B.B. Ruim 50 doden en honderden gewonden Paniek onder de 4.000 arbeiders h Wat te doen bij een onverwachte actie? President en kabinet Legaat voor van 100.000 dollar Residentie-Orkest Vuurwerk-razzia in Den Haag: 500 kilo in beslag De Bilt: plaatselijk mist Zekerheid een Nationale traditie Vrees voor een tweede Korea r Paniek Klopsignalen HAMMARSKJOELD VRAAGT VN: Vruchteloos debat over Kongo De helft reeds nu uitgekeerd „Doorman" terug van wereldreis NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK I Rode slemi DINSDAG 20 DECEMBER 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4706 f ÖA BIJZONDERE AANBIEDING - Beschuldigingen In Leopoldstad ■ptu&a IVigPS - mmt m Luchtbrug 60 rechercheurs op pad Clandestien Rotterdam» ™thfit3P*J? 2S- Telef. ns7oo (6 1,1. Postbus 1312. Postgiro No 424519. KlaeRtendlenit abonnementen 18.3019,30 uur Zaterdag» 17—18 uur. Telefoon 115700 VGravenhfige: Huygenspleln 1. Telefoon 183487 <3 lijnen) Postbus 1091. Postgiro No. 4248G7. Klaebtendlcnst 3330—1930, Telefoon 362569. Spulwcg 132 Telef. 4570. Aleldastraat 25 Telef. 63451. Dordrecht! Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week. f2.65 per maand f7 90 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks. Directeur: B. DE RUIG (Geldig tot woensdagavond) WEINIG WIND Zwaar bewolkt met plaatselijk mist en hier cn daar enige motregen. Weinig wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: zon op: 8.46 Maan op: 10.55 onder: 16.30 onder: 20.43 Hoofdredacteur: Ur J A H. J S BRUINS SLUT (Van onze militaire medewerker) ■rtgN paar weken geleden is in de Tweede Kamer de Bescherming Be volking (B.B.) als onderdeel van de civiele verdediging aan de orde geweest. Er worden thans een paar stappen gezet dio hoopvol aandoen. Er is een staf benoemd voor de civiele verdediging waarop do minister voortaan kan steu nen. De voorlichting van het publiek zal voorts krachtig en reëel ter hand worden genomen. De staf bestaat uit de drie opper en vlagofficieren, die als directeur en leder, jarenlang de civiele problemen op het Defensie-studiecentrum hebben bestudeerd. In vertrouwen dat zij voor hun taak berekend zijn beeft de minis ter toegezegd het volgend jaar met een plan voor de civiele defensie te zullen tomen. Zware brand op Amerika s grootste vliegdekschip w V ,T laatste wordt wel tijd. Men ont komt n.l. niet aan de indruk dat men momenteel bjj gebrek aan zulk «en plan min of meer slagen In de lucht maakt. Te zeer is men ook nog ingesteld op een militaire conceptie van enkele jaren terug, toen het A-wapen nog als een schaars artikel werd be schouwd dat tegenover ons land niet ot in geringe mate zou worden gebruikt. Maar er is sindsdien veel veranderd. Geen zinnig mens zal ontkennen, dat by een groot conflict ook ons land met de gevolgen zal worden geconfronteerd. Het schijnt echter wel of men bij de B.B. zich daar nog steeds niet van be wust wil zijn. Daar wordt bijvoorbeeld het evacueren van grote steden nog steeds afgewezen, al wordt dit wel be studeerd. Mr. Mynlieff gaf vorig jaar d« verzekering dat bedoelde evacuatie binnen 24 uur kan plaats hebben. Het bewijs voor deze bewering hebben we echter tot dusver gemist. Welke zijn de voorbereide maatregelen? Weet ieder wat hem of haar te doen staat? Is er al eens op beperkte schaal geoefend? Wat doet men by een grote aanval bijvoorbeeld op Engeland waar bij Nederland door de heersende winden onder de „Fall out" komt te liggen? Wat als er gelijktijdig „lichte" A-wa pens op onze steden worden geworpen of op militaire doelen, verspreid in het land? Met studie alleen komen we be slist niet veel verder. T T ATEN we liever eens kijken wat Zwe- den doet. Men houdt daar op een bevolking van T.5 miljoen zielen reke ning met een evacuatie van 3.5 miljoen ln geval van een conflict. Alleen ai uit de hoofdstad Stockholm worden 7 SOO.OOO personen geëvacueerd over af standen tot 250 myi toe. De gezinnen gaan naar minder dicht bevolkte streken. De Inkwartiering wordt tevoren geregeld. Eerst heeft in de grote steden de ontruiming van de buiten omtrek plaats waar ln de nieuwe huizen betere schuilgelegenheden be3taan. In de Ontruimde huizen trekt de bevolking van de binnenstad. Voor hen, die in de binnenstad achter moeten blijven voor de instandhouding van het economisch leven (circa 50.000 personen) wor den ondergrondse schuilplaatsen ge bouwd. Veertien van dgl. schuilplaatsen zfjn in 9 steden gebouwd en meer dar. 30.000 kleinere onder afzonderlijke hui zen. Dat ts wel iets geheel anders dan onze B.B., waar men nog te veel beil zoekt in de zelfbescherming, die op zich zelf wel beter is dan niets doch beslist niet het antwoord kan zijn op wat ons bg een werkeiyk conflict te wachten staat. We hopen dan ook dat de des kundige militaire staf voor de civiele defensie aan de B.B. een grondslag zal voorschrijven die van een realistischer kfjk getuigt dan thans het geval Is. ERWIJL 3500 tot 4000 ar beiders aan het werk, wa ren op Amerika's nieuw ste vliegdekschip „Con stellation" raakte een hefvork- truck een tank met 2000 liter ke rosine. De gevolgen waren ont zettend. De kerosine vatte on middellijk vlam en het vuur baande zich met razende snel heid een weg langs de houten steigers dae in dit gedeelte van het schip opgesteld stonden. Zeker vijftig mensen verloren het leven. Gevreesd wordt dat dit cijfer nog zal stijgen. Het aantal gewonden beloopt 225 van wie 136 in ernstige toe stand verkeren. De schade wordt geschat op 260 miljoen gulden. Het ontwik kelingsplan van de marine heeft een gevoelige klap gekregen om dat de 60.000 ton metende Con stellation het volgend jaar zou worden toegevoegd aan de vloot in de Stille Oceaan. - - Een van de geredde arbeiders ver telde, dat hü, toen de brand was uit gebroken, een brandblnsapparaat greep en hel voor bijna, had geblust, toen het apparaat uitgeput was. Hier na stroomde de brandende vloeistof als een waterval over het hoofddek, en enkele seconden later was dit ge heel met vuur bedekt, de vlammen bereikten een hoogte van zestig meter. Van de 4200 arbeiders, voor het grootste deel burgerpersoneel, die zich bij het uitbreken van de brand aan boord bevonden, sprongen er honderden overboord, terwijl .vele anderen zich vla de loopplanken en met behulp van de hijskraan het leven redden. Weer anderen werden door in asbest geklede en van gas- en rook- maskerg voorziene reddingsbrigades van boord gehaald. Doch velen konden niet meer wegkomen. Terwijl het vuur zich een weg baande door de stellingen, trachtte de brandweer aan boord met drijvende brandspuiten het vuur te bedwingen en gaten te boren in de scheepswand om opgesloten arbeiders te bevrijden die klopsignalen gaven. Meer dan 100 brandbestrijdings- eenheden werden naar de pier over gebracht. Brandweerlieden, van wie velen uitgerust waren met zuurstof maskers, luisterden met elektronische apparaten naar tekenen van leven achter waterdichte schotten en onder de dekken. Gisteravond elf uur, toen de brand reeds zeven uur woedde, werden nog steeds klopsignalen gehoord. Van morgen om één uur was men de brand meester, maar het vuur smeulde nog. Enkele uren na het uitbreken van de brand bestond gevaar, dat de „Constellation" zou kapseizen, doch door het openzetten van buitenboord kranen werd dit gevaar bezworen, (Zie vertier pag. 3, 7e kolom) Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tol 1 janu ari 1961 gratis. Naam: Straat Woonplaats: Wenit zich ingaande heden Ie abonneren op het dagblad Tronw Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Tot 1 jannari a.a. betaal ik geen abonnementsgeld. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw" Witte de Withstraat 30. Rotterdam. C ontvangt dan tevens ons documentair Interessant en teei lezenswaardig kerstnummer hetwelk r(jk geïllustreerd is. urenlang is ae New torkse brand weer bezig geweest met het bllissen van de brand ópAmerika's grootste vliegdekschip Constellation Keywulil (R.J0 Tobacco Nettowinst 3e few. 26,9 (24,4) miljoen of 6 1,34 (1,20) per aand.; Idem 9 mén por 30/9 S 75,3 <66,S) miljoen of 3,76 (3,30). per aand. t Advertentie - -• .K-W Zon op Zon onder Amerika zendt Laos wapens De Verenigde Staten hebben besloten gehoor te gevén aan een verzoek van de pro-Westerse re gering in Laos van prins Boen Oem, om wapens voor het leger van generaal Phoemi Nosavan. Volgens, welingelichte kringen is vandaag opdracht gegeven tot vérscheping van militaire goede ren haar Laos. Aard en hoeveel heid zijn echter niet bekend. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft evenwel bezorgd dat de pro-com munistische strijdkrachten in Laos tot een nieuw offensief over gaan of een guerrilla-oorlog zul len beginnen. In het laatste geval zouden de Amerikanen bereid zijn troepen voor Laos af te staan, indien de erkende regering hierom zou verzoeken De perschef van- het ministerie, Secretaris-generaal Hammarskjoeld heeft zich gisteravond iu het debat over Kongo gemengd om een uiteen zetting te geven van het gevaar van een onverwachte actie van een „vreem de" militaire macht. Hij vroeg de ver gadering wat de. rol van de V.N.- strij Smacht in zo'n geval zon moeten zijn. Zonder Ghana en zijn bondgenoten bij name te noemen, zei hii, „de een of afndere partij zou met een volledig voorbijzien van de doeleinden der' Verenigde Naties een offensief kun nen ontketenen". Ghana heeft onlangs voorgesteld, dat een Afrikaanse strijdmacht, gevormd uit manschappen van de bondgenoten van dit land, de macht in Kongo over neemt. Hammarskjoeld herinnerde eraan, dat hij de Veiligheidsraad verleden week meegedeeld had, dat het gevaar voor een burgeroorlog ontstond indien de V.N.-strijdOTacht teruggetrokken zou worden en een derde mogendheid zich in het conflict zou mengen. Thans, zei hij, stelde hij de vraag wat de Verenigde Naties moesten doen indien een dergelijk offensief uit breekt, terwijl de strijdmacht daar is. Hij zei de Veiligheidsraad misschien om een machtiging te zullen moeten verzoeken om de strijdmacht terug te trekken, De afgevaardigde van Ghana, Quaison-Sackney, ontkende, dat Ghana onder Sowjet-heerschappij stond of dat zijn land het slachtoffer was van neo kolonialisme. „Na het grimmige beeld, dat de secretaris-generaal heeft afge schilderd, zouden wij er wellicht maar beter het zwijgen toe kunnen doen en later over de Kongo-situatie gaan spreken", aldus deze afgevaardigde. De Joegoslavische minister van Buitenlandse Zaken, Popowitsj, stelde een ontwerp-resolutie voor, die zijn land en zeven anderen ingediend had den en waarin voorgesteld werd ex- premier Loemoemba vrij te laten, alle Belgen uit Kongo te zetten en het leger onder Moboetoe te liquideren. Zoriri, de Russische afgevaardigde, zei dé; resolutie van Engeland en /de V/S. niet te kunnen steunen. De reso lutie- van* acht landen gaat volgens hem niet ver genoeg, maar de Russi sche -delegatie zou er wel haar stem aan kunnen geven. Ook de Indische minister, van Defensie, Menon, be schuldigde Hammarskjoeld van partij digheid in de Kongolese kwestie. De afgevaardigde van Malakka. gaf uiting aan rijn verontwaardiging over de boosaardige aanvallen op Ham marskjoeld. Hij zei, dat de V.N. in Kongo behoren te blijven. Een, Afri kaanse verzoeningscommissie zou tot een verbetering van de situatie kun nen leiden, zo zei hij. In Leopoldstad worden intussen de politieke beraadslagingen voortgezet. Zij moeten leiden tot de vorming van een regering van nationale eenheid onder voorzitterschap van Ileo, voor zitter van de Kongolese senaat. Van betrouwbare zijde is vernomen, dat Ileo's rcgerinA zal bestaan uit een veertigtal ministers en staatssecreta rissen, De commissaris der Koningin in Noord-Holland en mevrouw Prinsen zullen in januari a.s, niet hun ge bruikelijke nieuwjaarsreceptie hou den. Het ligt in hun bedoeling ter gelegenheid van de volgende verjaar dag van H.M. de Koningin te reci piëren. aéfwÈMl» SSaineien &S0K8T ustitie ■arbeid uézbndh'éid;:* handel matóa landbouw (Van een onzer verslaggevers) HET Residentie-Orkest in Den Haag heeft door middel van de „Ver eniging vrienden van het Residen tie-Orkest" een belangrijke schen king in de vorm van een groot le gaat verkregen. Prof. ir. Jan van den. Broek, laatstelijk gewoond hebbende te Ann Arbor in Michi gan (Verenigde Staten) heeft de vereniging een bedrag van onge veer 50.000 dollar (bijna 200.000) nagelaten. Nog eens 50.000 dollar zal aan de vereniging uitgekeerd worden, ais enige in het testament van ir. Van den Broek genoemde personen zijn overleden. "rof. Jan van den Broek was een groot muziekliefhebber. Reeds vele jaren geleden gaf hij te kennen, dat hü het Residéntie-Orkest wilde be- gunstigen. Het testament, dat nu geopend is, werd op 23 februari 1956 opgemaakt. Het testament be paalde, dat een en ander mocht worden uitgekeerd na het overlij den van de echtgenote. Mevrouw Van den Broek overleed vier uur na haar man. Bepaald werd, dat de helft van het vermogen van de heer Van den Broek ondergebracht moest wor den in een stichting, opdat de re venuen van het in stand te houden kapitaal via de Vereniging van Vrienden van het Residentie-Orkest aan het Residentie-Orkest ten goede zouden komen. Enkele dagen gele ien is daarom opgericht de „Stich- :ing professor Jan van den Broek- 'onds". Dit fonds zal uitkeringen ioèn aan de „Vereniging van Vrienden", die de gelden op haar beurt bestemt voor het Residentie- Orkest. De andere helft van het vermogen zal de vereniging ten goede komen als enige met naam en toenaam ge noemde personen zullen zijn over leden. Aan hen worden thans jaar lijks uitkeringen gedaan. Maandagavond is tijdens de jaarver gadering van de Vereniging van Vrienden voor het eerst mededeling gedaan van deze zo belangrijke ge beurtenis voor het Residentie- Orkest. Om zeven minuten voor halftwaalf vanmorgen is de „Karei Doorman" van zijn wereldreis teruggekeerd en in Hoek van Holland binnengelopen. Aan de oever stonden honderden belang stellenden het schip op te wachten. De Marinierskapel van de Konink lijke Marine begroette het schip met vrolijke klanken, De nieuwbenoemde president van de V.S., Kennedy (midden) met leden van zijn kabinet. Te beginnen links onder: Freeman (Landbouw), Hodges (Handel)Robert Kennedy (Justitie), MacNamara (De fensie), R-itslc (BuïtenX. Zaken), Dillon (Financiën)XJdall (Binnenl. Zaken), Goldberg (Arbeid), Ribicoff (Gezond heid, Onderwijs en Maatschappelijk Werk), Day (Posterijen). De verkiezing van Kennedy is nu definitief. Gisteren werd hij officieel verkozen verklaard toen een meerder heid van stemmen op hem werd uit gebracht in het college van 537 kies mannen, die in de hoofdsteden van 50 staten samenkwamen. White, heeft verklaard, dat de Amerikaanse .regering verheugd is over de .overwinning die de anti-communistische regering iix i Laos heeft behaald, doch clat dit land rich nog tegenover een ern stige en moeilijke taak ziet ge-: plaatst. - - White deelde voorts*' mee.- dat de Zuidoost-Aziatische Verdragsorg3ni- satic (ZO,AVO) thans -een luchtbrug, heeft georganiseerd; 'om voedsel en medicijnen naar Vientiane te brengén. Voorts is een organisatie in opbouw om de regering-Boen Oemeconomi sche hulp te verlenen. In Amerikaanse regeringskringen meent men, dat de nieuwe regering van Laos de betrekkingen met de Sowjet- Urne zal verbreken als- gevolg van dé Russische „wapen-luchtburg" tijdens de strijd om Vientiane voor de pro-| communistische Fathet Eao. In Amerika bestaat öe vrees, dat; de Sowjet-Unie, communistisch China of communistisch Xoord-Vietnam openlijk stëun gaan verlenen aan de thans verliezende pro-communistische strijdkrachtenin Noord-Laos, waar- door een toestand als indertijd in Korea zon Rtinnën ontstaan. Noord-Vietnam heeft zich ter zake van Laoa tot 24 staatshoofden gewend. Het land heeft voorgesteld actieve en doeltreffende maatregelen te nemen ter., waarborging van de „politiekvan- vrede en neutraliteit" in' Laos, aldus radio-Peking. Premier Tsjoe En-lai heeft verklaard, dat communistisch China het eens is met Noord-Vietnam over de behoefte} aan positieve en doeltreffende maat-' regelen om de toestand in Laos te. redden. De Britse, minister van Buitenlanden- Zaken, lord Home; heeft in het Hoger-; htxis verklaard, datlijj Moskou ge vraagd heeft de wapenleveranties aars- de opstandelingen in Laos stop -te zetten. (Van een onzr verslaggevers) De Haagse politie heeft maandag middag een uitgebreide actie onderno men tegen de handel in vuurwerk. werk, een waarde vertegenwoordl- Niet minder dan 500 kilogram vuur- ger.de van enige tienduizenden gul dens, werd in beslag genomen, omdat de eisen van veiligheid ten aanzien van verpakking en vervoer, de bepa lingen inzake de opslag en de voor schriften over het soort vuurwerk overschreden waren. In totaal maakte de politie houdend processen-verbaal op. De politie ondernam de actie met zestib rechercheurs. Bepaald is o.a. dat een verkoper van vuurwerk niet meer dan 5 kg tegelijk in voorraad mag hebben. Ook is voorgeschreven, welke soorten vuurwerk niet ver kocht mogen worden. Bovendien zijn bepalingen gemaakt over het vervoer. Enige dagen geleden was de politie geconfronteerd met een vervoerder, die „verboden" vuurwerk vervoerde en te veel bij zich had. Dank zij deze man kwam de politie aehter de adres sen van wederverkopers. Het bleek, dat er veel gelegenheid;! was tot clandestiene verkoop van vuurwerk en er waren adressen, waar het twintigvoudige aanwezig was van de hoeveelheid, die in voorraad ge-, houden mocht worden. De Cubaanse regering heeft zich;! akkoord verklaard met het Russische leiderschap in internationale aan- gelegenheden. Dit is het belangrijk ste punt uit een communiqué, dat In Moskou is getekend door Guevara, de rechterhand van Castro, en door de Russische vice-premier MUcojah."! £EN lagedrukgebied strekt zich uit van de omgeving van Stockholm over Denemarken langs onze kust naar Midden-Frankrijk. Er bevinden zich drie afzonderlijke kernen in. een boven Zuid-Zweden, een andere voor de kust van Zuid-Holland en een derde ten zuidwesten van Parijs. Deze laatste trekt verder in zuidoostelijke richting maar de kern voor onze kust is vrijwel stationair. Een volgende oceaandepre3sie heeft inmiddels IJsland bereikt en deze zal zich in de richting van de Britse eilan den uitbreiden. Het weer blijft dan ook in vrijwel geheel Europa onder! invloed van de verschillende depres ses. In ons land zullen de winden daarbij in hoofdzaak uit zuidelijke': richtingen waaien en overwegend zwak zijn: .)M;A De kans op mist is daarbij groot en plaatselijk kan wat motregen vallen, In het temperatuurverloop komt maat weinig verandering, - -■■■ L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1