aC, Vroegtijdige publikatie kosten nieuwe stadhuis plan? Randstad Staken beslist onjuist! Eerste paal geslagen voor Chr. van Kempenschool Koos van der Borden 40 jaar bij Spoorwegen tA/lfGSk&DErVATERWEGï Wethouder verlaat raadzaal Mge&ruin varia Calculatie op basis schetsplan Unieke co££eöUe Wijk Kethel bijeen B. J. Nieutvland voor C.M.B. Derde overwinning VDV verloor met voor EV.0. Wijkgemeente IV hield filmavond 13-7 van Constant 2 TROUW Woensdag 30 november 196i Zelfstandigheid St. Nicolaas-sensaties Modern SPORTJACK Moderne SHAWLS nu 4.75 Fictie ^damesarmbandhorloges mat gouden band BRUNOTT Nieuw appliqué-raam in Technische School Vertrouwen Traditie yyyy Vlaardingers wonnen weer Exctualeve Dames Ringen amBULER/ay£/)$&rf Rotterdam in 80 jaar in beeld Protestacties Smalfilmers in actie Acties GOUDEN ARMBANDEN v. AN D EL - BE1JERU.AAN 176 164 HOOGSTRAAT 152 Kwaliteiten H ulpvaardigheid Afscheid bij Dokken en Veren Burgerlijke stand van Rotterdam Voor plaatselijk nieuws zie ook pagina 5 LKd- jJ-gt"v-Geemert-tl: .p. 5P"E, Jr- ywiv In de vergadering van de Schiedamse gemeenteraad heelt zich gisteravond een pijnlijk incident voorgedaan. Toen de voorzitter mr. J. W. Peek tegen het einde van de vergadering aan de wet houder van Openbare werken, de heer Th. J. L. v. d. Berg (CHU) het zwijgen wilde opleggen, verliet deze laatste de raad zaal. De oorzaak van deze situatie was het feit, dat de heer Van de Berg in de gemeenteraad van maandagavond had gezegd, dat het nieuwe stadhuisplan in de kosten boven de begroting zou uitkomen. De heer Van de Berg meende in zijn taak als wethouder te kort te schieten wanneer hij deze mening aan de raadsleden zou onthouden. Toen de burgemeester hierop in min of meer felle bewoordin gen zijn visie gaf, verliet de CHU-wethouder eigener beweging de raadszaal. Na een korte samenspreking van de leiders van alle fracties deelde de' heer mr. H. B. Engelsman (PvdA) mee, dat alle fractievoorzitters accoord gingen met de visie van de burgemees ter, dat leden van het college, eerst onderling bepaalde zaken moesten uitspreken, voordat deze aan de raad werden kenbaar gemaakt. Mr. H. B. Engelsman (PvdA), meende dat globaal gezien de zelf standigheid in de gemeente niet in de hand werd gewerkt. Hij vroeg- zich af of de bevolking op deze wijze niet op een dood spoor werd geleid. Een psychologisch onder zoek .stelde, deze spreker van hoog belang, wanneer het systematisch zcu voorkomen. Ook meende de heer Engelsman, dat mr. Van Kinderen de integrale opheffing van de woningnood uitvoe rig had toegelicht. Voor wat betrof de jeugdzaken, had de spreker vol ledig vertrouwen in het beleid van het college. Eich echter afvragend of de raadscommissie hierdoor tot meer activiteit zou kunnen komen. Over de gasnota en catalisatoren meende de heer Engelsman, dat de heer J. J. N. van Vorkoom (VVD) zijn nieuwe betoog helder had uiteen gezet, en spreker Was het verder eens met. de suggestie van .de heer Van Voerkom een commissie voor de stadsverfraaiing te benoemen. De heer H. 1U. Willemse (KVP) zag met een zekere pessimistische blik het punt woningnood in Schie dam. Hij meende echter wel, dat de wethouder van financiën ten aanzien van de financiële status van de ge- m'éenté'te veel in mineur stijl had gesproken. In.-principe, zo zei de heer Willem- se zal in elke fractie een financiële deskundige plaats moeten hebben. De heer W. Kok (CHU) zette nog maals-zijn standpunt uiteen over de muziekschool. Spreker meende, dat de heer Collé (CPN) zijn principe had verloochend met de gedane op merkingen ten aanzien hiervan. De heer Kok meende, dat de jeugd per persoon per jaar (ongeorgani seerd) 11 ontving, terwijl de leer lingen van de volksmuziekschool per persoon per jaar ontvingen het be drag" van 56.25. Hij meende, de subsidie- bij de volksmuziekschool te moeten verla gen door de lesgelden bij de volks scholen in de gehele lijn te verho gen. - Ook deelde de heer Kok mee, dat de beschuttende werkplaats met een nadelig saldo van 13.000.000 heeft te kampen Dit nadelig saldo is ontstaan door de normale uitbetaling van de lonen aan het personeel. ■Advertentie met heerlijk warme teddy-voering De bontkraag is afneembaar ge maakt met een vernuftig aanhecht- systeem. Absoluut wind- en waterdicht. Gedurende deze St. Nicolaasactie slechts29 *7 5 in de zoveel gevraagde ruitdessins. vele kleurstelling in mohair-finish De zaak van vertrouwen: tvfrutai", ifjuU sriii.rMi'tii rf ü^y.-TF Zwaanshals 279-281 - tel. 47573 (hoek Wicksliaat) Noordmolenstraat 64 - tel. 4477S West Kruiskade 28 - tel. 558M (naast Arana) Rotterdam. Over de sportnota liet de heer Kok zich zeer ongunstig uit. Hij had de indruk, dat bepaalde belangrijke on derdelen van deze nota voorlopig wel een fictie zouden blijven. Ondanks deze houding, zei de heer Kok, dat hij als oud beoefenaar van le sporten zich onmiddellijk voor zou verklren, wanneer het. betrof een nieuwe sportzaal. De heer Kok viel de heren Engels man en Houtman, respect. PvdA" en VVD aan op diverse punten. Hij meende onder meer, dat hij bepaal de opmerkingen van mr. Engelsman kinderlijk mocht noemen. De heer Kok deelde tot slot mee, dat in de vacature voor raadscom missielid voor de CHU fractie, kan didaat was gesteld de heer S. Kuiper. Drs. J. Houtman (WD) meende, dat met het gezegde van de'heer Van de Berg een bom was „gedropped" in het nieuwe .stadhuisplan. Met de opmerkingen van de heer Van de Berg betreffende de ijsbaan die gedacht is. op de Beatrixvijvers was de heer Houtman het niet eens. Hij had de indruk, dat de' kosten be treffende omheining en aanbrenging van. muziek een te hoge onkosten-last zou gaan betekenen.: NarSehs -'zijn fractie'stélde zich mevr. "X. Moll- Lips beschikbaar voor de "raadscom missie. Namens de A.R. fractie sprak hier na de heer W. van Schoneveld, die meende, dat de verlichting aan de BK-laan dringend verbetering eiste. „In de stad zijn nog veie petroleum- lantaarns", zo zei de heer van Scho neveld, „welke eerst zullen moeten worden vervangen door elektriciteit." Voorts noemde hij de uitvallen van de heer van Woerkom (VVD) ten aanzien van de gas-nota en catalisa toren onbeheerst en onredelijk. De heer van Schoneveld boo d zich zelf aan om zitting te nemen in de raads commissie. De heer Collé (CPN) die de rija van sprekers sloot, was de mening toegedaan, dat de wethouder van openbare werken, de heer van de Berg, zich had laten leiden door de initiatieven van de gemeente Rotter dam, voor wat betrof de BeNeLux- tunnel. Hij meende verder, dat de heer Kok (CHU) ten aanzien van de volksmuziekschool reactionnair was opgetreden. Hij stelde zich zelf ten slotte beschikbaar' voor de raadscom missie namens de CPN te - vertegen woordigen. Over het onderwijs sprak nog de heer P. Beekman (KVP). Hij prees zich gelukkig, dat het col lege zich niet achter de uitspraken van het ministerie van O.K. en w. had gesteld, doch overhelde in de rich ting van de onderwijzersbonden. Dc heer van Woerkom (VVD) vroeg zich, gezien de reacties die waren geuit door leden van het college en de raad, af, of de tijd welke hij had besteed Advertentie WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 116615 - ROTTERDAM aan het maken van studie van de gasnota en catalisatoren wel besteed was geweest. Hij deed de conclusie, dat met de ze affaire een einde was gekomen in de vertrouwelijkheid tussen de wet houder van Kinderen en hemzelf. Hij liet vervolgens zijn bezwaren vallen ten aanzien van de catalisatoren, doch wilde de inhoud van zijn be zwaren ten aanzien van de gasnota on verkort handhaven. Wethouder van de Berg (CHU) kon vooralsnog geen juiste tijdstip noe men ten aanzien van een eventueel nieuw consultatiebureau, en meende voorts, dat te weinig krotwoningen werden gesaneerd. Hij hield zich ech ter aan zijn uitspraak om Schiedam se bedrijven behulpzaam te zijn. bij het zich vestigen in het nieuwe indus triegebied. Hij deed de toezegging om eventueel tegemoet te komen in de bezwaren die waren geuit betreffende de BK-laan verlichting. Volgens de heer van de Berg heeft het architectenbureau Kraayvanger een calculatie gemaakt op basis van een schetsplan. Een dusdanige be leidslijn, zo meende de CHU wethou der was niet alleen uiterst moeilijk doch kon tevens tot verkeerde uit komsten leiden. Niet zonder schroom dan ook had hij de raad verwittigd van een hoger onkosten-totaal ten aanzien van het nieuwe stadhuis. Mr. M. J- M. van Kinderen (KVP) had waardering gekregen voor de wijze waarop de heer van Woerkom zijn betoog had uiteengezet, temeer daar hij nu (in tweede instantie) zijn bezwaren over de catalisatoren liet vallen. Volgens zijn mening had de heer Kok (CHU) een verkeerde vergelij king getroffen in het object muziek school. Mr. P. van Bochove (PvdA) deelde de raad mee. dat het hem niet duidelijk was waarom voor het RK lyceum geen subsidie was ver strekt. doch liet dit punt gaarne over aan het ministerie van O. K. en W. Tot slot van deze derde begrotings avond sprak de burgemeester mr. 3. W. Peek (Pv.d.A). Hij achtte het in hoge mate wenselijk, dat leden van het college niet met persoonlijke meningen naar buiten zouden treden, voor hiermee eerst in interne (colle ge-) kring voor de dag te komen. Hij meende, dat het een kwestie van traditie was geweest en altijd zou moeten blijven dat deze stelre gel zou moeten worden gehandhaafd. De burgemeester meende, dat de me dedelingen, gedaan door de heer van de Berg, ook de heren Kraayvanger hadden geraakt. Deze heren houden zich echter, zo zei Schiedams eerste burger, aan de vastgestelde prijzen ,vast. Dit wil zeggen, dat voor het hoofdgebouw per kub. meter 128,-; voor het vleugeldeel 164,- en voor garage en woonhuis f 109,- is bepaald. De burgemeester merkte tot slot op, dat in de voorbereidende fase voor de bouw van het nieuwe stad huis wordt gehandhaafd een bedrag van vier miljoen gulden. In het bij zonder wees de burgemeester op het feit, dat alle uitgaven en investerin gen moeten beantwoorden aan een redelijke norm. SCHIEDAM, De leden van de Her vormde kerk te Kethel hebben maan dagavond In het gebouw voor Sociale Belangen een geineentevergadering ge houden, waarbij ook enkele verkiezingen op dc agenda stonden. Het huishoudelijke gedeelte werd voor de pauze afgewerkt, waarbij uit de bus kwam. dat tot ouderling worden gekozen dn heren M. Pnot en Joh. v. Pelt. Tot notabel werd benoemd de heer H. fjsselsteln. terwijl de aftredende he-l ren J. v. d. Vlugt Sr. en J, Poot Azn. bij: acclamatie werden herkozen. Het tweede deel van deze o.l.v. ds. J. 1 E. L. Brummelkamp staande gemeente-; vergadering, begon met een filmpro- j gramma, waarbij de heer Jansen een SCHIEDAM. Sinds enige dagen isjKorte inleiding gat over de te vertonen dc hal van de Chr. Technische School j filnts. aan de Nieuwe Damlaan te Schiedam f vertoond werd o.a. de Zendmgskleii- versierd met een gekleurd glazen raam. I renfilm over Nieuw Guinea. Als verte-j Of juister: een van de korte en geheel j Senwoordigers van de Classicale Zen-1 glazen wanden van de luil is belegd met j «^fiscommissie waren rnej. Smit en de appliquê-werk in gekleurd glas. Het ont-!"cer aanwezig, werp is van de Amsterdamse glazenier! I op net atelier van de fa. Tetterode te *- Amsterdam. De kunstenaar had de op dracht „Gods plan met de wereld" (en VLA AP, DINGEN. Voor de eerste klasse van de Rotterdamse Schaakbond dus ook Zijn plan met de leerlingen van ston(j j,et eerste tiental van het Vlaar- ,?.9, ver5".mnebeelden. Een schaakgenootschap voor de zware moeilijke opdracht waaraan Ben Hen-opgave, Overschic I te bedwingen, dnks heeft voldaan door m meest fel- j Daar beide teams hun eerste twee wed- kleunge stukjes glas de Schepping, de strijden in winst hadden omgezet, kon zondeval, de zondvloed met het verbond il<Pn spannende ontmoeting verwacht wor- met Nonch. de wetgeving, Golgotha en Men. hetgeen duidelijk tot uiting kwam in het Eeuwige Leven in de stad met de de uitslag 55. Het gelijke spel was voor gouden stralen sterk symbolisch en j ecn groot dee! te danken aan M. Worms. nauwelijks herkenbaar te verbeelden Wanneer men de symboliek loslaat, houdt men een bont-gekleurde maar ook frisse versiering over die het in een school niet slecht zal doen. Tijdens een korte bijeenkomst van de leerkrachten van de school, heeft de die aan bord tien na een bijzonder sterk gespeeld eindspel op het nippertje zijn tegenstander tot overgave dwong. Geen enkele partij eindigde in remise, zodat met recht gespeeld werd onder het mot to; alles of niets. De përsoonlijke uitslagen luiden: "W, Korpershoek-J. Hammer jr. 1—0, heer J. Pietersen, voorzitter van het j. Smit-A. Steenis 1—0. P. Kornaat-H. schoolbestuur, de verzinnebeelding uit gelegd en er op gewezen dat dit raam (evenals de royale gevelversiering) be kostigd is met de l'T van de bouwsom, jw. v. Brooyen 0—1. J. Akkermans-M. die uitgegeven mag worden aan versie-[Oosthoek 1—0, J. v. d. Berg-A. Teerds ring van nieuwe gebouwen. i01. M. Worms-A. Dicke 1—0. Leidekker 01. H. Uithol-P. Klapwijk 1 0. C. M. v. d. Gaag-J. Hammer sr. 01. J. de Boer-L. Bangcrt 01. C. Vester-- Advertentie 14 ffarails gové divers# prachtige kleurstenen reeds Ytnaf 11.50 wnm NW. BINNENWEG 239 - R'DAM SCHIEDAM. Het was te verwachten, dat op de vergade ring die de Christelijke Metaal bewerkers Bond (C.M.B.) dins dagavond in het gebouw voor Christ. Soc. Belangen zou hou den, meer leden dan anders aan wezig zouden zijn en terecht heeft men deze vergadering 'in de grote zaal gehouden. Het was algemeen bekend, dat de toe stand dezer dagen zeer spannend is en juist daarom was districts bestuurder B. J. Nieuwland zeer welkom om de vragen van de leden trachtende beantwoorden. De heer B. J. Nieuwland heeft dit opj een wijze gedaan, die tekenend is voor' de Christelijke Vakbeweging. Want uitcr- aard werd op deze goede vergadering ook de vraag gesteld, wanneer de rege ring haar toestemming zal geven op de loonsverhogingen en andere verzoeken, die door de werkgevers- en werknemers organisaties waren ingediend. Zeer beslist was de heer, Nieuwlarrd in zijn antwoord, hóewei hij deze vraag op een tactische wijze eerst door de aanwezigen, kon -latent beantwoorden. De vraag werd n.l. zo gesteld, wat er gedaan moet worden, wanneer de rege ring alles zou afwijzen, ook de 1(4 pro cent winstuitkering, waarvan de moge lijkheid nog niet is uitgesloten dat ook dat van de baan zal gaan? De Dis-! trictsbestuurder kaatste da bal terug en liet eerst de aanwezigen deze vraag be antwoorden. Uit de antwoorden die uit de zaal kwamen bleek wel. dat men het kon begrijpen, dat stakingsacties gepropa geerd worden, wanneer de werkgevers- en werknemersorganisaties tot een ak koord zijn gekomen en de Overheid uit eindelijk een veto hierover uitspreekt. Waar blijven onze rechten en wat heeft de Vakorganisatie dan nog voor zin? Hoewel deze antwoorden niet zo fel werden bedoeld als zij gezegd waren, gaf de heer M. Eykenaar vanuit de ver gadering een principieel antwoord: „On danks alle samensprekingen en verga deringen en ondanks een eventuele to tale afwijzing van onze voorstellen door de Overheid, mogen we niet overgaan tot algehele „platlegglng" van de be drijven. De Overheid is door God Inge steld en bet C.N.V.-bestuur dient haar te allen tijde te gehoorzamen en der halve de leden ook. Wel zullen wij pro testacties moeten blijven voeren, maar niet door middel van algehele stakingen want daar zijn de werknemers in de eerste plaats zelf de dupe van en ook de werkgevers, die aan deze afwijzing geen schuld hebben. Het geld ligt klaar en de werkgevers wachten alleen maar op toestemming om het uit te betalen". Aldus de heer M. Eykenaar, die door de heer Nieuwland krachtig hierin werd bijgevallen. bedoeling iigt een geheel nieuw instru mentarium te schenken. Ook de grootste Schiedamse afdeling, het C.M.B. mag hierin niet achterblijven en in de eerste week van januari zal een actie óp touw gezet worden om ook als Christelijke Metaal Bond een steentje bij te dragen voor dit jubileum. Ook het 60-jarig jubileum van het C.N.V. werd op deze vergadering be sproken en de actie 60 x 60 nieuwe le den op 16 mei 1961 zal ook door de afdeling Schiedam verwezenlijkt kunnen worden. Adverte7itie Svler-herleges r ftotuvrtifk, wn» 't H ZwM««rs. DE tentoonstelling „Tachtig jaar Rotterdam 1860 —1940**, nel he he- de nu rond in het Gemeente-archief (tan de Matheitesserlatm 313 te Rotterdam door wethouder V. Schil thuis zal war den geopend, is een openbaring voor mij geweest. De archivaris van hel Rotterdamse Gemeente-archief, mr, 11. Hazewinkel, had mij in de ge legenheid gesteld deze tentoonstelling van foto'sj prent en enz. van tevoren te bezichtigen en ik wilde deze gelegen heid niet ongebruikt laten, hoewel mijn gang naar de Mai hen esse, r hum meer plichtmatig dun bei angst el lend was. Ik schaam mij daarover nu oprecht, tcant eenmaal binnen is mijn uanvankeiijke. averschiIigheid a/s hij toverslag omgeslagen in een groot en thousiasme. De heer Ilazetvinkel is er in geslaagd met enkele honderden af beeldingen, welke hij in chronolngi volgorde in twee zalen heeft tentoon gesteld, de geschiedenis van Rotterdam- te doen herleven. Het is hem welis waar niet helemaal gelukt van ieder jaar een foto te. bemachtigen, zo jaar een foto te bemachtigen, xoagu storend voor het geheel. Vooral voor hen. die Rotterdam t- 194tl hebben gekend, is deze tentoon stelling buitengcicoon interessant, om dat ze zich vele verdwenen of totaal veranderde personen, gebouwen, stads gezichten of landschapsgezichten nog kunnen herinneren. Maar ook voor hen, die Rotterdam pits na 1940 heb ben leren kennen, biedt deze exposi tie veel uairekkelijks. Men kan er anders dan in geschiedenisboeken de ontwikkeling van Rotterdam in tnc tig jaren als in vogelvlucht aanschou wen. Het is een geschiedenis geweest ran telkens maar uitbreiden en groet ran afbraak en wederopbouw, van dempen en graven, van verdwijnend en verrijzend schoons Rotterdam was in 18()Q een stad van J06.464 inwoners en besloeg een o/j- pervlakte van niet meer dan 40 ja, nog grotendeels binnen de oude stads vesten liggend. Reeds toen had het een bevolkingsdichtheid i'tm duizend inwoners per hn. Langs de polderlaan tjes en singels aan de rand vatt deze oude stad uas een chaotische, bebou* tvïng ontstaan. Men kende nog geen rioolstelsel en de poldersloten verkeer den voortdurend in een ergerlijke stmt von verontreiniging, spottend met alle huidige begrippen van hy giëne. De straatverlichting bestond uit 850 gas- en 44 olielantaarns. Kralingen en Delf shaven ivoren nog zelfstandige gemeentenFeijenoord behoorde nog bij de gemeente JJsselmonde. Er waren in die tijd al grootse plannen voor stadsuitbreiding; bet spoorweg vraagstuk eiste de aandacht van het gemeentebestuur op; de ver betering van de vaarweg naar zee stond in het middelpunt van de belang, stellingRotterdam stond mn de voor avond tan zeer grote veranderingen. De tentoonstelling begint met een tekening van de onthulling van het standbeeld van Tollens in I860; even verder ziet men een afbeelding de Rub roek se molen op de plaats tvaar thans Heineken*s Brouwerij is. Behal ve deze molen was er in die rijd nog geen enkel gebouw iti deze omgeving. Men ziet op de tekening een polder- lundsrltap langs de Rotte. Op 31 oktober 1866 werd de eerst* spade voor de doorgraving van Hoek van Holland in de grond gestokende grote opkomst van Rotterdam tcerd in tcfuul.' In 1871 was de spoorburg over de Maas in aanbouw; in 1872 werd de spoorweg Rotterdam-Dordrecht geo- opend blijkens een menu van hel npe. ningsdiner. Zo gunt het maar door. Helaas kan ik niet alles vertellen 1 vat er te zien vaft, maar telkens weer zag ik verrassende beeltenissen, uw- van ik hier nog enkele in telegram stijl wil noemen: 1879 dc prandelmm de passage, afbraak r«n veel oude ge bouwen; 18181 dt- tol „Bonte Paul** op de ïr'pstzeedijk afgebroken (toen nog een landelijk weggetje); 1898 het /Fit te Huis geopend; 1899 begin run het graven van de Maashaven; 190:dt elektrische tram. het besluit voor het graven van de ll uallnn enm 1912 dc bebouwing in dc omgeving van de Coo!singel afgebroken voor het te bou wen nieuwe raadhuis1914 de funda menten van het stadhuis; 1914 boerde rijen aan de Bettkelsdijk afgebroken (nog echt ren plattelandsdijkje met tenter en weiden} steeds meer afbraak steeds meer dempen; 1918 de rede van Troelstra en van burgemeester Zim merman: 1922 het laatste stuk ran dc Cool sin gel gedempt; dan komt de tijd van luchtfoto's van de KLMde nieu we Koninjrsbrug in 1929, de opening van de Bijenkorf in 1930; dc Grnaf Zeppelin op dc Waalhaven in 1932; Blijdorp in aanleg in 1933; proefbo ring voor dc Maastunnel in 1934 eitt* KuUntrlijk heb ik maar iets tan hei vele kunnen noemen, maar het niet ge noemde is minstens even belangrijk is als het wel genoemde. Ieder, die be langstelt in de groei inn Rotterdam, in het verdwenen schoons en het ont staan van bet nog aanwezige, kan hier zijn hart ophalen- Dagelijks twi uur behalve *-< maandags) kan men deze unieke tentoonstel ling be zoeken van l december 1960 t.m. 8 ja nuari 1961. VLAARDINGEN. Het eerste tiental van de schaakvereniging H.V.O. is er in geslaagd haar derde overwinning uit het vuur te slepen. Na een spannende ont moeting" werd het Rotterdamse Schaak genootschap met een 6f nederlaag naar de Maasstad teruggezonden. De persoonlijke uitslagen luiden: B. Kwindacz-J. Hartong 01. E. Bon- gcrs-G. Ribbink 1—0. B. v. Driel-dr. M. Elzas '4V4. D. A. Torn-mr. W C. Treur niet (4\i. A. Hogerwerf-A. V. Vosveld 1—0. A. de Jong-I. Kooy '4—%. F. Kor- pel-dr. J. "Wijnbergen 10, H. Molenaar- L. W. Steenstra-Toussaint (4(4. E. C. Heyna-C. J. de Jong l—0, A. Koopman- J. W. Donker 0—1. De uitslagen van de onderlinge wed strijden voor dc huishoudelijke compe titie luiden: VLAARDINGEN. Aan hel West- nieuwland werd dinsdagmorgen de eer ste paal geslagen voor het bouwen van de Van Kampcnschcol. Ongetwijfeld Is daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. De school, die gebouwd zal worden in opdracht van de Vereniging voor bij zonder Christelijk onderwijs, zal worden opgetrokken volgens bet Simplexsysteem. Niet minder dan 55 paicn met een iengte van 15 meter, met betonnen opzetters SCHIEDAM. Onder voorzitterschap van haar predikant, ds. A. Hoffman heeft de Wijkgemeente IV van de Herv. Kerk maandag in gebouw „Irene" een filmavond georganiseerd, m.m.v. de Cal- tex Mij. Na het welkomstwoord tot het grote aantal aanwezigen kreeg de heer J. Nijenimis van de Caltex het woord om prachtige films over de Postkoetsrit ...n Istanboel naar Rotterdam in te leiden, waarna een interessant filmpro gramma werd afgedraaid. Het eerste deel van de film was in zwart-wit uitgevoerd, maar het tweede deel vertoonde een zee van kleuren en heeft de aanwezigen van het begin tot einde geboeid om zijn pracht en schoon heid. Ook werden nog vertoond een film over Noorwegen, waarin - de ski-sport veel gedemonstreerd werd en ook e«n film over Centraal-Afrika. van 2,25 meter zullen door de heiers van "net Goudse heibedrijl T Boere en Zonen in de grond worden geslagen. Men hoopt de school, die ontworpen werd door het architectenbureau Nuyt en Heikens na een half jaar gereed te hebben. De oude school aan de Hofjesstraat, die al lang niet meer aan de eisen voldeed werd inmiddels verlaten, omdat deze toch wel wat al te bouwvallig was ge worden. Men heett nu tijdelijk onderdak ge vonden in het voormalig Weeshuis, waar men in zes ruim' die lang niet allen groot genoeg zijn. zeven klassen moet onderwijzen, hetgeen een niet gemakke lijke taak is voor het schoolpersoneel. Inderdaad is deze oplossing niet een ideale vooruitgang, maar omdat er toch ivat moest gebeuren is het in ieder ge val een oplossing, die als tijdelijk wel te aanvaarden is, Als laatste obstakel zal de oude Van Kampenschool afgebroken worden om plaats te maken voor de derde Liesveld bouwfase. SCHIEDAM. ,.De Driehoek" is een club van smalfilmamateurs, die de ge woonte hebben om jaarlijks een film avond te geven waar demonstraties zul len plaatsvinden, teneinde het smalfilm- amnteurisme op hoger plan te brengen. Een dergelijke avond zal op 10 decem ber a.s. in gebouw „Sursum Corda" wor den gehouden Nieuwstraat 12. Deze vereniging stelt zich ten doel het smaitilmen als vrijetijdsbesteding met een belangrijke culturele achter grond ook voor dc mensen met min der brede beurs mogelijk te maken. De heer Nieuwland onderstreepte vol komen de woorden van de heer Eyke naar en wees in dit verband op Romei nen 13, waar toch duidelijk staat dat we de Overheden over ons gesteld, on derdanig moeten wezen. „Zeker, protestacties mogen er ge voerd worden en laat het dan maar pro testen regenen. Maar hebt allereerst vertrouwen in de leidinggevende perso nen van Uw vakorganisatie, want heus. zij hebben Uw (stakings) hulp echt nog niet nodig en weten best wat zij doen. Daarom is een stakingshouding momen teel beslist af te keuren en dient deze gedachte radicaal te verdwijnen. Men moet zich niet laten ophitsen door ecn klein groepje opposanten." Dit waren de woorden van de heer Nieuwland, die de vragenstellers naar tevredenheid heeft beantwoord, ook al vond hij het jammer, dat juist tijdens deze vergadering nog besprekingen op hoog niveau gaande waren, zodat hij nog niets definitiefs kon mededelen. En kele minuten voor de aanvang van de vergadering had hij nog telefonisch con tact gehad met een hoofdbestuurder, doch wegens dit „op-hoog-niveau-ge- sprek" was deze niet aanwezig. In zijn openingswoord heeft voorzitter J. C. Verkade naast de verwelkoming en enkele huishoudelijke aangelegenheden in een krachtige speech gewezen op de Chr. Muziekvereniging ,,Harpe Davids", die op 5 juli 1961 haar 40-jarig jubileum hoopt te vieren en waarbij het in de Advertentie VLAARDINGEN Nadat nog geenl eerder als „feestvarken" fungeerde zei. week geleden het veertig-jarig diëtist- dat de vriendschap tussen hen al begon- jubileum werd gevierd van de ad- j Pen "^'a5 ;'.oor, he' w';iar°P bij zijn iunet-eommies le klasse bii de Ned lntrede bil de N.S. deed. Van Wettum junci-commies ie Klasse oy ue wen. zo(J zich tQen <in Ig2fl) te viaardingen Spoorwegen, de heer A. van Wettum. gaan vestigen en had daarvoor zoals toen gebruikelijk reeds sleutelgeld betaald. De werd gisteren in de woning van Koos v. d. Borden het feit herdacht'waarop liet eveneens veertig jaar geleden was, dat deze spoorwegman bij uitstek, als geboren Vlaardinger het als een eer beschouwde, bij de Spoorwegen te mogen dienen. Geer. wonder, dat zijn woning geheel gevuld was met tal van spoorwegmannen, die de jubilaris kwamen gelukwensen. Beide jubilarissen zullen op 12 december nanr Utrecht gaan. waar zij de gast zijn van de directie van de Ned. Spoorwegen. De rij vnn sprekers "werd geopend door de stationschef, de heer J. van Hout, die sinds de korte tijd. dat hij aan Viaardin gen is verbonden al verscheidene jubilea heeft meegemaakt. Hij was dan ook van mening, dat er sprake moest zijn van een ..samenzwering". Het was de stationschef daarbij, wel opgevallen, dat de belang stelling steeds groter werd, maar de ruimte kleiner. Dat nam echter niet weg. dat hij de tijd nam, oni de bijzondere kwaliteiten van de stationsbeambte le klas Van der Borden de revue te laten passeren. De heer Van Hout schetste de jubilaris als iemand, dié. als hij straks (de volgende maand) de Spoorwegen gaat verlaten, een enorme ervaring meeneemt. Hij roemde de goede verstandhouding tussen hem en de vorige jubilaris. Vnn Wettum. die ge durende die veertig jaren getoond heb ben wat vriendschap betekenen kan. Hij gewaagde dan ook van een vriendschap, zoals men die onder jongeren tevergeefs zoekt. Vroeger was liet namelijk een eer om bij de Spoorwegen te mogen dienen, om daarmede de korpseer hoog te houden, terwijl de mentaliteit heden ten dage ge heel anders is. Daarom stelde de heer Van Hout de hechte vriendschap tussen beide veertigjarigen" ten voorbeeld voor de jongeren. Ook roemde de stationschef het driemanschap Roestenburg - Van Wettum - Van der Borden, dat in de be zettingsjaren belangrijk ondergronds werk heeft verricht en tevens voor voed sel zorgde voor de overige spoorweg collega's, waarbij Koos Drop hen ter zijde heeft gestaan als lid van de ,.jon- geren garde". Naast de gebruikelijke envclonpe met inhoud, kreeg de jubilaris van het perso neel een prachtige klok. terwijl mevrouw Van der Borden met een fraai bloem- stukje werd verrast. Ds heef Van Wettum* dis vijf dagen woningnood heerste ook' toen in grote mate en zo kon het gebeuren, dat de wo ning van het pas gehuwde paar bij hun aankomst te Viaardingen was „wegge- sleuteld". Geen nood zei Koos van der Borden toen, kom maar bij mij, totdat je een woning hebt. De adjunctcommies Th. de Koning, die reeds 42 spoorwegjaren achter zich heeft schetste de jubilaris als een dynamische persoonlijkheid, die zich in alie opzich ten zeer behulpzaam heeft getoond. Tal van stations bezocht hij, maar de eenheid in Viaardingen vond de heer De Koning wel frappant. De stationschef van Vlaardingen-Oost, de heer Voswinkel was helaas verhinderd ie komen, maar via de bandrecorder bracht deze zijn gelukwensen over, het geen bijzonder in de smaak viel. De vreugde werd nog groter toen Kóós Drop met zijn gitaar „Lang zal hij leven" in zette. hetgeen luide bijval had bij de feestvierende spoorwegmannen. Op rijm bezong hij met eigen begeleiding zijn prettige belevenissen met de jubilaris, voor wie hij bijzonder veel respect toonde Tenslotte was het collega M. Roesten burg, die de jubilaris typeerde als een gezellige klant, die vol humor zit en ais een onverbeterlijke optimist door het leven gaat, hoewel iemand, die het leven van alle kanten proeft. In zijn dankwoord bracht de heer Van der Borden hulde aan de jonge stations chef, wiens grote „kw aliteiten hij roemde. In het bijzonder waardeerde hij het feit, dat de heer Van Hout In zo'n korte tijd er in was geslaagd, de oude korps geest onder het spoorwegpersoneel nieuw le ven In te blazen. VLAARDINGEN. In haar thuiswed strijd tegen het Rotterdamse Constant heeft het eerste tiental van de Vlaar- dingse Damvereniging met een-..'13-J nederlaag genoegen moeten nemen. Door dit resultaat is de kans op promotie naar de provinciale klasse, die het vol gend seizoen zal worden ingesteld, prak tisch verkeken. De Vlaardingse lijstaanvoerder W. H. Niestadt moest na een uitstekend ge speelde partij zijn meerdere erkennen in zijn stadgenoot Jan de Kiuyver. Ook aan bord acht werd een plaatselijk duel uit gevochten, waarbij de Constantenaar R v. d. Velde tegen N. Voogt aan het lang ste eind trok. VDV 1Constant 1: W. H Niestadi-J. H. de Kiuyver 0—2; C. v. Veeien—J. v.d. Doe 11; J. J. v. LeeuwenV. F, Xro- mer 02; D, v. d. Kerkhof!F Koop- meiners 11: W. F. Verburgh—A, Gor- ree 2—0; C. BielC. J. de Zeeuw 1—1; H. A. LansbergenA. Olsen 0—2; N. Voogt—H. v. d Velde 0—2; J. Vermeu lenH. Klein 2—0; C. L. den Boer-J. Bulier 02. De heren J. C. Peekstok en P. Vroom' bout, resp. eerste schrijver en eerste machinist bij de afdeling Dokken ea Veren van het gem. Havenbedrijf, tul len op 30 november a.s. de gemeente dienst verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er is gelegenheid van genoemde heres afscheid te nemen op woensdag 30 aa- vember, des morgens om tien uur ten kantore van de bedrijfschef, Doklaan 1» alhier. VLAARDINGEN. Donderdag a.s. van 1.302 uur zal er ten huize van de Vlaardiingse artsc-n gelegenheid wor den gegeven voor kosteloze inenting te gen de pokken voor kinderen, die dc leeftijd van twee jaar nog niet hebben boretkt, en tegen difterie, kinkhoest en tetanus voor kinderen tot zes jaar. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding vervoegen bij de huisarts. De inentingskaart of boekje dient over gelegd te worden. Inentingskaarten zijn, voor zover nog niet verstrekt, gratis verkrijgbaar bij de afdeling Bevolking, Stadhuis, ingang Paterstraat, alhier. Aangiften overlijd» nRotterda m28 nov J J Weeda, vr v J Hüijsr 71 j. M EJ® Keemei, vr v B V v d Berg 65 i, ASJ Zimmerman, dochter 3 J, D L Wijmans, ojf® man 71 j, A C C L Donker, ongeh maa'/o j. P Suurmond, man v J Steketee 82 j,j v Gelderen, man v A de Ridder 52 J\ hoef, man v C A v Kruijsbergen 65 j< B Jon#, vr vC Verveer 39 j. A J Meijer, mij v M H Lafeber 46 1. W Willems, man vj M Oosthoek 59 j, J M Looise. man v «PJ tljn 71 i, AT Sack, man v M G v BrUsssi 60 j, S v Marion, man v J P d Haas 5* j< A Schupper. vr, geh gew m A P Bru «jij; D N Faas, man v L Ouclenaardel 69 3, Canters, vr, geh gew m L L A David j' G Holleman. vr geh gew m H Vergoed J' W Reedijk. vrvJv Soest 65 F. v Boxs*, ongeh man 81 j. -g Aangiften van geboorten 29 nov. 60. M Krom-Sengers. ck A A Lenkeer-v - d: B JC Wristers-Wiegers, d; G H v <1 Kok, d; T Mennenga-Dekkers, cl; H «3 tiaansc-Gorter, z; J Gouweloos-Visser» z, S Kortz-Seevers, z; H E Arnold-Osinp» G E M ten Noever-Smith, d; N Arts-Vis^ z: A W 3 v Dam-Bakker. z: C M Stehoü^1 Vtsschedijk. d; A J C Niemantsverdrlfit-^ Loon, d: C J Elbers-Velders, d; M derix-Smit. z: E C Kouwenhovcn-Schaeffen J Lagendijk-Verheij, z: F E Schagen vl« wen-Oelering, z; J W Kleinjan-Heijkoop. P v Dijk-v d Heijden, z; A H CornelW*'- Dussehoten, d; M W Viergever-Brandt, y» v Haalte v d Bleek-Lucas. z; C Mast— Gelderen-Loendersloot, z; N v G«lder-v w riek, d; L de Groot-Kempe. z. d: M A lenaar-Schlefers. d; C H Oorschot-Groene» gen. d; P M Selderijk-Niesen. z; A V d j", put-de Bruin, z; A A Eillebrecht-v Opzn'l,i Aangiften overlijden 29 nov. '60. J Ij gelman, vvednr. v. A A Tinkhof, 78 j; f Leersum, wed. v. J de Bruijne, 88 J; N f™ ser, vr. v. G A v Bavel, 49 j; G DoSW vr. v. J Leentvaar, 73 j; A P v Vierrnf» zoon. 8 j; L, Damsteeg, wed. v. C J weg. 87 j; J Plak, wed, v. H de Mf» Worms, 51 j; J v Eykel, man v. A P w f*. Dunnen, 53 j; C P P v Lier, msn va; Verhaaren, 62 j; J Langeveld, vr. v-, Nieuwenhutzen, 66 j; M v d Beijl, onsen, 56 j; A Boer, vr, v. A A Wielaard. '4 v d Akker, wed. v. C A Braat, 84 j: - de Jong, wed. v. w v Herwaarden, 86J. J den Boer. man v. T Pors, 63 j; A ff', Rooljen, wednr. v. H M Palms, 85 j: j o Zeeuw, man v. O A Burgman Kleijn, J Grootenboer, vr. v. W Menheer, 75 C v Brakel, man v. M G C de Sterke, 5' M _v d Bos, man v. E B v Tol, 34 Voorts als levenloos aangegeven; J plaeg.de Bakke», x, d sluij». Jdgt-v kjreenictt-, u, a "P--, „j.f. C v Kwawegen. d: W F Oostlao d: B W Rietveld-v ZwolL - v d Bleek-Lucas. z; C Mast-PU. r. AJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2