-jl Schiedam in overgangsstadium VLAER&KOL I A. van Wettum veertig jaar bij de Spoorwegen a^'ojs&sss s&ysr ,,w - igPrrEtpag lifSrS ÏÏ—BpSr* LANHSkDFi^VATERVEty nZ^uTJirzVJ'irTi v"ke<"s*TT 7- SS sssvK.tr^s^t.tstiss sSssr"^'^. m. i DOET UW SINT NICOLAAS INKOPEN OP DE FEESTELUK VERLICHTE T^tijnbaan - .ssst"-".!» r-s»2Sï43£r-aSas.'»"t SI EB EL assss,-.~1 '"d" -»- VAN BERKEL's MELK Ds. J. Nawijn sprak voor NCVB-Centrum Continuïteit in woningbouw nodig Si' :.vo^c Mevrouw Th. A. Ileusdens-Mansholt opende Sursum Corda-bazaar Leger des Heils klopl weer aan DamcL Schiedam Kunstkring had Kerkdiensten goed seizoen MiB [tyiifér! \MiV« «WV. Postagentschap .-r-y^*— Drink l^ïiabaan CONSTANT TROIYT fr. fxsw do enig» 0V°o10^c Bohtm Sedert 1912 Zaterdag 26 no\ ember I960 SehirtwnUl ri j tien 1 liit\ oering \an Vox Humana V-A\ Coiuvrl in kerkzaal mngbouw en het huisvestingsbeleid werden uitvoerig door de fractie leiders aandacht besteed. iS'fJ";,,1";, "ÏSfc-S'fi grote ««a- Een "kere concentratie ^SÏgNJS Huurwoningen 510tie" muziekzchool zou volgen* de CPN-spre-, teitmtehandhaven^en in de Primulaslraat 37b werd demderdag het^ feu herdacht, dat^ het snggesfie' om^eei'eSre» *bürea«Tv4r duidelijkT toen bleek, dat alle belangstellenden met moeite een plaatsje fcrteoi - tot «tand te doen - konden bemachtigen tijdens de feestelijke bijeenkomst, komen. Vin dinsdag 29 november tfm zaterdag 3 december zijn alie Lijnbaan winkels M 9 uur geopend Maandag 5 december kunt U de gehele dag terecht, terwijl dinsdagmorgen 6 december aite zaken ge sloten zijn. Bijeenkomsten e&eutpt/ esn ruzewn Banitm mm !ó9l alle bankzaken - alle verzekeringen Te water geraakt GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN V. AN DEL - BEIjERLLAAH 1 76 VOOR AL I W TRANSPORTEN Gerrit I. Ferland L.Oizu voor wat betreft de" *>o- veertig jaar geleden was. waarop hij in dienst trad bij de Nederlandse Spoorwegen. De populariteit van de 61-jarige jubilaris werd al gauw Advertentie BRUNOTT alle gladde Juliana zet tipmars \«ort Filma%out] A T Medochc ilienstcn A.I Cci'a vertoont Aïila Advertentie Advertentie W. G. SGKIEERES Elcctrlsebc Installaties Voor plaatselijk nieuw* Zie ook pagina 4 Aduarieufie Financiële toestand emeente kwetsbaar SCHIEDAM Onder de vteemd aan doende titel; „Boeken, boekon rie vrome Jozaf ruk aan deugd"" heeft d- J Na. wijn, jerefoimeetd predikant alhier, voor de leden van de Ned Chri-tten Vrouwen Bond «XCVB» afd centrum gesproken in net Getefoi meerd JeugJ nitl* Wat het bnekeu-boekcu bellen be sprak dt Nawijn diverge boeken waai in f «.hieven uoidt ovei de 'oud ge mens vvauibit bhj.ct dat dc kiacht van de zonae dikwijl* /o -teik <ta' men daaraan net kan on'kunieii Spu kei noernoe Llruke v ombeelden h, ervan, •vaarbij bp vijn toenooidei* ei op wees dat het goed is nn dete lectuui op de hoogte te zijn opdat men vvcte welke boeken nen /tin Atndeien jo met te 'eren mor' geven Met a.nhrtlng van de wooulen van psalm 10S over de \inme Jv/ef t Ma aan deugd vertelde d< Na t ïjn dat men de zond» hoewel do. diaWtlK on ontkoombaar. vat kunnen en /al moe ten overwinnen In de na de pauze gehouden discuwte met dit ouderwet p werd orredvoei g X WW5. v>V» i» S^vV.\V... s Ml-v" HOEK VAN HOLLAND - De Hoeku schietvereniging Immer-V aai dis n, ern onderlinge vehlelvved--trud houden ej dinsdag 49 november vanaf 16 uur m de schiettent Het bcstuui van dc ver, enigma roept alle leden op om bij dt» wedvtujd aanwezig te zi n HOEK VAN HOLLAND De da met. zangvereniging Vo\ Hup te Hurk van Holland geeft onder leiding - an e)« dirigent dc hm W Hotten ijker main, dagavond een tom.cn in dc raai var, hotel America a nvanu tc 40 utu Aan het com ert il nu dew erken de s V. K. s< N hii bekende sopt aai Aukje Knrscmcyer fet geleid door The» Roos piano VLAARMNC.I..V Als men tegen- van Swsum overhandigde de - u-onrrlir de v erTiii htinr hoort «slaken Han nu vrouw Heusden* dte de ba/iar geref kerkrad dat de ene bizii r r or 1Uè.fire one voo, geopend verklaarde nadat rij due- Behalve apert dat eleem b.tz tar nog niet aigui pen m ()(i[ t,„„nll(,s op kwaliteit de vtrentgingen HOEK VAN' HOLLAND Het - voot de eerste maal sevonibi„cerd optreden van let Hotk-, Mannenkoor m de piaatsrlnke Ir imonievcrerising Roil terdam aan 7 e* /al dinsdag 29 novem Vis men tegen- v-'n Sunum meihandigd* de knuppel ber plaatsvinoen Aanvang 20 uur tn d» op tc treden /uilen b*i- i. uiioi no iif,iiiviiv« „r npn, ook gi inrcnhjk cnii» als ge sproken over de leehrnr dc tic jeugd is, voor (Ie volgende begint, kail ue/e ift b( nummers ten gehore brengen wel of nier zal mogen ie/en Ht, wa« uitdrukking teretlU letterlijk worden ,,n,elfvptek«wd behoorde de buige Uitgevoerd a' onriermcct worden het <_z V' een nuttige vrageijstelleru ei beunt- opgevat Donderdagavond immers nun M-c|,tgei'ote tot een der eer-ten koraal Jsdes uit de gelijknamige on. Gisteravond IS door de Schiedamse gemeenteraad een begin tegenste.ims tot de mening van de woord US waarvan de ««nwe/seu veel uas |1(,t ds. Uevnen, die de bazaar dn- li i ii inkopen deed m het mmtddels tonum en de \varc.be Loratne „„e a. C heer Kok was de idee van de heer J nebben geleerd ten bate van eer. n.euvv te bouwen ge- vol uitzag. iv neer rvos was ae :aee van o» neer a nebben geieerd gemaaKt met de algemene beschouwingen van de begroting 1961. Houtman <WD> dte meende dat d» be- Na het openingswoord van oe ptgsi open Suisitm verkouplokaa! qa y. r*«a^ww..szM..*.a6vi. «w v -.waL. giuuun#ii v v uair nicicjiutr aat ut vt~ net v^cuiuKsnuuiu cwr s „it r\hn-*nnt Wie? tnf h(*d*>liat and uUIhdOUW Ctl J10L nui5sV<*stinrï«hpl#>ir! xirArnr»n iitti'ni»rity nnnr Frar»ti<i- _j sv_ j_s... i_ u....,].». da a, Als eerste spreker trad op mr H B j ^tJn !ractt* *v»* in het algemeen zeer stad komt bezoeken. Engelsman (PvdA! Hu meende dat l»<?ert SOIUuerlieia tevreden met de ontwerpen en wijztgm- de gemeentebegroting een goede gele- Ken. Wel vroeg spreker zich af. of een genheid vormde om aan het college van Namens de CHU-fract.e sprak hierna afschrijving van 1 miljoen per jaar voor B en \V een overzicht te vragen naar de heer W, Kok. die meende, dat de i het nieuwe stadhuis efficiënt zou zijn. In de nieuwe stadsv ermeuwnngen De P toeneming van kap.ia at- en produküe- eea uitvoerig exposé lichtte de heer d A spreker zag hierin een noodzaak lasten een hnanc.eel kwetsbare positie Houtman hierna zijn betoog over de zowel voor raadsleden als ook voor de de hand werkte. woningbouw toe. Hij kwam tot de alot- burgertj. »om. dat de gemeente Schiedam het on- Over de financiële positie van de Ook deze spreker vroeg Zich af. derhoud van de huurwoningen beter zou -• - - Volgens de heer oversteekplaats hij de Jong enkele huishoudelitke mede- Heusdens-Mansholt. dr cihtscnote Ie bu.-unrflttiutnrv die men mh maai Tevreden rfeltnl!er' mfr de binnenkort ko- van de burgemeester, die tn lAcei- indenken kan toornt tie enures ran mende Rijdende v iskeukeii die onze sior de bazaar opende waarvan de dc u wmbiitidfeden zorgden i oor ecu batm bestemd zullen worden om kaïng inqemlur luntdu rrk^tand de Christelijke llarmonieveremsing trna' tour ieder iet» en voor alten I,.Sursum Corda" In een nieuw pakje nut te rmden ts te steken als men in i%i het fiO-ja- l'rihi"endr raad wed .trijden onl- rig bestaan hoopt ee vieren. BOven- hitk.cn ercumirt itnii' de gebonrteda- BHHH dien wordt het hdan hoog tijd, dat fiirn i tut een pop. aoiUoi elu'fcn rn- veie Instrumenten worden vernieuwd, den en; Dc if11.Klagen i-an deze nt- vvil Sursum met zijn tijd mee gaan Adrerten'ie Advertentie Srt'SÜer runsUe^r mi"meende" °f flex.ibÜi,tf1 "iHoutaf.n^bl.^".' overVteekplaats d,j dat hieraan meer aandacht z^u moe °m de be^'oting doppend tc ma-,d.BK-l..n nog zeer xeva.rUjk^D.t cb; De heer Kok meende, dat de fee- d« guseta. ten worden besteed, en dat de toeïa- ^en. w^deTb^ie^"" °pni'UW ge uit het gemeentefonds niet toerei- kend was om de begroting kloppend üeze gedachte mocht volgens je® spoedig mogelijk sal lot te maken. Ondanks deze situatie, al- hem echter niet leiden tot een ze- slot moeten worden voorzien in de dus mr. Engelsman, is het eoliege kere somberheid maar diende vacatures *am een stedebouwkimdi- er toch iu geslaagd, door de gedane „"w°?sZl™ a. w-«V cea adjnnetdireciear gemeente- voorstellen aan te tonen de begroting veeleer als stimulans om ae waak- werteB, alsmede een stndanrehitect, van 1961 redelijk sluitend te maken, zaamheid te handhaven. x« vond de heer Houtman. Wel vroeg de spreker zich af. of de rente en afschrijvingen met lager zou- Hl) zag de stadsontwikkeling Am het eina* van de aigemen* ne- den ïfunnfn worden iztraamd Volc^n^ i i**.* ttj ichouwmjcn Vili dc OTirotiR^iüttttH hem. mocht het college reSnmg fls een comphcatiewekkende grOO- sprak de heer B. E. CoBé (CPX). die houden met speculatieve inkomsten of held, temeer daar de gemeente, meende dat een continuïteit in de xvo-t investeringsbedragen. Voorts meende de «Krhiedam 5rt een nverffannsstadium Junf uw ïou moeten worden verite" Pv d.A- spreker dat stellig van een aan- »cnJeaarn ln **n overgangsstadium vigd. vullende produktte goedkope woningen verkeert, tussen provinciestad en worden gesteld onder voorwaarden van en decentralisatie kenmerkt de diende m wijk S fAIeidsrtrsst» meer, bepaalde ftnanciermgsfsciliteiten Het stad, ZO zei de heer Kok. Het^v-*e f n ond^lis" zSi" vcl- aldus de heer Engelsman, een dienende -jeugd. Het vXio. onderwps zou vu e.s omdat de gemeente geen premie- De beschuttende werkplaat», aldus de „^ten'w^orfen «MiAMid ea het ve wetwonrngen ka„ opbrengen hee Kok j t m lakeh,k el^n J *v Sen S /N i i dc neer Kok- terwijl bij itifRiJif <f#vnr bur*êrii \*an Scziie*- Ook vroeg hij, hoe het college tege- toegedaan, dat een volksmuziekschool5" °e moet wilde komen m de vraag om goed- zou -nr-etcn worden teruggewezen naar Kope woningen fhuurwonmgen' tegen de de particuliere sector Het onderhoud laagste prijs te laten bouwen Volgens Van «roenstroken was volgens de sore- T®* *!*t heer G. J. te g^rdkDe'hee^E^etema^meënd^; fccr ^voldoende. Temeer daarom vroeg Beekman (CSV) meiteo ulte^etit te goed. De heer Engelsman meende dat hij ach ac „Baronï bier loor minder verslag over het onderwijs es de een groepering van eengezmswoningen %vas uilgeteokken heer J. J. van Woerkom (VVD1 «ver tussen hoogbouw ten volle verantwoord zou kunnen z-jn Meer aandacht zou ook moeten wor den besteed aan het huisvestingsbeleid. De heer Engelsman meende, dat een uitgebreidere voorlichttr-g aan de bur gerij ten aanzien hiervan zeker op zijn plaats zou zijn. Hij opperde verder de gedachte om tussen Plantage en Oran jestraat een consultatiegebouw voor kleuter» .en zuigelingen te doen verrij zen- Tot slot van zijn beloog sprak de heer Engelsman rijn waardering uit voor de uitstekende w'jze van voorlichting doori het co.Icge gedaan, betreffende de sttd- hu sbuuw Ir aansluiting hierop sprak de heer H. M Willrmse «KVPh De fractievoor zitter sloot zien aan b.j de heer Engels- man, voor wat betrof de raming voor 1961. H.j zag hierin, gezien de rentebe dragen en de leningen over de 5 laatste jaren, een ongunstig gevolg. De moti vering betreffende de straatreiniging ge steld door het college was volgen» de heer Willcmse echter niet gunstig ge steld. Ook de saldi-reserve. die ln noodgeval- len dienen te worden aangesproken, zijn hoegenaamd niet geueeerd. Over de af lossing van de kapitaalschuld het de heer Wiliemse z ch gunstig uit. Hij' meende dat het bedrag 2 miljoen, dat in de jaren tussen 1934 en 19S9 was af- gelost, zeer hoog was Volgers hem was de fmsnctele toestand van de gemeen te Schiedam met zorgelijk. Ook vroeg hij ziek af of een verbo ging van de atraatbelasttng. gezien de resultaten van de laatste jaren, wet positief geroemd kon worden. Een ver- begin* van de atraatbelasttng zon vir es a* W) opleveren. Het vijfjareo- contract van de woningbouw, dat in middels Is afgelopen, is niet zonder vracht gebleven, aidua deze spreker, die vervolger» meende, dat de gemeen- bevorderen, ningbouw. f Bb de Spoorwegen wil het nogal een*schenk, dat vervaardigd «ai door de voorkomen. dat men overgeplaatst rangeerder. G. J Engels, j wordt maar de heer Van Wettuns bleek [honkvast te zijn en wilde persé Vlaar- In zijn dankwoord zei de heer Van I dingen met verlaten. Vele uitnodigingen Wettum het eigenlijk jammer te vin- heeft hu afgewezen, omreden, dat hij den, dat hij binnenkort de Spoorwegen zich aan Vlaardinien verknocht voelde .zou gaan verlaten. Hij heeft nu een Zo kon het zelf* gebeuren dat hij jonge cftef, terwijl hij voordien 13 sta- meermalen aanbiedingen om elders Uonschefï heeft zien komen en gaan stationschef te worden, niet accepteer- omdat deze wat men noemt op leeftijd vlaar- waren Wat het eerste betreft, zou hij nmfit", vtt'dc'ti raiinl urtii om !ie» uk- door dc» V iuüi duip-r politic iini- h n ld bCHIED AM - De Herv Wijkg IV i' iraai.uagavund in Irene een film In zij n w eik.im-twooui ruitte de voor ntter van bursiim Coida ite neer C v d Mervve ?'cn m het b jzonrier tot mevrovm Heuvdt.o alsmede tot enkel afgev a.irdigden van het genieer'ebe stuur Voort* bracht de heei v d Nler- iv« dank aan de niiddenvta'ideidie op velerlei wij/e hebben medei;ev«ei kt "i'i de ^tandv gevuld te kt jjen Te i-iotte avond hm.den tvaar vertoond zuilen betrok hij m zijn ri.mkw.ord de drum- uorr.ei de Pa*'koets-m van Istsnbui bandleden onder uier inttiaPef de ba naai Ko"erdam een firn over Noorue- /aar werd georgonj'eerd H i verheelde gen en een over Centra»! Afrika daarbij met. dat enkeie-i under hen de In !y,ri„m Corda zai VVijkgerneen- [laatste twee maanden avord aan avond te IV o» dei a een inleiding kim- tot *om* diep in de -ucht hun krachten nen beia.veren over Spanje Inleider t* voor Stirvum hebben gegeven de heer Van eer Sticael Mevrouw Hi union* brachi allereerst - De jk Kethel van de Herv xerk de hartelijke groeten over van de bur Kaa; maanaagavond een verkiezing hou- gemeester die aiv erevoorzitter van den voel "wee su.derl.ngen en drie nota- Sursum, tot zijn -pij* v "imnderd Wa* beier Oe gestelde candidaten zijn G om zelf de bn;.«..rto ko«m n openen P!t,,v M P,„,t C v Noordennc en Joh Vervoigen* zei zij dat bur*um Corcia Ad t ci'entte f* p OSM VLAAR DINGEN ln de week vsn P. h voor ouderling Voor de noiabe 28 november tot 3 december niües 6« als Vlasrdmgs oud--te m'iziekverenigtns; Ier, wordt <W herkozen bu acclamatie of heilssoldaten weer bij de bevolking aan een goede kiank heeft in Vlaardmgen en ee" true verk.ez.ng He" tweede deel kloppen om een bijdrage voorde jaan deze hoog moet zen te houden En weet, \jrl cVze gtmrrntesvond wordt gevuld lijkse uitdeling van Kerstpakketten au er op. dat het reeds moeilijk ts een mt.t de zendmgn-kieurenfiim over Nieuw- ouden van dagen en minder bedetid» goede naam te verwerven maar dat het Guinea stadsgenoten Verleden laar werden nog veel moeilijker ts. deze te handha De A R -k f «.vereniging .Nederland ruim 300 pakketten uitgedeeld msar se ven Die goede klank kan net alleen oe- en Oranje" houdt op woensdag 30 nov len moesten toen nog teleurgesteld wor. houden worden door het brengen van eea f.lm. er. daeussieavond. die m het den. zodat het Leger des Heils dit jssr goede muziek maar ook dtxir er tot in ttken zal staar, van ..De Staat" Er zat een groter bedrog bijeen hoopt te breo- de puntje* toe verzorgd uit te z»en al eer. ,*:r wurden gegeven op deSiaat gen om meer mensen te kunnen helpee dus de burgemeestersvrouw >n z ja ve-sehtliende vormen van Een zestigtal heilssoldaten voor Zij vergeleek de Harmonie*ereniging Rech«*s'aat en Totalitaire staat. Aan- zien van een legitimatiebew i|* als col met een vrouw, die graag wil. dat er g Uur Geref jeugdhui lectant zal er du* de volgend» weet naar haar gekeken wordt. Beiden willen De Afd Schiedam van de CEFA op uittrekken om een gift voor dit do«! er tip-top uitzien en zeker op een ver- ko,id[ op vrijdag S december a a in in ontvangst te nemen Men kan xij" laardag wil men over het algemeen ln irene haar vtVgende filmavond. Ver- bijdrage nok gireren op gironumirer het mooiste pakje verschijnen. tuond zal worden Stilie helden". 287772 Verder kan men de bev eivoerea Zo mooi moei Sorvum ook voor de ;de officier van het Leger de* Heils ma dar komen, als het straks haar diaman- T> s. C \T r* joor D Bergima Beethoven*mg»! IV ten verjaardag gaat vieren. 11 ütt I! O. V .1 - op no. 3217 opbellen om een gift te la- Behalve een goed uiterlijk is het wen- ten halen, aelljk. dat ook de lnatrumenten hij het SCHIEDAM De dame* van de Adt'erleitfte ROTTERDAM I 2e Wettewageahef 1 teiefooa 12 74 9i UTRECHT tel 26351 IJ 59 96 BILTHOVEN rei. 25-1-25-2 Vlaardlng* publiek weerklank vinden en Schiedam»-? Volleybal Club SVC heb-1 1 dat vond mevrouw Henadena-Manabolt ben een JeUjke steek laten vallen door j een reden te meer. om de wens o!f te tegen het ra aktce ZVC 3 niet verder te MAASSLUIS De 63-jarige H »Rr«ken, dat de bataar een doorslaand komen "dan een 2—2 gelijk spel Merfcr uit Delft en de eveneens 63-jan- «urc« mag worden, zowel voor Sursum De eerste set» werden met roim ver ge A. j v. d. Burg uit Maasland ge- ,elf' *I*«nede voor heel de Vlaardlngae schil gewonnen maar daarna verloor raakten donderdagmiddag, ongeveer 4 hui-te rij. SVC de derde «et en doordat men ge- uur in de Nöordvhet. toen zij daar re- _i_Da*nVJ kwam een kruiwagen. be- deprimrerd verder speelde ging ook de den. retp. als bertuurder van een mo-lSiuurd door Johnny Groenewet het Lx- vierde set verioien. zodat men onnodig iorfiets en van een rijwiel. De op decelaioroodium opgereden, waaarop zich een puntje aan dit matige ZVC moest Noord vliet wonende 71-jsnge H. v d de «rote Sursum-trom bevond Lia de afslaan Berg stapte voor zijn woning »»n Breems. dochter van de tamoboermaitre de linkerkant van de weg op de fiets en reed vervolgens schuin de weg over' om rechts van de weg naar Maasland te rijden. Op dat moment kwamen de heren Merkx en v. d Burg aangereden De heer Merkx week naar links uit om te voorkomen, dat de beer v d. Berg' zou worden aangereden, maar de heer Merkx kwam daarbij ir de Noordvheti j terecht, tegelijk met de heer v d Burg i in zijn val medenemende De heer v. I d Berg. die ook was gevallen, krabbel- de weer overeind en degene die hem bad aangereden met ziende ideze lag nog ui het water», stapte hij op zijn öets en reed weer verder Gelukkig wa-, ren er anderen, die de drenkelingen de helpende hand boden o a. de beer J Vet, Bit H I.Ambacht - waardoor zij bchiedam De 1 t-jar.ge Theo, Vrij heiden toch betrekkelijk vlug user op land heeft tijjen» de donoerdag gehouden het droge warert bardenvuedstrijden van de damclub Schie- Ze bleken geen verwondingen ie heb- Wijkiokaal van ne Bethelkerk, hen opgelopen, terwiji hun voertuigen weer «Ue belangnelling op zich gevea- ulI 1 slechte licht beschadigd waren. De heerx'-ld ^u*riiïe aamnier gaf reed.* van dp Schiedams* Kunstkring, die in de 1 v.i Burg werd met een passerende 4ijn plannen t.oor de toekomst te kennen Bovenzaal van ..De Amstelbrcn" »?- v.terwijl de vd Spek te kioown \*a»»d<K>r houden Is kwam uit d# >,»r«la#.n ThM Vvtifand m ?l!n ifidhd Aa Knt.-a*v3ct«« vrriiagtat Aiit'erientie 164 HOOGSTRAAT IS2 De heren deden het heel wat beter Hoewel dit zestal met enkele invallers moest vei schijnen, kon men toch met 30 van Shell winnen Dame* 2 kreeg met 30 klop van een 'opvallend steik Concordia 2. terwij! het Se team twee wedstrijden speelde. Te gen Tenaco weid een fraai gelijk «pel I bevochten, terwijl tegen Juliana I in een enthousiast gelijkopgaande strijd even- ieens een 2—2 resultaat werd verkregen Heien 2 tenslotte kreeg het sterke [Juliana 1 op bezoek en moest na een i spannende strijd met 31 het onderspit delv en TRANSPORTONDERNEMING N.V. SLEEPDIENST EX BOEZEMSINGEL 158 a ROTTERDAM J 1 O ding werd voorzien. Ook hij kor tater \erder -speelde A Kouwenhoven re- de lug heeft De opkomsten bi?de VUAMWCEN K.w kerk Grote kert I» VLAARDINGEN. ln de woning van de heer A. van "Wettum. derzoek"^1'*" politie 5,elt tcn on" Sprae^kans om" v^n'L^^Breèvoort 1 lilivneringen overtrof alle verv. achtingen ds 2 &ou!«r>.e 17 d» D Noordmans. BgJ|» ntemde een grove blunder h.trbu maak- nimmer zo g.oot w j Kolkert ds cii san der t SCHIEDAM Geref kerk Oosterkerk SCHIEDAM Op de jaarvergadering t Nawyn. 5 d« W A Krijger._ Jtdisn»8^ vrachtzuio thuisgebracht ge- van S3B ds W A Krijger, 5 d* A G Ba»!*'; ruldlandl. Kethel .33* Ark' BW da At» 2 30 dit ,T Na»tjn Kantin* uro» Gretelaan s zo d* J C Hazen i Rotterdam' kera Wsstvsk 'onK Artrerrenfle DE ALLERMOOISTE GOUDEN VERLOVINGSRING OfHWUC SYfttekCHg MÜUEKNt GEGRfiVEtROE GCUÜEN SLAVENARMBANDEN WlN*UCf NT*UM RJNW4 NVMCC 45 (FL'HOON 116615 lt.OTTf»OAH De heer L V.tjland speelde een moei- 1'e«heUR*nde mededehn- lijke 'Aed»tiud tegen W C Heuvelman f™.tbd™l,d'C l!",dlnt Jan dr en doornat deze een sleek Let vallen m r, .i! "rme,'d vnoi zittel' mi P van het midoenspel k«am L Vnjland aan «taand* veigadering zal h*t betde punten Êen ru*tte en correct *t>e- "'denaantai omhoog moeten, \i» diverse lende J C "t Hait ver«loeï J P vd l,"'P««efnd»-»ctiej hoopt het bestuui blei-* ai"Toh"l>ver n Ts'Vzindbirgïn"»! Immsnuelkerlt 10 <s« S van d*c Bo», Jt Bomer»»; ffteu»* kerk 10 ds J A M Klerk 17 ds J D v»n Hof WesteijkMI» 10 en U 4:1 C li vso Rmin Gtref Oo«Urkerk 10 ds K 2sndderï*n. 17 dsJ» Wetering en C W Sleeuwenhoek moe*t '"J*" -uil k^VCl AS U* SS. l.Ol-vvv. cf< Cocküchool 16 ds Joh I-ever Cer« 7ijn meerdere erkennen m de sterk *pe- j kie^ïn^! had tot nevoid gem Wesfcnleinviand llO en 17 «U ff lende J C, Onink A van Ottcrloo kwam T Hemmmga de functie van MAASSLUIS Ned herv kerk Grote kerk h«t1 gaarne nog watlsager de Spoorwegen'pen zijn inlichtingen te bekomen op het'Van de "aerreUrUrde h*Vr''L."vrliiInd" ild V!in de Schiedam*? kim*tkrïng "bè ceremoaio- ouresu van politie- Balpen. 2 kinder- is; Lorentalaan 43b. noenid. vanwege zijn 15-jarig* ziltmg ln «einfle*ne\nnnn Ka»ni»U#uk^ t?^(TtUUr EN BEWERKTE MODELLEN vindt u bij SPECIAALZAAK Roitfdiff Cw'»"*!»1 50 >4wc 0trt«cnw«j tV Ot" l**|t Fotcft 11 A»isi«'4i» 12 3 6 tvegen en dit was waarschijnlijk de oorzaak, dat Arte wan Wettum tia zijn militaire diensttijd, bij de Spoorwt' l gen tn Vlaardingen terechtkwam. I In die *ecrtig-jarige periode w,aarin hij al* arbe.der bij het ver*'oer wa* be gonnen. klom hu op tol sdjunct-com- mie* ie kla* en fungerend aD opzich ter-treindienstleider. Namens de directie van de Ned Spoons werd de jubilaris toegesproken door de stationschef, de heer J van Hout. dte het niet na kon laten, med? te delen, dat de jubilaris toch eenmaal 'overgeplaatst werd. al was het dan slecht* vsn Vtaardingen naar VUaidm- g?n-Oo»t. Maar. dat bleek zelfs niet MEDISCHE DIE.VST SCHIEDAM. - Op iijD va„ v Wettum zondag 37 revember wordt de medische dien*t diende het verzoek in terug te Schiedam «aatgenomen door de volgende h|J mende net verzoe* in terug artsen G Pel Tuin "aan 3» telef mevr geplaatst te orden na" 0. C Du\«t«r-J»tnin Bar* Knapperti»,-m 19» lel vankelijk* standplaat*. Naast de ge- «90»! H J Ormel Shgel 76 tel «also G W bruikelijk* gratifies tie jan de NS. ont Ormel. geboot*traat S tel 642)4 de Toch is hij geen geboren dinger want hij aanschouwde levenslicht in Breukelen-Nijeprode. ter- willen blijven dienen AU wijt hij later naar Mijdrecht verhuisde, meester zorgde collega Koos Drop ?r wanten. 2 handschoenen. herenhoed. Van U'( duin had echter een oom m voor dat de stemming opperbest bleef houten stepje parapluie. babyschoentje Vfnardinoen uiaar hij ieder? zomer Velen brachten in de loop van de dag datneshandschoen, hereoarmbandhor- viim refcani.es doorbracht Di - own "a b«ort *an de jubilaris d.e met loge. ??u dolk ?ti een bruine sjaal ech^wAZm bb deSjZT. terugdenken aan het! met J de Wilae remise oveieen na een *w:^te,l', gnat vvaainemen. de heer J scne.p gespeeld e ndipel A penningmeester gaat worden leder? donderdagavond om 7 45 uur Ei1 *<>r J v Limbtug zitting la de Damclub Schiedam In het Wijk#». °'b'1 houden wegens een herbenoeming bouw van de Ned. Herv. Kerk aan de acclamatie D* aftredende secre- Nieuwe Maasstraat present en nieuwe ta'[[A **'"h binnenkort gehuldigd GEVONDEN VOORWERPEN. .v-cm wt, 0 Over onderstaande gevonden vooreer- jeden iljtv hartelllk welkom. Het lóreti «orden, aï werd hij reed* nu*tot ere- SCHIKDAM Op uoersdaR ^0 no- Upemng Zuider Kerk Advertentie vember zat er m dc Qpstandmgskerk 'Ipn.,,B een belangrijke gemeenfeavond worden sumuitn De Tüuidcrwitk van gehouden voor de leden van de Wijkge- tiereformeeid Schiedam leeft dezer da- SCHIKDAM Dr. fhr v?r I„ me#ntfn 11 VII van de Hervormde «e!! j" ttoie spanning iv,m de afbouwi liana heeft door enkele' goede result "op deze avond zal het prachtige meu- de n.euvvw Zuteerke^00"^111' \an noj» OM1* 7 AN 1 IN VltBtl. PUBHftE OSRANIK ving d» jubilaris van het personeel een hengeluitrusting I Ook de spoorwegveteranen. 3 vd Berden *n G A Steenbergen, die belde hard op weg rijn naar hun veertig- jarig Jubileum spraken hartelijke wnor- t den tot de jubilaris en zijn famiUt- leden Namens de Christelijke Bond van Vervoersperscneel wasrvan de heer Van Wettum mede-oprichter «s» werd i hei woord gevoerd door de heer 3 Breemsn. Naast de vele geschenken N.V. VERHUIS'en TRAMSPORTBIDRUFi van Spoorwegen-rijde, bleef de familie n.». ivan Wettum met achterwege Zo A SI I1VTFR Ac Zn kon het gebeuren, dat hij al» jubileum- *4* geschenk van rijn kinderen een prach- VERZORGT AL UW TRANSPORTEN. ^u/gan'^//j^'rT1^thtr,or'tvsngenf*Do^ge- Noorderkanaslweg 60 - Tel. 42J4J-MM7 lukkig was de jubilaris met dit ge- Geopend apotheek Gtuka aan de Hoog- ilraat ook voor de nacht- en avonddienst v*n d* o veris* dagen der week Xeeen burg, A de Vrie* Ma* ««tul* J Collet, art» telef anoï Adi'ertentte ten d? Iinmiri #»H??*?i v««e?l K.» tfpracntigr meu- •■«-»* aunmnei*. waarvoor nog eerst* hé^team 'Ted hèt me slecht ue 'llm1w.ork vertoond worden. „Hnruht- "l'^s Sjen rrwnde naam is bekendge- door So d M«er«teri met de i»t. ge Nacht van Faltk Harnack De be-1maakt Nog enkele weken en dan zal «tanden IV- VI ivlk «en Üb dof''n5 van deïe spannende ril in i« om '!c kerk geopend worden «n momenteel necterU* gaan te meten kijker* nie' ..«mnisHge nacht" heerst er één en al actniteit rondom dit Tmwi wn i h.rt!TS., L n„ i, li maar een onrustige avond te bezorgen prachtige, aan de eiten des iuds vol. Tegen SVC 2 hadden de volleyballer* „pdat men niet m slaap gesust worde doende keikgebonvv J De kerkerisd heeft d«-z- week het heel wat moeilijker De eerste set maar juist wakker blijW waardoormen rlr JVvr ^'ü??e'- ?ve Tel gedwongen wordt tot nadenken "ver niemve kóVi'e,'"benoemd v'^ d'e'kerk Tn U« dames speelden tegen Hermandad f* A^r^e'fToven ge Ijk «2-2. en ook tegen SVC .1 kwam beluisteren rijn van dr heer J v d teaidén A,em.l^ n\ n; df bf" d» Meijer. 7 sta v Hartingsveld, H«rv rtai hui* 10 30 ds V Hartingsveld, Jeugd- e» Jg; Oerkerk Suraum Cord* lu dhr L v d rrj: Calechisatie lokaal Grote k«rk 10 oir) V A Hielde Gen de W«t«tr 10 dhr w Waard Geref kerk Immanuelktrt d* E 3 Duursema 4 J0 dv K W Derckseo, ïulderkerk B10 d» tC W Darcksen 4 30 E J Duursema Geref kerk (Vrb<»®| S So en t so d* H V d Veen Ned Bond 10.13 ds G J de Gram. zondigMrt» tl 43 Leger des Heils 1© Heiliemgsdleod' 4 43 Openluehtsameiikorrist op de Sterkt 7 30 Verlosamsssamenkomst olv majoer r Hekke en kapt G Dijk 12 zondags4cho«k 4 30 klndersamenkomst HOEK VAN HOLLAND Ned herv kerk d* E C B Kak v»rt Kolterdam 10 d« G Kwant van a-Gravenzande Geref k«t* 10 en Ie ds P Rullmsnn Herv Ev»41 13 ör c v Bosch van Bodegraven Vrijfz Herv 10 ds J E Tuuunj?a \an s-Cr*" venhage ROZENBURG Ned h#rv kerk lmmtnuti*er* 9 30 ón Felkenburg van Brlelle, 6 30 cff Lui' tigheid van s-Gravenhage; We*terker)« 9* ds Eve la in - Geraf kerk 9^0 en 130 L J Boaljenjra van Rijswijk Oir Ger^J kerk 9 30 en 6.30 cf« H P Brandsma Ge^ „rk*rif 'Vrijgem» 9,45 en 3 30 ds G Mal RIJSOORD N*ed herv kerk 10 ds ff broek 5 ds De Graaf van Rotterdam W***.* injde 3 ds H Bossenbroek Geref Kef* Y°"*<rKeik 10 ds C Verspui legerpredjiC*'1^ 3 ds h J Knauff, afscheid WeiterkerK j1 dik H j Knauff» 5 gecombineerde 4i«e»t lö Oo^terkerk j, i «ijii nsinsi Meren I s&eeit eerit op 14 december aanvangen 2JUfJoi<endt wtditrijd en ^el t««e» SisSV, VLAAR DINGEN Woensdag 30 nn- om acht uur /al «patf gedeelte van tie ketk is gerescr- veoid: alle andere plaatsen blijven vru zodat wie het eerst binnen is. kan gsan i zitten waai hij wil. Geheel nieuw, nur nleiiemin zeer Inleretsant, is de jeugdlang, die vanaf de ingebruikneming voor en na de dien* de Chnitehjxr KHmJctm AZv.mden «oh"A"°«mGmUpen",.lcHkstr.^t,^ rilpe"' h'Hiden in de btedsgehour/asl Vcrtuoiid -10 november opgeheven. Het zo! nu kriteen urn zieh hfl nr»fnUi 1? za4 worden dc prachtige klourerfilm drie uur gesloten worden in verband rssschler au relrrii S l G' menten^ te blèr en ''te "ho'^n ïlti n."",w 19'?' «Ju»". Chris®.* vemoer en donderdag 1 december /al de ChruteiijKr h'aiden in de b /al worden dc Aids. waarin menten zier cn te horen /Uilen krij- PO*tagenti«hap' worden" gcapend aan dc i liederen t#n".'»"hn*I7. \r.Z.'ZJlZ"0"""V,r, gen ut een van Verdf* mouw.» opera', SlagnoUa.traai nummr 38 «I wLtoor' ïperiw^Tordra je?^ De Glirkse thef.machinisl K D Van de inotoi tankei Andiumcda", welk «.hip bij de Nieuwe Waterweg ligt voor reparatie, deed aangifte van diefstal van geld uit zijn hut Het waren 8 bank- h'JteU'm v«n io.—drie biljetten van 2,30 en 11 dollarbiljetten HOOIGRACHT 12 DEN HAAG TELEFOON 11 62 50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2