Geld en macht Regering van kolonisten in Manifest „oorlog en De Gaulle langs geheime weg naar Algerije Sint en Piet kwamen Chroestsjew Macht zonder geweld Jongen springt i in f angst uit brandende verdieping BLIJFT METAAL CAO. DICHT? Hei weer in Euro pa Zekerheid een Nationale traditie Meest verkocht op 5 december rubberlaarzen Negentien gasten vluchten wit vol pension over trap eh ttafo Kritiek op Rahman, Indonesië aan de tand gevoeld r °p NATIONALE m Wakker Conferentie in Londen over Njassaland en Khodesië Algerije JIIMSIIAG 6 DECEMBER 1060 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4774 A J -\ Directeur: B. DB RUIG Hoofdredacteur- Di J A H J BKt'INS M Ofi V Proces geschorst In Palma? Geheime weg iiniminiiiiimiiiiiiimiinHiiiiiuiiimniiUiiiiiuiiuiitiiiiiiim J K.L.M. op de feestdagen Australië z a en in Nederland Kolonialisme Joegoslavië Ook bij Frans Smulders 45-urige werkweek e a NIET BLANKE POLITIE IN ENGELAND? Rotterdam! Witt® de WIthstraat 25. Telef. 115700 (8 1.). Posthui 1112 Postgiro No. 424319. Klachtendienst abonnementen 18.30—10.30 uur, Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. 't-Gravenhage: Huygenaplein 1. Telefoon 183467 {3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362569. Spulweg 132. Telef. 4670. Aleidastraat 23. Telef. 65451, Dordrecht} Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week, 1 2.65 per maand. 1 7.90 per kwartaal, Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. tAXUM" (Geldig tot woensdagavond) VEEL BEWOLKING Veel bewolking met af en toe enige regen. Overwe gend matige wind in hoofdzaak tussen zuidoost en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur, Morgen: Zon op: 8 ?3 Maan op: 20.43 Onder: 16.29 Onder; 11.19 NAAR. aanleiding van de discussie over de sibsidlëring van de theologische faculteiten aan bijzondere universi teiten bereikte ons van verschillende 8j)den een aantal opmerkingen en vra- gefl> Allereerst van een lezer die ons schrijft jat bet Kamerdebat en het betoog van dr Bruins Slot hem nog eens naar Kuypers rede over „Souvereiniteit in eigen kring" had doen grijpen. De lezer citeert daaruit het volgende: Geld het kan niet genoeg herhaald wórden, schept een macht voor wie Lt geeft en macht over hem die het ontvangt. Vandaar dat de kunst (die van het lied uitgezonderd) omdat ze goud behoeft de volksvrijheid nooit duur zaam kon verheffen. Wie meet de invloed, die door dat staatsgeld dén enkele benoeming als van Ttïorbecke, van Scholten of van Opzoo- mer op 'a lands lot en de gang der wetenschappen geoefend heeft? Waar is de geestelijke maatstaf,, die de staat voor de hogere, meest beslissende we ienschappen bij zo invloedrijke keuze leiden kan? Bovendien, de Jood en de Roomse bij dwangbevel tot meebetaling te dwingen san een godgeleerde faculteit, die feite lijk een protestantse is en moet worden, is er voor het rechtsbesef toch niet iets in dat niet bevredigt?" „De opvattingen zijn wel gewijzigd", zo' voegt onze lezer er aan toe. s TNDERDAAD is dat het gevalgevaar 1 toch' niet door de wet pp bet weten schappelijk onderwas ^i de Kamer debatten van thans. Toen Kuyper zijn beroemde rede hield was er van subsidie voor h&'bjjzonder onderwijs nog geen sprake en werden de rijksuniversiteiten geheel beheerst door het oppermachtige liberalisme. Het be toog van Kuyper, hierboven geciteerd, richt zich tegen die universiteiten. Kuyper stichtte een Vrije Universiteit. Maar de daar afgelegde examens had den geen rechtskracht en de door haar verleende graden hadden geen civiel ef fect. Langzamerhand ls er in dat gehele complex een wijziging gekomen. Het bij zonder lager onderwijs werd eerst ma tig, later meer gesubsidieerd, tot de Lager Onderwijs wet De Visser de pacificatie tot stand bracht. Bjj de wet werd de regeling zo gemaakt, dat de subsidiëring de vrijheid niet wezenlijk aantastte. Ook bij andere takken van onderwas werd subsidiëring van het bijzonder on derwas ingevoerd. Ff 1905 ontving de Vrije Universiteit de z.g. effectus civilis. Haar examens werden geldig voor de overheid en haar graden kregen rechtskracht Dat betekende uiteraard dat het onder was aan die universiteit in overeenstem ming moest zijn met de eisen die daar aan krachtens de wet werden gesteld. De overheid had voor de toekenning van de effectus civilis het recht en de plicht de garantie te vorderen dat de kandidaten, doctorandi en doctores die de V.U. -afleverde een gelijkwaardige opleiding zouden hebben gehad als de leerlingen van andere universiteiten. Hierdoor is de vrijheid van de Vrije Universiteit beperkt. Het is een soort gelijke beperking als ook bij het Lager Onderwijs bestaat. Maar het is niet de macht van het geld die deze beperking oplegde. Want de V.U. ontving in 1905 geen subsidie. Het was een garantie jegens de staat voor de kwaliteit van haar onderwijs, met het oog op de ef fectus civilis. Door de subsidiëring van het bijzon der hoger onderwijs, die na de tweede wereldoorlog tot stand kwam, is er prin cipieel niets veranderd. Zo voor als na ging het hierom dat men had te voldoen aan de eisen van het Academisch Statuut Op het probleem van de theologische faculteit komen wij morgen terug, Parijs: ernstige situatie na vlucht Lagaillarde Advertentie Zon onder (Van een onzer verslaggevers) DE Meppeler winkeliers heb ben moeilijke dagen gehad: waren hun winkelvoorraden ge heel op het Sint-Nicolaasfcest afgestemd, plotseling werd het meest gevraagde artikel: rubber laarzen. Duizenden paren werden verkocht. Waar ze zo plotseling vandaan kwamen is ons een raadsel, maar ze waren er. Zo zagen we een -handelaar, die een bestelauto vol laarzen aan de rand van het ge troffen gebied parkeerde en aan het verkopen sloeg. Hij had goe de klandizie. Plotseling kwam er echter een kink in de kabel. Eer politieagent vroeg de man naar een ventvergunning. Die had hr niet. Een proces-verhaal was hef gevolg. Een uur later stond de man er weer en op de voortui' van de auto prijkteeen ver gunning. DE plotselinge verdwijning van Lagaillarde en vier van zijn mede-beklaagden in het barrica- denproces beeft in politieke krin gen in 9 Frankrijk de vrees doen ontstaan, dat de Franse kolonis ten in Noord-Afrika een eigen re gering willen uitroepen. Dat de Epanse regering zich van de ernst der situatie bewust is blijkt wel uit het feit, dat generaal de Gaulle gisteren veertig minuten met premier Debré heeft geconfe reerd. Volgens berichten, die in Parijs werden ontvangen is Lagaillarde, die zijn baard had afgeschoren, via een klein grensstation in de provincie Navarra, de grens over gegaan. Hij zou geen paspoort bij zich hebben en in Spanje contact zoeken met de voormalige Franse operbevelhebber in Algerije, Salan. Salan heeft zich kort geleden in scherpe bewoordingen tegen de Alge- rijnse politiek van de Gaulle gekeerd. Het Franse ministerie van Defensie wil de Assemblee verzoeken de parle mentaire onschendbaarheid van La gaillarde op te heffen, zodat er een arrestatiebevel kan worden uitgevaar digd. Tegen de vier andere verdwenen beklaagden, Demarquet, Susml, Roada en Feral, zijn wel arrestatiebevelen uitgegaan. HET militaire tribunaal te Parijs besloot gisteren de zaak voor twee dagen te schorsen. Een der ver dedigers in het proces, Tbeier Vignan- court, die Lagaillarde in Spanje wilde opsporen, is bij aankomst op de vlieg- haven Barajas door twee Spaanse re chercheurs aangehouden. Drie uur na de landing zat hij nog steeds vast. In rechts-georiënteerde kringen in Madrid acht men het 't meest waar schijnlijk, dat Lagaillarde zich in Palma bevindt, waar Ortiz emge tqd onder een aangenomen naam heeft gewoond en waar Laquiere, een der verdachten in het bamcadenproces, die bn verstek wordt berecht, verbluft. De prefect van de Parjjse politie heeft speciale patrouilles ingesteld om te voorkomen, dat er demonstraties worden gehouden. President de Gaulle zal vrijdag a.s. om wille van de veiligheid' langs een geheime reisweg naar Algerije gaan, wanneer hij in dit land besprekingen zal hebben, met vooraanstaande bur gerlijke en militaire autoriteiten. Drie speciale afgezanten, die wer den uitgezonden om de politieke stem ming te peüen en de veiligste reis weg te verkennen, zijn in Parijs terug- ^President de Gauile zou de raad van zijn militaire en burger-adviseurs om ziin reis naar Noord-Afrika af te Se~ lasten van de hand hebben gewezen. Wel zou hij erin hebben toegestemd Algiers en andere broeiplaatsen van zijn politieke tegenstanders te vexmij- deHet doel van het presidentiële be zoek is, volgens welingelichte kringen, een ontmoeting te hebben met mili taire en burgerleiders ten einde de po litiek die het Franse staatshoofd voor staat, nader uiteen te zetten. De Gaulle zou duidelijk willen ma ken, dat zijn programma voor „zelfbe schikkingsrecht" voor Algerije e. slechts op gericht is om Algerije met Frankrijk verbonden te doen blijven. WO**; «■Wfi «ma won van Mao Watersnood duurt wé voort (Van een onzer verslaggevers) METERSHOGE vlammen hebben in de late nanacht een groot aantal kamers van een pensionbedrijf op de hoek van de Prinsestraat en de Nobeïstraat te Den Haar geheel verwoest. Voor deze vlammen vluchtten in het nachtelijk uur negentien personen, die in het pension een onderdak hadden gevonden. Niet allen wisten zich op de normale wijze over de trap naar buiten te begeven: er waren pensiongasten, die zich via het dak moesten redden omdat de vlammen door het trapgat naar boven joegen. Een zestienjarige jongen zag geen andere uitweg dan het springen uit een raam van de tweede verdieping. Hij kreeg een gebroken pols. het water. Om de afgelegen boerderijen in het overstroomde geiled bij Schoo- n eb eek in Drente-"te bereiken kon de Sint geen gebruikmaken van snjn paard. De kinderen op de boerderijen moeten volgens onze correspondent gezongen hebben: „Zie ginds komt de roeiboot ,In een lang en betrekkelijk smal hoekpand aan de PrinsestraatNobeï straat heeft de heer J, H. G. de Werk zijn pensionhedrijf. Er zijn veertien ka mers en daar waren in. de afgelopen nacht negentien personen, o.w. een ge zin met zeven kideren, de familie Crans. Plotseling het moet, naar de heer De Werk vertelde, omstreeks vijf uur geweest zijn klonk de kreet „brand" door het huis. „In ka mer acht was de oliekachel omgeval len. Onmiddellijk waarschuwden we de brandweer, maar even vlug begon ik te redden. Er waren zeven kinde ren en vlammen" deerden mü niet", aldus de pensionhouder, die later ge schroeide haren kon laten zien. Ka mer acht -was gelegen op de tweede verdieping. Premier Macmillan heeft in Londen een conferentie geopend van de Cen- traal-Afrlkaanse Federatie, bestaande uit Noord- en Zuid-Rhodesië en Njas saland. Aan de conferentie, warop de staatkundige toekomst van deze Ln- den besproken zal worden, nemen af- gevaardlgden deel van de drie landen, de Federale regering en van Engeland. Macmillan zei in zijn openingswoord dat het einddoel van de gedelegeerden was „het vestigen van een levensvorm in Centraal-Afrika waarbij alle rassen in vriendschap naast elkaar kunnen bestaan". De drie belangrijkste negerleiders dr. Banda van Njassaland, Nkomo van Zuid-Rhodesië en Kaoenda van Noord- Rtoodesië, hebben er eerst zondagavond in toegestemd aan de conferentie deel te nemen. De bewoners van de zolderverdieping maakten ook angstige ogenblikken door. De heer A. Coprai, die daar sliep, zei, dat hij wakker schrok van het la waai. „Ik proefde rook en ik begreep dat er brand was. Ik ontdekte, dat ik niet naar beneden kon en ik waar schuwde mijn buurman, die nog sliep". Met nog enkelen, die boven sliepen, trok het tweetal het dak op, nadat rui ten stukgeslagen waren. Door de smalle dakgoot schuifelden zij naar het naast gelegen pand, waarbij zelfs gesprongen moest worden. Tijdens het blussen ontfermden de in de hoofdwacht achtergebleven brandweerlieden zich over de slacht offers, die in pyjama, of met kamerjas aan, in de wacht hartelijk werden ont vangen bij de warme kachel en de hete koffiepot. Rond de kerstdagen en de jaarwisse ling zal de KLM, zoals ieder jaar, in de periode van 22 december 1980 tot en met 2 januari 1961 haar dienst regeling aanzienlijk wijzigen. Een groot aantal vluchten komt in deze periode, voornamelijk op eerste en tweede kerstdag en op oudejaars- en nieuwjaarsdag te vervallen, terwijl ook een aantal diensten vervroegd, resp. vertraagd zal worden uitgevoerd. Deze gewijzigde dienstregeling heeft voornamelijk betrekking op de lijnen naar Noord-, Midden- en Zuid- Amerika, Zuid-Afrika, en een groot aantal Europese diensten. De diensten naar het Nabije, Midden- en Verre Oosten zullen, op een enkele uitzon dering na, geheel volgens dienstrege ling worden uitgevoerd. Premier Abdoel Rahman van Ma- lakka heeft van de oppositie in zijn parlement kritiek moeten horen over zijn bemiddelingspogingen tussen Indo nesië en Nederland. De president had verklaard zijn be middelingspoging definitief te hebben opgegeven. Verantwoordelijk voor het mislukken van zijn bemiddeling be schouwt hij de Indonesische pers en enkele Indonesische leiders. Namens de partij voor het socialis tisch front zei D. David o.m.: „Indo nesië heeft ons verzocht de mond te houden en dat is wat wij thans moeten doen." De leider van de progressieve volkspartij, dr. D. R. Seenivasigam, zei, dat de bemiddelingspoging op zich zelf lofwaardig was, maar dat Malakka zich alleen in het geschil mag mengen, wanneer het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea-bevolking aan de orde komt. Abdoel Rahman verklaarde nog „God te bidden, dat er geen oorlog mag komen in dit deel van Azië. Tal van onschuldige mensenlevens zouden dan verloren gaan. In Australië heeft premier Menzies inmiddels een verklaring uitgegeven waarin hij zegt niet te hopen, dat Soebandrio's uitlatingen („Een gewa pend conflict met Nederland is niet uitgesloten") een ontkenning inhouden van wat Soekarno en Soebatidrio eer der hebben beweerd over hun streven naar een geweldloze oplossing. In een nader gesprek van de Australische am bassadeur in Djakarta met Soebandrio heeft deze die hoop bevestigd. „In de Indonesische politiek om de aanspra ken met vreedzame middelen na te ia gen, komt geen verandering". Premier Menzies zei verder, dat het onwerkelijk is Nederland provocatie te verwijten nu de strijdkrachten op Nieuw-Guinea kleine versterkingen ondergaan. De legermacht van Indo nesië is veel groter, aldus Menzies. (Van onze Haagse redactie) Vanmorgen verspreidde zich in-Den Haag het bericht, dat de meerderheid van de Stichting van de Arbeid op het standpunt blijft staan, dat de me taal c.a.o. niet voortijdig kan worden opengebroken. Ook het beraad in de ministerraad zon tot dezelfde conclu sie hebben geleid. Dit betekent, dat de nieuwe voorstellen van de Vakraad voor de metaal niet in overwe ging genomen kunnen wordev, wan neer deze uitgaan van een loonsverho ging per 1 april. Zowel de meerderheid van de stich ting als de regering wenst vast te houden aan een loonsverhoging per 1 juli, de datum, waarop een wijzi ging in de loontabellen van de c.a.o. op grond van een boven verwachting gestegen produktiviteit, wel kan wor den toegestaan. Rijksbemiddelaars hebben de vakraad destijds medege deeld, dat zy tegen eventuele wijzi ging van de e.a.o. geen bezwaar zou den maken, als deze niet eerder dan 1 juli 1961 aan de orde zou warden gesteld. Hoe de onderhandelingen vandaag verder zijn gelopen, was vanmorgen nog niet bekend. Algemeen verwachtte men in Den Haag, dat de bespreking tussen de regeringsdelegatie, die, be halve de ministers Van Rooy en De Fous en staatssecretaris Roolvink, nu ook minister Zijlstra in haar midden zou hebben, en de Vakraad Metaal geen oplossing zou brengen voor de gerezen moeilijkheden. Maar niets was er zeker. De regering is bereid een loonsver- DE leiders van 81 communisti sche partijen hebben gister avond in Moskou de tekst bekend gemaakt van een manifest over „oorlog en vrede". In bet mani fest wordt de politiek van een. vreedzaam naast elkaar bestaan tot de officiële communistische politiek uitgeroepen. De twee belangrijkste koers wijzigingen m de verklaring, die uitgegeven werd na afloop van de rode topconferentie in Moskou, die drie weken heeft geduurd, zijn: 1. Oost en West kunnen en moeten naast elkaar leven zonder de vernie tiging die een kernoorlog met zich meebrengt. 2. De nationale communistische partijen moeten in hun gebieden voort gaan met te streven naar de macht, ronder echter gebruik te maken van Minder verontrustend dan vannacht is thans de toestand in Meppel, Breda, Eibergen en in de Geldersche Vallei, waar de watersnood nog voortduurt. MEPPEL stond gisteren voor meer dan de helft onder water; 150 mensen moesten worden geëvacueerd. BREDA begon gisteren ernstige last te ondervinden van. het sterk gestegen Markwater. Straten en huizen liepen onder en gisteravond werden militai ren uit Keizersveer naar Breda ge zonden om zonodig hulp te bieden. EIBERGEN bleef hinder ondervin den van het sterk -wassende water van de Berkel. Het verkeer van Eiber- virnLet soort gewelddadigheid, dat onaf- bergen was gestremd. Militairen van de Lichte Lua uit Arnhem werden in gezet om tienduizend zandzakken naar deze omgeving te brengen. Dfe:, GELDERSCHE VALLEI had een - waterstand die slechts enkele centimeters lager was dan in 1939-1940, toen heb gebied was geïnundeerd» Op de diepste punten stond het een meter hoog. Tijdens de afgelopen nacht is veel water in de Geldersche Vallei afge voerd. Weliswaar staan nog grote ge bieden onder water, maar bij Koot wijkerbroek en Barneveld staan nog slechts enkele wegen gedeeltelijk blank. De heer H. den Uyl, hoofd van de technische dienst van het waterschap van de Barneveldse Beek, dat een groot gedeelte van de Geldersche Vallei in het westen van de Veluwe bestrijkt, zei vanmorgen, dat in dit gebied de grootste moeilijkheden tegen het einde van de week waarschijnlijk voorbij zullen zijn. als er in de komende dagen geen regen meer valt. Wel noemde hij de toestand, zoals die op het ogenbl—: nog is, ernstig. Vooral in Zwartebroek, Terschuur, Voorthuizen, bij Amersfoort en Achterveld, heeft men nog met wateroverlast te kampen. Bij Borculo is het water niet verder gewassen. Desondanks is de BB de gehele nacht paraat gebleven. Men kon niet verhinderen dat via de Ruurlose weg uit de polder, gelegen achter het dorpje Haarlo, het water Borculo bin nendringt. Het water stroomt langs zandzakken aan de Ruurloseweg de stad binnen. Gehele straten in de woonwijk „Koppel" staan thans blank. De weg Ruurlo-Borculo is afgesloten voor alle verkeer. hoging van vjjf procent per 1 juli a.s., alsmede een uitbreiding van de winst- delingsregelingen van 3 tot 5 procent toe te staan, maar de vakraad bleef tot vanmorgen vasthouden aan een loonsverhoging per 1 april, hetgeen overigens al een halfjaar na de da tum van de aanvankelijke voorstel len is. Wind- Max. temp. richting v, ebterwi Station Weer en snelheid en neersla# mtrp.aec. af gel. 24 a. De jury van de Prix Goneourt heeft be sloten geen nieuwe winnaar voor 1960 aan te wijzen, nadat Horia, een vroe gere Roemeense diplomaat, de hoog ste Franse literaire onderscheiding geweigerd had. Helsinki sneeuw w 3 3 8 Stockholm geh. bew. w 3 4 9 Oslo zw. bew. windstil —1 0 Kopenh, onbewolkt wzw 7 7 1 Aberdeen h. bew. w 2 6 0 Londen zw. bew. no 4 8 0 Amsterdam geh. bew. zo 4 8 Brussel zw. bew. ozo 3 7 1 Luxemburg regen z 4 6 2 Parijs geh. bew. zw 10 8 2 Bordeaux h. bew. ZW 6 10 29 Grenoble regen zw 1 8 3 Nice geh. bew. n 6 13 O Berlijn regen z 2 8 0.1 Frankfort geh. bew. ZZO 2 8 4 München geh. bew. ZW 3 10 O Zürich regen wzw 8 8 25 Genève regenbui w 5 9 28 Locarno regen w 1 7 28 Wenen zw. bew. ZZW 8 13 O Innsbruck h. bew. w 2 12 O Belgrado h. bew. windstil 18 0 Athene onbewolkt nno 3 20 Home onbewolkt z 15 17 0 Ajaccio zw. bew. O 4 18 0 Madrid h. bew. zw 3 7 10 Majorca irw. bew. w 6 18 0 Lissabon zw. bew. nw 6 15 TEN lagedrukgebied op het noorde een stiel tempo minder diep geworden. Tegelijkertijd bewoog ziek 'n randsto- ring ervan vertraagd over Ierland naar Het Kanaal. Deze zal vermoedelijk de "komende nacht Nederland met enige regen voorbijtrekken. Na de passage ruimt de wind naar het westen en neemt dan tijdelijk wat in kracht toe. Op üe oceaan leeft de depressieactivi teit weer op. In het zeegebied tussen Groenland en IJsland bevindt zich een lagedrukgebied dat uitdiept, terwijl midden op de oceaan een tweede sto ring aanwezig is, die tamelijk snel naar het zeegebied ten zuidwesten van Ierland koerst. Voor de laatste storing uit bevindt zich echter een zwakke rug van hoge luchtdruk, die later het weer lu Nederland zal berinvloeden. scheldelijk verbonden ls met burger- oorlog. Deze belde leerstellingen zijn in lijnrechte tegenspraak tot de leerstel lingen, die door Marx zijn verkondigd. IN het manifest worden de Ver. Staten de belangrijkste „steun pilaar van het kolonialisme" genoemd, maar, werd er aan toegevoegd, de totale ineenstorting van het kolonia lisme is reeds duidelijk". Er zijn aanwijzingen, dat China ais tegenprestatie voor zijn instemming een lange verklaring heeft gekregen, waarin het Amerikaanse imperialisme als hoofdvijand van de wereldvrede wordt aangevallen. EEN andere verklaring, waaruit de Chinese invloed blijkt, was een alinea, waarin gezegt wordt, dat de conferentie met algemene stemmen de Joegoslavische variëteit van het inter nationale opportunisme veroordeelt. „De scheuring in de rijen van de arbeidersklasse, die de heersende klassen, de rechtse sociaal-democraten en reactionaire vakbondsleiders op nationaal en internationaal niveau wil len handhaven, blijft een van de voor naamste hinderpalen voor het bereiken van de doelstellingen van de arbei dersklasse", aldus het manifest. „De communisten streven er zeer beslist naar, deze scheuring op te heffen. In het manifest werd „de uitvoering van het programma voor algehele ontwapening, zoals dit door de Sowjet- Unie was voorgesteld, van historische betekenis genoemd. TEN aanzien van Algerije werd ge zegd, dat „de heldhaftige bevol king haar strijd voor onafhankelijkheid en vrijheid voortzet, evenals de vol keren van Kongo en Laos zich steeds meer verzetten tegen de misdadige handelingen van de imperialisten". De Russische premier heeft kenne lijk het duel met de Chinese commu nisten gewonnen. Hij heeft tevens er kenning weten te verkrijgen voor zijn eigen positie als hogepriester van het communistisch geloof. Den Hélder geh. bew. z 2 8 0 Ypenburg geh. bew. O 2 9 1 Vlissingen geh. bew. ozo 8 0.4 Eelde regen z 2 8 0.2 De Bilt zw. bew. zo 2 8 0.3 Twente Eindhoven regen geh. bew. z ozo 2 2 7 8 1 1 Z .-Limburg regen ZZO t 0.3 Aan de N.V. Machinefabriek Frans Smulders te Utrecht is door de vak raad voor de metaalindustrie vergun ning verleend om met ingang van Z januari 1961 over te gaan tot invoe ring van de 45-urige werkweek. De Engelse nationale raad voor de burgerrechten, heeft gepleit voor op neming in de Britse politiemacht van kieurMngen, In een 'rapport aan de koninklijke commissie voor politiezaken, schreef de raad dat in Engeland wonende kleur ling-en geen vertrouwen hebben ta de geheel uit Europeanen toestaande politie macht. In Engeland werken momenteel ruim tweehonderdduizend kleurlingen. Het vertrouwen In de politie zou grotelijks versterkt worden, aldus de raad in zijn rapport, Indien daaronder mannen van hun eigen klasse en ras voorkwamen. r,". j V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1