kend enthousiasme gebracht. Wat dit betreft, is het precies geworden, wat de organisato ren er zich van hadden gedachi: een concert, waarbij de gezel ligheid en soms zelfs de uitge latenheid van het publiek even belangrijk was als de muziek. Spontaan zetten de Utrechters het „zie ginds komt de stoomboot" in, toen op het laatste "ogenblik Sint Nlcolaaa nog even binnenkwam. Hij ,0 kréég- een massale muzikale- ovatie concertbezoekers envan de ruim driehonderd muzikanten, leden van de Koninklijke "Militaire Kapel, de Koninklijke Marinlerskapèl, de Koninklijke. Luchtmacht;. KapeL de Belgische Luchtmacht én de muziek van de Hertogelijke Garde. De populaire „hornpipe" werd ritmisch meegeklapt door duizenden en bü de samenzang van vaderlandslieven de liederen was iedereen betrokken. Alleen het aantal bezoekers lag lager dan de organisatoren hadden ge dacht. Er» was gesproken van twin tigduizend, er was gerekend-op vïjf- tienduizend, maar het waren er Indonesiërs „drosten" van Nederlandse schepen (Van onze radio- en tv-redacteur) NEDERLANDS populairste rei zende journalist, Alfred van Sprang, is plotseling aan een hart verlamming overleden. Een schok ging gisteravond door Nederland, toen de hoofdredacteur van de radiokrant der N.C.R.V., Gerard Hoek, dit voor de radio vertelde. Niet alleen in journa listieke kring heerst diepe versla genheid. Ook de miljoenen Neder landers, die hem in de loop der jaren vooral door zyn radio-repor tages hebben leren kennen, erva ren zijn overlijden als het verlies van een goede vriend. Controle en in Nederland MET TERUGWERKENDE KRACHT TOT 1 APRIL -V ir> 'I I Wé* Botterdam: Wiu» de Wlthjtraat 23. Tclef 115700 ia 11 £ostbu. 1112. Postgiro No 424319 I)' jklacntendienst abonnementen 18.30—10.30 uur. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. IHSravenhage: Huygenapleln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091. Postgiro No. 424887. Klachtendienst 18.3019.30. Telefoon SfiS'ïKO Spui weg 132. Telef. 4570. 3®2569' Aleidastraat 23. Telef. 65451. Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprii» 61 cent per week, ƒ2.65 per maand ƒ7 86 pat kwartaal. Losse nummers <15 cent. Verschijnt dagelijks. It,' mlddeMtandskring gaat men zich bezinnen over 4e sociale verzekering voor ondernemers in heit midden, en lleinbedrtli. Een commissie uit de Raad voor Mld- Jsn. en Kleinbedrijf heeft geconstateerd, dut de ondernemers in detailhandel en ambacht weinig verzekeringen hebben afgesloten tegen de geldelijke gevolgen Tin ziekte, invaliditeit en ongeval. Wel hebben bijna alle ondernemers een ziek tekostenverzekering afgesloten. Uit een enquête, enkele jaren geleden ingesteld door het Economisch Instituut voor de Middenstand, is gebleken dat ongeveer 44 pet. van de geënquêteerde ondernemers beschikte over een onge vallenverzekering en 24 pet. over een itekengeldverzekering. Invaliditeitsverzekeringen worden vrij wel «let afgesloten. Dit risico spreekt tot dusver heel weinig aan. De collectieve en onderlinge verzeke ringen van ondernemersorganisaties ge-, nieten een ruime belangstelling der le den.' Maar noger dan CO pet. komt men nergens. Nu een ingrijpende herziening van de invaliditeitswet van Talma op komst is en de gedachten uitgaan naar een in het leven roepen van één arbeida ongeschiktheids-verzekering voor de werknemers, valt het te verstaan dat men 'ook in ondememerskring zich op dit vraagstuk gaat beraden. Ook in het gezin van een ondernemer, die lang durig arbeidsongeschikt wordt, kunnen de gevolgen hoogst ernstig zijn. Het voortbestaan van de zaak kan er mee gemoeid ztfn. Wat kan daartegen worden gedaan? rnER beantwoording van die vraag heeft 4 de commissie Sociale Verzekering uit de Raad voor Midden- én Klein bedrijf een uitgebreide documentatie op gesteld. Het is een lijvig rapport waarin een overzicht wordt gegeven over de mogelijkheden die er voor ondernemers lijn om zich tegen de calamiteiten des leven» te verzekeren. Deze mogeiykhe den'blijken in hoge mate onvoldoende te zijn. Ia de documentatie worden drie denk bare oplossingen aangegeven voor de2e ^««bevredigende {pe^tend^ xt.w. 1 bevor: rappe ft-pe.' fcoha- geslo- !angs: (Geldig tot zaterdagavond) AANHOUDEND ZACHT Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Matige tot krachtige en langs de kust tijdelijk krachtige tot harde zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht. Morgen: Zon op: 8.18 Onder: 16.36 Maan op: 13.58 Onder: 1.14 n de door itstt l f*f/t h ft elrn 'i Ht Vu I rfni' 1 »--i 1 '.reri se/, 1W Mót' f Wi- ii de C..S, de uef al, rn a aar )U hie. ai dl int ipen* 20 fe- sUail ■Ij h« aatsl- sieem een e mo- gstbe- remie bezo!- onder ;osten a'it dé elegd: e bet. edraf i ioe- ins- paar- lerd. plicht dee! md is wor- iciëlr icreet De Amerikaanse minister van Financiën, Anderson, heeft in Parijs al even weinig succes gehad als in Bonn. De officiële Franse lezing was, dat het bezoek van Anderson niet regelrecht samenhing met de pogingen van het Amerikaanse ministerie van Financiën, het tekort op de Ameri kaanse betalingsbalans te verminde ren. Uit ingelichte bron verneemt TJJP.. dat -de Amerikanen in Parijs proef ballonnetjes hebben opgelaten. vem pmst' racht Zijn :n in f »j' •rem pk cdrjj sraad erp- i etn larop Ver- rrein .•aan i het van euwe :n in van 1 de .p de cén 3 de iet '3 eror- rech- aling p de aing- sdet- irden ver van n S. rwijl ngen ge- per- zoal! ena- ■mie' van en ortt- uit ter- urg- dering vim dé vrijwillige verzekering (hier ligt dan een belangrijke taak voor de organisaties in stimulerende en ad viserende zin), 2. invoering van een verzekerlngsplicht voor ondernemers en 3. invoering van een collectieve ver plichte verzekering voor de onderne mers in midden- en kleinbedrijf. Zeer veel aandacht schenkt de com missie aan de laatstgenoemde mogelijk heid. De gedachten gaan hierbij in de richting van een sociaal fonds, waarbij alle ondernemers verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid tengevolge van ziekte of ongeval. Men gaat uit van een uitkering van 10 voor elke dag dat men arbeidsongeschikt is (na 12 wachtdagen). Na een half jaar wordt de mate van invaliditeit van de ver zekerde bepaald en een dienovereen komstige, uitkering verstrekt die ais blijvend is bedoeld. Deze tijdsduur is gekozen omdat b(j de arbeidersverze kering is gebleken dat 98 pet. van de verzekerden, die door ziekte zijn getrof fen, na een half jaar is hersteld. De premie wordt geschat op ca 180 per jaar. Het geheel moet worden gezien als een bodemvoorziening, TTET is. goed er op te "letten, dat de commissie uit de Raad voor Midden- en Kleinbedrijf nog geen keuze heeft gedaan uit de hierboven opgesomde mo gelijkheden. Dat was ook -de -bedoeling niet, Met het geven van een uitvoerige do cumentatie heeft de commissie, wier rapport door de Raad onlangs is aan vaard, slechts het gesprek en de bezin- uiog in onderneming3kriog over dit TOagstuk op gang willen brengen. In deze discussie zullen dan de eigen Positie en de eigen taak en verant woordelijkheid van de ondernemer vol- ledig tot hun recht kunnen komen, Met belangstelling mag het resultaat va® dit nader beraad tegemoet worden gezien. Bijzonder interessant zal zijn In welke vorm eventuele definitieve voor etellen worden gegoten. (Advertentie) Op de vraag of Frankrijk bereid was mee te betalen aan de legering der Amerikaanse troepen in Frankrijk een veel minder brandende kwestie ■dan in Duitsland was het Franse antwoord „neen". Op de vraag of Frankrijk bereid was te helpen de Amerikaanse last te ver lichten door zijn bijdrage aan de NAVO te verhogen, werd door de Fransen geantwoord, dat voor dit kon worden overwogen, eerst de hangende Frans-Amerikaanse meningsverschillen over de behoefte aan de hervorming van de NAVO een eis van de Gaulle dienden te worden opgelost. Toen werd gevraagd of Frankrijk meer kon bijdragen aan het program voor hulp aan achtergebleven landen, werd geantwoord, dat Frankrijk al deed wat toet kon - met name voor de thans onafhankelijke Afrikaanse zaati-es.dieivroeger «ndest.-Frans.gez&g: stonden. v 'h- Prins Philip van Engeland is donder dagmiddag om halfzes op de vliegbasis Soesterbcrg aangekomen. Hij werd ver welkomd door de adjudant van prins Berohard. majoor K. van Gessel. Prins Philip zal enkele dagen in ons land vertoeven als gast van de konink lijke familie. slechts zesduizend. Maar door dit be trekkelijk kleine aantal in de im mense hal, was er volop ruimte om te doen, wat bij een promenade- concert hoort: wandelen en uitge laten zijn, geestdrift botvieren. Doordat het publiek inderdaad niet op zijn plaats* bleef zitten, maakte de hal toch een gevulde indruk. Boven dien was er door de overvloed van ruimte nog een buitenkansje moge lijk: een mars door de hal van het garderegiment „Prinses Irene" uit Schalkhaar. Het is nu wel zeker na alle wat gereserveerde verwachtingen: de Utrechtse promenadeconcerten wor den een traditie. Het eerste concert is de beste propaganda gebleken. Het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft beikendge-. maakt, dat veertig Indonesische zee lieden de Nederlandse schepen .JMata- ram", „Rondo", „Tabian", - „Neder- eems" en „Len-gkuas" hebben verlaten. Zij gingen in Singapore van boord en zijn op weg naar Indonesië. „De zee lieden verlieten de schepen uit sym pathie voor de Indonesische aanspraak op vestelijk Nieuw-G-uinea", zo werd meegedeeld. jaar. In aijn woning in.de Abriko- zenstraat in Den Haag werd bij gister middag dood aangetroffen. Al vao maandag af probeerde de N.C.R.V. ver geefs bera telefonisch te bereiken. Toen gisteren de hoorn nog niet van de haak werd genomen 'is een vriend van de journalist, samen met de politie pools hoogte gaan nemen. Alfred van Sprang werd in Middel burg geboren op 27 april 1917. Hy be zocht in Rotterdam de h.b.s. en begon zijn journalistieke loopbaan bij het dagblad „Het Vaderland" in Den Haag Gehuwd is Nederlands bekendste reporter nooit geweest. Hij woonde tussen z'n reizen door alleen. Zijn naaste familielid is een zuster, die in New Delhi woont. Waar en wanneer de overledene ter aarde zal worden besteld is nog niet geregeld. Er wordt gewacht op instructies uit New Delhi. Ook in militaire kringen heerst diepe verslagenheid. Alfred van Sprang on- dèrhield nauwe betrekkingen met het leger. Gedurende de politiële acties in Indonesië was hij correspondent van de 7 December-divisie. Zaterdagavond zat hij in Grave nog aan een diner aan met officieren van deze divisie. Zijn laatste reis was naar La Cour- tine in Frankrijk waar hjj ook tussen de Nederlandse militairen vertoefde. Van Sprang had het plan a.s. zaterdag voor de NCRV naar Algerije te ver trekken. Alfred van Sprang WAN GEEFT CE MODE AAN IN ZAKDOEKEN! J (Van onze parlementsredactie) Minister Marijnen is niet van plan, «•n verdere verhoging van het vetge- alte der consumptiemelk en aanver- ante- produkten te bevorderen. Al leen mededeling in de Memorie van ^otwoord van de minister op de nota °ver het garantiebeleid. (Van onze correspondent) Vorige week begonnen 2ich bij enkele leerlingen van de derde klas van de Prinses Wilhelmin-aschool te Voort huizen vreemde ziekteverschijnselen te openbaren. Enkele kinderen kre gen last van hoofdpijn, keelpijn en rillingen en werden slaperig en suf. Toen het ziektebeeld zich verder uitbreidde, werd de schoolarts inge schakeld. Daarna werd een onderzoek ingesteld door de inspectie van de volksgezondheid in Den Haag met medewerking van twee specialisten, op het gebied van besmettelijke ziek ten. Donderdag werd op last van de ge zondheidsdienst het schoollokaal ge sloten voor een verder onderzoek Men onderzocht toen, In hoeverre de lucht in het lokaal verontreinigd kon zijn. Dit heeft geen aanwijsbaar resultaat opgeleverd, zodat het lokaal weer vrijgegeven werd. Het ziektebeeld heeft zich beperkt tot een derde gedeelte van de klas. Het eigenaardige hiervan is, dat in geen ander lokaal dit ziektebeeld zich on der de leerlingen vertoonde. Inmid dels nemen ziekteverschijnselen bij de leerlingen af. Het onderzoek duurt voort ÏVtlE van de uier inbrekers, die gisteravond in Voorthuizen, de benen jiamen toen zij op heterdaad betrapt werden bij een poging tot inbraalc in een '"fvenirstvinkel, werden spoedig gegrepen. Zij renden de weilanden in, achter om door de politiemannen die enige waarschuwingsschoten losten, maar Xen daarbV het ongeluk in een beerput te lopen. Zij zakten er tot hun ™Wciel in. Ook nummer vier kon spoedig toorden ingerekend. .dun buit souvenirs, zonnebrillen, rolfilms e.d. werd in beslag genomen. "e daders waren de 17-jarige J. van Z., de lS-jarige L. van A., de 21-jarige van S. en de 23-jarige L. H. B. H., allen uit Utrecht. EEN nieuw rijtijdenbesluit, 'dat op 1 januari in werking zal treden, verlaagt de wekelijkse - werktijd voor bemanningsleden van autobussen en vrachtauto's van 55 tot 51 uur, gemid deld gerekend over een periode van drie weken. Voor bestuurders van huurauto's mogen werktijd en wacht tijd samen 54 uur bedragen, eveneens gemiddeld over drie weken. De dagelijkse werktijd voor beman ningsleden van autobussen en vracht auto's mag in het algemeen tien uur bedragen. De dagehjkse werktijd van huur autobestuurders wordt om tech nische redenen niet aangegeven. Hun diensttijd (werk- -f- wachttijd kleine tussenliggende rusttijden) mag in het algemeen niet meer dan 12 uur bedragen. De wekelijkse rusttijd, is in het algemeen verhoogd van 30 tot 36 uur. Het nieuwe besluit geldt in tegen stelling tot het oude niet voor be stuurders, die uitsluitend personen auto's besturen (voor zover deze ten minste geen huurauto zijn), evenmin voor bestuurders van kleine vracht auto's (van 400 kilo of minder, b.v. motorcarriërs en lichte bestelwagen- tjes) en eveneens niet voor bestuur ders van motorrijtuigen, waarvoor geen rijbewijs nodig is. Het oude besluit was uitsluitend van toepassing op chauffeurs. Het nieuwe rijtijdenbesluit geldt bovendien voor personen, die in dienstbetrekking als conducteur(-trice) of bijrijder op een autobus of vrachtauto dienstdoen. Het herziene besluit is in tegen stelling tot het oude besluit niet alleen van toepassing op nationaal, maar ook op internationaal vervoer. teur) deze gegevens op grafische wyze moeten aangeven. De dagresultaten wórden getotali seerd op een weekstaat, waarvan een afschrift op het kantoor van;de onder neming moet worden bewaard. Gestreefd' is naar een meer effec tieve controle. Tot nog toe moest de chauffeur het begin en einde van zijn werk- en rusttijden in cijfers in zijn werkboekje noteren. Voortaan zal hij ïï**.1J3?' (en de eventuele bijrijder en conduc- z.-Ltmburg zw.bew. In de S-bocht aan de Van Diggelen- kade te Kampen zijn vanmorgen twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrachtwagen, bestuurd door de 43- jarige J. Komen uit Blokzijl, kwam uit de richting Noordoostpolder en is bij het passeren met een met stenen be laden vrachtauto uit Lent in botsing gekomen. De wagen van de firma Daal ders boorde zich tussen de trekker en de aanhangwagen uit Lent en werd daarna naar de berm teruggeslingerd. De bestuurder K. werd uit de wagen geslingerd en overleed kort na het on geval. De bestuurder van de andere auto en zijn byrijder liepen geen letsel op. Wind- Ma*, temp. Station Weer gisteren en snelheid en neerslag mtrp.eee. aftel. 24 u. Helsinki motregen z 4 —o 6 Stockholm geh. bew. z 4 7 1 Oslo regen no 4 2 li Kopenhagen regen z 10 9 4 Aberdeen 1. bew. wnw 4 8 3 Londen onbewolkt zw 6 13 3 Amsterdam zw. bew. zw 10 10 9 Brussel onbewolkt wzw 6 10 4 Luxemburg regen zw 6 9 3 Parijs motregen zzw 5 u 01 Bordeaux geh bew. wzw 5 14 10 Grenoble motregen windstil 9 O Nice zw .bew. n 7 16 0 Berlijn zw. bew. z 4 10 0 Frankfort zw.bew, zzw 4 10 0.3 München zw. bew. zzw 2 10 O Zürich zw.bew. ono 2 11 0.1 Genève géh. bew. w 2 9 0 Locarno 1. bew. ono 1 16 0 Innsbruck h.bew. windstil 9 0 Belgrado regen nno 1 9 13 Den Heider geh. bew, Ypenburg zw. bew. Eelde De Bilt Twente h. bew. h. bew. WZW 6 11 10 zw 6 10 4 zw 8 10 3 zzw 8 10 11 zw 5 10 5 zw 4 10 4 zw 6 10 5 zw 6 10 7 (Van een onzer verslaggevers) Twee personen werden ernstig, twee an deren minder zwaar gewond bij een ge compliceerde botsing op de Haarlemmer weg, tussen Amsterdam en Halfweg, waar bij donderdagavond omstreeks kwart over zeven acht auto's waren betrokken. De foto toont twee van de vijf bij dit ongeluk zwaar beschadigde auto's. Het echtpaar Van der Bos uit Heemste de, met zijn dochter per auto op weg naar Amsterdam, wilde ter hoogte van het Kruit huis een voor hen rijdende auto passeren, maar raakte daarbij twee tegenliggers en ook de auto, die men had willen voorbij rijden. De bestuurder van een uit de richting Amsterdam naderende auto zag de Tavage en stopte om te zien of hij soms kon hel pen, maar voor hij had kunnen uitstappen, werd hij van achteren aangereden door een andere, wagen. De laatst aangereden auto schoot door en kwam pas tegen een van de andere wrak ken tot stilstand. Daarbij raakten mej. Van der Bos, dochter van de bestuurder van de eerste auto, en de bromfietser W. van Soest, die te hulp was gesneld, tnssen de auto's bekneld. Ook twee uit- de richting Halfweg naderende auto's reden nog op de chaos in. Nadat vier gewonden de hele familie Van der Bos en de heer Van Soest naar het W.G. in Amsterdam waren gebracht, bleken de blessuren van de heer Van der Bos en zijn dochter zo ernstig, dat beiden moesten worden opgenomen. Mevrouw Van der Bos en de bromfietser konden naar huls worden vervoerd, nadat hun medische hulp was verleend. De aartsbisschop van Port au Prince, de hoogste r.k. geestelijke van Haïti, mgr. Poirier, is gisteren uit Haïti ge wezen, aldus bericht de regeringsradio- omroep. Radio-Haïti deelde mede dat de 56- jarige aartsbisschop, die reeds lang in conflict stond met de regering van pre sident Duvalier, aan boord van een vliegtuig van de Pan American Air ways was gezet en het land had verla ten. Dit gebeurde nadat regerings functionarissen overleg hadden ge pleegd met de pauselijke nuntius in Haïti. De verbanning van de aartsbisschop volgde op ongeregeldheden in Port au Prince, die volgens de regering ver oorzaakt waren door .volgelingen van de Cubaanse premier Castro en het communisme. Voor de gepensioneerden in over heidsdienst, die nog steeds een vrij gro te korting op hnn pensioen krijgen, als gevolg van de A.O.W. en de A.W.W, uitkeringen, zal op korte termijn iets worden gedaan. Reeds zes maanden ge leden is in de centrale commissie voor georganiseerd overleg een concept wetsontwerp goedgekeurd, waarin de korting van 2 procent per dienstjaar wordt teruggebracht tot 1,4 procent. Wanneer dit wetsontwerp bekrachtigd zal zijn, zal het een terugwerkende kracht hebben tot 1 april I960. De A.R.-afgevaardig-de Smallenbroek d-eed donderdagmiddag in de Tweede Kamer minister Toxopeus de sugges tie, alvast een voorschot uit te keren. Weliswaar is het wetsontwerp nog niet bij de Sta ten-Genera al ingediend, maar aangenomen mag worden, dat het zón der meer zal worden aangenomen, wanneer het wettelijk behandeld wordt Minister Toxopeus voelde wel voor deze suggestie, maar hij moest daar toe niet alleen uitdrukkelijk de toe stemming van de Tweede Kamer heb ben, maar ook die van de Eerste Kamer'. Donderdagavond bleek dat het denkbeeld van de heer Smallenbroek brede instemming vond in de Tweede Kamer. De voorzitter van de vaste commissie voor ambtenarenzaken en pensioenen, de socialist Blom, deelde mede, da»t deze commissie gaarne met de minister in overleg zou treden om een oplossing te zoeken. De te veel ge korte bedragen zullen dan, wanneer de beide Kamers akkoord gaan, met een voorschotregeling aan de gepen sioneerden worden teruggestort. In Utrecht hebben afgevaardig den van huurdersverenigingen een contactorgaan opgericht tot stichting van een landelijke federatie van huur- dersverenigingMk. i (Van een onzer verslaggevers) Bü de Amsterdamse Droogdok Maatschappij en de N.V, Werkspoor in Amsterdam zijn vanmorgen arbei ders niet aan het werk gegaan. Reden: het resultaat van het overleg tussen de Stichting van de Arbeid en de regeringover de lonen in de metaal industrie, waarover de arbeiders him ontevredenheid willen uiten. Een overzicht van de omvang van de staking was vanmorgen nog 'niet te geven. Op het terrein van Werk spoor groepten de protesterende arbeiders bijeen, terwijl de directie in beraad was over deze staking.-; Bij -de NCMB deelde men ons mede, dat het verder in de hoofd stad rustig was, al vreesde men. er voor, dat in de loop van de middag ook van elders. njededeHbgen. j Van proteststakingen zouden komen. Men' signaleerde namelijk wel onrust ïin vele metaalbedrijven, maar dit heeft voorshands behoudens by Werk spoor en ADM nog niet tot het neerleggen van het werk geleid. v Ook bij de machinefabriek en scheeps werf van P. Smit; jr. N.V. aan de Sta- dionweg te Rotterdam heeft donderdag een groep van ruim honderd werkne mers vóór enkele uren het werk neer gelegd. Een delegatie van de stakende werk nemers vervoegde zich bij de directie en deelde deze mede, dat de staking niet tegen het bedrijf gericht was, maar zuiver gezien moest worden als een protest tegen de loonpolitiek. Daarop verlieten de stakers het werkterrein," om zich voor het gebouw van de ANMB te verzamelen. Na enige uren keerden de arbeiders echter terug en gingen weer normaal aan het werk. De Ziekenfondsraad heeft zijn goedkeuring verleend aan een overeenkomst ,sen de huisartsen organisatie e e organisaties van al gemene ziekciuundsen, waarbij de na volgende honoréring voor het jaar 1961 is tot stand gekomen: 9 Voor de eerste tweeduizend ver zekerden, die ten name van een huis arts staan ingeschreven, is het bruto- honoran um (netto-honorarium plus kostenvergoeding) verhoogd van 1~,04 tot 12,85 per verzekerde per jaar. Voor alle volgende verzekerden van 8,85 tot 9.45. 4H Voorts is voor apothee-khoudende huisartsen het bruto-honorarium voor de door hen verleende farmaceutische hulp verhoogd van 4,36 tot 4,55 per verzekerde per jaar. De honorering voor door huis artsen aan verzekerden verleende ver loskundige hulp, die sinds 1958 60 bedraagt, is op 75 gebracht. De verhoging van uitgaven der zie kenfondsen als gevolg van de nieuwe overeenkomst wordt voor 1961 begroot op totaal 7.350.000, namelijk 5.700.000 voor de wettelijke verzekering (ver plichte en bejaardenverzekering) en 1.650.000 voor de vrij willige verze kering. (Van een onzer verslaggevers) Vannacht Is aan boord van de cutter zuiger W. D. Mersey, die tnssen de pieren te Hoek van Holland aan het baggeren was, een granaat ontploft. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De zuiger werd beschadigd. De granaat was de vüfde, die van nacht boven water werd gehaald. Het ongeveer 400 kg zware oorlogstuig, dat ongeveer 40 om lang was en een door snede had van 10 cm, raakte bekneld tussen een schoep en een schoepen- mantel. Door de ontploffing werd een stuk van dp leunipg van de zuig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1