Tientallen dodenhonderden gewonden mmm censuur ingesteld Generaal Salan roert zich in Madrid 1 Energieke prinses ;e stuk Russische wapens voor Vientiane Maleise zeelieden van de Oranjegestuurd Etsen van Rembrandt Onderhoud met Lagaillarde? Toestand in Laos verscherpt ROOD BEWIND Man met lamp in kelder omgekomen 120 Chinezen volgen hen in Singapore IN HOODSTAD DE BILT: PLAATSELIJKE NEERSLAG Het weer in Europa DC-8 VAN KLM HAD STORING: TOESTEL TERUG ft MAANDAG 12 DECE1IBER 1900 V.J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4779 r Directeur: H ÜE KUIG Hoofdredacteur: Dr J A. H. J S BKUINS Sl.OT Winkelruiten vlogen in scher ven, brandende auto's en benzine pompstations markeerden de weg. Honderden Europeanen raakten in paniek en begonnen op de mos lems te schieten, voordat politie of militairen konden ingrijpen. De Franse parachutisten traden even later zeer krachtig op, scho ten eerst in de lucht en toen in de menigte. Na verscheidene sal vo's vluchtten de overvallers, een slagveld achterlatend. Censuur Afgezet Russische actie en tn Nederland a Rotterdam: Witte d« Wlth«tr«*t 23. Telef. I15700 (6 11 Poitbua 1113 Poitgiro No «21518, KlacMendlenat abonnementen 18 Jo19.30 uur Z&terdafe 1718 uur Telefoon 115700. V-Qravenhage: Huygenapleln 1. Telefoon 183467 (3 ilinenl. Posthui 1091 Partgiro No. «24867. Klachten citemt 1830—10.30Telefoon 362569. Dordrecht: Spulweg 132. Telef. «70. Schiedam: Aleldastraat 23 Telef. 65431. Abonnementsprijs 61 cent per week, ƒ2.63 per maand, ƒ7.90 per kwartaal. Lom* nummert 13 cent. VerecWJot dagelijks, (Geldig tot dinsdagavond) RUSTIG WEER. Plaatselijke opklaringen, maar hier en daar ook mist en op enkele plaatsen enige neerslag. Dezelfde tempera turen als vandaag of iets hogere. Matige tot zwakke ver anderlijke wind. Morgen: zon op: 8.40 onder: 16.29 maan op: 02.04 onder: 13.57 Algerije overspoeld door gewelddaden van IN Algiers is het gisteren tot een bloedbad gekomen, waarbij volgens de Franse radio-omroep 81 mensen zijn gedood en 1500 gewond. Gistermiddag leidde de onrust van de laatste dagen tot een climax. Duizenden mohammedanen drongen door de afzettingen van de politie en stormden uit de richting van de Kasjba naar de Europese wijk. De menigte zwaaide met groe ne vlaggen van de „Jihad", de „heilige oorlog" en was gewapend met stokken, breekijzers en flessen benzine. Gesluierde vrouwen trok ken gillend met de mannen mee. In Parijs zijn zaterdag een 60-tal mi litanten van uiterst rechtse groeperin gen voor ondervraging aangehouden. Hun woningen zijn doorzocht. Ook tn de provincie zijn huiszoekingen ver richt, waarbij documenten in beslag zijn genomen. Een aantal bladen zijn in beslag ge nomen, o.a. de communistische ,>THu- manité" en het conservatieve blad „Parisien Libre". De verbindingen enhet vervoer tus sen Frankrijk en Algerije ondervinden grote vertragingen. De Air-France beeft een aantal vluchten afgelast. Hel Franse leper gebruikt' tanksFoto onder: Een betoger kreeg een en pantserwagens om de ongeregeld-! tTaansgasgranaat tussen de voeten, heden in Algiers de kop In te drukken.!Met grote sprongen gout hy er vandoor. Ha een nachtelijke rust bezonnen zich vanmorgen in de straten van Al giers weer grote groepen Europeanen -n moslems te vormen. In de inheem se arbeiderswijk klonk het van explosies. La de door prikkeldraad en treks'de tachementen Franse troepen omgeven Kasjba, klonk het geroep van .„labia (lang leve) Algerije" en .Jahia FLN". In het centrum van Algiers reden de ziekenwagens af en aan, nog steeds doende met het overbrengen van ge wonden naar de ziekenhuizen. Het vervoer in de stad staat stil en in de grote havenwijk wordt niet ge werkt als gevolg van de staklngsop- roep van het rechtse „Front voor een Frans Algerije". De Europeanen in Algiers, die het ie laatste dagen voortdurend met «te Franse politie aan de stok hadden, sou den thans een einde aan hun tegen de Gaulle gerichte activiteit willen ma ken. Zij zijn kennelijk bang geworden voor de 80.000 mohammedanen, die In de Kasbah wonen en vragen zich ang stig af wat er zal gebeuren als het le ger hen niet meer beschermt. De Scheveningse logger „Arie van der Zwan" liep zondagmorgen in alle vroegte vast op het Zuider- hoofd van de Scheveningse buiten haven. Met grote moeite slaagden ijlings toegeschoten burgers en po litiemannen er in 15 opvarenden van het schip te redden. Een zeven tienjarige opvarende moet echter verdronken zijn. (Zie pagina 7.) De Franse generaal Salan, oud-opper bevelhebber in Algerije, heeft in Ma drid een onderhoud gehad met de Ma- drileense advocaat Serrano Suner, een zwager van generaal Franco, die in 1942 van zijn functie van minister van Buitenlandse Zaken werd ontheven, Salan, die door journalisten „ont dekt" werd in hotel Princesa in Ma drid, reed naar het huis van Suner, gevolgd door een aantal politieman nen in auto's en door een groot aan tal journalisten. De taai van Salan passeerde de hekken van Sunert huis, maar de journalisten moesten buiten de hek ken blijven. Volgens in Madrid circulerende ge ruchten zou Salan zich gereed houden om naar Noord-Afrika over te steken. Men neemt aan, dat Suner, die In de omgeving van Madrid verscheidene boerderijen bezit, op een daarvan ge legenheid zou hebben gegeven voor 'n ontmoeting tussen Salan en de voort vluchtige opstandelingenleider Lagail larde. De in Spanje wonende caféhouder Ortiz een van de leider van de „bar ricaden-opstand" in Algiers in januari van dit jaar, heeft door tussenkomst van zijn zegsman een verklaring uit gegeven aan de pers waarin hij een beroep deed op de Algerijnen om hem bij te staan. Zijn verklaring werd in verschei dene Spaanse bladen afgedrukt. Naar verluidt zou dit een van de tekenen zijn, die er op wezen, dat de in het buitenland verblijvende tegenstanders van de Franse president het ogenblik rijp achtten, om in de openbaarheid te treden en een nieuwe opstand in Algerije te doen uitbreken. De 26-jarige C. A. Verhagen uit Breda is om het leven gekomen toen hij met een looplamp in de kelder ging kijken hoe hoog het water stond. Toen hij te lang wegbleef, ging zijn vrouw hem zoeken; zij vond hem dood in de kelder. Vermoedelijk heeft het slachtoffer contact gemaakt met het water en 2» zijn eigen elektrokutie voltrokken. De „Oranje" van de Mij. Nederland is zes uur vroeger dan In de bedoeling lag, uit Singapore naar Australië ver trokken, nadat 189 zeelieden, die deel uitmaakten van de bemanning, van boord waren gestuurd. Nadat de gezagvoerder gelast had dat zestig zeelieden uit Singapore, die Incidenten hadden veroorzaakt op de reis van Nederland naar Singapore, het schip moesten verlaten, verlieten ook 120 Chinese bemanningsleden de „Oranje". Zij meenden dat hun werk tijden te lang waren en dat het wal- verlof te kort was. Ook klaagden zij over de voeding. 120 andere Chinezen uit Singapore zijn toen aangemonsterd ter vervanging van de weggelopenen. Volgens één van de officieren van de „Oranje", waren de zestig wegge- stuurden ongehoorzaam en onrustig ge weest. Zij zouden gevochten hebben, doch men zou erin geslaagd zijn de orde te herstellen. Van ernstige inci denten is geen melding gemaakt. Het persbureau AFP meldt vernomen te hebben dat de autoriteiten van de „Oranje" zestig zeelieden hebben ont slagen om rassenconflicten met de Chi nese bemanningsleden te voorkomen. De Maleise Mohammedanen hadden ge zegd, dat officieren van de „Oranje" de Chinezen voortrokken. De officie ren zouden de mening hebben uitge sproken, dat de Chinezen moediger en ijveriger waren en zich gemakkelijker naar hun taak voegden. De opperbevelhebber v*n de strijdkrachten, generaal Crépin. heeft zondagavond tUdena een toespraak wel ke hh voor Radio Algiers hield, ver klaard dat bet leger reen verdere ge welddaden meer zal toelaten, „liet leger is verantwoordelijk voor de orde en zal die handhaven. Het aal geen geweld en betogingen toelaten, wie ook beginnen. Ik stel alle midde len beschikbaar die nodig zijn om dit te garanderen", aldus de genenaL De Franse algemeen-gedelegeerde Morin kondigde een censuur af voor alle nieuws, In Algiers en Oran is een avondklok ingesteld. De Algerijnse nationalistische rege ring in ballingschap heeft in Tunis verklaard, dat het plan van president de Gaulle voor Algerije de rebellie, die reeds zes jaar voortduurt, alleen nog heviger zal maken. Generaal de Gaulle heeft vanmor gen besloten zijn bezoek aan Algerije te bekorten en morgenmiddag naar Parijs terug te keren. Hij zal vandaag niet naar Coilo en Philippeville gaan en in het algemeen de grote steden vermijden. In plaats daarvan zal hij verscheidene militaire posten in het Aures-gebergte bezoeken. Daarna zal hij per Caravelle naar Parijs terug keren. De Gaulle hervatte vanochtend om streeks kwart voor acht zijn rondreis en vertrok per auto naar Bougie, ten oosten van Algiers. Gisteren was de Gaulle in Tlsi- Ouzou, het bestuurscentrum van een gebied, dat sinds lang een bolwerk van de opstand is. Ruim 2.000 Berbers wachtten geduldig in de regen op de aankomst van de president. Evenals elders begaf de Gaulle zich uit bet of ficiële gezelschap in de menigte mos lems. Hij schudde rondom handen. De moslems riepen opgewonden „Vive de Gaulle". Hartstochtelijk toegejuicht, deelde de president mee, dat Frankrijk vrede in Algerije wenst. „Het is aan u om het nieuwe Algerije op te bouwen", aldus de president. „Dit nieuwe Alge rije zal aan Algerijnen van de ver schillende gemeenschappen behoren en in het bijzonder aan de uwe, aan de gemeenschap der Kabylen. Ook in Akbou, de volgende plaats, werd de Gaulle toegejuicht evenals in Bougie. De Europeanen riepen „Al gerije is Frans" en de moslems „Alge rije voor de Algerijnen". Sommige moslems riepen „Vive Abbas" en dan brulden de Europeanen weer „Weg met de Gaulle". De toestand in het sinds maanden door burgeroorlog verscheurde konink rijk Laos beeft zich verscherpt. Na de vlucht van de neutralistische premier Souvanna Phoeml nit Vientiane, heeft de pro-communistische oud-minister van Voorlichting, Pholsena, de macht gegrepen en, een nieuwe regering ge vormd. Pholsena deed dat na een reis naar Hanoi, de hoofdstad van commu nistisch Noord-Vietnam. Volgens onbe vestigde geruchten sou hen» daar vol ledige militaire stem» zQn toegezegd. Tegelijk met de terugkeer van Phol- seua in Vientiane arriveerden zes Hjoesjln-vliegtuigen met Russische wa pens. Ten minste vier houwitsers en veertien kisten met munitie werden uitgeladen. De Russische hulp werd aanvaard, toen bekend werd, dat de rechtse strijd krachten van generaal Ptioemi Nasa- van met 105 mm houwitsers naar de stad oprukten. Pholsena is officieel slechts één dag aan de macht geweest. De nationale vergadering van Laos heeft de rege ring van Pholsena ontbonden ver klaard. De bijeenkomst van de natio nale vergadering, die in een In het zuiden des lands gelegen stad weid ge houden, werd bijgewoond door min stens 40 afgevaardigden, meer dan het vereiste «pionna. In Vientiane deelde Pholsena mee, „tot de laatste kogel te zullen vech ten als Vientiane aangevallen wordt". Hij liet uitkomen de beslissing van de Nationale Assemblee en eventueel die van de koning te negeren als deze zich tegen de „regering" van Vientiane zou uitspreken. Zijn troepen staan onder bevel van de parachutisten-kapitein Kon* D, die vier maanden geleden de pro-westerse regering omverwierp. "Vientiane maakt zich nu gereed de troepen van generaal Phoeml Nosavatt, die een bestorming van Vientiane voor bereiden, te weerstaan. Radio-Peking heeft gemeld, dat een Amerikaans verkenningsvliegtuig met vier inzittenden ten zuiden van Pak- sane in centraal Laos is neergescho ten. Het toestel was van het type 830. De stoffelijke resten van de inzitten den zouden volgens Radio-Peking 2ijn geborgen. Een bevestiging van dit be richt ontbreekt. Advertentie (Van onze correspondent T JTTGEDATEN wuifde prinses Beatrix U zaterdag de „Prinses Margriet" na, nadat zij dit schip op de scheeps werf en machinefabriek ,J)e Mer- wede" te Hardinxveld-Giessendam te water gelaten had, De Prinses verving bij deze plechtigheid prinses Margriet, wier naam aan het schip gegeven is, doch die door haar ziekte verhinderd was. Prinses Beatrix nam op charmante wijze de plaats van haar zuster in. Zij verrichtte de tewaterlating zo energiek» dat het bijltje, waarmee zij de laatste beletselen wegnam, van de steel vloog Daardoor kon niet gehandeld worden volgens de traditie, die toitde» dat haar dit zil veren bijltje aangeboden werd. Het zal nu, na reparatie, naar het paleis Soestdyk nagezonden worden. Vele autoriteiten woonden de plech tigheid by De tien Papoea's, die op het ogenblik in Nederland zijn, von den de tewaterlating maar een koud avontuur, maar zij fleurden zicht baar op toen zij na afloop aan de Prinses werden voorgesteld. De N.V. „ODA" Btnalwerk, Sint Oe- denrode-Geldrop, heeft besloten met ingang van 2 januari a.s. de 45-urige werkweek in te voeren. Zaterdags zal er dan niet meer gewerkt worden. Du Pont d. Nemmir. verftoog! net k» öiv. tot t 2.25 (1.50). waarmede het totale div. over 1860 wordt gebracht op 6.73 (7.00). De Amerikaanse ambassadeur in Laos, Brown, is niet voornemens de hoofdstad te verlaten. Hij zei dat het nog te vroeg is om te zeggen of de V. S. hun verbod op wapenleveranties aan Laos zuilen verzachten als gevolg van de Russische actie. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft de Russische wapenleveranties aan de „regering" van Vientiane be vestigd. We«f Wind- Max. temp. richting gisteren en snelheid en neersla* mtrp.aec. afgel. 34 Helsinki mist o 6 Stockhalm motreg. 20 2 Oslo zw. bewolkt nnw 3 Kopenhagen sneeuw wnw 8 Aberdeen onbewolkt wnw 6 Londen sneeuw Amsterdam zw. bew. z 4 Brussel zw. bewolkt z 2 Luxemburg I. bew. nno I Parijs geh. bewolkt no 2 Bordeaux zw. bew. n 1 Grenoble geh. bew. nw 6 Nice onbewolkt nnw 8 Berlijn licht bew. wnw 4 Frankfort geh. bew. n 2 München geh. bew. n 3 Zürich geh. bewolkt nno 3 Genève geh. bewolkt nno 9 Locarno onbewolkt o 4 Innsbruck geh. bew. o 2 Wenen sneeuwbui nnw 10 zw. bewolkt zzw 9 zw. bewolkt win dat. Athene Rome O 0 -Ö 1 2 windst 3 3 0 5 5 3 15 1 2 O 2 4 10 O 5 21 14 9 1 0 3 O 02 0 0 O 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0.1 1 Den Kelder zw. bew w 4 4 0.1 Ypenburj? jzeh. bew zw 4 4 i Vllssirmen zw. bew, zw G 4 0.2 Eetde zw. bewolkt z 3 3 0.3 De Bilt zw» bew zzw 2 3 0.5 Twente zw. bew. windst. 2 0 Eindhoven Keh. bew, zzw 2 2 0 Zd-Llmb. geh. bew. zzw 4 0 JIJDENS het weekeinde is de lucht- drukverdeling en daarmee samen hangend ook de luchteirculatie boven Europa belangrijk gewijzigd. Het hoge- drukgebied boven Noord-Scandinavië trok weg naar Noord-Rusland. De depressie boven de Oostzee trok «aar Zweden en vulde op en een nieuw hogedrukgebied vormde zich boven onze streken. Als gevolg daarvan kwam aan de aanvoer van koude lucht uit Scandinavië snel een einde. De wind is nu boven West-Europa veranderlijk en in de stagnerende koude lucht komt bi? opklaringen in de nacht hier en daar lichte vorst voor. Op de oceaan is de depressieactiviteit verder toegenomen. Zachtere oceaan- lucht wordt daardoor in de richting van West-Europa gestuwd. De komende 24 uur blijft ons land evenwel nog aan de rand van een hogedruk met vr\j veel bewolking en plaatselijk ook enige neerslag afkom stig van een in betekenis afnemende storing boven Zuid-Engeland. Een der directeuren van Teijlers Stich ting in Haarlem beeft zaterdagmid dag bij de Haarlemse politie aan gifte gedaan van diefstal van twee etsen van Rembrandt uit Tellier» Museum. De etsen zijn resp. van 25.000 en 6.000 gulden waard. D» diefstal is gepleegd tossen donderdag en zaterdagmiddag. De etsen waren gevat in een van wit karton vervaardigd passepartout, dat een grootte had van 42,5 by 30 cen timeter. De eerste ets stelt voor een landschap met drie herten langs een weg. met een boom rechte op d« voorgrond. Ze heeft een grootte van 20 bij 16 cm. De signatuur was: Rem brandt f 1650; De cataloguswaardo bedraagt 25.000 gulden. De tweede ets stelt voor een landschap met boerderij en een grote boom links op de voorgrond. De afbeelding is 12,5 bij 32 can. De signatuur is: Rembrandt f 1641. Van deze ets la de cataioguswaarde 6.000 gulden. De etsen lagen in de eerste schilde rijenzaal van Teijers Museum onder glazen platen, op een tegen een wand bevestigde tafel. De randen van de platen waren beplakt met linnen plakband. Dit plakband is verwij derd. De etsen waren niet tegen diefstal verzekerd. De dader zal de stukken vrijwel zeker niet aan de Nederlandse Kunsthandel kunnen verkopen om dat de afbeeldingen van deze etsen, die meermalen gereproduceerd zijn, bekend zijn. De Argentijnse politie heeft de arres tatie bekendgemaakt van 21 com munistische leiders in een actie van een week tegen subversieve elemen ten die het regime van president Frondizi omver zouden willen wer pen. De DC-8 „Albert Piesroan" van do KLM is zondag, toen het toestel met 38 personen onderweg was van Houston naar Mexico City, naar Hous ton teruggekeerd, toen bleek dat zich een technische storing voordeed. Da gezagvoerder, de heer F. Peetoom, slaagde erin een normale landing uit te voeren. Reddingsploegen stonden gereed, doch hoefden niet in actie te komen. Bij onderzoek bleek dat een der hydraulische pompen van de instal latie een defect vertoonde. De passa giers zjjn met een ander toestel met twee uur vertraging doomm- reisd. De Sovjet-Unie heeft Engeland ge waarschuwd, dat de Amerikaanse Po- laris-onderzeebootbasis in Schotland In het geval van een „incident" op de zelfde wijze behandeld zal worden als Duitse duikboot-basissen gedvendeta tweede wereldoorlog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1