OPSTAND EISTE 2000 MENSENLEVENS Haile Selassie in naar jubileumpaleis Amnestie voor rebellen die fouten Rouw in München na vliegramp Massu getuigt in „proces Lagaillarde" inzien K Honderden patiënten uit brandend gesticht gered B In slaap verrast E Engeland en de VS. steunen Kasavoeboe De Bilt: tijdelijk regen Vlammenzee op wegdek: 49 doden Ooggetuigen vertellen ZWARE SCHADE-IN EEÊL (LJMB URG VÜtOZAAM Het weer in Europa MAANDAG 1» DECEMBER 1SC9 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4785 Overeenkomst Interview Amnestie Wantrouwen Bisschop mm RESOLUTIE IN DE VER. NATIES gevlucht Naar huis Kortsluiting? Aanvaring in Oostgat: drie gewonden BANANEN ZIJ! VLIEGTUIGONGELUK IN ALASKA en in Nederland REDDINGSWERK WEGGEVAAGD "N Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT De rebellen hebben zich terug getrokken uit hun sterke positie in Guentalul, na volgens berich ten 18 hoogwaardigheidsbekle ders en gijzelaars te hebben ge dood en 32 anderen te hebben ge wond. Onder de gedoden bevinden zich de minister van Handel, Mo hanen, de minister van Voorlich ting, Michel, de minister van Jus titie, Mokasta, prins Ras Serin, de minister van Oorlog, Abye. en de chef van de generale staf, Mo- legaita. SPri IBPf (V Gedurende UKGEMEESTEF. dr. Vogel van München heeft ver zocht alle openbare verma kelijkheden m. de stad tot Kerstmis op te schorten, mag deze week in München niet gedanst worden. Morgen ochtend tien uur zal het verkeer in de stad een minuut stilstaan, opdat de bewoners het verschrik kelijke ongeluk dat de stad ge troffen heeft door het neerstorten van de tweemotorige Convaïr van de Amerikaanse luchtmacht kun nen herdenken. Minstens 49 mensen hebben de dood gevonden hij het ongeluk met de Convair C-131. het eerste sinds de Amerikaanse luchtmacht er in 1954 mee was gaan vliegen. Duizenden stedelingen, die za terdagmiddag rustig liepen te wandelen, zagen tot hun ontstel tenis om tien over tvee een vlieg tuig recht op de brede Bayem- strasse afkomen. Het raakte een kerk, waarvan brokstukken op straat kletterden, en stortte toen neer op een tram- stel. Geen der inzittenden van de Convair bracht er het leven af: negenentwintig trampassagiers stierven. In het ziekenhuis lagen gisteravond zeventien inwoners van München, die bij de ramp min of meer ernstig waren gewond ge raakt: negen hunner verkeerden in levensgevaar. München was op het ogenblik van het ongeluk gehuld in een dikke mist. Telefoto (Zie verder pag. 3, 7e kolom) gottsrdami pordrachSt SchledamJ Jf"!? Wlthstraat 25. Telef, U5700 (6 1.). Postbus 1112 Postgiro No 424519 ÏClachtendlenat abonnementen 18.3010 30 uur Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 <1-GravenhageHuygeiupteln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 10ÖI Postgiro No. 424867. Klachtendlenjt 18.30—18 30. Telefoon 362S68 Spulweg 132. Telef. «370. Aleidaatraat 23 Telef. 85451. AbonoeroentsprU» fll cent per week. 12.65 per maand. 17.90 per kwartaal. Losaa nummert 15 cent. Ver se hij m dagelUks. (Geldig tot dinsdagavond) ZACHTERE NACHT Zwaar bewolkt met vooral aanvankelijk regen of motregen en plaatselijk nog mist. later verspreide op klaringen. Overwegend matige wind tussen zuid en west. Tets hogere temperaturen, vooral fn de nacht. Morgen: zon op: 3.45 Maan op: 10.11 onder: 16.30 onder: 19.24 Generaal Massu, de parachutisten- generaal uit Algiers, aan wiens ont slag; door president de Gaulle gedeel telijk de kolonistenopstand van januari is toegeschreven, heeft in het „proces- Lagaillarde" als getuige verklaard dat hij niet begreep waarom hij niet in de bank der beschuldigden zat, naast de mannen die hü kwam verdedigen. De 52-jarige generaal, die sinds hij werd teruggeroepen wegens zijn kritiek Massu, in burger van meer of> de liberale Algerijnse politiek de president geen commando beeft gehad, betoogde, dat in werke lijkheid eerder „bepaalde methoden" dan de beschuldigden werden berecht. „Hetdoet mij denken aan die me thoden, welke generaals, oie een ne derlaag hebben geleden, gaarne op minderen toepassen." Massu deelde mee dat hij de ex tremistische politieke organisatie van Ortiz had gebruikt voor zijn eigen doeleinden. „Deze lieden hebben nooit veel bezorgdheid ingeboezemd," zei hij tot de rechtbank, „en ik zag hen niet als veroveraars, die naar Parijs zou den komen en daar revolutie zouden ö&kcn/* Hü verklaarde, dat hij een over eenkomst met Ortiz had gesloten en dat de voornaamste vertegenwoordi ger van de Gaulle in Algerije, Delou- vrier, daarvan kennis droeg. Over zyn interview met de Duitse journalist Kempski, zei Massu: „Wij praatten met elkaar als parachutisten. Ik zette mijn denkbeelden uiteen. Maar ik was heus niet van plan een teutoonse journalist uit te kiezen om via hem in bat openbaar stelling te gen generaal de Gaulle te nemen. Wy kwamen met zoveel woorden overeen dat mijn naam niet gebruikt zou worden en dat mijn verklaringen zouden worden opgenomen in een uitgebreid artikel over Algerije. Massu zei, dat hij commentaar bad gegeven op het boek van Servier, „Demain en Algérie", en gesproken bad over de ellende waarin een deel van de bevolking moest leven. Massu verklaarde, dat de journalist beloofd had hem een proef van het artikel voor te leggen voordat net werd afgedrukt, hetgeen echter niet was geschied. EIZER Haile Selassie heeft gisteren zijn triomfantelijke intocht gehouden op de zwaar bewaakte luchthaven van Addis Abeba. Hij was per vliegtuig uit Asmara aangekomen, vergezeld van prins Zesta en generaal Abybe, zijn vertegenwoordiger in Eritrea. De keizer reed in een tank van de luchthaven naar het jubileumpaleis, zijn tweede grote residentie in de hoofdstad. Het grote paleis werd niet veilig geacht. Het totaal aantal doden wondt ge schat op 2000, burgers inbegrepen. De rebellenleiders, generaal Mengisto, chef van de keizerlijke garde, kolo nel Werkany, commandant van de veiligheidsdienst en brigade-generaal Tsige, commissaris van politie, zijn gevlueht. Alle regeringsgebouwen in Addis Abeba zijn door bommen en zware artillerie zwaar beschadigd, evenals het Amerikaanse voorlichtingscentrum en de kantoren van de economische V.N,-commlssïe voor Afrika. Be keizer beeft in een radiorede amnestie beloofd aan allen, die deel genomen hebben aan de mislukte staatsgreep, „Indien zij hun fouten toegeven". Hij gaf ook uiting aan zijn bedroefdheid over hetgeen hij een „onverantwoordelijke opstand" noem-" de. Honderden opstandelingen zun ge arresteerd en in kampen geïnterneerd. Een aantal opstandelingen en rege ringsgetrouwen hebben de dood ge vonden tijdens een schietpartij in ds troonzaal van het paleis op vrijdag jl In deze zaal bevond zich ook de kroonprins, Asfa Wassen, die door de opstandelingen gedwongen werd zich als de nieuwe koning te laten uitroe pen. Hij kreeg echter de kans de zaal heelhuids te verlaten. ,r EIZER HAILE SELASSIE heeft fC het feit dat hij de macht weer stevig in handen heeft mede te dan ken aan de achterdocht van een V"j>e opstandelingen belden woensdag tussen middernacht en 1 uur nister van Defensie, Ras Abebe Arazai op. Zij vertelden hem dat de S gestorven was en, dat hü on middellijk naar het pak-is moest ko men. De minister vond de zaak ver- Zlht maar spoedde zich toch naar ^Zijn vrouw koesterde echter meer achterdocht en telde generaal Mend Mengesha op, de opperbevelhebber van het Ethiopische leger. Mend, die al aan verscheidene aanslagen op zon leven zou zijn ontsnapt, wekte on middellijk zijn gezm en bracht het m betrekkelijke veiligheid buiten Add s Abeba. Daarna stelde hu zich in ver binding met het hoofdkwartier van de eerste divisie van het tegerv Het is generaal Merid geweest die het leger heeft georganiseerd, de luchtbasis Bishoftu op de ,opla^;" lingen heeft heroverd en de succes volle aanval heeft geleid, die Abeba weer in handen van de keizer bracht. Het leger wist de opstand in 24 uur neer te slaan. VAN gezaghebbende zijde is mee gedeeld, dat de eerste plannen voor de opstand verscheidene maan den geleden werden gemaakt. De re volutie moest uitbreken tijdens de buitenlandse reis van de keizer. Een bisschop heeft in sterke mate bijge dragen tot de nederlaag van de re bellen. Hü deelde pamfletten rond, waarin verklaard werd dat allen die de keizerlijke garde tegen Haile Se lassie zouden helpen in de ban zou den worden gedaan. Doch de leiders van de garde sloegen geen acht op de invloed van de kerk en zij overschat ten hun eigen kracht, aldus deze ge zaghebbende mededeling. Reuter vernam gisteren te Addis Abeba, dat ook in 1952 een mistakte revolutiepoging is gedaan, die ook toen werd geleid door officieren van de keizerlijke garde en door burgers. De deelnemers aan deze opstand wer den in het geheim berecht. P= k* %S bdr-i-r «CI-S*- Addis De Verenigde Staten en Engeland hebben gisteren formeel voorgesteld dat de Algemene Vergadering van de V.N. steun zal geven aan de Kongo- politiek van secretaris-generaal Ham- nmrskjoeld. Zij hebben op de secre taris-generaal een beroep gedaan om de voorwaarden te scheppen, die P - sldent Kasavoeboe in staat stellen *ön regering te hergroeperen. De twee westerse landen hebben hun voorstellen in een resolutie vast gelegd. Deze zou vandaag door ae Algemene Vergadering in behajidellng worden genomen. Het is vrijwel ze dat zil krachtig «al worden bestreden door de Sowjet-Unie en aanbang.Het communistische blok is **er, tegen Hammarskjoeld zowel als tegen Kasavoeboe. India heeft, samrn met zes and^® Afro-Aziatisehe landen, een resolutie ingediend, waarin wordt gepleit voor onmiddellijke bijeenroeping van het Kongolese parlement, maatregelen om de soldaten van Moboetoe te ver hinderen zich met politiek in te laten en terugtrekking van alle Belgen, civiel zowel als militair, uit Kongo. De provinciale gouverneur van Leo- poldstad. Kamitatoe is gevlucht om te ontsnappen aan arrestatie door het te- eer van kolonel Moboetoe. Men weet niet waarheen hü de wijk heeft genn- K1 Kongolese zegslieden deelden mede^ dat het arrestatiebevel was ondertekend door president Kasavoeboe. Kamitatoe was een van de machtig ste bondgenoten van ex-premier Loe- moemba. Hij heeft «oordurend ge tracht het provinciale bestuur van Leo- poldstad en zijn politiemacnt van 2000 man in verzet tegen het regime Moboetoe te brengen. Saloemoe, districtscommissaris te Stanleystad, die pro-Loemoemba is, heeft te Cairo gewaarschuwd, dat de gehele wereld in een wereldoorlog betrokken zal worden, (Van onze correspondent) NIGE honderden patiënten moesten in de afgelopen nacht ijlings in veiligheid gebracht worden toen een zware brand uitbrak in de gebouwen van het r-k. gesticht „St. Anna" te Heel (bij Roer mond). Bijna alle bewoners van het gesticht (ongeveer zevenhon derd zwakzinnige vrouwen, meis jes en kinderen en ongeveer drie honderd personeelsleden) sliepen reeds toen het vuur ontdekt werd doch allen konden gered worden, Vanmorgen vroeg was er één meisje zoekt doch men heeft dit kind buiten het brandende gebouw zien lopen. Men vermoedt dat het utt angst de bossen Is ingelopen. De brand heeft zeer zware schade aangericht. Over een lengte van on geveer tachtig meter is het gebouwen complex verwoest: de therapeutische afdeling, de slaapzalen, de eetzalen en de dagverblijven waren geheel uit gebrand. Het vuur, dat omstreeks elf uur zondagavond werd ontdekt, greep in korte tijd zodanig om zich heen, dat het meteen een grote, uitslaande brand werd. De vuurgloed was kilo meters ver te zien. De vlammen konden aanvankelijk ongestoord om zich heen grijpen. Er ontstond even verwarring, omdat velen van een panische angst bezeten waren, toen het vuur ook de slaapzalen aan tastte. De burgemeester van Heel riep de hulp in van de brandweren uit Roer mond, Weert. Venlo, Hout-Blerick, Heel en Panheel. Ook werd de eigen brandweer van het klooster ingezet. Kort na twee uur vannacht had men het vuur zóver kunnen bedwingen, dat met de nablussing kon worden begonnen. De brand was ontstaan vlak boven de toegangspoort. In het holst van de nacht was men bezig met het onder brengen van de vele honderden pa tiënten, meest debielen. De bewoners zaten opgepropt in kamers en gangen. Vanmorgen overwoog men om een gedeelte te evacueren en een ander deel tijdelijk naar huis te zenden. De brand is waarschijnlük door kortsluiting ontstaan. De aangerichte schade viel vanmorgen nog niet bij benadering vast te stellen, doch dat zij verscheidene honderdduizenden guldens bedraagt is wel zeker. Vanmorgen was men nog steeds bezig met nablussen. Men verwachtte dat hiermee ook een groot deel van de dag nog gemoeid zou zijn. Vanmorgen om negen uur rukten enige brandweren in en werd de ver dere nablussing overgelaten aan brandweren uit de naaste omgeving. Zaterdagavond kwam in het Oost- gat. twee mijl ten noorden van Vlis- singen, het onder Panamese vlag va rende schip „Anayansl" met een Scandinavisch schip in aanvaring. Na een verzoek om sleepboothulp voer de Belgische sleepboot „Scaldis" uit, die het schip op sleeptouw nam en het naar Vlissingen bracht. Bij de botsing liep de loods op de „Anayan si" een gebroken arm op; de kapi tein en de roerganger braken beiden een rib. Advertentie Een vliegtuig van de Alaska Air lines is gisteravond kort na zijn vertrek van Kaap Thompson neergestort waar bij 10 personen werden gewond, van wie 3 ernstig. Het vliegtuig, een twee-motorige Beechcraft, kwam terecht op een ra diohut en vloog in brand. Kroger Co. Netto-vrinst 40 weken per 8 oktober jl. 17,6 (18,8) miljoen of 5 1.40 (1.52) per aand. Station Wind- Max. temp. richting gisteren en snelheid en neersla* mtrp.sec. affrl.S4u. Helsinki mist O 2 4 0 Stockholm motregen zzo 5 5 2 Oslo regen Ono 2 0 4 Kopenhagen regen O 6 3 4 Aberdeen onbew. winds t. G 0.2 Londen ijzel wnw 2 6 4 Amsterdam motrec. zzo 3 -1 0,4 Brussel geh. bew. zzw 2 -1 0,2 Luxemburg ijzel wzw 5 -3 0,5 Parijs motreg. zzo 2 -0 0 Bordeaux geh. bew z 4 2 O Grenoble zw. bew windst. 2 2 Nice 1. bew. nw 3 11 3 Berlijn motreg zzw 4 4 O Frankfort sneeuw zw 6 -1 4 München sneeuw w 5 -1 7 Zurich geh. bew. w 3 -0 2 Genève geh. bew. wzw 4 1 O Locamo reeen w 9 Wenen zw. bew. zzo 11 4 3 Innsbruck geh. bew w I 9 0 Belgrado h. bew ozo 7 8 5 Athene geh. bew z 7 16 15 Rome motregen windst. 16 5 Ajaccio regenb windst 11 72 Madrid peh. bew windst. O Maiorca zw. bew windst. O Lissabon geh.bew. windst. 14 O Den Helder motreg. zzo 4 2 0,5 Ypen burg regen wzw 4 O 1 Vlissingen regen zzw 6 O 0,6 Eelde geh bew zw 2 -1 0,1 De Bilt motregen z I -1 0,1 Twente ijzel iw 2 -2 0,1 Eindhoven motregen z 2-2 0.1 Zuid-Limb. ijzel zw 6 -2 0.2 perialistische landen volharden in hun manoeuvres tegen het Kongolese volk Saloemoe beschuldigde de V.S. var pogingen om te komen tot een ver hulde bezetting van Kongo en waar schuwde, dat de belangen van Ame rikaanse onderdanen in Kongo eer bepaald gevaar zullen lopen, indiei de Verenigde Staten geen einde maker indien de lm-aan hun imperialistische manoeuvres. luchtdruk het weekeinde is de in West-Europa aan zienlijk, omstreeks 30 millibar, gedaald, waarbij de luchtdrukverschillen echter 7ering bleven. Een depressie trok ver gezeld van regen en sneeuw van Italië rver Duitsland naar het noorden. Een mdere Herplaatste zich pan IJsland n zuldoosteelijke richting naar de Britse eilanden en het noordelijk deel •an de Noordzee. De tuinden werden laarbij in de nacht ran condor? op maandag in ons land westelijk waardoor zachtere lucht tan de Noordzee het tand begon binnen te stromen. Aan de achterzijde van de depressie bij IJsland hebben noorderstormen koude poollucht naar het zuiden ge voerd. Deze lucht heeft inmiddels na boren het oceaanwater flink verwarmd te zijn. Schotland en Ierland bereikt. Zij zal komend etmaal ook tot over ons tand doordringen zodat morgen na het passeren ran een regenzone enkele opklaringen mogelijk zijn. Zo diep boorde zich een brok van het vliegtuig in het wegdek, dat een gas leiding werd vernield. De vliegtuig - kerosine had al vlamgevat en zo ont stond een vuurzee met een breedte van ongeveer honderd meter. De achterste tramwagen brandde weldra als een fak kel: van de inzittende passagiers ont kwam niemand de dood. Voordat ook het voorste tramdeel door het vuar werd aangetast, zagen de mensen, die daarin zaten, kans, zich te redden. Vele verkoolde lijken werden later utt de smeulende resten van de aan hangwagen geborgen. Slechts enkele wist men te identificeren: de anderen waren onherkenbaar verminkt. Behalve zeven bemanningsleden had de C 131-Canvair dertien kinderen van Amerikaanse luchtmacbtmilitai- ren aan boord, studenten aan een Amerikaanse vervolg-universiteit tn München die hun vakanUe zouden gaan doorbrengen bij hun in Enge land woonachtige ouders. Ze waren zestien tot eenentwintig jaar oud. De ravage in de Bayernstrasse was -intzettend. Brokstukken van het vlieg- 'uig en van de kerktoren legen her en ""er verspreid over een afstand van een kwart kilometer. Auto's ware- door Overzicht van de plaats van de ramp met op de voorgrond de ge- heel uitgebrande achierwagen van de tram, waarin*een dertigtal, tnea^ sen omkwamen enop des achter grond het neergestorte vliegtuig. vliegt ui gdelen verpletterd en hadden vlamgevat. Na enkele minuten verschenen de eerste'Amerikaanse en Duitse brand weermannen. artsen en verpleegsters. Dappere burgers waren intussen al naar de tram gerend, om te pogen, de in zittenden van de bijwagen te redden. Het reddingswerk werd ernstig be moeilijkt door de verkeerschaos die na de ramp ontstond. Duizenden nieuws gierigen versperden de toegangswegen naar de plek des onheil». Meer dan vijftig brandweerspuiten, Duitse zowel als Amerikaanse, namen aan het blus- singswerk deel. Tweeëneenhalf uur na het ongeluk brandden de overblijfselen van het vliegtuig nog. Van de Sint-Pauluskerk dreigde gis teren de hoofdtoren in te storten. De twee andere torens van dit gebouw werden volkomen weggevaagd. Toch zijn er zondagmorgen rouwdien sten gehouden; op het dak hingen toen nog stukken van de Convair. Een huisvrouw uit München die in de keuken werkte en door het raam naar de in de Bayernstrasse winke lende mensen keek, vertelde, dat ze kort voordat het toestel neerkwam, een geluid had gehoord, dat op een luid gebrul leek en aanstonds daar op een geratel, alsof er iets on het dak van haar huis viel. Ze rende de straat op. „Nauwelijks stond ik op straat", zei ze, „of ik hoorde een vreselüke explosie. Ik voelde de luchtdruk en de hete lucht en zag een dichte rookwolk opstijgen. Ik leunde tegen de muur. Mijn gezicht was helemaal zwart en ik huilde. Ik zag een tram die helemaal brandde. Daaruit vielen mensen die als toort sen over de grond rolden. Ik zal dit toneel mijn hele leven niet ver geten". Een winkelier zei: „De grote machine kwam neer als een Duitse Stuka tij dens de oorlog, met een huivering wekkend geluid. We zochten alle maal dekking. Toen volgde een ont ploffing die ons tegen de muur slin gerde. We holden naar buiten en zagen een brandende puinhoop van vliegtuigbrokken. Mensen snelden toe, om gewonden die kreunend Op straat lagen te redden. Brandweer en ambulances van het Rode Kruis kwamen met sirenengeloei aansnel len. Het was een hei". Een trampassagiere vertelde In het ziekenhuis: „Mijn man en Ik stenden in de stampvolle bijwagen van Ujn tien. Wij hadden gewinkeld voor da kerstdagen. Wij zeiden, hoe blij de kinderen met hun speelgoed zouden zijn. Bemhard is drie en Sylvia anderhalf. Plotseling ik raj het nooit vergeten was er een gewel dige klap. En toen was het doodstil. En een vreselijk gezicht - een grote gele vlam. De ertsen hebben mij pas later verteld, dat een vlieg- tuig op de tram was neergestort8*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1