Een vraag Amerikaanse congresleden komen naar a PRINSES BEATRIX NAAR BRUILOFT IN CANADA Reeds in opslagplaatsen Nederland op Jongen vermist Eichmann: Geen berouw moord op joden over Machtsmisbruik om iemand in zo'n kamp te dwingen m etter De Bilt: Zacht en somber r H m Vader i jlings naar zwaargewonde zoon in Canada Europese landen krijgen nu mede-zeggenschap PSEUDO-airent laat zich boetes contant betalen B OE GEER f niet vernederen Bluf waargemaakt In tien uur van Rotterdam naar Utrecht gelopen tl&mdNi Juza/i Het weer in Europa r~ HE „SLACHTOFFERS" UIT TELEFOONBOEK:? ADRES IS EEN MYSTERIE flOEKSDAG 39 NOVEMBER I960 K. pi fpcteu r: HD E R. U1G NEGENTIENDE JAARGANG No. 4769 sS Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HAAGS MINDERJARIG MEISJE VERDWENEN c Koningin en Prins met 2 Prinsessen naar Lecli „ZINGENDE ZUSJES E vorming van een „vierde atoommachf' onder hpt NAVO- oppercoinmando schijnt voor de deur te staan. De Amerikaanse congrescommissie voor atoomenergie, die aanvankelijk ern stige bezwaren had tegen het prijsgeven van de-beslissings bevoegdheid over het gebruik van nucleaire wapens, heeft een deel van deze bezwaren laten vallen. Van de zijde van het XAVO-comtnando is meermalen aangedron gen op de vorming van een atoommacht onder het geallieerde opper bevel. In Europa is een groot aantal nucleaire wapens opgeslagen. De opslagplaatsen worden door Amerikaans personeel bewaakt en al leen de Amerikanen hebben de zeggenschap over het eventuele gebruik hiervan. Delegatie SUPERIEUR UITWISSELING Officier vindt na rondwandeling: Zeggenschap nylons 2.95 tot 4.951 Prins bij afscheid van L. C. Rietveld en in Nederland Botterdam: Witte de Withstraat S.I. Telef. 113700 (8 11 Postbus 1112. Postgiro No. 42431». klachten dienst abonnementen 18.30—19.30 uur. Zaterdags ri 18 uur. Telefoon 115700. 't-Gravenhage: Huygenspletn 1. Telefoon 182467 <3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867 Klac;h;endienst 18 30—19.30. Telefoon 362369 Dordrecht: bptmveg 132. Telef. 4570. Schiedam: Ale Idas traat 23 Telef. 65431. Abonnementsprijs «1 cent per week. 2.85 per maand 1 7 90 per kwartaal. Losse nummeri 15 cent. Verschijnt dagelijks. J taB'ZER tingen legde men ons de vraag voor o£ de omstandigheden, waarin ifij politiek verkeren toch niet meebren- fC!t om te geloven dat een christelijke partij uit da lijd is. Men wees er °P dat de binnenlandse póliUek val zit met allerlei kleingoed- vraagstukken, dio meestal een zakelijk karakter heoben. De grote zaken waardoor de christe lijke partijen indertijd ontstaan zijn - men denkt dun vooral aan de school kwestie zijn niet meer aan de orde. Hoe kan men het een gewoon burger duidelijk maken dat christelijk-poliUeke tiartij-formatie toch een noodzakelijkheid jS? Ook in deze tijd. (Geldig tot donderdagavond) VEEL BEWOLKING Zacht weer met veel bewolking en plaatselijk enige regen of motregen. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde wind tussen zuidwest en zuid. Morgen: Zon op: 8.25 Maan op: 16.09 Onder: 16.32 Onder: 6.07 gT is misschien wel eens interes sant er op te wijzen dat de oude vo nkt is a.r.-pardj niet a.r. engedeelde a.r.- of c.h.-paltij in de rig8 eeuw wei in sterke mate haar be slag op ons christenvolk heeft gekregen door de schoolstrijd, maar dat die partij ontstaan en dat de stichter dei- Groen van Prinsterer toch geworden is als gevolg van de schoolkwestie maar door een andere iaa»t. Hij zelfheeft ons dat beschreven aan hst eind van zijn leven. Groen is antirevolutionair geworden door wat hij in. de jaren 1R2S cn 1829 te Brussel heeft meegemaakt, fpel van de opstand en de van België. Tot 1828 was ik. zo schrijft hij, als de toonaangevende meerderheid, liberaal en christen. Naar gelang van meter, conservatief-liberaal conservatief. Te Brussel zou ik komen, zo schrijft j, in de atmosfeer van de Revolutie. Voor mij was ook het tegengif daar. Dal tegengif bestond uit de prediking en de vriendschap van de Reveilprediker Mer le d'Aubignc. „Uit de sleur van een gematigd itbe- ïaiisme, waarin ik ais geestverwant, s-Gravenhage verliet ben ik in een tijdsgewricht van ongeveer derdehalf taar tot vastheid van antirevolutionaire politiek geraakt. Onder het aanschouwen van de ioa- igebarsten Revolutie." NAVO WORDT VIERDE ATOOM-MACHT hel voor afscheiding de thernio of liberaal. ET zijn het samenzweren tegen het wettig gezag, het ondersteboven lo pen van de constitutionele rechtsvor men geweest die Groen antirevolutio- sair hebben gemaakt. Nooit is hij con- ra-revolutionair geweest. „Van Biider- dpkianisme was bij mij geen zweem", schrijft hij. Tot die antirevolutionaire politiek is Groen gekomen door de Reveiiprediking. Historische studie alleen heeft het niet jedaan. Merle d'Aubigné heeft Groen bepaald bij de kerk- en staat-vormende kracht van de Reformatie. Dat is een .kracht, die tegenover de Revolutie-ge dachten stond. Daarom is Groen antirevolutionair ge worden. Daarom zijn de antirevolutio naire politiek en de antirevolutionaire partij ontstaan. "[JET is goed dit eens duidelijk naar voren te brengen. Men. heeft er tegenwoordig een handje fan om de christelijke partijen voor te «tellen als emancipatie-partijen. Bij ons is dat dan de emancipatie van de „kleine luyden", het zich ontworstelen aan het dwangjuk der liberale regenten die ons een niet-christelijke school op- diongen. Maar het wezen van de prol. chr [partijen bestaat niet in het zijn van emancipatie-partijen. Want dan kunnen zoals de Doorbraak suggereert, bij de bereikte emancipatie wei verdwijnen. Uit de door ons gereleveerde ont staansgeschiedenis blijkt dat deze par- 'sjen hun ontstaan danken aan een bij- Islse visie op de staat cn de geschie denis op overheidsgezag en burgervrij heid. Van deze achtergrond uit willen wvj [itiorgen nog iets opmerken over de aan ?iet begin van dit artikel gestelde vraag. D Om het huwelijk van haar vriendin Renêe Roeit bij te wonen is prinses Beatrix gisteren met een DC 8 van de KLM naar Canada gevlogen. - Om halfelf 's avonds. Nederlandse tijd. kwam zij in Montreal aan. Jonkvrouwe Röell. die zaterdag in het huwelijk treedt met de 'heer T. Bradbrook-Smith, rechtskundig adviseur van het Canadese minis terie van Financiën, haalde haar van het vliegtuig. Direct na aankomst vertrokken de Prinses en haar vrien din per auto naar Ottawa, een af stand van 200 kilometer. De Prinses werd op haar reis verge zeld door de hot'dame van koningin .Ju liana. jonkvrouwe C. E. Röël! die een tante, van de bruid is.; en door het hoofd van de veiligheidsdienst van hetko ninklijk huis. de lieer.:C. Sesink. Prinses Beatrix wordt op 4 december óp Schiphol terugverwacht. Voor het KLM-straalvliegtuig, dat haar' naar Canada zou brengen, de „Thomas AIva Edison", drukte prin ses Beatrix de districtscommandant van de Koninklijke Marechaussee, ma joor A. van der Most van Spijk, de hand ten afscheid.,In het midden de grootmoeder van de bruid, die even- eèhs de reis meemaakte, mevr. Del Court van Krimpen. iiililillilllilllllllliiilllllllliiiiliilIHHIlillllllHlllllllllIHlIllllili (Van een onzer verslaggevers) Opnieuw is een Haags minderjarig meisje verdwenen. Het is de 19-jarige Maria Petronel'la Magdalena Beek. Op maandag 7 november verliet zij de ouderlijke woning en sedert deze dag is zij spoorloos. De kinderpolitie te Den Haag ver zoekt thans, namens de ouders, de opsporing, aanhouding en terugbren ging. Het signalement is: lang ongeveer 1,65 meter, donkerbruin haar en blauwe ogen. Zij droeg een zwarte plissé rok, berge mantel met witte bontkraag, paarse schoenen, een. paarse hoofddoek en een paarse handtas. De bouwvakarbeider C. Meyer uit jjuaardingen, vader van 13 kinderen is gisteren van Schiphol naar Montreal ver- fokken, op weg naar zijn 24-jarige zoon. met levensgevaarlijke verwondingen PKelopen hij een auto-ongeluk, in een anadees ziekenhuis verpleegd wordt. ,beze zoon, die vier jaar geleden naai snada emigreerde, zou de vorige week ïb boot naar Nederland terugkomen om J'er van zijn verlof te genieten. In de 'van aangekomen, deelde men hein de :'0tige week mede, dal liet vertrek van buot enige dagen moest worden uit- Rsteld. Daarop keerde de heer Meyer in fütt auto terug naar huis en botste on- e™"eST legen een andere auto op. *ader Meyer's reis naar zijn zwaai zoon is mogelijk geworden dank zij 6 stichting „wij komen", voor wie hij -" 22e noodge.val vormt, sinds de stick (nog geen jaar geleden) werd cpge (Van onze correspondent) De Helderse politie houdt zich momenteel, bezig met een onderzoek naar de praktijken van een onbekend postorderbedrijf, dat blijkens binnengekomen tips niet alleen in Den Helder, doch ook. elders in het land opereert. Het laat door de P.T.T. onder rembours kleine pakketjes afleveren' aan mensen, die niets hebben besteld. Vooral middenstanders en bestuurders van verenigingen, die gewoonlijk veel post en b.v. monsters ontvangen, zijn de dupe. Veelal nemen deze mensen het pakje aan, tekenen en betalen de posterijen een rijksdaalder, zijnde de kosten van het geleverde. Opent men het pakje, dan treft men een waardeloze vulpen aan, die nauwelijks twee kwartjes waard is. "Waarschijnlijk gebruikt het „postorderbedrijf" telefoonboeken, waaruit de slachtoffers worden ge kozen. Toen een van hen eens op onderzoek uitging en zich bij het op de verpakking aangegeven adres vervoegde, bleek in dat genoemde perceel een dame te wonen, die van geen postorderbedrijf afwist. Het adres dat zij van de vorige bewoner opgaf bleek een oude, leegstaande schuur te zijn. De 14-jarige Henk Roelof Jansen uit Amsterdam-West wordt sinds 21 november vermist. Op die dag is hij met medeneming van een personen auto (Peugeot) van huis vertrokken. De auto werd vier dagen later on beheerd in Rotterdam gevonden. Tot op heden heeft het onderzoek van de kinderpolitie in Amsterdam slechts een negatief resultaat gehad. De hoofdinspecteur van politie,; chef recherchedienst groep E in Am sterdam. vraagt inlichtingen over de vermiste jongen. Telefoon 020-64466. Het signalement van de jongen luidt: lang ong. 1,68 meter, fors pos tuur, fris gelaat, blauwe ogen, licht blond haar. Hij was gekleed in een grijze spijkerbroek met wijnrode trui, wollen Noorse sokken, donkergrijze, montycoat en bruine juchtlederen schoenen. Koningin Juliana en prins Bernhard zijn voornemens om met de prinsessen Irene en Marijke van 30 december 1960 tot 9 januari 1961 een korte winter sportvakantie in Lech, Oostenrijk, door te brengen. 11 Men verzoekt ons mee te delen, dat geen van „De zingende zusjes", de dames Verheij uit Velsen, die bekend zjjn door hun optreden o.a. voor de grammofoonplaat, betrokken is ge weest bij het dodelijk ongeval, dat vorige week donderdagavond te Ermelo plaatsvond. .In sommige bladen is nl. de indruk gewekt, dat het slachtoffer van di' ongeluk, mej. J. Hagen uit Ermelo deel uitmaakte van bovengenoemde „zingende zusjes", (Van onze parlementaire redacteur) Teneinde zich te overtuigen van de veiligheidsmaatregelen, welke in Europa getroffen zijn, is een aantal le den van de congrescommissie naar Europa vertrokken. Donderdag zuilen zij in ons land arriveren en besprekin gen hebben met Nederlandse en Ame rikaanse militaire autoriteiten. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat ook in ong land een aantal nucleai re wapens ligt opgeslagen. Het betreft hier met name „atoomkoppen" voor de Honest John-raketten. De Amerikaanse congresdelegatie bestaat uit de heren Holifield (Deia), voorzitter, Aspinall (Dem), Hosmer, Westland en Bennett (allen Rep.). De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Herter, en de secre taris-generaal van de NAVO. Spaak, hebber, de afgelopen weken druk over leg gepleegd over deze aangelegen heid. Het is wel zeker, dat ook. de nieuwe Amerikaanse president Ken nedy van de plannen op de hoogte is. Vermoedelijk zal Amerika behalve lichte atoomwapens ook de Polaris- raketten aan zijn bondgenoten ter be schikking willen, stellen. Ailes zal echter afhangen van het rapport, dat door de leden van de con grescommissie voor atoomenergie, rta haar bezoek aan Europa, zal worden opgesteld. Voor Nederland zal er niet veel ver anderen. Op grond van onze NAVO- verplichtingcn hadden wij onze Ame rikaanse bondgenoten al toestemming verleend bepaalde nucleaire wapens op te slaan. Dat dit is geschied, is tot dusver zorgvuldig geheim gehouden, maar nu de Amerikaanse congresleden zich ook hier komen overtuigen van de verschillende voor deze opslag ge troffen maatregelen, heeft het weinig zin meer over de aanwezigheid van nucleaire wapens op Nederlandse bo dem ie zwijgen. Bekend was al, dat een van onze luchtmacht-squadrons in oorlogstijd bij de z.g. „Striking-force" zou worden ingedeeld en met atoomwa pens uitgerust zou worden. De NAVO was echter ook voor de luchtmacht geheel afhankelijk van de Amerikaanse toestemming de op geslagen nucleaire wapens te gebrui ken. Dit kwam de slagvaardigheid van de NAVO niet ten goede. De laatste maanden heeft in Utrecht een in politie-uniform geklede man burgers na het constateren van een overtreding contant een boete laten betalen. De man is geen lid van het Utrechtse politiekorps. Reeds drie keer heeft hij zich op een dergelijke manier verrijkt, hoofdzakelijk ten koste van fietsers, die zonder goede verlichting door de stad retieh. De hoofdcommissaris van de Utrecht se politie wijst erop, dat de betaalde waarschuwing in Utrecht nog niet is ingevoerd. Mocht de pseudo-poliüe- man, die hoofdzakelijk opereerde in de omgeving van de Museumlaan en Von dellaan in Utrecht, nog meer van deze berovingen hebben gepleegd, dan wordt zijn slachtoffers verzocht hier van zo snel mogelijk mededeling te doen aan de wachtcommandant van het hoofdbureau van politie aan het Paardenveld (telefoon 26151 toestel 250). IJ het vernemen van het bericht van het overlijden van jhr. mr. D. J. de Geer beving ons"een gevoel van wij kunnen het alleen op zijn Frans zeggen grote tristésse. Hier ging een man been die in het vooroorlogse Nederland veel heeft be tekend en die zijn vaderland met zijn grote gaven heeft gediend. In de oorlog heeft hij, na te zijn af getreden als minister-president, een handelwijze gevolgd die wij niet kon den goedkeuren en die ook door ge rechtelijke instanties niet goedge keurd is. Dit verhindert ons niet om de be woordingen, waarin zijn kinderen het overlijden van hun „geëerde en be minde vader" bekend maakten, geheel te kunnen meevoelen. Het Amerikaanse weekblad „Life" heeft dë tweede aflevering van de me moires van de Nazi-beul Ada It Kich- mann gepubliceerd. Eichnian zegt o.m. geen spijt te hebben dat hü de moord oop zes miljoen joién heeft georgani seerd. „Ik zal mij .niet vernederen of op enige manier berouw tonen lk zon dit in de huidige gedachtensfeer te ge makkelijk hunnen doeu. Het tmi te gemakkelijk zijn te pretenderen dat ik plotseling van een Saulus 'een Paultts ben geworden". „Nee, ik moet eerlijk zeggen dat wan" neer wjj alle tien miljoen joden had den gedood die Himmler's statistici in 1933 noemden, ik zou hebben gezegd: goed. we hebben een vijand vernie tigd." „Ik heb altijd gezegd dat wij stre den tegen een vijand die dour duizen den-jaren studie en ontwikkeling su perieur aan ons was.... zelfs voordat Rome werd gesticht, konden de joden al schrijven. Het is erg ontmoedigend vcor .mij om té bedenken dat deze mensen ai langer dan 6000 jaar wetten hebben [ge schreven. Maar het zegt me ook 'dat dit een groot volk moet zijn, want wet gevers zijn altijd groot geweest." Eichmann schreef tevens dat Himm- ler hem in 1944 toestond een miljoen" joden uit te wisselen voor 10.000 vrachtwagens. Wanneer de joodse ver tegenwoordiger in Hongarije dé vracht" wagens zou afleveren, zou een miljoen joden de kans krijgen naar neutrale tanden te ontsnappen. „Maar het is een feit dat geen land ter wereld bereid was de joden op te nerften, zelfs niets dit ene miljoen". In een- bijgaand hoofdartikel schrijft ,,Li- - fe": „dat is juist. Het is waar voor de Verenigde Staten". Nu men er zeker van is. dat de Russische strijdkrachten pp grote schaal zijn uitgerust met atoomwapens van allerlei aard, begint men ook in Amerikaanse congreskringen in te zien, dat het weinig nut heeft de NAVO de zeggenschap over het gebruik van nucleaire wapens te onthouden. Door de snelle en verdergaande ontwikkeling van de kernwetenschap en het z.g. „centrifuge-systeem" (door dit systeem zou het vervaardigen van atoomwapens aanmerkelijk goedkoper worden) is de kans groot, dat straks allerlei landen het voorbeeld van Frankrijk zullen gaar. volgen en op eigen houtje met atoomwapens experi menteren. Vandaar de ommekeer bij een deel (vermoedelijk de meerder heid) van de Amerikaanse congres commissie. (Van een onzer verslaggevers) COR HOL, een 33-jarige korte en vrij stevig gebouwde Mantfoor- teris dinsdag in tien uur en tien minuien van Rotterdam naar Utrecht gelopen, een afstand van S3 kilometer. Cor Hol is geen atleet, maar een veekoopman. Op de veemarkt in Rotterdam vertelde hij, dat hij in twaalf uur deze afstand zou kun nen afleggen. Niemand geloofde hem en daarom besloot de Mont- joorter zijn uitspraak waar te maken. Om halftwaalf is hij van de markt in Rotterdam vertrokken. op zijn klompen. In Gouda wer den de klompen verwisseld voor schoenen, om vier uur was hij in Haastrecht en om zeven uur in Montfoort, waar hij langs de weg icat koffie dronk. De laatste veer tien kilometer heeft hy in ruim. tweeëneenhalf uur afgelegd, want hij was om twintig minuten voor tien op het Stationsplein in Utrecht. (Advertentie) s geef een fiaar van in de nieuwe notenkleurenI HE» iTiburg-e woonwagenkamp heeft dinsdag bezoek van de rechterlijke macht gekregen. Het hele kantongerecht van Tilburg wandel de (waadde) er rond om zich per soonlijk op de hoogte te stellen van de (slechte) toestanden In het kamp. De rondwandeling had effect, want even later eiste de officier van Justi tie in de recreatiezaal van het kamp ontslag van rechtsvervolging tegen vier mensen die hadden geweigerd zich in het kamp te vestigen. Deze vier lieden bewoonden een woon wagen in Hilvarenbeek en waren door de gemeente Hilvarenbeek ge dwongen geworden naar het regio nale kamp in Tilburg le verhuizen. Dat weigerden ze, omdat de toe standen „er erbarmelijk waren". Dat wilde het kantongerecht zelf wel eens zien en zo kwam het tot een rondwandeling in het Tilburgse kamp. Trouwens: ook het gemeen tebestuur heeft al toegegeven dat het in het kamp niet toegaat zoals wen selijk zon zijn. Na dc wandeling werd de zitting voortgezet in de recreatiezaal van het kamp, waar de officier de ge meente Hilvarenbeek betichtte van machtsmisbruik om de mensen naar zo'n kamp te verwijzen. De uitspraak volgt oo 5 december, een betekenis volle dag. (Van onze Haagse redactie) Tijdens een besloten bijeenkomst in de Prinses Julianakazerne heeft het Departement van Defensie afscheid genomen van zijn secretaris-generaal, de heer L. C. Rietveld, die in verband met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd zijn functie heeft neergelegd. De bijeenkomst in de kazerne werd bijgewoond door Z. K. H. prins Bern hard, door de minister van Defensie, ir. S. H. Visser, door de beide staats secretarissen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de staven van land-, zee- en luchtmacht. De heer Rietveld mocht tal van ge schenken in ontvangst nemen. Station Weer Wind richting en snelheid mtr p. tec. Max. temp. r. gisteren en neerslag af gel. 24 «l Helsinki ijsnaalden Stockholm zw. bew, Oslo geh. bew, Kopenhag. zw. bew. Aberdeen zw. bew. Londen motregen A'dam regen Brussel geh. bew. Luxemburg geh. bew. Parijs geh. bew. Bordeaux onbew. Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon onbew. onbew. regen geh.bew. geh. bew. onbew onbew. onbew. h. bew. zw. bew. zw. bew, zw. bew onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. nw 3 -1. 1 nw 2 3 0 windst. -0 IU zw 2 6 0.1 z 5 6 1 zzw 8 11 0.1 ZZW 10 9 1 zzw 5 9 0.2 wzw 6 3 0,J z 3 9 0 O'ZO 2 12 0 windst 7 O nno 8 16 0 zzw 3 7 0.4 zw 7 5 0,3 w 6 4 0.1 zo 2 5 0.1 windst. 8 O windst. 12 0 wnw 6 6 0 wzw 2 3 0 w 3 16 .3 wnw 2 21 O windst. 17 0 O 3 15 0 windst. 12 0 windst S 0 nno 4 15 0 J?EN hogedrukgebied, dat gisteren ten westen van Portugal lag. heeft zich zeer snel over geheel Zuid-Europa uitgebreid. In Zwitserland was vanmorgen de barometer tot bijna 1035 mb gestegen. Het depressiegebted oo de oceaan ver plaatste zich iets in oostelijke richting Ten gevolge hiervan daalde op' de Britse eilanden de barometer en ont stond daar een krachtige zuidweste lijke luchtstroming, die zich nu ook over onze omgeving, uitbreidt. Hierdoor wordt zachte, vochtige oeeaanlucht aangevoerd met veel be wolking en af en toe wat lichte regen of motregen. Belangrijke veranderingen zijn er morgen in deze situatie niet te ver wachten. et weer blijft'daarom zacht en tamelijk somber. Den Helder geh. becv. Ypenburg geh. bew. Vlissincen i. bew Eetde geh. bew. De Bilt motregen Twente geh. bew. F.indboven geh, bew Zd-Limb. geh.'bew. zw 10 AIO 0.5 zw 8 u.;-g 1 zrw 10 10 o zw 10 8 0,3 zw f> 9 1 zw 6 7 3 'r zzw 6 8 0 zzw 8 10 O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1