j; Kentering ADVOCAATUIT SPANJE TERUG: Staat van beleg in Kongo's Oostprovincie De Bilt: Temperatuur iets lager Verging bemand Russisch ruimteschip? •u Railvervoer in Amsterdam via metro en Veiligheidsraad bijeen over Kongolese kwestie MEESTE STAKERS WEER AAN HET WERK In Utrecht is het nog onrustig ||3| Ikeda herkozen als Japans premier Tumult in Franse Assemblee bij Algerije-clebat Het weer in Europa Pseudo-doctorandus krijgt ontslag Verkeersrapport adviseert: Kosten per km: 50 miljoen Volle wachtkamer Schiphol-m-mist I Weer „staatsgreep in Vientiane r n. Incidenten en in [Nederland -ifiS. DEBAT BEGON MET AGENDA-STRIJD DONDERDAG 8 DECEMBER 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4776 Directeur: H. DE RUIG Hootrlredacteur- Di J A H J S BHt'INS SLOT. iiï Loemoemba OP het moment dat de Franse nationale vergadering een ru moerige zitting hield over de kwestie-AIgerije, die na zestien uur vergaderen eerst vanmorgen om tien over halfacht werd be ëindigd, heeft de advocaat van Lagaillarde, die naar Spanje is geweest om zijn cliënt te bezoe ken, na zijn terugkeer in Parjjs een verklarwig afgelegd, die als een bom insloeg. De advocaat, Tixier-Vignan- court, die pogingen in het werk wilde stellen om de hoofd- beklaagde in het „barricadenpro- ces", Lagaillarde, naar Parijs te doen terugkeren, deed bij de her vatting van het proces de sensa tionele mededeling, dat Lagail larde niet op eigen initiatief naar Spanje is gegaan. Hij heeft dit gedaan „op bevel". Tixier-Vig- nancourt verklaarde, dat „binnen enkele dagen" zijn mededeling, de „onmiskenbare toelichting zal krijgen, die nodig is voor een vol ledig begrip van Lagaillarde's po sitie". Opgeheven BIJZONDERE AANBIEDING Degene die zich nu op ons blad abonneert betaalt tot 1 jannari 1961 slechts een golden abon nementsgeld. Woonplaats: Botterdam! Witte de With strest Telef. 115700 (8 IJ. Postbus 1112, Postgiro No 42451B. Klachtentllenst abonnementen 10.3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. V-Cravenhage: Huygenspletn 1. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091, Postgiro No. 424867. Klachtendlenst 18.30—10.30Telefoon 362569. Dordrecht: Spuiweg 132. Telef. 4570. BChledam: Aleidastraat 23. Telef. 65451, Abonnementsprijs 01 cent Per week. ƒ2.65 per maand, ƒ7.00 por kwartaal, Loste nummer» IS «ent. Verschijnt dagelijks. v (Geldig tot vrijdagavondo) PLAATSELIJK MIST. Overwegend droog weer met op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. IVeinig wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 8.36 Maan op: 22.45 Onder: 16.29 Onder: 12.20 m (Van onze militairs medewerker) HET Voorlopig Verslag op de defensie' begroting heeft ons een hart onder te riem gestoken in onze jarenlange gtitd voor een sterkere conventionele Slacht van de NAVO. Ir» het voetspoor van Amerika beginnen thans ook in Ne derland de ogen meer en meer open te gaan. Wil het Westen aar, de nachtmerrie ün een atoomoorlog ontkomen, dan zal liet zich niet langer slaaf van het atoom wapen mogen maken. Want zo lang- jtamerhand weet iedereen wel dat het Westen in geval van een grootscheepse Russische agressie niet alleen van het A- en H-wapen gebruik moet maken in kten Moskou daarmee begint, doch dat jiét zélf als eerste dat wapen ter hand moet nemen indien de Kussen met hun gvote conventionele overmacht de gren zen zouden overschreden, "•Nalaten van dat gebruik zou gelijk ^aan met capitulatie, met het verlies van de vrijheid, met de ondergang van èaropa centrum van christelijke cul- tiiur, Tussen deze twee verschrikkelijke rdtersten zou dan het Westen moeten Öezen, eenvoudig omdat men zichzelf uit incht naar grotere welvaart In deze ^WmngpoBitie heeft gemanoeuvreerd. rERHAALDELÏJK hebben we erop ge- 1 wezen dat de aldus gevoerde defen- riépolitiek in feite strijdig is met een christelijke politiek, omdat vrij welbe wust een geestelijk conflict oproepen en tma geweten in het nauw brengen door deze politiek te steunen. Slechts wanneer het alternatief moge- tijk is, nl, alleen naar het A-wapen grij pen indien Rusland dat als eerste doet, alleen dan ia dat gebruik ethisch verant woord. Beter gezegd: dreigen daar mee ten einde dat gebruik te, voor komen, is dan ethisch gerechtvaar digd. Omdat men in dat geval tevens die andere stok achter de deur heeft, nl. een Evenwicht aan conventionele wapens, waardoor ook in die sector een Russl- ecbe agressie onaantrekkelijk wordt en daarmee het behoud van de wereldvrede wordt bevorderd. Langs deze weg kan ook de afschaffing der atoomwapens een realiteit worden, want dan riskeert het Westen»daarmee niet een eenzijdige, ont- met ai ie riaioo'a van dien. Lagaillarde op bevel naar Spanje gegaan 'lllli[|||lil||l!||iiiil|iili[||jiiii||i|j|||i|ii||||i|||jiiii|||||||[iuiiiii p het Voorlopig Verslag van de Twee- de Kamer kan men nu o.a. het vol gende lezen„Vele leden twijfelden niet aan de voldoende kracht van de NAVO, met name van Amerika, op het gebied van kernwapens. Wel echter betwpfelden zij het of de bestaande conventionele l(AVO-troepenmacht voldoende sterk is. Zonder rich te willen vastleggen op een precisering van de nodige conventionele macht, waren zij niettemin van mening dat versterking van die macht, met na me van de landstrijdkrachten en de deze ondersteunende luchtstrijdkrachten de allerhoogste prioriteit moet hebben in de defensie-inspanning der NAVO-landen. Deze leden waren er rich van be- WUst, dat zulks een verzwaarde defen- rielast zal betekenen. Daartegenover staat h.i. verhoogde veiligheid voor de democratische landen, meer ruimte voor een slagvaardige en adequate NAVO- politiek en vooral voor een verdwijnen naar de achtergrond van het gevaar vbor een nucleaire wereldbrand. Zij wensten er daarom geen misverstand Over te laten bestaan dat zij in beginsel bereid waren bun steun aan een zodanige defensiepolitiek te geven." DE hier aan het woord zijnde leden konden weinig waardering opbrengen voor vele facetten van de thans uitge stippelde defensiepolitiek. Evenals wij achten zij de mechanisatie en motorisa- fie van het parate Legerkorps veel te traag gaan, de gekozen oplossing van «Ie defensie-organisatie geen gelukkige en da speculatie op Amerikaanse hulp voor realisatie van; het Luchtmachtplan, eèn 3lag in de lucht. Het moge een teken aan de wand zijn Vbor de minister van defensie dat zijn tieleid met nauwelijks verholen afkeu ring door het merendeel der militaire woordvoerders van de Kamer is begroet. Indien hem de handen financieel en op andere wflze zijn gebonden dan richt dit téken aan de wand rich ook tot de gehele regering in zoverre zij mede-verantwoor- dèlijk is aan deze gebondenheid van de minister. •''Het Westen blijft zo voortsukkelen op een gevaarlijke weg. Deze morele im passe in het defensiebeleid dient einde- tijk doorbroken te worden. Het is te hópen dat de van diepe ernst getuigen de meningsuiting van de Kamer een ken tering zal inluiden die bij de komende debatten zal d«3orwerken. President Kasavoeboe van Kongo heeft de staat van beleg afgekondigd in de opstandige Oostprovincie. In deze provincie staat iedereen nu onder de jurisdictie van het leger van kolonel Moboetoe. Het is twijfelachtig of deze maat regel op korte termijn van invloed zal zijn in de Oostprovincie, waar militaire politie, die trouw gebleven is aan ex-premier Loemoemba, de macht in handen heeft. Het hoofd van de voorlopige Kongo lese regering, Bomboko, deed op een conferentie de mededeling van de staat van beleg. De conferentie had een enigszins bizar verloop. Ze vond plaats in de hal van de villa, die ex- premier Loemoemba als ambtswoning heeft gediend. De elektrische stroom toevoer was afgesneden en de enige verlichting bestond uit een tv-schijn- werper. Toen journalisten enige malen over een kabel struikelden werd de hal in het duister gedompeld. Bomboko deelde verder mee, dat kolonel Moboetoe onder bepaalde voorwaarden de verzoeningscommissie van de V.N. na 26 december in Kongo toe zou laten. Hij protesteerde tegen de „inmenging van de Ver. Naties in binnenlandse aangelegenheden van Kongo". De Veiligheidsraad heeft niet het recht uitleg te vragen over de vol komen... wettige arrestatie van Eoe- mo&mba. Bomboko zei ten slotte, dat een Zwitserse arts van het Internationale Roods Kruis toestemming zal worden gegeven Loemoemba in de militaire gevangenis van Thysstad te bezoeken, maar alleen als deze arts eerst naar Stanleystad gaat voor een onderzoek van Songoio (oud-minister, die door Loemoemba-gezinden ernstig zou zijn mishandeld) en als hij een rapport over diens toestand voorlegt aan de Ver. Naties., Op de vraag wanneer Loemoemba zal worden berecht, antwoordde Bom boko: „Als alle onschuldigen die ge vangen zitten, bevrijd zijn". De chemicus prof. Walter Noddack, ontdekker van het element rhenium, ig woensdag in de ouderdom van 67 jaar te Bamberg overleden. Prof. Noddack was hoofd van het staats- studie-instituut voor geochemie te Bamberg. Ikeda, de pro-Westerse politicus, is herkozen tot premier van Japan. Zijn herkiezing kwam spoedig nadat de in meerderheid zijnde Liberaal-Democraten Kiyose tot voorzitter van het parlement hadden gekozen. De verkiezing van een voorzitter had de vorming van een regering gedurende drie dagen opgehouden. Premier Ikeda kreeg 290 stemmen, praktisch alle stemmen van de aanwezi ge Liberaal-Democratische afgevaar digden. De waarnemende voorzitter, van de Diet, de socialist Eda, kreeg 141 stem men, en Nisjio, leider van de gematigde Democratisch-Socialistische partij, be haalde 16. stemmen. De voorzitter van de commistische partij, Nosaka, kreeg er drie. Bijna 88.000 inwoners van Nagasaki ruim een kwart van de totale be volking lijden nog steeds aan de gevolgen van de kernontploffing na het bombardement op de stad in 1945, zo heeft het stadsbestuur mee gedeeld. De advocaat verzekerde het Hof: „Als ge de waarheid weet en ge zult de volle waarheid weten - zult ge Lagaillarde, die «reen laf en oneer lijk mens is, niets kwalijk nemen." De advocaat,zed, dat, voor zover,hij weet, de ar.dere verdwenen' beklaagden zich niet in Spanje ophielden. Eükefe uren later werd deze verklaring voor een deel bevestigd door het bericht, dat een van de voortvluefhtigen. Feral, in Tournay, een dorpje in de Pyre neeën, was aangehouden. DE Franse Nationale Vergadering heeft gisteren de parlementaire onschendbaarheid van het parlements lid Lagaillarde met 424 tegen 21 stem men, bij 55 onthoudingen, opgeheven. Door deze maatregel is het mogelijk Lagaillarde te arresteren. Zoals bekend heeft de verdwijning van Lagaillarde de vrees doen ontstaan, dat de tegenstanders van de Gaulle, en met -name de ultra-nationalisten, een staatsgreep zulüJen doen om te voorkomen, dat het referendum over de Algerijnse politiek van de Gaulle doorgaat. Hoge Franse functionarissen schake len de mogelijkheid van een moord aanslag op de Gaulle dde over twee dagen naar Algerije gaat niet uit DRIEMAAL ontaardde het debat in de Franse Nationale Vergade ring in onparlementair geschreeuw en getimmer op de banken. Tweemaal moest de zitting voor korte tijd wor den onderbroken. Het eerste van de incidenten deed' zich voor, toen de rechtse onafhanke lijke afgevaardigde Tremolet opmerk te: „Frankrijk is niet in verval. Alleen zijn staatshoofden kunnen oud, ver sleten en ontmoedigd rijn". Het tweede incident deed zich voor, vannacht om drie uur, toen de Alge rijnse afgevaardigde Ben-Hacine zei: „Algerije zal veel te danken hebben aan de revolutie welke minachtend als rebellie wordt aangeduid". Het derde en laatste tumuJt ontstond, toen een extreem-rechtse depute, Le Ben, aan premier Debré vroeg of hij niet van mening was, dat „over de banken de geest van Pierre Laval Zie verder png. 3. le kol.) lllllllllllllllllllllllll!ll!l!lllilillllll!illlimilll!llliini!l!llinillll t Statk» Wlnfl- Max. temp. richting t. gisteren en snelheid en neerslag f&trp.aec. af gel. 24 n. Helsinki geh. bew. Stockholm sneeuw Kopenhagen regen Aberdeen regenbui Londen mist Amsterdam mist Brussel zw. bew. Luxemb. zw. bew. Parijs mist Bordeaux zw. bew. ono no Grenoble Nice Berlijn Frankfort „V.ünehen Zürich. Genève Locamo Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majortra Lissabon h. bew. geh. bew. geh. bew. mist mist geh. bew. geh. bew. zw. bew. geh. bew. geh. bew. regen onweer zw. bew. geh. bew. 1. bew. geh. bew. zw. bew. 6 10 10 windstil windstil zzo 2 Z7.W 2 z 1 O 3 windstil windstil n 8 zw 4 zo 1 OIO 1 o 2 windstil ono 2 wnw 2 w 2 ZO 6 zw 10 ■windstil o 2 windstil wnw 10 n 7 —2 —0 6 —2 7 6 5 3 7 9 7 14 7 6 1 3 8 6 11 2 14 19 15 14 3 14 16 0 0.1 8 3 0.1 0.2 2 1 0 0 O O 7 0 10 5 O 8 3 34 O 17 8 0 32 14 4 VEN storing verplaatste zich van de Adriatische Zee via Oostenrijk en Polen naar de Oostzee. Deze bracht in Duitsland nog al wat regen en don derdagmorgen bij Zweden sneeuw bij krachtige oostelijke winden. Deze de pressie zal zich in de richting van Finland bewegen. Een andere depressie trok over Spanje naar het westelijk deel van de Middellandse Zee, in Spanje're gen en sneeuw brengend. Op de Oceaan is de luchtdrukverde- ling wat gewijzigd en bewegen enkele depressies in ongeveer noordelijke rich ting langs New-Foundland. De uitbreiding ervan in oostelijke richting gaat maar langzaam. Boven West-Europa zal, bij langzaam verder stijgende luchtdruk, het. rustige weer met op vele plaatsen mist ook het ko mende etmaal aanhouden. De tempe raturen worden daarbij over het al gemeen opnieuw iets lager. Den Helder Ypemburg Vlissin-gen Eelde De Bilt Twente 1. bew. mist geh. bew. mist mist geh. bew. zzo ozo zzw wzw zo Eindhoven motregen windstil windstil 7 1 5 1 6 0,3 5 0.6 5 0.5 8 0.1 5 2 De correspondent in Bern van de Chicago Dally News meldde van di plomatieke kringen, die relaties in Moskou hebben, te hebben vernomen, dat een Russische poging, in oktober j.l., om een mens in de ruimte te bren gen, met een drama is geëindigd en dat verdere proefnemingen voor en kele maanden ziin uitgesteld. Volgens het bericht, zou het betrok ken ruimtevaartuig met succes zijn gelanceerd, doch de cabine met de ruimtevaarder aan boord zou zich niet van de raket hebben kunnen losma ken, waarna het gehele ruimtevaar tuig verbrandde. De lancering had moeten samenval len met het verblijf van premier Chroestsjew in New York, waar hij de opening van de algemene vergadering der Verenigde Naties heeft bijgewoond. Bij zijn terugkeer in Moskou zou Chroestsjew maarschalk Nedelin, de bevelhebber der Russische raketstrijd krachten, voor de mislukking aanspra kelijk hebben gesteld, waarop de maarschalk zelfmoord zou hebben ge pleegd. De Russische pers had destijds ge meld, dat maarschalk Nedelin als ge volg van een ongeval om het leven was gekomen. Met ingang van 8 december is aan de adj.-genera&l in buitengewone, dienst van H.M. de Koningin, vice-admiraaï tit. b.d. N. A. Rost van Tonningen op de meest eervolle wijze ontslag verleend aks oppercereniorilsmeesfer,;,6chterimet de bepaling, «lat hjj déze functie tijdelijk blijft waarnemen tot door de vervanging in deze functie voorzien wordt.. De heer Rost van Tonningen is met ingang van gelijke datum benoemd tot grootmeester van het koninklijk huis. SLANKE vrouwen in de Amerikaan- scheldwoorden bij het passeren van een auto met blanke schoolkinderen, die naar huis terugkeren van een geïnte- greerde school. De kinderen zijn door hun ouders naar school gebracht, in weerwil van de oproep van het meren deel van de blanken in de stad, de on langs ook voor negerkinderen openge stelde scholen te boycotten. In New Orleans dreigden gisteravond nieuwe onlusten. De politie heeft opdracht ge kregen streng op te treden tegen men sen die trachten de integratie tegen te gaan. (Van onze correspondent) B. en W. van Den Helder hebben de raad voorgesteld de heer H. W, J. Schmitz, tot voor kort leraar in tijde lijke 'dienst aan het gemeentelijk lyceum, niet-eervol ontslag te verle nen. De heer Sdhmitz doceerde onbe voegd biologie, zulks in tegenstelling tot de door hem bij zijn aanstelling schriftelijk afgelegde verklaring en overgelegde bescheiden, waaruit zou moeten blijken, dat hij doctorandus in de biologie was. Voorgesteld wordt hem met ingang van 4 november jl. als ontslagen te beschouwen. De 76-jarige A. de Waal uit Zegveld is overleden nadat hjj óp de hoek van de Leidse Straatweg bij de Blokhuis- brug door een auto gegrepen was. - (Van een onzer verslaggevers) In een vandaag verschenen „inte- rim"-rappor t van de commissie Ver keer en Vervoer van de gemeente Amsterdam is het openhaar vervoer van de toekomst het onderwerp. De commissie komt tot de volgende con clusies: voor de binnenstad is een systeem van ondergronds railvervoer (trei nen door tunnels) nodig; 1 buiten de binnenstad zal het ver voer zich boven de straat, op „ijle" viaducten, moeten afspelen; i .er is een systeem van stamlijnen ontworpen, dat beginnend in het centrum. tot ver in de toekom stige lobhen van het agglomeraat Amsterdam voert; i djt net van stamlijnen zal dus in de binnenstad betekenen vier „lij nen"; noord (naar Amsterdam- Noord), oost (WeesperstraatWi- bautstraat)zuid (DamrakRokin Vijzelstraat) en west (gesplitst in KeizersgrachtOvertoom en Kei zersgrachtRozengracht). Al deze lijnen zijn ondergronds; het eerst zal begonnen moeten wor den met de „zuid"-lijn. 'de kosten bedragen globaal per on dergrondse kilometer 30 tot 50 miljoen; per bovengrondse kilome ter 5 miljoen. Deze conclusies, die het Amsterdamse openbare vervoer voor de toekomst d.e weg zouden moeten wijzen uit de ver keerschaos in de binnenstad en de mo gelijkheden van het vervoer binnen 'iet uitgebreide agglomeraat Amster dam, zijn de vrucht van een langdurige studie van een commissie, die met de interim-pubïikatie vooral ten doel zegt te hebben „het nu reeds mogelijk ma ken van een meer algemene discussie. Overigens stipt de commissie, «He de materie blijft bestuderen, slechts de hoofdlijnen aan. Met name het „intern" vervoer binnen de stadswijken voor zo ver ze niet onmiddellijk door de stam lijnen bediend zullen worden, blijkt nog een studie-object. Men is de mening toegedaan, dat in Amsterdam een ge heel nieuwe opzet nodig is, die in geen stad ter wereld een voorbeeld heeft: noch de Parijse Métro, de Londense Underground of systemen als-in Stock holm, Zürich of München ontwikkeld, zijn voor Amsterdam geschikt. Daar door is men gekomen tot het ontwerp van een net van stamlijnen, die elk naar een staiisector voeren en zich daar vertakken. Ten minste één ondergrond se ringliJn acht men noodzakelijk; pa rallel aan de Singelgracht. Ook de Ringspoorbaan denkt men in later sta dium te kunnen inschakelen in het systeem. Bouwtechnisch zijn er -—voor- ar wat de tunnelbouw betreft zeer veel problemen te overwinnen. Buiten de binnenstad als de stamlijnen bo vengronds kómen wordt de aanleg eenvoudiger. Vooral belangrijk acht men dat door deze „verticale selectie" van het verkeer (ondergronds, weg, boven de weg) het „normale" wegver keer als auto's en fietsers ruimte krijgt. Uitlopers van de stamlijnen zullen wel licht zelfs buiten het agglomeraat voe ren. Gedacht is aan Badhoevedorp, Schiphol en Ouderkerk aan den AmsteL Het verkeer tussen niet door deze stamlijnen te bedienen regionen zal per autobus onderhouden worden. De Rus Zorin, die deze maand voor zitter is van de Veiligheidsraad, heeft op de spoedbijeenkomst van de Raad ter behandeling van de kwestie Kongo, een resolutie ingediend waarin secre taris-generaal Hammarskjoeld o.a. wordt verzocht de onmiddellijke in vrijheidstelling van Loemoemba te be werkstelligen. De Amerikaan Wadsworth had hij het begin van de zitting het tijdelijk aftreden van Zorin als voorzitter van de Raad geëist omdat deze, volgens hem, „te bevooroordeeld" was en „ac tief en ijverig had deelgenomen aan destructieve activiteiten om het werk van de VN in Kongo te vernietigen". Wadsworth zette zijn voorstel kracht bij door te wijzen op de door de Rus sische delegatie opgestelde resolutie, door Zorin op de agenda gezet, waarin het Kongolese, staatshoofd Ka savoeboe als een verrader werd. be stempeld, en op Ruslands weigering bij te dragen in de kosten van dè VN- operaties in Kongo. Ook de afgevaardigden van Frank rijk, Italië en Engeland kritiseerden het Russische document en hadden bezwaar tegen opneming ervan op de agenda. Zorin gaf ten slotte in zoverre toe dat de Russische verklaring slechts genoemd zou worden als een van de verschillende documenten. Maar hij verklaarde dat volgens de procedures het aan de voorzitter zelf is te besluiten of hij al dan niet zou voorzitten. Behalve de Russische resolutie waar in werd aangedrongen op de vrij lating van Loemoemba, de demilitari sering van Moboetoe's troepen en uit wijzing van al het Belgische militaire en burgerlijke personeel, werd door de westelijke mogendheden (V.S., Enge land, Italië en Argentinië) een reso lutie ingediend, waarin verzocht wordt om eerbiediging van de menselijke rechten van alle gevangenen in Kongo. In het westelijke voorste! wordt er voorts op aangedrongen om het inter nationale Rode Kruis tóestemming te geven om gevangenen in Kongo te be zoeken. Verder wordt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Hammar skjoeld, volgens de ontwerpresolutie, verzocht zijn inspanningom Kongo te helpen bij het herstel van rust en (Van een onzer verslaggevers). Het overgrote deel van de metaalarbeiders, dat gisteren in staking ging uit protest tegen het mislukken van het loonberaad, is vanmorgen op normale wijze aan het werk gegaan. Alleen in Utrecht was de.situatie nóg onrustig en onoverzichtelijk. Hier werd bij Stork-Jaffa het werk hervat. Bij Werkspoor en Frans Smulders kwamen de arbei ders wel naar de fabrieksterreinen, maar gingen niet aan het werk. Bij de Demka werd vanmorgen niet ge werkt. Daar stonden de werknemers voor de poort van de fabriek. In Amsterdam was vanmorgen de arbeidsrust teruggekeerd. Bij Krom hout ging men aan het werk na de mededeling, dat morgen de 1% extra-winstuitkering uitbetaald zal worden. Werkspoor Utrecht maakte bekend, dat de extra-uitkering zal geschieden op 16 december. Stork keert de 1% uit op 22 december. Ook de Rotterdamse metaalarbeiders hebben hun werk hervat. Vrijwel alle grote bedrijven in Rot terdam en omgeving hebben besloten de premie van 1% procent over het jaarsalaris op korte termijn uit te ke ren. By Wilton-Fijenoord, de Rotter- damsche Droogdok Mij. en de scheeps werf Waalhaven geschiedt dat nog deze week. De werf Gusto in Schiedam, de machinefabriek Bolnes N.V. in Krimpen aan den IJsel en de machine fabriek 'Rotterdam betalen de premie volgende week of kort daarop. Bij Verolme's bedrijven wacht men op de terugkeer van de president-directeur uit Brazilië. orde in het gehele land en om. de eer bied voor de menselijke waardigheid van allen in het land te verzekeren, voort te zetten. Secreta ris-generaal Hammarskjoeld. heeft in. een lange rede de .Sowjet- Russische kritiek op het optreden der VJj. in Kongo beantwoord. „De V.N. hebben aanhoudend een volstrekte neutraliteit in Kongo bei waard", aldus Hammarskjoeld. „Zij zijn niemands werktuig geweest" Hü vervolgde: „Ik ben bijzonder ongerust over de wijze waarop de V.N. be schimpt worden voor het werk, dat zij in. Kongo doen. Wij zijn niet onfeil-, baar en er zijn fouten gemaakt, doelt deze sproten niet voort uit een wij-.' ziging van politiek der volkerenor ganisatie. Het zijn harde woorden, maar ik ge loof, dat deze organisatie te ys&k.-'eiï' te -gemakkelijk aJs^z«TOdébok*'*wóra1?' gebruikt door diegenen, die zich ..van hun verantwoordelijkheid willen ont-* doen", aldus de secretaris-genera^.' Hammarskjoeld herhaalde,hetgeen, hij reeds eerder heeft gezégd, dat nog liever zou zien dat het-ambt: varY secretaris-generaal te pletter zou slaan.' op de rots van het, beginsel, dan dafc hij zou toestaan'dat :het in dis&ediafcï zou raken. Dichte mist heeftSchiphol vanoch tend onbereikbaar gemaakt v<wr alle aankomende vliegtuigen. De totaal verlaten aankomsthal bood een schrille tegenstelling met het ver- tre&restaurant Europa, dat te klein was voor de vele passagiers,- die op hun vertrek naar - het buitenland zaten te wachten. Ook het uitgaande verkeer ondervond vertraging, deels omdat er mist hing boven ettelijke luchthavens in West-Europa. In de loop van de ochtend kozen rij het met vertraging toch een aan tal vertrekkende vliegtuigen het luchtruim, de eerste om9.50 uur naar Kopenhagen en Stockholm, de tweede naar Parijs en kort na half elf ook toestellen naar Londen, Hamburg en Brussel. Ook het vlieg tuig van de Olympic Airways met bestemming Athene vertrok voor de lijnvlucht via. Frankfort eh Zurich. Enkele uitgaande vluchten werden geannuleerd. - 5V Volgens kringen uit het leger van Laos, heeft kolonel Abhay, de com mandant van het militaire district Vientiane, de militaire controle over Vientiane, de hoofdstad van Laos, overgenomen, tijdens een ^taats- greep", die ten doel had steun te ver lenen 3an de neutralistische regering van prins Soevanna Phoema. Naam: Straat: 4 t'i'd Wenst acb ingaande heden te abonneren op het dagblad Fronw. Betaling zal geschieden per week (81 ceni) per kwartaal (7.90). Tot 1 jannari a.s. betaal ik 1.— abonnementsgeld. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw". Witte de Withstraat 25, Rotterdam O ontvangt dan tevens ons documentair Interessant en «eer lezenswaardig kerstnummer hetwelk rijk geïllustreerd is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1