1 -lil I De diaken Vele troepen steunen Haile Selassie Hevige gevechten in hoofdstad 3 Keizer nog niet land Wuivend naar de menigte Zweedse prinses Birgitta verloofd met Duitse prins Reportage over ie Extraatje voor NS-personeel De Bilt: weinig verandering r-Gevangenissen- overvol in Pondoland Grote branden: in Vientiane in Algerije onder controle V.N. Ambacht moet korter werken „inverdienen Erhard voldaai na gesprek IS met Amerikanen li m li 1 if in zijn Het weer iu Europa Weer twee ministers bekend in V.S. Aanbeveling politieke commissie: Kans aanvaarding gering geacht GHANEES PLAN VOOR KONGO Rijksambtenaren: 2 dagen vrij m iil r r 11 Ji ft p Éi Ét VRIJDAG 16 DECEMBER 1969 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4783 V J üireceur H IJÜ KUIG •H* Hoofdredacteur: L)i J A H J S. 8KU1NS SI.UT is tl HET ziet er naar uit, dat de toestand in Ethiopië, waar woens dagavond een staatsgreep heeft plaatsgevonden, zich wijzigt ten gunste van keizer Haile Selassie. Een grote strijdmacht, die trouw is gebleven aan de afgezette vorst, zon zich gereed maken voor een poging de 68-jarige Haile Selassie weer op zijn troon te brengen. De keizer zou in grote delen van het land nog de sympathie genieten en de positie van het nieuwe regime in Addis Abeba leek vanmorgen wankel. In de nauwe straten van de Ethiopische hoofdstad hebben gisteravond verwoede vuurgevechten gewoed tussen soldaten die de inmiddels tot koning van het land uitgeroepen kroonprins Asfa Wosen sympathiek gezind zijn en militairen die aanhangers zijn van Haile Selassie. Talloze mensen zouden zijn gedood of gewond in een „onmenselijke massaslachting". m Weig DE staatsgreep in Ethiopië welke geleid heeft tot de afzetting van keizer Haile Selassie, heeft de aandacht gevestigd op dit oude Oost- afrikaanse keizerrijk en de markante figuur van de negus. Een onzer redacteuren, die kort geleden een bezoek bracht aan Ethiopië, geeft op pagina 9 een uitvoerige beschouwing over de toe standen in dit rjjk en be licht de figuur van de nu afgezette Haile Selassie. en in iS'ederlanrt ering Samengetrokken (Zie vertier pag 3. 7e nol.) mmfm Nog zware strijd i HL L. H. Pröpper bevorderd tot luitenant-admiraal V*> BIJZONDERE AANBIEDING Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tot 1 jana- arï 1961 gratis. Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Tot 1 januari a.s. betaal ik geen abonnementsgeld. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw' Witte de Withstraat 30. Rotterdam. D ontvangt dan tevens ons documentair interessant en zeei lezenswaardig kerstnummer hetwelk rijk geïllustreerd ia A •4L iï 5lii l|i If m pPi ÏSÉ :..Gv: Sotterduni Witte de Withstraat S3. Tclef. t15700 f6 I» Postbus 1112 Postgiro No 424319. Klacluendienst abonnementen 18,3019,30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 1157 00. '«-Gravenhage: HuygenspSeln 1. Telefoon 183487 (3 IHnen) Postbus 1091. Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362369 Spulweg 132. Telef. 4570. Aleidastraat 23 Telef. 65431 Dordrecht) Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week, 12.65 per maand 7 90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot zaterdagavond) PLAATSELIJK MIST Overwegend zwaarbewolkt met hier en daar wat regen of motregen en plaatselijk mist. Vannacht temperatuur om het vriespunt, moreen temperatuur enkele graden boven nul. Zwakke tot matige wind tussen zuid en zuid west. Morgen: Zon op: 8.43 Zon onder: 16.29 Maan op: 7.00 Onder: 16.13 f41 ,1a NAAR aanleiding van de beschouwin gen van de heer Gimbe! die wij gisteren citeerden over India, over het mislukken van eenvijfjarenplan aldaar en dat zakenlieden hebben gezegd dat dit land met miljarden-investeringen niet te helpen is, willen wij daar vandaag iets anders tegenover stellen. Wg zouden kunnen wijzen op het rap port van het college van advies van de A.R.-partij over „Samenwerking met minder-ontwikkelde gebieden", dat do moeilijkheden die hier liggen niet ont kent, maar dat toch op morele, econo mische en politieke gronden tot de con clusie komt dat hulp op grootscheepse schaal hier noodzakelijk is. Wij zouden at onze lezers de lezing van dit rapport wel willen aanbevelen. Wfj zijn echter hang dat de heer Gim- bel dit misschien diakenwerk zal vinden. Dat staat blijkbaar bij hem niet zo erg hoog genoteerd, getuige zijn opmerking over de diaken-Biesheuvel. Wij zouden ook kunnen wijzen van harte ter lezing aanbevolen, naast Else- yier op de redevoeringen die gehou den zjjn op de jaarvergadering van het Verbond van Frot. Chr. Werkgevers in Nederland, bijeengebracht in een boekje „De weivaart als gave en opgave" met als ondertitel „De ondernemer en de ontwikkelingslanden", waarin prof. Ber genia, prof. De Gaay Fortman en de heer C. den Hollander (algemeen ver- tege: oordiger van de Stichting Ver tegenwoordiging van de Nederlandse in dustrie voor internationale belangen) in duidelijk positieve zin het probleem van de minder ontwikkelde gebieden en de noodzaak en de mogelijkheid om hier door het Westen in een voor die ge bieden constructieve zin te doen helpen, benaderden. MAAR dan is er ook nog iets anders. Op onze tafel ligt een boekje: „Sa menwerking met Ontwikkelingslanden". Het is een zojuist verschenen nota, uit gebracht door de besturen van het Ver bond van Nederlandse Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, het Katholiek Verbond van Werkgevers- vakverenigingen en het Verbond van Prot. Chr, Werkgevers in Nederland. Aan het ontstaan van die nota hebben jpeégèWeHtt een reeks vooraanstaande figuren uit het gehele Nederlandse be drijfsleven. Ze staan achterin allemaal met name genoemd. Ook dit' boekje gaar ne ter lezing aanbevolen. Want het kooit tot precies dezelfde conclusies als het rapport van de A.R.-partij, als de heer Biesheuvel en als wij. TT/IJ kunnen natuurlijk het hele boekje hier'niet. overschrijven. Maar toch een paar citaten: 1. „De zorg voor de welvaart in een land of gebied wordt tot een internatio nale verantwoordelijkheid, wanneer blijkt of gevreesd moet worden, dat een gewenste en redelijk te achten opvoering van de. welvaart op eigen kracht on mogelijk'of uiterst moeilijk is." 2. „De verbonden hebben overwogen, dat ëen belangrijke vergroting van de financiële bijdrage, van Nederland tot de ontwikkelingslanden in de toekomst noodzakelijk is." 3, „Veelal wordt hierbij als taakstel ling voor het beschikbaar stellen van kapitaal 'l A 1.5 pet. van het nationaal inkomen der industrielanden genoemd." .4;" „Een positieve instelling tegenover het streven der ontwikkelingslanden hun welvaartstekort op te heffen is niet slechts een morele plicht, maar even eens een zaak van welbegrepen eigen belang." 5. „Wat dit laatste betreft moet wor den vastgesteld, dat naast financiële en technische hulpverlening het economi sche verkeer tussen ontwikkelingslanden .en industrielanden voor beide van het grootste belang is." 6. „Onder de gegeven omstandigheden vereist het Nederlandse belang het leg- gen van meer nadruk op de directe kapï- taalvërstrekking van land tot land." 7, „Buiten' de vermelde kapitaalver- i strekking via mondiale organisaties en direct via overheden, welke hoofdzakelijk ter financiering in de infra-structuur moet dienen, ligt met name op het ter- rein der industrialisatie een belangrijke taak voor het particuliere bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven wenst een actief aandeel te krijgen in deze industrialisatie." hl de nota ontvangen wij wel infor- matie over de moeilijkheden en de risi co's van het meedoen aan deze zaak. Men heeft zich ook beijverd om middelen aan de hand te doen deze te minimali seren. Maar de hele nota is één positief getuigenis om hierin mee te doen en meer te doen. Het hartverheffend niets doen waartoe Elsevier opwekt is er gelukkig biet oij. Slot volgt. Met 56 tegen. 9 stemmen en 10 onthou dingen heeft de algemene verga dering van de Ver. Naties besloten dinsdag a.s. op reces te gaan tot 7 maart 1961. Nieuwe regering in Ethiopië wankelt jf Haile Selassie was, voor zover uit de verwarde berichten viel op te ma- s ken. vanmorgen in Fort Lamy in de Middenafrikaanse staat Tsjaad. Aan- f! genomen werd, dat hij zou trachten Ethiopië binnen te komen. Eerdere berichten, volgens welke hij reeds in j zijn land zou zijn, blijken niet juist i te zijn geweest. Generaal Abebe, tie gouverneur van 1 Eritrea, heeft tieEthiopische ambas- P sade- te Londen telegrafisch méège- deeldj. dat zijn provincie trouw is ge- blevèii aan tië keizer. De opstand, zo betoogt hij, beperkt, zich tot Addis Abeba. Een bataljon infanterie en een es kader vliegtuigen staan te Asmara, de hoofdstad van Eritrea gereed om voor Haile Selassie in actie te komen, aldus generaal Abebe. IMKM m*wiQ#OEe«A JÖBriUiüss Somair land TAftQR DIRE» AD04S ABEBA !Wa CTHtopte fï** BOfcHJI K E NI PELT 37*3 DIT IS Bas Imroe, die volgens radioberichten uit Addis Abeba Is benoemd tot premier van de nieuwe regering in Ethiopië. Hij is een neef van keizer Haille Selassie en oud ambassadeur in India en de Sowjet- Unie. Station Wind- Max. terop richting gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. af gel. 24 u. Helsinki sneeuw zzo 1 Stockholm geh. bew. zzw 2 Oslo geh. bew. windstil Kopenhagen regen o 2 Aberdeen h-bew. Londen geh. bew. Amsterdam geh. bew. Brussel geh. bew. Luxemb. geh. bew. Parijs geh. bew. Bordeaux zw. bew. Grenoble geh. bew. wzw 4 nw 1 zo 2 windstil windstil nno 1 ono 1 w 3 0 3 0 3 2 1 0.2 O 0.1 3 O.l 0.1 0 O O 0.5 0 Den Helder Ypenburg VUssingen Eelde - De Bilt Twente Eindhoven Z.-Limburg geh. bew. motregen geh. bew mi^t geh. bew mist geh. bew. geh. bew. zzw 2 ono 2 o 2 z 1 windstil windstil windstil w 2 O 0.1 O O 0 0 O O Volgens de waarnemers, zou men zich in Eritrea en in de buitenge westen van Ethiopië achter de keizer scharen, omdat de gelovige landge noten van de vorst een koning zouden weigeren te erkennen, die niet volgens het eeuwenoude Koptische ritueel was gekroond. Volgens de Ethiopische ambassade te Londen heeft generaal Merid, de op perbevelhebber van de troepen van de keizer, zijn troepen bij Addis Abeba geconcentreerd. Hij onderhoudt een nauw contact met de legereenheden in de provincies. Ook de troepen in de stad Harar staan achter de keizer, aldus de am bassade. De radiozender van de revolutio naire regering betoogt echter, dat de cadetten van de militaire academie van Harar hun officieren gevangen ge zet hebben, omdat deze „het oude cor ruptie regime" steunden. De radiozender van de nieuwe re gering riep vannacht om, dat de twee strijdende groepen in Addis Abeba tot een vergelijk waren gekomen, en dat leger en paleiswacht definitief beslo ten hadden samen te werken met het nieuwe regime. Dat men niet veel waarde aan dit bericht moet hechten, blijkt wel uit telegrammen, die van morgen binnenkwamen en waarin ge zegd werd, dat er in de Ethiopische hoofdstad nog steeds strijd wordt ge leverd. (Van onze correspondent) De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft de hoofden van diensten medegedeeld, dat zij voor nemens is, ook dit jaar haar waar dering voor de wijze, waarop het per soneel zijn taak heeft verricht, te laten blijken door een extra-uitkering te verstrekken. Deze uitkering bedraagt voor gehnwden zestig gulden en voor ongehuwden dertig gulden. SINDS gisteren is er een verandering in de algemene circulatie gekomen. In de wateren ten zuiden van IJsland kwam namelijk een actieve depressie tot ontwikkeling, die zich. snel in oos telijke richting verplaatste. Samenhan gend daarmee werd ook de luchtdruk 'n Scandinavië aanzienlijk lager. Tege- 'ijkertijd steeg de luchtdruk boven het vasteland van West-Europa, zodat er nu een langgerekt hogedrukgebied aan wezig is, dat zich uitstrekt van Rusland via onze omgeving naar de Azoren. De nieuwe luchtdrukverdeling is er oorzaak van dat met zuidwestelijke winden zachte lucht over de Britse eilanden naar de Noordzee stroomt. Vermoedelijk komt Nederland morgen niet in de zachte lucht, aangezien de stroming in onze omgeving tamelijk zwak blijft. Wel kan er nog op de na dering van de zachte lucht plaatselijk wat regen oj motregen vallen. Het Zweedse Hof heeft woensdag de verloving laten bekendmaken van prin ses Birgitta met prins Johann Georg von HohenzoIIera. De 23-jarige prinses is de op een na oudste van de vier Zweedse prinsessen, dochters van de Duitse prinses Sibylla en wijlen prins Gustaaf-Adolf van Zwe den. Prins Johann en prinses Birgitta hebben elkaar voor het eerst in Mün- chen ontmoet. Prinses Birgitta stu deerde daar Duits en de 28-jarige prins Johann kunstgeschiedenis, archeologie en paleografie. De prins specialiseert zich evenals koning Gustaaf van Zweden in archeo logie. Prins Johann Georg is gisteren per vliegtuig ia Zweden aangekomen.' Hij ging onmiddellijk naar het koninklijk paleis in Stockholm, waar prinses Bir gitta met haar moeder en baar drie zusters, Margareta, Desirée en Chris tina suites bewoont. Prinses Birgitta staat bekend als een zeer sportief meisje. Zij heeft het examen voor gymnastieklerares met goed gevolg afgelegd. Kortgeleden maakte zij in het gezelschap van haar zuster Desirée een rondreis door de Ver. Staten. Enthousiast zwaaiden koning Boude- wijn en koningin Fabiola naar de jui chende menigte, toen zij va het kerke lijk huwelijk in het koninklijk paleis teruggekeerd waren en op het balkon verschenen. Politiemannen en soldaten van het Zuidafrikaanse leger hebben hij raz zia's in het reservaat Pondoland on geveer 150 Afrikanen gearresteerd. De zuiveringsoperatie vond plaats in vijf streken van Pondoland, die krachtens de bepalingen van de nood toestand hermetisch van de rest van het gebied zijn afgesloten. Aan de operatie werd deelgenomen door 700 soldaten en politiemannen, die ge steund werden door gevechtswagens. De gevangenissen in Pondoland waren al zo vol, dat de nieuw gear resteerde mensen ingesloten moesten worden in gevangenissen, die in som mige gevallen 300 km verder lagen. In Pondoland is het al geruime tijd onrustig. Artilleriegranaten van de wijkende communistische troepen, die uit de hoofdstad van Laos, Vientiane, ver dreven zijn, hebben op veel plaatsen in de stad grote branden veroorzaakt. De branden en hetartilleneduel deden vele inwoners van de stad naar elders vluchten." Dé strijd tussen «Ie troepen van de pro-communistische parachutistenkapitein Kong Le-es. die van de pro-westerse generaal Noeavxm boed vannacht nog een .verwande aan blik. - De soldaten, van Noéayan hadden hét stadscentrum stevigin htm macht, maar in de buitenwijken van Vientiane' stonden hun papieren minder goed.; Er werd - nog zware strijd -geleverd. Het gebouw va» de Amerika? ambassade in VientSane fe, door dajaèj- sehieting in brand geraakt. -Het bouw zal waarschijnlijk moeten den afgeschreven. Bü de gevechten zouden tot nu-iQe. 320 personen het riaohtoffer zijn worden. -' -vs* Prinses Birgitta (23) Prins Johann Georgr (28) De nieuwgekozen Amerikaanse pre sident Kennedy heeft de gouverneur van Minnesota. Freeman, tot minister van Landbouw en de juridische advi seur van het vakverbond AFL-CIO, Goldberg, tot minister van Arbeid be noemd. In het nieuwe Amerikaanse kabinet zijn nu nog drie plaatsen on bezet, te weten Financiën, Justitie en de functie van directeur-generaal van de Posterijen. Freeman is 42, Goldberg 52 jaar. De laatste is na de pasbenoemde minis ter van Volksgezondheid, Ribicoff, het tweede joodse lid in de nieuwe rege ring. Goldberg was de man achter de schermen in de vakbeweging ten tijde van de grote staalstaking in 1959. Ken nedy heeft hem „een der grootste des kundigen op het gebied van de sociale vraagstukken in de Ver Staten" ge noemd. Volgens welingelichte kringen in Washington is het te verwachten dat Kennedy zeer spoedig zijn broer Ro bert tot procureur-generaal zal benoe men. Bij K, B. is de voorzitter van het nmité Verenigde Chefs van Staven iee-admiraai H. H. L. Pröpper, met in- jang van 15 december bevorderd tot luitenant-generaaL De politieke commissie van de V.N. heeft gisteravond aanbevolen, dat het Algerijnse volk toegestaan wordt over zijn eigen toekomst te heslissen in een referendum, georganiseerd, gecontro leerd en onder toezicht staand van de Ver. Naties, De stemming over het voorstel, dat door de Afro-Aziatische landen was ingediend, was 47 tegen 20 met 28 ont houdingen. Dit is iets meer dan de tweederde meerderheid die vereist wordt voor goedkeuring door de Alge mene Vergadering, maar de kans op aanvaarding van de resolutie wordt gering geacht. In eik geval wordt verwacht, dat de aanbeveling verworpen zal worden door Frankrijk. De Franse delegatie heeft het ge hele V.N.-debat geboycot op grond van het feit, dat Algerije een Frans binnenlands vraagstuk is en daarom bulten de jurisdictie van de VN. valt. Amerika en het merendeel der West- europese landen, inclusief Nederland en België, stemden tegen de resolutie. De Sowj et-Unie en de meeste Afri kaanse landen stemden vóór. President Nkroemah van Ghana heefi via de radio een plan voor de V.N. in Kongo uiteengezet. Hij eist, dat het V.N .-opperbevel de beschikking krijgt over „ervaren soldaten die kunnen optreden". Als zijn voorstel niet zou worden aangenomen, zou Mj samen met andere Afrikaanse staten een Afrikaans op perbevel instellen. Dit zou onmiddel lijk trachten orde en. rust in Kongo te herstellen, zodat „de wettige rege ring van Loemoemba" zou kunnen werken. De Raad voor de Burgerlijke Rijks dienst heeft goedgekeurd, dat alle rijks ambtenaren op zaterdag 24 en zater dag 31 december, voor zover de dienst dit toelaat, vrijaf zullen hebbes. (Van onze parlementaire redacteur) MINISTER. De Po us heeft in de Tweede Kamer op vragen van de heer Aautjes (AR) meegedeeld, dat naar zijn mening de arbeidstijdverkor ting in het ambacht door prodnktivi- teitsstijging moet worden inverdiend. Op nadere vragen van de a.r.-spreker zei de bewindsman, dat hij niet zonder meer akkoord zou kunnen gaan met een stijging van het uurloon als daar meer arbeid per uur tegenover zou staan. Ook in het ambacht behoort naar zijn mening een deel van de exces sieve produktiviteitsstijging aan de consument ten goede te komen. :'a He Westduitse minister van Econo mische Zaken, Erhard, is, naar eën woordvoerder van zijn ministerie don derdag te Bonn mededeelde, «zepr voldaan" over de besprekingen, hij gevoerd heeft met - t. r - se minister van Financiën, tijdens'de ministerbijeenkomst te Parijs voor 'de oprichting van de OE.S.O. De woordvoerder zei, dat dr. Erhard opnieuw het Westduitse vijf-punten- plan voor hulp aan de dollar naar voren had gebracht. De minister kreeg de indruk, dat de Amerikanen meer waardering voor deze voorstellen had den dan tijdens het bezoek aan Bonn. Gedetailleerde besprekingen over - de, Duitse plannen zullen op diplomatiek niveau worden voortgezet en *er schijnt veel kans te rijn dat zij zullen slagen". De Westduitse plannen houden ia onmiddellijke betaling van 600 mil joen dollar naoorlogse schulden aaa Amerika, meer invoermogelijkiieid. voor Amerikaanse agrarische predik ten, meer bestellingen van Amerikaan se wapens, een grotere Westduitse bij drage voor de infra-structuur van de N.A.V.O. en meer hulp aan econo misch minder ontwikkelde landen.- Naam: Straat: Woonplaats Is i4'«' v Y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1