Onrustig weer duurt nog voort Storm in geheel W.-Europa „Titan" ontploft: grote schade „Wagemngen" onrendabel en voor Nederland niet meer interessant GENIE BIEDT HULP IN MEPPEL Metaalkwestie nu in ministerraad Vindt regering een compromis? OOSTPROVINCIE SCHEIDT ZICH AF VAN KONGO Directeur ,JRadio Vrij Europa' afgetreden Verkiezingen in Saarland DERTIG UUR ONAFGEBROKEN STORM EN REGEN MinZijlstra terug uit de West Koffie-schandaaF in Frankrijk Dirigent Goehr overleden Gebied met grote Loemoemba-aanhang Tijdelijk bewind in Leopoldstad wordt verlengd r DE BILT: tftWi lÜMNDAG 5 DECEMBER I960 Directeur: H. DB RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No, 4*74 Hootr)redacteur Di J A H J S BKt'INS SI OT Overstroomd Overschot uit Nederland In Drente Halve meter fiMwi'aï 'ïSS# r Den Helder Overgebracht Concessies Prinses Beatrix terug ;V>- BIJZONDERE AANBIEDING Degene cfie zich nu op ons blad abonneert betaalt lot 1 jannari 1961 slechts een golden abon nementsgeld. Botterdam: V^kavmthaget PafftewMi WItta ds Wlthstrait 25. Telef. 115700 1 1112. Poatelro No. 424519. Juacmendienvt abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdag! 17—18 uur. Teleioon 115700, Huygerupleln 1, Telefoon 183467 (3 HJnen). Postbua 1091. Poetgiro No. 424867. Klaehtendter.jt 18 30—18 30. Telefoon 362569. Spuiweg 132. Telef. «79. AJeidastraat 23. Telef. 85431. «t eent per week. ƒ2.83 per maend. 7.90 nummer» 13 cent. Verichljat dagelljk*. (Geldig tot dinsdagavond) li AXES MEES WIND Wisselend bewolkt met enkele buien. Aanvankelijk krachtige tot matige zuidwestelijke wind, later krachtige tot harde naar west tot noordwest ruimende wind. Iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 8.32 Maan op: 19.45 Onder: 16.30 Onder: 10.42 ier doden door noodweer schade in heel Nederland HET EtOIX DEELT MEDE Hel afgelopen weekeinde heeft het tgeer ia West-Europa onder invloed gestaan van een stormdepressie, die over Engeland en de Noordzee naar het noordoosten trok. De wind nam boven zee tijdelijk tot windkracht 10 A II toe. Boren tand kwamen zondagochtend hevige ruk winden voor tol 33 meter per seconde. Een en ander ging gepaard met lang durige en Intensieve regenral. In vrij wel het gehele land viel meer dan 50 ram. In Den Helder in 36 uur zelfs 93 ram. Maandagochtend was de depressie al boren Finland aangekomen. De winden waren toen in ome om gering aanzienlijk minder getcorden, hoewel er op een deel ran de Noordzee nog windkracht 9 stond. Deze storm werd veroorzaakt door een andere depressie, die in een langzaam tempo van IJsland naar het noordelijke deel van de Noordzee was getrokken. Deze depressie wordt geleidelijk minder diep. maar ten westen van Ierland be vindt zich nog een randstoring, die Nederland de komende nacht of mor genochtend zal voorbijtrekken. Op de nadering ervan zal de wind in eerste instantie verder afnemen, maar aan de achterzijde van de storing zal in de loop van morgen de -toted weer aan wakkeren uit west tot noordwest. Het onrustige weer duurt dus nog poort, waarbij geleidelijke koudere lucht wordt aangevoerd. Voorat tijdens het passeren van de storing kunnen er enkele buien «allen. Niet alleen Nederland, maar de ge hele Noordatlantlscha kust van Europa is bet afgelopen weekeind geteisterd door do eerst* grote storm van het sei- Door de voortdurende regens werd In Engeland, in Duitsland en Zweden en de lage landen aan de Noordzee overal schade aangelicht Vooral In Engeland kwamen op vele plaatsen overstromingen voor. Een dorp la Zwe den werd bedreigd door een aardver schuiving die de loop van een rivier veranderde. Voor de oostkust van Engeland zonk een visserstreiler. Een Belgische lich ter zonk in de Schelde bij Antwerpen Bijna 150 schepen zochten beschutting bij de Duitse Noordzeekust. De stormen stagneerden de veer diensten over het Kanaal tussen Frank rijk en Engeland ea vernielden de ra dio-antenne van de sterrenwacht in Bochum. Duitsland. Engeland werd het zwaarst geteisterd van alle landen in Europa. Rivieren en beken in het Zuiden en Westen, de Mid lands en Wales traden buiten hun oevers en overstroomden steden en ver keerswegen. Vee verdronk en honder den gezinnen moesten op verdiepingen in hun huizen hun toevlucht zoeken. In sommige streken Welpen politie en leden van de burgerlijke bevolking bij reddingsoperaties. Een woordvoerder van de Royal Automobile Club zei: -Dit is waarschijnlijk de zwartste zon dag die automobilisten ooit op de weg hebben meegemaakt." Het wegverkeer in België heeft ern stige vertraging ondervonden. Op twee grote verkeersaders, van Brussel naar Antwerpen en van Brussel naar Oost ende. moest het verkeer worden om geleid. Een reusachtige Amerikaanse .Tltan'- raket is saterdagavond tijdens het ten ten van brandstof In xijn onderaardse ïnceerinrichting op de basis Vanden- berg ontploft. Volgens de luchtmacht is niemand fwond, toen het 30 meter hoge pro- ectiel dat weldra een belangrijke rol il spelen bij de verdediging van Amc- -ika explodeerde. Er was geen kem- ading bij betrokken. De ondergrondse lanceerinrichting van gewapend beton, die de „Titan" tegen alles behalve een voltreffer van een waterstofbom be schermt, werd volkomen verwoest. In de omliggende stadjes rammelden de ruiten en stonden de huizen op bun grondvesten te trillen. Op een vraag hoe het mogelijk was, dat niemand gewond werd, hoewel er getankt was, antwoordde een officier van de luchtmacht: „Bij wijze van nor male voorzorgsmaatregel moet ieder een tijdens het tanken op een veilige afstand blijven" De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Veer bet hoofdbcrrau vin politie in, boom een wachthuisje van de tram en Amsterdam verpletterde een zware! enkele fietsen. Minister Zijlstra is terug uit de West, een uur eerder dan verwacht werd, dank zij het feit dat zijn vliegtuig een flinke stairtwind had. Even voor ach ten daalde het vliegtuig vanmorgen op Schiphol. Na zijn echtgenote, vice-minister- president Korthals en de gevolmach tigd minister voor de Antillen, de heer Lampe, te hebben begroet, vertelde de minister dat zijn bezoek ten doel had gehad zelf te peilen in hoeverre be paalde investeringen verantwoord zijn. Voor wat betreft de polder Wage- ningen liet de minister zich niet opti mistisch uit. Technisch is de polder, aangelegd waar eens oerwoud was, in drukwekkend, zo vertelde hu, maar rendabel is ze nog steeds niet en het is de vraag of ze dat ooit wordt, Bovendien: het plan om er Neder landse boeren te vestigen Is onuitvoer baar gebleken. Het plan heeft nu, aldus de minister, alleen nog maar zin als Suriname er profijt van trekt. Neder land zelf heeft er geen belang bü en das is het weinig zinvol ais wij maar steeds gelden blijven fourneren. Voorts heeft de minister het Broko- pondo-project bezocht. Hij wees er op dat de financiering van dit stuwdam plan in 1963 moeilijkheden kan gaan opleveren, omdat de bouwactiviteit dan een hoogtepunt bereikt. Men stelt zich nu voor het tienjarenplan in langzamer tempo uit te voeren, ten einde geld los te maken voor de Brokopondo. De financiering van de tienjarenplan nen zelf is trouwens ook nog niet „rond". Als men in het huidige tempo doorgaat zijn de beschikbare fondsen lang voor het eindjaar 1970 uitgeput, aldus de minister. De Franse douane-autoriteiten heb ben een vrachtauto met Braziliaanse koffie in beslar genomen die van Ned. alt verstuurd was. De kwaliteit van de koffie wordt momenteel onderzocht. Het in beslag nemen volgde na ge ruchten, dat een grote hoeveelheid Bra ziliaanse koffie, die niet meer geschikt was voor consumptie Nederland bin nengekomen was via Suriname. Volgens de berichten was de Ne derlandse markt verzadigd en is het overschot naar Frankrijk gezonden. Het blad „Journal du Dimanche" schrijft, dat drie miljoen kilo naar Frankrijk gekomen zijn, die valselijk gemerkt waren als goede koffie. Ver schillende importeurs zijn bij het schandaal betrokken, aldus het blad. Vermoeid wreef minister Zijl stra. zich in de ogen toen hij op Schiphol de eerste indrukken gaf van ziin reis naar de West. De dirigent en componist Walter Goehr is gisteravond in Sheffield, kort nadat hij „The Messiah" had gedirigeerd, in elkaar gezakt en over leden. Goehr was in Duitsland geboren. Hij kwam in 1932 naar Engeland, hij leidde concerten in Zuld-Amerika, de Ver. Staten en bijna alle Europese landen. Kort geleden keerde hij terug van een tournee In Turkije. Hij heeft o.m. het orkest van de B.B.C. gediri geerd en is dirigent geweest van de HMV-maatschappij. OTORMVLAGEN met snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur, gepaard met aanhouden de regenbuien, hebben in ons land veel schade en overlast aange richt, Vier mensen- kwamen door het noodweer om het leven. Rij DEN HULST (Ov.) werd zater dagavond de 22-jarige J. Zand ink uit Dalfsen met zijn fiets links op de weg gedrukt; hij werd gegre pen door een passerende auto en overleed in het ziekenhuis te Zwolle. Te KOOG AAN DE ZAAN verloor de 21-jarige automobilist A. Kruiswijk uit Zaandam door de storm de macht over het stuur; hij botste tegen een boom en werd gedood. In VLAGTWEDDE waai de het vierjarige zoontje van de familie Tiben in een sloot en ver dronk. In KERKRADE stak de 46-jarige mevrouw R. Delang- Ossen, weggedoken achter een pa raplu, de weg over; zij liep tegen een bestelauto op en werd ge dood. Dertig uur lang, vrijwel onafgebro ken, raasde een geleidelijk van zuid west naar west draaiende storm over Nederland en sloeg de regen neer. Bomen werden ontworteld, gebou wen verloren hun daken en het wa ter op meren, in rivieren en kana len werd zo hoog opgezwiept dat hier en «tear grote "dakten onder— t. stroomden en huizen werden ge ïsoleerd of moesten worden ont ruimd, Vooral In rnldoost-Drente werden eindeloze oppervlakten overstroomd, waardoor veie woningen door het wa ter werden geïsoleerd. Elders, In Meppel, moest een wijk van beiaardenwoningen wor den ontruimd en waren verschei dene gezinnen genoodzaakt naar de bovenverdiepingen van hun woningen te vluchten. Toen het water bleef stij gen werden vannacht militairen van 't elfde geniebataljon nit Wczep Ingezet om de bevolking van noord-oost- Meppel te evaeneren. Met boten van de genie werden de bewoners voor zo ver nodig, geëvacueerd. In Zuid-oost Drente was de wa tersnood het grootst in het gebied van het waterschap Het Amsterdamse Veld, in de omgeving van het Dim merskanaal. Op sommige punten kwam het water meer dan een halve meter hoog. Landbouwwerktuigen werden op meerdere plaatsen door het water om spoeld. Met man en macht was men zondag in de weer om de dijken en wallen te verstevigen om verder on heil te voorkomen. In het tuinbouwcentrum Erica, waar de toestand zondagmiddag kritiek werd, werd een zestigtal BB-ers in gezet om het gevaar voor overstro- <ya"*"" l'Wjg! Tja üi 4-4' »•'- 9 M 'It'..fitatl'.itSpM iÉt ~f' fp-'i uy. 'Kt JZr&B" jifpunu3"y'' BT»'*"8» 7, wi«« 0 ngStefdffitgr- 7#T;)Arl - ijt Nft ytgrAoMfct. _J =*-t "SS" L_5?'i - 3T _;V? ïrjs,®1" sr8"""' "SÊ -T" 1. Zjf8 ~4T7=. - - - ~"Z~'_m>^irSir 3 ■S-Tfr - •kxWwsk-tZr •PCT-ir- (Van onze Haagse redactie) De ministerraad vergadert vandaag over een voorstel van de Valtraad Me taal het complex van loonmaatregelen terug te nemen en te vervangen door een nieuw complex. De vakraad is bereid om, wanneer de regering hem toestemming wil ver- leenen de CA-O. voor 1 juli sls. open te breken, eerst per 1 april met een ming van kassen en tuinbouwgronden te voorkomen; De dijk achter de Tuin- derslaan werd met een groot aantal zandzakken versterkt. Den Helder heeft gedurende het weekeinde hijzonder veel overlast van het noodweer ondervonden. De commandobunker van de BB. In het Timorparic kwam gedeeltelijk on der water te staan. Bewoners van de Parallelweg moes ten hun. woningen beneden ontruimen, omdat het water in de aan de straat gelegen kamers tot aan de knieën stond. Rond het pompstation van de water- leiddngbedrljven, atoo/d het eveneens blank. De groenstroken in Nieuw Den Helder, waren in meren veranderd, waaruit het water in de kelders van de flats liep. De Huisduinerweg leek de Afsluitdijk in het klein met ter weerszijden enorme watervlakten. Zie verder pag, 3. Ie kol. J^E Oostprovincie in Kongo heeft zich eveneens afgescheiden van de overige delen van de republiek. De nieuwe leider van Ooslprovincie, de 31 jarige Saloemoe, was secretaris van ex-premier Loemoemba, totdat deze werd gearresteerd. De provincie geldt als het gebied waar Loemoemba de grootste steun beeft. Saloemoe heeft verklaard, dat ver scheidene landen hem steun hebben beloofd. H|j weigerde evenwel te zeg gen welke landen dit z|jn. Politieke waarnemers wijzen erop, dat Saloemoe kort geleden in Moskou, Peking en Praag is geweest. Saloemoe beschikt over een legertje van 500 man. Tegenstanders van Saloemoe hebben reeds laten weten, dat zij van plan z|jn hem binnen enkele dagen te verdrijven en het bewind over te nemen. Saloemoe handelt echter snel. Hij heeft Manzila- la tot provinciaal president van de Oostprovincie benoemd, als opvolger van Louis Loemoemba, de broer van de voormalige premier. Manzilala, 30 jaar, ts een voormalige kantoorbediende. De gearresteerde Loemoemba is in middels onder een krachtige bewaking van Leopoldstad naar Thljsstad over gebracht, De drie reisgezellen, die te gelijk met Loemoemba in Port Franc- qui zijn gearresteerd, werden eveneens naar Thijsstad gebracht, waar de aan hang van Moboetoe het sterkst is. Marokkaanse eenheden van de V.N. trachten in Kikwit, 400 km ten zuid oosten van Leopoldstad, de orde te herstellen. Kikwit is een bolwerk van aanhangers van Loemoemba. In de afgelopen twee dagen zijn hier hij gevechten 13 personen, onder wie een soldaat van het Kongolese leger om het leven gekomen. Een para chutisteneenheid van kolonel Moboe toe is eveneens naar de stad gezonden, omdat er onrust zou heersen onder de 20.000 inwoners. Westelijke diplomaten zeggen, dat zij over definitieve inlichtingen beschik ken, dat het Sowjetblok en verschillen de Afro-Aziatisehe landen van plan waren een regering-Loemoemba in Stanleystad onmiddellijk te erkennen als de enige wettige regering van Kon go. Inmiddels heeft Moboetoe «ie pers meegedeeld, dat h|j van plan is per 1 januari 1961 het mandaat van zijn voorlopige regering van commissaris sen te verlengen totdat orde en rust in het land teruggekeerd zijn. De naam van de raad zal dan worden gewijzigd in „Voorlopige regering van de repu bliek Kongo' Moboetoe zei niet van plan te z|jn om aan de ronde-tafel-conferentie, wel ke Kasavoeboe wenst, deel te nemen, loonsverhoging te komen van vier procent. Na april zou dan moeten worden onderhandeld over een loons verhoging per 1 oktober. Deze loons verhoging, die niet is vastgesteld, zou gebaseerd moeten zijn. op produkti- viteitscijfers, waarover geen verschil van mening tussen de vakraad en het centraal bureau voor statistiek' Bestaat Daarnaast zal de vakraad voorstel len «3e mogelijkheid tot winstdeling te verhogen van 3 procent tot 5 pro cent Het aanvankelijke voorstel van de vakraad was een loonsverhoging per 1 januari van drie procent en een loonsverhoging per 1 juli van vijf pro cent, alsmede een uitkering ineens over 1960 van. 1,5 procent en een uitkering ineens over 1961 van 1,5 procent. De vakraad en de regering hebben overeenstemming bereikt over de winstdeling. Van regeringszijde bestaat geen bezwaar tegen het percentage van v|jf, wanneer de uitkering aan de winst wordt gekoppeld. De regeringsdelegatie en de vak raad konden het echter nog niet eens worden over- de. open-breek-bepa- ling. De regering is bereid een per centage van vijf proeent per 1 juli toe te staan, maar de vakraad voelt hier weinig voor. Hij heeft lie ver een loonsverhoging van vier pro cent per 1 april 'a.s. De onderhandelingen leken vrij dag vast te lopen, op dit punt,-maar aangezien van de zijde van de vak raad zoveel concessies waren gedaan, meende de regeringsdelegatie, dat men de zaak het beste ia het gehe le kabinet kon bespreken. De loon ontwikkeling in de metaal is hL van groot belaag voor onze gehele na tionale economie. Dit kabinetsberaad vindt vandaag plaats. Morren zal dan met de stichting van de arbeid en het college van rijks bemiddelaars worden gesproken. Daar. na zal de vakraad over het regerings standpunt worden ingelicht. Het is geenszins onmogelijk, dat in het kabi net getracht zal worden een compromis te vinden, waarin belde standpunten dat van de vakraad en dat van de regering tot hun recht komen. Prinses Beatrix, die zaterdag in Ottawa het huwelijk van haar vriendin Renee Roëll heeft bijgewoond, is van ochtend met het 1X1-8 lyntoestel van de KLM uit Montreal op Schiphol te ruggekeerd. Bü Rijnsaierswnude sloeg het door de zware zuid westerstorm opgezweepte water een gat van ongeveer veertig meter In de kade van de oostelijke oever van het Braasemermeer. Ook sloeg op tal van plaatsen het water over de dijk, waardoor tal van huizen en kassen volliepen. Het gat kon gelukkig snel worden gedicht met behulp van zandzakken. De schade aan de tuin bouwbedrijven en kassen Is echter groot. De uit Nederland afkomstige mr. Erik Hazelhoff Roelfaema is afgetre den als Europees directeur van Radio- Vrij Europa. Naar van welingelichte zijde in Mtinchen verluidt, was de aan leiding hiertoe een meningsverschil met de in New York zetelende leiding van het radiostation over, de benoe ming van het hoofd van de Tsjechoslo- waakse afdeling. De twee plaatsvervangers van. mr. Hazelhoff, Mc Neil en Perm, hebben eveneens ontslag genomen. De leiding- in New York sal een nieuwe directeur in M tinchen benoemen. 1 In Saarland zijn gisteren verkiezingen gehouden voor het parlement. De so cialisten "behaalden -aanzienlijke stem-, menwinsten maar de christen-demo craten van kanselier Adenauer konden zich handhaven als de grootste party. De christen-democraten verwierven 36.6 de socialisten 39 en de recht se democraten van Saarland 13.8%, De Volkspartij van Saarland die haar program geheel op lokale kwesties had gebaseerd, kwam op 11.4%. Officieus zou de zetelverdeling In het nieuwe parlement als volgt zijn: Chr.-democraten 19 (22); Socialisten 16 (8); Liberalen 7 (13); Saarlandse Volksparty 6 Duitse Democrati sche Unie 2 De tegenwoordige regering van Saarland is een coalitie van christen democraten en socialisten. Volgens de New York Daily News is de nieuw gekozen president Kenne dy bereid Stevenson ae functie van ambassadeur bij de Verenigde Naties aan te bieden. Naam: Straat: Woonplaats; Wenst zich ingaande heden te abonneren op hef dagblad Trouw, Betaling za] geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90). Tot 1 Januari a.s. betaal ik 1.-— abonnementsgeld. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratis „Trouw". Witte de Withstraat 25, Rotterdam O ontvangt dan tevens ons documentair Interessant en xe< lezenswaardig kerstnummer hetwelk r|jk geïllustreerd te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1