Het geheim Vlammenzee na vliegtuigbotsing Elfjarige jongen enige overlevende RAVAGE IN BROOKLYN Nederlander onder slachtoffers Relaas van ooggetuigen Nieuwe opzet referendum De Gaulle mandaat vraagt voor overleg met FLN Aanplakbiljetten gewijzigd Staatsgreep mislukt Ethiopië in Muziek speelde voor keizer in Asmara De Bilt: RUSTIG WEER Opstandelingen capituleren HAILE SELASSIE TERUG Koopt op tijd uw zekerheid r ME E* TEVERGEEFS REGEN EN SNEEUW ORGELS en PIANO'S Bc NATIONALE z°° *4* LEVENSVERZEKERING-BANK ZATERDAG 17 DECEMRR 1060 NEGENTIENDE JAARGANG IVo. 4784 J Utree'eiu H DE HUIli Hoofdredacteur: Ui A H J i> KlfHINS til.UT OA DERDZESEN DERTIG mensen zijn om liet leven ireko- raen bij een van de grootste rampen in de geschiedenis van de luchtvaart. Gistermiddag kwam boven de stad New York een DC-8 straalvliegtuig van de United Airlines in botsing met een Constellation van de Trans World Airlines. De DC-8 vloog nog enkele honderden nieters door. Daarna werden de bewoners van Brooklyn door een hevige klap opgeschrikt. Het toestel, dat 85 mensen aan boord bad, was geëxplodeerd in een staart van vuur en stortte neer op een flatgebouw. Weinige ogenblikken later stond in Brooklyn een heel huizenblok in brand. De Constellation, met 37 passagiers en vijf bemanningsleden, kwam omlaag boven Staten Island. Zes mensen leefden nog toen ze uit de wrakstukken van de machine werden gehaald: zz overleden later. BIJZONDERE AAINRIERIAG Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tot 1 janu ari 1961 gratis. DflflT BODEGRAVEN U w lal' I Tel. 01726-2541 TAE staatsgreep tegen het rJ bewind van keizer Haile Selassie in Ethiopië leek vanmor gen mislukt. De opstandelingen hadden nog wel een deel van de hoofdstad Addis Abeba in han den, maar de actie maakt geen enkele kans meer, nu blijkt, dat het overgrote deel van het leger achter Haile Selassie staat. De leiders van de opstand hebben zich verschanst in het koninklijk paleis in Addis Abeba. Waar schijnlijk houden zij enkele leden van de keizerlijke familie als gijzelaars vast. Redeloos Rotterdam! 'i-Cravenhage: Dordrecht! Schiedam: Witte «i® Withstraat 23. Teler, !13700 <6 IJ, Postbus 1112. Postgiro No. 424518, Klaehtend lenst abonnementen 18.301930 uur ■Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Huygertsplein l. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.3019.30. Telefoon 362360. Spuiweg 132 Telef. 4870. Aletdastraat 23 Telef. 65431. Abonnementsprijs 61 cent per week, 12.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig- tot zondagavond) NEVELIG Overwegend droog, zwaarbewolkt en nevelig weer. Zwakke, langs de waddenkust matige wind tussen zuid west en zuidoost. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon op: onder: 8.44 Maan op: 8.12 16.29 onder: 17.07 (nieuwe maan) fEN zou kunnen zeggen: Nu is U toch gisteren niet ingegaan op de stelling van mr. Gimbei dat het huidige vijf-jaren plan voor India mislukt is en dat India inzake het kernfysisch onder zoek bezig is uit zijn kracht te groeien. Neen, dat is ook zo. Misschien heeft mr, Gimbei wel gelijk. Wij weten daar namelijk even weinig van ais hij. Maar het grote punt is dit: En vanuit de zending, èn vanuit de christelijke po litiek, èn vanuit de westelijke economie wordt duidelijk gesteld dat geestelijk- etbisch-sociaai en economisch de sa men werking met en de hulp aan minder ont wikkelde gebieden noodzakelijk is. Het blijkt ook dat men er allerwegen wat in ziet. Een beginsel, een ideaal dat praktisch niet bruikbaar is, daar heeft men niei veel aan. Maar zo is het hier niet. En daarom moeten wij als westerse landen de handen inéén slaan. Laten de „mil- joentjes" van Nederland dan maar het nest-ei zijn dat de miljarden van het Westen leggen doet. Dat is de bedoeling. 3N nu het laatste punt van mr. Gim bei. Hij zit maar met die „extra- belasting". We hebben daar al wat over gezegd. Dat het misschien helemaal niet „extra" behoeft te zijn. En indien wel en nu echt eens als niet-diaken ge sproken misschien heeft de heer Gim bei ook wel eens gehoord van de spreuk: „De cost gaat voor de baet uit"? Wij zouden hem overigens liever ook als diaken aanspreken. Zo in de geest van Cromwell: „De hemel in het hart en de voeten op de grond". De heer Gimbei heeft ook wat die belastingen betreft - zich aruk gemaakt over de Nederlandse arbeider. Hij con stateerde dat in Nederland de produk- tie per man-uur het hoogste is, dat die arbeider het langste werkt en dat hij bet minst verdient. En dan is nog de belasting in Neder land en Engeland het hoogst. Nog hogere belasting is diefstal door de Staat, is dan de conclusie. De arbeiders moeten er vele weken voor werken en de on dernemers moeten ze dan betalen. Maar als overheid en burgers, als werkgevers en werknemers, als diake nen en zakenlieden nu eens vinden dat bet moet? En dat bljjkt uit de drie iri deze artikelen genoemde documenten, Zouden we het dan toch maar niet doen? En zou Nederland dan toch maar niet dat dure nest-ei leggen? Ondanks Else vier? Lucht ra nip boven N. York eiste 136 mensenlevens H DAN is er nog een punt. i De geachte Inzender noemde het niet. Maar an deren noemden het. Dat is het naastenliefde beoefenen per belastingbiljet. Dat moeten we echt niet doen. Met het belastingbiljet vervullen we onze staatkundige plicht. Daardoor kwijten we ons van onze politieke ver antwoordelijkheid. De zakenmensen kwjjten zich van hun economische ver antwoordelijkheid. En dat ligt allemaal en dat bljjkt ook in de door ons g- citeerde documenten onder het be slag der ethiek, die voor ons religieus bepaald is. Maar daarbovenuit is er een taak, die noch staat, noch bedrijfsleven vervullen kan. En dat is net brenger van de boodschap van het Evangelie en het beoefenen van de christelijke barmhar tigheid. De samenwerking met de min der ontwikKelde gebieden door staten en bedrijfsleven behoeft, als daarvan onaf hankelijk complement, het werk der zen ding. Laat. vooral daarin, de naasten liefde zich uitleven. Als het Westen via staat en bedrijfsleven zijn technische, economische en politieke hulp verschaft, laat het dan via zerk en zending aan de minder ontwikkelde gebieden laten zien wat het geheim van alle zegen is. Mogen daar de Christenen zich in uille ven, mild en overvloedig. Den is hel probleem van de naastenliefde per be lastingbiljet en van de diefstal door de staat radicaal verdwenen. Dan.is ook hier de harmonie van het universele Christendom op alle terrein des levens De enige inzittende die de ramp heeft overleefd was een alleenreizend elf jarig jongetje, Stephen Baltz uit Illinois, zoon van de vice-president van de Admiral CorporationHet horloge van Stephen was stil blijven staan op 9.37 (16.37 uur Nederlandse tijd). Toen het kind in het ziekenhuis uit zijn bewusteloosheid geraakte, wist het een beschrijving van de ramp te geven. „Ik herinnerde me, dat ik naar he neden keek. Alles was met sneeuw overdekt." 'Het was êen -prachtig ge zicht. Plotseling hoorde ik éèn klap. Het .vliegtuig begon te- vallen en dé mensen schreeuwden. Ik bieèf zitten en toen kwam het vliegtuig neer. Daarna wist. ik niets meer." Behalve de 125 inzittenden zijn nog tien anderen om het leven geko men. Inzittenden van enkele auto's zouden verbrand zijn, nadat vliegtuig- delen op de wagens waren terechtge komen. Een sneeuwruimer, die op straat bezig was, behoort ook tot de slachtoffers. Enkele grote brokken van het straal vliegtuig regenden neer op een rij flat woningen aan de Flatbush Avenue, een volkswijk in Brooklyn. Eén stuk raakte een rijdende vrachtauto. De kerosine van het vliegtuig vatte vlam en deed een laaiende vuurzee ontstaan, die al krachtiger om zich heen greep. Een huizenblok vatte vlamt een twee de stortte in. Niemand in de woningen schijnt letsel te hebben opgelopen. De grote DC-8 kwam vlak naast een r.k.- school terecht, waarin zich 1700 kin deren bevonden. Brandweerauto's uit zeven kazernes in Brooklyn en Manhattan stoven naar de plaats van de ramp. De reserve-politie van Brooklyn werd in haar geheel gealarmeerd. Brandweerlieden en reddingsdiensten evacueerden de bewoners in de om geving van de vuurhaard. Wrak stukken van het straaltoestel lagen tot ver in de omtrek verspreid op straat en op de huizen. Een kerk, de „Pillar of Fire Church" werd door de brokken vernield. De brand was een van de felste die New York heeft ge kend. Pas na twee uur waren de spuitgasten het vuur meester. Hoewel de bevolking dringend was gevraagd, uit de buurt te blijven, stond het rondom de plek des on- heils zwart van duizenden nieuwsgie rigen. Niet dan met moeite lukte het de chauffeurs van ambulances en brandweerauto's, hun wagens door de mensenmenigte te manoeuvreren. (Van een onzer verslaggevers) Bij de vliegramp In New York is één Nederlander om het leven geko men: 'de "31-jarige beer F/Hl "J. "En- klaar nit Deventer. Hij zou vandaag in ons land teruggekeerd zfln. De heer Enklaar was sedert 1955 in dienst van Thomassen en Drijver N.V. te Deventer en had zojuist een zaken reis i-n de Verenigde Staten beëindigd. Hij was afdelingschef van de techni sche afdeling fabricagetechniek en had een bezoek gebracht aan 't centraal la boratorium van de Continental Can Company, waarmee Thomassen en Drijver nauwe relaties onderhoudt. De heer Enklaar was gehuwd, doch had geen kinderen. Een overzicht van de ravage die de neergestorte DC-8 van de „United Air lines" in een der dichtbevolkte wijken van Brooklyn aanrichtte. De piloot van de „Constellation heeft nog gepoogd, een noodlanding te maken op een klein vliegveldje op Sta ten Island, achttien kilometer van Brooklyn verwijderd. Tevergeefs. Het toestel verongelukte. Het toestel stort- Naam: Straat: Woonplaats. Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw Betaling zal geschieden pet week (61 cent) p« kw-taat (7.90) Tot 1 januari a.s. betaal ik geen abonnemenlsgetd. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Admtnmratie ..Trouw" Witte de Withstraat 30. Rotterdam O ontvangt dan tevens ons documentair interessant en ze® lezenswaardig kerstnummer hetwelk rijk geïllustreerd Is. te neer op een open veld. vlak naast j een drukke boulevard. Helikopters van de luchtmacht brachten de zes mensen die levend uit het wrak konden wor den gehaald, naar een ziekenhuis: korl na aankomst overleden de zes. Stephen Boltz, het jongetje dat de ramp met de DC 8 overleefde, maakt het redelijk goed. Hij heeft in het zie kenhuis bezoek gehad van zijn moeder en zusje, Ruim honderd brandweerlieden heb ben op Staten (sland enkele minuten na de ramp het reddingswerk ter hand genomen. Zij zochten in de wrakstuk ken naar andere overlevenden dan de zes die al dadelijk waren weggevoerd, maar konden niets anders doen dan de doden op draagbaren aan de rand van het veld neerleggen. De DC-8 was van Chicago, de „Con stellation" van Dayton en Columbus (in de staat Ohio) onderweg naar New f Zie verder pan 4. Ie kol.) Aduertentt# Vincent Ortolano. een dertigjarige havenarbeider, zat iii zijn keuken in Brooklyn koffie te drinken, toen het vliegtuigongeluk boven New York Plaatsvond. Hij vertelde: „Ik zag de sneeuw en zei tot mijn vrouw: Het is beter de kinderen maar weer bin nen te houden. En toen zag Ik dat vliegtuig. Het was zo laag. dat ik het met een sneeuwbal had kunnen raken. Het was zo dichtbij, dat de koffiepot van de tafel trilde. Ineens was het weg en even later hoorde ik een ontzettende ontploffing". „Ik was net uii bed opgestaan", aldus mevr. Thomasina II ill, die uren later nog zat te huilen. „Ik hoorde de ontploffing en ik kon de vlammen zien. Ik zag die jongen (de enig overlevende Red.), die op straal lag. Het was zo verschrikkelijk, dat ik me niet kon bewgen. Ik stond daar maar en ten slotte holde iemand naar hem toe". Een andere ooggeetuige zei: „Ik stond buiten en dacht er over de lichtjes aan de kerstboom aan te steken, toen ik die verschrikkelijke klap boorde. Daarna was er een ontzet tende vuurbal. Toen zag ik het toe stel in een spiraal omlaag komen, als een gewonde vogel". Redders en brandweerlieden In de weer bij de resten van het „DC-S"- straalvliegtuig, dat gisteren om tien voor elf in de ochtend (d. i. tien voor vijf 's middags Nederlandse tijd) op Brooklyn neerstortte. In het bran dende gebouw op de foto zijn kan toren gevestigd. (Telefoto A.N.P.) 0 De 46-jarige mevrouw H. Bouwman uit Venray, die zwaar gewond werd toen zij met haar auto tegen een boom reed. is in het ziekenhuis te Venray zonder tot bewustzijn te zijn gekomen overleden. Volgens officiële kringen in Algiers wordt de bedoeling van de op 8 januari té houden volks raadpleging in Frankrijk en Al gerije in die zin gewijzigd, dat president de Gaulle hoopt een mandaat te krijgen voor vredes onderhandelingen met de Alge rijnse verzetsbeweging F.L.N. Het aanvankelijke oogmerk van het referendum de weg te ef fenen voor de instelling van voorlopige organen voor een „Algerijns Algerije" waarin de mohammedanen een belangrijke rol zullen spelen blijft be staan, maar het accent zal val len op het streven om tot een einde van de vijandelijkheden te komen. De ontwerpen voor aanplakbil jetten en ander propagandamate riaal ter verduidelijking van het Franse standpunt zijn geschrapt en men werkt aan nieuwe versies, waarin „vrede" de voornaamste leuze zal zijn. Volgens genoemde kringen heeft de Gaulle besloten zijn streven naar on derhandelingen voort te' zetten, ook al zal dit vrijwel zeker leiden tot nieuwe ongeregeldheden van de zijde der Europeanen in Algerije. De president heeft zijn voorlopig denkbeeld voor een eenzijdig staken van het vuren op gegeven, nu hem uit de bloedige ge beurtenissen van deze wéék is geble- kerirdat dit; niet -te verwezenlijken j& Advertentie - VVaagf geïllustreerde: prijslijst Franse functionarissen wijzen er op, dat de nieuwe minister voor Algerije, Joxe, meer een diplomaat en onder handelaar is dan een deskundige op het gebied van Algerijnse kwesties.' Zij voorspellen, dat binnenkort ook de. „zuiver militaire" opperbevelhebber in Algerije, generaal Crepin, zal worden vervanger door generaal Gambiez, thans inspecteur-generaal van de in fanterie in Parijs, die naam heeft ge maakt als diplomaat, toen Tunesië te rugtrekking van de Franse troepen eiste. Tijdens een stormachtige bijeenkomst van de Franse Nationale Vergadering heeft premier Debrë verklaard dat de Franse regering niet zal aftvjjken van de ingeslagen weg. Het beleid In Algerije wordt niet ver. anderd, want indien Frankrijk er niet in zou slagen het probleem op te lossen, zou het buitenland Frankrijk een op lossing opleggen welke antl-FYana ::"ssal zijn, aldus de Franse premier. De premier verklaarde, dat de o&ge- regelheden tijdens het bezoek van de Gaulle aan Algerije het werk van een minderheid was geweest, en dat de grote massa mohammedanen kalm en vol vertrouwen was gebleven. Tijdens zijn rede werd Debré herhaal de malen onderbroken door interrupties van rechtse afgevaardigden, die hem toeschreeuwden: „leugenaar", „er kleeft bloed aan je handen" en „je bent ver antwoordelijk voor de incidenten ia At gerije". Inmiddels is de 68-jarise keizer in zün land teruggekeerd. Hij werd bij zonder enthousiast ontvangen toen hij per vliegtuig in de hoofdstad van de provincie Eritrea, Asmara, arriveerde. Een trote mensensmenigte juichte de vorst uitbundig toe. De stad was ver sierd en op het vliegveld speelde een muziekkorps ter ere van de keizer. De keizer keerde in zijn land terug vanuit Khartoem, de hoofdstad van de Soedan. Op het vliegveld van Asmara 'OVEN West- en Midden-Europa hield het rustige iceer met op de meeste plaatsen mist of laaghangende bewolking aan. Wel neemt het tang- gerekte hogedrukgebieddat zich bo ven deze gebieden bevindtmt weer geleidelijk in betekenis af zowel door luchtdrukdalingen uit het Middelland- se-Zeegcbied als door storingen welke zich van de Oceaan af langs Schotland naar Noorwegen verplaatsen. Enkele ziuakke fronten behorende bij de storingsgebieden op de Oceaan zullen morgen van het westen uit ons land naderen, waardoor de kans op wat regen of motregen toeneemt. De win den blijven ook morgen in hoofdzaak uit zuidelijke richtingen waaien, waar door in het temperatuurverloop nog weinig verandering komt. verklaarde de vorst, dat de rebellie „verwekt schijnt te zijn door enige eerzuchtige mannen, wier woorden redeloos zijn". Hij zei voorts, dat de opstand (hoofdzakelijk ontketend door leden van de keizerlijke garde) zo goed als geheel is onderdrukt. Troe pen, die achter de keizer staan, zijn- op weg om de laatste weerstand te breken. Haile Selassie ontkende met nadruk dat kroonprins Asfa Wosen heeft deel genomen aan de opstand. „De rebellen hebben geprobeerd van de prins hun werktuig te maken", zei hij. Generaal Abebe, vertegenwoordiger van de keizer in Eritrea, heeft ver klaard, dat kanonnen en mortieren in stelling zijn gebracht in de straten van Addis Abeba. Het vliegveld is geheel in handen van troepen die trouw zijn gebleven aan de keizer. Gisteren heb ben vliegtuigen van de Ethiopische luchtmacht pamfletten uitgeworpen boven Addis Abeba waarin er bij de opstandelingen werd aangedrongen zich over te geven. Volgens Abeba zijn er vele burgers gedood in de Ethiopische hoofdstad. Hij schatte het aantal leden vac de keizerlijke garde, dat in opstand is ge komen, op ongeveer vijfduizend. Het persbureau voor het Midden- Oosten maakte bij het ter perse gaan van deze editie bekend dat Keizer Haile Selassie vandaag van Asmara naar de hoofdstad Addis Abeba zal reizen. Radio Addis Abeba heeft vanmorgen meegedeeld dat de laatste opstande lingen zich na een beschieting en een bombardement door loyale troepen hebben overgegeven. De keizerin, de kroonprins en alle leden van het kei zerlijk gezin zijn bevrijd „n verkeren in goede welstand. Mrtnertentie) Zon op

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1