Een brief Wij volgen één politiek de goede Bloedige rel in Bone bij vertrek uit Algerije Rechtsen en roden en m over MOTIE TEGEN PRESIDENT? m Receptie na galadiner ten paleize DePous: conjunctuur 61 grootste voorn Produktiviteit bij de lonen 1 Slag om Vientiane met wisselend succes Verhoging 50.-, 70.- Al 200 doden door •sneeuwstorm in VS r BANANEN GEZOND NAAR DE KERK WOENSDAG 14 DECEMBER I960 V Directeur: H DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4781 V Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J. S; BRUINS SIX)T RESIDENT de Gaulle, uiterlijk ongeschokt door de geweld daden van de laatste vier dagen in Algerije, is vastbesloten de volksstemming op 8 januari te laten doorgaan. Bij zijn aankomst op het vliegveld Orly zei de president tegen pre mier Debré: „Er is slechts één politiek die wij moeten vol gen. omdat het de goede is". De Gaulle heeft de minister voor Algerijnse Zaken, Joxe, een brief gezonden waarin hij zegt dat samenwerking tussen de Europeanen en Moslems essentieel is. „Alles wat ik tijdens mijn inspectiereis heb gezien en gehoord, heeft mij hiervan meer dan ooit overtuigd" zo schrijft hij. „De garantie van deze samenwerking en het verzet tegen allen die haai- dreigen te voorkomen dat is de Franse politiek". Deze laatste opmerking klonk als een waarschuwing aan het adres van diegenen die zouden proberen zijn plannen met be trekking tot Noord-Afrika tegen te werken. Beschuldigingen iike val van 17 meter Nieuwe relletjes (Van een onzer verslaggevers) £>RUSSEL is aan de vooravond BIJZONDER F AANBÏF1HWG an het koningshuweiijk een grote, flonkerende diadeem ge lijk. Een hemel van licht koe- pelt zich over de duizenden, die door de straten gaan. De Belgi sche hoofdstad, pronkend in Ve- netiaanse schittering, verleent gastvrijheid aan ruim zestig per sonen van koninklijken bloede. Nimmer herbergde een Europe se stad 'in de naoorlogse jaren een 20 omvangrijk, illuster ge zelschap. Vorsten, vorstinnen, prinsen, hertogen, al dan niet in het bezit van een troon, heb ben hun intrek genomen in het koninklijk paleis te Brussel en in dat van Laeken. li- (Van onze parlementaire redacteur) Alleen-a Is wij de grootste voor zichtigheid betrachten zullen wij in '61 de conjunctuur in de hand kunnen houden. Dit verklaarde minister De Pous dinsdagavond in de Tweede Kamer. Iets ongeruster (Zie verdei pag 3, 7e kol.) 1 Rotterdam! Witte de Wlthstraat 25. Telef. 115700 ta 11 Postbus 1112. Postgiro No. 424519. KlacMendienst abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. •«-Gravenhage: Huygenspleln 1. Telefoon 1834S7 (3 Ulnen) Postbus 1091. Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 3625S9. Dordrecht: Spulweg 132. Telef. 4670. Schiedam: Aleidastraat 23 Telef. 65451. Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand 17 90 per kwartaal, Losse tumtmex» 15 cent. Verschijnt dagelijks - (Geldig tot donderdagavond) v I PLAATSELIJK ENIGE NEERSLAG. Zwaar bewolkt met plaatselijk enige neerslag. Tem peratuur om het vriespunt. Matige tot vrü krachtige wind tussen oost en noordoost. Morgen: Zon op: 8.42 Maan op: 4.29 onder: 36.29 onder: 14.53 «TIJ ontvingen een brief van een iezer over de hulp aan de minder ont wikkelde gebieden, naar aanleiding van het verschil van opvatting tussen Else- viers Weekblad en ons blad over de rede van rar. B. W. Biesheuvel. Deze lezer is het geheel eens met Elsevier. En dan houdt hij een betoog dat wij puntsgewijze willen behandelen. De lezer merkt allereerst op dat wij Elsevier hebben aangevallen op een ar tikeltje dat niet bedoeld is als basis voor een polemiek maar meer het resul taat is en de neerslag van het denken uit artikelen in voorgaande nummers. \V\j antwoorden daarop dat elk artikel in een blad waarmee men het niet eens is basis voor polemiek mag zijn. En het bewuste artikel was een aanval van Elsevier op de redevoeringen die de he ren Berghuis en Biesheuvel een week tevoren hadden gehouden. Wij menen dat het geheel gerechtvaardigd is als Trouw dan de handschoen voor hen op neemt. TTERVOLGBNS merkt de lezer op dat het vreemd is dat in één week een A.R.-bewindsman belastingverlaging aankondigt en een A.R.-parlementariër belastingverhoging voorstaat. Ons antwoord is dat dit om twee rede nen een verkeerde voorstelling van za ken is.' In de eerste plaats heeft de heer Bies heuvel gesteld dat de Nederlandse rege ring naar zijn mening belangrijk meer geld voor de minder ontwikkelde gebieden zou moeten besteden en daarbij, vragen derwijs, de suggestie gedaan of men dan niet goed zou doen om een speciale belasting daarvoor in te stellen zodat ieder die deze belasting betaalt dan weet waar dat geld voor dient. Dat is dus om de Nederlandse burger zo direct mogeiijk te betrekken bij dit „sociale vraagstuk van wereldformaat". Wjj hebben opgemerkt dat, geheel'af gezien van de vraag of men er een aparte belasting van maakt, het hier heel een voudig gaat om een prioriteitsbepaling in, het geheel van onze uitgaven en onze heffingen. Maar ook om een andere reden is de Vastberaden de wijkt geen duimbreed Gaulle X H I N A «pnonQ L.Prjbarg ••fvwnhan THAILAND JSiAM) CAMBODJA Pnompenh N00R0-VIET KAMJcommuni P minister te ontslaan, die niet volko men achter hem staat. De Gauile zal 20 december een rede voor radio en televisie houden. Men meent te weten, dat hij zich vóór die datum niet tot het volk zal richten. De Gaulle heeft voor vandaag het kabinet bijeengeroepen. De vastbera den president zou bereid zijn elke tegenstelling tussen de twee dingen die er.in ééh'weèft aan de"orde warén! niet juist. Erwérd nl. een verlagingaange kondigd van de inkomstenbelasting maar die 'verlaging werd'mede mogélijlj gemaakt door het feit dat bepaalde tijde- Ijjke én nu aflopende heffingen werden 'gehandhaafd. En nog maar kort geleden heeft, de regering de grondbelasting ver hoogd. In liet bèieid van de regering zelf sp ven belastingverlaging hier en be lastingverhoging daar een rol. En daar is op zichzelf niets tegen, bat is een kwestie van het beoordelen van de ur gentie .van' bepaalde punten in "hei poli tiek beleid. Men kan hier bepaald de twee A.R.- heren niét tegen elkaar uitspelen, '.v TAAN vraagt de lezer wat wij ouder minder ontwikkelde gebieden ver staan. De lezer zegt: De term is mij te ruim. Zou Cuba. nahet optreden van Fidel Castro, bij de Verenigde Staten nog- wel op het lijstje van minder ont wikkelde gebieden staan? Wij weten dat niet. In het algemeen zouden w jj daaronder willen verstaan landenuit Azië, Zuid- en CentraaJ- Amerika en Afrika, waar analfabetisme, ondervoeding, honger én gebrek aait eco nomische. ontwikkeling bestaan. De - vraag of een minder ontwikkeld gebied gehplpen kan worden hangt ech ter o.a. teh nauwste samen met wat in het A.R'.-rapport over „Samenwerkiiig met minder ontwikkelde gebieden" wordt gezegd: „Waar nodig aarzele men niet té stellen en vast te houden dat deel neming aan het internationaal verkeer op den duur slechts mogelijk is brj in achtneming van een aantal elementaire normen: goede trouw, trouw aan het ge geven woord, enz." Als de naastenliefde, die" de schrijver bij de V.8. ten aanzien van Cuba dubieus stelt, geconformeerd wordt aan deze normen, zal het wel goed komen. WQ zullen morgen de brief van de geachte inzender verder bespreken. D-E slag om Vientiane, de hoofdstad van Laos is gisteren begonnen en leidde, .aanvankelijk tot de inneming van de stadjdóor.ide hoofdmacht yan de rechtse -géneraa! Phocrai Nosavan. „Tijdens «an nacht 'yan verwarde en verspreide/gevechten móesten de troe pen vgn Nosavan, met witte banden óm dé1 arm en uitgerust met Ameri kaans materiaal, het centrum van de stad opgeven. De door Russische wa pens gesteunde troepen van kapitein Kong Le, versterkt met guerrilla's van de communistische Pathet Lao waren in de ochtend weer heer en meester van het centrum. De troeperv' van Phoeroi Nosavan hebben no-g grote delen van de noor- Adoertentie (Van onze Haagse redactie) Minister -Toxopeus en de politie bonden hebben vanmorgen algehele overeenstemming bereikt over de po- litiesalarisscn. Hoewel bij het ter per se gaan van deze editie het eindresul taat van het overleg nog niet tot in details bekend was, mocht uit de woorden van de minister worden op gemaakt, dat de salarissen voor de laagst betaalden (agenten) met 50 per maand zullen worden verhoogd. De hoofdagenten zullen 60,per maand krijgen en de brigadiers, adju danten en rijksrechercheurs 70, De bewindsman, die persoonlijk het overleg had bijgewoond, toon de zich bijzonder gelukkig met het bereikte resultaat. Aangenomen mag worden, dat in het politieoverleg het werkciassificatierapport-Boot nu nader zal worden bestudeerd. (Zie verder pag. 4) delijke en oostelijke wijken in handen. Gisteren hebben 21 Russische Hjoesjin-vliegtuigen wapens en muni tie voor de troepen van Kong Le aan gevoerd. De eerste granaten ontploften gis teravond in de stad. Een kwam er tot ontploffing in een huis nabij een der voornaamste pagodes in de stad. De in gele gewaden gehulde boeddhistische monniken kwamen naar buiten en namen in allerijl de vlucht,-De aan vallers en verdedigers gebruiken ka nonnen, mortieren en zware mitrail leurs,,. A A'AAÏaAlA: De Sowjet-Unie heeft dé V-S. ervan beschuldigd, dat zij inbreuk maken op de soevereine rechten :van de Lao- tiaanse regering. De V.S. worden ver antwoordelijk gesteld voor de even tuele gevolgen hiervan! Van Ameri kaanse zijde is beweerd, dat de Sow- jet-tlnte wapens levert aan de opstan delingen en zich hiermee schuldig maakt aan inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Rechtse leden van de Franse Nationale Vergadering overwegen een motie van afkeuring in te dienen tegen de Gaulle's besluit om, ondanks de vele waarschuwingen van zijn militaire en civiele adviseurs, toch naar Alge rije te gaan. Vele leden van de Na tionale Vergadering achten de Gaul le's besluit volkomen verkeerd. De motie van afkeuring zou zich uit strekken tot het volledige beleid in zake Algerije van de laatste weken en maanden. In het kader hiervan zou men dan uiting willen geven aan opvattingen over de Gaulle's reis. De Nationale Vergadering gaat op 16 de cember op kerstreces. Na de gebeurtenissen van de laatste dagen in Algerije is bij de parlemen taire oppositie een duidelijke vijan digheid ontstaan. Steeds sceptischer staan deze politici tegenover de Gaulle's plannen voor Algerije en steeds overtuigder spreken zij hun ongeloof uit. Even voordat de Gaulle gisteren Bone verliet, kwam het in deze stad tot bloedige relletjes, waarbij verschei dene doden en gewonden vielen. Franse politiemannen openden eerst het vuur op een menigte Europeanen, die protesteerden tegen dc komst van de Franse president. Er vielen ver scheidene doden. Kort daarop vuurde de politie eveneens op een menigte de monstrerende Moslims. Ook onder de mohammedanen vielen doden. Ook in de Algerijnse stad Orau is het gisteren tot ernstige ongeregeld heden gekomen. Franse politiemannen schoten hier op demonstranten, die met vlaggen van de Algerijnse opstandclin- genorganisatie F.L.N. liepen. Waar schijnlijk bedraagt het aantal doden twaalf. De algemene staking in Oran- zal waarschijnlijk vandaag worden be ëindigd- De vereniging van werkgevers in de stad.heeft althans de bevolking opgewekt het werk te hervatten. In Algiers zijlij na de wanordelijk heden- aldaar, zëshoftderd FrafisónAfeïf Algerijnen gearresteerd wegens hun' aandeel daarin. Er worden nog veel meer arrestaties verwacht. Franse troepen zijn gistermiddag be gonnen een groot deel van de kasj- bah in Algiers, waarin zich veel FLN- kopstukken zouden bevinden, uit te kammen. Een officiële Franse zegsman ver klaarde, dat er verscheidene slacht offers waren gevallen tijdens de nach telijke onlusten. Alle huizen en auto's in de kasjbab zijn beschilderd met „Leve het FLN" en „Leve de voorlopige regering". Al gerijnen, die verfsporen op hun kleding hadden, werden gearresteerd. De Gaulle heeft bevel gegeven streng op te treden tegen iedereen, die aan de straatgevechten deelneemt. De meeste arrestanten in Algiers zijn ondergebracht in de kazerne „Orleans" en in de politieschool „Hoesein Bay". Zie verder pag. 3, 5e kol i n schittert luister Si txr- a lend chreed het jonge m fiet naïeis in waar gisteravond een gala-' 'jevd aehouden. (Van een onzer verslaggevers). Bij de werf Wilton Fijenoord te Schiedam is de 51-jarige boorder F. A. Schlasmann van een 17 meter hoge stelling op het in aanbouw zijnde schip .Armagnac" gevallen. Hij was op slag dood. S. laat een vrouw en zes kinde ren na. Degene die zich nu op ons blad abonneert betaah tot 1 januari 1961 sleets een golden abon nementsgeld. Naam: Straat Woonplaats- Het aantal slachtoffers ten gevolge van de ongekend hevige sneeuwstorm in het oosten van de Ver. Staten was gisteravond gestegen tot 200. Wenst zicb ingaande heden te abonneren op bet dagblad Trouw. Betaling zal geschieden pet week {61 cent) pet kwartaal (7.90). Tot 1 januari a.s betaat ik t 1-- abonnementsgeld U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Idmlntstralie ..Trouw" Witte de Withstraat 25. Rotterdam U ontvangt dan tevens ons documentalt interessant ei lezenswaardig kerstnummer Hetwelk rük geïllustreerd le. tee t De Nederlandse koninklijke fami lie en de overige regerende leden van Europese vorstenhuizen-logeren bij voorkeur in het grote koninklijke paleis, waar gisteravond tot Iaat in de nacht de honderden lichtkronen een feeëriek schijnsel verspreidden ter gelegenheid van de receptie, die de koning der Belgen na een indruk wekkend en luisterrijk banket zijn gasten heeft aangeboden.' Een wagenpark van 75 glanzende auto's zorgde voor het vervoer van de hoge gasten, die vergezeld van een uitgebreide garderobe overwe gend op het vliegveld Brussel Na tional zijn gearriveerd. Prins Albert en zijn gade orinses Paola hebben tientallen, vorsten, eri 'prinsen, alsme_ de groothertogen en groothertogin- non, of ministers, namens koning Boudewijn -welkonivgeheten. Koningin Juliana zal morgen naar de kerkelijke plechtigheid worden'be-, geleid door koning Olaf van Noorwe gen. Erfprins Jan van Luxemburg zaï optreden als begeleider van prinses Beatrix. Prinses Irene wordt vergezeld door prins Iskander Desta, de klein zoon van de Keizer van Ethiopië. Déze medededingen deed de perschef van het Belgische Hof vanmorgen om half- negen ten overstaan van honderden buitenlandse journalisten in. het Brus selse perscentrum. Ongeveer 125 auto's zullen donder dagmorgen van het paleis naar de St. Goedelekerk heen en weer rijden.- Het vervoer der hoge gasten zal ongeveer anderhalf uur vergen. Prins Bernhard zal te zamen met de gravin Alejandro de Mora, de echtgenote van dé twee- Prins Bernhard begeleidt de moeder Zie ver<ier PaS' A 2e kol.) van don a Fabiola, de markiezin Op iceg naar de grote trou^^zdal douarière de Casa Riem. werd koningin Juliana begeleid door ex-koning Umberto van Italië. De Koningin droeg een robe van goud- brokaat. 4 De minister becijferde, dat begin 1962 een betalingsbalans-overschot kan worden verwacht van 500 a 600 miljoen gulden op jaarbasis. De be windsman noemde dit een gevaarlijk laag cijfer, indien men bedenkt, dat er impulsen zijn die de betalingsba lans verder doen verslechteren. Al leen wanneer aan de veronderstel lingen van het Centraal Planbureau, inhoudend, dat er 78.000 arbeids krachten meer ter beschikking van het bedrijfsleven en de overheid zul len moeten komen bij een natuurlijke groei van de beroepsbevolking van 55.000 personen, wordt voldaan, valt de ontwikkeling te beheersen. Er zullen dus meer vrouwen moeten •rden ingeschakeld. Verder oordeelt het Planbureau: 0 De arbeidstijdverkorting ami voor vijf procent moeten worden „i verdiend" door produktiëstijging. O De ruilvoet zal een verbetering van een procent te zien moeten geven. 0 De collectieve arbeidsovereen komsten zullen eerst op het moment van expiratie verlengd moeten worden. 0 Dé spaarquote zal zich weer 'op het zeer hoge niveau van 23 a 24 pro cent moeten bewegen. De minister voegde hieraan toe. dat hij iéts ongeruster was dan uit zijn be schouwing zou kunnen blijken, omdat hü niet volledig overtuigd is van het relatief gunstige van de veronderstel lingen van het Planbureau. De investeringen zullen, vergeleken by I960, in 1961 voor vijftig procent in groei teruglopen. Dit heeft verschil lende oorzaken, zoals de fiscale maat regelen die in april van dit jaar zijn getroffen. De minister meende echter, dat de investeringen niet te snel mogen worden afgeremd, omdat dit de struc turele groei van ons produktieappa- raat zou kunnen tegenhouden. De mi nister wees er bovendien op, dat de on verwachte snelle groei van de produk tiviteit in het afgelopen jaar te danken was aan de .diepte-investeringen, van het bedrijfsleven. Daardoor is het mo gelijk geworden, bij vrijwel gelijk blijvende werkgelegenheid de pro duktiviteit aanmerkelijk op te voeren Het is een juist structuurbeleid, de investeringen in vaste activa in de hoogconjunctuur niet meer af te rem men dan strikt noodzakeiyk is. Ee- algehele vergelijking tussen het inves teringsnlveau en het loonniveau gaa dus niet op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1