TRAILER KANTELT OP AUTO: 4 DODEN was MEPPEL, Drentse stad in het water egering wees voorstel af; wel fiat voor winstuitkering Hartelijk gesprek" tussen Eisenhower en Kennedy verdwenen Zaak-Loemoemba heden inV.-raad ^Regeringsstandpunt onbegrijpelijk", meent Chr. Bond Hier en daar loopt water terug, maar Streng arrest voor gen. Janssens Helikopters redden bemanning van Joegoslavisch schip Dijk langs Meerweg gevaarlijk zwak Wereldproblemen besproken weer m NEGENTIENDE JAARGANG No. 4775 WOENSDAG 7 DECEMBER 1960 Hoofdredacteur: Ui J A H J t> Vier mensen zijn gisteravond: om het leven gekomen b(j een verkeersongeluk, dat gisteravond gebeurde op de weg van Someren naar Heeze. Een Duitse trailer, die op weg' was in de richting Someren, reed. daar door nog onbekende oorzaak, tegen een boom. De aanhanger van de trailer drukte in zijn vaart de trekker dwars over de weg. Dé trailer kantelde en kwam neer op een personenauto, waarin vijf mensen zaten. Vier van hen wer den op slag gedood, een vijfde in zittende werd zwaargewond. Advies: rustig doorwerken (nmarde f 80.000) BIJZONDERE AANBIEDING Bereid Degene die zich nu op ons biad abonneert betaalt tot 1 januari 1961 slechts een gulden abon nementsgeld. Rotterdams Witte de Withstraat 25. Telef. 115100 <6 1.). Postbus 1112. Postgiro No. 424519. Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. '«-Gravenhage: Huygensplein l. Telefoon 183467 (3 Hjnea). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klaehtendienst in.3019.30. Telefoon 362569. Dordrecht: Spulweg 132. Telef. 4670, Schiedam: Aleidastraat 23. Telef. 65451, Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand. 17.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot donderdagavond) RUSTIG WEER Veel bewolking met enkele verspreid voorkomende buien en hier cn daar mist. Weinig wind, dezelfde tem peraturen of iets lagere. Morgen: zon op: 8.34 Maan op: 21.43 Onder: 16.23 Onder: 11.52 De chauffeur van de trailer, de 28- jarige K. H. Witteman uit Bottrop, bleef ongedeerd; zijn bijrijder, de 29- jarige K. H. Utter, werd licht gewond. De vier omgekomenen zijn: dè eige naar/bestuurder van de personenauto, de heer A. F. J. van Bussel (38 jaar, gehuwd, wonende tejteende), de heer J. Thjjssen uit Leende, de 35-jarige heer J. Hoogmoet uit Valkenswaard en een achtjarig zoontje van de heer Van Bussel. De weg was door het ongeluk enige uren versperd. Nader vernemen we dat de vijfde in zittende, die ernstig gewond werd, is. de 24-jarige A. J. van Leeuwen uit Budel. Hij is overgebracht naar. het Sint Lambertusziekenhuis in Helmond, (Van onze Haagse redactie) De Christelijke Metaal Bedrijfsbond. heeft zün teleurstelling uitgesproken, over. het-standpunt, .dat .de regering; gistermiddag heeft ingenomen. Men acht het onbegrijpelijk. p De vakraad was de regering voor meer dan de helft tegemoet gekomen. Het pecentage was verlaagd en men wa9 ook bereid de datum van ingang te verschuiven. Men begrijpt niet wat nu zo'n groot verschil kan maken. Een loonsverhoging van 4% per 1 april of een loonsverhoging van 5% per 1 juli maakt op jaarbasis niet zo veel uit. Geen verstandig econoom kan hier stellen, dat de nationale economie in gevaar zou worden gebracht. Een lichtpunt noemde men het, dat de 1%% voorschot op de winstdeling ineens mag worden uitbetaald. 80 a 85% van de metaalbewerkers kan hiervan profiteren, ómdat zowel de z.g. vakraadsuitkering als alle statu taire en gereglementeerde winstde- lingsregelingen eronder vallen. De C.M.B. heeft al zijn leden per brief over de ontstane situatie ingelicht en hun verzocht rustig aan bet werk te blijven, opdat de bond zich kan beraden over wat hun nu te doen staat. Deze luchtfoto geeft een beeld van Meppel. de stad die tot nog. toe het meest van het water te lijden heeft gehad. Twaalfhonderd men sen zün geëvacueerd. Zij die in het noodgebied zijn gebleven wo nen op volgepakte zolderverdie pingen. Hoepel het water lang-, zaam begint te dalen zijn er nog steeds mensen die huh woningen ..veria ten, en. we I.opadat idepnwel- riekende geur van "het vieze water uit de rioleringen dat omboog kómt, hen verdrijft. j (Foto Stevens én Machielsen) De Belgische generaal Janssens, de vroegere opperbevelhebber van dé Kongolese Force Publique, is veroor deeld tot 15 dagen streng arrest, zo is van betrouwbare zijde te Brussel ver nomen. De generaal kreeg deze straf omdat hü zonder voorafgaande toestemming van het leger zijn lezing heeft gepubli ceerd van de gebeurtenissen, die volg den na de onafhankeljjksveriening in Kongo op 30 juli. Drie helikopters van de Britse lucht macht, met basis in Nicosia, zijn van morgen vroeg naar Famagusta gegaan om zeventien Joegoslaven te redden, nadat de 'kapitein van het schip had eegedeeld, dat zijn boot aan het door breken was. De Joegoslavische vrachtboot Snjez. nik, 1500 ton, is gisteren op een rif aan de grond gelopen, terwijl zij hulp verleende aan de Japanse vrachtboot „Magato Maru", die ook aan de grond gelopen was. De 38-jarige Britse luitenant Thomp son werd uit een helikopter op het dek van het schip neergelaten om de leden van de bemanning te. helpen met het aantrekken van de redddingsbroek. Door de zware zee en de sterke wind konden kleine bóten hét schip niet be reiken. Een woordvoerder van de RAF heeft meegedeeld, dat, als alle bemannings leden in veiligheid zijn, de helikopters zich klaar zullen houden hulp te vér- lenen aan de 70 koppen van, de be manning van de Magato Maru, dié naar men denkt later op de dag zal doorbreken. Een helikopter stortte in zee ter wijl hij bezig was met het reddings werk, maar de beide inzittende wer den gered. (Van onze correspondenten) Terwyl hier en daar in de overstromingsgebieden het water al weer begint te zakken, is op andere plaatsen de situatie bepaald kritiek geworden. Sinds gistermiddag worden bij voorbeeld ook een deel van de stad Groningen en de plaatsen Paterswolde en Eelder- wolde door het water bedreigd. Voorts is in Tweede Valtheriuond het gevaar van een dijkdoorbraak aanwezig. De dijk langs de Meerweg' tussen Haren en Paterswolde bij de stad Gro ningen loopt op ecu viertal plaatsen ernstig gevaar te breken. Mocht een gat J in de dijk slaan dan zal een enorme ,v r watermassa (afkomstig uit de kop van Drente, via de reeds buiten zijn oevers getreden Drentse Aa en de langs de dijk lopende Schipsioot) zich in de ge middeld écn meter lager gelegen pol- ders storten in de richting van de stad Groningen. Tientallen vrijwilligers zijn de ge- t hele dag bezig geweest de dijk met zandzakken en zeildoeken te verster- ken. Hier en daar stroomde gisteravond het water echter reeds over de Meer- weg, die geheel voor het normale ver- keer is afgesloten. Het. blijkt, dat de dijk erg zwak is. In verhand met de benarde situatie zijn gisteravond 100 militairen uit Zuidlaren ingezet om de bedreigde ifflsgl punten met zandzakken te versterken. Bi Het garnizoen te Zuidlaren wordt in paraatheid gehouden om verdere as- 'ga sistentie te kunnen verlenen. COLONIAL ENERGY SHARES FUND heeft het kivartaaldividend uit inkomsten verhoogd tot S 0.09. Over het voorgaande Kwartaal declareerde het fonds een dividend van 0.0$. (Van een onzer verslaggevers) Een Amerikaans echtpaar heeft op Schiphol tevergeefs staan wachten op een juwelenkoffertje, waarin voor een waarde van ruim 80.000 gulden aan sieraden en edelstenen zit opgeborgen. De heer en mevrouw Gore waren met de Caravelle van de SAS van Kopenhagen naar Amsterdam komen vliegen. Aangezien het juwelenkof fertje te groot was om in de cabine mee te nemen, hadden ze het tegelijk met hun andere bagage afgegeven voor transport in het vrachtruim van het vliegtuig. Bij aankomst op Schiphol toonde de heer Gore zijn recu, maar het juwelen- koffertje bleek spoorloos verdwenen te zijn. Er kon zelfs niet vastgesteld worden of het wél uit het vrachtruim was gekomen, zodat het niet eens ze ker is of het wél op Schiphol is ge weest. Zowel de politie in ons land als in Denemarken stelt een onderzoek in naar deze mysterieuze zaak. De Verenigde Naties hebben hekend- gemaakt, dat de Veiligheidsraad van middag halfvjjf bijeen zal komen ter- bespreking van de Russische éis inzake vrijlatting van de Kongolese ex- premier Loempemba. De speciale politieke commissie van de algemene vergadering der Vér. Naties heeft gisteren een Afro-Azia- tische poging om onmiddellijk tot een herverdeling der zetels van de Vei ligheidsraad over te gaan, met 42 tegen 36 stemmen verworpen. - De premies voor verzekering tegen oorlogsrisieo voor de scheepvaart zijn door het Institute of London Under writers voor een aantal landen ver laagd. Voor Birma, Egypte, Malaldca en Cyprus is het tarief der verzekering tegen stakingsrisico verlaagd van 9 d. tot 6 d. per 100 en voor Syrië, Jor danië en Irak van 1 V-t sh. tot 9 d., vóór Libanon van 2% sh. tot 9 d. De in Oost-Afrika gelegen onder nemingen van de Cultuur My: „NGOM- BEZI" hebben in nov. een produktie verkregen van 368 ton sisal tegen 400 ton vorig jaar. Gedurende jan.nov. 1960 werd 3621 (4065) ton geprodu ceerd. President Eisenhower heeft gisteren bjjna drie uur gesproken met zijn op volger Kennedy over de problemen welke vastzitten aan het overnemen van de taken van de oude regering door de nieuwe, op 20 januari van het volgend jaar. De. komende en de.gaande Amerikaanse president verklaarden na afloop van hun "gesprek dat „rechtvaardige vrede in vrijheid voor alle volken" het voor naamste doel van de politiek van Washington zal blijven., Zy lieten weten dat zij „de voornaamste problemen van de vrede, veiligheid en vrijheid in de gehele wereld" hadden bespro ken. De twee mannen, die tijdens de ver kiezingscampagne elkaar menig on vriendelijk ding hebben gezegd, hebben volgens Kennedy, een „hartelijke" be spreking gehad. Na- hun besprekingen hadden zij een De scheidende, en de toekomstige president der Ver. Staten bij hun ontmoeting. Telefoto ontmoeting met de ministers van bui tenlandse zaken, defensie en financiën, respectievelijk de heren Herter, Gates en Anderson. Na de besprekingen hebben Eisenhower en Kennedy een gezamenlijke verkla ring uitgegeven, waarin stond, dat het gesprek „buitengewoon leerzaam" was geweest. J' Kennedy verklaarde later tegenover persvertegenwoordigers, dat hjj Eisen hower had gevraagd of deze bereid zou zijn een functie te bekleden, indien hem er een werd aangeboden. De pre sident zou hebben geantwoord, dat hij te allen tijde bereid was om het land te dienen. Kennedy zei voorts, dat de president „bijzonder behulpzaam" was geweest en dat hjj „zeer voorzichtig was ge weest" om de regeringswisseling zo gemakkelijk mogelijk te maken. INE depress ie boven Zuid-Ëngeland Ls en N oordwest-Frankrijk nam de afgelopen 24 uur langzaam in diepte aj. Randstorïngen ervan veroorzaakten nu in het Alpengebied en Italië plaat selijk grota hoeveelheden regen. Een. nieicwe storing op de oceaan verplaats te zich snel in de richting van Portu gal en bracht daar zware regenval Deze depressie zal zich naar het weste lijk deel van de Middellandse Zee Per- plaatsen. Tegelijkertijd, breidt een lage drukgebied ten zuidwesten van IJsland zich echter in de richting van Schot land uit. Vena acht mag worden, dat ons land zich het komende etmaal in een gebied met weinig wind tussen deze depressies zal bevinden. Er kan plaatselijk nog enige regen vallen en tijdens verspreide opklaringen zal zich. hier en daar mist vormen. De lucht druk in Scandinavië en Noord-Rusland is thans aan het stijgen bij dalende temperaturenNaar Midden- en Zuid- Rusland houdt de aanvoer van zeer zachte lucht uit het MiddclUmke- Zeegebied echter aan. Wind- Ma*, temp. richting v. gkiterea en snelheid en neerslag mtr p. sec. afgel. 24 a. Naam Straat. Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Tronw. Betaling zal geschieden per week (61 cent) pet kwartaal (7.90). Tót 1 januari a.s. betaal ik I.— abonnementsgeld. U wordt »er2ocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw" Witte de Withstraat 25. Rotterdam ontvangt dan tevens ons documentair interessant en teer lezenswaardig kerstnummer hetwelk rijk geïllustreerd is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1