Geen afslachting Verzet tegen bezuinigingsplan Kamer behandelt Vliegers geven boei uit dank een kalf IP 81 :Me|lK.-|den moeten bétalen Eenheidswet tSiM KEG-verdrag treedt versneld in werking I3uxts0 bezwaren *°^-ast pri°riteit b°7. nu overwonnen De Bilt: zelfde temperaturen Fransen breng<#|§ weer Duits schip op Adolf Eichmann: alleen kinderen hebben spijt m AKKOORD LANDBOUWPRODUKTEN Gf Het weer In Europa V.S. vragen Israel V opheldering r a r r WOENSDAG 21 DECEMBER 196© VJ Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 47$7 Staat», dit: Da schrijver vindt dat het betrekkelijk waanzin is* om op een redactioneel artikel te reageren. Wij wü ien laten zien dat dit echt niet het ge val is. Want ëën punt in de brief is voor ons aanleiding om er op in te gaan. En dat is de zin: „Dan maar de weinige kapitaalkrachtigen verder af geslacht". Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT GEBR. BREEN BIJZONDERE AANBIEDING :V „Kongo-operatie Verworpen RUSSEN LANCEREN WEERRAKET Stakingen door heel België, waarvan de omvang sterk uiteen loopt en, waarover de berichten een verschillend beeld geven, vor men de achtergrond, waartegen premier Eyskens dinsdagmiddag de debatten in de Belgische ka mer van volksvertegenwoordigers heeft ingeleid over de „Eenheids- wet". Beroep Onbepaald Nieuwe Friendships-order uit de Philippijnen GEZOND Alleen heffingen en in Nederland A Botterdami Wltto do Wlthrtraot 25. Telef H57on te, 1 1112. Postgiro No ««19 >- KJachtendtcnst abonnementen 18.3018.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 VGravenhages Huygcnspleln i. Telefoon 183467 (3 mn<m» Postbus 1091 Postgiro No. 424857 Klaehtendienst 183019.30. Telefoon tflaien Dordrecht! Spuiweg 132. Telef. 4S70. 3823bB. Schiedam: Aleldastraat 23. Telef. 05451. Abonnementsprijs 81 cent per week. 2.65 per maand ƒ7.90 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschil;* dagelijks. NAAR aanleiding van onze hoofdarti kelen van de vorige week ontvin gen wij van een lezer twee brieven waarin ii(j ons onderricht dat hy het niet met ons eens is. 0e eerste brief luidt als volgt: „Mijne Heren, „Het Is betrekkelijk waanzin te rea geren op een redactioneel stuk. Toch deed het me goed te vernemen dat er nog mensen zijn met een gezond ver stond, getuige de brief aan uw redactie betreffende schrijven Elsevier-Trouw. „Voorlopig ben ik het met Elsevier eens en sta volledig aan de kant Elsevier, Elsevier stelt nog de vraag waar het geld vandaan moet komen voor de onderontwikkelde gebieden. U natuurlijk helemaal niet, had ik trouwens ook niet verwacht. Dat doet de P.v.d.A. ook niet, dat speelt by u samen geen ro!. Dan maar de weinige kapitaalkrachti gen verder afgeslacht. Huichelachtig vind ik het, waarom niet eerlijk uit de doéken to doen dat het hele geval rond de onderontwikkelde gebieden alleen ligt mnd het politieke vlak, zoals u heel goed weet; met hulp heeft dit niets uit te staan, maar dit klinkt natuurlijk niet io christelijk. „Nog grover vind ik de veroordeling van de Gaulle. Deze man is volgens mij een zegen voor Frankrijk niet alleen, snaar voor heel West-Europa. Wat deze man heeft betekend, zal u misschien eerst duidelijk worden, wanneer hy «r hlet meer is. Verder walg ik van het huichelachtige en principeloze (toto) schrijven van uw blad. Uw blad doet mij steeds denken aan iemand die de duivel goed wil doen, zodat hem geen kwaad geschiedt. „Dat is thans trouwens het hele de vies van de a.r. Hoe kan het ook anders wanneer men de Bijbel loslaat en zich op het hellend vlak begeeft. „Dait er in het laatst der dagen een handjevol gelovigen zai overblijven, is mij thans meer dan duidelijk". Dan volgt de ondertekening. rvIT innemende geschrift spreekt voor zichzelf en wjj zullen het niet a kritiek onderwerpen. TTÏER wordt de indruk gewekt dat w?j in Nederland bezig zjjn de kapitaal krach tl gen af te slachten en dat wij <op die weg voort zouden willen gaan. 7ij zouden enkele cijfers daartegenover ^Uen stellen. y De opbrengst van de vermogensbclas- ting bedroeg voor 1958: 100 miljoen gul den. zy wordt bij een geiykbiyvend hef- fingspercentage voor 1901 geschat op: 1*5 miljoen gulden. Dat is een stijging van de vermogensbelasting met 30 pet. Men mag daaruit concluderen dat de vermogens navenant zyn toegenomen. 'Vervolgens: Op 1 januari 1947 bezaten in ons land 879.000 mensen samen 18 miljard. .Op 1 januari 1958 bezaten in ons land •422.700 mensen samen 32 miljard. Ten aanzien van de middelbare ver mogens (van 30 tot 100 duizend gulden) ziet de zaak er aldus uit Op 1 januari 1947 bezaten 136.000 men sen samen 6.7 miljard. Op 1 januari 1956 bezaten 209.000 men sen samen U miljard. Tenslotte: Uit de gecombineerde balans van de Algemene Spaarbanken in Nederland biykt dat was ingelegd: if Op 31 december 1958 2290 miljoen gul- den. Op 1 januari 1960 2607 miljoen gulden. Hieruit blykt dat globaal over de hele dlnie by ons volk het bezit toeneemt. - Er is van afslachten van kapitaal- (Geldig tot donderdagavond) ENKELE OPKLARINGEN Enkele opklaringen maar ook verspreid voorkomende buien voornamelijk in de kustprovincies, In liet bin nenland hier en daar mist. Zwakke tot matige wind tus sen noord cn west. Dezelfde temperaturen als vandaag: of iets lagere,' Morgen: zon op: 8.46 Maan op: ll.SZ onder: 13.3.1 onder: 21.59 Proteststakingen in heel BELGIË tachtigen geen sprake. DE 65-jarige laadbeawer J. Wa- gelaar, dle aan de.raed vaa de vliegbasis Twente woont, hreft het zeven maanden lang uitgehouden; Tedere dagr van "s oehtend&Tieh lot. 's avonds'halftwaalf'scheerden hij het starten en -landen de straaljagers van de vliegbasis op tien a twintig meter hoogte hoven zijn boerderij. -De. hoeve ligt in het verlengde van een secundaire - startbaan, die gebruikt moest worden, zolang de nieuwe niet klaar was. Deze is on langs gereedgekomen, waardoor bjj hei gfetin Wagelaar een betrekke- iijfce rust is teruggekeerd. Uit erkentelijkheid voor het feit, dat Wagelaar nooit bij de basis commandant heeft geklaagd over het lawaai, waaraan hij voortdu rend was blootgesteld, hebben de vliegers besloten, voor hem een 'stamboekkalf te kopen. Dit kalf, „Hanna" genaamd, is dinsdagmid dag door kolonel G. W, de Zwaan, commandant van de vliegbasis Twente, aan de heer Wagelaar aangeboden. De landbouwer toonde zich zeer erkentelijk. Hij zei, dat h(j aan het lawaai gewend was ge raakt, hoewel hij eenmaal hang was geweest, toen een toestel 's avonds de toppen van de bomen rondom zijn boerderij en een llchtleiding had meegenomen. Op de deel hebben de piloten, die in optocht naar*Wage!aar's boerderij gingen, liet glas geheven op de ge zondheid van „Kanna". Advertentie natuurlijk. NIEU WEND IJK 172 HAARLEMMERSTRAAT 34 Degene die zich nu abonneert ontvangt ons Wad tol 1 janu ari 1961 gratis. Naam: Straati Woonplaats Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Troow Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Tot 1 januari a.s. betaal ik geen abonnementsgeld. O wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Troitio" Witte de Withstract 30. Rotterdam. O ontvangt dan tevens ons documentair interessant en zee) lezenswaardig kerstnummer hetwelk rijk geïllustreerd Is» 4-1'- De Woelige 15de zitting.van de alge mene vergadering van «|e Ver. Naties is vandaag op reces gegaan, nadat zU een resolutie goedgekeurd had op grond waarvan alle leden verplicht zijn bij te dragen in de kosten, die in het lopende Jaar voor de Kongo-ope ratie zijn gemaakt. De Sówjet-Unie heeft zich fel tegen deze resolutie verzet.Zij heeft duide lijk te verstaan gegeven, dat zij de Ver. Naties zal trotseren door te wei geren'.ba? te dragen in de 48,5 miljoen dollar,; .die van de leden zal worden gevordènj. De resolutie werd met 46 tegen 17 stemmen bij 24 onthoudingen aanvaard. Verder machtigde de vergadering secretaris-generaal Hammarskjoeld in de eerste drie maanden van 1961 maximaal 24 miljoen dollar uit te ge ven voor de operatie in Kongo. De'vergadering is uiteengegaan voor een reces van elf weken tot 7 maart 1961. De algemene vergadering had eerder een Afrikaans-Aziatische poging om eerherstel te krijgen voor de voorma lige Kongolese premier Loemoemba, verworpen. Zij heeft evenwel ook geweigerd nieuwe steun te geven aan de politiek van secretaris-generaal Hammarskjoeld in Kongo. De Afro-Aziatische resolutie, mede gesteund door Joegoslavië, wilde de terugkeer naar de macht van Loe moemba, en ontwapening van de strijdkrachten van Kongo's militaire machthebber, kolonel Moboetoe, die Loemoemba twee weken geleden liet arresteren. De Nazi-beul Adolf Eichmann heeft volgens zjjn verdediger, jr. Servatius, verklaard, „geen spüt te hebben" van hetgeen hij heeft gedaan. „Alleen kin deren hebben spijt", aldus Eichmann. „Ik moest doen wat iedereen in mijn positie zou hebben gedaan. De generaal en de officieren, die de atoombom af wierpen, hadden geen spijt van het geen zij hebben gedaan ook zij voerden bevelen uit. Het is afschuwe lijk wat is gebeurd, maar niemand vroeg hun spijt te hebben". Eichmann zal geen schuld bekennen en zelf getuigen. Hij zal wellicht de enige getuige decharge zijn in het proces, dat 6 maart in Jeruzalem be gint. Een Russisch onderzoekingsschip heeft ergens in de Stille Ocaan een weerraket de ruimte ingeschoten, aldus heeft ra dio -Moskou vandaag bekendgemaakt De raket is gelanceerd van het on derzoekingsschip „Sjochalsky" om de tropische dampkring te onderzoeken De lancering was geslaagd, aldus radio- Moskou. De stakingen zijn uitgeroepen door de bij de centrale van overheids diensten aangesloten socialistische vakbonden nit protest tegen de in deze wet aangekondigde hervormingen, die- worden gezien als een aantasting van de sociale voorwaarden van de arbei ders. In vele plaatsen in België func tioneren de gemeentelijke diensten in beperkte mate. De haveninstallaties in Antwerpen waren onbruikbaar doordat de stroomvoorziening uitviel ais gevolg van de staking. De sche pen, die de haven niet voor zes uur in de ochtend hadden verlaten, werden zoveel mogelijk met boordwerktutgen door aan het werk gebleven arbeiders gelost, De Belgische regering heeft een beroep gedaan op het onderwijzend personeel op de openbare scholen, niet aan 'de staking mee te doen. Maar in de Joop van dinsdag waren reeds tal van scholen in Antwerpen, Gent en andere plaatsen gesloten. De socialis tische vakbond heeft de ouders op geroepen bun kinderen wet .-naai' school te sturen. De staking- is aangekondigd aïs „onbepaald", in ieder geval voor de t(jd van behandeling van de „Een heidswet" in het parlement. Verwacht wordt, dat het januari zal worden, voordat het in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers tot een stemming zal komen. In de eenheidswet stelt de Bel gische regering een aantal maatrege len voor ter sanering van de finan ciën en voor een economische ex pansie, waardoor onder meer in de komende vijf jaar werkgelegenheid voor 100.000 arbeiders moet worden geschapen. Bezuiniging wordt .voor gesteld tot een bedrag van 10 miljard franken en nieuwe belastingen, die zes miljard franken mceten opbren gen, hetzelfde bedrag, dat naar schat ting door de gebeurtenissen in Kongo UNA verloor deze stoere marineman gisteren in Den Helder zijn muts, toen hii na terugkeer van een wereldreis roet de jagers Limburg en Gro ningen voor het eerst na maan den zijn vrouw in de armen sloof-. Gclukikg wist het voor werp van deze onstuimige be groeting het gevaar nog juist .te bezweren Zoals bekend hebben de jagers samen met het tankschip Mijdrecht het vlieg- dekschip Karei Doorman bege leid op zijn reis naar Australië, Nieuw-Guinea en Zuid-Amerika. Na een reis van een maand d-oor Australië, Nieuw-Zceianö en de-Filip pijnen is de heer F. J. L. Diepen, di recteur van de Fokkerfabrieken, op Schiphol teruggekeerd. In zijn zak had hij een contract, dat hij in Manilla met de Philippine Air Lines had af gesloten voor de levering van een derde Fokker F-27 „Friendship". Deze nieuwe Friendship-order brengt' -hei ,-tothal van de door Fokker ver kochte, T^r-vnegt».irgen~6tf '86- stfej. Advertentie door de Belgische schatkist wordt ge delgd. De socialisten hebben in de kamer nog getracht de behandeling van de wet uit te stellen. Een motie waarin uitstel werd verzocht, werd echter verworpen. V;:T. HET was halfvier in de echtend toen minister Luns vermoeid en bleek na een vergadering, die om tien unr 's ochtends was begonnen, aan de jour nalisten kon meedelen, dat de raad van. ministers van de Enropese Economi sche Gemeenschap overeenstemming had bereikt over de landbonwprodak- ten in de versnelde uitvoering van het EEG-verdrag. Urenlang was er gede batteerd om de Duitse herwaren grotendeels uit de weg te ruimen. Er was- door de Duitsers een lijst van zogenaamde gevoelige prqdufcten. ingediend, waarvoor naar mén be weerde' conoarrentie-vcrvaisende praktijken bij de andere deelnemers van de EEG zouden be'ataan. Set. voor stel om bestaande beschermende maat regelen te vervangen door een l*ef- fingsstelsel voor een aantal van de „gevoelige" produkten stuitte aanvan kelijk op grote weersstauden, maar ter-, slotte kon toch overeenstemming wor den bereikt. Het resultaat is, dat er op 1 januari voor granen, suiker, gevogelte, eieren en varkensvlees .een heff ingssysteem wordt ingevoerd, zowel voor de han del tussen de lidstaten onderling als voor die tussen de lidstaten en derde landen. Als basis van berekening van deze heffingenwordt genomen het prijsverschil tussen het in- en uitvoe rende land. De heffingen moeten ge leidelijk worden verminderd tot zij geheel zijn opgeheven. Deze vermin dering moet gepaard gaan met een ge leideljjke prijstoenadering tussen de zes landen en tevens met een geleide lijke afschaffing van concurrentiever valsende praktijken. Er is heel lang gedebatteerd over de vraag of het heffing'ssysteem moet Station Wee» Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. af gel. 24 tr Helsinki sneeuw z 1 1 0,7 Stockholm geh. bew. nnw 1 4 0,2 Oslo sneeuw windst 4 0.1 Koj>enhagen regen ZZO 4 4 X Aberdeen onbew. .ÏÏW 4 2 1 Londer, regen n 7 5 4 Amsterdam regen n 2 5 1 Brussel geh. bew. windst 4 0 Luxemburg sneeuw zzw 1 3 2 Parijs geh. bew. nno 1 5 1 Bordeaux regenb. zw 5 8 7 Grenoble geh-bew. .wind3t 6 10 Nice onbew. windst 10 4 Berlijn geh. bew. ozo 2 4 0,1 Frankfort sneeuw zzw 2 4 10 München sneeuw zw 2 3 0,5 Zilrich h. bm windst 3 2 Geaève geh. rv. w 1 3 8 Locamo 1. bew. windst 6 30 Wenen geh. bew. zo 7 4 0 Innsbruck sneeuw windst 9 11 Athene 1. bew. ono 2 18 O Rome regen zzw 5 14 15 Ajaccio onweer nw 1 14" 13 Lissabon onbew. nw 2 14 0,3 Madrid onbew w 5 7 0 Majorca 1. bew windst. 15 1 PRINS Hassan, de jongere broer van koning Hoessein van Jordanië, is in Amman aangekomen om in familie kring de Kerstdagen door te brengen. De prinsdie in Engeland studeert, werd. op het vliegveld van de Jordaan se hoofdstad hartelijk begroet door koning Hoessein (rechts). De Zuidafrikaanse politie heeft de boekhandelaren verboden het boek van bisschop Reeves over de schiet partij in Sharpville te verkopen Het werk staat echter nog niet officieel op de zwarte lijst. Het boek bevat o.m. dertig foto's van de menigte demonstranten kort voor en na de schietpartij, waarbij 67 Afrikanen derden gedood. Den Helder regen n 4 4 1 Ypenburg regen n 2 8 0,5 Vlissm-gen regen nno 4 8 0,1 Eelde regen n 2 3 4 De Bilt regen n 2 5 0,1 Twente mist windst 5 0,4 Eindhoven regen n 2 6 2 Zd.-Limburg regen XV 2 7 0.6 BOVEN West Europa wordt de luchtdruk nu in het algemeen weer hoger onder invloed van de na dering van een rug van hoge lucht druk, welke zich van de oceaan over de Britse eilanden en de Golf van Biscaye naar het oosten uitbreidt. Wel brachten de restanten van de ver schillende depressies plaatselijk nog regenvooral langs de noordrand van de Pyreneeën vielen grote hoeveel heden. Op de oceaan leeft de depressie ac tiviteit op tamelijk noordelijke breedte weer op. De eerste depressie van een nieuwe serie trekt langs IJsland naar het oosten. De volgende is juist in nooYdoostelijke richting Nets Found- land gepasseerd, terroijl een derde in diepte toenemend met sneeuw en regen over het oosten van de Verenigde Staten trekt. Het weer in ons land zal de komen de 24 uur geleidelijk meer onder in vloed van de rug van hoge luchtdruk komen, welke over de Britse eilanden nadert. De windkrachten blijven klein en de regenkansen nemen af. In het temperatuur verloop komt weinig ver andering. de in het EEG-verdrag genoemde onX-' snappingsclausules. Ten, slótte: VSégd#! vierde het Nederlandse standpunt, dat? haast de heffingen geen andere be schermende maatregelen kuimen woé-'j' den geduld. BehaLve door de minister van Bui tenlandse Zaken werd de vergadering'--: van Nederlandse kant. bijgewoond door. de minister van Landbouw, Manümen en de minister van Economische Zo.-, ken,1 De Pons. -Het was de iaatstefjÉeeï§|§ dat de EEG-raad vergaderde onderf: leiding van minister Luns. Het voor"-;'? zitierschap wisselt elkhalfjaar. Dei komende - .zes maanden wordt'.'d-e' scepter gezwaaid door de Belgisóhèh minister van - Buitenlandse Zaken,-! '- Wigny. i.'- Franse oorlogsschepen hebben op nieuw een Westduits schip opgebrachfï Dit keer werd hef bijna 8.000 ton me tende Westdnitre motorschip Rickmers" in de Middellands© Zee aan-; gehouden. tefg Be kapitein van de „Paul Stlckmers?: had in een telegram gezegd, dat hst schip naar een Algerijns© haven :werd: gebracht. Dit zou dan het zevendo^WhsU: duitse schip zjjn dat deze tpitunS door de Franse marine is ar ngi bón- den. 3 'iVcst-Duitsland heeft in de i oip vas december a! tweemaalbft Enutitegfc geprotesteerd tegen deza aaiboudln- gom ï-tVV'i Het Westduitse ministerie van .'Bui tenlandse Zaken heeft er dinsdag: ujjiv; leedwezen over uitgesproken dat'- het niet van tevoren op de hoogte gestéld is van het plan van de Senaat van de stad Hamburg om het bezoek, van Fran?, se oorlogsschepen aan. Hamburg „ón-- gewenst" te verklaren vanwege bet. feit dat de laatste tijd verscheidenepDuita^K koopvaardijschepen üoctr Fransen zlja opgebracht.' k;- Het Hambiirgsa protest is o-p het ogenblik slechts een slsg in de lucht, aldus het ministerie te" Bonn, daar er voor de naaste toekomst geen bezoek van Franse schepen op het program ma stond. -z;}.. Het bestuur van de stad Bremen Bal - het ministerie te Bonn wijzen op de „toe- nemende politieke en materiële schatte** die door het Franss optreden wordt' ver oorzaakt, 1%, De Franse marine heeft het Joego slavische vrachtschip „Martin Krpan?, dat van Triest vermoedelijk op weg 1 was naar Tunis, aangehouden en op£-'.-' gebracht naar Bono, waar ongeveer 50 ton munitie en ontplofbare stoffen die niet op de ladingslijst voorkwa-": men, werden gelost. Amerika heeft Israël om een offïcl-- ee! rapport verzocht over de berichten dat het kernwapens aan het fabriceren is, aldus heeft het ministerie van Bui tenlandse Zaken te Washington I b©- -3 kendgemaakt. Een woordvoerder van bet ministerie zei, dat Israël nog niet geantwoord heeft op bet verzoek dat door Hei-ter, minister van Buitenlands® Zaken, aan i: de Israëlische ambassadeur Harman op 9 december is gericht. Harman was door Herter ontboden, nadat funtionarissen van de C.IA..Ï de geheime dienst, inlichtingen hadden ge^ kregen, dat Israël wild» toetreden - tot de atoomwapenclub, waarvan Amerika, ingeland, Frankrijk en Rusland lid zijn. De woordvoerder zei, dat menop het ministerie verheugd is over de'in persberichten gemelde vorzekerïncmr* dat Israël niet het voornemen heeft kernwapens te maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1