Mits ze fbeschikkingsrecht blijft Antwoord aan RAHMAN liet weinig twijfel NIEUWE STAKING IN DORDRECHT Den Besten in bewarii en Jansma in arrest VERPL EGS ER WORDEN? waarom niet! Leerling-verpleegsters en hulpen in de huishouding verder CMB: ernstige Van één kant 55 Zekerheid een Nationale traditie afkeuring In ft huis GROENEVELD Onderzoek mag niet leiden tot een „trusteeship „Vriendschappelijk gesprek' Betaalde Menderes bier en whisky uit geheim fonds Laatste Romanow in Canada overleden HET ZIEKENHUIS „H00G-LAREN" r r NATIONALE 2°n Wer LEVENSVERZEKERING-BANK JONGEN HING AAN AUTO: OMGEKOMEN SOCRATES-DIRECTEUR VERDACHT VAN OPLICHTING tf&tvul&cé &&&1 wetuenf ORGELS en PIANO'S A. GRGEPSLEIDER B. GROEPSLEIDSTER C. ASSISTENT- GROEPSLEIDSTER ASSISTENT- GROEPSLEIDER ZATERDAG 20 NOVEMBER I960 J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4766 A ?5 Duidelijk Versneld Met name rtaatssecrettrl» Bot heeft premier Rahman ingelicht over het versnelde democrat «eringsproces in Nieuw-Guinea en hjj heeft hem oofc gewezen op de spoedige totstandko ming van de Nieuw-Guinea Raad. Wanneer dit autonome lichaam een maal geïnstitueerd is, zal de Neder landse regering ongetwijfeld aan de daarin zitting hebbende autochtonen d« vraag over de toekomst van Nieuw Guinea voorleggen. Het is thans al niet twijfelachtig wat het antwoord zal rijn: beslist geen aansluiting bij In donesië. In maart terug Onderzoek In de verpleging vindt u een dankbare levenstaak en een werkkring met toekomst. In onze inrichting is het prettig werken, dat verzekeren wij u. Schrijf eens aan de adjunct-directrice van het Ziekenhuis Hoog-Laren om uitvoerige inlichtingen, of nog beter maak een afspraak voor een bezoek. Wij hebben plaats voor VRIJE KLEDING KOST EN INWONING, TWEE KEER PEK MAAND REISKOSTENVERGOEDING Ongeloofwaardig o HALFWEG TEL.01907-4341 nylons 2.95 tot 4.95: UP UI UP 1 Tel. 07726-2541 HET EVERT Z0UDENBALCH HUIS te UTRECHT O Eli IS KREEK Botterdam! Witte de Withstraat 23. Teler. 115700 6 II. Postbus 1112. Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18,30—19 30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 13700. VGravenhage: Huygensptein 1, Telefoon 183467 (3 Mneni Postbus 1091. Postgiro No. 42-SS01 Klachtendienst 18.3019.30. Tcletoon 362369 Spuiweg 132. Tclef 4370. Aleidastraat 23 Telef. 63451 Dordrecht Schiedam: AbennementaprU« 61 cent per week. 2.65 per maand, ƒ7 90 p*r kwartaal. Losee nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks TiArUM" (Geldig tot zondagavond) ONBESTENDIG Half tot zwaar bewolkt met af en toe regen. Matige tot krachtige en langs de kust krachtige tot stormachtige wind tussen zuid en west. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 8.19 Onder: 16.36 Maan op: 14.24 Onder: 1.28 Directeur: B DB KU1G rde discussies by de behandeling van de begroting van binnenlandse zaken is het vraagstuk der „Verschrjjvin- fen" aan de orde geweest. Sommige Kamerleden en ook sommige bladen (b.v. de N.R.C.) zijn van mening dat de Nederlandse taal verrijkt is met e«n nieuw woord: „verschrijvingen". Dit is echter niet juist. Het woord ver- ichrjjving vindt men reeds in Van Dale's jroot woordenboek der Nederlandse tul. Verschrijving betekent „het zich jchrijvende vergissen". Wat is er dam met dit woord nu aan d« orde?-De-minister heeft het gezegd: een verschrijving is het boeken van een post op de verkeerde rekening. Het oude woord heeft er dus een nieuwe betekenis bjj gekregen. Xn plaats van de onschul dige vergissing is het geworden tot een bewust knoeien. De heer Smallenbroek sprak in dit verband van administra tieve fraude. GEBLEKEN Is dat in Goes en ook in andere gemeenten door samenwer king via b. en w. en de gemeente-ambte- garen bepaalde uitgaven werden gedaan waarvoor de desbetreffende begrotings poet niet toereikend was ot -.mis zelfs In het geheel niet bestond. .V ,i gebruik te das 'geld dat op een andere begro tingspost stond en bestemd was voor een ander doel om de uitgaven, die men wenste te doen en die door de begro ting niet toegestaan waren, toch te ver richten. Daartoe werden er valse nota's opgemaakt van uitgaven die niet ge daan waren, maar wel hadden mogen plaats vinden, om de zaak te dekfcen. De fraude is op die manier moeilijk te ontdekken. Zij komt aan het licht meestal omdat de een of ander, die er bij betrokken is, er over gaat kletsen. VfEN doet er goed aan deze zaak in de l" juiste proporties te zien. En dan moet gezegd worden dat het hier «iet gaat om een poging van bestuur den of ambtenaren om zichzelf te be voordelen ten koste van de publieke kas. Ook moet gezegd worden dat de bestuur- den gedreven werden door wat zij als het belang van 4» gemeente zagen. fSafm^éjpïsTaer wil sprake vsn een bewust overtreden van de wet es vaa op de wet berustende voorschriften. Er is «ok sprake van een "bedriegen van de wette lp met de controle op het tiran deel beheer der gemeente belaste pro vincial* autoriteiten. la de meeste gevallen zou het doel be reikt hebben kunnen wordeu indien men it formele weg van .een begro tings wij- dging door de gemeenteraad zou heb ben bewandeld. In bepaalde gevallen zou die weg geen óitkomst hebben kunnen bieden, bv. om- dat Gedeputeerde Staten de wijziguig alet zouden hebben goedgekeurd. Maar daar moet een gemeentebestuur ach bij neerleggen. Om door bedrog zjjn wil toch door te drijven, tegen de wet in, is volstrekt ontoelaatbaar. p de Kamer is van socialistische zijde 1 geprobeerd om deze zaak „van twee Graten te befeSken". Men tras onvoor waardelijk m zjjn afkeuring, maar vond S»t men bjj de beoordeling ook moest betrekken de „oorzaken" waarom men tot de afkeurenswaardige daad waa ge komen. En die oorzaken, aldus een der redenaars, liggen b|j ons allemaal. Ge meentebesturen krijgen te weinig geld, moeten lang op beslissingen wachten, beknotting van de gemeentelijke autono mie enz. Het is duidelijk dat dit geen „oorza- «f zjjn, hoogstens aanleidingen. De ooreaak van dit gedoe ts een niet be- tooriijk functioneren van het ambtelijk pweten. *1» tnen hier wil komen tot een her- van de ambtelijke zutverheid, zal jfist daar alle aandacht aan moe ke geven. In die zin moet men de zaak tadeitiaad echt van één kant bekijken. Hoofd redacteur: Ur J A H J HKUINS SLOT I én Haag: V.N. mogen over ieuw-1 uinea" oorde en (Van onze parlementaire redacteur) I YE Nederlandse regering is bereid baar politiek in Nederlands Niemv-Guinea aan het oordeel van de Verenigde Naties te on derwerpen, maar de Nederlandse regering is niet bereid op eniger lei wijze afbreuk te doen aan het meermalen aan de Papoea's toe gezegde zelfbeschikkingsrecht. Met deze boodschap van minister Luns is de Maleise premier Ten«koe Abdoel Rahman vanmorgen van Schiphol naar Bangkok vertrokken. Vandaar zal hij doorvliegen naar Kuala Lumpur, waar hij maandag een bespreking zal hebben met de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio. Gisteravond heeft minister Luns enige mededelingen over het in Den Haar eevoerdr overleg verstrekt en vanmorgen vroeg hield te Tenjknc een persconferentie. Natuurlijk werd van beide zijden betoogd, dat het re sultaat van de besprekingen bevre digend Is geweest, maar wij hebben reden aan te nemen, dat d Maleise staatsman toch met geheel andere plannen naar Malakka terugkeert d*a die. met welke hij destijds is „vertrok ken. Abdoel Rahman, dit tijdens zijn korte verblijf in Den Haag o-a de Engelse en de Indiase ambassadeur geconsulteerd heeft, vertoonde niet temin eert opgewekt gezicht tóen MS de pers ontving. .„Mijn plannen Mjh niet gewijilgd. Mijn doel 18 alleen geweest vast te stellen op welke wijze een eind kan worden gemaakt aan bet bestaande conflict -over Nieuw-Guinea. Toen ik in mei var» dit jaar uw land bezocht, is de basis voor mijn bemiddelingspoging ge legd. Ik wist toen natuurlijk het standpunt van de Nederlandse re gering Ik heb nu na mijn ge sprekken met Mammarskioeïd, Her ter. Diefenbaker en Macmfllan een overzicht over de mogelijkheden In het communiqué, dat n; afloop van de door tengkoe Abdoel Rahman ge voerde besprekingen In Den Haag uitgegeven u-erd, werd oji. het vol gende gezegd: „De besprekingen warea van verken nende aard en werden in een zeer vriendschappelijke sfeer gehouden. De Nederlandse regering heeft de activiteit en de constructieve belang stelling in deze kwestie van de zijde van tengkoe Abdoel Rarhman op hoge prils gesteld.'" „De minister-president van de Maleise federatie heeft met voldoening vast gesteld dat de Nederlandse regering bereid is haar politiek in Nederlands- Nicnw-Guïnea te onderwerpen aan kritisch onderzoek en beoordeling van de Verenigde Naties, Men is overeengekomen, dat de minis ter-president van de Maleise fede ratie. die reeds dergelijke besprekin gen over dit punt heeft gehad met zowel andere regeringen als met de secretaris-géneraal van de Verenigde Naties, in het licht van deze ver schillende besprekingen zal overwe gen of in een later stadium nieuwe besprekingen nuttig kunnen zijn. In dat geval zal hU de Nederlandse re- gering daarover inlichten", aldus het communiqué. die er zijn om het conflict te be slechten. In do loop van het persgesprek werd wel duidelijk in welke richting de Maleise premier denkt. Wat ook zijn plannen in een eerder stadium geweest mogen zijn. nu heeft hij van de Ne derlandse regering nog eens duidelijk willen vernemen, wat minister Luns heeft bedoeld met zijn toezegging in de Assemblee dei V.N dat Neder land „bereid was zijn politiek aan een onderzoek en een oordeel van de Ver enigde Naties te onderwerpen''. De Nederlandse bewindslieden hebben daarover geen twijfel laten bestaan. Het gesprek met prof. De Quay, minister Lans en staatssecre taris Bot heeft de Tengkoe niet al leen duidelijk gemaakt wat het doei van ie Nederlandse politiek is (het zeifbeschskkingareeht) maar -ook laag* welk» weg Nederland dit doet wil bereiken. De tengkoe zinspeelde er vanmor gen dan ook op, dat hij in maart weer naar Nederland zal komen. Hij is dan op weg naar Londen voor de gemerwbest-conferentie. Geenszins on- mogel'jk is. dat men daar uitvoerig op de Nieuw-Guïnea-kwestie zal ingaan. Australië. India en Malakka zijn naar hun mening nauw bij het Nieuw-Guinea-probleen» h»trokke«. De tengkoe Uet vanmorgen blijken, dat hli speelt met de gedachte een on derzoek van de Verenigde Naties in Nieuw-Guinea voor te stellen. Daartoe zou een commissie benoemd moeten worden. In dit verband noemde hij de namen van drie gemenebestlanden. Deze onafhankelijke commissie zou dan het doel en de methoden van Nederland moeten onderzoeken en haar conclusies in een rapport vastleggen. De vraag was nu of Ne derland zich ook naar de conclusies zou voegen. De Nederlandse rege ring heeft de Maleise premier dui delijk gemaakt dat zij daartoe bereid was. mits die conclusies het zelfbe schikkingsrecht van de Papoea's niet zou aantasten. In politieke kringen vernamen wij. dat er kans bestaat op een Interpre tatie-verschil in de tekst van het com munion» dat door de tengkoe is uit gegeven. Nederland is wel bereid mee te werken aan een onderzoek van de 7\t verder pag. 3. tweede kolom. (Advertentie) C.O-) cp (Van onze rorrespondent) In de Korte Brugstraat te Leur is de negenjarige Co Wïldhagen, die rich dooi een vrachtauto liet mee slepen. bil het loslaten op de weg ge vallen, door de achterband geraakt en gedood. De chauffeur van de vrachtwagen, die van het hele voorval vermoedelijk niets bemerkt, heeft, is doorgereden. Hem treft geen echuld. Dé jongen kwam met een paar vriendjes uit school. Zijn voorstel om aan het zeer langzaam rijdende pas serende vrachtautootje te gaan. hangen werd alleen door hemzelf opgevolgd. Hij Met zich een meter of twintig meeslepen en wilde toen weer los laten: de auto begon de snelheid op te voeren en zijn vriendjes deden niet mee. De minister van Maatschappelijk Werk denkt in het komende parlemen taire jaar een wetsontwerp bijstand le vensonderhoud te kunnen indienen voor financieel minder draagkrachtl- gen. Minister-president prof. De Quay voorzag gisteravond, tij dens het diner dat hij zijn ambt genoot van de Maleise federatie aanbood, zijn gast van een vuurtje. Bij de voortgezette behandeling van bet proces lege» de vroegere Turkse regeringsleiders is vrijdag oad-premler Menderes ervan beschuldigd, dat hij geheime staatsgelden zou hebben ge bruikt voor particuliere ankopen van whisky, bier, levensmiddelen en toilet benodigdheden. Het fonds, waaruit hy deze geheime gelden zou hebben gebruikt en dat on geveer tien miljoen gulden bedroeg, was bestemd voor uitkeringen aan lief dadige instellingen, de ontvangst van gasten van de staat en uitgaven voor de geheime dienst. Menderes verklaarde, dat een deel van de in de dagvaarding genoemde uitgaven uit hef fonds moest worden betaald .omdat zijn toelage als premie van 40.000 gulden per jaar niet toerei kend was. Andere persoonlijke uitga ven zouden bij vergissing uit het fonds kunnen zijn betaald, aldus Menderes, die overigens ontkende zich aan mis bruik van het fonds te hebben schuldig gemaakt. Groothertogin O!» van Rusland, de laatste telg van de Romano ws, te in To ronto overleden. Zij is 18 jaar gewor- den. De staking in de metaalindustrie, die vrijdag ontstond, werd vanmorgen ai- leen nog bij de Amsterdamsche Droog- Na een verhoor van bijna negen uur heeft de Amsterdamse centrale re cherche vrijdag om halfnegen de ex-onderdirecteur va® „Socrates", J. Jansma uit Bussum, onder verden king van oplichting oji. verduiste ring, gearresteerd De gefailleerde president-directeur van Socrates, de heer N. den Besten, te «p verrock van de reehter-commissaris in het faillissement-Socrates in bewaring gesteld, omdat hij geweigerd heeft vrijdagmiddag voor het verstrekken van inlichtingen bij de curator te verschijnen. De heer Jansma, die zich ambassa deur en gedelegeerde noemt van de mysterieuze organisatie „Die Heili ge Tat" en medewerker was van de (Advertentie) 2^. heer N. den Besten, keerde vrijdag avond in ons land terug waaruit hij vorige week donderdag plotseling was vertrokken. Kort tevoren had hoofdinspecteur H. Molenkamp van de Amsterdamse centrale recherche, die in opdracht van officier van justitie, nu J, F. Hartsuiker, een onderzoek instelt naar mogelijke delicten in de zaak Socrates, hem voor een verhoor op geroepen. Hij Het de politie weten, dat hij voor zaken naar het buiter land was gegaan, doch dat hij zich na terugkomst onmiddellijk zou mel den. De heer Jansma trof in Zwitser land zijn collega M. J. Volraat, de andere hoofdfiguur van de wonder lijke Heilige-Daadorganisatie, Dinsdagochtend halftwaalf meldde de heer Jansma zich na een herhaa'de oproep bij de heer Molenkamp, die hem tot s avonds halfnegen aan de tand heeft gevoeld over zjjn op sta pel staande organisatie en de in ver. band daarmee gevoerde financiële acties. Het verhoor eindigde na over leg met officier van Justitie mr. Hartsuiker, met zjjn arrestatie. Zjjn paspoort werd in beslag genomen Volgende week wordt de heer Jans ma voorgeleid, waarna het onder zoek in deze zaak zal worden voort gezet. Uit het voorlopige verhoor is gebleken, dat de heer Jansma een ongeloofwaardige voorstelling van zijn organisatie en dergelijke heeft gegeven. sengegeven. Het wordt niet onmoge lijk geacht, dat via de „Heilige Taf- organisatie gelden naar het buiten land gebracht zijn, die binnen het faillissement hadden moeten bljjven. De inbewaringstelling van de heer Den Besten geschiedde op grond van ar tikel 87 van de Faillissementswet, die de reehter-commissaris of de cura tor de mogelijkheid van een dwang middel biedt tegen een schuldenaar die zjjn verplichtingen niet nakomt. De bewaringstelling kan dertig dagen duren en kan steeds met een zelfde periode worden verlengd. Mr. Hart suiker deelde desgevraagd mede, dat zulks niet zo lang hoeft te duren, want zodra de heer Den Besten aan zijn verplichtingen heeft voldaan, gaat hij weer vrijuit Jet strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken by de N.V. Socrates vindt Inmiddels doorgang. dok Mil. voortgezet. Elders blijft bet echter onrustig. 'ij Werkspoor in Amsterdam, waar gisteren het grootste deel van de on geveer 2000 werknemers na de lunch pauze het werk had neergelegd, te de staking opgeheven. Nadat er enkele strubbelingen waren geweest, is de nachtploeg gisteravond op advies van leden van de ondernemingsraad weer aan het werk gegaan. Bij Wilton Feijenoord te Schiedam te vanmorgen omstreek* halftien het werk weer volledig hervat, Van de nachtploegen heeft 60% van de ar beiders aan de staking deelgenomen. Aanvankelijk was vanmorgen de sta king nog algemeen, maar omstreeks halftien zijn alle arbeiders weer aan het werk gegaan. Onder de arbeiders te Amsterdam heerst nog steeds groot misnoegen over het resultaat van de onderhande lingen tussen de regering en de Stich ting »-an de Arbeid met betrekking tot de lonen in de metaalindustrie. Het is dan ook niet uitgesloten, dat commu nistische agitatoren, die de laatste da gen zeer actief zijn, deze stemming zullen benutten voor het uitroepen van een nieuwe staking. Uitdrukkelijk ver klaarde men ons van werknemers- zijde, dat de staking niet was gericht tegen de directie. Bij de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij duurde de staking ook vanmorgen nog voort. De nachtploeg (206 man) had gisteravond en bloc het werk neergelegd. Vanmorgen wenste het grootste deel van de 1300 arbei der* niet san het werk te gaan. De directie Is niet ingegaan op een ver zoek van het actiecomité om een ver gadering van de ondernemingsraad te beleggen. Zij wenst namelijk niets „on der druk" te doen. Nader wordt bericht dat op de scheepsbouw „De Biesbo" in Dordrecht vanmorgen om negen uur een staking is begonnen onder de scheepsbouwar- beiëers. Er nemen ongeveer 500 arbeiders aan deze staking deel. Maandagmorgen om halfacht wij men het werk hervatten. !Van een onzer redacteuren) „Wjj keuren ook nu deze wilde acties natuurlijk ernstig af*, zo luidde gister avond het commentaar van het bestuur van de Chr. Bedrijfsbond voor de Me taalindustrie op de wilde stakingen in Amsterdam en Rotterdam. Van enige vorm van onrust in andere delen van bet land was op dat moment aan het bondsbestuur niets bekend. Ons standpunt is onveranderd dat wij achter geen enkele actie gaan «taan", zo werd ons verzekerd. „We hebben er wel begrip voor, dat er on rust ontstaat, want we hebben nog steeds geen beslissing over de ioon- voorstellen, die we nu al bjjna twee maanden geleden hebben ingediend Maar dit .soort acties is in eik geval volkomen ongeoorloofd. Bovendien zijn ze gericht tegen de werkgevers, met wie wij ate werknemersorganisaties over eenstemming over loonsverhoging heb ben bereikt1*. Amsterdamsestraatweg 42 - BAABN TeL 02954—-2576 eet mer ONBEPERKT KIP MET ERN GLAS WIJN 6.— Gelegenheid voor Lunch en Diner tot 100 pers. IDEALE PARKEERGELEGENHEID m de nieuwe noiertkleuren BODEGRAVEN Vraagt geilluttreerde prijslijst Hervormd, open tehuis voor 35 schoolgaande jon gens en meisjes van 12 tot 19 jaar, vraagt een ervaren: in het bezit van aet diplo ma School voor Maatschap pelijk Werk of Kinderbe scherming B of A. Leeftijd boven 23 jaar. Salaris naar ervaring, op leiding en leeftijd. Sollici taties aan de '.Mr-steur, Nieuwe Gracht 98 te Utrecht, tel, 030—20631. Advertentie NIEUWEN DISK 172 HAARLEMMERSTRAAT J« „Daar komt op dit moment nog iet* bjj. De C.M.B. acht nog niet alle kan sen verkeken, dat er voor de werkne mers in de metaalindustrie nog iet* uit de bus za! komen, in eik geval moet het college van rijksbemiddeiaars nog spreken. Wellicht kan het college, dat ook «en eigen verantwoordelijkheid heeft, nog iets voor ons bereiken", al dus onze zegsman. Maar dan mag het natuurlijk nooit de schijn krijgen, dat het college voor druk zou zwichten. Als er nog mogelijkheden zijn, hoe klein misschien ook, dan mogen die be slist niet nog verder worden ver kleind. En dat risico bestaat wanneer de uitingen van onrust een ernstigs omvang zouden gaan aannemen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1