Springplank of tijdbom? Tweede dag van de Gaulle in Algerije E .Geschreeuw betekent niets' Op de boerderij van Prins Bernhard KN-troepen treden op in Nieuwe bussen niet in gebruik door tekort aan chauffeurs mmmÊmmmamÊmmmmmaÊMmmam De Bilt: Wat regen of sneeuw Anti-communistische betoging in Havana Zekerheid een Nationale traditie Adenauer nog niet naar buiten Rift Wall Estate in Tanganjifca Zo nodig evacuatie per vliegtuig Straalbommenwerper in V.S. neergestort r r W" LONDEN KRIJGT ER 16 HOTELS BIJ qfPetst afe ïFftl NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ORGELS énPIANO'S BEDREIGING VAN EUROPEANEN A. GROEPSLEIDER B. GROEPSLEIDSTER G, ASSISTENT- GROEPSLEIDSTER ASSISTENT- GROEPSLEIDER ZATERDAG 10 DECEMBER 1960 v Directeur: H. DB RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4778 V. Hoofdredacteur: Dr. J A. H. J S. BRUINS SLOT HALFWEG TEL.O 2907-43^+1 Mislukte aanslag in Cubaans vliegtuig Stralend KJ n rt -T'. BODEGRAVEN UUU I Tel. 01726-2541 De farm van Prins Bernhard in Tanganyika, de Rift Wall Estate. Dat is het onderwerp van deze week in onze serie „Voor Trouw. Tussen Kaapstad en Caïro". Dit is de eerste reportage, in de pers verschenen over de boerderij van Prins Bernhard in Afrika. J Evacuatie HET EVERT ZOUDENBALCH HUB te UTRECHT BIJZONDERE AANBIEDING Degene die zich nu op ons blad abonneert betaalt tot 1 januari 1961 slechts een golden abon nementsgeld. Rotterdam» F1"® de Wijkstraat 23. Telef, 115700 (6 1.). Postbus 1112 Postgiro No. 424519. Kiachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 3.15700. '•-Gravenhagen Huygensplein 1. Teiefoon 1B34S7 <3 lijnen). Postbus 1091. -™ Postgiro Ho. 424807. Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon. 362569, Dordrecht! Spuiweg 132. Telef. 4670. Schiedam: Aleldastraat 23. Telef. 65451, Abonnementsprijs 61 cent per week, ƒ2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummer» 15 «ent. Verschijnt dagelijks, (Geldig tot zondagavond) NOORDOOSTELIJKE WIND Zwaar bewolkt met nu en dan regen of sneeuw. Wei nig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige, langs de kust krachtige tot stormachtige wind tussen noord en noordoost. Morgen: zon op: 8.38 maan op: onder: 16.39 onder: 13.09 T TT ET Parool" van donderdag bevatte een Hoofdartikel met welks strek king wij ons zeer wel kunnen ver enigen. Het artikel handelde over „De Gaulle en Europa". „Het Parool" sprak daarin zijn be zorgdheid uit over het streven van de Gaulle met betrekking tot de Europese integratie. Wij hebben van eenzelfde bezorgdheid meermalen doen blijken. De Gaulle is erop uit om de bestaan de Europese supra-nationale gemeen schappen (E.G.K.S., E.E.G en Euratom) als het ware te bevriezen tot technische organen die hun directieven verder zul len ontvangen van de nationale rege ringen. Die nationale regeringen moeten daartoe geregeld hun afgevaardigden (regeringshoofden of staatshoofden, al naar gelang dat in de verschillende sta ten constitutioneel ligt) bijeen doen ko men, in welke bijeenkomsten politiek de dienst uitgemaakt zal worden. Daar naar zouden dan de Europese organen zich moeten richten. t IJ hebben er al meermalen op ge wezen dat deze gedachten van de Gaulle principieel een enorme stap achteruit betekenen. De Gaulle denkt uitsluitend nationaal en niet ook Euro pees. Daarmee gaat hij terug naar de vorige eeuw. Wij beweren niet dat men niet nationaal moet denken. Dat moet men zeker Olijven doen. Maar men moet daarnaast ook Europees denken. Want er zijn te veel vraagstukken die men nu eentnaal niet meer nationaal kan be naderen en nationaal kan oplossen. Wat men in 't nationale vlak aan kan, moet men nationaal tot een oplossing pogen te brengen. Maar wat men niet meer nationaal aan kan moet men niet probe ren door overleg tussen nationale rege ringen tot een oplosïng te brengen, maar dat moet men op een breder vlak bren gen en vanuit het gemeenschappelijk be lang en vanuit de gemeenschappelijke historische realiteit en vanuit de ge- aieenschappelykë roeping voor de Euro pese volken pbgèn te regelen. - De ervaring heeft namelijk geleerd, dat het overleg van nationale regeringen de gemeenschappelijke roeping niet tot haar recht doet komen omdat de na tionale staten niet boven hun eigenbe lang uit kunnen komen. De hele ge schiedenis van 1918 tot 1940 bevestigt dat. W(j moeten dus een historische sprong doen. De moeilijkheid is daarbij de har monisatie van nationale belangen en Europese belangen. Als wij er niet in slagen die Harmonisatie te vinden, gaan de nationale staten van Europa te gronde en daarmee Europa zelf. Het probleem is verre van eenvoudig. Er zijn twee soorten reële en respectabele belangen in geding: Die van de nationale staten en die van Europa. Maar die belangen vallen, als het er op aankomt, samen Zonder Europese gemeenschap is ook de nationale staat tot ondergang gedoemd, De Gaulle ziet dit niet. Hij denkt uit sluitend Frans. Als hij aan Europa denkt denkt hg aan Franse hegemonie. TTET gevaar is nu dat er mensen zijn die wei door de idee van de Europese gemeenschap geïnspireerd zijn, maar die, onder de indruk van de feitelijke om standigheden, te weten het nationalisme van de Gaulle en de afzijdigheid van Engeland, proberen onverzoenlijke din gen te verzoenen. Zij menen een synthese te kunnen tot stand te brengen tussen nationalisme en Europese integratie. Dat kan niet. Men moet kiezen. Een zogenaamde synthese is niet de spring plank naar het Europa van morgen. Het is een tgdDom onder het Eruopa van morgen. Een verdoezeling van de tegenstellingen is levensgevaarlijk. Men moet de pro blematiek die hier iigt zuiver analyseren. Men moet niet onverzoenlijke denkbeel den in een smeltkroes werpen Daar kom! geen sterk en hard metaal uit. Wij moeten onze stellingen over en weer betrekken. En dan moeten wij de consequenties duidelijk naar voren bren gen en de tegenstander proberen te over tuigen. Te overtuigen van de onhoud baarheid van de verouderde nationalis tische stelling en van de enige moge lijkheid die de Europese integratie biedt, di het nationaal eigene en het gemeen schappelijke Europa, tesamen redden kan. Tanks en traangas opgewonden betogers Vijftig gloednieuwe auto-bussen, die te zamen 3,75 miljoen gulden gekost hebben, staan reeds een jaar opgesla gen. De belangrykste raden waarom de Haagsche Tramwegmnatschappij, die deze bussen heeft gekocht, ze niet in gebruik kan nemen is het tekort aan chauffeurs. Dit blijkt uit het jaar verslag van de H.T.M. Dertig bussen moesten namelijk buiten bedrijf ge houden worden door person eelsgebrek en twintig doordat twee tramlijnen, waarvoor busdiensten in de plaats zouden komen, nog niet opgeheven konden worden. Wervingsacties in het noorden des lands zijn zonder resul taat gebleven. Het woningprobleem weerhoudt talrijke eventuele sollici tanten. Met het oog op het toenemend tekort aan hotelruimte zullen in Londen zes tien hotels worden gebouwd. Ook elders in Groot-Brittannië en Noord-Ierland zullen verscheidene nieuwe hotels verrijzen. Advertentie in Noord-Algiers kwam hetgisteren tot heftige betogingen tegen, géneraal deGaulle. FOTO BOVEN: Betogers in Algiers in actie. FOTO ONDER: Demonstranten in Oran bekogelen een politievoertuig met stenen. Meer dan duizend arbeiders in elek triciteitsbedrijven hebben gisteravond voor het paleis van de Cubaanse pre sident een betoging gehouden, 'die waarschijnlijk de eerste anticommunis tische is sedert november 1959, toen communisten leidende functies gingen bekleden in de vakbeweging. De betogers riepen voor het presi dentiële paleis in koor: „Cuba, ja. Rus land, neen". Na een half nnr verscheen president Dorticos. Hü nodigde enkele leiders tot een onderhoud uit, dat vier uur geduurd heeft en stormachtig, ge weest moet zijn. Een Cubaans passagiersvliegtuig heeft een noodlanding gemaakt op een suikerplantage. Drie leden van de be manning waren gewond en een passa gier was doodgeschoten nadat vijf per sonen hadden geprobeerd de inzitten den en de bemanning hun wil op te leg gen en het toestel naar de V.S. te doen vliegen. Terwijl president de Gaulle zich vanmorgen opmaakte om zijn reis langs kleine gemeenten in het westen van Algerije te beginnen met als einddoel voor deze dag Orleans ville, braken in Algiers en Oran weer nieuwe onlusten uit. In enkele gevallen werd de hulp van tanks ingeroepen. Toen de demonstranten op weg gingen (naar de centra der steden, ont ploften de eerste traangasbom- men. De winkeliers en restauranthou ders werden gedwongen hun za ken te sluiten Betogers verniel den de banden van autobussen en gooiden spijkers op de straat om het verkeer onmogelijk te maken. Onvermoeid riep de menigte in spreekkoor de leuze van de recht- sen: „Algerije is Frans". De autoriteiten slaan de ontwik keling nauwlettend gade. Het „front voor een Frans Algerije" heeft gisteravond te Algiers de vol gende verklaring uitgegeven: „Wij verzoeken u, als protest tegen de aan wezigheid van generaal de Gaulle in Algerije, ook morgen gehoor te geven aarrTiet fvoor. alle "Franse- Algerijnse departementen uitgevaardigde sta kingsparool". In een commentaar op bet stakings parool van gisteren wordt in de ver klaring gezegd: „Hulde voor de wijze waarop deze eerste plechtlgëwaarschu- wing werd gegeven. Wij heben bewon dering voor de schitterende wijze, waarop u voor het volk en het leger, uiting heeft gegeven aan uw vijandig heid ten opzichte van de politiek van het prijsgeven". Bij de demonstraties van gisteren werden 400 mensen gearresteerd en raakten er 200 gewond, gisteren kort geconfereerd met autori. teiten in het stadhuis.- Niettegenstaande het geschreeuw van de wachtende menigte buiten: „Algerije is Frans", liep de president vervolgens door een haag van veilig heidspolitie om de handen te schud den van meer dan een dozijn moham medanen. Stralend omklemden zij zijn hand en riepen: „Leve de Gaulle!" Over een luidruchtige demonstratie op het grootste plein van de stad, die hij even tevoren had moeten verduren, zei de Gaulle: „Geschreeuw, lawaai, dat betekent niets. Feiten, duidelijk heid, gezond verstand, dat moeten we tonen in plaats van slagzinnen en for mules te huldigen die uit de tijd zijn.' De vice-burgemeester van Ain Te- mouchent, Mohamed Mimouni, die naar buiten kwam met de driekleur om de schouders, verklaarde tegenover de pers: „Wij zijn allen voor de Gaul le en voor onafhankelijkheid." De Gaulle hield ook in Tlemcen, de vogende plaats die hij aandeed, een Advertentie) Zon op Zon onder President de Gaulle te midden van een opgewonden menigte, even na. zijn aankomst in Ain Temouchent, in de nabijheid van Oran. rede, waarnaar ondanks het nood weer duizenden mensen op straat luisterden. Na afloop van zijn toespraak kwam het in een zijstraat tot een gevecht tus sen 200 Europeanen en Mohammeda nen, De Eurojoeanen schreeuwden:Al gerije Is Frans" en de Mohammedanen „Algerije is Algerijns". Nadat de politie tussenbeide was ge komen, keerde de rust weer In tegenstelling tot januari jJ., toen de militairen zichtbaar de zijde van de-rebellen kozen, was er- thans wei nig te merken van verbroedering tus sen militairen en betogers. Dat de autoriteiten het ditmaal veel ernstiger opnemen "dan in januari, blijkt ook uit de mededeling, dat van de 400 gearresteerden er 350 naar in terneringskampen in Zuid-Algerije zullen worden overgebracht. Bij de rechtbank- in Algiers is reeds een aan klacht ingediend tegen het,„Frans Al gerije Front", wegens overtreding van de" wet. Deze procedure zal leiden tot een onderzoek, hetgeen betekent, dat leiders van deze extreem-rechtse be weging kunnen worden gearresteerd, De gezondheidstoestand van de Westduitse bondskanselier Adenauer is nog dusdanig dat hij zich nog niet buitenshuis mag begeven. Adenauer, die volgende maand 85 jaar hoopt te worden, is nog herstellendevan een verkoudheid en een amandel-ontste king. Hij had gehoopt in zijn tuin te kunnen wandelen om naar zijn ro zen te kijken, maar zijn artsen heb ben het hem verboden in verband met de mist en de koude. Advertentie Vraagt geïllustreerd# prijslijst EEN hogedrukgebied boven Noord- Scandinavië nam nog iets verder in betekenis toe. In het centrum bedraagt de luchtdruk bijna 1045 millibar. Tege lijkertijd breidden nieuwe luchtdruk dalingen zich van de Middellandse Zee in noordelijke richting uit waardoor de luchtdrukverschillen boven de Noord- zee en de Oostzee toenemen. Krachtige tot harde noordoostelijke winden voe ren koude lucht aan maar deze lucht wordt bij het stromen over het nog warme Oostzee- en Noordzeewater flink verwarmd zodat de temperaturen er in het algemeen iets boven het vries punt zijn. Het opdringen van warme'gemeen juist iets boven het vriespunt lucht uit het Middellandse-Zeegebiedjen er zai af en toe regen of sneeuw veroorzaakte voorts een in omvang toe-1 vallen. nemend neerslaggebied, dat zich ook tot over ons land uitbreidde. De neerslag viel op sommige plaatsen in de vorm van sneeuwop andere in de vorm van regen. Het storing sgebied boven Midden-Duitsland en Polen ver plaatst zich maar uiterst langzaam ver der in noordelijke richting zodat er in het iveersverloop tot zondagavond wei nig verandering zal komen. De winden blijven matig tot krachtig, langs de kust krachtig tot hard tussen noord en noordoost. De temperaturen blijven in het al- Waar is dat? Wat is dat toch wel voor een farm? Welke betekenis heeft dit bedrijf? Onze redacteur heeft het gezien «Js een der Nederlandse werkter- reinen in Oost-Afrika. U kunt er over lezen (en naar s kijkenop pagina 13 van dit num- ■ner. Van nu af zullen in het vervolg j •mn de serie „Tussen Kaapstad en Caïro" artikelen over bijzondere on- derwerpen (als het artikel van deze week) afivisselen met artikelen van De heer Peeters, bedrijfsleider van meer beschouwend-politieke aard. de boerderij. De secretaris-generaal van de VN„ Hammarskjoeld, heeft de troepen van de Verenigde Naties in Stanleys tad opdracht gegeven „zich te verzetten te gen gewelddadig optreden tegen in dividuele personen, die de V.N. om bescherming vragen". Zoals bekend heeft de provinciale gouverneur van Stanleystad, Saloexnoe, gedreigd aüe Europeanen te zullen gevangen nemen en een aantal Belgische gijzelaars te recht te stellen, als Loemoemba niet wordt vrijgelaten. In Leopoldstad werd bekendgemaakt, dat Saloemoe aan kolonel Moboetoe en president Kasavoeboe getelegra feerd heeft: „Wij zullen naar Leopold stad opmarcheren en daar geen steen op de andere laten, tenzij Loemoemba op vrije voeten komt." De burgemeester van Stanleystad heeft alle ondernemingen in de stad „geafrikaniseerd". De leidinggevende Man-ken moeten plaats maken voor „bekwame Kongolezen". De blanken blijven echter verantwoordelijk voor de opleiding van hun opvolgers. Waar mogelijk zullen troepen van de V.N. de Europeanen, die in de Oost provincie verspreid zijn, naar Stanley stad begeleiden. Dë volkerenorganisa tie heeft reeds contact opgenomen met de betrokken missies en voorzieningen getroffen voor evacuatie per vliegtuig voor hen die dat willen. Het aantal Europeanen in Stanleystad wordt ge raamd op 500 a 1000 en eventueel in de rest van de provincie. Volgens de Ver. Naties bevinden zich twee bataljons Ethiopiërs in Stanleystad met een sterkte van 1800 man. Advertentie Hervormd, open tehuis voor 35 schoolgaande jongens en meisjes van 12 tot 19 jaar, vraagt een ervaren: in het bezit van het diploma School voor Maatschappelijk Werk of Kinderbescherming B of A. Leeftijd boven 23 jaar. Salaris naar ervaring, oplei ding en leeftijd. Sollicitaties aan de Directeur, Nieuwe Gracht 98 te Utrecht, telefoon 030—20631. Een Amerikaanse B-52 straalbom menwerper (acht motoren), die op eea oefenvlucht was, is gisteravond neer gestort in de beboste heuvels in Barre, Vermont. Over het lot van de acht vliegers fa niets bekend. Het toestel heeft een kwartier rond gecirkeld boven dit gebied, voordat het neerstortte. Naam: "1 Straat: Woonplaats:1 Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Tronw. Betaling ral geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.96). Tot 1 januari a.a. betaal ik 1.— abonnementsgeld. U wordt verzocht deze bon tos te zenden aan Administrate „Trouw". Witte de Withstraat 25. Rotterdam ontvangt dan tevens ons documentair Interessant en «eet teeenawaardlx kerstnummer hetwelk rijk ceSUnstreerd la,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1